DOCUMENT TAC

Click here to load reader

 • date post

  30-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  240
 • download

  1

Embed Size (px)

description

document adic

Transcript of DOCUMENT TAC

 • collecci TAC-1

  el pla TACde centre

  educaci

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaci

 • Generalitat de Catalunya Departament dEducaci

  Elaboraci: Servei de Tecnologies per a lAprenentatge i el ConeixementEdici: Servei de Comunicaci i PublicacionsMar de 2010ISBN: 978-84-393-8125-9

  Equip de redacci: Rosa Fornell Cervi i Jordi Vivancos Mart

  URL: www.gencat.cat/educacio

  Aquest llibre est publicat amb una llicncia Creative Commons Reconeixement-No Comercial-Compartir amb la mateixa llicncia 3.0 Espanya de Creative Commons.Per veuren una cpia, visiteu: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca

  Els termes de la llicncia impliquen que aquest material pot ser: reprodut, distribut i comunicat pblicament sempre que sen reconegui lautoria reprodut, distribut i comunicat pblicament sempre que el seu s no sigui comercial i utilitzat per generar una obra derivada sempre que aquesta quedi subjecta a una llicncia idntica a aquesta.

  Fornell, Rosa

  El Pla TAC de centre. (Collecci TAC ; 1)

  Bibliografia

  ISBN 9788439381259

  I. Vivancos, Jordi II. Catalunya. Departament dEducaci III. Ttol IV. Collecci: Collecci TAC ; 1

  1. Alfabetitzaci digital Ensenyament Catalunya Planificaci 2. Tecnologia de la informaci Ensenyament Catalunya Planificaci 3. Ensenyament assistit per ordinador Catalunya Planificaci

  373:681.3(467.1)

 • ndex

  1. Introducci ...........................................................................................................................5

  2. Importncia del Pla TAC de centre ......................................................................................7

  3. El Pla TAC, un instrument per a la governana de les tecnologies al centre docent ..........8

  4. Elements per a la reflexi...................................................................................................10 4.1. El paper de les tecnologies a lescola ........................................................................10 4.2. Factors que mediatitzen ls de la tecnologia en un centre educatiu ........................11 4.3. Quins continguts digitals tenim a labast ....................................................................12 4.4. La plataforma de centre: element clau per a la implantaci de les TAC ....................14 4.5. Quins recursos tecnolgics per a quins usos .............................................................14

  5. Fases del Pla TAC ..............................................................................................................16

  6. Estructura del Pla TAC .......................................................................................................20 6.1. Exemples de plans TAC de centre ..............................................................................20

  7. Eines per a lautodiagnosi .................................................................................................21

  8. Bibliografia .........................................................................................................................22

  Glossari ..................................................................................................................................24

  Annex I: Llei deducaci. Resum de larticulat referit a les TAC .............................................26

  Annex II: Quadre dautodiagnosi TAC dun centre educatiu ..................................................31

 • 5EL PLA TAC DE CENTRE

  1. Introducci

  La pretensi daquest document no s altra que la de servir dajut a la reflexi i a la pla- nificaci del desenvolupament dun Pla TAC (tecnologies per a laprenentatge i el conei-xement) en un centre educatiu a partir de les orientacions bsiques que ens ofereixen experincies reeixides, tant del nostre pas com de fora.

  No es tracta, doncs, de convncer duna necessitat bvia en aquest comenament del segle xxi, sin doferir pautes per a una tasca complexa que requereix un enfocament sistmic i la implicaci de tot lequip docent i el lideratge de lequip directiu.

  En efecte, la integraci de les tecnolo-gies en els processos densenyament-aprenentatge pot esdevenir el motiu duna reflexi ms profunda en el si del centre educatiu sobre les prctiques docents i de compartir les visions me- todolgiques del professorat. Leix cen-tral de la reflexi s plantejar-se com adoptar les tecnologies de la informaci i la comunicaci a lescola per tal que estiguin al servei de laprenentatge i el coneixement. Lescola del segle xxi no pot obviar que el seu alumnat utilitza corren-tment la tecnologia per a loci i la comuni- caci per que ha de ser guiat en ladquisici de la competncia digital en sentit ampli i en ladquisici de coneixement. Lobjectiu ltim dincorporar les tecnologies a lescola ha de ser facilitar un aprenentatge ms autnom i personalitzat de lalumnat, la qual cosa re-quereix tamb uns rols diferents del professorat. Aix comporta, en molts casos, canvis significatius en lorganitzaci i la metodologia.

  Ens estarem equivocant si cregussim que pel sol fet dincorporar tecnologies a lescola es produeix innovaci i canvi metodolgic. Per s que aquest procs dimplementaci pot propiciar el replantejament compartit de moltes rutines escolars i la reflexi collectiva de quines estratgies adoptar per afavorir laprenentatge de lalumnat.

  En aquest sentit, un estudi recent sobre ls de la tecnologia, linforme internacional SITES,1 proporciona informaci que permet comparar, entre altres aspectes, les opinions

  A la societat dInternet, el ms complicat no s navegar,

  sin saber on anar, on buscar el que es vol trobar i qu fer amb el que es troba. I aix

  requereix educaci.Manuel Castells

  1. Generalitat de Catalunya, Departament d'Educaci, Consell Superior d'Avaluaci del Sistema Educatiu, Les TIC a lESO: Resultats i conclusions de lestudi SITES 2006 a Catalunya, 2009, coll. Informes d'Avaluaci, nm. 13. [Cal seguir la ruta Consell Superior dAvaluaci del Sistema Educatiu - Informes davaluaci - Informe nm. 13].

 • 6EL PLA TAC DE CENTRE

  de les i dels directors de centres de secundria de vint-i-dos sistemes educatius sobre la importncia de les tecnologies. Les qestions majoritriament ms importants (ms dun 40% de les directores i dels directors enquestats) pel que fa a la importncia de les tec-nologies sn, en primer lloc, per preparar lalumnat per al mn laboral i, en segon lloc, per catalitzar el canvi dels plantejaments pedaggics del professorat. Aquest darrer aspecte permet indicar que el ms rellevant a lhora dimplementar un Pla TAC de centre hauria de ser sempre el vessant educatiu i no el merament tecnolgic i shauria de focalitzar en qu i com ha daprendre lalumnat i en quina mesura la tecnologia ajudar a aquest propsit. s a dir, el Pla TAC haur de ser una estratgia, entesa com a itinerari que formula com es poden aconseguir els objectius estratgics: millorar els resultats educatius i afavorir la co-hesi social. Una altra evidncia, fruit dels estudis recents sobre els usos de les TAC, s que aquestes tenen ms implantaci all on hi ha hagut un procs de planificaci. s per aix que parlem de planificar en quina forma les tecnologies susaran per a laprenen-tatge i el coneixement i avanar aix cap a una escola amb maduresa tecnolgica.

 • 7EL PLA TAC DE CENTRE

  2. Importncia del Pla TAC de centre

  Tant la nova Llei dEducaci de Catalunya,2 que cont en el seu articulat referncies ex-plcites a la incorporaci generalitzada de les tecnologies de la informaci i la comuni- caci en els processos densenyament-aprenentatge (vegeu annex 1) i que eixampla lautonomia de centre, com el desplegament normatiu de la LOE,3 en especial la integra-ci de les competncies bsiques en els aprenentatges, sn un estmul per actualitzar el Projecte educatiu del centre per adequar-lo a les noves disposicions. Aquest procs s una oportunitat per revisar la plena incorporaci de les tecnologies per a laprenentatge i el coneixement i per garantir la consecuci de la competncia digital i comunicativa en tot lalumnat.

  La integraci plena de les tecnologies en un centre educatiu es pot enfocar com un pro- cs dinnovaci i gesti del canvi, que afecta, duna banda, tots els seus integrants i, de laltra, aspectes de funcionament: pedaggic, formatiu, organitzatiu i tecnolgic. Per faci- litar que aquest procs es desenvolupi de forma harmnica, s necessari un Pla TAC espe-cfic que formi part del projecte educatiu del centre.

  Elaborar un Pla TAC s un procs complex que requereix un impuls decidit per part de lequip directiu, que nha dexercir la coordinaci, el consens del claustre del professorat i la complicitat de tota la comunitat educativa.

  El Pla TAC ha destablir unes directrius clares per assegurar la competncia digital de lalumnat, la integraci curricular, la inclusi digital i la innovaci metodolgica. El projecte dimplementaci de les tecnologies ha de ser un comproms entre el desitjable i el possi- ble i sobretot ha de ser compatible i coherent amb el projecte educatiu del centre. s tam- b molt important que tothom sinvolucri en el desenvolupament del projecte.

  Lelaboraci del Pla TAC de centre pot esdevenir un poders mecanisme dinnovaci. En aquest context, lelaboraci del Pla ha de proporcionar espais i temps per establir inter- canvis entre el professorat per reflexionar, debatre, compartir i, en resum, per aprendre.

  2. Llei 12/2009, de 10 de juliol, deducaci (DOGC nm. 5422, de 16.7.2009).3. Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual sestableix lordenaci dels ensenyaments de leducaci primria (DOGC nm. 4915, de 29.06.2007). Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual sestableix lordenaci dels ensenyaments de leducaci secundria obligatria (ESO) (DOGC nm. 4915, de 29.06.2007).

 • 8E