Electrònica analògica (ELAN)ocw.upc.edu/sites/ocw.upc.edu/files/materials/... · Universitat...

of 226 /226
Introducció als Sistemes de 1er i 2on ordre Electrònica analògica (ELAN) Mòdul 0 / Tema 1

Embed Size (px)

Transcript of Electrònica analògica (ELAN)ocw.upc.edu/sites/ocw.upc.edu/files/materials/... · Universitat...

 • Introducció als Sistemes de 1er i 2on ordre

  Electrònica analògica (ELAN)

  Mòdul 0 / Tema 1

 • Universitat Politècnica de CatalunyaJosé Antonio Soria PérezDepartament d’Enginyeria Electrònica2/21

  1 La funció de transferència. Què és? Definició, tipus i notacions normalitzades

  2 Domini temporal (o resposta al esgraó) Paràmetres de la resposta temporal. Sistemes de 1er i 2on ordre. Característiques

  3 Domini freqüencial (o regim permanent sinusoïdal) Paràmetres de la resposta freqüencial Diagrames de Bode Aplicacions de la resposta freqüencial: Filtres

  4 Conclusions

  Contingut

 • Universitat Politècnica de CatalunyaJosé Antonio Soria PérezDepartament d’Enginyeria Electrònica

  La Funció de Transferència Model matemàtic d’un sistema (electrònic) que relaciona la seva/es

  sortida amb l’/les entrada/es

  Dos dominis:

  Temporal (o temps continu):

  Freqüencial (o transformat)

  +vI vO

  ( ) ( )( )( )( ) ( )( )( ) ( )

  11 21 1 0

  11 1 0 1 2

  ···...... ···

  m mO mm m

  n nI n n n

  v s s z s z s zb s b s b s bH sv s a s a s a s a s p s p s p

  −−

  −−

  + + ++ + + += = =

  + + + + + + +zeros

  pols

  h(t) ó H(s)

  n ³ m

  ( ) ( ) ( )0

  t

  Ov t x h t dτ τ τ= −∫

  Model matemàtic

  Integral de convolució

  h(t) es la del sistema a una entrada impuls i que depèn dels paràmetres a i b de l'equació diferencial:

  ( ) ( ) ( ) ( )1 10 1 1 0 1 1... ...

  n n m nn n m ma y a y a y a y b x b x b x b x

  − −− −+ + + + = + + + +

  Diagrama de bloc

  3/21

 • Universitat Politècnica de CatalunyaJosé Antonio Soria PérezDepartament d’Enginyeria Electrònica4/21

  La funció de transferència...

  ...és lineal i independent de l’entrada (LTI)

  ... no facilita informació sobre la seva estructura física (components electrònics) tot i que es pot trobar si es realitza anàlisi addicional

  ... en el domini freqüencial permet, fins i tot, saber el comportament en el domini temporal. Per això, aquest últim quasi mai és utilitzat a la pràctica.

  ...es representa mitjançant diagrama de blocs (i en el domini de Laplace) quan es treballa a nivell matemàtic

  Consideracions importants

 • Universitat Politècnica de CatalunyaJosé Antonio Soria PérezDepartament d’Enginyeria Electrònica5/21

  Determineu la funció de transferència, H(s) = vO(s)/vI(s), el següent circuit RLC (domini s) i representeu el seu diagrama de blocs.

  Diagrama de blocs (SIMULINK)

  Exemple: Circuit RLC

  vi(s)

  L

  +

  C

  R10Ω

  40μF5mH+

  _vo(s) ( ) ( )1O I

  Rv s v sLs RCs

  =+ +

  Divisor de tensió:

  ( ) ( )( ) 1O

  I

  v s RH sv s Ls RCs

  = =+ +

  Funció de transferència:

  ( ) ( )Ov s Ri s=

  i

  Ri(s) vO(s)

  Ri(s) vO(s)+

  vI(s)_

  ( ) ( )1 Li s v sLs=

  1 / Lsi(s)vL(s)

  Resistència: Inductor:( ) ( )1Cv s i sLs=

  1 / Cs i(s) vC(s)

  Condensador( ) ( ) ( ) ( )L I C Ov s v s v s v s= − −

  KVL

  +vI(s)

  vC(s)vO(s)

  vL(s)

  1Ls

  1Cs

  vC(s)

  vL(s)_

 • Universitat Politècnica de CatalunyaJosé Antonio Soria PérezDepartament d’Enginyeria Electrònica6/21

  Diagrama d blocs i funció de transferència

  Resposta al esgraó (vI(t) = VI)

  Sistema bàsic de 1er. ordre

  +vI(s)

  _1sτ

  ve(s) vO(s)

  τ.- Constant de temps

  11sτ +

  vI(s) vO(s)

  Diagrama en llaç tancat Diagrama en llaç obert Model matemàtic normalitzat

  ( ) ( )( )1

  1O

  I

  v sH s

  v s sτ= =

  +

  vO(t)

  t

  vI(t) = VI

  τ 2τ 3τ 4τ 5τ

  63.2

  %

  86.5

  %

  95%

  98.2

  %

  99.3

  %

  Valor inicial i final:

  ( ) ( ) ( )0

  lim limO It sv t sH s v s→∞ →= Valor final (t = ∞)

  ( ) ( ) ( )0 limO Isv sH s v s+

  →∞= Valor inicial (t = 0)

  vI(s) = 1/s vO(0) = 0 vO(∞) = VI

  ts.- temps d’establiment de la sortida

 • Universitat Politècnica de CatalunyaJosé Antonio Soria PérezDepartament d’Enginyeria Electrònica7/21

  Diagrama d blocs i funció de transferència

  Resposta al esgraó (vI(t) = V). Transitori segons esmorteïment ζ:

  Sistema bàsic de 2on. ordre

  +vI(s)

  _ 22 22

  n

  n ns sωςω ω+ +

  vO(s)

  ζ.- Factor d’esmoeteïmentωn.- Freqüència natural NO esmorteïda (resonància)

  vI(s) vO(s)

  Diagrama en llaç tancat Diagrama en llaç obert Model matemàtic normalitzat

  ( ) ( )( )2

  2 22O n

  I n n

  v sH s

  v s s sωςω ω

  = =+ +

  ( )2

  2n

  ns sωςω+

  ve(s)

  σ

  t

  vO

  3. Subesmorteït (0

 • Universitat Politècnica de CatalunyaJosé Antonio Soria PérezDepartament d’Enginyeria Electrònica8/21

  Dos pols complexes conjugats amb transitori incial oscil·lant

  Funció normalitzada:

  Comportament subesmorteït (0

 • Universitat Politècnica de CatalunyaJosé Antonio Soria PérezDepartament d’Enginyeria Electrònica9/21

  La resposta s’apropa al sistema de 1er. ordre quan més gran és ζ. Tres casos:

  Criticament esmorteït (ζ=1): Els dos pols són reals i iguals

  Sobresmorteït (ζ>1): Pols reals i diferents

  Pol real dominant (ζ>>1)

  Comportament sobresmorteït (ζ³1)

  ( ) ( )( ) ( )

  2 2

  22 22O n n

  I n n n

  v sH s

  v s s s sω ωςω ω ω

  = = =+ + +

  ( ) ( )( )1 1ntO I nv t V e tω ω−= − +*És el que té el transitori més ràpid sense sobreimpuls

  ( ) ( )( )2

  2 21 1n

  n n n n

  H ss s

  ω

  ςω ω ς ςω ω ς=

  + + − + − −

  ( ) ( )( )

  ( )( )

  2

  2

  1

  2 2

  1

  2 2

  112 1 1

  1

  2 1 1

  n

  n

  t

  O I

  t

  v t V e

  e

  ς ς ω

  ς ς ω

  ς ς ς

  ς ς ς

  − + −

  − − −

  = + − − + −

  − − − −

  ( )2 '

  '2

  11

  n n n

  nn n

  H sss

  ςω ω ς ωωςω ω ς

  − −=

  ++ − −

  ' 2

  1 11n n n

  τω ςω ω ς

  = =− −

  Sistema de 1er. ordre amb constant de temps

 • Universitat Politècnica de CatalunyaJosé Antonio Soria PérezDepartament d’Enginyeria Electrònica10/21

  Resposta freqüencial Per conèixer la resposta a entrades sinusoïdals en un rang de freqüències

  Senyals i sistemes en el domini freqüencial:

  xi(t) = Xicos(ωt+θi)

  El sistema H(s) s’expressa en domini freqüencial amb l’operador s = jω

  Sortida del sistema:

  xi(t) = Xicos(ωt+θi)

  H(s)xo(t) = Xocos(ωt+θo)

  t

  Xo

  Xi

  θiθo

  ( ) ( )( )0

  o i io i

  i i

  X H j XX

  H j

  ωω

  θ ω θ

  = ×

  = ∠ +

  ( ) 2 2r iH j H Hω = +

  ( ) ( )( )

  1

  1

  tan , 0180º tan , 0

  si si

  i r r

  i r r

  H H HH j

  H H Hω

  >∠ = −

 • Universitat Politècnica de CatalunyaJosé Antonio Soria PérezDepartament d’Enginyeria Electrònica11/21

  Determineu la resposta freqüencial del circuit RLC amb els valors que s’indiquen, per 0 < f < 2kHz

  Resposta en circuit RLC (i I)

  vi(s)

  L

  +

  C

  R10Ω

  40μF5mH+

  _vo(s)

  ( ) 2 21 1 1R RCs jRCH s

  LCs RCs LC jRCLs RCs

  ωω ω

  = = =+ + − ++ +

  i

  ( )( ) ( )2 221

  RCH jLC RC

  ωωω ω

  =− +

  ( ) ( ) ( )( )1 1 2tan 0 tan 1H j RC RC LCω ω ω ω− −∠ = − −90º

  0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 20000

  0.1

  0.2

  0.3

  0.4

  0.5

  0.6

  0.7

  0.8

  0.9

  1

  >> R=10; C=40e-6; L=5e-3;>> finc=1; ffin=2000;>> f=0:finc:ffin;>> w=2*pi*f;>> % modul de Hs>> Hs=R*C.*w./sqrt((1-L*C.*w.^2).^2+(R*C.*w).^2);>> plot(f,Hs)>> % fase de Hs>> Phi=pi/2-atan2(R*C.*w,1-L*C.*w.^2)

  Codi MATLAB

  0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000-1.5

  -1

  -0.5

  0

  0.5

  1

  1.5

  2( )H jω ( )H jω∠

  Freq (Hz) Freq (Hz)

  Am

  plitu

  d

  Fase

  ()ra

  dian

  s

 • Universitat Politècnica de CatalunyaJosé Antonio Soria PérezDepartament d’Enginyeria Electrònica12/21

  Determineu la resposta del sistema a una entrada sinusoïdal de 1V de pic per a 250Hz, 356Hz, 500Hz

  Resposta en circuit RLC (i II)

  ( ) 2 1RCsH s

  LCs RCs=

  + +

  % Inicialitzo components i paràmetres>> R=10; C=40e-6; L=5e-3; >> freq=100;inc=0.01e-3; tfin=30e-3; >> w=2*pi*freq;% Defineixo el senyal d’entrada>> t=0:inc:tfin;>>xi=sin(w.*t);% Defineixo el sistema>> num=[R*C 0]; >> den=[L*C R*C 1];>> Hs=tf(num,den)% Genero la gràfica amb la simulació>> lsim(Hs,xi,t)

  Codi MATLAB (Exemple amb 100Hz)

  0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03-1

  -0.8

  -0.6

  -0.4

  -0.2

  0

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1Linear Simulation Results

  Time (sec)

  Ampl

  itude

  100Hz

  0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03-1.5

  -1

  -0.5

  0

  0.5

  1

  1.5Linear Simulation Results

  Time (sec)

  Ampl

  itude

  356Hz

  vi(s)

  L

  +

  C

  R10Ω

  40μF5mH+

  _vo(s)

  i

  0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03-1

  -0.8

  -0.6

  -0.4

  -0.2

  0

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1Linear Simulation Results

  Time (sec)

  Ampl

  itude

  500Hz

 • Universitat Politècnica de CatalunyaJosé Antonio Soria PérezDepartament d’Enginyeria Electrònica13/21

  Diagrama de Bode També representa la resposta H(s) però utilitzant escala logarítmica

  Magnitud expressada en decibels (dB): |H(jω)|dB = 20log10(|H(jω)|) Codi MATLAB

  ( ) 2 1RCsH s

  LCs RCs=

  + +

  vi(s)

  L

  +

  C

  R10Ω

  40μF5mH+

  _vo(s)

  i% Inicialitzo components i paràmetres>> R=10; C=40e-6; L=5e-3; % Defineixo el sistema>> num=[R*C 0]; >> den=[L*C R*C 1];>> Hs=tf(num,den)% Realizo el diagrama de Bode>> bode(Hs)

  -40

  -30

  -20

  -10

  0

  Mag

  nitu

  de (d

  B)

  102

  103

  104

  105

  -90

  -45

  0

  45

  90

  Phas

  e (d

  eg)

  Bode Diagram

  Frequency (rad/sec)

  ( )( ) ( )2 22

  20 log1

  dB

  RCH jLC RC

  ωωω ω

  = = − +

  ( ) ( ) ( )2 2220 log log 1RC LC RCω ω ω = − − +

 • Universitat Politècnica de CatalunyaJosé Antonio Soria PérezDepartament d’Enginyeria Electrònica14/21

  Aproximació asimptòtica Permet realitzar una estimació ràpida de la resposta freqüencial aproximada Per això, s’utilitza la versió de H(s) amb factors...

  Llavors, per determinar la resposta es considera que...

  1) ... cada zero (del numerador) introdueix un pendent de +20db/dècada a |H(jω)| i un desfasament +π/2 a ∠H(jω)

  2) ... cada pol (del denominador) introdueix un pendent de -20db/dècada a |H(jω)| i un desfasament -π/2 a ∠H(jω)

  -

  ( ) ( )( )( )( ) ( )( )( ) ( )

  ( )( ) ( )( )( ) ( )

  1 2 1 2 1 2

  1 2 1 2 1 2

  ... ··· 1 1··· 1... ··· 1 1 ··· 1

  O n m m

  I m n n

  v s p p p s z s z s z s z s z s zH s

  v s z z z s p s p s p s p s p s p+ + + + + +

  = = =+ + + + + +

  zerospols

  ω

  ω

  |H(ω)|dB

  ∠H(ω)

  -20 dB0 dB

  20 dB40 dB

  π/2

  π/4

  0.1z1 z1 10z1

  0.1z1 z1 10z1

  Corva exacta

  Assimptota

  1

  1

  s zz+

  1) zeros

  ω

  ω

  ∠H(ω)

  -40 dB-20 dB

  0 dB20 dB

  0-π/4

  0.1p1 p1 10p1

  0.1p1 p1 10p1

  1

  1

  ps p+

  2) pols|H(ω)|dB

  -π/20

 • Universitat Politècnica de CatalunyaJosé Antonio Soria PérezDepartament d’Enginyeria Electrònica15/21

  Exemple: Determineu el diagrama de Bode aproximat del següent sistema

  ( ) ( )( )( )( )( )22 20 40

  5 4 100s s s

  H ss s s+ + +

  =+ + +

  -5

  0

  5

  10

  15

  Mag

  nitu

  de (d

  B)

  10-2

  10-1

  100

  101

  102

  103

  -90

  -45

  0

  45

  90

  Phas

  e (d

  eg)

  Bode Diagram

  Frequency (rad/sec)

  ∠H(ω)

  ( )( )( )( )( )( )

  2 1 20 1 40 12 20 401 4 100 1 1 4 1 100 1

  s s ss s s

  + + +× ×=

  × × + + +

  ω

  ω

  |H(ω)|dB

  4 → 20log(4) = 12.04dB → Valor de |H(jω )| per s=0

  0.1 1 10 100 1000

  0.1 1 10 100 1000

  12.04

  La traça inicial és sense pendent jaquè no ni ha zeros ni pols a l’origen

  Per la mateixa raó tenim0º de fase a l’origen

  Pol a ω=1Zero a ω=2

  ω=20

  ω=40 ω=100

  0dB

  Per ω=∞, no hi ha pemdemt perquè elnombre de zeros i pols de H(s) és el mateix.A més, H(s)=1 (0dB)

  ω=4

  Codi MATLAB

  % Defineixo H(s) en tres blocs>> sys1=tf([1 2],[1 5 4]);>> sys2=tf([1 20],[1 00]); >> sys3=tf([1 40,1]); % Els connecto en sèrie per obtenir H(s)>> Hs1=series(sys1,sys2);>>Hs=series(Hs1,sys3)% Calculo el Bode>> bode(Hs);

 • Universitat Politècnica de CatalunyaJosé Antonio Soria PérezDepartament d’Enginyeria Electrònica16/21

  Aplicació de la resposta freqüencial: Filtres

  vi(t)

  ω ∞0

  t

  ω ∞0

  ω ∞0

  ω ∞0

  t

  vo(t)

  t

  vo(t)

  t

  vo(t)

  t

  vo(t)

  Passa-baixes (Low-pass)

  Passa-altes (High-pass)

  Passa-banda (Band-pass)

  Banda-eliminada (Notch)

 • Universitat Politècnica de CatalunyaJosé Antonio Soria PérezDepartament d’Enginyeria Electrònica17/21

  Especificacions bàsiques

  Idealment amb guany unitari (0dB) a la zona on no es desitja atenuar les components harmòniques (BW. Bandwidth) i nul a la resta.

  A la pràctica, però, aquest rang ve delimitat per la zona on les components són superiors a -3dB ( ).

  La freqüència de tall (cut-off), ωc estableix el límit de la banda-de-pas

  0 1 20

  0.1

  0.2

  0.3

  0.4

  0.5

  0.6

  0.7

  0.8

  0.9

  1

  (rad/sec)

  0.5 1 1.5 2 2.5 30

  0.1

  0.2

  0.3

  0.4

  0.5

  0.6

  0.7

  0.8

  0.9

  1

  10-3

  10-2

  10-1

  100

  101

  102

  10-3

  10-2

  10-1

  100

  freqüència

  ( )( )

  ( )( )2

  1 11 1

  n nH s H jsω

  ω= → =

  + +

  freqüència normalitzada (f-3db = 1) freqüència normalitzada (log)

  Representació lineal Representacions normalitzades a -3dB

  Ampl

  itud

  Am

  plitu

  d

  Am

  plitu

  d (lo

  g)

  n = 1

  n = 4

  n = 8n = 16

  n = 32

  n = 1

  n = 2n = 4

  n = 8n = 16

  n = 32

  n = 1

  n = 2

  n = 4

  n = 8

  n = 16

  n = 32

  freqüència de tall

  (ωc)

  BW

  ( ) 1 2H jω ≥

  Filtre ideal

 • Universitat Politècnica de CatalunyaJosé Antonio Soria PérezDepartament d’Enginyeria Electrònica18/21

  Fucions estàndar dels filtres de 2on. ordre Low-pass:

  High-pass:

  Band-pass:

  Notch response:

  All-pass:

  H0x denota guany a la banda-de-pas (en general H0x = 1) Q=1/2ζ és el factor de qüalitat i indica quan de “selectiu” és el filtre

  ( )2

  0 2 22 ·n

  LP LPn n

  H s Hs s

  ωξω ω

  =+ +

  ( )( ) ( )0 2

  11LP LP n n

  H j Hj Q

  ωω ω ω ω

  =− +

  ( )2

  0 2 22 ·HP HP n n

  sH s Hs sξω ω

  =+ +

  ( ) ( )( ) ( )

  2

  0 21n

  HP HPn n

  H j Hj Q

  ω ωω

  ω ω ω ω

  −=

  − +

  ( ) 0 2 22 ·2 ·

  nBP BP

  n n

  sH s Hs s

  ξωξω ω

  =+ +

  ( ) ( )( ) ( )0 21

  nBP BP

  n n

  j QH j H

  j Qω ω

  ωω ω ω ω

  =− +

  ( )2 2

  0 2 22 ·n

  N Nn n

  sH s Hs s

  ωξω ω+

  =+ + ( )

  ( )( ) ( )

  2

  0 2

  11

  nN N

  n n

  H j Hj Q

  ω ωω

  ω ω ω ω

  −=

  − +

  ( )2 2

  0 2 2

  2 ·2 ·

  n nAP AP

  n n

  s sH s Hs s

  ξω ωξω ω

  − +=

  + + ( )( ) ( )( ) ( )

  2

  0 2

  11

  n nAP AP

  n n

  j QH j H

  j Qω ω ω ω

  ωω ω ω ω

  − −=

  − +

 • Universitat Politècnica de CatalunyaJosé Antonio Soria PérezDepartament d’Enginyeria Electrònica19/21

  Respostes freqüencials de 2on. ordre Low-pass

  Resposta plana (o amb esmorteïment) amb Qmax ≤ 0.707 (0.707 ≥ ζ ≥∞ ). En el cas que Q = 0.707, ωn = ωc és la freqüència de tall i |HLP| = -3dB Quan no hi ha esmorteïment (Q > 0.707 o bé 0 < ζ £ 0.707 ) sovint, es diu que el filtre

  entre en ressonància (HLP > 1). Llavors es compleix que:

  0.1 0.2 0.5 1 2 5-40

  -30

  -20

  -10

  0

  10

  20

  Freqüència

  Ampl

  itud

  (dB)

  (rad/sec)

  Q=1Q=2

  Q=5Q=10

  Q=0.2

  Q=0.5

  Q=0.707

  High-pass

  0.1 0.2 0.5 1 2 55-40

  -30

  -20

  -10

  0

  10

  20

  Freqüència

  Ampl

  itud

  (dB)

  (rad/sec)

  Q=1Q=2

  Q=5Q=10

  Q=0.2

  Q=0.707

  Q=0.5

  ωc

  21 1 2r n Qω ω= − 2maxmax, 411 QQH HPLP

  −=

  H0 =1, ω0 = 1

 • Universitat Politècnica de CatalunyaJosé Antonio Soria PérezDepartament d’Enginyeria Electrònica20/21

  Respostes freqüencials de 2on. ordre (i II) Band-pass

  Selectivitat freqüencial dels filtres. Expressions importants:

  Notch Response

  LHBW ωω −=( )( )

  2

  2

  1 1 4 1 2

  1 1 4 1 2

  L n

  H n

  Q Q

  Q Q

  ω ω

  ω ω

  = + −

  = + +n L Hω ω ω= n n

  H L

  QBWω ω

  ω ω= =

  0.1 0.5 1 2 5-40

  -35

  -30

  -25

  -20

  -15

  -10

  -5

  0

  Freqüència

  Mag

  nitu

  d (d

  B)

  (rad/sec)

  Q=5

  Q=20

  Q=10

  Q=1

  H0 =1, ω0 = 1

  0.1 0.2 0.5 1 2 5-50

  -45

  -40

  -35

  -30

  -25

  -20

  -15

  -10

  -5

  0

  Freqüència

  Am

  plitu

  d (d

  B)

  (rad/sec)

  Q=2

  Q=0.5

  Q=1

  Q=5Q=10

 • Universitat Politècnica de CatalunyaJosé Antonio Soria PérezDepartament d’Enginyeria Electrònica21/21

  Conclusions Hem caracteritzat la resposta de sistemes LTI a una entrada esgraó i

  sinusoïdal mitjançant la funció de transferència.

  No ha calgut utilitzar l’antitransformada de Laplace per saber la resposta temporal ni freqüencial.

  La relació del domini temporal i freqüencial és indirecta.

  El diagrama de Bode permet determinar el comportament (en guany i fase) en un rang ampli de freqüències.

  El mètode asimptòtic, a més, permet una estimació molt ràpida i senzilla d’aquest comportament, sense necessitat d’usar software.

  La resposta freqüencial s’aplica majoritàriament al disseny de sistemes electrònics de control i filtres de senyal analògica.

 • Fonts d’Alimentació

  0.1 Especificacions de la font d’alimentació i classificació

  0.2 Blocs de la font

 • 1 Rectificadors

  1.1 Mitja ona

  1.2 Ona completa

 • 1.3 Filtre de tensió

  1.4 Altres circuits de rectificació

 • 1.5 Estabilitzador de tensió

 • 1.5.1 Exemple numèric

 • 1.6 Característiques elèctriques importants dels díodes

 • 2.1 Regulador amb Operacional i BJT

 • 2.2 Circuit bàsic del regulador

 • 2.3 Proteccions

  2.3.1 Limitació de corrent constant

 • 2.3.2 Protecció Foldback

 • 2.4 Reguladors integrats

  2.4.1 Tensió fixa

 • 2.4.2 Tensió de sortida ajustable

 • 2.4.3 Augment de la capacitat de corrent

 • 2.5 Aspectes sobre el consum energetic i l’escalfament

 • 2.5.1 Disipadors de calor

 • Electrònica Analògica (ELAN)

  Etapes amb BJT :

  Emissor Comú

  Mòdul 2 – Tema 1

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 2/33

  Objectius

  Al final d’aquest módul:

  Aprendreu els conceptes bàsics que serveixen per dissenyar etapes amplificadores bàsiques mitjançant les especificacions del problema i les dades del full de caratcterístiques dels components (principalment BJT i JFET)

  Haureu dissenyat i implementat el bloc pre-amplificador de l’amplificador de so, i també haureu comprovat el funcionament

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 3/33

  Convencions

  Durant el curs s’utilitzarà la següent convenció de les variables elèctriques del senyal

  xC(t).- Components instantànies totals (AC+DC) XC(t).- Components contínues en el temps (DC) xc(t).- Components incrementals (AC). Normalment referit al valor eficaç Xc.- Valors màxims respecte a la referència del senyal incremental (Valor de

  pic)

  Cx

  t

  XC xC

  xc Xc

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 4/33

  Els BJT’s (Bipolar Juntion Transistor) iC

  1 2

  3 vCE

  IB1 IB2

  γBEBE

  SatCECE

  BFECB

  vvVv

  ihii

  =>

  =>

  )(

  ·,0

  Saturació Activa (Amplificació) Tall

  γBEBE

  SatCECE

  CB

  vvvvii

  <

  >==

  )(

  0,0

  )(SatCECE

  BEBE

  FE

  CB

  Vvvv

  hii

  ==

  >

  γ

  Regió de saturació

  Regió d’activa

  Regió de tall IB3

  IB4 C.- Colector B.- Base E.- Emitter

  C

  B

  E

  iC iB

  iE

  iE = iB + iC

  +

  vBE - -

  +

  vCE

  C

  B

  E

  iC iB

  iE -

  vEB + +

  -

  vEC

  NPN

  PNP

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 5/33

  Etapa amplificadora amb BJT en EC

  Objectius: Disseny de l’etapa

  amplificadora

  Especificacions:

  Guany de tensió: |Av2| ≥ 100 Marge de vo1: Δvo1 = 5V Impedàncies: Estabilitat amb la temperatura

  Entrada: ZI ≥ 4K7Ω Sortida: : ZO < 2KΩ, RL2 ≥ 10KΩ

  - Resistències - Condensadors BW

  +

  -

  + -

  + -

  +

  -

  VCC

  VCC

  vo1

  Zo1

  vi2

  Cp R1

  R2

  VCC

  Rc

  RE1

  RE2

  Ce

  Cc

  RL2

  vo

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 6/33

  Punt de treball Q (Anàlisi DC jω=0) iC

  vCE

  IBQ

  VCEQ

  ICQ

  CCB

  B

  VRR

  RV

  RRR

  ·

  //

  21

  2

  21

  +=

  =VCC Activa

  Q (ICQ,IBQ, VBEQ, VCEQ)

  Criteri d’estabilitat de Q

  RB

  Q2 Rd

  +

  - +

  - VBEQ

  IBQ VCEQ

  VB

  VCC

  VCC

  VCC

  RE

  ICQ

  Q

  γBEBE

  SatCECE

  BFECB

  vvVv

  ihii

  =>

  =>

  )(

  ·,0

  ( )( ) BEQBQEBB

  CEQCQecCC

  VIRRV

  VIRRV

  +++=

  +

  ++=

  ·1

  ·11

  ββ

  ( )1· ++−

  βEB

  BEQBCQ RR

  VVI

  ( )BEQB

  EB

  VVRR

  >>+≈ 1·10 β

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 7/33

  Marge de sortida (AC, jω=∞ )

  vCE

  IBQ

  VCEQ

  Q ICQ

  VCC

  iC

  +

  -

  vo1

  Zo1

  ig

  RB RE2

  Rc // RL2

  +

  - vce

  ic vo

  22// ELcce

  c RRRvi

  +−=

  +=+=

  ceCEQCE

  cCQC

  vVviIi

  ( ) ( )SatvTallvv CECECE ∆=∆=∆

  Màxima excursió de senyal

  ( ) ( )( ) ( )22

  22

  2)(

  ·2//·//

  //

  ELcCQo

  ELc

  LcSatCECEQo

  RRRITallvRRR

  RRVVSatv

  +≈∆+

  −=∆

  Marges de sortida ΔvCE(Sat) ΔvCE(Tall)

  VCE(Sat)

  22// ELcCECEQ

  CQC RRRvV

  Ii+

  −+=

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 8/33

  Anàlisi en petit senyal

  +

  -

  vo1

  Zo1

  RB

  Mateixes consideracions respecte al model en petit senyal que en el JFET. En canvi, no es pot considerar que es compleixen aquestes condicions per que el model sigui vàlid

  B E

  C

  B

  E

  S

  E

  Model paràmetres híbrids

  hfe ·ib hie

  Rc

  vo2

  ZI2 ZO2

  ( )( )feEieBI hRhRZ ++= 1// 2 co RZ =

  hfe·ib

  ib

  hie oeh

  1

  B

  E

  S

  E

  Model paràmetres π

  gm·vbe rπ +

  -

  vbe goe

  hie= rπ hfe= gm·rπ

  ib RE2 RL2 hoe= 0Ω-1

  ( )( ) ( )BoB

  feEieBo

  feLc

  o

  ov RZ

  RhRhRZ

  hRRvvA

  ++++−==

  121

  2

  1

  22 ·1//

  ·//

  RE2 = 0, per tenir un guany Av2 considerable

 • Electrònica Analògica (ELAN)

  Amplificadors de potència

  Mòdul 2 – Tema 2

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 2/33

  Objectius

  Al final d’aquest módul:

  Adquirireu els coneixements teóric-pràctics que us permetran comprendre el funcionament de les etapes de potència

  Comprendreu el paper significant que juguen les etapes de potència, dins dels amplificadors ‘multi-etapa’, en aplicacions d’àudio

  Completareu tots els aspectes bàsics que fan referència als amplificadors d’àudio

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 3/33

  Panorama

  Un amplificador de potència simplement és un amplificador amb una etapa de sortida d’alta potència

  Previ Etapa de Sortida

  Alimentació

  Pèrdues per calor

  Baixa Potència

  Alta Potència

  Àudio

  Amplificació en tensió Amplificació en corrent

  Altaveu

  http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.webgraffix.com/PSPImages/Speaker.jpg&imgrefurl=http://archives.hwg.org/hwg-basics/017a01c4c9dc%24583b83e0%240201a8c0%40DavidBurlingame&h=420&w=420&sz=61&hl=en&start=1&tbnid=KMG7DHt-gBxrrM:&tbnh=125&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dspeaker%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D�http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www1.istockphoto.com/file_thumbview_approve/416097/2/istockphoto_416097_compact_disc_super_clean_scan_no_dust.jpg&imgrefurl=http://www.istockphoto.com/file_closeup.php%3Fid%3D416097&h=270&w=264&sz=12&hl=en&start=5&tbnid=8t4SXdsMg4G7DM:&tbnh=113&tbnw=110&prev=/images%3Fq%3DCompact%2Bdisc%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D�

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 4/33

  Característiques generals La potència de sortida (POUT) es determina pel seu valor rms. “Watts

  musicals”

  La impendància de sortida ha de ser petita i similar a la de l’altaveu (Principi de màxima transferència de potència)

  Les etapes de sortida no treballen en petit senyal. Els models dels dispositius en petit senyals no són aplicables

  La linealitat segueix sent una especificació important

  Els transistors de potència sacrifiquen guany (hFE) i impedància d’entrada per corrent de colector (iC)

  Transferència de potència a l’altaveu ha de ser eficient. La potència disipada en el transistor incrementa la temperatura en la unió (Tj) i el pot destruir

  Guany de tensió és unitari (Etapes de potència són en colector comú. CC). S’amplifica corrent de sortida

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 5/33

  Configuracions de sortida Les etapes de sortida es classifiquen segons sigui l’interval de

  conducció del corrent de colector (iC) que resulti al aplicar un senyal d’entrada

  La classe A, B i AB s’utilitzen en etapes de sortida d’amplificadors operacionals, dispositius integrats i aplicacions d’àudio. La classe C s’utilitzen com amplificadors de RF i, per tant, no s’estudiaran

  Les configuracions CC, EC i BC estan dintre de la categoria A

  Classe A Classe B Classe AB Classe C

  α = 360º α = 180º 180 < α < 270º α < 180º

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 6/33

  Classe A

  La configuració més habitual és el seguidor d’emisor. El colector comú s’utilitza a vegades si la potència requerida no és massa elevada

  Seguidor d’emissor Colector Comú

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 7/33

  Funció de transferència

  BEIO vvv −=

  Seguidor d’emisor format per Q1 que es polaritza mitjançant Q2.

  En el semicicle positiu: ,

  En el semicicle negatiu, el límit per la saturació de Q2:

  però per això s’ha de cumplir que: . En cas contrari, el límit

  negatiu el determina el tall de Q1:

  satCECCO VVv 1max −=

  satCECCO VVv 2min +−=

  L

  satCECC

  RVV

  I 2+−

  LO RIv ·min −=

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 8/33

  Formes d’ona Tensió de sortida

  Potència disipada Q1

  Tensió colector emisor

  Corrent de colector Q1

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 9/33

  Formes d’ona (cont)

  Consideracions:

  VCEsat és pràcticament negligible en etapes de potència ja que:

  VCC >> VCEsat

  vO pot variar aproximadament un rang doble a VCC (De –VCC a +VCC)

  El corrent I determina el corrent de consum proporcionada per la font primaria de potència

  ICC = I

  La dissipació de potència instantànea ve determinat per:

  pD1 = vCE1· iC1

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 10/33

  Dissipació de potència BJT

  Q1 dissipa la màxima potència instantànea (VCC·I) quan vO = 0

  La potència en Q1 depén de RL

  Si RL → ∞:

  El corrent iC1 = I (ct) i la dissipació instantànea depèn de vO. El valor màxim succeeix quan vO = -VCC on vCE1 és màxima (vCE1 =

  2·VCC ) pD1màx = 2·VCC·I

  Si RL → 0 (Condició de curt-circuit)

  Una tensió positiva de vI provocarà un corrent elevat en RL L’augment de dissipació en Q1 incrementa la temperatura en la unió

  (TJ) i pot destruir el transistor

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 11/33

  Eficiència energètica

  Definicions:

  VLrms.- Tensió de sortida eficaç: ILrms.- Corrent de sortida eficaç PL.- Potència de càrrega PS.- Potència d’alimentació

  Rendiment en la classe A

  Rendiment màxim

  Rendiment: S

  L

  PP

  =η Potència de Sortida: LrmsLrmsL

  IVP ·=

  2L̂

  LrmsVV =

  LrmsLrmsL IVP ·= LL IV ˆ·ˆ21

  =L

  L

  RV 2ˆ

  21

  =IVP CCS ··2=

  S

  L

  PP

  =ηIVR

  V

  CCL

  L

  ··21ˆ

  21 2

  =

  =

  CC

  L

  L

  L

  VV

  RIV ˆ

  ·

  ˆ

  41

  LCCL RIVV ·ˆ == ηmax = 25%

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 12/33

  Conclusions de la Classe A

  El rendiment màxim que es pot aconseguir en la classe A és, tan sols, el 25%

  Com que és una xifra bastant baixa, no s’utilitza en aplicacions de potència elevada (Aplicacions de més de 1W)

  En la pràctica, s’aplica un coeficient de seguretat per evitar la saturació de Q1 i la corresponent distorsió que provoca aquesta no linealitat

  on K és el coeficient de seguretat [0-1]

  Per tant, el rendiment sols ser realment d’un 10-20%

  )1·(ˆˆ Pr KVV OàcticaO −=

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 13/33

  Classe B. Funció de transferència

  Si vI = 0, els dos transistors estan en la regió de tall i, per tant, vO = 0

  En el cicle positiu, a mesura que vI incrementa, quan vI > 0.5V QN entra en activa i vO comença a seguir la tensió d’entrada:

  El cicle negatiu té un comportament anàleg, amb la diferència de que QP és qui ara suministra el corrent a la càrrega:

  BENIO vvv −=

  EBPIO vvv +=

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 14/33

  Aportacions de la Classe B Sortida formada per dos transistors complementaris connectats de

  manera en que tots dos es reparteixen el cicle de treball (‘push-pull’):

  EL transistor npn treballa en el cicle positiu de vI i el pnp en el negatiu

  No requereix polarització dels transistors de potència.

  Millora substancial del rendiment (els BJT no consumeixen potència en la polarització).

  La font estableix el marge de treball, el qual és més gran.

  Contrapunt: Presenta un THD elevat degut a la ‘banda morta’ en l’intercanvi dels mode d’operació dels BJT (Crossover)

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 15/33

  Formes d’ona

  ‘Banda morta’

  Crossover’ Distortion

  =

  QN Act.

  QN Off

  VCC -VCC

  .- valor mig del corrent de colector de QN

  QP Off

  QP Act.

  QN Act.

  QP Off

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 16/33

  Eficiència energètica

  Per determinar el rendiment es necessari, en primer lloc, saber el consum de les fonts d’alimentació:

  ICC = = = = =

  Corrent total d’alimentació: ICCT = 2·ICC = =

  Consum total: PS =

  La potència de càrrega: PL =

  Rendiment:

  Rendiment màxim: ( ), = 78.5%, PLmàx =

  ( )∫π

  π

  2

  021 dttiQN ( )∫

  π

  π 021 dttiL ( )∫

  π

  π 0sinˆ

  21 dttIL π

  LÎ

  πLη2

  L

  L

  RV·

  ˆ2π

  CCL

  L VR

  ˆ2π

  L

  L

  RV 2ˆ

  21

  CC

  L

  VV̂

  4πη =

  CCL VV ≈ˆ 4maxπη ≈

  L

  CC

  RV 2ˆ

  21

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 17/33

  Dissipació de potència BJT

  En la classe B, la potència disspipada pels transistors quan vO = 0 és zero.

  PD = PS - PL =

  Potència dissipada màxima:

  Els dos transistors es reparteixen la potència que es dissipa:

  PDNmax = PDPmax =

  L

  OCC

  L

  O

  RVV

  RV 2ˆ

  21ˆ2

  −π

  0ˆ =∂∂

  O

  D

  VP

  =

  =

  L

  CCD

  CCPO

  RVP

  VVD

  2

  2

  max2

  2ˆmax

  π

  π

  L

  CC

  RV

  2

  2

  π

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 18/33

  Reducció del ‘Crossover’

  Una manera possible de reduir el THD consisteix en utilitzar la realimentació negativa

  Com que i la realimentació fa que vε = 0, llavorens vI ≈ vO

  En la pràctica, és necessari que en el AO, el ‘SR’ = ∞. En cas contrari, la distorsió encara serà perceptible. Per això encara és més pràctic utilitzar la classe AB

  vε vC

  OI vvv −=ε

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 19/33

  Alimentació unipolar

  La classe B també es pot utilitzar amb una única font d’alimentació, però requereix condensadors per desacoblar la component DC present als emisors dels BJTs

  VCC vI vO

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 20/33

  Classe AB

  Elimina el crossover polaritzant els dos transistors a un corrent DC IC (IQ)= IN = IP petit (10% ÎC ). Per aconseguir-ho s’aplica una polarització VBB en els terminals de base de QN i QP

  Implementació de VBB:

  Díodes polaritzats mitjançant fonts de corrent Ús de multiplicadors de VBE

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 21/33

  Funcionament

  VBB, s’agafa segons el corrent de polarització requerit (IQ.- quiscient current). Per vI = 0 i vO = 0 una tensió VBB/2 apareix en la unió base-emisor de QN i QP

  Per calcular VBB

  Quan vI = 0, moment de canvi de conducció de QP a QN, IP encara és lleugerament superior a zero (IP ≥ 0)

  TBB

  VV

  SQPN eIIii·2·===

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 22/33

  Funcionament (cont I)

  Quan vI > 0, el potencial de base incrementa suficientment com per fer que la sortida segueixi l’entrada

  Això provoca una circulació de corrent iL i, per tant, iN ha d’augmentar IBEN

  BBIO vv

  Vvv ≡−+=2

  LPN iii +=

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 23/33

  Funcionament (cont II)

  El increment en iN provocarà un aument de vBEN (per damunt de VBB/2 ), però com que VBB és un valor fixat, és produeix un decrement en iP

  Demostració:

  L’intercanvi de conducció entre transistors és suau i sincronitzat per VBB

  (El funcionament és anàleg a l’altre semicicle)

  =

  =

  +

  =+

  2

  ln2lnln

  QPN

  S

  QT

  S

  PT

  S

  NT

  BBBEPBEN

  Iii

  IIVI

  iVIiV

  Vvv

  Producte Constant

  Relació no lineal

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 24/33

  Classe AB vs. Classe B Funcionament bastant similar. La única diferència és que

  tots dos transistors estan en activa en el pas per zero de vI (vI < |vBE|)

  Transició suau i controlada dels modes d’operació dels BJT. Eliminació del crossover

  Potència: El rendiment és lleugerament inferior en la classe AB

  Quan vI ≈ 0, els transistors dissipen una potència PD = VCC·IQ

  La impedància de sortida es redueix a mesura que IL aumenta

  Es pot demostrar que: PN

  TOUT ii

  VZ+

  =

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 25/33

  Implementació de VBB: Díodes polaritzadors VBB es genera fent passar un corrent de polarització (Ibias) a través d’un

  parell de diodes connectats als transistors

  biasQ

  EBPBENDBB

  InIvvVV

  ··2

  =+==

  n.- Relació entre l’àrea de la unió d’emisor del BJT i l’àrea de la unió dels díodes (P.e: 1/3)

  Nota de disseny: Quan l’etapa injecta corrent a la càrrega l’increment de corrent a la base (de IQ/β a iL/β) ha de ser subministrat per Ibias

  Inconvenients:

  Interesa que n sigui el més petit possible, però això és difícil d’aconseguir Poca flexibilitat de disseny per a dispositius discrets Si vBE és constant i es produeix un aument de T, iN(P) aumenta. Això provoca

  un aument en la disspiació del BJT que el pot destruir (‘thermal runaway’)

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 26/33

  Implementació de VBB: Multiplicador VBE

  BJT alternatiu polaritzat per dues resistències i Ibias, implementa VBB multiplicant VBE1 per un factor K=1+R2/R1

  1

  1

  RVI BER = ( )

  +=+=

  1

  2121 1 R

  RVRRIV BERBB

  VBE1 es determina agafant la porció de Ibias que circula pel colector de Q1 (IC1)

  RbiasC III −=1

  =

  S

  CTBE I

  IVV 11 ln

  Els principals avantatges d’aquesta configuració són la seva flexibilitat i la poca dependència de VBB respecte a variacions de IL

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 27/33

  Variacions en la classe AB Són tècniques que serveixen per donar més protecció i

  millora a aquesta classe d’amplificadors de potència Seguidor d’emisor

  Compound devices

  Protecció de curt-circuit (Short Circuit Protection)

  Protecció tèrmica (Thermal Shutdown)

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 28/33

  Seguidor d’emisor Alta impedància d’entrada

  Q1 i Q2 són transistors de petit senyal

  R3 i R4 són resistències de compensació i donen protecció térmica (thermal runaway)

  Realitzat amb tecnologia de IC’s permet implementar triming per compensar l’offset de sortida

  Pot implementar-se amb o sense amplificador operacional per millorar driver de sortida

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 29/33

  ‘Compound devices’ Guany de corrent elevat (Equival a utilitzar un unic BJT amb β ≈

  β1· β2)

  Configuració npn (Darlingnton) i pnp (Sziklai)

  Resposta freqüencial pobre

  Tendència a oscil·lar amb freqüencies de treball (ft) elevades

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 30/33

  Short-circuit Protection Protecció davant un event accidental de curt-circuit a la

  sortida Amb funcionament normal, Q5 està en

  tall i el corrent circula cap a la càrrega a trevés de Q1 i R5

  Quan IL supera un cert valor (VBE5(act)/RE1) Q5 passa a activa, IC5 augmenta provocant un decrement en IB1 i, conseqüentment, en IL

  IL queda limitada (ILlim ≈ VBE5(act)/RE1) i, per tant, vOmax = ILlim·RL

  El principal inconvenient es que la tensió VRE1,2 obliga a redissenyar VBB, però les resistències RE1,2 ofereixen protecció davant del thermal runaway

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 31/33

  Thermal Shutdown Circuit que sensa la temperatura i activa un BJT que

  treballa com interruptor quan s’excedeix un cert valor El BJT es connecta de manera que absorbi literalment

  el corrent Ibias Funcionament:

  Q2 està desactivat (tall) en funcionament normal

  L’efecte combinat del funcionament de Z1 i Q1 quan esdevé un augment de la temperatura, provoca un aument en IC1 que aumenta la tensió en la base de Q2 i el satura

  Connectat el colector de Q2 a la base del BJT de potència (QN), el talla evitant la seva destrucció

  En la classe AB és nexessari un ThS complementari per protegir els dos BJTs

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 32/33

  BJT’s de potència. Consideracions Degut al tamany dels BJT de potència, alguns paràmetres d’aquests

  dispositius varien significativament respecte als BJT de petit senyal

  La relació iC – vBE presenta una constant n =2

  β és considerablement petita (30-80) però pot arribar fins a 5

  Són més lents. La save freqüència de treball (fT) és relativament baixa ja que Cμ i Cπ augmenten considerablement

  ICBO i BVCEO són elevats

  Molt baixa impedància d’entrada hie (10-40Ω)

  La característica principal ve determinada per un corrent de colector Icmax elevat (del ordre de 100A) però això obliga a tenir presents les especificacions de dissipació de calor

  TBE

  Vv

  SC eIi2=

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 33/33

  Dissipació de calor

  Temperatura en la unió (TJ)

  Els BJT’s de potència dissipen grans qüantitats de potència en forma de calor que fan augmentar TJ

  Si TJ excedeix un valor crític (150ºC < Tjmax< 200ºC per als BJT fets de silici) el dispositiu queda danyat de manera permanent i irreversible

  Resistència tèrmica (θJA)

  Expressa l’increment de TJ per wat de PD que es dissipa i que es radia cap a fora del BJT desde la unió a la càpsula (junction-case) i desde la càpsula al medi ambient (case-ambient)

  DJAAJ PTT ·θ=−

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 34/33

  Potència dissipada vs Temperatura

  Interesa que el valor de θJA sigui el més petit possible

  El fabricant del dispositiu normalment especifica Tjmax respecte una determinada temperatura ambient (TA0 ≈ 25ºC), la potència dissipada en aquest punt (PD0) i la resistència tèrmica (θJA) treballant al aire lliure (sense radiadors incorporats)

  θJA dels BJTs de potència es pot reduir mitjançant radiadors

  Adicionalment, alguns fabricants proporcionan un gràfic que indica la potència que pot dissipar el dispositiu segons la temperatura ambient a la que està sotmés

  Condicions ambientals hostils (TA elevedes) limiten la potència de dissipació

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 35/33

  Radiadors

  θJA es pot expressar con una suma de resistències tèrmiques en diferents parts del BJT

  θJC es pot reduir encapsulant el dispositiu en una gran càpsula de metall (encapsulat TO3)

  θCA es redueix considerablement utilitzant radiadors

  CAJCJA θθθ +=θJC .- Junction-Case thermal resistance θCA .- Case-Ambient thermal resistance

  ( )SACSJCDAJ PTT θθθ ++=−Fabricant de

  BJTs

  Fabricant de radiadors

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 3/28

  L’amplificació: xo(t) = Axi(t) Conceptes fonamentals:

  Efectes de càrrega (loading).- Atenuació de guany provocada per Ri i Ro

  + - -

  + vi Ri

  Ro

  -

  + Aoc·vi + - vo

  vs Rs

  RL

  Amplificador de tensió

  ii

  Ri Ro Ais·ii

  io iS

  RS RL

  Amplificador de corrent

  oL

  Loc

  is

  i

  s

  o

  RRRA

  RRR

  vv

  ++= ··

  Amplificador VCVS Font d’entrada

  Càrrega Amplificador CCCS Font d’entrada

  Càrrega

  Guany (V/V) oL

  ois

  is

  s

  s

  o

  RRRA

  RRR

  ii

  ++= ·· Guany (A/A)

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 4/28

  Altres configuracions

  vo + - -

  + vi Ri

  Ro

  -

  + Avo·vi

  ii

  Ri Ro

  Ais·ii

  -

  + Ri vi

  vo + - Ri

  Ro

  -

  + rm·vi

  ii

  Ro

  gm·vi

  Amplificador VCVS (de tensió)

  Amplificador CCCS (de corrent)

  Amplificador VCCS (de transconductància)

  Amplificador CCVS (de transresistència)

  io

  io

  4 configuracions segons entrada i sortida siguin en tensió o corrent

  Característiques ideals Entrada Sortida Tipus d’amplificador Guany Ri R0

  vi vo Tensió (V/V) ∞ 0 ii io Corrent (A/A) 0 ∞ vi io Transconductància (A/V) ∞ ∞ ii vo Transresistència (V/A) 0 0

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 5/28

  L’amplificador operacional Amplificador de tensió amb guany extremadament elevat

  Característiques de funcionament bàsiques:

  Entrada diferencial (vD = vP - vN) i sortida unipolar

  Guany: 100 – 150dB a ≈ 200.000 – 12.000.000 (V/V)

  Model del amplificador operacional

  _

  +

  vN

  vP vO

  ( )NPOLDOLO vvavav −== ··

  OLdBD

  O avv ·log20=

  +

  aOL·vD rd

  ro vN

  vP +

  _ vD vD

  _

  +

  rD = ∞ ro = 0

  iP = iN = 0

  aOL = ∞ iN

  iP

  OL.- Llaç obert (Open loop)

  Resistència de sortida

  Guany (llaç obert)

  Resistència diferencial d’entrada

  Especificacions ideals

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 6/28

  Anàlisi:

  Relació sortida-entrada

  Exercici 1.1: Calcular vO si: 1) aOL = 102 (V/V), 2) aOL = 104 (V/V) i 3) aOL = 106 (V/V). Dades: R1 = 2kΩ, R2 = 18kΩ, vI = 1V

  L’amplificador no inversor

  _

  + vI

  vO

  R2 R1

  +

  aOL·vD _ + vD +

  R2

  R1

  + vO vI

  Amplificador de tensió

  Xarxa de realimentació

  ( )

  −=+

  =

  =

  NPOLO

  ON

  IP

  vvav

  vRR

  Rv

  vv

  21

  1

  vN

  vP

  +

  −= OIOLO vRRRvav ·

  21

  1CL

  OL

  OL

  I

  O A

  RRaR

  avv

  =

  ++

  =

  21

  1·1 CL.- Llaç tancat

  1) vO = 9.091V 2) vO = 9.90V 3) vO = 9.9999V

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 7/28

  Si a → ∞, ACL no depèn del operacional i el seu valor es configura mitjançant R1 i R2.

  Model simplificat del no inversor

  L’amplificador no inversor (i II)

  ( )1

  21limRRAA CLaIdealCL OL

  +==∞→

  _

  + vI

  vO

  R2 R1

  +

  vo +

  vi

  ivRR

  +

  1

  21

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 8/28

  Exercici 1.2: Obtingueu la relació sortida-entrada del amplificador inversor

  L’amplificador inversor.

  _

  +

  vI vO

  R2 R1

  +

  aOL·vD +

  _ vD

  R2

  R1

  + vO

  vN

  vP 1R

  vI

  ( ) OLCL aRRRRA

  121

  2

  111·

  ++−= ( )

  1

  2

  RRA IdealCL −=

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 9/28

  Simètrica (VCC i VEE) i unipolar (VCC o VEE = 0)

  Direcció dels corrents d’alimentació en l’inversor IQ .- corrent de polarització en l’etapa de sortida del operacional (informació

  que proporciona el fabricant: IQ (LM741) ≈ 0.5mA )

  Alimentació

  _

  +

  vI > 0

  vO

  +

  _

  + vO

  + VCC

  VEE

  VCC

  VEE

  R1 R2 R1 R2

  + vN _ vP

  VCC

  VEE

  +

  + vO

  Simètrica +

  vN _ vP

  VCC

  vO

  Unipolar

  RL RL

  vI < 0

  iO

  IQ

  iO

  IQ

  ICC = |IEE| = IQ + iO

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 10/28

  Valor màxim de sortida limitada per l’alimentació (VCC i VEE)

  Característica de sortida

  vO (V)

  vD (μV)

  vOH

  vOL

  aOL

  vOH/aOL

  vOL/aOL

  Zona lineal

  Zona de saturació superior

  Zona de saturació inferior

  VOH = VCC - VDROPOUT

  VOL = VEE + VDROPOUT

  VDROPOUT (LM741) = 2V _

  +

  vI(t) vO(t)

  10kΩ

  +

  20kΩ

  10

  -10

  6.5

  vI(t) (V)

  13

  -13

  vO(t) (V)

  vN(t) (V)

  2.33

  -2.33

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 11/28

  Realimentació negativa Punt de vista dels sistemes de control

  Si T → ∞

  +

  β

  -

  xi

  xi.- Entrada o consigna xε.- Senyal d’error

  xf

  xo Càrrega a

  xf.- Senyal de realimentació xo.- Sortida

  Amplificador d’error i/o planta

  −===

  fi

  of

  o

  xxxxxxax

  ε

  ε

  β ··

  β.- Factor de realimentació β·1 a

  axxA

  i

  oCL +

  ==T = a·β.- Guany de llaç

  β1lim)( == ∞→ CLTIdealCL AA

  Funció d’error

  ( ) TTAA IdealCLCL +

  =1·

  ∈−=+

  11 T

  TTx

  x

  i +=∈=

  11ε

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 12/28

  Pros i contres de la realimentació Pros:

  Disseny de ACL més senzill (Només cal que el guany (a) en llaç obert sigui el més gran possible)

  Redueix distorsió harmònica (THD) i el soroll Millora ample de banda (BW) Millora insensibilitat del guany ACL a les variacions

  paramètriques dels dispositius

  Control de la resposta al esgraó → Control industrial (TCON) Augment de Zin i disminució de Zou segons topologia

  Contres: Reducció del guany (Af < A) Inestabilitat dels pols si no es dissenyen acuradament Disminució de Zin i augment de Zou segons topologia

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 13/28

  Soroll i interferències La realimentació negativa també és un mecanisme per reduir la

  sensibilitat dels sistemes electrònics a algunes fonts d’interferència

  Característica explotada en aplicacions d’amplificadors d’àudio

  ∑ ∑∑

  x1

  xi xo +

  + + + +

  +

  x2 x3

  Soroll d’entrada i Errors d’offset

  Soroll d’alimentació

  Salts de càrrega

  β

  a1 a2

  +++

  +=

  21

  3

  1

  21

  21

  21

  ···1·

  aax

  axxx

  aaaax io β

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 14/28

  Sensibilitat Sempre que T sigui elevat, variacions en a no alteren el guany ACL β fixa el valor ACL sense garantir la seva estabilitat

  Necessitat d’implementar β amb components de qualitat com per seguir el senyal vo

  _

  + vI

  vO

  R2

  +

  Amplificador inversor

  - vI vD

  vN

  vo a ∑

  21

  1

  RRR+

  R1 vN

  - +

  vD +

  Diagrama de blocs

  β·1 aa

  vvA

  i

  oCL +

  == ( )2·1

  1βada

  dACL+

  =

  ( ) CLAaa =+ β·1 ( ) aa

  TAA

  CL

  CL ∆+

  =∆ ·

  11

  ( ) ( )βββ ·1·

  ·1 22

  aAa

  aa

  ddA CLCL

  +−=

  +−=

  ββ∆

  −=∆

  CL

  CL

  AA

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 15/28

  Linealització de la sortida Linealitzant la sortida amb la realimentació negativa permet reduir la

  distorsió harmònica

  vD (μV)

  vO (V)

  Llaç obert Realimentació negativa

  Característica de sortida

  Guany del sistema

  vO (V) 10

  - 10

  - 300 300 vI (μV)

  10

  - 10

  - 1.5 1.5

  Zona linealitzada

  100

  - 300 300 - 1.5 1.5

  dvO/dvD (V/mV) dvO/dvI (V/mV)

  10

  Guany constant

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 16/28

  Configuracions de realimentació

  β

  + -

  Rs

  vs Rs is

  β

  + -

  Rs

  vs

  β β

  RL RL

  RL

  Rs

  io

  io

  +

  - vo

  +

  - vo

  + - vf

  + - vf io

  io

  if if

  if if

  +

  - vε

  +

  - vε

  ii

  + vi

  + vi

  1 series-shunt

  3 series-series

  2 shunt-series

  4 shunt-shunt iε ii

  is

  RL a a

  a a

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 17/28

  Configuracions entrada/sortida Segons la comparació a l’entrada i el mostreig a la sortida

  Entrada (Comparació)

  Sortida (Mostreig)

  Ve de la xarxa de realimentació

  vI + _ vD

  vf

  vD = vI - vf

  Tensió Corrent

  Càrrega

  A la xarxa de realimentació

  vO

  xf = β·vo

  Ve de la xarxa de realimentació +

  _ _

  +

  +

  _

  +

  _

  iI if

  iD

  iD = iI - if

  Càrrega

  A la xarxa de realimentació

  xf = β·io

  iO

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 18/28

  Consideracions sobre rd i ro Amplificador no inversor i inversor

  aOL·vD _ + vD

  +

  rd

  ro

  vI +

  R1 R2

  aOL·vD _ + vD

  +

  rd

  ro

  vI +

  R1 R2

  vO vO

  RO RO Ri

  Ri

  ( )( ) 100212

  012

  11

  RrrrRRRarraRR

  d

  d

  +++++++

  ( ) ( )( )drRrRRaraR

  1021

  02

  11 ++++−

  ( ) ( )021102//

  11 rRR

  RrRard ++

  ++

  + ( ) drrRarRR

  02

  021 1 +++

  ++

  ACL

  Ri

  Ro ( ) ( )dd rRRRrrRrar

  212010

  0

  11 +++++ ( )2110

  1 RRaRr

  ++

  +

  _

  +

  _

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 19/28

  Consideracions sobre rd i ro (i II) Aproximacions a considerar en el disseny

  No Inversor:

  Inversor:

  A, Ri i Ro, s’apropen al comportament ideal, excepte en Ri del inversor (que s’ha de dissenyar amb una R1 elevada)

  Exercici 1.4: Determineu analíticament les expressions anteriors

  ( )[ ] ( )aRrrrRrr dd +

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 20/28

  Mesura directa de T Quan interessa saber l’estabilitat del sistema, T es determina de forma

  directa

  Mètode:

  1) Eliminar l’entrada (vi = 0), 2) Tallar en un punt del llaç (p.e. vD), 3) Utilitzar un senyal de test (vT) i mesurar el retorn (vR)

  Opcionalment, es pot trobar el factor β i multiplicar pel guany en llaç obert del operacional (a)

  +

  β

  -

  vi = 0 vR

  vo a vT

  avD _ + vD

  +

  rd

  ro

  vT

  R1 R2

  vO

  RO

  x

  Punt de trencament

  +

  vR

  0=

  −=ivT

  R

  vvT

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 21/28

  Exemple Exercici 1.5: Donat el següent circuit, Trobeu:

  1) Expressió i valor del guany ideal ACL 2) La desviació respecte al guany real si rd =1MΩ, a =105 V/V i r0 =100Ω

  Dades: R1 = R2 = 1MΩ, R3 = 100kΩ, R4 = 1kΩ i RL = 2kΩ

  Solució:

  _

  +

  vI

  vO

  R2 R1

  + R3

  R4

  =

  ++−=

  4

  3

  2

  3

  1

  2 1RR

  RR

  RRACL1) -101.1 V/V 2) error = -0.32%

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 22/28

  Amb realimentació negativa, donat que vD = a·(vP - vN) i a → ∞, l’operacional proporciona la tensió de sortida que necessita per a que vD sigui nul·la

  Condició de curtcircuit virtual: vD = 0, iP = iN = 0

  Revisió de l’anàlisi amb l’amplificador inversor. El mètode de superposició és més pràctic en l’anàlisi amb amplificadors

  operacionals

  Anàlisi amb operacionals ideals

  _

  +

  vI vO

  R2 R1 +

  avv OD = 0lim =

  ∞→ Dav PNa vv =∞→lim

  i1 i2

  21

  2100

  Rv

  Rv

  iiOI −=

  −=

  ( )1

  2

  RR

  vvA

  I

  OIdealCL −==

  vN=0

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 23/28

  El seguidor de tensió Utilitzats com a buffer per regenerar senyals amb més capacitat de corrent

  Altres circuits bàsics

  _

  + vI

  vO

  + ACL = 1

  vI = vP = vN = vO vo

  +

  vi

  Iv·1

  +

  RS

  vI vL +

  _

  vS _

  + vS +

  RS

  vL _

  + RL

  SLS

  LL vRR

  Rv ·+

  =

  Atenuació de vS a la sortida

  vL = vS

  +

  _

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 24/28

  Circuits sumadors/restadors

  _

  +

  v1 vO

  RF R1

  +

  v2

  R2

  +

  v3

  R3

  +

  Sumador inversor

  ++−=

  3

  3

  2

  2

  1

  1

  RV

  RV

  RVRA FCL

  _

  +

  v1 vO

  R2 R1

  +

  v2

  R3

  + R4

  Restador

  ++

  = 1243

  21

  1

  2 ·11 vv

  RRRR

  RRvO

  ( )121

  2 vvRRvo −=Si R3/R4 = R1/R2

  F

  O

  Rv

  Rv

  Rv

  Rv

  −=++3

  3

  2

  2

  1

  1

  11

  22

  43

  4

  1

  2 ··1 vRRv

  RRR

  RRvO −+

  +=

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 25/28

  Aplicacions de les configuracions bàsiques Desplaçadors de nivell DC

  Amb alimentació unipolar

  _

  +

  v1

  vO

  RF R1

  +

  R2 +15V

  -15V

  +

  +

  +15V

  -15V

  10kΩ 100kΩ

  300kΩ vO = -10·vI+5V

  _

  + vI vO

  R1 R2

  RL

  + _

  +

  R

  R

  VCC (5V)

  2.5V

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 26/28

  Exercicis Exercici 1.6: Amb un sumador inversor dissenyeu les resistències per

  tal de que el circuit implementi la funció

  Exercici 1.7: Amb un restador dissenyeu el circuit per tal de que vO = v2 – 3·v1 amb resistències d’entrada Ri1 = Ri2 = 100kΩ

  Exercici 1.8: Dissenyeu un amplificador amb sis entrades i un operacional per tal que implementi la funció

  Exercici 1.9: Usant una estructura semblant al exercici anterior, dissenyeu un amplificador de quatre entrades que implementi la funció:

  vO = -2·(3·v1+4·v2+2·v3)

  vO =v2+v4+v6-v1-v3-v5

  vO = 4·vA-3·vB+ 2vC-vD

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 27/28

  NIC (Negative Impedance Converter) Circuit que es comporta com una resistència negativa

  Per neutralitzar impedàncies no desitjades. Utilitzat en filtres actius analògics d’altes prestacions

  _

  +

  v

  R2 R1

  + Req = R

  + R v

  i

  Req

  Resistència positiva

  Resistència negativa

  Req

  i

  RRRREQ ·

  2

  1−=

  R

  vRR ·1

  1

  2

  +

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 28/28

  Sortida en el domini freqüencial (s = jω = dv/dt)

  Tot i els problemes de funcionament del circuit bàsic real, l’integrador i diferenciador són la base de moltes aplicacions: Generadors de funcions, filtres analògics actius, conversors A/D, controladors analògics (PID), etc...

  Circuits amb condensadors

  _

  +

  vI

  vO +

  R C

  ( ) ( ) ( )010

  O

  t

  IO vdvRCtv +−= ∫ ττ

  Integrador

  _

  +

  vI

  vO +

  C R

  ( ) ( )dt

  tdvRCtv IO −=

  Derivador

  ( ) ( )svsRC

  sv IO ··1

  −= ( ) ( )svsRCsv IO ··−=

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 3/31

  És un amplificador de trans-resistència (o trans-impedància) Paràmetres en llaç tancat

  Presenta l’inconvenient de que sensibilitats elevades (V/μA) requereixen resistències extremadament altes (MΩ)

  Exercici 2.1: Determineu els paràmetres en llaç tancat del convertidor I-V amb una R=1MΩ

  Convertidor I-V

  _

  +

  iI vO

  vO = K·iI vO = -Z(s)·iI = -R·iI = ACL·iI

  Ri

  Ro

  Z(s)

  TTRACL +

  −=1 0

  ·rRr

  raTd

  d

  ++=

  ( )T

  rRrR di ++

  =1

  // 0T

  rR+

  ≅1

  00

  K.- Sensibilitat

  iI K

  vO

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 4/31

  Les xarxes en T (T-Networks) permeten augmentar la sensibilitat (o guany) de les configuracions sense necessitat d’utilitzar resistències molt elevades

  Exercici 2.2: 1) Determineu l’expressió del convetidor I-V en T. 2) Especifiqueu valors adients per a una sensibilitat de 0.1V/nA

  Convertidor I-V (sensibilitat elevada)

  _

  +

  iI vO

  vO = -k·R·iI

  RR

  RRk 2

  1

  21 ++=

  R

  R2

  R1

  Solució (No és única) : R1 = 1kΩ, R2 = 99kΩ, R = 1MΩ

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 5/31

  Amplificadors de trans-conductància (o trans-admitància) Configuracions amb càrrega flotant o referida a massa

  Interessa que iO no depengui de vL !!!

  Inconvenients de la càrrega flotant:

  Corrent de sortida limitada pel valor màxim del dispositiu (LM741: 25mA) En el cas b), el corrent iO es deriva de la font vI R0 ≠ ∞

  Fonts de corrent

  _

  + vI iO = 1/R·vI = ACL·vI

  R iO

  +

  + _ vL

  RL Càrrega flotant

  _

  +

  vI

  iO = 1/R·vI = ACL·vI

  R iO

  + + _ vL

  a)

  b) d

  dCL rRra

  rRaR

  A+++

  −=

  01·1

  ( )( ) 00 1// rarRR d ++=

  RL vI

  iO

  RL Càrrega flotant

  +

  _ vL o

  LIO R

  vvki −= ·

  RO = ∞

  Característiques

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 6/31

  Font de corrent referida a massa. Combina l’ús d’una font d’entrada vI en sèrie amb una resistència R1 i un convertidor NIC

  Font ideal amb RO= ∞ si R4/R3 = R2/R1

  Compatibilitat de sortida:

  Exercici 2.3: Dissenyeu una font de corrent DC de 1mA amb un LM741 alimentat a 15V i amb el màxim de compatibilitat de sortida:

  Font de Howland

  _

  +

  vI

  R4 R3

  +

  R2 R1 Càrrega +

  _ vL iO

  Lo vRRv ·1

  3

  4

  +=

  RO 4 1 2 3

  1 2 3 1 1

  ·I Io LR R R Rv vi v

  R R R R R −

  = + =

  1

  2

  3

  4

  RR

  RR

  =

  1

  IvR

  R1 3 24

  R RR

  +

  _ vL iO

  NIC

  3412

  20 RRRR

  RR−

  =

  R0

  max21

  1oL VRR

  Rv+

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 7/31

  Aparellament de resistències (Mismatch)

  Exercici: Discutiu les implicacions d’utilitzar resistències amb 1% i 0.1% de tolerància, tot determinant R0

  Limitació de guany en llaç obert. R0 disminueix amb un valor finit de a

  Millores en la font:

  Amb R2A i R2B la font fa un ús més eficient de l’energia

  Font de Howland. Inconvenients

  ( )∈−= 11

  2

  3

  4

  RR

  RR ∈ .- Factor de desigualtat

  ∈= 10

  RR

  ( )

  +

  +=12

  210 /11//

  RRaRRR

  _

  +

  vI

  R4 R3

  +

  R2B R1

  +

  _ vL

  R2A

  1

  22

  3

  4

  RRR

  RR BA +=I

  Bo vR

  RRi ·2

  12= iO

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 8/31

  Característiques: k ≥ 1 amb Ro = ∞ Càrrega flotant o referida a terra Aplicacions: sensors remots, condicionament de fotodetectors, convertidors

  V-F, etc.

  Amplificadors de corrent

  iI iO

  o

  LIO R

  viki −= ·a vL + _

  _

  +

  iS

  R2 R1

  RS

  + _ vL

  iO

  1

  212 111

  1RR

  aRRk +≈

  ++= RO=R1(1+a)

  _

  +

  iS

  R2

  R1 RS

  _ vL iO

  R0 +

  R0

  1

  2

  RRk −= SRR

  RR2

  10 −=

  VCC

  VEE

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 9/31

  Mode diferencial i mode comú

  CMRR.- Atenuació del mode comú:

  Amplificadors Diferencials (AD) i CMRR

  _

  +

  v1 vO

  R2 R1

  +

  v2 + R4(=R2) R3(=R1)

  mcmcddo vAvAvvRRRR

  RRv +=

  ++

  = 1243

  21

  1

  2

  11

  _

  +

  v1

  vO

  R2 R1

  +

  v2 +

  R4(=R2) R3(=R1)

  +

  2dv

  2dv

  vMC

  +=

  −=

  221

  12vvv

  vvv

  mc

  d

  +=

  −=

  2

  2

  2

  1

  dmc

  dmc

  vvv

  vvv ( )( )

  +

  ++

  = 12 342

  214

  1

  2

  RRRRRR

  RRAd ( )341

  3241

  RRRRRRRAmc +

  −=

  =

  mc

  d

  AACMRR log20

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 10/31

  Resistència d’entrada diferencial i mode comú Rid, Rimc

  Interessa que Rid → ∞ i Rimc → 0

  Els dos paràmetres depenen de R1. Dos requisits impossibles d’aconseguir a la vegada

  AD. Altres consideracions

  _

  + Rid

  R2 R1

  R2 R1

  12RRid =

  _

  +

  R2 R1

  R2 R1

  RiMC

  221 RRRimc

  +=

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 11/31

  Aparellament de les resistències

  Exercici 2.4: Si R1 = R3 = 10kΩ i R2 = R4 = 100kΩ,

  1) Discutiu la implicació d’utilitzar resistències amb 1% de tolerància 2) Il·lustreu el cas en que vd = 0 i vmc = 10V 3) Determineu la tolerància que es necessita per a un CMRR de 80dB

  AD. Altres consideracions (i II)

  _

  + vO

  R1

  +

  +

  R2 R1

  +

  2dv

  2dv

  vMC

  ∈++

  −=2

  2121

  21

  1

  2

  RRRR

  RRAd

  ∈+

  =21

  2

  RRRAmc

  ( )∈−12R

  ∈+

  ≅ 121log20 RRCMRR

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 12/31

  Ajustament de guany

  Per fixar el guany en la configuració bàsica es necessita actuar en dues resistències: R1 i R2.

  Dissenys amb actuació en un únic component RG

  AD. Altres consideracions (i III)

  ( )1221

  2 12 vvRR

  RRv

  GO −

  += ( )12

  31

  2 vvRRRRv GO −=

  _

  +

  v1

  vO

  R2 R1

  +

  v2 + R2 R1

  R2

  RG

  R2

  Variació no lineal

  _

  +

  v1

  vO

  R2 R1

  +

  v2 + R2 R1

  RG R3

  _

  +

  Variació lineal

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 13/31

  Interferències en el retorn cap a terra

  Equips lluny de la font a mesurar, queden afectats per la impedància distribuïda en la presa de terra.

  L’ús d’amplificadors diferencials permet amplificar senyal útils i eliminar interferències en mode comú

  AD. Altres consideracions (i IV)

  _

  +

  v1

  R2 R1

  +

  Sortida afectada pel retorn a terra

  R2 R1

  ...

  ... ... _ vg +

  Zg No Ni

  +

  _ vO

  ( )giO vvRRv +−=

  1

  2

  _

  +

  v1

  R2 R1

  +

  ...

  ... ... +

  Zg

  No Ni

  +

  _

  vO

  _ vg

  11

  2 vRRvO −=

  Cancel·lació del soroll

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 14/31

  Característiques:

  Amplificador diferencial Impedàncies: Zd i Zmc extremadament grans (idealment ∞). Zo molt baixa

  (idealment nul·la) Guany (Ad) precís, estable i de fàcil ajustament CMRR extremadament elevat

  Amplificador d’Instrumentació (AI)

  Món Físic

  Sensor Transductor

  Condicionament

  DSP / FPGA

  A/D Filtre

  Digital +

  Processa- ment

  AI !!

  D/A

  Driver/ Interface

  M

  Actuador

  Cadena de mesura i control

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 15/31

  Etapa 1 no inversora per obtenir característiques d’alta impedància d’entrada (ZI) Impedàncies: Zd i Zmc extremadament grans (idealment ∞). Zo molt baixa (idealment nul·la) RT per ajustar el CMRR

  Resistències de precisió (Excepte RG que s’utilitza per ajustar el guany de manera no lineal)

  AI amb 3 operacionals

  _ +

  _

  +

  _

  +

  v1 +

  v2 +

  R1 R2

  R1 R2

  R3

  R3

  RG

  vO = Ad(v2 – v1)

  Etapa 1

  ( )2132121 vvRRvvG

  OO −

  +=−

  vO1

  vO2

  AO1

  AO2

  AO3

  ( )121

  2OOO vvR

  Rv −=

  Etapa 2

  ×

  +=×=

  1

  2321 21 R

  RRRAAA

  Gd

  RT

  vO

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 16/31

  Ajustament del CMRR S’ha d’actuar a RT :

  Procediment:

  1) Ajunteu les entrades (v1 = v2) 2) Configurar R5 per al màxim guany possible (Admax ; RGmin) 3) Canviant de manera alternada l’entrada de -5V a 5V i modificar RT per tal

  que el canvi a la sortida sigui mínim (CMRR màxim)

  _ +

  _

  +

  _

  +

  R1 R2

  R1 R6

  R3

  R5

  R4

  vO1

  vO2

  AO1

  AO2

  AO3

  RT

  vO

  -5V / +5V

  R3

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 17/31

  S’aconsegueix optimitzar els paràmetres del AI:

  Linealitat Augment del guany i CMRR (Resistències més precises) Immunitat al soroll Fiabilitat

  Exercici 2.5: Dissenyeu el AI per tal de que el guany diferencial (Ad) es pugui variar en un rang: 1V/V ≤ Ad ≤ 103V/V

  AI. Circuits integrats

  +

  _

  + _

  + _

  v1

  v2

  RG Càrrega Configuració

  Guany

  Connexió en mode de sensat remot

  Sense

  Referència

  Sortida RG1

  RG2

  +

  _

  RG

  v2

  VCC

  VEE

  Sense

  Referència

  Sortida

  Símbol general del AI i connexió

  v1

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 18/31

  Utilitzat amb operacionals de qualitat i reduir nombre de components Degradació del CMRR (Entrades tractades asimètricament)

  AI amb 2 operacionals

  _

  +

  _

  + v2 +

  v1 +

  R1 R1 R4(=R2) R3(=R1)

  vO

  _

  +

  _

  + v2 +

  v1 +

  R1 R1 R2 R1

  vO

  RG

  Guany fixe

  ( )121

  21 vvRRvO −

  +=

  Guany variable

  ++=

  GO R

  RRRv 2

  1

  2 21

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 19/31

  Aparellament de BJT’s (AMP-01 d’Analog Devices)

  Millora del CMRR

  Dos BJTs dintre d’un mateix IC són més ràpid que no pas dos operacionals → CMRR elevat

  Guany elevat:

  Rang de sortida ajustable

  Característiques elèctriques:

  RG1

  RG2

  +

  _

  RG

  v2

  V+

  V-

  Sense

  Referència

  Sortida

  v1

  RS

  3 2

  1 18

  14 15

  13 12

  11 10

  7

  8 9

  9

  13

  10

  7

  11

  12

  1 2

  15 14

  18

  3

  G

  Sd R

  RA 20=

  AMP-01

  Offsett voltage 15μV Offsett voltage drift 0.1μV/ºC Noise 0.2μVp-p (0.1Hz to 10Hz) Output drive 10V (50mA) Capacitive load stability To 1μF Gain range 0.l to 1000 V/V Linearity 16 bit at G=1000V/V CMRRdB 140dB at (G=1000V/V) Bias current 1nA Output stage thermal shutdown

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 20/31

  Tècnica de capacitat commutada

  Millora del CMRR (i II)

  _ + vO

  R2 R1

  +

  +

  1μF

  C3 -5V

  +5V

  C2 C1 1μF 1μF

  v1

  v2

  -5V

  10nF

  C4

  +5V

  7

  13 14

  17 16

  4

  8

  LTC1043

  LTC1013

  C1 es carrega a vd = v2 – v1 i elimina el mode comú. Quan els interruptors commuten a l’altre posició vd es transfereix al no inversor.

  Freqüència de commutació configurable mitjançant C4 (fS = 500Hz). Filtre passa baixes mitjançant C3 amb un operacional de precisió

  ( )121

  21 vvRRvO −

  +=

  CMRR = 120 dB (a 60Hz)

  11

  12

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 21/31

  Protecció activa de guarda

  _ +

  _

  +

  _

  +

  R1 R2

  R1 R2

  R3

  R3

  RG

  vO1

  vO2

  AO1

  AO2

  AO3 vO

  Equips lluny del punt de mesura en entorns industrials necessiten apantallament per reduir soroll de pick-up. Degradació del CMRR amb la freqüència degut al ‘mismatching’ en la component RC del cable

  +

  vMC 2

  dv

  2dv

  +

  +

  Cable coaxial

  Connexió a la malla

  vMC

  +

  +

  _ C1

  C2

  RS1

  RS2

  RG

  Model del cable coaxial

  cmdmdB CR

  CMRRπ2

  1log20

  Rdm = |RS1 – RS2|

  Ccm= (C1 + C2)/2

  20kΩ

  20kΩ

  _ +

  vCM

  Circuit per neutralitzar vCM i augmentar CMRR

  Referència

  Sense

  vO AI

  AO4

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 22/31

  Guany programable digitalment

  _ +

  _

  +

  _

  +

  R

  R

  R ...

  AO1

  AO2

  AO3 vO

  ...

  ...

  ...

  v1

  v2

  SW0

  SW1

  SW2

  SWn

  R1

  R2 Rn+1

  SWn

  SW2

  SW1

  SW0

  R1

  R2

  R

  ...

  i0

  i1

  i2

  in

  in

  outd R

  RA +=1

  =

  == ∑

  =

  iSWRSW

  R i

  jj

  out

  12

  00

  =

  == ∑

  +=

  +

  iSWR

  SWRR n

  ijj

  n

  in

  1

  1

  2

  0

  Aplicacions d’adquisició de dades El guany el configura un dispositiu programable amb multiplexors

  analògics (un parell d’interruptors activat cada vegada, SW0 o SW1 ,etc)

  μC CD4051 o CD4052

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 23/31

  ‘Offsetting’

  _ +

  _

  +

  _

  +

  v1 R1 R2

  R1 R2

  R3

  R3

  RG

  AO1

  AO2

  AO3 vO

  Algunes aplicacions necessiten offsett de sortida.

  Cal·libració del circuit Ajustament del zero de sortida a l’entrada del A/D

  _ +

  AO4

  +15V

  -15V

  24kΩ

  24kΩ

  100kΩ

  vO = Ad(v2 – v1) + VREF

  VREF v2

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 24/31

  AI. Sortida de corrent

  _ +

  _

  +

  _

  +

  R1 R2

  R1 R2

  R3

  R3

  RG

  vO1

  vO2

  AO1

  AO2

  AO3 vO

  Per evitar degradació de senyal en connexions llargues Configuració Howland a la sortida

  v2

  v1

  iO

  ( )121

  321 vvR

  RRi GO −+=

  Càrrega

  _

  +

  _

  + v2 +

  v1 +

  R4 R5 R1 R2

  iO Càrrega

  _ vL

  +

  _

  +

  vL

  R3

  ( ) 31324512

  0 RRRRRRRRR+−

  =

  Exercici: Determineu iO = f(v2 – v1)

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 25/31

  AI. Entrada de corrent

  _ +

  _

  +

  _

  +

  R1 R2

  R1 R2

  R4

  R4

  vO1 AO1

  AO2

  AO3 vO iI

  + _

  vCM vO2

  R3 R3 IO iRR

  Rv 31

  22−=

  Per mesurar corrent d’un llaç

  _

  +

  R2

  R2

  R2

  RG

  R2

  vO1

  vO2

  1) 2)

  Guany Variable

  vO

  _

  +

  R1 R2

  R1 R2

  AO3 vO

  iO Càrrega

  _ vL

  +

  Amplificador de corrent amb entrada flotant

  vO1

  vO2 AO3

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 26/31

  Sensors resistius Resistències que varien segons condicions mediambientals

  Tipus:

  Temperatura: Termistors NTC, PTC o detectors RTD Llum: Fotoresistències, LDR Deformacions a esforços: Galgues extensiomètriques

  Exercici 2.6: Les RTD presenten una resistència a 0ºC de 100Ω i un coeficient de temperatura α = 0.00393 Ω/ºC

  1) Escriviu una expressió de la resistència que depengui de T 2) Calculeu R(T) per T=25ºC 3) Calculeu ∆R i δ per ∆T = 10ºC

  R = Rn + ∆R = R·(1 + δ) Valor nominal o de referència (0ºC)

  Canvi degut a les Variacions mediambientals

  RR∆=δ

 • Universitat Politècnica de