CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a...

105
Baròmetre d’Opinió Política. 3a onada 2018 Dossier de premsa

Transcript of CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a...

Page 1: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

Baròmetre d’Opinió Política. 3a onada 2018

Dossier de premsa

Page 2: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

2

Continguts1. Fitxa tècnica

2. Context sociopolític2.1 Problemes de Catalunya2.2 Situació econòmica actual: Catalunya i Espanya 2.3 Situació econòmica de Catalunya: passat i futur2.4 Situació econòmica personal2.5 Situació política actual: Catalunya i Espanya2.6 Situació política de Catalunya: passat i futur

3. Actituds davant la política3.1 Presa de decisions3.2 Interès per la política3.3 Grau d’informació política3.4 Mitjans de comunicació

3.4.1 Televisió3.4.2 Ràdio3.4.3 Premsa3.4.4 Internet

3.5 Satisfacció amb la seva vida actual3.6 Posicionament en l’assumpció de riscos3.7 Confiança social3.8 Satisfacció amb la democràcia3.9 Eficàcia política3.10 Valoració general dels polítics catalans3.11 Valoració general dels polítics espanyols3.12 Valoració del Govern de la Generalitat3.13 Valoració del Govern espanyol3.14 Pertinença a grups o associacions

4. Valors polítics4.1 Simpatia de partit 4.2 Ubicació en l’eix esquerra-dreta4.3 Ubicació en l’eix catalanisme

4.4 Ubicació en l’eix espanyolisme4.5 Sentiment de pertinença4.6 Relacions Catalunya-Espanya

5. Comportament electoral5.1 Percepció del vot5.2 Comportament electoral segons tipus d’eleccions5.3 Eleccions al Parlament de Catalunya: intenció de vot5.4 Eleccions al Parlament de Catalunya: record de vot5.5 Eleccions al Congrés dels Diputats: intenció de vot5.6 Eleccions al Congrés dels Diputats: record de vot

6. Coneixement i valoració de líders 6.1 Coneixement dels líders6.2 Valoració dels líders

7. Bloc variable del Baròmetre d’Opinió Política7.1 Participació política7.2 Percepció de l’etapa del franquisme7.3 Constitució espanyola

8. Annex 18.1 Evolució dels problemes de Catalunya8.2 Evolució de la intenció directa de vot a les eleccions al Parlament de Catalunya 8.3 Evolució del record directe de vot a les eleccions al Parlament de Catalunya 8.4 Encreuament del record de vot al Parlament de Catalunya per la intenció de vot

al Parlament de Catalunya8.5 Evolució de la intenció directa de vot a les eleccions al Congrés dels Diputats8.6 Evolució del record directe de vot a les eleccions al Congrés dels Diputats8.7 Encreuament del record de vot al Congrés dels Diputats per la intenció de vot al

Congrés dels Diputats8.8 Encreuament de la intenció de vot al Congrés dels Diputats per la intenció de

vot al Parlament de Catalunya percentatge en columna8.9 Encreuament de la intenció de vot al Congrés dels Diputats per la intenció de

vot al Parlament de Catalunya percentatge en fila9. Annex 2

Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política. 3a onada 2018 entrat al Registre d’Estudis d’Opinió amb el número 908.

Continguts

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 3: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

3

Fitxa tècnicaDossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

1

Page 4: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

4

Quadre - resum

Àmbit: Catalunya

Univers: Població amb ciutadania espanyola de 18 i més anys resident a Catalunya

Mètode de recollida de la informació:

Enquesta personal domiciliària assistida per ordinador (mètode CAPI)

Punts de mostreig:80 municipis i 177 seccions censals

Procediment de mostreig:Polietàpic, estratificat per conglomerats amb la selecció de les unitat primàries de mostreig (municipis) i de les unitats

secundàries (seccions censals) de forma aleatòria proporcional. Les unitats últimes (individus) segons rutes aleatòries i quotesencreuades de lloc de naixement, sexe i edat.

Els estrats s’han format per l’encreuament de les 4 províncies amb la grandària dels municipis dividits en 6 categories:menor o igual a 2.000 habitants; de 2.001 a 10.000 habitants; de 10.001 a 50.000 habitants; de 50.001 a 150.000 habitants; de 150.001a 1.000.000 habitants i més d’1 milió d’habitants.

Pel càlcul de les quotes s’ha utilitzat com a base el Padró continu de població gener de l’any 2017. Les quotes d’edatcorresponen als següents intervals: de 18 a 24 anys; de 25 a 34 anys; de 35 a 49 anys; de 50 a 64 anys i 65 i més anys. Per les quotesde lloc de naixement s’han tingut en compte les següents categories: nascuts a Catalunya; nascuts a la resta d’Espanya i nascuts al’estranger.

Nivell de confiança: 95%Variància p=q=50%Grandària de la mostra: 1.500 individusMarge d’error: + 2,53

1. Fitxa tècnica

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 5: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

5

Grandària de la mostra:

Afixació: Proporcional.

Ponderació: En acabar el treball de camp d’aquesta enquesta segons el calendari previst s’ha constatat que la mostra final obtingudadiferia lleument de la mostra teòrica inicial.Per aquesta raó, amb la finalitat d’ajustar la mostra obtinguda a la mostra teòrica inicial, s’ha optat per aplicar-hi unaponderació post-estratificació. Les dades de referència pel càlcul dels coeficients de ponderació han estat facilitades perl'IDESCAT i corresponen al padró continu d’habitants 2017. Els coeficients de ponderació aplicats són els següents:

Mostra real Mostra ponderada

Barcelona 1.118 1.120

Girona 147 146

Lleida 80 80

Tarragona 155 154

Total 1.500 1.500

Catalunya Altres CCAA Estranger

Home

De 18 a 24 anys 0,9362865775 0,4890106887 0,9944662348

De 25 a 34 anys 0,9874732874 1,7021841032 0,7878453184

De 35 a 49 anys 1,0218595163 1,1730350830 1,1354518530

De 50 a 64 anys 1,0053533771 1,0548105612 0,9828511707

Més de 64 anys 0,9659736144 0,9939800950 1,1629200035

Dona

De 18 a 24 anys 1,0737752320 0,7836987641 0,9195455376

De 25 a 34 anys 1,0080650481 0,7632298642 0,7845983265

De 35 a 49 anys 1,0243818174 1,0768790017 0,7826946221

De 50 a 64 anys 0,9304302427 1,0478466222 0,8476287364

Més de 64 anys 0,9857285985 1,0708677788 1,1047551554

1. Fitxa tècnica

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 6: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

6

Error mostral:

Per un nivell de confiança del 95% (1,96 sigmes), i P = Q, l’error real és de ±2,53 per al conjunt de la mostra i en el supòsit de mostreig aleatori simple. Per províncies els marges d’error són:

• Barcelona + 2,93

• Girona + 8,28

• Lleida + 10,69

• Tarragona + 7,87

Treball de camp:

El treball de camp ha estat realitzat per Opinòmetre, SL del 22 d’octubre al 12 de novembre.

1. Fitxa tècnica

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 7: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

7

Notes metodològiques:

1. Atès que només s’ha entrevistat a una mostra del conjunt de la població (els majors de 17 anys, residents a Catalunya i amb ciutadaniaespanyola), tots els resultats estan subjectes a un marge d’error, la qual cosa vol dir que no totes les diferències amb les mateixespreguntes en altres onades del BOP són estadísticament significatives.Per exemple, en una pregunta on el 50% (el pitjor escenari en allò relatiu al marge d’error) dóna una resposta particular, el valor “veritable”de l’univers observat se situarà dins el rang de +2,53 del resultat de la mostra. És a dir, si repetíssim moltes vegades la mateixa enquestaamb les mateixes característiques encertaríem el valor “veritable” el 95,5% de vegades si diguéssim que es troba entre un 47,47% i un52,53%.Les submostres provinents dels encreuaments entre diferents variables estan subjectes a un marge d’error més gran. Per tant, lesconclusions que es puguin extreure d’aquests encreuaments amb bases de càlcul molt petites han de ser tractades amb prudència.

2. A l’hora de presentar els resultats de les preguntes 3, 24, 37 i 38 s’ha procedit a agrupar els diferents partits polítics o coalicions des delpunt de vista dels grups parlamentaris sorgits arran dels darrers comicis al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017. Elresultat d’aquesta agrupació ha estat:

Junts per Catalunya = CDC + Democràcia i Llibertat + PDeCAT + Junts per CatalunyaCatalunya en Comú-Podem = ICV-EUiA + Podemos + Barcelona en comú + Catalunya sí que es pot + Catalunya en Comú

3. De la mateixa manera, per exposar els resultats de les preguntes 39 i 40 s’ha agrupat els diferents partits polítics o coalicions des delpunt de vista dels grups que, com a conseqüència de les eleccions al Congrés dels Diputats del 26 de juny de 2016, gaudeixen derepresentació al Congrés dels Diputats. El resultat d’aquesta agrupació ha estat:

En Comú Podem = ICV-EUiA + Podemos + Catalunya sí que es pot + Barcelona En Comú + En Comú Podem + Catalunyaen Comú-Podem pel record de votConvergència Democràtica de Catalunya = CDC + Democràcia i Llibertat + PDeCAT + Junts per Catalunya pel record devotCatalunya en Comú-Podem = ICV-EUiA + Podemos + Catalunya sí que es pot + Barcelona En Comú + En Comú Podem +Catalunya en Comú-Podem per la intenció de votPDeCAT-Junts per Catalunya = CDC + Democràcia i Llibertat + PDeCAT + Junts per Catalunya per la intenció de vot

4. Quan la base real dels encreuaments és inferior a 20 casos es considera no significatiu i s’assenyala amb un “*”.

1. Fitxa tècnica

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 8: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

8

Context sociopolític2

Page 9: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

9

Quins creu que són els principals problemes que té actualment Catalunya?

(N=1500; resposta múltiple; %) (*)

Pregunta 1

2.1 Problemes de Catalunya

Baròmetre anterior

39,334,6

25,913,2

10,79,5

6,15,94,83,73,02,62,11,41,20,80,0

8,32,52,6

0,5

0 20 40 60 80 100

Relacions Catalunya-Espanya Insatisfacció amb la política

Atur i precarietat laboral Funcionament de l'economia

Millorar polítiques socials Sanitat

Accés a l'habitatge Educació, cultura i investigació

Immigració Sistema de finançament de Catalunya

Baix nivell salarial Manca d'infraestructures i problemes amb el transport

Serveis deficients i males instal·lacions públiques Inseguretat ciutadana

Incivisme i violència Crisi identitat catalana

Excessiva pressió fiscal Altres

Cap problema No ho sap

No contesta

40,536,7

22,912,7

11,08,0

6,45,9

4,63,63,12,22,11,71,5

0,60,4

9,41,92,8

0,30 20 40 60 80 100

Insatisfacció amb la política Relacions Catalunya-Espanya

Atur i precarietat laboral Funcionament de l'economia

Millorar polítiques socials Sanitat

Educació, cultura i investigació Accés a l'habitatge

Immigració Inseguretat ciutadana

Sistema de finançament de Catalunya Baix nivell salarial

Manca d'infraestructures i problemes amb el transport Serveis deficients i males instal·lacions públiques

Incivisme i violència Excessiva pressió fiscal

Crisi identitat catalana Altres

Cap problema No ho sap

No contesta

(*) Per més informació vegeu l’annex de les taules estadístiques

2. Context sociopolític

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 10: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

10

Quin d’aquests problemes que m’ha dit considera que és el més important?

(Base: només responen els que han citat algun problema N= 1424; resposta simple; %)

Pregunta 2

Baròmetre anterior

30,223,8

14,85,24,63,72,62,52,01,51,40,50,40,40,30,20,0

4,02,0

0,1

0 50 100

Relacions Catalunya-Espanya Insatisfacció amb la política

Atur i precarietat laboralFuncionament de l'economia

Millorar polítiques socialsSanitat

Accés a l'habitatgeEducació, cultura i investigació

ImmigracióSistema de finançament de Catalunya

Baix nivell salarialIncivisme i violència

Manca d'infraestructures i problemes amb el transportServeis deficients i males instal·lacions públiques

Inseguretat ciutadanaCrisi de la identitat catalana

Excessiva pressió fiscalAltres

No ho sapNo contesta

28,327,1

13,15,55,4

3,42,42,01,71,41,30,80,60,50,30,20,1

5,10,60,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Relacions Catalunya-Espanya Insatisfacció amb la política

Atur i precarietat laboralFuncionament de l'economia

Millorar polítiques socialsSanitat

Accés a l'habitatgeImmigració

Sistema de finançament de CatalunyaEducació, cultura i investigació

Inseguretat ciutadanaIncivisme i violència

Baix nivell salarialManca d'infraestructures i problemes amb el transport

Serveis deficients i males instal·lacions públiquesCrisi de la identitat catalana

Excessiva pressió fiscalAltres

No ho sapNo contesta

2. Context sociopolític

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 11: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

11

Quin d’aquests problemes que m’ha dit considera que és el més important?

(Base: només responen els que han citat algun problema N= 1424; resposta simple; %)

Encreuament

(*) Altres: l'ítem amb més mencions és "Manca de llibertat"

Problema 1 Problema 2 Problema 3 Base ponderada

Base real

Relacions Catalunya-Espanya Insatisfacció amb la política Atur i precarietat laboral

50,1 24,3 6,0

Relacions Catalunya-Espanya Insatisfacció amb la política Altres (*)

29,5 25,3 12,3

Relacions Catalunya-Espanya Insatisfacció amb la política Atur i precarietat laboral

29,5 28,3 11,0

Relacions Catalunya-Espanya Insatisfacció amb la política Atur i precarietat laboral

30,9 24,9 19,4

Insatisfacció amb la política Relacions Catalunya-Espanya Atur i precarietat laboral

25,2 21,6 19,0

Relacions Catalunya-Espanya Insatisfacció amb la política Atur i precarietat laboral

25,6 25,4 10,9

Relacions Catalunya-Espanya Insatisfacció amb la política Funcionament de l'economia

39,0 20,2 9,9

Resta (*) Insatisfacció amb la política Relacions Catalunya-Espanya Atur i precarietat laboral

34,4 19,1 11,5

No votarà Insatisfacció amb la política Relacions Catalunya-Espanya Atur i precarietat laboral

33,1 19,5 17,2

NS/NC Insatisfacció amb la política Relacions Catalunya-Espanya Atur i precarietat laboral

25,7 25,6 17,1

Total Relacions Catalunya-Espanya Insatisfacció amb la política Atur i precarietat laboral

28,3 27,1 13,1

Inte

nció

de

vot a

l Par

lam

ent d

e C

atal

unya

110

222

1424

146

326

131

132

1425

Problema més important segons Intenció de vot al Parlament de Catalunya

326

132

20

118

122

144

132

97

122

20

97

111

222

118

2. Context sociopolític

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 12: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

12

Quin partit polític (*) creu que pot donar millor resposta al problema que considera més important? (Base: només responen els que han citat el problema més important N= 1414; resposta simple; %)

Pregunta 3

(*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a les taulesestadístiques i quan aquestes forces extraparlamentàries superin a algun altre partit amb representació al Parlament sortiran representades a l’informe de resultats.

Baròmetre anterior

6,0

8,1

15,8

9,2

6,0

5,4

0,9

3,2

32,8

11,3

1,4

0 20 40 60 80 100

C'sJunts per Catalunya

ERCPSC

Catalunya en Comú PodemCUPPPC

Altres partitsCap

No ho sapNo contesta

5,4

7,2

16,6

8,2

7,4

6,3

1,2

3,4

30,3

13,0

1,1

0 20 40 60 80 100

C's

Junts

ERC

PSC

CUP

PPC

Altres partits

Cap

No ho sap

No contesta

2. Context sociopolític

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 13: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

13

Vostè com valora l’actual situació econòmica de Catalunya/Espanya?

(N=1500; resposta simple; %)

Preguntes 4 i 7

2.2 Situació econòmica actual: Catalunya i Espanya

2,1

34,7

15,5

35,2

10,51,9 0,10,9

16,611,7

49,5

17,0

3,7 0,60

10

20

30

40

50

60

70

80

Molt bona Bona Ni bona nidolenta

Dolenta Molt dolenta No ho sap No contesta

Catalunya

Espanya

2. Context sociopolític

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 14: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

14

Vostè com valora l’actual situació econòmica de Catalunya/Espanya?

(N=1500; resposta simple; %)

Preguntes 4 i 7

Catalunya

Espanya

54,856,7

46,1 43,438,8

33,025,0

19,814,7 17,217,5 12,9 13,9

15,4 15,912,0 11,2 9,7 6,9 7,9 6,96,2 4,6

7,3 7,8

9,6

11,5 12,4

10,913,715,9

16,4

16,4

20,3 21,8 25,4 26,6 29,841,9

35,7 34,836,8

19,9 19,424,8 22,223,8 22,719,8

22,7 15,317,720,1 18,9 15,7 17,616,0 14,512,1 10,17,9 7,6 9,6 5,9 5,8

4,7 4,0

10,9

10,3 12,2

11,916,4 17,4

8,8

17,9

14,8 15,3 13,9 19,0

19,4

13,2 14,922,2

15,5

22,721,426,7

31,535,7

43,053,5

55,9

69,063,8 61,566,0 69,466,067,372,7

75,7 79,084,6 83,781,9

86,9 89,0 87,3 87,678,7 77,6

72,9 76,569,266,0

74,164,2 63,7

61,7 58,853,1

49,943,1

48,241,4

45,7

0

20

40

60

80

100

Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Molt bona + bona Ni bona ni dolenta Dolenta + Molt dolenta

52,757,2

48,6 49,241,1

31,720,1 17,1

9,9 8,9 9,9 6,1 5,3 6,2 5,4 5,0 4,6

4,42,0

3,4 1,8 1,9 1,1 2,23,9 3,2

5,3 5,0 4,4 6,0 8,5

11,8

6,5 7,7 9,3

14,6 14,2 16,5

26,120,2

18,5

17,5

19,2 16,8 22,020,821,5 20,0 16,516,310,111,7 13,1 9,5 9,7 10,4 8,1 6,4 5,7 4,3

2,73,0 2,7 2,0 1,5 1,5 2,2 5,56,9 7,58,6 11,0 12,1

5,7

10,5 9,7 9,5

7,812,9 14,5 13,4 14,6

20,7

11,7

23,2 19,9 23,4 24,733,3

44,5

59,6 64,0

78,277,2 74,183,0 83,7 82,0 84,6 87,8 87,9 90,0

94,3 92,4 94,2 94,5 96,3 95,5 92,7 89,8 86,2 85,6 85,981,1

76,881,8 81,4 80,5 79,2 75,6

70,566,7

56,262,5

57,666,5

0

20

40

60

80

100

Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Molt bona + Bona Ni bona ni dolenta Dolenta + Molt dolenta

2. Context sociopolític

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 15: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

15

Diria que ara la situació econòmica de Catalunya és millor, igual o pitjor que la de fa un any?(N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 5

(N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 6

2.3 Situació econòmica de Catalunya: passat i futur

D’aquí a un any, creu que la situació econòmica de Catalunya millorarà, es quedarà igual o empitjorarà?

16,1

49,2

31,5

3,0 0,10

10

20

30

40

50

60

70

80

Millor Igual Pitjor No ho sap No contesta

24,6

36,5

23,015,9

0,00

10

20

30

40

50

60

70

80

Millorarà Es quedaràigual

Empitjorarà No ho sap No contesta

2. Context sociopolític

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 16: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

16

Situació econòmica de Catalunya passat/futur.

(N=1500; resposta simple; %)

Preguntes 5 i 6

Passat

Futur

13,6 13,9 17,1 12,415,5 13,4 15,011,2 9,0 6,5 4,5 3,5 1,3 1,4 3,1 5,2 3,6 6,4 3,3 6,3 7,1 5,6 2,9 3,1 3,4 1,7 2,1 2,8

6,9 10,2 10,014,5 13,1

21,017,6 18,6 19,817,316,7

28,7 26,4 27,9

18,411,0

19,4

16,1

52,5 50,3 52,256,2

51,6 52,0

42,440,0

35,432,3

19,7 18,113,7 15,0 17,9 20,1

25,7 26,5 24,8 26,031,6 31,4

21,5 24,118,4 17,2 19,6

25,036,9

44,948,7 47,7

59,452,2 52,7

47,9 50,3 52,3 52,7 49,4 46,3 45,2

35,6 38,0

46,1 49,2

29,2 30,526,0 27,027,729,0

37,644,5

52,558,8

72,977,2

83,7 82,477,3

73,1 69,4 65,770,9

66,459,7 61,2

74,0 71,075,9 79,5 77,6

71,3

55,0

42,8

39,135,025,7 25,1 27,7

32,427,9 27,2 28,5

19,225,524,0

43,748,3

32,331,5

0

20

40

60

80

100

Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny10

Oct 10 Gen. 11 Juny11

Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15Març 16Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Millor Igual Pitjor

27,6 28,1 26,3 25,9

23,3 19,8 21,1 19,917,7 20,616,0 20,0 20,2

31,032,3 33,6 33,8

39,132,2

34,2

39,635,5

22,724,626,617,2

21,8 21,9

26,0 27,7 24,927,333,5

38,0

29,625,0

27,4 24,0 27,5 29,530,9 33,5 21,3

30,436,8

24,6

29,9 29,435,8 36,0 35,3 38,3 32,6

31,331,827,826,7 25,9 27,6

32,5 33,8 35,437,9

35,029,5

34,8

33,134,7

31,8

33,831,4

32,0 33,6

38,1 40,5 41,2 43,938,5 42,4

37,8

39,5 38,439,941,038,5 43,3

37,332,3

17,9

30,2 33,5

36,5

25,522,1 21,2 24,3

25,8 28,029,4

34,5 34,640,6

47,0 43,9 45,3

28,024,0 24,0 23,0

18,229,0 24,019,1 23,1

38,0

34,2 33,340,3

37,2

33,9

25,8 21,1 20,922,5

12,0 12,415,322,8 19,120,4 19,7

15,720,9 19,1

35,3

21,415,0

23,0

0

20

40

60

80

100

Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny10

Oct 10 Gen. 11 Juny11

Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15Març 16Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Millorarà Es quedarà igual Empitjorarà

2. Context sociopolític

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 17: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

17

La seva situació econòmica personal és ara millor, igual o pitjor que la de fa un any?

(N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 8

2.4 Situació econòmica personal

12,7

60,9

25,5

0,5 0,30

10

20

30

40

50

60

70

80

Millor Igual Pitjor No ho sap No contesta

18,8 17,4 16,215,9 15,9 14,1 13,8 15,0 13,711,7 10,1 8,0 6,2 5,0 6,1 6,4 4,8 5,8 6,1 6,1 5,8 6,5 5,1 5,2 5,1 5,8 4,1 5,0 7,0 7,8 7,3 8,6 9,6 11,1 11,3 12,1 12,0 11,1 10,5 15,4 14,1 14,5 15,3 12,814,4 12,7

52,2 54,4 56,1 55,2 56,4 57,1 54,946,5 49,6 48,6 44,9

52,4 55,2 52,257,4 53,7 50,1 51,6

47,4 47,8 50,1 47,7

45,947,143,5

38,7 41,5 42,7 42,3

46,654,0 55,1

60,9 57,3 60,0 61,7 58,7 61,5 59,3 60,255,7 55,1 58,9 56,4

60,4 60,9

28,4 27,6 27,4 28,2 26,7 28,0 30,4 37,636,039,4

44,139,2

38,442,4

36,3 39,844,6 42,4 46,145,9 43,545,3

48,9 47,3 50,955,2 54,0 52,2 50,6

45,237,9 35,5

28,8 31,3 28,4 26,0 29,1 27,1 29,524,3

30,1 30,225,6

30,324,4 25,5

0

20

40

60

80

100

Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny10

Oct 10 Gen. 11 Juny11

Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15Març 16Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Millor Igual Pitjor

2. Context sociopolític

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 18: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

18

Com qualificaria vostè la situació política actual de Catalunya/Espanya?

(N=1500; resposta simple; %)

Preguntes 9 i 12

2.5 Situació política actual: Catalunya i Espanya

0,5

10,9 8,0

50,9

26,5

2,7 0,50,3

10,6 8,9

47,0

30,1

2,6 0,60

10

20

30

40

50

60

70

80

Molt bona Bona Ni bona nidolenta

Dolenta Molt dolenta No ho sap No contesta

Catalunya

Espanya

2. Context sociopolític

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 19: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

19

Com qualificaria vostè la situació política actual de Catalunya/Espanya?

(N=1500; resposta simple; %)

Preguntes 9 i 12

Catalunya

Espanya

36,430,4 27,6 28,828,0 32,2 23,4 26,7 23,4 23,4

18,5

13,2

18,8 17,1

15,2

13,6 34,922,6

22,2 23,5 20,125,0

17,5 19,9 18,3 16,921,2 24,7

12,7

17,023,6

20,524,2

16,322,524,0

18,2 21,2 19,8

7,8

13,5

11,420,0 19,5

23,2 20,3 19,7 20,220,3 20,716,6 16,8 17,9

14,6

13,716,0

16,3

11,5 12,4 11,110,0 10,612,28,0 7,6 6,1 6,4 15,7 13,1 8,8

15,2

16,712,5

4,314,714,7

12,87,6

12,4 13,3 8,7 7,2

15,8

8,0

37,944,3 43,4 45,747,9

42,850,4 48,5

56,5 56,058,3

68,3 64,3 63,6 65,972,9

40,8

60,064,2

59,3 62,0 60,6

72,4 72,1 71,763,962,5 61,8

68,862,960,7

72,6

58,666,2

60,564,3 66,7

61,6

67,5

82,8

67,7

77,4

0

20

40

60

80

100

Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Molt bona + Bona Ni bona ni dolenta Dolenta + Molt dolenta

23,531,9

32,8 35,128,0

40,1

25,724,2 21,217,7

14,1 9,0

13,0

10,0 7,5

7,6 7,2

4,1

3,8 9,0 5,2 2,2 1,0 2,9 2,62,6 2,7

4,52,3 4,2 3,6

10,24,7 4,1

5,5 8,3

7,5 7,5 8,8 5,8 13,4

10,9

13,1 16,222,219,6 19,5 19,9 18,218,4 15,415,5

14,610,5

10,4

11,2 7,5

5,9 7,05,0 2,6

4,84,0

2,5 0,9 1,8 1,95,2

5,84,1

5,6 9,6 8,5

3,9

6,3 5,34,9 5,2 8,5 8,5 9,3 7,5

17,9

8,9

59,2

47,239,4 41,1

48,4

35,2

51,353,860,6 64,465,8

77,4 74,777,182,9 85,183,9 89,5 92,0

81,388,5

94,1 97,195,1 94,290,4 90,1 89,1 90,184,1 85,384,7 86,9 89,2

87,0 85,0 82,1 82,080,185,0

65,5

77,1

0

20

40

60

80

100

Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Molt bona + Bona Ni bona ni dolenta Dolenta + Molt dolenta

2. Context sociopolític

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 20: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

20

Diria que ara la situació política de Catalunya és millor, igual o pitjor que la de fa un any?

(N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 10

(N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 11

2.6 Situació política de Catalunya: passat i futur

D’aquí a un any, vostè creu que la situació política de Catalunya millorarà, es quedarà igual o empitjorarà?

9,3

41,946,6

1,9 0,30

10

20

30

40

50

60

70

80

Millor Igual Pitjor No ho sap No contesta

31,9 30,022,0

16,0

0,20

10

20

30

40

50

60

70

80

Millorarà Es quedaràigual

Empitjorarà No ho sap No contesta

2. Context sociopolític

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 21: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

21

Situació política de Catalunya passat/futur

(N=1500; resposta simple; %)

Preguntes 10 i 11

Passat

Futur

13,013,9 12,7 14,1

23,9

15,117,1 14,611,5

10,5 8,4 8,2 4,9 4,9 3,7 3,7 2,52,5 2,52,4

30,6 27,0

23,322,814,4

22,617,1

11,6 10,810,515,9 17,5

8,913,522,3

15,3

22,911,7 13,813,410,5

11,414,0 4,3

12,29,3

47,642,0

53,157,9

50,457,3 54,3 53,2

58,7 62,157,7 61,6 62,7 58,4 60,549,3

61,7 63,452,4 53,8

45,542,3

42,5 46,4 46,337,5

36,6

47,651,8 55,2

45,944,555,0 57,0

42,5

32,8

45,152,1 54,9 56,5 55,0 55,9

21,923,3

40,7 41,935,0

39,630,6

21,1

19,8

22,323,7 28,2 26,824,229,4 26,429,3

33,7 30,8 44,5 33,732,543,0

42,0

15,0

26,0

31,527,734,5

37,5

44,839,535,631,735,1 35,5 33,2

26,932,6

50,3

29,633,3

28,7 28,5 32,1

30,0

62,170,9

45,246,6

0

20

40

60

80

100

Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny10

Oct 10 Gen. 11 Juny11

Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Millor Igual Pitjor

36,945,2 36,6

35,1

27,2 23,425,526,6 22,9 25,6

18,9 17,5 16,8

22,4 21,527,9

27,633,4 31,6

38,1

52,5

37,628,7 28,227,4

33,928,4 26,6 28,2 27,6

30,5 33,534,2

41,3 37,7 41,434,3

27,530,3

28,7 26,9 28,9

39,6 42,3 41,931,9

32,2 22,630,132,7

40,044,8 41,9 41,5 41,2

46,6 47,3 50,1 52,6 49,5 50,543,5 45,7

39,9 37,1

34,5 31,0

39,9 42,0 43,2 44,5

30,1

39,343,9

39,3 36,4 34,234,4 36,3

30,6 29,926,1

35,1

38,6 36,941,9 39,5

33,4

14,9

20,828,5 30,0

14,49,4 10,1

19,316,4 17,615,8 16,215,1 15,7

20,2 19,419,4

16,916,317,615,0 12,9

18,112,8 8,5 16,1

22,2 21,4 20,522,5 24,223,2 23,3 23,4 22,719,2 15,3 14,9

16,220,1 17,6 19,0 20,120,522,4

20,824,1

19,6 15,4

22,0

0

20

40

60

80

100

Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny10

Oct 10 Gen. 11 Juny11

Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15Març 16Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Millorarà Es quedarà igual Empitjorarà

2. Context sociopolític

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 22: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

22

Actituds davant la política3

Page 23: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

23

Com li agradaria a vostè que es prenguessin les decisions polítiques a Catalunya. En una escala de 0 a 10, on 0 significa que els ciutadans (com vostè o jo) haurien de prendre directament totes les decisions i 10 significa que els polítics haurien de prendre directament totes les decisions, en quin punt s’ubica vostè?(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

Pregunta 54

3.1 Presa de decisions

18,1

4,37,8 9,6 9,0

30,9

6,3 4,9 2,90,7 2,1 3,1

0,40

10

20

30

40

50

0 Decisionsciutadans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Decisions

polítics

No ho sap No contesta

Mitjana = 3,74

4,01 4,13 4,06 3,98 3,74

0123456789

10

Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Mitjana

3. Actituds davant la política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 24: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

24

Com li agradaria a vostè que es prenguessin les decisions polítiques a Catalunya. En una escala de 0 a 10, on 0 significa que els ciutadans (com vostè o jo) haurien de prendre directament totes les decisions i 10 significa que els polítics haurien de prendre directament totes les decisions, en quin punt s’ubica vostè?(N=1500; resposta simple; mitjana)

Encreuament

Mitjana 3,74 4,22 4,15 3,71 4,43 3,63 2,50 4,18Base ponderada 1500 127 151 334 138 138 123 22Base real 1500 126 152 334 136 138 123 22

Presa de decisions segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

3. Actituds davant la política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 25: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

25

Em podria dir si a vostè la política li interessa molt, bastant, poc o gens?

(N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 14

3.2 Interès per la política

19,1

36,4

25,718,4

0,4 0,10

10

20

30

40

50

60

70

80

Molt Bastant Poc Gens No ho sap No contesta

46,3

60,1 58,953,2 55,553,4

39,840,6 46,6

44,1

0

20

40

60

80

100

Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Molt + Bastant Poc + Gens

3. Actituds davant la política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 26: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

26

Es considera vostè molt, bastant, poc o gens informat/ada del que passa en política?(N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 15

3.3 Grau d’informació política

13,0

52,0

26,2

8,00,8 0,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Molt Bastant Poc Gens No ho sap No contesta

58,070,0 69,3

63,4 65,0

41,829,8 30,4

36,0

34,2

0

20

40

60

80

100

Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Molt + Bastant Poc + Gens

3. Actituds davant la política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 27: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

27

Vostè a través de quins mitjans s’acostuma a informar dels temes polítics?

(N=1500; resposta múltiple; %)

Pregunta 16

3.4 Mitjans de comunicació

72,1

31,4 34,144,0

14,7

2,00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Televisió Ràdio Premsa Internet Amics, familiars,coneguts

No s'informa

79,9 82,774,6 74,3 72,1

31,9 36,4 34,9 31,9 31,4

42,7 42,636,4 33,9 34,1

40,7 51,2 52,842,2 44,0

18,327,0 23,6

16,3 14,70

20

40

60

80

100

Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Televisió Ràdio Premsa Internet Amics, familiars, coneguts

3. Actituds davant la política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 28: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

28

A quin canal de televisió acostuma vostè a veure habitualment els informatius?

(Base: s’informen per la televisió N=1081; resposta simple; %) (*)

Pregunta 16a

3.4.1 Mitjans de comunicació: Televisió

(*) Els % inferiors a 2 estan agregats a la categoria Altres

Baròmetre anterior

47,1

10,4

9,9

9,9

8,5

3,5

2,3

1,0

7,2

0,1

0,1

0 20 40 60 80 100

TV3

TVE 1

La Sexta

Antena 3

Tele 5

Canal 3/24

Cuatro

Altres canals

Sense canal habitual

No ho sap

No contesta

48,9

10,3

9,9

8,7

8,1

4,5

2,7

1,9

4,8

0,2

0,1

0 20 40 60 80 100

TV3

La Sexta

Tele 5

TVE 1

Antena 3

Canal 3/24

Cuatro

Altres canals

Sense canal habitual

No ho sap

No contesta

3. Actituds davant la política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 29: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

29

A quina emissora de ràdio acostuma vostè a escoltar els informatius habitualment?

(Base: s’informen per la ràdio N= 471; resposta simple; %) (*)

Pregunta 16b

3.4.2 Mitjans de comunicació: Ràdio

(*) Els % inferiors a 2 estan agregats a la categoria Altres

Baròmetre anterior

33,1

26,4

10,9

4,8

3,4

3,3

2,8

2,3

5,4

5,7

1,4

0,4

0 20 40 60 80 100

RAC 1

Catalunya Ràdio

SER

Catalunya informació

COPE

Onda Cero

R.N.E.

Rac 105

Altres emissores

Sense emissora habitual

No ho sap

No contesta

32,0

31,2

10,8

4,1

4,0

3,3

2,9

6,6

4,7

0,4

0,0

0 20 40 60 80 100

RAC 1

Catalunya Ràdio

SER

COPE

Onda Cero

Catalunya informació

R.N.E.

Altres emissores

Sense emissora habitual

No ho sap

No contesta

3. Actituds davant la política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 30: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

30

Quin diari llegeix amb més freqüència?

(Base: s’informen pel diari N= 512; resposta simple; %) (*)

Pregunta 16c

3.4.3 Mitjans de comunicació: Premsa

(*) Els % inferiors a 2 estan agregats a la categoria Altres

Baròmetre anterior

26,114,0

12,119,8

10,59,3

12,67,97,8

2,92,02,0

9,88,4

0,20,6

0 20 40 60 80 100

La VanguardiaLa Vanguardia (català)La Vanguardia (cast.)

El PeriódicoEl Periódico (castellà)

El Periódico (català)Diari Ara

El PaísEl Punt AvuiDiari Segre

El MundoDiari de Tarragona

Altres diarisSense diari habitual

No ho sapNo contesta

30,6

20,1

10,5

19,0

12,0

7,0

14,0

6,7

5,4

3,7

12,8

7,1

0,4

0,4

0 20 40 60 80 100

La Vanguardia

La Vanguardia (català)

La Vanguardia (cast.)

El Periódico

El Periódico (castellà)

El Periódico (català)

Diari Ara

El Punt Avui

El País

Diari de Tarragona

Altres diaris

Sense diari habitual

No ho sap

No contesta

3. Actituds davant la política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 31: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

31

Em podria dir si habitualment segueix la informació política a través d’alguns dels següents llocs d’internet? (Base: s’informen per Internet N= 659; resposta simple; %)

Pregunta 65

3.4.4 Mitjans de comunicació: Internet

82,9

47,5

41,2

28,1

24,1

20,1

15,3

17,0

52,5

58,7

71,9

75,6

79,9

84,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pàgines de mitjans de comunicació

Facebook

Pàgines d'organitzacions ciutadanes omoviments cívics

Twitter

Blogs o fòrums de debat

Instagram

Pàgines de partits o candidats

Sí No NS+NC

3. Actituds davant la política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 32: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

32

I, ara, em podria indicar quines són les tres pàgines web que consulta més freqüentment per informar-se dels temes polítics? (Base: s’informen per Internet N= 659; resposta múltiple; %) (*)

Pregunta 16d

(*) Els % inferiors a 2 estan agregats a la categoria Altres

Baròmetre anterior

15,013,2

12,36,76,56,46,4

5,54,1

3,22,82,62,42,2

30,039,1

3,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

LaVanguardia.comVilaWeb Diari digital

Ara.catXarxes socials i butlletins electrònics

El País (digital)El Periódico (digital)

El Nacional.catNació Digital

eldiario.esCercadors, portals i plataformes

El Punt Avui (digital)www.tv3.catCanal 3/24

El MundoAltres webs

Sense web habitualNo sap/No contesta

20,9

15,1

14,3

12,0

9,8

7,2

7,1

6,0

5,8

4,2

4,2

2,8

2,6

2,6

35,2

27,5

3,5

0 20 40 60 80 100

LaVanguardia.com

Ara.cat

VilaWeb Diari digital

El Periódico (digital)

El País (digital)

Xarxes socials i butlletins electrònics

El Nacional.cat

eldiario.es

Nació Digital

www.publico.es

Canal 3/24

Cercadors, portals i plataformes

www.tv3.cat

El Mundo

Altres webs

Sense web habitual

No sap/No contesta

3. Actituds davant la política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 33: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

33

En una escala de 0 a 10, en la qual 0 significa molt poc satisfet/a i 10 molt satisfet/a, fins a quin punt diria que, en línies generals, està vostè satisfet/a amb la seva vida actual?(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

Pregunta 17a

3.5 Satisfacció amb la seva vida actual

7,1% 92,3%

1,8 0,2 0,9 1,6 2,6

12,5 11,6

21,5

27,0

10,4 9,3

0,4 0,30

10

20

30

40

50

0 Molt pocsatisfet/a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moltsatisfet/a

No ho sap No contesta

Mitjana = 7,07

7,09 7,29 7,16 7,26 7,07

0

2

4

6

8

10

Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Mitjana

3. Actituds davant la política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 34: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

34

En una escala de 0 a 10, en la qual 0 significa molt poc satisfet/a i 10 molt satisfet/a, fins a quin punt diria que, en línies generals, està vostè satisfet/a amb la seva vida actual?(N=1500; resposta simple; mitjana)

Encreuament

Mitjana 7,07 7,02 7,22 7,50 7,19 6,70 7,10 6,71Base ponderada 1500 127 151 334 138 138 123 22Base real 1500 126 152 334 136 138 123 22

Satisfacció amb la seva vida actual segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

3. Actituds davant la política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 35: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

35

La gent s’enfronta, sovint, a riscos quan ha de prendre decisions econòmiques, professionals o en altres aspectes de la vida. Com es posicionaria vostè en una escala de 0 a 10, tenint en compte que 0 és “gens disposat/ada a assumir riscos” i 10 “totalment disposat/ada a assumir riscos”?

(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

Pregunta 53

3.6 Posicionament en l’assumpció de riscos

6,40,8

3,3 3,6 4,9

23,7

12,017,0

14,4

4,07,6

1,9 0,30

10

20

30

40

50

0 Gens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Totalment

No ho sap Nocontesta

Mitjana = 5,88

5,87 5,96 5,85 5,90 5,88

0123456789

10

Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Mitjana

3. Actituds davant la política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 36: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

36

La gent s’enfronta, sovint, a riscos quan ha de prendre decisions econòmiques, professionals o en altres aspectes de la vida. Com es posicionaria vostè en una escala de 0 a 10, tenint en compte que 0 és “gens disposat/ada a assumir riscos” i 10 “totalment disposat/ada a assumir riscos”?(N=1500; resposta simple; mitjana)

Encreuament

Mitjana 5,88 5,76 5,99 6,32 5,47 6,01 7,24 4,41Base ponderada 1500 127 151 334 138 138 123 22Base real 1500 126 152 334 136 138 123 22

Assumpció de riscos segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

3. Actituds davant la política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 37: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

37

En general, diria vostè que...

(N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 17b

3.7 Confiança social

Totes les precaucions són

poques a l'hora de tractar amb la gent;

47,8

Gairebé sempre es pot confiar en la

gent; 46,5

NS+NC; 5,7

52,5

47,843,9

46,5

0

20

40

60

80

100

Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Totes les precaucions són poques a l'hora de tractar amb la gent

Gairebé sempre es pot confiar en la gent

3. Actituds davant la política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 38: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

38

Diria vostè que la majoria de las persones miren exclusivament pel seu propi interès o procuren ajudar als altres?(N=1500; resposta simple; %, mitjana)

Pregunta 100

9,3

3,0

8,9 10,112,5

28,3

10,4 9,54,9

0,4 1,2 1,0 0,50

10

20

30

40

50

0 Propiinterès

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ajudarals altres

No ho sap No contesta

Mitjana = 4,32

Mitjana 4,32 3,94 4,87 4,68 4,37 4,50 4,78 3,58Base ponderada 1500 127 151 334 138 138 123 22Base real 1500 126 152 334 136 138 123 22

Percepció del nivell d'altruisme de la societat segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

3. Actituds davant la política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 39: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

39

Creu vostè que la majoria de la gent si tingués l’oportunitat s’aprofitaria de vostè o seria honrada?(N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 101

6,52,1

4,9 6,9 7,9

29,9

11,5 12,710,4

1,6 3,1 1,9 0,50

10

20

30

40

50

0 S'aprofitariade vostè

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seriahonrat/da

No ho sap No contesta

Mitjana = 5,13

Mitjana 5,13 4,60 5,76 5,39 5,32 5,06 5,65 4,81Base ponderada 1500 127 151 334 138 138 123 22Base real 1500 126 152 334 136 138 123 22

Percepció del nivell d'honradesa de la societat segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

3. Actituds davant la política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 40: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

40

Està vostè molt, bastant, poc o gens satisfet/a amb el funcionament de la nostra democràcia?

(N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 18

3.8 Satisfacció amb la democràcia

1,8

16,7

46,9

31,4

2,7 0,60

102030405060708090

100

Molt satisfet/a Bastant satisfet/a Poc satisfet/a Gens satisfet/a No ho sap No contesta

21,9 21,0 16,6 19,2 18,5

76,7 76,482,2 78,7 78,3

0

20

40

60

80

100

Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Molt + Bastant satisfet/a Poc + Gens satisfet/a

3. Actituds davant la política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 41: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

41

“Crec que els polítics tenen en compteel que pensa la gent”(N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 19a

3.9 Eficàcia política

(N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 19c

(N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 19d“La gent del carrer pot influir en el quefan els polítics”

“De vegades la política sembla tancomplicada que se’m fa difícil entendreel que està passant”

(N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 19b “Els polítics només busquen el beneficipropi”

Més aviat d’acord;

22,2

Més aviat en

desacord; 73,0

NS/NC; 4,9

Més aviat d’acord;

76,2

Més aviat en

desacord; 19,4

NS/NC; 4,4

Més aviat d’acord;

57,8

Més aviat en

desacord; 37,5

NS/NC; 4,7

Més aviat d’acord;

65,0

Més aviat en

desacord; 32,5

NS/NC; 2,5

3. Actituds davant la política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 42: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

42

En conjunt, posi nota, si us plau, al grau de confiança que li mereixen els polítics catalans en una escala de 0 al 10, on 0 és cap confiança i 10 és molta confiança. (N=1500; resposta simple; %; mitjana)

Pregunta 20a

3.10 Valoració general dels polítics catalans

48,8%[44,2% BOP anterior]

48,7%[54,3% BOP anterior]

19,9

2,76,3

9,1 10,8

18,4

10,2 10,07,2

1,5 1,4 2,0 0,70

10

20

30

40

50

0 Capconfiança

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moltaconfiança

No ho sap No contesta

Mitjana = 4,04

3,844,58 4,55 4,26 4,04

0

2

4

6

8

10

Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Mitjana

3. Actituds davant la política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 43: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

43

En conjunt, posi nota, si us plau, al grau de confiança que li mereixen els polítics catalans en una escala de 0 al 10, on 0 és cap confiança i 10 és molta confiança.

(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

Encreuament

0 19,9 44,3 0,6 2,7 21,5 24,7 6,4 44,6

1 2,7 4,8 0,0 0,3 3,1 5,1 2,5 0,0

2 6,3 9,7 0,6 3,1 9,5 9,5 1,7 9,3

3 9,1 8,6 3,8 5,6 15,4 14,6 11,6 9,5

4 10,8 9,4 4,5 9,8 19,2 13,1 17,0 3,8

5 18,4 10,0 23,3 20,8 18,7 14,7 24,9 4,9

6 10,2 5,7 15,7 14,9 5,2 9,5 15,8 9,2

7 10,0 1,7 27,7 19,6 3,7 4,3 10,4 4,5

8 7,2 3,4 16,5 16,0 1,5 2,9 5,6 0,0

9 1,5 0,0 4,6 2,5 0,0 0,0 1,6 0,0

10 1,4 0,8 1,3 3,3 0,0 0,0 1,8 5,3

No ho sap 2,0 0,8 1,3 1,1 2,3 0,8 0,8 4,5

No contesta 0,7 0,8 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 4,5

Mitjana 4,04 2,23 6,31 5,84 3,14 3,09 4,81 2,48

Suspèn (0-4) 48,8 76,8 9,5 21,5 68,7 67,0 39,2 67,2

Aprova (5-10) 48,7 21,6 89,1 77,1 29,1 31,4 60,1 23,9Base ponderada 1500 127 151 334 138 138 123 22Base real 1500 126 152 334 136 138 123 22

Confiança en els polítics catalans segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

3. Actituds davant la política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 44: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

44

En conjunt, posi nota, si us plau, al grau de confiança que li mereixen els polítics espanyols en una escala de 0 al 10, on 0 és cap confiança i 10 és molta confiança.(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

Pregunta 20b

3.11 Valoració general dels polítics espanyols

77,9%[73,6% BOP anterior]

20,0%[25,5% BOP anterior]

37,0

5,8

11,213,6

10,312,6

4,21,5 1,1 0,3 0,3 1,4 0,7

0

10

20

30

40

50

0 Capconfiança

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moltaconfiança

No ho sap No contesta

Mitjana = 2,28

2,03 1,89 1,99 2,54 2,280

2

4

6

8

10

Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Mitjana

3. Actituds davant la política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 45: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

45

En conjunt, posi nota, si us plau, al grau de confiança que li mereixen els polítics espanyols en una escala de 0 al 10, on 0 és cap confiança i 10 és molta confiança.

(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

Encreuament

0 37,0 20,9 42,7 40,5 16,6 30,0 55,9 9,2

1 5,8 2,5 5,8 5,7 2,9 8,0 11,1 4,6

2 11,2 11,9 19,0 13,5 9,3 7,9 9,8 9,2

3 13,6 14,8 10,5 18,3 14,2 14,7 10,0 13,7

4 10,3 10,8 9,3 11,0 18,5 9,7 10,7 9,7

5 12,6 25,2 7,9 7,5 18,1 19,9 2,4 21,8

6 4,2 7,5 1,3 2,4 9,6 6,2 0,0 13,7

7 1,5 2,4 1,4 0,9 4,5 0,7 0,0 4,5

8 1,1 1,7 1,4 0,0 3,8 0,7 0,0 8,4

9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0

10 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

No ho sap 1,4 2,3 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 5,3

No contesta 0,7 0,0 0,7 0,3 0,8 1,5 0,0 0,0

Mitjana 2,28 3,23 1,82 1,90 3,57 2,65 1,16 4,14Suspèn (0-4) 77,9 60,9 87,3 89,0 61,5 70,3 97,5 46,4

Aprova (5-10) 20,0 36,8 12,0 10,8 36,0 28,2 2,4 48,4Base ponderada 1500 127 151 334 138 138 123 22Base real 1500 126 152 334 136 138 123 22

Confiança en els polítics espanyols segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

3. Actituds davant la política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 46: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

46

En el seu conjunt, com valora la gestió de l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya en els darrers mesos, en una escala de 0 a 10, on 0 és molt dolenta i 10 molt bona.

(N= 1500; resposta simple; %, mitjana)

Pregunta 23

3.12 Valoració del Govern de la Generalitat

51,9%[43,2% BOP anterior]

44,0%[51,6% BOP anterior]

22,5

3,17,3 8,4

10,6

18,7

9,8 8,34,9

0,7 1,6 3,40,7

0

10

20

30

40

50

0 Moltdolenta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moltbona

No ho sap No contesta

Mitjana = 3,72

4,124,73 4,31

3,72

0123456789

10

Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Mitjana

3. Actituds davant la política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 47: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

47

En el seu conjunt, com valora la gestió de l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya en els darrers mesos, en una escala de 0 a 10, on 0 és molt dolenta i 10 molt bona.

(N= 1500; resposta simple; %, mitjana)

Encreuament

0 22,5 58,0 1,9 5,1 28,7 28,1 8,2 54,0

1 3,1 5,6 0,0 0,6 4,5 7,6 2,3 0,0

2 7,3 8,6 2,0 3,3 13,7 9,9 5,6 9,5

3 8,4 7,8 5,2 5,4 9,1 12,6 13,2 4,5

4 10,6 3,2 7,0 11,5 15,7 10,7 18,2 3,8

5 18,7 9,3 19,2 24,4 13,9 20,6 24,8 9,4

6 9,8 0,8 21,5 16,3 5,9 7,0 12,3 4,5

7 8,3 2,6 20,1 17,1 4,2 2,2 10,7 0,0

8 4,9 0,9 13,8 11,7 0,7 0,7 3,1 4,5

9 0,7 0,0 4,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

10 1,6 0,8 3,3 3,6 0,7 0,0 1,6 4,5

No ho sap 3,4 2,5 0,7 0,8 2,9 0,0 0,0 5,3

No contesta 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0

Mitjana 3,72 1,47 6,07 5,45 2,77 2,75 4,39 2,14

Suspèn (0-4) 51,9 83,2 16,1 25,9 71,7 68,9 47,5 71,8

Aprova (5-10) 44,0 14,4 82,5 73,4 25,4 30,5 52,5 22,9Base ponderada 1500 127 151 334 138 138 123 22Base real 1500 126 152 334 136 138 123 22

Valoració gestió del Govern de la Generalitat segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

3. Actituds davant la política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 48: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

48

En el seu conjunt, com valora la gestió de l’actual Govern espanyol en els darrers mesos, en una escala de 0 a 10, on 0 és molt dolenta i 10 molt bona.

(N= 1500; resposta simple; %, mitjana)

Pregunta 55

3.13 Valoració del Govern espanyol

65,9%[62,2% BOP anterior]

30,6%[32,4% BOP anterior]

26,4

5,0

11,4 10,8 12,315,0

9,13,5 2,1 0,4 0,5 2,7 0,6

0

10

20

30

40

50

60

0 Moltdolenta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moltbona

No ho sap No contesta

Mitjana = 2,99

1,93 1,73 1,59

3,01 2,99

0123456789

10

Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Mitjana

3. Actituds davant la política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 49: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

49

En el seu conjunt, com valora la gestió de l’actual Govern espanyol en els darrers mesos, en una escala de 0 a 10, on 0 és molt dolenta i 10 molt bona.(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

Encreuament

0 26,4 28,4 33,5 27,6 5,0 15,0 46,3 31,9

1 5,0 5,7 6,6 6,4 4,6 1,5 8,2 4,5

2 11,4 11,9 13,1 14,9 3,7 4,9 15,9 12,8

3 10,8 13,7 11,2 12,4 8,1 7,5 12,4 14,0

4 12,3 13,3 11,1 12,7 10,3 17,3 8,0 4,9

5 15,0 13,7 14,6 13,5 21,2 22,0 3,2 9,8

6 9,1 7,2 5,2 7,5 21,8 17,6 5,9 9,4

7 3,5 2,9 2,0 3,3 6,6 9,0 0,0 9,0

8 2,1 1,7 1,3 1,5 11,2 2,9 0,0 0,0

9 0,4 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 3,8

10 0,5 0,0 0,0 0,0 2,9 1,4 0,0 0,0

No ho sap 2,7 1,6 0,7 0,3 2,3 0,0 0,0 0,0

No contesta 0,6 0,0 0,7 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0

Mitjana 2,99 2,73 2,43 2,73 5,11 4,23 1,61 2,94

Suspèn (0-4) 65,9 73,0 75,5 74,0 31,7 46,2 90,8 68,1

Aprova (5-10) 30,6 25,5 23,1 25,8 66,0 52,9 9,1 32,0Base ponderada 1500 127 151 334 138 138 123 22Base real 1500 126 152 334 136 138 123 22

Valoració gestió del Govern espanyol segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

3. Actituds davant la política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 50: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

50

Les persones, algunes vegades, pertanyen a grups o associacions. Per cadascuna de les que li llegiré a continuació, digui’m si us plau si...?(N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 67

3.14 Pertinença a grups o associacions

17,6

16,1

14,6

13,8

8,5

5,4

4,8

4,3

3,7

3,6

3,5

3,5

3,2

2,5

7,7

3,3

4,3

6,3

3,9

3,3

1,2

1,0

2,1

3,9

0,7

1,3

1,5

0,5

11,1

20,6

10,8

9,0

20,3

5,9

4,9

3,3

3,3

12,0

4,5

5,9

3,7

17,4

63,3

59,7

70,0

70,6

67,0

85,2

88,7

90,9

90,7

80,2

91,0

89,2

91,4

79,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,5

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ONG o associació de solidaritat

Associació o club esportiu

Associació cultural

Associació de veïns

Associació de mares i pares d'alumnes

Associació o col·legi professional

Associació religosa o parroquial

Associació política que no sigui un partit

Associació o grup ecologista

Sindicat

Organització empresarial

Partit polític

Associació de consumidors

Associació o grup juvenil

Hi pertany i hi participa activament Hi pertany, però no hi participa activamentAbans hi pertanyia, però ara no Mai no hi ha pertanyut

3. Actituds davant la política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 51: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

51

Valors polítics4

Page 52: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

52

Em podria dir per quin partit (*) sent més simpatia?

(N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 24

4.1 Simpatia de partit

(*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats ales taules estadístiques i quan aquestes forces extraparlamentàries superin a algun altre partit amb representació al Parlament sortiran representades a l’informe de resultats.

Baròmetre anterior

8,0

10,9

21,4

13,6

8,8

6,2

2,2

2,0

22,0

2,2

2,7

0 20 40 60 80 100

C'sJunts per Catalunya

ERCPSC

Catalunya en Comù PodemCUPPPC

Altres partitsCap

No ho sapNo contesta

7,1

9,0

22,2

10,7

10,5

8,3

1,6

2,2

21,8

4,0

2,7

0 10 20 30 40 50

C's

Junts

ERC

PSC

CUP

PPC

Altres partits

Cap

No ho sap

No contesta

4. Valors polítics

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 53: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

53

Em pot dir on s’ubicaria en una escala de 0 a 10, on 0 significa extrema esquerra i 10 extrema dreta?(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

Pregunta 25

4.2 Ubicació en l’eix esquerra-dreta

7,03,3

11,917,4

14,8

29,9

4,1 1,9 1,3 0,6 0,64,0 3,2

0

10

20

30

40

50

60

0 Extremaesquerra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Extremadreta

No ho sap No contesta

Mitjana = 3,74

3,96 3,89 3,73 3,87 3,74

0

2

4

6

8

10

Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Mitjana

4. Valors polítics

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 54: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

54

Em pot dir on s’ubicaria en una escala de 0 a 10, on 0 significa extrema esquerra i 10 extrema dreta?(N=1500; resposta simple; mitjana)

Encreuament

Mitjana 3,74 5,29 4,07 3,12 4,03 3,06 2,24 6,62Base ponderada 1500 127 151 334 138 138 123 22Base real 1500 126 152 334 136 138 123 22

Autoubicació eix esquerra-dreta segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

4. Valors polítics

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 55: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

55

Em pot dir on s’ubicaria vostè en una escala de 0 a 10, on 0 significa mínim catalanisme i 10 màxim catalanisme?(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

Pregunta 27a

4.3 Ubicació en l’eix catalanisme

6,00,9 2,2 2,5 3,0

28,8

5,38,8

12,9

5,8

20,7

1,3 1,90

10

20

30

40

50

0 Mínimcatalanisme

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Màximcatalanisme

No ho sap No contesta

Mitjana = 6,45

6,54 6,45

0

2

4

6

8

10

Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Mitjana

4. Valors polítics

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 56: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

56

Em pot dir on s’ubicaria vostè en una escala de 0 a 10, on 0 significa mínim catalanisme i 10 màxim catalanisme?(N=1500; resposta simple; mitjana)

Encreuament

Mitjana 6,45 4,27 8,58 8,13 5,00 5,09 8,22 3,65Base ponderada 1500 127 151 334 138 138 123 22Base real 1500 126 152 334 136 138 123 22

Autoubicació eix catalanisme segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

4. Valors polítics

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 57: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

57

Em pot dir on s’ubicaria vostè en una escala de 0 a 10, on 0 significa mínim espanyolisme i 10 màxim espanyolisme?(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

Pregunta 27b

4.4 Ubicació en l’eix espanyolisme

26,3

5,6 6,7 6,5 4,9

27,7

3,1 3,6 3,81,5

6,7

1,3 2,4

0

10

20

30

40

50

0 Mínimespanyolisme

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Màximespanyolisme

No ho sap No contesta

Mitjana = 3,65

3,62 3,65

0

2

4

6

8

10

Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Mitjana

4. Valors polítics

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 58: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

58

Em pot dir on s’ubicaria vostè en una escala de 0 a 10, on 0 significa mínim espanyolisme i 10 màxim espanyolisme?(N=1500; resposta simple; mitjana)

Encreuament

Mitjana 3,65 7,05 1,50 1,83 5,77 4,18 0,92 8,30Base ponderada 1500 127 151 334 138 138 123 22Base real 1500 126 152 334 136 138 123 22

Autoubicació eix espanyolisme segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

4. Valors polítics

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 59: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

59

Amb quina de les següents frases se sent més identificat/ada? Em sento...

(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

Pregunta C700

4.5 Sentiment de pertinença

Només català/ana

Només espanyol/a

3,39 3,48 3,40 3,41 3,48 3,53 3,57 3,52 3,55 3,46 3,47 3,45 3,51 3,55 3,49 3,49 3,43 3,43 3,50 3,52 3,53 3,53 3,58 3,63 3,663,83 3,79 3,79 3,80 3,70 3,71 3,66 3,62 3,59 3,61 3,68 3,64 3,70 3,56 3,64 3,52 3,51

3,68 3,65 3,64 3,68

1

2

3

4

5

Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny10

Oct 10 Gen. 11 Juny11

Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Mitjana

5,1 4,9

33,1

21,6

28,2

2,7 4,5

0

10

20

30

40

50

Només espanyol/a Més espanyol/aque català/ana

Tan espanyol/acom català/ana

Més català/anaque espanyol/a

Només català/ana No ho sap No contesta

Mitjana = 3,68

4. Valors polítics

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 60: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

60

Amb quina de les següents frases se sent més identificat/ada? Em sento...

(N=1500; resposta simple; %)

Encreuament

Només espanyol/a 5,1 16,4 0,0 0,3 11,3 5,3 0,0 30,9

Més espanyol/a que català/ana 4,9 13,4 0,0 0,9 12,0 5,2 0,0 37,5Tant espanyol/a com català/ana 33,1 65,3 5,9 10,2 55,9 52,1 4,1 27,2

Més català/ana que espanyol/a 21,6 4,0 33,5 31,1 9,9 18,7 24,9 4,5

Només català/ana 28,2 0,0 57,9 55,8 3,7 7,3 63,9 0,0

No ho sap 2,7 0,9 0,7 1,2 2,4 5,1 2,4 0,0

No contesta 4,5 0,0 2,0 0,5 4,9 6,3 4,8 0,0Base ponderada 1500 127 151 334 138 138 123 22Base real 1500 126 152 334 136 138 123 22

Sentiment de pertinença segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

4. Valors polítics

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 61: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

61

Amb quina frase se sent més identificat/ada?

(N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 52

47,5

15,1

16,4

5,9

13,8

0,7

0,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sóc un/a català/ana que viu aCatalunya

Sóc un/a català/ana que viu a Espanya

Sóc un/a espanyol/a que viu aCatalunya

Sóc un/a espanyol/a que viu a Espanya

Cap de les anteriors

No ho sap

No contesta

43,349,7 48,0 46,9 47,5

17,115,2 13,5

15,6 15,1

19,1 18,6 18,9 16,9 16,4

8,8 5,37,0 7,6 5,9

010203040506070

Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Sóc un/a català/ana que viu a Catalunya Sóc un/a català/ana que viu a EspanyaSóc un/a espanyol/a que viu a Catalunya Sóc un/a espanyol/a que viu a Espanya

4. Valors polítics

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 62: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

62

Amb quina frase se sent més identificat/ada?

(N=1500; resposta simple; %)

Encreuament

Sóc un/a català/ana que viu a Catalunya 47,5 5,5 84,3 83,2 18,0 24,6 77,7 0,0

Sóc un/a català/ana que viu a Espanya 15,1 29,5 7,8 7,8 19,2 17,8 5,7 27,1

Sóc un/a espanyol/a que viu a Catalunya 16,4 39,3 2,8 4,3 36,3 19,7 2,5 46,2Sóc un/a espanyol/a que viu a Espanya 5,9 15,4 0,5 0,3 10,9 7,9 0,0 21,4

Cap de les anteriors 13,8 10,2 3,3 4,2 13,8 29,3 13,4 5,3

No ho sap 0,7 0,0 0,6 0,0 1,5 0,7 0,0 0,0

No contesta 0,6 0,0 0,7 0,3 0,0 0,0 0,8 0,0Base ponderada 1500 127 151 334 138 138 123 22Base real 1500 126 152 334 136 138 123 22

Sentiment de pertinença segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

4. Valors polítics

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 63: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

63

Amb quina frase se sent més identificat/ada?

(N=1500; resposta simple; %)

Encreuament

Només espanyol/a

Més espanyol/a que català/ana

Tant espanyol/a com català/ana

Més català/ana que espanyol/a

Només català/ana

Sóc un/a català/ana que viu a Catalunya 47,5 1,3 5,7 14,1 73,0 92,3Sóc un/a català/ana que viu a Espanya 15,1 2,2 12,6 30,4 13,5 3,7

Sóc un/a espanyol/a que viu a Catalunya 16,4 41,8 63,8 27,7 4,8 1,4

Sóc un/a espanyol/a que viu a Espanya 5,9 45,0 13,6 7,7 0,5 0,0

Cap de les anteriors 13,8 5,4 4,3 18,5 7,9 2,5

No ho sap 0,7 4,2 0,0 1,0 0,3 0,0

No contesta 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0Base ponderada 1500 76 73 496 324 423Base real 1500 76 72 493 326 423

Posicionament segons autoubicació eix identitari

4. Valors polítics

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 64: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

64

Creu que Catalunya ha assolit...

(N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 29

4.6 Relacions Catalunya-Espanya

5,1

20,8

64,0

7,42,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Massa autonomia Un nivell suficientd'autonomia

Un nivell insuficientd'autonomia

No ho sap No contesta

4,9 3,9 5,2 5,0 4,9 4,1 3,3 2,7 3,1 3,3 3,6 4,0 5,0 3,1 3,9 3,8 5,1 4,9 3,4 3,3 4,6 4,6 4,4 4,4 3,3 3,9 3,8 4,6 3,9 2,3 2,6 5,5 3,9 3,0 4,3 6,9 4,3 4,2 5,3 4,4 5,8 4,1 5,4 6,4 5,8 5,1

31,0 34,5 35,9 37,431,0 29,4 28,1 28,9 26,2

31,827,9 29,0 27,2 24,6 28,0 28,4 31,2 29,9 29,1 26,5 28,0

24,0 26,0 23,9 21,3 18,6 19,2 19,1 20,6 24,2 21,7 21,7 23,928,0 25,0 23,8 23,1 21,0 23,8 22,9 25,5 26,4 23,0

18,924,4 20,8

57,552,8 52,4 51,6

57,5 60,3 61,6 62,6 65,361,4 62,7 62,0 63,7

68,162,0 60,8 59,0 60,5 61,8

65,962,0

66,5 65,3 65,7 68,4 71,6 71,2 72,5 70,466,6 69,2

64,0 64,1 63,0 65,0 64,168,1 67,2

62,9 65,6 63,3 62,0 64,6 65,1 62,3 64,0

0

20

40

60

80

100

Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Massa autonomia Suficient Insuficient

4. Valors polítics

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 65: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

65

Creu que Catalunya hauria de ser...

(N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 30

5,9

24,0 22,1

38,9

6,62,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Una regió d’Espanya Una comunitat autònoma d’Espanya

Un Estat dins unaEspanya federal

Un Estatindependent

No ho sap No contesta

8,1 6,98,3

6,8 6,1 5,5 4,7 5,1 3,8 5,16,1 7,1

4,5 4,4 6,2 5,9 6,9 7,3 5,4 5,9 5,6 5,6 5,7 5,2 5,7 4,0 4,4 4,6 5,42,6 1,8

5,43,4

4,0 3,75,0

4,1 4,0 5,7 4,57,0

5,3 4,6 6,3 7,8

5,9

38,2 37,338,9 40,0

37,0 37,335,0

37,8

34,8

38,937,0 38,3 38,6

34,936,8 37,0 38,2

35,233,3 34,7

33,2 31,8

30,327,8

25,4

19,1 20,7

22,8

18,6

23,3 23,4

21,824,0

29,3 27,424,6

25,1

26,524,1

23,6

28,5

30,527,4

24,025,5

24,0

33,4 34,132,9

32,835,3

34,0 34,2 33,836,4

33,434,7 31,8

35,2 35,032,2

29,9 29,531,2 31,0 30,9 31,9 33,0

30,430,8

28,725,5

22,4

21,2

21,3

20,022,2

28,926,1

24,022,2 24,5

26,3

20,923,2

29,2

21,7 21,7 21,9 22,422,4 22,113,9

14,9 14,0

15,914,5

16,918,5

17,319,4

17,6 16,1 17,4 16,1

20,9 19,0

21,6 19,4 21,524,3 25,2 24,5 25,5

28,229,0

34,0

44,346,4 47,0 48,5

45,2 45,3

36,239,1 37,6

41,1 40,0 38,541,6

38,936,1 37,3

34,7

40,2 40,838,8

38,9

0

10

20

30

40

50

Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Una regió d’Espanya Una comunitat autònoma d’Espanya Un Estat dins una Espanya federal Un Estat independent

4. Valors polítics

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 66: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

66

Creu que Catalunya hauria de ser...

(N=1500; resposta simple; %)

Encreuament

Una regió d'Espanya 5,9 14,6 0,0 1,2 6,9 7,3 0,0 28,3

Una comunitat autònoma d'Espanya 24,0 69,3 4,8 3,0 43,1 25,9 2,5 71,7Un Estat dins una Espanya federal 22,1 11,2 11,8 19,7 38,0 48,3 12,9 0,0

Un Estat independent 38,9 1,6 81,4 73,0 3,4 12,9 83,0 0,0

No ho sap 6,6 3,3 0,7 2,4 8,7 5,6 0,8 0,0

No contesta 2,6 0,0 1,4 0,6 0,0 0,0 0,8 0,0Base ponderada 1500 127 151 334 138 138 123 22Base real 1500 126 152 334 136 138 123 22

Relacions Catalunya-Espanya segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

4. Valors polítics

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 67: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

67

I, més concretament, vol que Catalunya esdevingui un Estat independent?(N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 31

47,2

43,2

6,6

3,0

0 20 40 60 80 100

No

No ho sap

No contesta

44,5 44,1 42,9 46,7 46,6 45,3

47,7

44,9 45,3 44,3 41,1

48,7 48,046,7 47,245,3 48,0 50,0

47,848,2 45,5

42,4

45,1 46,8 48,5 49,4

43,6 43,7 44,9 43,2

0

20

40

60

80

100

Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Sí No

4. Valors polítics

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 68: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

68

I, més concretament, vol que Catalunya esdevingui un Estat independent?(N=1500; resposta simple; %)

Encreuament

Sí 47,2 2,5 93,4 86,1 6,9 19,2 92,2 5,3

No 43,2 96,6 5,9 10,2 87,2 68,5 3,0 94,7No ho sap 6,6 0,9 0,6 3,0 5,2 8,6 3,2 0,0

No contesta 3,0 0,0 0,0 0,6 0,7 3,7 1,6 0,0Base ponderada 1500 127 151 334 138 138 123 22Base real 1500 126 152 334 136 138 123 22

Posicionament segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

4. Valors polítics

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 69: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

69

Comportament electoralLes dades d’intenció de vot que es presenten en aquest apartat són les que provenendirectament de l’opinió expressada per les persones entrevistades. No representenun element de previsió dels resultats electorals, sinó una dada significativa de l’actualdistribució de forces entre els partits polítics catalans. A més, com en tota enquestaquantitativa, els resultats presentats es troben sotmesos als marges d’error inherentsa les lleis estadístiques.

5

Page 70: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

70

Per a algunes persones votar és un dret que es pot exercir o no, i per a altres és un deure. Per a vostè personalment és... (N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 66

5.1 Percepció del vot

52,1

26,518,4

1,8 1,10

10

20

30

40

50

60

70

80

Un dret Un deure Ambdós No ho sap No contesta

57,4 53,4 52,6 52,1

25,9 25,5

22,7

26,5

15,4 19,6

22,9

18,40

20

40

60

80

100

Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Un dret Un deure Ambdós

5. Comportament electoral

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 71: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

71

Per a algunes persones votar és un dret que es pot exercir o no, i per a altres és un deure. Per a vostè personalment és... (N=1500; resposta simple; %)

Encreuament

Un dret 52,1 53,4 48,9 52,9 54,9 58,3 56,2 50,0Un deure 26,5 26,1 25,8 26,0 25,8 25,3 26,1 22,0

Ambdós 18,4 19,7 23,8 20,5 16,4 16,4 16,9 23,5

No ho sap 1,8 0,8 1,4 0,6 2,2 0,0 0,0 4,5

No contesta 1,1 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0Base ponderada 1500 127 151 334 138 138 123 22Base real 1500 126 152 334 136 138 123 22

Percepció del vot segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

5. Comportament electoral

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 72: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

72

Dels diferents tipus d’eleccions, quina és per a vostè la més important? (N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 36

5.2 Comportament electoral segons tipus d’eleccions

(*) La categoria Altres aplega el resultat d’altres combinatòries de resposta (Parlament i Congrés, Parlament i municipals iCongrés i municipals)

29,6

34,4 33,6 29,3 31,129,9

25,0 21,9 22,2 22,117,1

12,3 12,0 10,3 13,6

7,4 4,9 5,3 5,1 8,40

10

20

30

40

50

Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

Parlament de Catalunya Congrés dels Diputats

Ajuntament Parlament Europeu

31,1

22,1

13,6

8,4

5,1

11,3

2,2

4,7

1,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Parlament de Catalunya

Congrés dels Diputats

Ajuntament

Parlament Europeu

Altres (*)

Totes igual

Cap

No ho sap

No contesta

5. Comportament electoral

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 73: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

73

Si demà se celebressin eleccions al Parlament de Catalunya. Em podria dir a quin partit (*) o coalició votaria? (**)(N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 37

(*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquellscasos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a les taules estadístiques i quanaquestes forces extraparlamentàries superin a algun altre partit amb representació al Parlament sortiranrepresentades a l’informe de resultats.

(**) Les dades d’intenció de vot que es presenten són les que provenen directament de l’opinió expressada deforma espontània per les persones entrevistades. No representen una previsió dels resultats electorals i, per tant,només es poden comparar amb dades anàlogues de sondeigs anteriors.

5.3 Eleccions al Parlament de Catalunya: intenció de vot

Baròmetre anterior

9,9

12,5

22,8

12,1

6,9

6,2

2,0

1,5

1,9

1,2

6,4

12,5

4,10 20 40 60 80 100

C'sJunts per Catalunya

ERCPSC

Catalunya en Comù PodemCUPPPC

AltresEn blanc

NulNo votariaIndecisos

No contesta

8,4

10,0

22,3

9,2

9,2

8,2

1,5

2,2

4,2

0,4

8,2

13,3

3,0

0 10 20 30 40 50

C's

ERC

PSC

CUP

PPC

Altres

En blanc

Nul

No votaria

Indecisos

No contesta

5. Comportament electoral

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 74: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

74

En concret, quina de les següents frases descriu millor la seva situació en les passades eleccions del 21 de desembre de 2017 al Parlament de Catalunya? (N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 38a

5.4 Eleccions al Parlament de Catalunya : record de vot

4,5

12,3

0,9

1,0

79,3

1,3

0,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

No vaig votar perquè no podia per l'edat, malaltia

No vaig votar

Vaig pensar a anar-hi però no ho vaig fer

Habitualment voto però aquesta vegada no

Estic segur/a que vaig votar

No ho sap

No contesta

22,1 19,5 12,6 14,4 18,7

76,1 78,386,2 83,7 79,3

0

20

40

60

80

100

Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul. 18 Oct. 18

No va votar

Va votar

Participació real (% sobre cens amb CERA inclòs)

5. Comportament electoral

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 75: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

75

Em podria dir a quin partit (*) o coalició va votar en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017? (N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 38b

Vot real 2017 (% sobre cens CERA inclòs)

(*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en quèaquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a les taules estadístiques i quan aquestes forcesextraparlamentàries superin a algun altre partit amb representació al Parlament sortiran representades a l’informe de resultats.

Baròmetre anterior

9,5

15,0

21,7

11,0

6,3

4,9

2,1

0,9

1,2

0,7

14,4

4,5

7,70 20 40 60 80 100

C'sJunts per Catalunya

ERCPSC

Catalunya en Comù PodemCUPPPC

AltresNul

En blancNo va votar

No ho sapNo contesta

8,8

15,1

20,8

7,8

6,6

6,0

1,6

1,3

1,9

0,1

18,6

4,7

6,5

19,98

17,07

16,85

10,92

5,88

3,52

3,34

0,89

0,35

0,29

20,91

0 10 20 30 40 50

C's

Junts

ERC

PSC

CUP

PPC

Altres

En blanc

Nul

No va votar

No ho sap

No contesta

5. Comportament electoral

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 76: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

76

Si demà se celebressin eleccions al Congrés dels Diputats a quin partit (*) o coalició votaria? (**)

(N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 39

(*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a les taulesestadístiques i quan aquestes forces extraparlamentàries superin a algun altre partit amb representació al Parlament sortiran representades a l’informe de resultats.

(**) Les dades d’intenció de vot que es presenten són les que provenen directament de l’opinió expressada de forma espontània per les persones entrevistades. No representen una previsió dels resultats electoralsi, per tant, només es poden comparar amb dades anàlogues de sondeigs anteriors.

5.5 Eleccions al Congrés dels Diputats: intenció de vot

Baròmetre anterior

(***) Inclou En Comú Podem i Catalunya en Comú Podem(****) Inclou PDeCAT i Junts per Catalunya

11,8

23,2

11,3

9,4

8,1

1,8

3,5

3,4

0,4

10,1

13,7

3,5

0 10 20 30 40 50

(***)

ERC

PSC

CDC (****)

C's

PPC

Altres

En blanc

Nul

No votaria

Indecisos

No contesta

9,7

23,2

15,2

10,1

9,0

2,5

1,6

2,0

1,2

8,3

12,2

4,9

0 10 20 30 40 50

En Comú Podem (***)

ERC

PSC

CDC (****)

C's

PPC

Altres

En blanc

Nul

No votaria

Indecisos

No contesta

5. Comportament electoral

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 77: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

77

Quina de les següents frases descriu millor la seva situació en les darreres eleccions al Congrés dels Diputats celebrades el 26 de juny de 2016? (N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 40a

5.6 Eleccions al Congrés dels Diputats: record de vot

5,0

15,2

0,5

1,1

73,6

3,6

0,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

No vaig votar perquè no podia per l'edat, malaltia

No vaig votar

Vaig pensar a anar-hi però no ho vaig fer

Habitualment voto però aquesta vegada no

Estic segur/a que vaig votar

No ho sap

No contesta

20,2 19,9 18,9 17,8 21,8

77,3 77,4 77,5 77,4 73,6

0

20

40

60

80

100

Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

No va votar

Va votar

Participació real (% sobre cens amb CERA inclòs)

5. Comportament electoral

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 78: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

78

Em podria dir a quin partit (*) o coalició va votar en les darreres eleccions al Congrés dels Diputats celebrades el passat 26 de juny de 2016? (N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 40

Vot real 2016 (% sobre cens CERA inclòs)

(*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a les taulesestadístiques i quan aquestes forces extraparlamentàries superin a algun altre partit amb representació al Parlament sortiran representades a l’informe de resultats.

Baròmetre anterior

11,0

21,1

12,3

7,7

6,1

3,1

1,2

1,6

0,6

17,8

10,4

7,1

0 20 40 60 80 100

En Comú PodemERCPSC

CDCC's

PPCAltres

En blancNul

No va votarNo ho sap

No contesta

11,1

19,5

10,7

7,7

5,6

3,3

1,7

1,8

0,4

21,9

10,4

6,0

15,46

11,45

10,14

8,76

6,89

8,42

1,36

0,52

0,42

36,58

0 10 20 30 40 50

x

ERC

PSC

CDC

C's

PPC

Altres

En blanc

Nul

No va votar

No ho sap

No contesta

5. Comportament electoral

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 79: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

79

Coneixement i valoració de líders

6

Page 80: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

80

Em podria dir, per a cadascun d’aquests líders polítics, si els coneix?(N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 41a

6.1 Coneixement dels líders

(*) No es disposa de dades de l’onada anterior, ja que aquestes líders no van ser valorades.

98,4

95,1

90,5

88,8

83,5

80,9

76,6

47,0

39,8

31,9

17,9

12,3

98,2

95,3

89,0

83,9

84,3

81,5

50,6

41,8

29,2

17,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Carles Puigdemont

Oriol Junqueras

Inés Arrimadas

Quim Torra

Xavier García Albiol

Miquel Iceta

Marta Rovira (*)

Meritxell Batet

Carles Riera

Elisenda Alamany

Carina Mejías

Jèssica Albiach (*)

Oct. 18

Jul. 18

6. Coneixement i valoració de líders

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 81: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

81

Em podria dir, per a cadascun d’aquests líders polítics, si els coneix?(N=1500; resposta simple; mitjanes)

Encreuament

Carles Puigdemont 98,4 98,4 100,0 100,0 98,7 100,0 99,2 95,1

Oriol Junqueras 95,1 94,5 97,4 99,1 90,8 98,1 99,2 100,0

Inés Arrimadas 90,5 93,0 98,1 99,4 87,8 94,0 98,3 72,4

Quim Torra 88,8 89,3 95,5 97,4 84,8 94,6 97,5 69,0

Xavier García Albiol 83,5 77,1 94,7 95,2 79,7 84,3 97,6 71,9Miquel Iceta 80,9 76,3 90,9 93,4 85,6 81,0 96,7 45,6

Marta Rovira 76,6 76,0 89,5 93,1 64,9 70,5 95,3 63,5

Meritxell Batet 47,0 45,9 60,3 63,4 42,4 34,7 69,3 31,7

Carles Riera 39,8 32,3 53,3 52,6 26,1 31,1 77,1 24,0

Elisenda Alamany 31,9 26,1 47,8 44,9 19,0 25,3 64,3 13,8

Carina Mejías 17,9 15,8 31,4 23,2 5,8 12,4 35,0 13,7

Jèssica Albiach 12,3 8,5 18,4 15,1 9,6 14,4 15,6 9,8Base ponderada 1500 127 151 334 138 138 123 22Base real 1500 126 152 334 136 138 123 22

Coneixement segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

6. Coneixement i valoració de líders

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 82: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

82

Distribució percentual de la notorietat i valoració dels líders

(Base: 1500; resposta simple; %)

Pregunta 41b

MITJANES DE VALORACIÓ

6.2 Valoració dels líders

65,6

51,0

46,6

45,5

36,3

24,4

24,4

20,5

20,2

10,2

6,4

2,9

25,3

44,0

26,7

39,4

42,8

13,5

20,3

9,4

67,9

71,0

4,5

14,3

4,1

3,3

3,3

3,8

1,7

1,9

2,3

2,0

2,5

2,3

1,3

0,7

4,9

23,4

11,2

19,1

60,2

53,0

68,1

9,5

16,5

87,7

82,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Oriol Junqueras

Carles Puigdemont

Marta Rovira

Quim Torra

Miquel Iceta

Carles Riera

Meritxell Batet

Elisenda Alamany

Inés Arrimadas

Xavier García Albiol

Jèssica Albiach

Carina Mejías

Aprova (5-10) Suspèn (0-4) NS/NC valoració No coneix

5,97

4,59

5,16

4,34

3,95

5,01

4,42

5,04

2,19

1,47

4,44

1,83

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oriol Junqueras

Carles Puigdemont

Marta Rovira

Quim Torra

Miquel Iceta

Carles Riera

Meritxell Batet

Elisenda Alamany

Inés Arrimadas

Xavier García Albiol

Jèssica Albiach

Carina Mejías

6. Coneixement i valoració de líders

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 83: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

83

Com valora l’actuació política d’aquests líders? Puntuï’ls, si us plau, en una escala de 0 al 10

(Base: coneixen el líder; mitjana)

Encreuament

ConeixementMitjana de valoració

Mitjana de valoració. 2a onada 2018

Carles Puigdemont 98,4 4,59 5,01 0,87 8,35 7,12 2,17 2,76 6,88 0,72

Oriol Junqueras 95,1 5,97 6,16 2,85 7,70 8,54 4,32 5,26 7,11 2,09

Inés Arrimadas 90,5 2,19 2,57 7,25 0,72 0,86 3,09 1,68 0,47 7,10

Quim Torra 88,8 4,34 4,89 1,29 7,47 6,31 2,25 2,73 5,69 2,27

Xavier García Albiol 83,5 1,47 1,52 4,32 0,75 0,69 2,10 0,73 0,38 6,13Miquel Iceta 80,9 3,95 4,17 4,64 3,07 3,71 6,58 4,44 2,41 3,58

Marta Rovira 76,6 5,16 _____ 1,81 7,02 6,99 3,50 4,10 6,28 1,79

Meritxell Batet 47,0 4,42 4,89 3,00 4,64 5,34 5,06 3,97 3,85 1,28

Carles Riera 39,8 5,01 5,44 2,75 5,43 5,36 3,37 3,78 7,52 1,10

Elisenda Alamany 31,9 5,04 4,82 2,40 5,37 5,85 4,00 5,03 5,46 1,67

Carina Mejías 17,9 1,83 2,06 3,78 1,06 2,23 2,01 1,70 0,89 5,66

Jèssica Albiach 12,3 4,44 _____ 3,37 4,56 5,10 4,88 4,58 4,98 6,00Base ponderada 1500 1500 1500 127 151 334 138 138 123 22Base real 1500 1500 1500 126 152 334 136 138 123 22

Valoració segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

6. Coneixement i valoració de líders

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 84: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

84

Bloc variable del Baròmetre d’Opinió Política

7

Page 85: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

85

De les següents accions de protesta o reivindicació, digui’m vostè si ha participat o no en el darrer any?(N=1500; resposta simple); %

Pregunta 42

7.1 Participació política

47,6

35,1

29,3

21,6

18,3

16,7

9,7

8,6

51,7

63,2

69,5

77,0

80,0

81,8

89,0

89,9

0,7

1,7

1,2

1,4

1,7

1,5

1,3

1,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ha participat en manifestacionsautoritzades

Ha signat una petició

Ha portat insígnies/enganxines d'algunacampanya

Ha col·laborat amb alguna organització oassociació

Ha col·laborat amb alguna plataformad'acció ciutadana

Ha secundat boicots o ha deixat d'utilitzarcerts productes

S'ha posat en contacte amb un polític

Ha col·laborat amb algun partit polític

Sí ha participat en el darrer any No ha participat en el darrer any NS+NC

7. Bloc variable del Baròmetre d’Opinió Política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 86: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

86

Quina de les següents afirmacions reflecteix millor el seu punt de vista?

(N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 43

66,3

25,7

6,4

1,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

La protesta social és un instrumenteficaç a l'hora d'aconseguir que elsrepresentants polítics rectifiquin o

canvïin de rumb

La protesta social és inútil i noaconseguirà que els representantspolítics rectifiquin o canvïin el rumb

No ho sap

No contesta

7. Bloc variable del Baròmetre d’Opinió Política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 87: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

87

Per a vostè, l’etapa del franquisme ha suposat a la història de Catalunya, en conjunt, un període positiu, negatiu o va tenir coses positives i negatives?(N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 102

7.2 Percepció de l’etapa del franquisme

3,0

68,5

22,5

4,5

1,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Positiu

Negatiu

Va tenir coses positives i negatives

No ho sap

No contesta

7. Bloc variable del Baròmetre d’Opinió Política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 88: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

88

Per a vostè, l’etapa del franquisme ha suposat a la història de Catalunya, en conjunt, un període positiu, negatiu o va tenir coses positives i negatives?(N=1500; resposta simple; %)

Encreuament

Positiu 3,0 6,4 1,4 0,0 2,9 2,3 0,8 23,5

Negatiu 68,5 38,1 79,3 87,3 66,6 73,7 94,4 23,6

Va tenir coses positives i negatives 22,5 51,7 17,9 10,7 25,9 17,0 4,0 48,7No ho sap 4,5 2,3 1,3 1,7 4,5 7,0 0,0 4,2

No contesta 1,4 1,6 0,0 0,3 0,0 0,0 0,8 0,0Base ponderada 1500 127 151 334 138 138 123 22Base real 1500 126 152 334 136 138 123 22

Percepció de l'etapa del franquisme segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

7. Bloc variable del Baròmetre d’Opinió Política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 89: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

89

Si es tornés a celebrar un referèndum per decidir sobre l’actual Constitució espanyola aprovada el 1978, vostè què faria?(N=1500; resposta simple; %)

Pregunta 95

7.3 Constitució espanyola

17,4

57,0

4,6

1,7

9,4

8,5

1,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Votaria Sí

Votaria No

Votaria en blanc

Votaria Nul

No votaria

Indecisos

No contesta

7. Bloc variable del Baròmetre d’Opinió Política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 90: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

90

Si es tornés a celebrar un referèndum per decidir sobre l’actual Constitució espanyola aprovada el 1978, vostè què faria?(N=1500; resposta simple; %)

Encreuament

Votaria Sí 17,4 52,8 5,2 7,4 29,9 16,3 4,7 45,5Votaria No 57,0 19,3 78,4 80,0 42,1 65,3 76,7 25,7

Votaria en blanc 4,6 5,0 2,6 2,1 7,3 6,3 0,9 9,3

Votaria nul 1,7 0,8 0,0 2,3 1,4 0,8 2,5 0,0

No votaria 9,4 8,5 10,5 5,0 6,0 3,7 12,8 15,0

No ho sap 8,5 13,5 2,7 2,8 13,3 7,6 1,7 4,5

No contesta 1,3 0,0 0,7 0,3 0,0 0,0 0,9 0,0Base ponderada 1500 127 151 334 138 138 123 22Base real 1500 126 152 334 136 138 123 22

Posicionament en un referèndum per decidir sobre la CE 1978 segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

7. Bloc variable del Baròmetre d’Opinió Política

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 91: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

91

Annex 18

Page 92: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

92

Quins creu que són els principals problemes que té actualment Catalunya?(N=totes les persones enquestades; resposta múltiple; %)

Pregunta 1

8.1 Evolució dels problemes de Catalunya

Feb.13 Juny 13 Nov.13 Març. 14 Oct.14 Des. 14 Feb.15 Juny. 15 Oct. 15 Març 16 Juny 16 Nov.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Juliol 18 Oct. 18

Insatisfacció amb la política i els polítics 54,5 36,5 37,3 33,5 37,1 44,6 44,9 38,5 37,2 41,4 40,5 33,7 43,7 33,7 40,5 48,5 34,6 40,5

Relacions Catalunya-Espanya 20,9 23,5 24,9 20,6 23,9 30,7 19,3 21,3 30,2 27,5 27,3 26,2 29,9 32,8 48,9 46,3 39,3 36,7

Atur i precarietat laboral 64,9 66,3 60,9 67,4 58,7 58,5 64,2 60,5 55,9 55,7 52,5 47,3 41,9 43,2 24,5 29,4 25,9 22,9

Funcionament de l'economia 42,3 41,4 46,2 35,1 40,3 31,5 31,7 28,9 34,6 26,5 23,6 26,2 17,6 20,0 18,2 15,0 13,2 12,7

Millorar polítiques socials 6,0 7,1 10,3 9,5 7,7 11,5 15,8 15,5 14,7 14,3 13,6 13,5 12,5 11,5 8,5 17,5 10,7 11,0

Sanitat 7,1 8,9 10,1 7,7 10,9 10,5 9,2 6,3 9,2 9,3 11,9 12,3 10,5 9,3 7,3 9,9 9,5 8,0

Educació cultura i investigació 8,0 10,2 10,0 6,0 7,2 7,9 9,7 7,3 8,6 7,7 9,5 12,9 10,5 8,2 7,7 7,7 5,9 6,4

Accés a l'habitatge 1,0 1,1 1,7 1,0 1,1 1,5 1,5 1,2 1,1 2,0 1,6 2,1 2,5 5,0 3,4 4,7 6,1 5,9

Immigració 4,5 4,0 4,9 6,3 4,1 3,0 4,4 7,2 4,9 4,3 5,7 3,7 5,7 7,1 2,7 3,1 4,8 4,6

Inseguretat ciutadana 4,9 4,6 3,1 2,6 2,4 2,6 2,9 3,0 2,2 2,8 2,4 1,9 3,7 3,5 1,1 2,5 1,4 3,6

Sistema de finançament de Catalunya 8,8 10,7 12,6 5,4 0,2 9,2 2,8 3,4 4,9 5,3 5,1 4,2 3,5 5,1 4,1 2,0 3,7 3,1

Baix nivell salarial 0,6 0,5 0,7 1,3 2,4 3,1 2,1 0,5 2,3 2,7 3,1 1,9 3,1 3,0 2,2

Manca d'infraestructures i transports 0,8 1,5 2,4 0,9 1,4 2,7 0,9 1,6 3,0 1,9 2,9 2,7 3,7 4,3 2,0 1,2 2,6 2,1

Serveis deficients i males instal·lacions

públiques 2,6 2,0 1,1 1,3 1,0 2,5 1,5 1,1 2,0 2,5 2,0 1,8 2,6 2,5 1,3 1,6 2,1 1,7

Incivisme i violència 1,5 1,1 1,5 0,9 0,6 0,9 1,5 1,7 1,6 0,7 1,3 0,8 2,6 1,6 1,3 1,3 1,2 1,5

Excessiva pressió fiscal 1,6 2,4 2,4 3,6 0,4 3,6 3,1 3,8 3,7 3,4 4,6 2,6 3,7 2,6 1,4 1,7 0,0 0,6

Crisi de l'identitat catalana 2,2 2,8 2,6 0,8 1,8 0,9 1,1 1,3 1,7 1,3 1,1 1,5 1,3 0,6 0,8 0,8 0,8 0,4

Altres 3,6 4,2 2,5 1,1 7,0 3,6 6,1 6,2 5,9 11,4 7,1 8,4 6,3 7,3 4,9 10,1 8,3 9,4

Cap altre problema

Cap problema 0,4 0,1 0,4 0,4 0,3 0,5 0,6 0,7 0,9 0,7 0,9 1,6 1,1 1,9 1,7 1,6 2,5 1,9

No ho sap 1,0 1,0 1,3 0,5 0,9 2,5 2,0 1,0 1,1 0,8 0,8 2,7 1,9 3,3 2,3 0,7 2,6 2,8

No contesta 0,1 0,2 0,0 0,3 0,7 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 1,2 0,2 0,3 0,4 0,1 0,5 0,3

8. Annex 1

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 93: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

93

Quin d’aquests problemes considera que és el més important?

(Base: només responen els que han citat algun problema; resposta simple; %)

Pregunta 2

Feb.13 Juny 13 Nov.13 Març. 14 Oct.14 Des.14 Feb.15 Juny 15 Oct. 15 Març.16 Juny 16 Nov. 16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Juliol 18 Oct- 18

Relacions Catalunya - Espanya 7,8 10,9 9,3 8,2 12,2 14,0 7,7 9,9 13,7 13,4 14,0 15,7 16,0 20,6 39,7 31,6 30,2 28,3

Insatisfacció amb la política i els polítics 18,2 12,4 14,6 13,1 17,4 18,9 16,8 14,5 14,3 16,6 18,8 15,2 22,6 17,4 27,0 27,2 23,8 27,1

Atur i precarietat laboral 43,4 44,9 39,0 52,6 40,2 36,9 45,9 42,1 36,4 36,2 32,7 30,6 24,4 24,8 9,1 13,3 14,8 13,1

Funcionament de l'economia 15,5 16,2 18,8 13,7 17,1 12,6 11,9 10,7 12,8 8,8 9,2 10,6 8,0 9,6 7,1 3,8 5,2 5,5

Millorar polítiques socials 1,6 1,8 2,8 3,6 2,9 4,1 5,3 7,6 5,0 5,6 5,9 5,4 6,2 4,7 2,3 6,8 4,6 5,4

Sanitat i seguretat social 1,6 2,7 3,1 1,9 2,5 2,0 1,7 1,9 3,0 2,0 3,2 3,8 3,9 4,2 1,3 2,9 3,7 3,4

Accés a l'habitatge 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,5 0,6 0,8 1,3 0,9 1,4 2,6 2,4

Immigració 0,9 0,9 0,8 1,1 0,7 0,6 0,9 1,7 1,0 1,0 1,6 1,4 1,3 2,2 0,4 0,5 2,0 2,0

Sistema de finançament de Catalunya 4,1 4,3 6,2 2,2 0,1 4,2 1,2 1,9 1,9 2,7 2,4 2,5 2,3 2,5 2,1 0,6 1,5 1,7

Educació, cultura i investigació 1,9 1,6 1,8 0,9 1,5 1,1 1,8 1,7 1,6 1,5 2,1 3,2 3,4 2,2 1,7 1,8 2,5 1,4

Inseguretat ciutadana 0,6 0,5 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,3 0,9 0,6 0,4 1,1 0,8 0,2 0,3 0,3 1,3

Incivisme i violència 0,7 0,5 0,4 0,3 0,1 0,2 0,5 0,6 0,3 0,2 0,4 1,1 0,6 0,6 0,5 0,5 0,8

Baix nivell salarial i/o cost de la vida 0,1 0,0 0,1 0,2 0,5 0,5 0,2 0,7 0,6 0,8 0,2 0,8 1,4 0,6

Manca d'infraestructures i transports 0,0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,7 1,0 0,3 0,1 0,4 0,5

Serveis deficients i males instal·lacions

públiques 0,3 0,3 0,4 0,1 0,0 0,5 0,3 0,3 0,4 0,6 0,5 0,4 0,8 0,6 0,3 0,2 0,4 0,3

Crisi de la identitat catalana 0,4 0,2 0,4 0,3 0,6 0,3 0,0 0,3 0,6 0,1 0,2 0,4 0,6 0,1 0,6 0,2 0,2 0,2

Excessiva pressió fiscal 0,4 0,5 0,5 0,9 0,2 1,0 0,9 1,2 1,0 0,9 2,2 1,1 1,7 0,8 0,4 0,2 0,0 0,1

Altres 0,8 1,0 0,6 0,3 3,2 0,7 3,2 1,4 2,0 7,0 4,7 2,3 1,7 1,8 1,6 4,5 4,0 5,1

Cap 0,0 0,1

No ho sap 1,3 0,7 0,7 0,3 0,3 2,1 0,6 1,1 2,0 1,2 0,6 1,2 2,4 3,7 4,1 2,7 2,0 0,6

No contesta 0,3 0,0 0,2 0,1 1,7 3,1 0,1 4,4 0,6 0,1 0,6 0,1 0,1

8. Annex 1

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 94: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

94

Si demà se celebressin eleccions al Parlament de Catalunya, a quin partit o coalició votaria? (N=totes les persones enquestades; resposta simple; %)

Pregunta 37

8.2 Evolució de la intenció directa de vot a les eleccions al Parlament de Catalunya

19,98

10,79,9

8,4

17,0715,6

12,510,0

16,85

19,8

22,822,3

10,92

7,2

12,19,2

5,88 8,8 6,9 9,2

3,52

8,8

6,28,2

3,342,5 2,0

1,50

5

10

15

20

25

30

35

40

Resultats 21/12/2017 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

C's JUNTSxCAT ERC-CatSí PSC CatComú-Podem CUP PPC

8. Annex 1

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 95: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

95

Em podria dir a quin partit o coalició va votar a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya?

(N= totes les persones enquestades; resposta simple; %)

Pregunta 38

8.3 Evolució del record directe de vot a les eleccions al Parlament de Catalunya (Des. 2017)

19,98

10,69,5 8,8

17,07 18,9 15,0 15,116,85

20,021,7 20,8

10,92

8,1

11,0

7,85,88

6,9

6,3 6,6

3,52

7,0

4,9 6,0

3,34 2,2 2,11,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Resultats 21/12/2017 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

C's JUNTSxCAT ERC-CatSí PSC CatComú-Podem CUP PPC

8. Annex 1

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 96: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

96

8.4 Encreuament del record de vot al Parlament de Catalunya per la intenció de vot al Parlament de Catalunya

Resta (*)No va votar NS/NC

Total

65,8 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 21,1 6,1 8,7 2,9 8,4

0,0 55,4 3,3 0,0 0,0 1,1 0,0 3,8 2,1 3,6 10,0

2,3 19,7 78,2 3,6 3,0 5,6 0,0 1,9 7,4 5,5 22,3

6,2 0,8 0,3 69,7 6,9 0,0 4,4 3,9 10,0 4,1 9,2

5,4 1,3 1,3 7,6 70,8 7,9 0,0 11,6 10,1 2,4 9,2

0,0 6,5 10,0 0,0 1,0 75,3 0,0 0,0 1,4 2,9 8,2

3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,5 0,0 1,8 1,2 1,5

Resta (*) 5,4 2,6 1,9 5,2 8,2 1,1 8,1 49,5 10,9 5,4 6,7

No votarà 3,0 1,3 0,0 4,3 2,0 2,3 8,2 3,6 30,4 10,6 8,2

NS/NC 8,2 12,3 5,1 7,9 8,1 6,7 16,7 19,7 17,4 61,5 16,3Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0Base ponderada 132 227 311 117 99 90 25 51 279 168 1500Base real 131 229 311 115 99 89 24 51 283 168 1500(*) Altres+nul+en blanc(**) Resultats estadísticament no significatius

Record de vot al Parlament de Catalunya 2017

Inte

nció

de

vot a

l Par

lam

ent d

e C

atal

unya

8. Annex 1

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 97: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

97

Si demà se celebressin eleccions al Congrés dels Diputats, a quin partit o coalició votaria? (N=totes les persones enquestades; resposta simple; %)

Pregunta 39

8.5 Evolució de la intenció directa de vot a les eleccions al Congrés dels Diputats

15,46 16,4 16,1

13,1

9,711,811,45

17,820,4 20,2

23,2 23,2

10,14

13,110,5

8,4

15,2

11,38,76

6,17,9

14,4

10,1

9,4

6,89 5,1

5,8

9,9

9,08,18,42

5,2

2,9 3,3 2,5 1,80

5

10

15

20

25

30

35

40

Resultats 26/06/2016 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

En Comú Podem ERC-CATSI PSC PDeCAT C's PPC

8. Annex 1

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 98: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

98

Em podria dir a quin partit o coalició va votar a les darreres eleccions al Congrés dels Diputats? (N= totes les persones enquestades; resposta simple; %)

Pregunta 40

8.6 Evolució del record directe de vot a les eleccions al Congrés dels Diputats

15,46 15,916,3

12,9

11,0

11,111,45 15,5

18,820,6 21,1

19,5

10,14 12,111,8

9,1

12,3

10,78,76 7,4

8,59,6

7,77,7

6,89

4,5

4,3 5,8 6,15,6

8,425,3

2,83,8 3,1 3,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Resultats 26/06/2016 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18

En Comú Podem ERC-CATSI PSC DL-CDC C's PPC

8. Annex 1

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 99: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

99

8.7 Encreuament del record de vot al Congrés dels Diputats per la intenció de vot al Congrés dels Diputats

Resta (*)No va votar NS/NC

Total(**) 72,8 3,0 6,1 0,9 1,3 4,1 7,1 6,8 2,8 11,8

6,6 77,1 6,7 24,7 2,4 0,0 12,3 10,7 11,1 23,2

3,7 0,4 62,9 5,2 6,1 0,0 1,8 10,0 6,6 11,3

(***)2,9 9,8 1,3 60,8 0,0 0,0 3,2 4,6 7,2 9,4

0,0 0,0 5,7 0,0 71,1 38,7 5,3 7,3 2,5 8,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,7 0,0 2,5 1,3 1,8

Resta (*) 4,2 2,7 3,2 2,6 5,2 10,3 58,7 8,8 5,0 7,2

No votarà 0,6 2,6 1,3 2,5 2,4 4,1 6,5 32,1 9,8 10,1

NS/NC 9,1 4,4 12,7 3,3 11,6 10,1 5,1 17,1 53,6 17,2Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0Base ponderada 167 293 161 115 85 49 58 328 245 1500Base real 166 293 158 117 83 49 57 333 244 1500(*) Altres+nul+en blanc(**) En Comú Podem + Catalunya en Comú Podem(***) PDeCAT + Junts per Catalunya

Record de vot al Congrés dels Diputats 2016

Inte

nció

de

vot a

l Con

grés

del

s D

iput

ats

8. Annex 1

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 100: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

100

8.8 Encreuament de la intenció de vot al Congrés dels Diputats per la intenció de vot al Parlament de Catalunya % en columna

(*) (**)Resta (***) No votarà NS/NC

Total

0,0 0,0 3,7 0,0 84,6 11,2 4,0 0,7 3,6 8,4

2,2 5,2 1,2 80,2 0,0 3,6 0,9 4,0 2,3 10,0

9,5 79,4 6,0 4,1 0,8 0,0 7,5 4,0 4,0 22,3

1,6 0,0 70,0 0,0 2,5 3,8 1,0 2,0 3,0 9,2

65,9 0,0 2,4 0,7 1,6 0,0 3,8 1,1 3,5 9,2

8,4 12,9 0,0 8,5 0,0 0,0 15,3 16,0 4,2 8,2

0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 62,6 1,0 0,0 0,0 1,5

Resta (***) 4,4 0,6 4,7 0,0 0,8 3,6 52,7 6,1 5,8 6,7

No votarà 3,4 0,0 1,8 0,7 2,4 3,8 4,4 59,5 5,5 8,2

NS/NC 4,5 2,0 10,3 5,8 4,1 11,3 9,4 6,6 68,0 16,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 3,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0Base ponderada 177 348 170 140 121 27 108 151 258 1500Base real 178 348 167 142 122 27 107 151 258 1500(**) PDeCAT + Junts per Catalunya (***) A ltres+nul+en blanc

Intenció de vot al Congrés dels Diputats

Inte

nció

de

vot a

l Par

lam

ent d

e C

atal

unya

8. Annex 1

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 101: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

101

8.9 Encreuament de la intenció de vot al Congrés dels Diputats per la intenció de vot al Parlament de Catalunya % en fila

(*) (**)Resta (***) No votarà NS/NC

Total

0,0 0,0 4,9 0,0 81,1 2,4 3,4 0,8 7,2 100,0

2,6 11,9 1,3 74,9 0,0 0,7 0,7 4,0 4,0 100,0

5,1 82,6 3,0 1,7 0,3 0,0 2,4 1,8 3,1 100,0

2,0 0,0 86,3 0,0 2,2 0,8 0,8 2,2 5,7 100,0

84,3 0,0 2,9 0,7 1,4 0,0 2,9 1,2 6,6 100,0

12,1 36,4 0,0 9,7 0,0 0,0 13,4 19,6 8,8 100,0

0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 77,9 4,6 0,0 0,0 100,0

Resta (***) 7,8 1,9 7,9 0,0 1,0 1,0 56,3 9,2 14,9 100,0

No votarà 4,8 0,0 2,5 0,8 2,4 0,9 3,9 73,2 11,5 100,0

NS/NC 3,3 2,9 7,2 3,3 2,0 1,3 4,1 4,1 71,8 100,0

Total 11,8 23,2 11,3 9,4 8,1 1,8 7,2 10,1 17,2 100,0Base ponderada 177 348 170 140 121 27 108 151 258 1500Base real 178 348 167 142 122 27 107 151 258 1500(**) PDeCAT + Junts per Catalunya (***) A ltres+nul+en blanc

Intenció de vot al Congrés dels Diputats

Inte

nció

de

vot a

l Par

lam

ent d

e C

atal

unya

8. Annex 1

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 102: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

102

Annex 29

Page 103: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

103

Estimació de vot

• Atès que les dades de l’indicador “intenció de vot” són directes d’opinió i que no suposen ni proporcionen per ellesmateixes cap projecció d’hipotètics resultats electorals, en aquest annex es presenta l’estimació de vot per a leseleccions al Parlament de Catalunya i per al Congrés de Diputats.

• Aquesta estimació és el resultat d’aplicar un model propi a les dades directes d’”intenció de vot” proporcionades perl’enquesta en el qual s’inclou un procés de ponderació dels resultats per record de vot imputat i l’efecte de la relacióentre la variable “intenció de vot” amb d’altres variables contingudes a la mateixa enquesta.

• Per a l’assignació dels escons s’ha tingut en compte l’aplicació d’aquest model a les quatre circumscripcionscatalanes.

• Lògicament, l’aplicació d’altres models a aquestes mateixes dades podria generar estimacions de vot diferents.

9. Annex 2

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 104: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

104

Intenció directa (en %) % VV escons %VV escons

C's 8,4 21,4 29-30 25,35 36Junts per Catalunya 10,0 14,8 23-24 21,66 34ERC 22,3 25,1 36-38 21,38 32PSC 9,2 14,5 17-18 13,86 17CeC-Podem 9,2 10,4 12-13 7,46 8CUP 8,2 8,5 10-11 4,46 4PPC 1,5 3,3 2-3 4,24 4altres 2,2 1,6 --- 1,14 ---vots en blanc 4,2 0,4 --- 0,44 ---vots nuls 0,4 Abstenció ("no votaria"+"no podria votar") 8,1 Indecisos 13,3 No contesta 3,0

Eleccions al Parlament de Catalunya Baròmetre d'Opinió Política, 2018 (3a onada)

Estimació Resultats 2017

Participació: 68%

9. Annex 2

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018

Page 105: CEO. Dossier de premsa del Baròmetre d'Opinió Política. 3a ...upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6868/Dossier de premsa -908.pdf · Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política.

105

Intenció directa

(en %) (*) % VV escons %VV escons

En Comú Podem 11,8 21,4 10-11 24,53 12ERC 23,2 26,5 14-15 18,18 9PDeCat / Junts per Catalunya 9,4 11,6 6 13,90 8PSC 11,3 15,9 7-8 16,10 7PPC 1,8 5,8 1-2 13,36 6C's 8,1 15,9 6-8 10,94 5altres 3,4 2,2 --- 2,16 ---vots en blanc 3,4 0,7 --- 0,83 ---vots nuls 0,4 Abstenció ("no votaria"+"no podria votar") 10,1 Indecisos 13,7 No contesta 3,5

Participació: 65%

Eleccions al Congrés de DiputatsBaròmetre d'Opinió Política, 2018 (3a onada)

Estimació Resultats 2016

(*) El total no suma 100 degut a l'arrodoniment

9. Annex 2

Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2018