Dossier de Premsa Yuzz

14
! "#!$%&!’&

description

La Fundación Banesto i l’Ajuntament impulsen un concurs per atreure i potenciar projectes de joves amb talentEl concurs, que s’anomena Yuzz, impulsa l’esperit emprenedor entre joves amb assessorament, formació de qualitat i sentit de futur.

Transcript of Dossier de Premsa Yuzz

Page 1: Dossier de Premsa Yuzz

��������������������� ����� ����������������������� ���������� ���������������� �����������

��������� ��!�"�# ��!$%�&!' �&

Page 2: Dossier de Premsa Yuzz

���� �����

��������� ���� ����������� ���������� ������ ����������� �������� �����

�� ��������� � ������� ��� ��������� �� � ��� �� � ������ ��� ������� ��

���� ���� � ������ ������ ���� �� �� ���������� ��� ��������� ���� � ������ �

������ ����������� � ��� ���� ������ ��������������������������������

����� ���� ���� �������� ������� �� ���� �� ��� � ������ �� � ��� � ��� � �

�������� ��������� �

�� ���������� ������ ����� ��� �!!������������"#��$%���� ��&�� ' �(���

���� ���� ��� ���� ����� �� �� ��� ���� ����� ��� ���������� ����������� ���

�������� ����������������)���������������� ���� ������� �� ���*� �����

�*��������� � ��� � ��� ���������' ���� ����� ���������������������� ��

� ��������' �������������' ���������������� ��+ + + ���!!����

,������ ���� � �� � ���������� � ������ �� � � �����!��- ��� ����� ���

������� ������������������������� ������ ������,����� � ������ -*� ����

.%� ��� ��� � ����� �� � ���� ������� ����� ����� ����� ��� �������� ��� �� �

������� � �� ���������� �/�� � � ��������� ����������� ��

Page 3: Dossier de Premsa Yuzz

��(������

Centres d’alt rendiment

Xarxa d’experts professionals

Formació en matèria de creació I gestió d’empreses

Assessories i tutories personalitzades

Plataforma de treball col·laboratiu en línia

Suport administratiu i jurídic

Page 4: Dossier de Premsa Yuzz

�������

Silicon Valley (EUA)

Alta visibilitat i presència als mitjans de comunicació

Dotació econòmica per posar en marxa el seu negoci

Els 12 joves seleccionats

El millor projecte seleccionat

Page 5: Dossier de Premsa Yuzz

������ �� ������(���

Page 6: Dossier de Premsa Yuzz

)�* !���&!��!+!�!�&��,

������������� � �

����������������������������������� �� � �� � � � � � � �� � �� �� � � � ��� �� � �� � � � � � � �� � �� �� � � � ��� �� � �� � � � � � � �� � �� �� � � � ��� �� � �� � � � � � � �� � �� �� � � � ����� � � � �� � � � � ��� � � �� � � � � ��� � � �� � � � � ��� � � �� � � � � ��� �� ������ � � �� � �� �� ������ � � �� � �� �� ������ � � �� � �� �� ������ � � �� � �� � � �� � �� � �� � ����� ���������� � � � � �� � �� �� ������� � � � � �� � �� �� ������� � � � � �� � �� �� ������� � � � � �� � �� �� �� ���������� � �� �� �� � � ��� � �� � � � � ���� ������ ���� ���� � ��� � ��� � ��� �� � �� � �� � � � � �� �� � � �� � �� � � ���� � �� � � �� � � � � � ���� � �� � ���� �� � � �� � �� � ���� ������ �� � � ��� ������� �� � � �� ��� �� � �� � � � � ����� � �� ��� � ������ � �� ��� � � � � � � ����� �� � ��� �� � ��� � � � ����� � � � � � ��� � �� �� �� �� � � �� �� ��� � � � � ���� ��� � �� ���� �� �� ��� �� ! �"� � � � �� � � ��� � � � ����� � � ����!� ��� � � # ���$� % �&� ' � � �� �� � �� �� � � � �� � �� � � � � ���� � �� � ��� � �� � � ����� ��� �� �� � ��� �� ( � � ��� ��� ���� � ��� �� � � � ����� � � ��� ) � � � � ��� � � � ���� � �� � �� � � � � � � ��� � �� � � � � �� � ������ * ��� � � ( �� ���� * �� � � +

Page 7: Dossier de Premsa Yuzz

)�* !���&!��!+!�!�&��,

���� �� �� ���� ����� �����

� ���� � ��������� �� � �������� ���� ���� �������� � ���������� �� ����

���� � ���� �� ������� �������� ���

��� � ������� ��� � ���� ����������� �������

� ��� � ���� ������ ��� ���� ������ ������ �����!� �� � ���� �� ��� �� � ����

� �� ��"����������� �� ������� �����

Page 8: Dossier de Premsa Yuzz

-�.��� /�����.�����0�112

# $% &'(('()*+,),'$*-.*/0.�$11 '2'/.3'-)$/'/4

��� �� �� ��� �� ���� 5+06 '0'* &'0/ 7"$*' 8'08'/.00)/+0)'27.3+2$*/'0)('229 +**+(")6 &2'*/)$*-.*/0.�$11�

�����0 ��� ��*� ���12 �1341,56�,�� 7889

:�� ���� ��� ����� ��� � � ������ ������ ���� �

�� �������� ��� ����� ��������

:6�������������������������� �������������������

�� ������� ��������� ������� ������������

:;���� ���������� ������ ������ � �������� ����� �!!

:1������ �� �������� � ��� ���� �� � *������ � ��� �

� ���� ��*���� ������ ����

Page 9: Dossier de Premsa Yuzz

��!�����

Page 10: Dossier de Premsa Yuzz

��(������

Page 11: Dossier de Premsa Yuzz

��(������

Page 12: Dossier de Premsa Yuzz

��(������

Page 13: Dossier de Premsa Yuzz

�!'!�+ ��� $�!

Page 14: Dossier de Premsa Yuzz

�!'!�+ ��� $�!