Electrònica Analògica (ELAN)ocw.upc.edu › sites › ocw.upc.edu › files › materials ›...

of 262/262
Introducció: Amplificadors Mòdul 2 Electrònica Analògica (ELAN)
 • date post

  30-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Electrònica Analògica (ELAN)ocw.upc.edu › sites › ocw.upc.edu › files › materials ›...

 • Introducció:

  Amplificadors

  Mòdul 2

  Electrònica Analògica (ELAN)

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 2/33

  Objectiu del módul Disseny i implementació d’un amplificador d’àudio

  Previ Etapa de Sortida

  Alimentació

  Pèrdues per calor

  Baixa Potència

  Alta Potència

  Àudio

  Amplificació en tensió Amplificació en corrent

  Altaveu

  http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.webgraffix.com/PSPImages/Speaker.jpg&imgrefurl=http://archives.hwg.org/hwg-basics/017a01c4c9dc%24583b83e0%240201a8c0%40DavidBurlingame&h=420&w=420&sz=61&hl=en&start=1&tbnid=KMG7DHt-gBxrrM:&tbnh=125&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dspeaker%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D�http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www1.istockphoto.com/file_thumbview_approve/416097/2/istockphoto_416097_compact_disc_super_clean_scan_no_dust.jpg&imgrefurl=http://www.istockphoto.com/file_closeup.php%3Fid%3D416097&h=270&w=264&sz=12&hl=en&start=5&tbnid=8t4SXdsMg4G7DM:&tbnh=113&tbnw=110&prev=/images%3Fq%3DCompact%2Bdisc%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D�

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 3/33

  Senyals Generalitats:

  Contenen informació de l’activitat física que ens envolta (veu, imatge, dades del ambient, etc )

  Analitzar aquesta informació implica fer un processament determinat. El processament es realitza mitjançant sistemes electrònics Per capturar la informació es necessiten sensors i/o transductors que

  fan la conversió de magnitud física a senyal elèctric Els transductors d’àudio són els micròfons

  Representació circuital de senyals elèctrics sR

  + _ ( )tvs

  Model de Thevenin

  ( )tvs

  Senyal arbitrari Temps (t)

  ( )tis sR

  Model de Norton

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 4/33

  Espectre freqüencial dels senyals

  Determinar els paràmetres del senyal te molta importància en el disseny dels sistemes electrònics de processat. Però això no sempre és fàcil

  La caracterització més comuna es l’espectre freqüencial que permet descriure els senyals d’un altra manera canviant temps per freqüència

  Així és possible determinar la informació rellevant, mitjançant filtres

  ( )tvs

  t

  T

  Vs F

  ( )ωsv

  Tπ2 ω

  Vs

  =

  TVv ss

  π2sin

  Represnetació freqüencial Represnetació temporal

  ( ) ( )∫∞

  ∞−

  −= dtetxX tjωω ·( )ωX( )tx F

  Funció matemàtica

  ( ) ( )∫∞

  ∞−

  = ωωπ

  ω deXtx tj·ˆ21

  ( )ωX̂ ( )txF -1

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 5/33

  Analògic Domini continu

  El senyal analògic pren qualsevol valor en cada instant de temps. Es diu que presenta una variació continua sobre el rang d’activitat

  Digital Domini discret Només s’agafa el valor dels senyal en intervals de temps constats (vector).

  El processament per ordinador requereix conversió analògic/digital (A/D)

  prèvia

  Analògic vs. Digital

  A/D Intern

  x(n)=[x1, x2, ...xN]

  x(t)

  1 1 1 1 0 0 0 0 t A/D Extern

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 6/33

  Funció: Incrementar la potència del senyal d’entrada

  Necessitats

  Guany definit Facilitat de disseny Linealitat.- Absència de distorsió o deformació del senyal (excepte la seva

  amplitud)

  Els amplificadors

  ( ) ( )txAtx io ·=vi(t) vo(t) vid(t) vod(t)

  Single-ended (Unipolar) Diferencial

  x1(t)+x2(t) xo(t) = A · (x1(t)+x2(t)) A

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 7/33

  El guany

  Guany de tensió

  Potència i corrent El decibel és la magnitud més utilitzada

  I

  Ov v

  vA =+ _ vI(t) vO(t)

  iO(t) iI(t)

  +

  -

  1 Av

  vO

  vI

  I

  Lp P

  PA = (Potència a la càrrega) (Potència d’entrada) II

  OO

  iviv··

  =I

  Oi i

  iA = ivp AAA ·=

  Característica de transferència

  AA dB ·log20)( =PL > PI

  RL

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 8/33

  Alimentació dels amplificadors Per a que PL > PI és necessària que una font externa proporcioni

  energia al circuit

  Rendiment

  + _ vI RL vO +

  -

  V1

  V2

  V+

  V-

  I1

  I2

  + _ vI RL +

  -

  V+

  V-

  I1

  I2 vO

  V1

  -V2

  2211 ·· IVIVPdc += JLIdc PPPP +=+

  <>

  dcL

  IL

  PPPP (Amplificació)

  (Rendiment)

  ( )%100·dc

  L

  PP

  =η*PJ .- Pèrdues per efecte Joule

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 9/33

  Saturació del amplificador

  Desafotunadament, a la pràctica, tots els amplificadors estan limitats en el rang de voltatge de sortida

  Rang de sortida

  +− ≤≤ LvL O

  Rang d’entrada

  vI

  v ALv

  AL +− ≤≤

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 10/33

  Polarització

  A la pràctica, les característiques de transferència dels amplificadors presenten no linealitats de naturalesa molt diversa

  La tècnica que s’utilitza per evitar el comportament no lineal és la polarització que fa funcionar l’amplificador en un punt de treball (Q)

  VO

  vO

  vI L-

  L+

  t

  vo(t)

  vi(t)

  Pendent = Av

  + _ vi(t)

  V+

  VI

  +

  -

  +

  -

  vI vO = VO+ vo(t) Q

  vo(t) = Av · vi(t)

  QI

  Ov dv

  dvA =

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 11/33

  Mesurant la no linealitat

  A la pràctica, les no linealitats són bastant difícils d’evitar per molts que ens hi esforcem en la polarització, els paràmetres dels semiconductors discrets són bastant imprevisibles

  La deformació d’un senyal es pot parametritzar mitjançant la seva distorsió harmònica (THD.- Total Harmonic Distortion)

  VO

  vO

  L-

  L+ vo(t)

  vi(t)

  Q ω

  |vi(jω)|

  ω0

  Vi

  ω

  |vo(jω)|

  ω0

  Vo

  ω1 ω2

  Vo1 Vo2

  ( )%100·...0

  222

  21

  o

  onoo

  VVVV

  THD+++

  =

  vi(t) vo(t) = vo0(t)+vo1(t) +vo2(t)+...+von(t)

  ...

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 12/33

  Models circuitals per Amplificadors. Impedàncies

  Quan es treballa amb etapes amplificadores que tenen un gran nombre de dispositius actius és molt pràctic utilitzar models equivalents per al seu anàlisi

  vo + - -

  + vi Ri

  Ro

  -

  + Avo·vi vo

  ii

  Ri Ro

  -

  +

  Ais·ii -

  + Ri vi vo + - Ri

  Ro

  -

  + rm·vi

  ii

  Ro

  -

  +

  gm·vi

  Amplificador de tensió

  Amplificador de corrent

  Amplificador de transconductància

  Amplificador de transresistència

  io

  vo

  io

  Les impedàncies Ri i Ro provoquen pèrdues de guany degut al acoblament

  + - -

  + vi Ri

  Ro

  -

  + Avo·vi + -

  io

  vo vs

  Rs oL

  Lvo

  i

  ov RR

  RAvvA

  +=≡

  si

  isi RR

  Rvv+

  =( )( )sioL

  iLvov RRRR

  RRAA++

  =·ˆ

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 13/33

  Resposta freqüencial La resposta freqüencial d’un amplificador es descriu mitjançant la funció

  de transferència i la seva fase

  Ample de banda.- Rang de freqüències del amplificador on el guany és aproximadament constant

  + _

  vi = Vi·sin(ωt) vo = Vo·sin(ωt+φ)

  ( ) ( )( )ωω

  ωi

  o

  VV

  H =( )

  ( )( )

  ( )

  =

  ωω

  ωω

  ϕ

  i

  o

  i

  o

  VV

  VV

  arctgRe

  Im

  Funció de transferència

  Fase

  Ample de Banda

  20·log H(ω)

  ωL ωH

  ω

  -3dB

  am Ample de banda = ωH - ωL

  Gain-Bandwidth = am ·(ωH – ωL)

  ( ) ( )( ) ( )( )( ) ( )mm

  mnn

  n

  mm

  mm

  pspspszszszsa

  bsbsasasasH

  −−−−−−

  =++++++

  = −−

  −−

  ······

  ······

  21

  21

  01

  1

  01

  1

  Mòdul s = jω m ≤ n

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 14/33

  Primeres reflexions Un amplificador d’àudio és un sistema electrònic que mitjançant energia

  externa, incrementa la magnitud i intensitat o volum d’un senyal analògic de so. Això equival a maximitzar Av i Ai en el disseny.

  No obstant, també s’han de tenir en compte altres especificacions de disseny, tant pel que respecta a la selecció dels elements necessaris (dispositius discrets i/o integrats) com el disseny dels elements passius del sistema:

  Els guanys han de ser constants siguin quines siguin les condicions de funcionament

  El rang de freqüències de funcionament és el que comprèn l’espectre de so. Ample de banda ≈ 5Hz-20KHz

  Respectar les limitacions del dispositiu en quan als marges dinàmics per evitar la saturació i evitar, en la mesura del que sigui possible, les no linealitats. Disseny de la polarització.

  Obtenir un bon balanç energètic. Rendiment elevat. Requisits de la font d’alimentació

  Al connectar el sistema al altres elements (fonts de senyal d’entrada, altaveus o altres etapes), el comportament no ha de quedar afectat per les impedàncies

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 15/33

  Què tenim? Semiconductors discrets

  Petit senyal i de potència

  Transistors d’efecte camp (FET) Transistors bipolars (BJT)

  Circuits integrats analògics

  Amplificadors operacionals Dispositius especials

  Tots ells es poden utilitzar en general tant per l’amplificació de tensió com de corrent

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 16/33

  JFETs, BJTs i ICs. Consideracions JFET

  Són dispositius on l’amplificació és controlada per tensió vgs Tenen un bon comportament relacionat amb les impedàncies i la

  resposta freqüèncial En general, l’amplificació que es pot esperar d’ells és més aviat pobre Bona estabilitat enfront a possible derives provocades pel medi ambient Aplicacions: Acoblar impedàncies en l’amplficació prèvia, Fonts

  conmutades de potència BJT

  Són dispositius on l’amplificació és controlada per corrent ib Tenen un comportament pobre relacionat amb les impedàncies i la

  resposta freqüèncial. Són bons amplificadors (Guany elevat) però els seus paràmetres (guany,

  impedància, etc) són bastant inestables Els de potència encara són pitjors respecte a impedàncies, resposta

  freqüencial i guany Tots dos presenten no linealitats de grau divers que deformen els

  senyals Els ICs funcionen millor però eleven el preu considerablement

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 17/33

  Conclusions És clar que no existeix el ‘semiconductor perfecte’ Solució: Atacar els problemes de manera separada

  Pre-amplificador

  Alimentació Baixa Potència

  Àudio Altaveu

  Alta Potència

  Blocs Funcionals

  http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.webgraffix.com/PSPImages/Speaker.jpg&imgrefurl=http://archives.hwg.org/hwg-basics/017a01c4c9dc%24583b83e0%240201a8c0%40DavidBurlingame&h=420&w=420&sz=61&hl=en&start=1&tbnid=KMG7DHt-gBxrrM:&tbnh=125&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dspeaker%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D�http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www1.istockphoto.com/file_thumbview_approve/416097/2/istockphoto_416097_compact_disc_super_clean_scan_no_dust.jpg&imgrefurl=http://www.istockphoto.com/file_closeup.php%3Fid%3D416097&h=270&w=264&sz=12&hl=en&start=5&tbnid=8t4SXdsMg4G7DM:&tbnh=113&tbnw=110&prev=/images%3Fq%3DCompact%2Bdisc%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D�

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 3/28

  L’amplificació: xo(t) = Axi(t) Conceptes fonamentals:

  Efectes de càrrega (loading).- Atenuació de guany provocada per Ri i Ro

  + - -

  + vi Ri

  Ro

  -

  + Aoc·vi + - vo

  vs Rs

  RL

  Amplificador de tensió

  ii

  Ri Ro Ais·ii

  io iS

  RS RL

  Amplificador de corrent

  oL

  Loc

  is

  i

  s

  o

  RRRA

  RRR

  vv

  ++= ··

  Amplificador VCVS Font d’entrada

  Càrrega Amplificador CCCS Font d’entrada

  Càrrega

  Guany (V/V) oL

  ois

  is

  s

  s

  o

  RRRA

  RRR

  ii

  ++= ·· Guany (A/A)

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 4/28

  Altres configuracions

  vo + - -

  + vi Ri

  Ro

  -

  + Avo·vi

  ii

  Ri Ro

  Ais·ii

  -

  + Ri vi

  vo + - Ri

  Ro

  -

  + rm·vi

  ii

  Ro

  gm·vi

  Amplificador VCVS (de tensió)

  Amplificador CCCS (de corrent)

  Amplificador VCCS (de transconductància)

  Amplificador CCVS (de transresistència)

  io

  io

  4 configuracions segons entrada i sortida siguin en tensió o corrent

  Característiques ideals Entrada Sortida Tipus d’amplificador Guany Ri R0

  vi vo Tensió (V/V) ∞ 0 ii io Corrent (A/A) 0 ∞ vi io Transconductància (A/V) ∞ ∞ ii vo Transresistència (V/A) 0 0

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 5/28

  L’amplificador operacional Amplificador de tensió amb guany extremadament elevat

  Característiques de funcionament bàsiques:

  Entrada diferencial (vD = vP - vN) i sortida unipolar

  Guany: 100 – 150dB a ≈ 200.000 – 12.000.000 (V/V)

  Model del amplificador operacional

  _

  +

  vN

  vP vO

  ( )NPOLDOLO vvavav −== ··

  OLdBD

  O avv ·log20=

  +

  aOL·vD rd

  ro vN

  vP +

  _ vD vD

  _

  +

  rD = ∞ ro = 0

  iP = iN = 0

  aOL = ∞ iN

  iP

  OL.- Llaç obert (Open loop)

  Resistència de sortida

  Guany (llaç obert)

  Resistència diferencial d’entrada

  Especificacions ideals

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 6/28

  Anàlisi:

  Relació sortida-entrada

  Exercici 1.1: Calcular vO si: 1) aOL = 102 (V/V), 2) aOL = 104 (V/V) i 3) aOL = 106 (V/V). Dades: R1 = 2kΩ, R2 = 18kΩ, vI = 1V

  L’amplificador no inversor

  _

  + vI

  vO

  R2 R1

  +

  aOL·vD _ + vD +

  R2

  R1

  + vO vI

  Amplificador de tensió

  Xarxa de realimentació

  ( )

  −=+

  =

  =

  NPOLO

  ON

  IP

  vvav

  vRR

  Rv

  vv

  21

  1

  vN

  vP

  +

  −= OIOLO vRRRvav ·

  21

  1CL

  OL

  OL

  I

  O A

  RRaR

  avv

  =

  ++

  =

  21

  1·1 CL.- Llaç tancat

  1) vO = 9.091V 2) vO = 9.90V 3) vO = 9.9999V

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 7/28

  Si a → ∞, ACL no depèn del operacional i el seu valor es configura mitjançant R1 i R2.

  Model simplificat del no inversor

  L’amplificador no inversor (i II)

  ( )1

  21limRRAA CLaIdealCL OL

  +==∞→

  _

  + vI

  vO

  R2 R1

  +

  vo +

  vi

  ivRR

  +

  1

  21

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 8/28

  Exercici 1.2: Obtingueu la relació sortida-entrada del amplificador inversor

  L’amplificador inversor.

  _

  +

  vI vO

  R2 R1

  +

  aOL·vD +

  _ vD

  R2

  R1

  + vO

  vN

  vP 1R

  vI

  ( ) OLCL aRRRRA

  121

  2

  111·

  ++−= ( )

  1

  2

  RRA IdealCL −=

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 9/28

  Simètrica (VCC i VEE) i unipolar (VCC o VEE = 0)

  Direcció dels corrents d’alimentació en l’inversor IQ .- corrent de polarització en l’etapa de sortida del operacional (informació

  que proporciona el fabricant: IQ (LM741) ≈ 0.5mA )

  Alimentació

  _

  +

  vI > 0

  vO

  +

  _

  + vO

  + VCC

  VEE

  VCC

  VEE

  R1 R2 R1 R2

  + vN _ vP

  VCC

  VEE

  +

  + vO

  Simètrica +

  vN _ vP

  VCC

  vO

  Unipolar

  RL RL

  vI < 0

  iO

  IQ

  iO

  IQ

  ICC = |IEE| = IQ + iO

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 10/28

  Valor màxim de sortida limitada per l’alimentació (VCC i VEE)

  Característica de sortida

  vO (V)

  vD (μV)

  vOH

  vOL

  aOL

  vOH/aOL

  vOL/aOL

  Zona lineal

  Zona de saturació superior

  Zona de saturació inferior

  VOH = VCC - VDROPOUT

  VOL = VEE + VDROPOUT

  VDROPOUT (LM741) = 2V _

  +

  vI(t) vO(t)

  10kΩ

  +

  20kΩ

  10

  -10

  6.5

  vI(t) (V)

  13

  -13

  vO(t) (V)

  vN(t) (V)

  2.33

  -2.33

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 11/28

  Realimentació negativa Punt de vista dels sistemes de control

  Si T → ∞

  +

  β

  -

  xi

  xi.- Entrada o consigna xε.- Senyal d’error

  xf

  xo Càrrega a

  xf.- Senyal de realimentació xo.- Sortida

  Amplificador d’error i/o planta

  −===

  fi

  of

  o

  xxxxxxax

  ε

  ε

  β ··

  β.- Factor de realimentació β·1 a

  axxA

  i

  oCL +

  ==T = a·β.- Guany de llaç

  β1lim)( == ∞→ CLTIdealCL AA

  Funció d’error

  ( ) TTAA IdealCLCL +

  =1·

  ∈−=+

  11 T

  TTx

  x

  i +=∈=

  11ε

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 12/28

  Pros i contres de la realimentació Pros:

  Disseny de ACL més senzill (Només cal que el guany (a) en llaç obert sigui el més gran possible)

  Redueix distorsió harmònica (THD) i el soroll Millora ample de banda (BW) Millora insensibilitat del guany ACL a les variacions

  paramètriques dels dispositius

  Control de la resposta al esgraó → Control industrial (TCON) Augment de Zin i disminució de Zou segons topologia

  Contres: Reducció del guany (Af < A) Inestabilitat dels pols si no es dissenyen acuradament Disminució de Zin i augment de Zou segons topologia

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 13/28

  Soroll i interferències La realimentació negativa també és un mecanisme per reduir la

  sensibilitat dels sistemes electrònics a algunes fonts d’interferència

  Característica explotada en aplicacions d’amplificadors d’àudio

  ∑ ∑∑

  x1

  xi xo +

  + + + +

  +

  x2 x3

  Soroll d’entrada i Errors d’offset

  Soroll d’alimentació

  Salts de càrrega

  β

  a1 a2

  +++

  +=

  21

  3

  1

  21

  21

  21

  ···1·

  aax

  axxx

  aaaax io β

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 14/28

  Sensibilitat Sempre que T sigui elevat, variacions en a no alteren el guany ACL β fixa el valor ACL sense garantir la seva estabilitat

  Necessitat d’implementar β amb components de qualitat com per seguir el senyal vo

  _

  + vI

  vO

  R2

  +

  Amplificador inversor

  - vI vD

  vN

  vo a ∑

  21

  1

  RRR+

  R1 vN

  - +

  vD +

  Diagrama de blocs

  β·1 aa

  vvA

  i

  oCL +

  == ( )2·1

  1βada

  dACL+

  =

  ( ) CLAaa =+ β·1 ( ) aa

  TAA

  CL

  CL ∆+

  =∆ ·

  11

  ( ) ( )βββ ·1·

  ·1 22

  aAa

  aa

  ddA CLCL

  +−=

  +−=

  ββ∆

  −=∆

  CL

  CL

  AA

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 15/28

  Linealització de la sortida Linealitzant la sortida amb la realimentació negativa permet reduir la

  distorsió harmònica

  vD (μV)

  vO (V)

  Llaç obert Realimentació negativa

  Característica de sortida

  Guany del sistema

  vO (V) 10

  - 10

  - 300 300 vI (μV)

  10

  - 10

  - 1.5 1.5

  Zona linealitzada

  100

  - 300 300 - 1.5 1.5

  dvO/dvD (V/mV) dvO/dvI (V/mV)

  10

  Guany constant

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 16/28

  Configuracions de realimentació

  β

  + -

  Rs

  vs Rs is

  β

  + -

  Rs

  vs

  β β

  RL RL

  RL

  Rs

  io

  io

  +

  - vo

  +

  - vo

  + - vf

  + - vf io

  io

  if if

  if if

  +

  - vε

  +

  - vε

  ii

  + vi

  + vi

  1 series-shunt

  3 series-series

  2 shunt-series

  4 shunt-shunt iε ii

  is

  RL a a

  a a

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 17/28

  Configuracions entrada/sortida Segons la comparació a l’entrada i el mostreig a la sortida

  Entrada (Comparació)

  Sortida (Mostreig)

  Ve de la xarxa de realimentació

  vI + _ vD

  vf

  vD = vI - vf

  Tensió Corrent

  Càrrega

  A la xarxa de realimentació

  vO

  xf = β·vo

  Ve de la xarxa de realimentació +

  _ _

  +

  +

  _

  +

  _

  iI if

  iD

  iD = iI - if

  Càrrega

  A la xarxa de realimentació

  xf = β·io

  iO

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 18/28

  Consideracions sobre rd i ro Amplificador no inversor i inversor

  aOL·vD _ + vD

  +

  rd

  ro

  vI +

  R1 R2

  aOL·vD _ + vD

  +

  rd

  ro

  vI +

  R1 R2

  vO vO

  RO RO Ri

  Ri

  ( )( ) 100212

  012

  11

  RrrrRRRarraRR

  d

  d

  +++++++

  ( ) ( )( )drRrRRaraR

  1021

  02

  11 ++++−

  ( ) ( )021102//

  11 rRR

  RrRard ++

  ++

  + ( ) drrRarRR

  02

  021 1 +++

  ++

  ACL

  Ri

  Ro ( ) ( )dd rRRRrrRrar

  212010

  0

  11 +++++ ( )2110

  1 RRaRr

  ++

  +

  _

  +

  _

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 19/28

  Consideracions sobre rd i ro (i II) Aproximacions a considerar en el disseny

  No Inversor:

  Inversor:

  A, Ri i Ro, s’apropen al comportament ideal, excepte en Ri del inversor (que s’ha de dissenyar amb una R1 elevada)

  Exercici 1.4: Determineu analíticament les expressions anteriors

  ( )[ ] ( )aRrrrRrr dd +

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 20/28

  Mesura directa de T Quan interessa saber l’estabilitat del sistema, T es determina de forma

  directa

  Mètode:

  1) Eliminar l’entrada (vi = 0), 2) Tallar en un punt del llaç (p.e. vD), 3) Utilitzar un senyal de test (vT) i mesurar el retorn (vR)

  Opcionalment, es pot trobar el factor β i multiplicar pel guany en llaç obert del operacional (a)

  +

  β

  -

  vi = 0 vR

  vo a vT

  avD _ + vD

  +

  rd

  ro

  vT

  R1 R2

  vO

  RO

  x

  Punt de trencament

  +

  vR

  0=

  −=ivT

  R

  vvT

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 21/28

  Exemple Exercici 1.5: Donat el següent circuit, Trobeu:

  1) Expressió i valor del guany ideal ACL 2) La desviació respecte al guany real si rd =1MΩ, a =105 V/V i r0 =100Ω

  Dades: R1 = R2 = 1MΩ, R3 = 100kΩ, R4 = 1kΩ i RL = 2kΩ

  Solució:

  _

  +

  vI

  vO

  R2 R1

  + R3

  R4

  =

  ++−=

  4

  3

  2

  3

  1

  2 1RR

  RR

  RRACL1) -101.1 V/V 2) error = -0.32%

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 22/28

  Amb realimentació negativa, donat que vD = a·(vP - vN) i a → ∞, l’operacional proporciona la tensió de sortida que necessita per a que vD sigui nul·la

  Condició de curtcircuit virtual: vD = 0, iP = iN = 0

  Revisió de l’anàlisi amb l’amplificador inversor. El mètode de superposició és més pràctic en l’anàlisi amb amplificadors

  operacionals

  Anàlisi amb operacionals ideals

  _

  +

  vI vO

  R2 R1 +

  avv OD = 0lim =

  ∞→ Dav PNa vv =∞→lim

  i1 i2

  21

  2100

  Rv

  Rv

  iiOI −=

  −=

  ( )1

  2

  RR

  vvA

  I

  OIdealCL −==

  vN=0

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 23/28

  El seguidor de tensió Utilitzats com a buffer per regenerar senyals amb més capacitat de corrent

  Altres circuits bàsics

  _

  + vI

  vO

  + ACL = 1

  vI = vP = vN = vO vo

  +

  vi

  Iv·1

  +

  RS

  vI vL +

  _

  vS _

  + vS +

  RS

  vL _

  + RL

  SLS

  LL vRR

  Rv ·+

  =

  Atenuació de vS a la sortida

  vL = vS

  +

  _

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 24/28

  Circuits sumadors/restadors

  _

  +

  v1 vO

  RF R1

  +

  v2

  R2

  +

  v3

  R3

  +

  Sumador inversor

  ++−=

  3

  3

  2

  2

  1

  1

  RV

  RV

  RVRA FCL

  _

  +

  v1 vO

  R2 R1

  +

  v2

  R3

  + R4

  Restador

  ++

  = 1243

  21

  1

  2 ·11 vv

  RRRR

  RRvO

  ( )121

  2 vvRRvo −=Si R3/R4 = R1/R2

  F

  O

  Rv

  Rv

  Rv

  Rv

  −=++3

  3

  2

  2

  1

  1

  11

  22

  43

  4

  1

  2 ··1 vRRv

  RRR

  RRvO −+

  +=

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 25/28

  Aplicacions de les configuracions bàsiques Desplaçadors de nivell DC

  Amb alimentació unipolar

  _

  +

  v1

  vO

  RF R1

  +

  R2 +15V

  -15V

  +

  +

  +15V

  -15V

  10kΩ 100kΩ

  300kΩ vO = -10·vI+5V

  _

  + vI vO

  R1 R2

  RL

  + _

  +

  R

  R

  VCC (5V)

  2.5V

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 26/28

  Exercicis Exercici 1.6: Amb un sumador inversor dissenyeu les resistències per

  tal de que el circuit implementi la funció

  Exercici 1.7: Amb un restador dissenyeu el circuit per tal de que vO = v2 – 3·v1 amb resistències d’entrada Ri1 = Ri2 = 100kΩ

  Exercici 1.8: Dissenyeu un amplificador amb sis entrades i un operacional per tal que implementi la funció

  Exercici 1.9: Usant una estructura semblant al exercici anterior, dissenyeu un amplificador de quatre entrades que implementi la funció:

  vO = -2·(3·v1+4·v2+2·v3)

  vO =v2+v4+v6-v1-v3-v5

  vO = 4·vA-3·vB+ 2vC-vD

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 27/28

  NIC (Negative Impedance Converter) Circuit que es comporta com una resistència negativa

  Per neutralitzar impedàncies no desitjades. Utilitzat en filtres actius analògics d’altes prestacions

  _

  +

  v

  R2 R1

  + Req = R

  + R v

  i

  Req

  Resistència positiva

  Resistència negativa

  Req

  i

  RRRREQ ·

  2

  1−=

  R

  vRR ·1

  1

  2

  +

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 28/28

  Sortida en el domini freqüencial (s = jω = dv/dt)

  Tot i els problemes de funcionament del circuit bàsic real, l’integrador i diferenciador són la base de moltes aplicacions: Generadors de funcions, filtres analògics actius, conversors A/D, controladors analògics (PID), etc...

  Circuits amb condensadors

  _

  +

  vI

  vO +

  R C

  ( ) ( ) ( )010

  O

  t

  IO vdvRCtv +−= ∫ ττ

  Integrador

  _

  +

  vI

  vO +

  C R

  ( ) ( )dt

  tdvRCtv IO −=

  Derivador

  ( ) ( )svsRC

  sv IO ··1

  −= ( ) ( )svsRCsv IO ··−=

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 3/31

  És un amplificador de trans-resistència (o trans-impedància) Paràmetres en llaç tancat

  Presenta l’inconvenient de que sensibilitats elevades (V/μA) requereixen resistències extremadament altes (MΩ)

  Exercici 2.1: Determineu els paràmetres en llaç tancat del convertidor I-V amb una R=1MΩ

  Convertidor I-V

  _

  +

  iI vO

  vO = K·iI vO = -Z(s)·iI = -R·iI = ACL·iI

  Ri

  Ro

  Z(s)

  TTRACL +

  −=1 0

  ·rRr

  raTd

  d

  ++=

  ( )T

  rRrR di ++

  =1

  // 0T

  rR+

  ≅1

  00

  K.- Sensibilitat

  iI K

  vO

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 4/31

  Les xarxes en T (T-Networks) permeten augmentar la sensibilitat (o guany) de les configuracions sense necessitat d’utilitzar resistències molt elevades

  Exercici 2.2: 1) Determineu l’expressió del convetidor I-V en T. 2) Especifiqueu valors adients per a una sensibilitat de 0.1V/nA

  Convertidor I-V (sensibilitat elevada)

  _

  +

  iI vO

  vO = -k·R·iI

  RR

  RRk 2

  1

  21 ++=

  R

  R2

  R1

  Solució (No és única) : R1 = 1kΩ, R2 = 99kΩ, R = 1MΩ

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 5/31

  Amplificadors de trans-conductància (o trans-admitància) Configuracions amb càrrega flotant o referida a massa

  Interessa que iO no depengui de vL !!!

  Inconvenients de la càrrega flotant:

  Corrent de sortida limitada pel valor màxim del dispositiu (LM741: 25mA) En el cas b), el corrent iO es deriva de la font vI R0 ≠ ∞

  Fonts de corrent

  _

  + vI iO = 1/R·vI = ACL·vI

  R iO

  +

  + _ vL

  RL Càrrega flotant

  _

  +

  vI

  iO = 1/R·vI = ACL·vI

  R iO

  + + _ vL

  a)

  b) d

  dCL rRra

  rRaR

  A+++

  −=

  01·1

  ( )( ) 00 1// rarRR d ++=

  RL vI

  iO

  RL Càrrega flotant

  +

  _ vL o

  LIO R

  vvki −= ·

  RO = ∞

  Característiques

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 6/31

  Font de corrent referida a massa. Combina l’ús d’una font d’entrada vI en sèrie amb una resistència R1 i un convertidor NIC

  Font ideal amb RO= ∞ si R4/R3 = R2/R1

  Compatibilitat de sortida:

  Exercici 2.3: Dissenyeu una font de corrent DC de 1mA amb un LM741 alimentat a 15V i amb el màxim de compatibilitat de sortida:

  Font de Howland

  _

  +

  vI

  R4 R3

  +

  R2 R1 Càrrega +

  _ vL iO

  Lo vRRv ·1

  3

  4

  +=

  RO 4 1 2 3

  1 2 3 1 1

  ·I Io LR R R Rv vi v

  R R R R R −

  = + =

  1

  2

  3

  4

  RR

  RR

  =

  1

  IvR

  R1 3 24

  R RR

  +

  _ vL iO

  NIC

  3412

  20 RRRR

  RR−

  =

  R0

  max21

  1oL VRR

  Rv+

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 7/31

  Aparellament de resistències (Mismatch)

  Exercici: Discutiu les implicacions d’utilitzar resistències amb 1% i 0.1% de tolerància, tot determinant R0

  Limitació de guany en llaç obert. R0 disminueix amb un valor finit de a

  Millores en la font:

  Amb R2A i R2B la font fa un ús més eficient de l’energia

  Font de Howland. Inconvenients

  ( )∈−= 11

  2

  3

  4

  RR

  RR ∈ .- Factor de desigualtat

  ∈= 10

  RR

  ( )

  +

  +=12

  210 /11//

  RRaRRR

  _

  +

  vI

  R4 R3

  +

  R2B R1

  +

  _ vL

  R2A

  1

  22

  3

  4

  RRR

  RR BA +=I

  Bo vR

  RRi ·2

  12= iO

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 8/31

  Característiques: k ≥ 1 amb Ro = ∞ Càrrega flotant o referida a terra Aplicacions: sensors remots, condicionament de fotodetectors, convertidors

  V-F, etc.

  Amplificadors de corrent

  iI iO

  o

  LIO R

  viki −= ·a vL + _

  _

  +

  iS

  R2 R1

  RS

  + _ vL

  iO

  1

  212 111

  1RR

  aRRk +≈

  ++= RO=R1(1+a)

  _

  +

  iS

  R2

  R1 RS

  _ vL iO

  R0 +

  R0

  1

  2

  RRk −= SRR

  RR2

  10 −=

  VCC

  VEE

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 9/31

  Mode diferencial i mode comú

  CMRR.- Atenuació del mode comú:

  Amplificadors Diferencials (AD) i CMRR

  _

  +

  v1 vO

  R2 R1

  +

  v2 + R4(=R2) R3(=R1)

  mcmcddo vAvAvvRRRR

  RRv +=

  ++

  = 1243

  21

  1

  2

  11

  _

  +

  v1

  vO

  R2 R1

  +

  v2 +

  R4(=R2) R3(=R1)

  +

  2dv

  2dv

  vMC

  +=

  −=

  221

  12vvv

  vvv

  mc

  d

  +=

  −=

  2

  2

  2

  1

  dmc

  dmc

  vvv

  vvv ( )( )

  +

  ++

  = 12 342

  214

  1

  2

  RRRRRR

  RRAd ( )341

  3241

  RRRRRRRAmc +

  −=

  =

  mc

  d

  AACMRR log20

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 10/31

  Resistència d’entrada diferencial i mode comú Rid, Rimc

  Interessa que Rid → ∞ i Rimc → 0

  Els dos paràmetres depenen de R1. Dos requisits impossibles d’aconseguir a la vegada

  AD. Altres consideracions

  _

  + Rid

  R2 R1

  R2 R1

  12RRid =

  _

  +

  R2 R1

  R2 R1

  RiMC

  221 RRRimc

  +=

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 11/31

  Aparellament de les resistències

  Exercici 2.4: Si R1 = R3 = 10kΩ i R2 = R4 = 100kΩ,

  1) Discutiu la implicació d’utilitzar resistències amb 1% de tolerància 2) Il·lustreu el cas en que vd = 0 i vmc = 10V 3) Determineu la tolerància que es necessita per a un CMRR de 80dB

  AD. Altres consideracions (i II)

  _

  + vO

  R1

  +

  +

  R2 R1

  +

  2dv

  2dv

  vMC

  ∈++

  −=2

  2121

  21

  1

  2

  RRRR

  RRAd

  ∈+

  =21

  2

  RRRAmc

  ( )∈−12R

  ∈+

  ≅ 121log20 RRCMRR

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 12/31

  Ajustament de guany

  Per fixar el guany en la configuració bàsica es necessita actuar en dues resistències: R1 i R2.

  Dissenys amb actuació en un únic component RG

  AD. Altres consideracions (i III)

  ( )1221

  2 12 vvRR

  RRv

  GO −

  += ( )12

  31

  2 vvRRRRv GO −=

  _

  +

  v1

  vO

  R2 R1

  +

  v2 + R2 R1

  R2

  RG

  R2

  Variació no lineal

  _

  +

  v1

  vO

  R2 R1

  +

  v2 + R2 R1

  RG R3

  _

  +

  Variació lineal

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 13/31

  Interferències en el retorn cap a terra

  Equips lluny de la font a mesurar, queden afectats per la impedància distribuïda en la presa de terra.

  L’ús d’amplificadors diferencials permet amplificar senyal útils i eliminar interferències en mode comú

  AD. Altres consideracions (i IV)

  _

  +

  v1

  R2 R1

  +

  Sortida afectada pel retorn a terra

  R2 R1

  ...

  ... ... _ vg +

  Zg No Ni

  +

  _ vO

  ( )giO vvRRv +−=

  1

  2

  _

  +

  v1

  R2 R1

  +

  ...

  ... ... +

  Zg

  No Ni

  +

  _

  vO

  _ vg

  11

  2 vRRvO −=

  Cancel·lació del soroll

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 14/31

  Característiques:

  Amplificador diferencial Impedàncies: Zd i Zmc extremadament grans (idealment ∞). Zo molt baixa

  (idealment nul·la) Guany (Ad) precís, estable i de fàcil ajustament CMRR extremadament elevat

  Amplificador d’Instrumentació (AI)

  Món Físic

  Sensor Transductor

  Condicionament

  DSP / FPGA

  A/D Filtre

  Digital +

  Processa- ment

  AI !!

  D/A

  Driver/ Interface

  M

  Actuador

  Cadena de mesura i control

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 15/31

  Etapa 1 no inversora per obtenir característiques d’alta impedància d’entrada (ZI) Impedàncies: Zd i Zmc extremadament grans (idealment ∞). Zo molt baixa (idealment nul·la) RT per ajustar el CMRR

  Resistències de precisió (Excepte RG que s’utilitza per ajustar el guany de manera no lineal)

  AI amb 3 operacionals

  _ +

  _

  +

  _

  +

  v1 +

  v2 +

  R1 R2

  R1 R2

  R3

  R3

  RG

  vO = Ad(v2 – v1)

  Etapa 1

  ( )2132121 vvRRvvG

  OO −

  +=−

  vO1

  vO2

  AO1

  AO2

  AO3

  ( )121

  2OOO vvR

  Rv −=

  Etapa 2

  ×

  +=×=

  1

  2321 21 R

  RRRAAA

  Gd

  RT

  vO

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 16/31

  Ajustament del CMRR S’ha d’actuar a RT :

  Procediment:

  1) Ajunteu les entrades (v1 = v2) 2) Configurar R5 per al màxim guany possible (Admax ; RGmin) 3) Canviant de manera alternada l’entrada de -5V a 5V i modificar RT per tal

  que el canvi a la sortida sigui mínim (CMRR màxim)

  _ +

  _

  +

  _

  +

  R1 R2

  R1 R6

  R3

  R5

  R4

  vO1

  vO2

  AO1

  AO2

  AO3

  RT

  vO

  -5V / +5V

  R3

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 17/31

  S’aconsegueix optimitzar els paràmetres del AI:

  Linealitat Augment del guany i CMRR (Resistències més precises) Immunitat al soroll Fiabilitat

  Exercici 2.5: Dissenyeu el AI per tal de que el guany diferencial (Ad) es pugui variar en un rang: 1V/V ≤ Ad ≤ 103V/V

  AI. Circuits integrats

  +

  _

  + _

  + _

  v1

  v2

  RG Càrrega Configuració

  Guany

  Connexió en mode de sensat remot

  Sense

  Referència

  Sortida RG1

  RG2

  +

  _

  RG

  v2

  VCC

  VEE

  Sense

  Referència

  Sortida

  Símbol general del AI i connexió

  v1

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 18/31

  Utilitzat amb operacionals de qualitat i reduir nombre de components Degradació del CMRR (Entrades tractades asimètricament)

  AI amb 2 operacionals

  _

  +

  _

  + v2 +

  v1 +

  R1 R1 R4(=R2) R3(=R1)

  vO

  _

  +

  _

  + v2 +

  v1 +

  R1 R1 R2 R1

  vO

  RG

  Guany fixe

  ( )121

  21 vvRRvO −

  +=

  Guany variable

  ++=

  GO R

  RRRv 2

  1

  2 21

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 19/31

  Aparellament de BJT’s (AMP-01 d’Analog Devices)

  Millora del CMRR

  Dos BJTs dintre d’un mateix IC són més ràpid que no pas dos operacionals → CMRR elevat

  Guany elevat:

  Rang de sortida ajustable

  Característiques elèctriques:

  RG1

  RG2

  +

  _

  RG

  v2

  V+

  V-

  Sense

  Referència

  Sortida

  v1

  RS

  3 2

  1 18

  14 15

  13 12

  11 10

  7

  8 9

  9

  13

  10

  7

  11

  12

  1 2

  15 14

  18

  3

  G

  Sd R

  RA 20=

  AMP-01

  Offsett voltage 15μV Offsett voltage drift 0.1μV/ºC Noise 0.2μVp-p (0.1Hz to 10Hz) Output drive 10V (50mA) Capacitive load stability To 1μF Gain range 0.l to 1000 V/V Linearity 16 bit at G=1000V/V CMRRdB 140dB at (G=1000V/V) Bias current 1nA Output stage thermal shutdown

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 20/31

  Tècnica de capacitat commutada

  Millora del CMRR (i II)

  _ + vO

  R2 R1

  +

  +

  1μF

  C3 -5V

  +5V

  C2 C1 1μF 1μF

  v1

  v2

  -5V

  10nF

  C4

  +5V

  7

  13 14

  17 16

  4

  8

  LTC1043

  LTC1013

  C1 es carrega a vd = v2 – v1 i elimina el mode comú. Quan els interruptors commuten a l’altre posició vd es transfereix al no inversor.

  Freqüència de commutació configurable mitjançant C4 (fS = 500Hz). Filtre passa baixes mitjançant C3 amb un operacional de precisió

  ( )121

  21 vvRRvO −

  +=

  CMRR = 120 dB (a 60Hz)

  11

  12

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 21/31

  Protecció activa de guarda

  _ +

  _

  +

  _

  +

  R1 R2

  R1 R2

  R3

  R3

  RG

  vO1

  vO2

  AO1

  AO2

  AO3 vO

  Equips lluny del punt de mesura en entorns industrials necessiten apantallament per reduir soroll de pick-up. Degradació del CMRR amb la freqüència degut al ‘mismatching’ en la component RC del cable

  +

  vMC 2

  dv

  2dv

  +

  +

  Cable coaxial

  Connexió a la malla

  vMC

  +

  +

  _ C1

  C2

  RS1

  RS2

  RG

  Model del cable coaxial

  cmdmdB CR

  CMRRπ2

  1log20

  Rdm = |RS1 – RS2|

  Ccm= (C1 + C2)/2

  20kΩ

  20kΩ

  _ +

  vCM

  Circuit per neutralitzar vCM i augmentar CMRR

  Referència

  Sense

  vO AI

  AO4

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 22/31

  Guany programable digitalment

  _ +

  _

  +

  _

  +

  R

  R

  R ...

  AO1

  AO2

  AO3 vO

  ...

  ...

  ...

  v1

  v2

  SW0

  SW1

  SW2

  SWn

  R1

  R2 Rn+1

  SWn

  SW2

  SW1

  SW0

  R1

  R2

  R

  ...

  i0

  i1

  i2

  in

  in

  outd R

  RA +=1

  =

  == ∑

  =

  iSWRSW

  R i

  jj

  out

  12

  00

  =

  == ∑

  +=

  +

  iSWR

  SWRR n

  ijj

  n

  in

  1

  1

  2

  0

  Aplicacions d’adquisició de dades El guany el configura un dispositiu programable amb multiplexors

  analògics (un parell d’interruptors activat cada vegada, SW0 o SW1 ,etc)

  μC CD4051 o CD4052

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 23/31

  ‘Offsetting’

  _ +

  _

  +

  _

  +

  v1 R1 R2

  R1 R2

  R3

  R3

  RG

  AO1

  AO2

  AO3 vO

  Algunes aplicacions necessiten offsett de sortida.

  Cal·libració del circuit Ajustament del zero de sortida a l’entrada del A/D

  _ +

  AO4

  +15V

  -15V

  24kΩ

  24kΩ

  100kΩ

  vO = Ad(v2 – v1) + VREF

  VREF v2

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 24/31

  AI. Sortida de corrent

  _ +

  _

  +

  _

  +

  R1 R2

  R1 R2

  R3

  R3

  RG

  vO1

  vO2

  AO1

  AO2

  AO3 vO

  Per evitar degradació de senyal en connexions llargues Configuració Howland a la sortida

  v2

  v1

  iO

  ( )121

  321 vvR

  RRi GO −+=

  Càrrega

  _

  +

  _

  + v2 +

  v1 +

  R4 R5 R1 R2

  iO Càrrega

  _ vL

  +

  _

  +

  vL

  R3

  ( ) 31324512

  0 RRRRRRRRR+−

  =

  Exercici: Determineu iO = f(v2 – v1)

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 25/31

  AI. Entrada de corrent

  _ +

  _

  +

  _

  +

  R1 R2

  R1 R2

  R4

  R4

  vO1 AO1

  AO2

  AO3 vO iI

  + _

  vCM vO2

  R3 R3 IO iRR

  Rv 31

  22−=

  Per mesurar corrent d’un llaç

  _

  +

  R2

  R2

  R2

  RG

  R2

  vO1

  vO2

  1) 2)

  Guany Variable

  vO

  _

  +

  R1 R2

  R1 R2

  AO3 vO

  iO Càrrega

  _ vL

  +

  Amplificador de corrent amb entrada flotant

  vO1

  vO2 AO3

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 26/31

  Sensors resistius Resistències que varien segons condicions mediambientals

  Tipus:

  Temperatura: Termistors NTC, PTC o detectors RTD Llum: Fotoresistències, LDR Deformacions a esforços: Galgues extensiomètriques

  Exercici 2.6: Les RTD presenten una resistència a 0ºC de 100Ω i un coeficient de temperatura α = 0.00393 Ω/ºC

  1) Escriviu una expressió de la resistència que depengui de T 2) Calculeu R(T) per T=25ºC 3) Calculeu ∆R i δ per ∆T = 10ºC

  R = Rn + ∆R = R·(1 + δ) Valor nominal o de referència (0ºC)

  Canvi degut a les Variacions mediambientals

  RR∆=δ

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 27/31

  Transductors resistius Converteixen ∆R dels sensors resistius en una variació de voltatge (∆V)

  Exercici 2.7: Amb la RTD de l’exercici 2.6 i VREF=15V Dissenyeu el pont R i Ad per aconseguir una sensibilitat de 0.1V/ºC a prop de

  0ºC (limiteu la dissipació de la RTD a 0.2mW). Calculeu l’error en ºC en una situació de vO(100ºC)

  RG1

  RG2 +

  _

  VCC

  VEE

  Sense

  Referència

  RG v2 v1 VREF

  + R1 R1

  R R(1+δ)

  Transductor

  Pont resistiu

  ( )( ) REFVRRRRRRRv

  ++++

  ++

  δ111 111

  1

  REFVRRRv

  12 +=

  ( )( ) REFdO VRRRRAv δδ

  ++++=

  111 11

  R=R1 Sortida lineal si δ

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 28/31

  Cal·libració del pont A la pràctica s’ha d’ajustar el pont per aconseguir vO = 0 quan ∆R=0

  Procediment per a un sensor de temperatura 1) En repòs (T=0ºC), ajustar R2 per aconseguir vO = 0V. 2) Per al fons d’escala màxim (pe. T=100ºC), ajustar RG al valor de vO desitjat

  Exercici 2.8: Dissenyeu el circuit de cal·libració per a l’exercici 2.7 considerant un 1% de tolerància en resistències i un 5% en VREF

  RG1

  RG2 +

  _

  VCC

  VEE

  Sense

  Referència

  RG

  VREF

  vO

  +

  R

  R(1+δ) R

  R R2

  R3 Per equilibrar el pont

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 29/31

  Linealització del pont Cal utilitzar una configuració en corrent d’alimentació en el pont S’ha d’utilitzar quan no es pot considerar que δ

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 30/31

  Transductor amb un operacional Quan el cost és un aspecte important

  Resposta lineal

  VREF +

  R

  R1

  _

  + R(1+δ)

  R1

  vO

  R2

  R2

  ( )( )δδ

  +++=

  11 2112

  RRRRV

  RRv REFO

  211

  2

  1 RRRRV

  RRv REFO ++

  ≅δ

  R

  R1

  _

  +

  R1

  vO

  R2 VREF +

  _

  + R(1+δ) IB

  δBO IRv 2=

  1RVI REFB =

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 31/31

  Cel·les de càrrega Pont amb 4 galgues extensiomètriques per quadruplicar sensibilitat

  Exercici 2.9: Demostreu l’expressió de sortida del circuit Amb galgues de 120Ω 1% i limitant la seva corrent màxima a 20mA. Si

  VREF = 15V 5%, dissenyeu valors apropiats per les resistències R1 a R4 Describiu el procés de cal·libració que s’ha de seguir al circuit

  RG1

  RG2 +

  _

  VCC

  VEE

  Sense

  Referència

  RG

  VREF

  vO = Ad·VREF·δ

  +

  R+∆R

  R+∆R R-∆R

  R-∆R

  R3 R4

  v1

  R1 R2 v2

  Cel·la de càrrega

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 2/21

  Resposta freqüencial. Què és? Comportament en freqüència del circuit. Funció de transferència

  (s=jω)

  Diagrama de Bode ( ) ( )( )ω

  ωω

  i

  o

  vv

  H = ( )( )( )( )

  = −

  ωωϕ

  jHjH

  ReImtan 1

  Funció de transferència

  Fase

  0 dB

  ( ) ( )( )( )( ) ( )( )( ) ( )n

  mMn

  nn

  mm

  mm

  i

  o

  pspspszszszsA

  bsbsasasa

  svsvsA

  −−−−−−

  =++++++

  == −−

  −−

  ······

  ······

  21

  21

  01

  1

  01

  1

  Mòdul

  m ≤ n

  + vo vi

  Xarxa lineal

  ( ) ( )asa

  sH += 1

  ( )

  + 21·log20 aω

  ω

  a

  3 dB +6 dB/oct (+20 dB/dec)

  Mòdul

  aω1tan

  ω a

  Fase

  45º

  90º

  0.1a 10a

  5.7º

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 3/21

  Exemple: L'emissor comú

  Model freqüencial d’un sistema electrònic

  vg

  rg vi C1

  R1

  R2

  VCC

  Rc

  RE Ce

  C2

  RL

  vo

  5é ordre (5 C’s i 9 R’s)

  B rx

  rπ Cπ + _

  v

  gm·v ro

  E

  C

  E

  B C

  E

  rx

  rπ 1/sCπ + _

  v

  1/sCμ

  gm·v ro

  1/sCe RE

  R1//R2

  1/sC1 1/sC2 rg

  vg Rc RL

  vo

  Circuit analític

  Anàlisi freqüencial teòric directe

  INVIABLE

  Model del BJT (π)

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 4/21

  Els sistemes amplificadors Dues respostes freqüencials típiques

  Funció de guany: A(s) = AM·FL(s)·FH(s) Tres bandes freqüencials importants: baixa, mitja i alta

  A0

  ω

  ωH

  3 dB |A| (dB)

  1) Amplificador DC

  AM

  ω

  ωH

  3 dB |A| (dB)

  2) Amb acoblament capacitiu (AC)

  ωL

  BW

  Ample de banda BW = ωH - ωL Gain-Bandwidth GB= AM ·(ωH – ωL)

  0 fL fH f(Hz)

  Baixa freqüència

  Freqüències mitges

  Alta freqüència

  • Afecten les capacitats d’acoblament (valor elevat)

  A(s)≈ AM· FL(s) FH(s)≈ 1

  • No hi ha cap efecte capacitiu

  A(s)≈ AM FL(s) ≈ FH(s) ≈ 1

  • Afecten les capacitats internes dels dispositius (valor petit)

  A(s)≈ AM· FH(s) FL(s)≈ 1

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 5/21

  Teorema de les constants de temps (TCT) Els pols d’un sistema lineal venen determinats per les constants de temps

  que formen cada condensador amb les resistències equivalents (Thèvenin) observades des de cadascun d’aquests:

  Anàlisi asimptòtic de freqüència baixa:

  Anàlisi asimptòtic de freqüència alta:

  ( )1

  11 ...·

  )(

  −− +++

  =n

  nnM asassNAsA

  + vo vi

  ∑=

  =+++n

  i iisn CR

  ppp1

  21 ·1... Ris.- R de thèvenin que s’observa des de Ci considerant la resta de capacitats implicades com a circuits tancats

  ∑=

  =+++n

  iiio

  n

  CRppp 121

  ·1...11 Rio.- R de thèvenin que s’observa des de Ci considerant la resta de capacitats implicades com a circuits oberts

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 6/21

  TCT. Consideracions És una tècnica que només estableix la relació entre els pols de A(s)

  però no permet determinar la seva expressió tancada

  No obstant, per xarxes de 2on. ordre i amb poques deduccions sobre el seu comportament és possible determinar A(s) amb poques operacions matemàtiques senzilles en comparació a l’anàlisi sistemàtic directe.

  Característiques de FL(s) i FH(s) determinades ‘intuïtivament’:

  Ordre del sistema (Grau del denominador de FL(s) i FH(s) ) Comportament asimptòtic (Baixa, mitja i alta freqüència)

  Guany a freqüències mitges (AM) Zeros a l’origen (s=0) i l’infinit (s=∞) → Ordre del numerador de FL(s) i FH(s). Existència de zeros finits. Són provocats pel comportament dels condensadors

  per s finit (s = z1).

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 7/21

  Sobre l’anàlisi asimptòtic de FL(s) i FH(s) Grau del denominador (D)

  D = Nc (Nc.- Nombre de condensadors que hi han al circuit)

  Comportament dels condensadors en les bandes freqüencials

  Zeros en l’origen i grau del numerador (N).- Es determinen pel comportament de vo(t) en cada cas (s = 0 i s = ∞)

  Baixa freqüència (FL(s)) Alta freqüència (FH(s)) Condensadors d’acoblament, bypassing o valors moderadament elevat (segons aplicació. nF -μF) Obert Tancat

  Paràsits en elements semiconductors o valors relativament petits (segons aplicació, pF - nF) Obert Tancat

  Tancat

  Obert

  sL=0 sL=∞ sH=0 sH=0

  Utilització del teorema de les constants de temps

  s L,H = 0 s L,H= ∞

  vo(t) = 0 Zeros en l’origen determinats pel nombre de condensador (Nc) que bloquegen vi i atenuen totalment vo(t)

  Amb Nc= nombre de condensador que bloquegen a atenuen totalment vo(t)

  N=D-Nc vo(t) = ct. No hi ha zeros a l’origen N = D

  Valor de C gran !!! Valor de C petit !!!

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 8/21

  Procediment per determinar A(s) 1er. pas.- Càlcul de AM a freqüències mitges (sL = ∞, sH = 0)

  Anàlisi AC convencional de sempre

  2on. pas.- Càlcul de FL(s) per mitjà de TCT

  2.1.- Calcular el grau del denominador de FL(s) 2.2.- Calcular el grau del numerador de FL(s) juntament amb el nombre de

  zeros a l’origen (anàlisi asimptòtic, sL = 0, sL = ∞) 2.3.- Formar (a ser possible) estructures de 2on. ordre com a màxim 2.4.- Identificar la causa dels zeros finits (si n’hi han) i calcular-los 2.5.- Aplicar el teorema de les constants de temps per calcular els pols en

  cadascuna d’elles

  3er. pas.- Càlcul de FH(s) per mitjà de TCT

  Igual que el punt 2, però considerant condensadors paràsits (C→∞) i determinant el grau del numerador amb els zeros a l’infinit (sH = ∞)

  4rt. pas.- Substituir totes les expressions en A(s)

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 9/21

  Exemple de càlcul Emissor comú

  Valors:

  Resistències: rs = 100Ω, R1//R2 = ∞, RC = RE = RL = 1kΩ Condensadors: C1 = 2μF, C2 = 0.1μF, CE = 100μF BJT: hie = 2kΩ, hfe = 50, Cπ = 100pF, Cμ = 3pF

  vg

  rg vi C1

  R1

  R2

  VCC

  RC

  RE CE

  C2

  RL

  vo

  B rx

  rπ Cπ + _ v

  gm·v ro

  E

  C

  E

  B hie Cπ

  hfe·ib hoe

  E

  C

  E

  Model del BJT (π)

  Model del BJT (H)

  hre·vce +

  vce

  +

  _

  ib

  0

  0

  1

  ∞→→

  ∞→=

  =

  =

  re

  x

  oeo

  ie

  fem

  ie

  hrr

  hr

  hh

  g

  hr

  µ

  π

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 10/21

  1er. pas.- Càlcul de AM Anàlisi AC convencional

  Condensadors d’acoblament: C1, CE, C2 → circuit tancat Condensadors del BJT: Cμ, Cπ → circuit obert

  vg

  rg vi C1

  R1

  R2

  VCC

  RC

  RE CE

  C2

  RL

  vo hie hfe·ib RC vo

  ib

  rg RL +

  _

  vg

  gie

  feLC

  s

  oM rh

  hRRvvA

  +−==

  ·//

  AM = -12.5 (22dB)

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 11/21

  2on. pas.- Càlcul de FL(s) Circuit Equivalent

  Condensadors d’acoblament: C1, CE, C2 → s’han de considerar en l’anàlisi Condensadors del BJT: Cμ, Cπ → circuit obert

  Funció de transferència FL(s)

  2.1.- Grau del denominador: D = 3 (3 pols deguts a: C1, C2 i CE) 2.2.- Grau del numerador: N = 3 (Dos zeros a l’origen i un zero finit)

  Per sL = 0, vo(t) = 0 (2 condensadors: C1, C2 bloquegen la circulació de corrent cap a la sortida)

  Per sL = ∞, vo(t) = AM·vi(t) ≠ 0 → N = D

  RE hfe·ib RC vo

  ib

  rg RL +

  _

  vg

  C1 hie

  hfe·ib

  CE

  C2

  ( ) ( )( )( )( )3211

  2·pspsps

  zsssFL ++++

  =

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 12/21

  2on. pas.- Càlcul de FL(s) i II Separant el circuit en dues parts, s’observa que hi ha un zero finit z1

  degut a CE i un pol independent p1 degut a C2

  Si RE//(1/sCe) = ∞ → ib= -hfe· ib = 0

  Si →

  Com que els pols de CE (p2) i C1 (p1) interactuen entre ells, s’hauran de

  determinar amb el teorema

  RE

  ib

  rg vg

  C1 hie

  hfe·ib

  CE

  EEEE

  EEE

  EEE CR

  zCR

  s

  CRsC

  sCRZ 11

  111// 1 =→−=→∞=

  +

  ==

  hfe·ib RC vo RL

  +

  _

  C2

  ( )( )

  2

  1··

  sCRRRRh

  sisv

  Lc

  Lcfe

  b

  o

  ++−=

  012=++ sCRR LC ( ) ( ) 212

  11CRR

  pCRR

  scLcL +

  =→+

  −=

  ( )

  ( ) ( )( )212

  2

  1

  pspsCRR

  s

  CRss

  sF

  CL

  EEL

  ++

  +

  +

  +

  = ( )( )

  =+=

  ++++

  212

  211

  21

  212

  ·ppappa

  pspsasas

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 13/21

  2on. pas.- Càlcul de FL(s) i III Càlcul de resistències i pols

  rg hie R1s R1s R2s

  RE rg vg hfe·ib

  hie ib

  R2s E

  fe

  ie

  fe

  iegEs

  ieiegs

  Rhh

  hhr

  RR

  hhrR

  //1

  //2

  1

  ≈+

  +=

  ≈+=

  rg R1o

  RE

  hfe·ib

  hie R1o R2o

  RE hfe·ib R2o hie

  ib=0

  ( )Eo

  feEfeEiego

  RRhRhRhrR

  =

  ≈+++=

  2

  1 ·1

  Eie

  fe

  ieisi Chh

  ChCRppa +==+= ∑

  1211

  11EEfeE

  Eie

  fe

  ie

  ioi CRChRCh

  hCh

  CRaa

  +

  +==

  ∑ 111

  2

  1

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 14/21

  2on. pas.- Càlcul de FL(s) i IV Expressió de FL(s):

  Valors numèrics FL(s):

  RC = RE = RL = 1kΩ, C1 = 2μF, C2 = 0.1μF, CE = 100μF, hie = 2kΩ, hfe = 50

  ( ) ( )( ) ( )

  ( )

  +

  ++

  ++

  +

  +

  +

  =+++

  +=

  EEfeE

  Eie

  fe

  ie

  Eie

  feE

  CL

  EEL

  CRChRCh

  hChs

  CChChC

  sCRR

  s

  CRss

  asaspszsssF

  1

  1

  1

  12

  2

  2

  212

  1

  12

  11

  ··

  z1 = 10 rad/seg p1 = 5000 rad/seg p2 = 495 rad/seg p3 = 5 rad/seg

  ( ) ( )( ) ( )( )

  ( )( )( )5495500010·

  ·· 2

  212

  1

  12

  ++++

  =+++

  +=

  sssss

  asaspszsssFL

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 15/21

  3er. pas.- Càlcul de FH(s) Circuit Equivalent

  Condensadors d’acoblament: C1, CE, C2 → circuit tancat Condensadors del BJT: Cμ, Cπ → s’han de considerar en l’anàlisi

  Funció de transferència FH(s)

  3.1.- Grau del denominador: D = 2 (2 pols deguts a: Cµ i Cπ) 3.2.- Grau del numerador: N = 1 (Un zero a l’infinit)

  Per sH = 0, vo(t) = AM·vi(t) Per sH = ∞, vo(t) = 0 (Condensador: Cπ anul·la la sortida ja que v = 0) N = D – Nc =

  = 2-1 = 1

  rπ gm·v RC vo rs RL

  +

  _

  vg Cπ

  ( ) ( )( )( )541

  1

  54

  54

  1 ·11

  1

  pspszs

  zpp

  ps

  ps

  zs

  sFH +++

  =

  +

  +

  +=

  v

  +

  _

  B C

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 16/21

  3er. pas.- Càlcul de FH(s) i II El zero z2 es produeix com a conseqüència d’una cancel·lació de io’(t)

  Si vo= 0 → io’= 0 → iµ= v(s)·s·Cµ=gm·v(s)

  Com que els pols de Cµ (p4) i Cπ (p5) interactuen, s’hauran de determinar amb el teorema

  ( )

  +

  +

  −=

  54

  11

  1

  ps

  ps

  Cgms

  sFLµ

  µµ Cgmz

  Cgms −=→= 2

  gm·v Cπ Cμ v

  +

  _

  C

  vo

  +

  _

  Ro Ro=RC//RL

  B iµ io’

  Zero de fase No mínima

  =

  +=→

  +

  +

  ++

  542

  541

  54

  12

  2

  ·

  11

  11

  ppapp

  a

  ps

  ps

  saas

  ππµµ CRCRCRa ooioi +==∑11

  2

  1

  aCRa isi

  ∑=

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 17/21

  Exercici Determineu l’expressió de FH(s) utilitzant el teorema

  Solució:

  rπ gm·v RC vo rs RL

  +

  _

  vg Cπ

  v

  +

  _

  B C

  ( ) ( ) ( )( ) ossoosH RrCCsrRCRgmCCrsCgm

  s

  sFπµµµπ

  µ

  ···1·1

  1

  2+++++

  −=

  ( ) ( )( )soieofes rRChRhCCrp

  ··11

  4µµπ +++

  = ( ) ( )o

  soieofe

  RCCrRChRhCC

  pµπ

  µµπ ··15

  +++=

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 18/21

  4rt. pas.- Funció de transferència de A(s) Recordatori

  A(s)=AM·FL(s)·FH(s)

  Valors numèrics FH(s):

  rs=100Ω, RC=RE= RL= 1kΩ, Cµ= 3pF, Cπ= 100pF, hie= 2kΩ, hfe = 50

  ( ) ( )( ) ( )( ) ossoieofesiefe

  H RrCCsrRChRhCCrsChh

  s

  sFπµµµπ

  µ

  ···1·1

  1

  2+++++

  −=

  ( ) ( )( ) ( )( )

  ( )( )( )5495500010·

  ·· 2

  212

  1

  12

  ++++

  =+++

  +=

  sssss

  asaspszsssFL

  5.12·//

  −=+

  −=sie

  feLCM rh

  hRRA

  z2 = 8.34·109 rad/seg p4 = 6.42·107 rad/seg p5 = 10.36·108 rad/seg

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 19/21

  Diagrama de Bode del Emissor Comú

  ( ) ( )( )( )( )

  +

  +

  +

  ++++

  −=1

  10·36.101

  10·42.6

  110·34.8·

  5495500010·5.12

  87

  92

  ss

  s

  ssssssA

  -150

  -100

  -50

  0

  50Common Emiter Frequency Response

  Magni

  tude (

  dB)

  100

  101

  102

  103

  104

  105

  106

  107

  108

  109

  1010

  1011

  1012

  -90

  0

  90

  180

  270

  360

  Phase

  (deg)

  Bode Diagram

  Frequency (rad/sec)

  5 10 495 5000 6.42·107 8.34·109 1·109

  +40 +40

  +20

  +20 0 dBs/década -20 -40 -20

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 20/21

  Freqüències de tall i banda de pas Interessa conèixer els pols que estableixen la banda útil a -3dB. Aproximació al pol dominant:

  Només considera els pols més propers a la banda de pas

  Baixa freqüència (FL(s)) Alta freqüència (FH(s))

  AM

  ω

  ωH

  3 dB |A|

  ωL

  BW

  |A| (Representació asimptòtica)

  ω

  pH pL

  2MA

  AM 0 db/dec

  +20 db/dec

  -20 db/dec

  Freqüència de tall inferior

  Freqüència de tall superior

  Pol de FL(s) més gran

  Pol de FH(s) més petit

  ( )LF

  ML pssAsF

  +≅

  222 LFLFLF

  MM

  pAA

  +=

  ωω

  ( )HF

  HFML ps

  pAsF+

  222 HFHFHF

  MM

  pAA

  +=

  ωω

  ωLF = pLF ωHF = pHF

  BW = ω-3dB = ωHF - ωLF

  Ex. Anterior: BW = ωHF – ωLF = 6.42·107rad/s (11MHz)

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 21/21

  Càlcul de fC en amplificadors multietapa

  Baixa freqüència

  Alta freqüència

  vg vo

  +

  _

  Etapa 1 Etapa 2 RL

  pL1, pH1 pL2, pH2 pLn, pHn

  ... Etapa n

  Amplificador multietapa

  Pols iguals Pols diferents

  n

  iiM AA

  1=∏=

  ( )( )nLF

  n

  ML pssAsF

  +=

  121 −=

  nLF

  LFpω

  ( ) ( )( ) ( )LFnLFLF

  n

  ML pspspssAsF

  +++=

  ···2122

  22

  1 ··· LFnLFLFLF ppp +++=ω

  ( )( )nHF

  nHF

  ML pspAsF+

  =

  12· 1 −= nHFHF pω

  ( ) ( )( ) ( )HFnHFHFHFnHFHF

  ML pspspspppAsF

  +++=

  ······

  21

  21

  222

  21 ···1

  −−− +++= LFnLFLFHF pppω

  * Cal considerar si els efectes de càrrega entre etapes influeixen o no

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 22/21

  Generalització en el càlcul de fc

  Quan pols i zeros són fàcils d’identificar:

  Baixa freqüència (FL(s)) Alta freqüència (FH(s))

  ( ) ( )( ) ( )( )( ) ( )nL

  nL

  ppp

  zzzL sss

  ssssF

  ωωωωωω

  +++

  +++=

  ...

  ...

  11

  21 ( ) ( )( ) ( )( )( ) ( )1...111...11

  21

  21

  +++

  +++=

  nH

  nH

  ppp

  zzzH sss

  ssssF

  ωωωωωω

  - Si ωp1>> ωp2, ωp3, … , ωz1, ωz2, …; llavors:

  ( )1p

  L sssFω+

  ≅ ; i ωL = ωp1 és pol dominant.

  - Altrament:

  ( )...2··· 22212221 ++−++= zzppL ωωωωω

  - Si ωp1

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 23/21

  Quan pols i zeros no es poden determinar fàcilment:

  Baixa freqüència (FL(s)) Alta freqüència (FH(s))

  ( )······

  11

  11

  ++++

  = −−

  nLnl

  nLnl

  L sessdssF ( )

  ···1···1

  221

  221

  ++++++

  =sbsbsasasFH

  ( )1p

  L sssFω+

  • Amb pol dominant (p.e: p1 ) aquest és:

  ∑=

  =+++=nL

  i isipnLpp CR

  e1

  2111... ωωω

  Lpe ωω =≅ 11; ( )1

  1

  1

  +≅

  p

  L ssF

  ω

  • Amb pol dominant (p.e: p1 ) aquest és:

  ∑=

  =+++=nH

  iioi

  pnHpp

  CRb121

  11...11

  ωωω

  Hpp

  b ωωω

  =→≅ 11

  11;

  Generalització en el càlcul de fc

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 24/21

  Limitacions en l’aplicació del TCT No és pot generalitzar l’ús d’aquesta tècnica a qualsevol circuit

  Pols conjugats no es poden determinar amb el TCT

  Al utilitzar el TCT en circuits amb operacionals, cal vigilar:

  Rsi i Rio no sempre es determinen amb les condicions habituals d’idealitat (curtcircuit virtual). La realimentació és considera independentment respecte de l’entrada.

  Exemples:

  _

  +

  C

  R

  Resta del circuit

  Punt d’alta impedància amb V- = 0V

  Rsc = Roc = R

  _

  +

  Rsi Roi

  R Resta del circuit C

  Rsi Roi

  Rsc = Roc = R

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 25/21

  Exemple amb operacionals Determinar H(s) sense tenir en compte les limitacions d’ample de banda

  de l’operacional

  _

  +

  R1

  R

  R

  R

  C2

  C1 vi

  vo

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 26/21

  Exemple amb operacional Determinar H(s) sense tenir en compte les limitacions d’ample de banda

  de l’operacional

  _

  +

  R1

  R

  R

  R

  C2

  C1 vi

  vo

  Estructura:

  Pols del sistema: 2 (dos condensadors) Ordre: D = 2 → D(s) = (s+p1) (s+p2)

  ( ) ( )( )( )21 pspssNAsF ML ++

  =

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 27/21

  Exemple amb operacional Determinar H(s) sense tenir en compte les limitacions d’ample de banda

  de l’operacional

  _

  +

  R1

  R

  R

  R

  C2

  C1 vi vo = 0

  ( ) ( )( )( )211·

  pspssNsAsF ML ++

  =

  Estructura:

  Pols del sistema: 2 (dos condensadors) Ordre: D = 2 → D(s) = (s+p1) (s+p2)

  s=0: 1 zero a l’origen (bloqueig de C1) N(s) = s·N1(s)

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 28/21

  Exemple amb operacional Determinar H(s) sense tenir en compte les limitacions de l’operacional a

  freqüència alta

  _

  +

  R1

  R

  R

  R

  C2

  C1 vi vo = 0

  Estructura:

  Pols del sistema: 2 (dos condensadors) Ordre: D = 2 → D(s) = (s+p1) (s+p2)

  s=0: 1 zero a l’origen (bloqueig de C1) N(s) = s·N1(s)

  s=∞: sortida no nul·la vo(t) = AM·vi(t) Ordre del numerador: N = D = 2 → Hi ha un

  zero finit: N1(s) = s + z1

  _

  +

  R1

  vi

  ( ) ( )( )( )211

  pspszssAsF ML ++

  +=

  vo(t) = AM·vi(t)

  RRAM 11+=

  R

  R

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 29/21

  Exemple amb operacional Càlcul del zero finit z1

  _

  +

  R1

  R

  R

  R

  1/C2·s

  1/C1·s vi

  vo

  Estructura:

  Plantejament:

  Z1 es produeix quan la tensió a R1i R es cancel·la amb va

  ( ) ( )( )( )211

  pspszssAsF ML ++

  +=

  RRAM 11+=

  va

  vP

  io

  io

  vo(s) = va(s) + io(s)·(R+R1) = 0

  va(s) = - io(s)·(R+R1)

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 30/21

  Exemple amb operacional Càlcul del zero finit z1

  Estructura:

  Plantejament:

  Z1 es produeix quan la tensió a R1i R es cancel·la amb va

  ( ) ( )( )( )211

  pspszssAsF ML ++

  +=

  RRAM 11+=

  va(s) = - io(s)·(R+R1)

  _

  +

  R1

  R

  R

  R

  1/C2·s

  1/C1·s vi

  vo

  va

  vP

  io

  io

  ( ) ( ) ( )R

  svsvsi apo

  −=

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

  +=→+

  −−=

  11 1 R

  RsvsvRRR

  svsvsv pa

  apa

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 31/21

  Exemple amb operacional Càlcul del zero finit z1

  Estructura:

  Plantejament:

  Z1 es produeix quan la tensió a R1i R es cancel·la amb va

  ( ) ( )( )( )211

  pspszssAsF ML ++

  +=

  RRAM 11+=

  ( ) ( )( )( )1211

  ++++

  =sRCRRR

  RRRsZ

  Amb vo(s) = 0, Z(s) = Z2(s)//(R+R1)

  (1) ( ) ( )

  +=

  1

  1RRsvsv pa

  _

  +

  R1

  R

  R

  R

  1/C2·s

  1/C1·s vi

  vo vP

  Z(s)

  ( )1

  1//22

  2 +==

  sRCR

  sCRsZ

  va

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 32/21

  Exemple amb operacional Càlcul del zero finit z1

  _

  +

  R1

  R R

  1/C1·s vi

  vo

  Estructura:

  Plantejament:

  Z1 es produeix quan la tensió a R1i R es cancel·la amb va

  ( ) ( )( )( )211

  pspszssAsF ML ++

  +=

  RRAM 11+=

  vP

  ( ) ( )( )( )1211

  ++++

  =sRCRRR

  RRRsZ

  vP

  Z(s)

  va

  va

  ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )12 2111

  +++++

  =+

  =sRCRRRR

  RRsvRsZ

  sZsvsv ppa

  (1) ( ) ( )

  +=

  1

  1RRsvsv pa

  R

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 33/21

  Exemple amb operacional Càlcul del zero finit z1

  Igualant (1) i (2) i aIllant s

  Estructura:

  Plantejament:

  Z1 es produeix quan la tensió a R1i R es cancel·la amb va

  ( ) ( )( )( )211

  pspszssAsF ML ++

  +=

  RRAM 11+=

  ( ) ( ) ( )( )12 2111

  +++++

  =sRCRRRR

  RRsvsv pa(2)

  _

  +

  R1

  R

  R

  R

  1/C2·s

  1/C1·s vi

  vo

  (1) ( ) ( )

  +=

  1

  1RRsvsv pa

  ( ) ( )( ) ( )

  +=

  +++++

  1211

  1 112 R

  RsvsRCRRRR

  RRsv pp ( ) 2113CRRR

  RRs++

  −= ( ) 211

  13

  CRRRRRz

  ++

  =

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 34/21

  Exemple amb operacional Càlcul de les constants: a1 i a2

  Estructura:

  Com que les constants generades per C1 i C2 interactuen entre elles, cal utilitzar el teorema (TCT) per determinar Rs1, Rs2, Ro1 i Ro2.

  ( ) ( )21

  221

  13

  asasCRRR

  RRssAsF ML ++

  ++

  += R

  RAM 11+=_

  +

  R1

  R

  R

  R

  1/C2·s

  1/C1·s vi

  vo

  vp

  vi = 0

  R

  R C1 C2

  vo = 0

  R

  R1

  • Com que vi = 0 (per determiner resistències de Thevenin), vo= 0

  • En aquest cas, els terminals d’entrada del operacional són punts flotants d’alta impedància

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 35/21

  Exemple amb operacional Càlcul de les constants: a1 i a2

  Estructura:

  Resistències: Rs1, Rs2, Ro1, i Ro2

  ( ) ( )21

  221

  13

  asasCRRR

  RRssAsF ML ++

  ++

  += R

  RAM 11+=_

  +

  R1

  R

  R

  R

  1/C2·s

  1/C1·s vi

  vo

  R

  R

  Rs1

  C2 R

  R1 Rs1 = R

  C2 = ∞

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 36/21

  Exemple amb operacional Càlcul de les constants: a1 i a2

  Estructura:

  Resistències: Rs1, Rs2, Ro1, i Ro2 Rs1 = R

  ( ) ( )21

  221

  13

  asasCRRR

  RRssAsF ML ++

  ++

  += R

  RAM 11+=_

  +

  R1

  R

  R

  R

  1/C2·s

  1/C1·s vi

  vo

  R

  R C1 = ∞

  R

  R1

  Rs2

  ( )12 //2 RRRRs +=

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 37/21

  Exemple amb operacional Càlcul de les constants: a1 i a2

  Estructura:

  Resistències: Rs1, Rs2, Ro1, i Ro2 Rs1 = R Rs2 = (R/2)//(R+R1)

  ( ) ( )21

  221

  13

  asasCRRR

  RRssAsF ML ++

  ++

  += R

  RAM 11+=_

  +

  R1

  R

  R

  R

  1/C2·s

  1/C1·s vi

  vo

  R

  R C1 = 0

  R

  R1

  Ro2 Ro1

  C2 = 0

  Ro1 = R+R//(R+R1) Ro2 = R//(R+R1)

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 38/21

  Exemple amb operacional Càlcul de les constants: a1 i a2

  Estructura:

  Resistències: Rs1, Rs2, Ro1, i Ro2 Rs1 = R Rs2 = (R/2)//(R+R1) Ro1 = R+R//(R+R1) Ro2 = R//(R+R1)

  ( ) ( )21

  221

  13

  asasCRRR

  RRssAsF ML ++

  ++

  += R

  RAM 11+=_

  +

  R1

  R

  R

  R

  1/C2·s

  1/C1·s vi

  vo

  ( ) ( ) 2111 //2111

  CRRRRCCRa

  isi ++==∑ ( ) ( )( )[ ] ( )[ ] 2111

  21112 ////

  //211

  CRRRCRRRRCRRRRC

  CRaa

  ioi +++++

  +==

  ( ) ( ) ( )( ) ( )

  ( )[ ] ( )[ ] 2111211

  211

  221

  2

  //////2

  11

  //211

  CRRRCRRRRCRRRRCs

  CRRRRCsasassD

  +++++

  ++

  +

  ++=++=

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 39/21

  Exemple amb operacional Exemple numèric: Valors:

  R1 = 1MΩ, R = 100kΩ C1 = 1μF, C2 = 100μF

  Guany i constants:

  _

  +

  R1

  R

  R

  R

  1/C2·s

  1/C1·s vi

  vo

  a1 = 10.21 a2 = 1.09

  ( ) ( ) ( ) ( )( )( )108.010.10118.011

  09.121.10118.011 2

  212

  1

  +++

  =++

  +=

  +++

  =ss

  ssss

  ssasas

  zssAsF ML

  z1 = 0.118

  Funció de transferència:

  AM = 11

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 40/21

  Exemple amb operacional Representació de la resposta freqüencial de FL(s) (Diagrama de Bode):

  _

  +

  R1

  R

  R

  R

  1/C2·s

  1/C1·s vi

  vo

  ( ) ( )( )( )108.010.10118.011++

  +=

  sssssFL

  -40

  -20

  0

  20

  40

  Mag

  nitu

  de (d

  B)

  10-2

  10-1

  100

  101

  102

  103

  0

  45

  90

  Phas

  e (d

  eg)

  Bode Diagram

  Frequency (rad/sec)

  ( ) ( )10.1011 +=+≅ ss

  ssAsF

  cML ω

  ωc = 10.10 rad/s

  Hzf cc 6.12≅=

  πω

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 3/39

  Filtres analògics. Què són? Diverses definicions

  A nivell de dispositiu electrònic

  Circuit electrònic format per R, L, C i dispositius actius (TRT, AoP i fonts controlades) capaç d’eliminar components freqüencials no desitjades.

  A nivell d’anàlisi

  Quadripol que transmet una banda limitada del senyal d’entrada. Bloc que implementa una funció de transferència (H(s)) determinada

  + vo(t) vi(t)

  Filtre analògic

  vi(t)

  vi(ω)

  ω ∞ 0

  H(ω)

  t t

  vo(t)

 • Universitat Politècnica de Catalunya José Antonio Soria Pérez Departament d’Enginyeria Electrònica 4/39

  Especificacions del filtre

  El disseny consis