Curr£­culum educaci£³ prim£ ria - cursos:index ......

download Curr£­culum educaci£³ prim£ ria - cursos:index ... Curr£­culum educaci£³ prim£ ria 7 Generalitat de

of 48

 • date post

  31-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Curr£­culum educaci£³ prim£ ria - cursos:index ......

 • Currículum educació primària

  1 Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

  Comentaris de la presentació

 • Currículum educació primària

  2 Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

  Una nova norma ens ha de permetre aturar-nos, reflexionar, compartir per anar avançant com a centre educatiu en la consecució dels objectius que ens hem plantejat.

  L’escola inclusiva té com a centre l’alumne, per tant, aquest fet és el que ens ha de fer millorar, modificar, afegir… els canvis metodològics que afavoreixin l’aprenentatge de cadascun dels nostres alumnes.

 • Currículum educació primària

  3 Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

  En aquest vídeo els alumnes ens expliquen com aprenen i què opinen de l’avaluació. Són alumnes de l’escola Heura de Barcelona i de l’Institut Bernat El Ferrer de Molins de Rei.

  Abans de visualitzar-lo podem demanar que cada assistent reculli una de les idees principals que expressen els alumnes amb la qual estigui d’acord o que l’hagi fet reflexionar. En acabar podem dedicar uns minuts a compartir- les.

  Aquest currículum l’han realitzat equips de mestres i especialistes als quals s’ ha demanat que tinguin en compte la seva experiència i l’opinió dels seus alumnes.

  https://youtu.be/XEVo5CM11yg

 • Currículum educació primària

  4 Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

  El Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària és un currículum que suposa un canvi de paradigma, ja que fixa, com a principal objectiu, l’aprofundiment en el model competencial per tal de garantir l’adquisició de les competències bàsiques de l’alumnat en acabar l’etapa obligatòria. La tradició pedagògica de Catalunya ha permès la transformació metodològica necessària per a aquest canvi de paradigma cap a les competències bàsiques. Aquestes signifiquen apostar per un model pedagògic que prioritza la interrelació dels diferents coneixements que aprèn l’alumne i la seva posada en acció. El currículum d’educació primària té com a objectius consolidar el treball per competències per desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials, i desenvolupar l’acció tutorial per contribuir al creixement personal de l’alumne.

 • Currículum educació primària

  5 Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

  Fa més de quatre anys que es treballa en el desenvolupament d’aquestes competències i, per això, el currículum proposat incorpora els aspectes nuclears dels documents d’identificació i desplegament de les competències bàsiques a primària, elaborats entre l’any 2011 i el 2015.

  El currículum de primària incorpora com a novetats, entre d’altres, la inclusió d’orientacions metodològiques i d’avaluació a fi de poder guiar aquest treball competencial, i una acció tutorial, tant individual com col·lectiva. Altres aspectes destacats són l’increment de 175 hores de matemàtiques al llarg de tota l’etapa i la presència de les competències digitals, que fan referència al desenvolupament de mètodes de treball eficaços i adequats en l’ús de les tecnologies digitals. La proposta també fa una especial atenció al procés de lectura i escriptura, i a la consolidació del suport escolar personalitzat (SEP). Pel que fa a la distribució horària, l’etapa d’educació primària consta de 5.250 hores lectives, d’aquestes, 525 hores corresponen a l’esbarjo i, la resta, 4.725 hores, són les destinades a les àrees de coneixement, que es reparteixen entre sis àmbits diferents i les hores de lliure disposició que destina el centre d’acord amb el seu projecte educatiu. La nova norma manté l’organització en cicles -inicial, mitjà i superior-, i s’ha realitzat tenint en compte el Decret que regula l’atenció a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu, que té com a finalitat assegurar expectatives d’aprenentatge a tots i cadascun dels alumnes. També preveu l’àrea d’educació artística en tots els cursos per afavorir les competències relacionades amb l’expressió, el sentit artístic o la creativitat. Aquest currículum s’ha elaborat d’acord amb les recomanacions de l’Europa 2020 i del programa Rethinking education 2012. També té en compte els objectius de l’eix 4 de l’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar, sobre innovació metodològica i didàctica a les aules, i els del Marc per al plurilingüisme, per garantir que l’alumnat compti amb el domini de les dues llengües oficials i el coneixement, com a mínim, d’una llengua estrangera per adquirir una sòlida competència comunicativa. El Departament d’Ensenyament ha dut a terme sessions informatives a més de 4.000 professionals del món docent per informar de les novetats del nou currículum de primària.

 • Currículum educació primària

  6 Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

  Correspon al Departament d’Ensenyament, d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya (article 52), contribuir al desenvolupament del currículum afavorint l’elaboració de models oberts de programació docent i de materials didàctics que atenguin les diferents necessitats dels alumnes i dels mestres. El desenvolupament i la concreció del currículum s’han d’entendre de manera oberta i flexible, i han de promoure l’autonomia dels centres d’acord amb el seu projecte educatiu.

  El currículum té la funció de regular els continguts mínims d’aprenentatge que s’han de prendre com una guia, conté les competències bàsiques que s’han d’assolir en finalitzar l’ensenyament obligatori, els continguts de totes les àrees, els mètodes pedagògics i els criteris d’avaluació i orientacions dels diferents ensenyaments.

  Té com a objectiu explicitar què han d’aprendre els alumnes i quines són les competències que han d’adquirir per poder anar per la vida amb seguretat i criteri.

  Sembla evident que la funció de l’ensenyament escolar és que es produeixi aprenentatge; que el bon docent no és aquell que en sap molt del tema, sinó aquell que, sabent-ne, sap fer que els alumnes s’hi interessin, facin seu el coneixement i el recreïn.

  És per això que el currículum recull, de manera formal, tots els aspectes relatius al procés educatiu i respon a les preguntes com, quan i què ensenyar? i com, quan i què avaluar? El currículum funciona com una eina de regulació pedagògica i està estretament vinculat al context cultural, social i polític.

 • Currículum educació primària

  7 Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

  Aquest calendari pretén mostrar el procés que ha seguit la tramitació del Decret fins a la seva publicació.

  Se’n va iniciar l’elaboració al setembre del 2014, paral·lelament s’estaven redactant els documents de desplegament de les competències bàsiques de totes les àrees.

  Va caldre donar orientacions als centres, per al curs 2014-2015, ja que encara no s’havia publicat. Es va fer una pàgina web específica per a la nova àrea de l’educació en valors socials i cívics. Es van donar orientacions, com a solució de contingència, per a l’avaluació de final de curs.

  Durant el procés s’han recollit les aportacions de les diferents direccions generals del Departament d’Ensenyament, de la Junta Central de Directors i s’ha treballat amb la Inspecció d’Educació. El Consell Escolar de Catalunya, per unanimitat, en va fer un dictamen favorable.

 • Currículum educació primària

  9 Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament8

 • Currículum educació primària

  9 Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

 • Currículum educació primària

  10 Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

  Els objectius a llarg termini de la Unió Europea, en l’àmbit de l’educació, són els següents:

  Fer realitat l’aprenentatge al llarg de la vida. Millorar la qualitat i l’eficiència de l’educació i la formació. Promoure l’equitat, la cohesió social i la ciutadania activa. Augmentar la creativitat i la innovació, incloent-hi l’emprenedoria, a tots els nivells de l’educació i la formació.

  Un dels cinc objectius principals de l'estratègia Europa 2020 es focalitza en l'educació i preveu dos reptes ambiciosos:

  La reducció de la taxa d'abandonament escolar per sota del 10%, i l'augment fins a un mínim del 40% de la població europea de 30 a 34 anys amb estudis superiors (o equivalents) completats. Segons dades de l'Eurostat, l'abandonament escolar entre els 18 i els 24 anys a l'Estat espanyol és del 28%, gairebé el triple de l'objectiu marcat. El problema és significativament greu, atès que aquesta xifra pràcticament es manté des de fa més d'una dècada.

 • Currículum educació primària

  11 Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

  El terme competències va néixer en el context del món laboral, on es va generalitzar en els anys 1970-1980 i, passant després per la formació professional, el concepte de competència s'ha anat obrint camí arreu i s'està expandit al conjunt del sistema educatiu.

  Parlem de competències bàsiques o clau quan fem referència a allò que cal esperar d'una escolaritat obligatòria, i definim com a competències professionals les que servei