DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA ANEXO I DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E ......

Click here to load reader

 • date post

  11-Nov-2018
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA ANEXO I DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E ......

 • PROGRAMACIN DIDCTICA CURSO 2015-2016 DEPARTAMENTO DE BIOLOXA E XEOLOXA

  ANEXO I

  1

  DEPARTAMENTO DE BIOLOXA E XEOLOXA

  PROGRAMACIN PARA O CURSO 2015-2016

  ANEXO I

  No Anexo I da programacin inclense:

  1. Mnimos esixibles para cada unha das materias impartidas polo departamento:

  a. Bioloxa e Xeoloxa 1ESO

  b. Promocin de Estilos de Vida Saudables 1ESO

  c. Ciencias da Natureza 2ESO

  d. Bioloxa e Xeoloxa 3ESO

  e. Bioloxa e Xeoloxa 4ESO

  f. Bioloxa e Xeoloxa 1Bacharelato

  g. Cultura Cientfica 1Bacharelato

  h. Bioloxa 2Bacharelato

  i. Ciencias da Terra e Medioambientais 2 Bacharelato

  j. Mdulo III. ESA

  2. Organizacin das actividades de seguimento, recuperacin e avaliacin das materias

  pendentes de cursos anteriores

  3. Criterios sobre avaliacin, cualificacin e promocin do alumnado.

  4. Actividades extraescolares.

  5. Profesores que constiten o departamento.

 • PROGRAMACIN DIDCTICA CURSO 2015-2016 DEPARTAMENTO DE BIOLOXA E XEOLOXA

  ANEXO I

  2

  1. MNIMOS PARA CADA MATERIA

  BIOLOXA E XEOLOXA 1ESO

  UNIDADE 1: A VIDA NA TERRA

  CONTIDOS

  - As condicins da Terra que permiten a vida.

  - Temperaturas suaves.

  - Auga en estado lquido.

  - Presenza de gases imprescindibles (O2 e CO2).

  - Existencia dun soporte slido.

  - As caractersticas dos seres vivos.

  - Os compoentes qumicos: as biomolculas inorgnicas e orgnicas.

  - As funcins vitais: nutricin, relacin e reproducin.

  - As clulas e os seus tipos.

  - A teora celular.

  - As caractersticas comns a todas as clulas.

  - A clula procariota.

  - A clula eucariota animal e a clula eucariota vexetal.

  - A clasificacin dos seres vivos seguindo criterios naturais.

  - O concepto de taxonoma e os principais taxons.

  - O concepto de especie.

  - O nome vulgar e o nome cientfico. A nomenclatura binomial.

  - A organizacin dos seres vivos.

  - Os organismos unicelulares e pluricelulares: tecidos, rganos e aparatos ou sistemas.

  - Os niveis de organizacin.

  - Os cinco reinos.

  CONTIDOS COMNS PARA TODAS AS UNIDADES:

  - Comprensin de informacins, adquisicin de vocabulario, uso da lingua como instrumento de

  comunicacin e mantemento dunha actitude favorable cara lectura.

  - Coecemento e uso responsable das TIC ao investigar sobre os seres vivos.

  - Uso de estratexias para tratar a informacin, convertela en coecemento propio e aplicala a

  distintos contextos, e participacin activa no propio proceso de aprendizaxe.

 • PROGRAMACIN DIDCTICA CURSO 2015-2016 DEPARTAMENTO DE BIOLOXA E XEOLOXA

  ANEXO I

  3

  - Iniciativa e perseveranza hora de afrontar os problemas e de defender opinins, e

  desenvolvemento de actitudes de respecto e colaboracin ao traballar en grupo.

  - Experimentacin en Bioloxa e xeoloxa: obtencin e seleccin de informacin a partir da

  seleccin e recollida de datos dunha experimentacin.

  - Coecemento e uso de materiais, tcnicas e recursos expresivos.

  CRITERIOS DE AVALIACIN

  1. Describir as caractersticas da Terra que fan posible a vida.

  2. Coecer as caractersticas comns a todos os seres vivos.

  3. Coecer a teora celular e diferenciar os distintos tipos de clulas.

  4. Explicar os criterios para clasificar os seres vivos.

  5. Diferenciar os niveis de organizacin dos seres vivos e coecer a clasificacin en cinco

  reinos.

  CRITERIOS COMNS PARA TODAS AS UNIDADES

  6. Comprender informacins, adquirir vocabulario especfico do tema, expresar

  coecementos e opinins de forma oral e escrita, e mostrar interese pola lectura de

  textos.

  7. Coecer e usar de forma responsable as TIC, usar estratexias para tratar a informacin,

  convertela en coecemento propio e aplicala a distintos contextos, e participar de forma

  activa no propio proceso de aprendizaxe.

  8. Mostrar iniciativa e perseveranza hora de afrontar os problemas e de defender opinins,

  e desenvolver actitudes de respecto e colaboracin hora de traballar en grupo.

  9. Realizar un traballo experimental con axuda dun guin de prcticas, describindo a sa

  execucin e interpretando os seus resultados.

  10. Utilizar diversos materiais, tcnicas, cdigos e recursos artsticos na realizacin de

  creacins propias.

  UNIDADE 2: MONERAS, PROTOCTISTAS E FUNGOS

  CONTIDOS

  - O reino moneras: as bacterias, funcins vitais e tipos.

  - As bacterias, as persoas e o medio: bacterias prexudiciais e beneficiosas.

  - O reino protoctistas: caractersticas e grupos que incle.

  - Os protozoos: caractersticas xerais e relacin coas persoas e co medio.

  - As algas: caractersticas xerais e relacin coas persoas e co medio.

  - O reino dos fungos: caractersticas xerais.

  - Os tipos de fungos.

 • PROGRAMACIN DIDCTICA CURSO 2015-2016 DEPARTAMENTO DE BIOLOXA E XEOLOXA

  ANEXO I

  4

  - Os fungos, as persoas e o medio: beneficios e prexuzos que ocasionan os fungos.

  CRITERIOS DE AVALIACIN

  1. Coecer as caractersticas dos seres mis representativos do reino monera, e os efectos

  beneficiosos e prexudiciais que estes seres teen sobre outros seres vivos e as persoas.

  2. Coecer as caractersticas xerais dos protozoos e das algas, describir as semellanzas e

  diferenzas existentes entre eles e identificar os efectos beneficiosos e prexudiciais que lles

  ocasionan a outros seres vivos e ao ser humano.

  3. Describir as caractersticas xerais dos fungos, identificar os principais tipos e coecer os

  principais beneficios e prexuzos que ocasionan.

  UNIDADE 3: AS PLANTAS

  CONTIDOS

  - O reino plantas. Caractersticas xerais.

  - A nutricin nas plantas.

  - A relacin nas plantas.

  - A reproducin asexual nas plantas.

  - A reproducin alternante nas plantas sen semente.

  - A reproducin sexual nas plantas con sementes.

  - A clasificacin das plantas. As espermatfitas.

  - A clasificacin das plantas. As plantas sen semente.

  - As plantas, as persoas e o medio.

  CRITERIOS DE AVALIACIN

  1. Diferenciar as caractersticas xerais das plantas, as sas funcins vitais e a sa clasificacin.

  2. Analizar como se leva a cabo a nutricin nas plantas.

  3. Coecer como se leva a cabo a funcin de relacin nas plantas.

  4. Comprender e recoecer os tipos de reproducin asexual nas plantas.

  5. Coecer como se leva a cabo a reproducin alternante nas plantas sen sementes.

  6. Detallar a reproducin sexual das plantas con sementes.

  7. Coecer como se clasifican as plantas espermatfitas.

  8. Establecer a clasificacin das plantas sen sementes.

  9. Valorar a relacin entre as plantas, as persoas e o medio.

  UNIDADE 4: OS ANIMAIS

  CONTIDOS

 • PROGRAMACIN DIDCTICA CURSO 2015-2016 DEPARTAMENTO DE BIOLOXA E XEOLOXA

  ANEXO I

  5

  - Que caracteriza os animais?

  - A nutricin nos animais: a obtencin de nutrientes.

  - A nutricin nos animais: a respiracin.

  - A nutricin nos animais: a circulacin e a excrecin.

  - A relacin nos animais: os receptores.

  - A relacin nos animais: a coordinacin.

  - A relacin nos animais: os efectores.

  - A reproducin nos animais.

  CRITERIOS DE AVALIACIN

  1. Coecer as caractersticas xerais dos animais.

  2. Diferenciar entre alimentacin e dixestin. Distinguir entre animais sen e con aparato

  dixestivo e os tipos de aparatos dixestivos que presentan.

  3. Recoecer as diferenzas entre os animais que para a funcin da respiracin toman o osxeno

  da auga e os que o toman do aire.

  4. Coecer que a circulacin e a excrecin son procesos da nutricin dos animais, as como os

  tipos de aparatos circulatorios e os rganos da excrecin.

  5. Comprender que os animais posen receptores para captar os estmulos e levar a cabo a

  funcin de relacin.

  6. Coecer e diferenciar os sistemas de coordinacin dos animais.

  7. Entender que a resposta aos estmulos a realizan os efectores.

  8. Diferenciar os tipos de reproducin en animais, as como o mecanismo da fecundacin e o

  desenvolvemento embrionario.

  UNIDADE 5: OS INVERTEBRADOS

  CONTIDOS:

  - Os porferos e os cnidarios.

  - Os vermes.

  - Os moluscos.

  - Os artrpodos.

  - Os artrpodos grupo a grupo.

  - Os equinodermos.

  - Os invertebrados e as persoas.

 • PROGRAMACIN DIDCTICA CURSO 2015-2016 DEPARTAMENTO DE BIOLOXA E XEOLOXA

  ANEXO I

  6

  CRITERIOS DE AVALIACIN

  1. Diferenciar e coecer as caractersticas de porferos e cnidarios.

  2. Establecer as diferenzas entre os distintos grupos de vermes.

  3. Coecer as caractersticas dos moluscos e, en concreto, dos exemplares mis comns

  para o ser humano.

  4. Coecer as caractersticas dos artrpodos e establecer as diferenzas entre os distintos

  grupos.

  5. Comprender a organizacin comn dos equinodermos e as diferentes formas que

  poden presentar.

  6. Estudar a relacin dos invertebrados co ser humano ou coa actividade humana.

  UNIDADE 6: OS VERTEBRADOS

  CONTIDOS

  - Os peixes: caractersticas xerais, alimentacin e reproducin.

  - Os principais grupos de peixes.

  - Os anfibios: caractersticas xerais e reproducin.

  - Os principais tipos de anfibios.

  - Os rptiles: principais caractersticas, a alimentacin e a reproducin.

  - Principais tipos de rptiles.

  - As ave