Catalogo Ciclos Formativos

of 24 /24
SALESIARRAK SALESIANOS urnieta tfno. 943 55 17 89 www.salesianosurnieta.com LANBIDE HEZIKETA CICLOS FORMATIVOS

Embed Size (px)

description

Catalogo Ciclos Formativos de Salesianos Urnieta Salesiarrak. Lanbide Heziketa

Transcript of Catalogo Ciclos Formativos

Page 1: Catalogo Ciclos Formativos

SALESIARRAKSALESIANOS urnieta

tfno. 943 55 17 89www.salesianosurnieta.com

LANBIDE HEZIKETACICLOS FORMATIVOS

Page 2: Catalogo Ciclos Formativos

2 SaleSianoS Urnieta SaleSiarrak

URNIETAKO SALESIAR ikastetxea, Urnietan sortu zen 1964. urtean. Pastoraltza heziketa aberats baten oinordekoa da. Berezko hezkuntza modua du: On Boskoren heziketa eredu prebentiboa, hain zuzen ere.

MISIOA: Gizarte ekimeneko Hezkuntza Ikastetxea, kristaua, salesiarra, euskalduna eta ikasleen hez-kuntza integrala helburu duena.

XEDEA: kalitatezko hezkuntza integralaren aldeko apustuarekin konpromiso sendoa duena.

BALOREAK: norbanakoa den bezala onartzen da. Errespetuan oinarritutako harreman hurbila. Ikasle bakoitzaren ongizatearekin konpromisoa duena. Norbanakoa, historia, gizartea eta mundua kristau-tasunaren ikuspegitik aztertzen ditugu.

SALESIANOS URNIETA nace en el pueblo de Urnie-ta en el año 1964. Es heredero de una rica tradi-ción educativa pastoral. Tiene un estilo educativo propio: El estilo educativo de Don Bosco: el siste-ma preventivo.

MISIÓN: Centro concertado de iniciativa social, cristiano, salesiano, euskaldun, que busca la edu-cación integral de sus alumnos-as.

VISIÓN: Comprometidos por ser un centro que apuesta por una educación integral de calidad.

VALORES: Acepta a las personas como son. Trato cercano y respetuoso. Comprometido con el bienestar de cada alumno. Visión cristiana de la persona, de la historia, de la sociedad, del mundo.

AurkezpenaPresentación

Page 3: Catalogo Ciclos Formativos

3SaleSianoS Urnieta SaleSiarrak

URNIETAKO SALESIAR ikastetxea 50 urteko hez-kuntza esperientziaren jabe da eta kalitate handiko giza baliabideak, eguneratu tako bali-abide teknikoak eta instalakuntza egokiak ditu.

SALESIANOS URNIETA tiene 50 años de expe-riencia educativa y cuenta con recursos hu-manos de calidad, medios técnicos actualiza-dos e instalaciones adecuadas.

Page 4: Catalogo Ciclos Formativos

4 SaleSianoS Urnieta SaleSiarrak

URNIETAKO SALESIAR ikastetxeak erantzunik egokiena eman nahi die uneoro guraso eta ikasleen eskakizunei eta hainbat proiekturen bitartez hezkuntza arloko berrikuntzaren al-deko konpromisoa hartua dauka: PBL, TKNI-CA, Adimen Emozionala, CERET, IKTak, Ikas-kuntza Kooperatiboa, Ikasten ikasi…

SALESIANOS URNIETA quiere dar la mejor res-puesta a las exigencias de padres y alum-nos en el momento actual. Está comprome-tido en la innovación educativa por medio de Proyectos: PBL, TKNICA, Inteligencia Emo-cional, CERET, TICs, Aprendizaje Cooperati-vo, Aprender a aprender...

Heziketa proiektuakProyectos educativos

Page 5: Catalogo Ciclos Formativos

5SaleSianoS Urnieta SaleSiarrak

URNIETAKO SALESIAR ikastetxeak gelatik harata-go doan prozesu bat bezala ulertzen du hezkun-tza. Beste hainbat hezkuntza baliabide eskaintzen ditu: eskola festak, ospakizunak, irteerak, egonal-diak, emankizunak, nazioarteko gazte topaketak, GKE: Gazteak eta Garapena, txaranga, Bosko Anitz, sendo tza taldeak…

SALESIANOS URNIETA entiende que la educación va más allá del aula. Ofrece otras actividades educativas: festividades escolares, celebracio-nes, excursiones, barneteguis, actuaciones, en-cuentros juveniles internacionales, ONG: Jóve-nes y Desarrollo, txaranga, Bosco Anitz, grupos de confirmación...

Beste ekintzakO

tras actividades

Page 6: Catalogo Ciclos Formativos

6 SaleSianoS Urnieta SaleSiarrak

URNIETAKO SALESIAR ikastetxea ikasleen etor-kizunarekin kezkaturik bizi da; guretzat garran-tzitsua den eta laneratzearen bitartez erantzu-na ematen saiatzen garen etorkizuna.

SALESIANOS URNIETA vive preocupado por el futuro de sus alumnos. Un futuro que nos inte-resa y al que damos respuesta con la inser-ción laboral.

Lan munduanInserción laboral

Page 7: Catalogo Ciclos Formativos

7SaleSianoS Urnieta SaleSiarrak

Praktikak Europan Prácticas en Europa

URNIETAKO SALESIAR ikastetxea Europari leihoak zabalduta dago. Bere ikasleek FCT direlakoak Eu-ropako hainbat herrialdetan egiteko aukera iza-ten dute.

SALESIANOS URNIETA vive con las ventanas abier-tas a Europa. Sus alumnos tienen la posibilidad de hacer las FCTs en diversas ciudades europeas.

Page 8: Catalogo Ciclos Formativos

8 SaleSianoS Urnieta SaleSiarrak

Prak

tikak

enp

rese

tan

Prá

ctic

as e

n em

pres

as

Bigarren ikasturteko azken hiruhilekoan ikasleek Lantokiko Prestakuntza moduloa egin behar dute (LP) inguruko enpresatan, zikloan zehar ikasitako guztia praktikan jartzeko.Lantokiko Prestakuntza irakasten laguntzen diguten enpresak arreta handiz aukeratuak izaten dira ikasleen formakuntza egokiena bermatuz.

En el último trimestre del segundo año, los alum-nos tienen que realizar el módulo de FCT (Forma-ción en Centros de Trabajo) en empresas del en-torno para poner en práctica todo lo aprendido.Las empresas que colaboran en la impartición de la FCT o también llamadas prácticas son cui-dadosamente seleccionadas en nuestro entorno productivo, para asegurar que los alumnos reci-ben la formación adecuada.

Page 9: Catalogo Ciclos Formativos

9SaleSianoS Urnieta SaleSiarrak

URNIETAKO SALESIAR ikaste txeak duela urte asko egin zuen etengabeko hobekuntza-ren aldeko apustua, eskaintzen dituen hez-kuntza eta kudeaketa kalitatezkoak izan daitezen: EFQM, ISO 2001.

SALESIANOS URNIETA lleva muchos años comprometido en la mejora continua para que la educación que imparte y la gestión sean de calidad: EFQM, ISO 9001.

Kalitatea Calidad

Page 10: Catalogo Ciclos Formativos

10 SaleSianoS Urnieta SaleSiarrak

URNIETAKO SALESIAR ikastetxeak etorkizunari aurre hartu nahi dio eta globalizazioa eta gizarte plurala oso aintzakotzat hartzen ditu. Etorkizuneko gizarterako hiritarrak prestatu nahi ditu Euskara, Gaz-telera eta Ingelesaren irakaskuntza eraginkorraren bitartez.

SALESIANOS URIETA quiere adelantarse al futuro y vive consciente de la globalización y de la sociedad plural. Está comprometido en formar ciudadanos para la sociedad del futuro mediante el aprendizaje y el dominio del Euskera, del Castellano y del Inglés.

Hirueletasuna Trilingüísmo

Page 11: Catalogo Ciclos Formativos

IKASI DITZAKEZUN HEZIKETAKO ZIKLOAKCLICLOS FORMATIVOS QUE PUEDES ESTUDIAR

Page 12: Catalogo Ciclos Formativos

12 SaleSianoS Urnieta SaleSiarrak

Edozein motako instalazio elektrikoa muntatu, martxan jarri eta mantentze-lan-etan aritzeko beharrezkoak diren kon-petentziak eta trebetasunak lortzeko prestatzen zaitugu profesionalki. Soinu, se-gurtasun, domotika, telebista antena, tele-fono instalazioak, etab. bere gain hartzen dituen profesional bat izateko formazi-oa eskaintzen dugu modu integratuan eta marko teoriko-praktiko baten barruan; beti ere, egungo araudia, beharrezko kali-tate baldintzak eta horretarako segurtasun arauak oinarri hartuta.

Te preparamos profesionalmente para la adquisición de las competencias y habili-dades que te permitan abordar el monta-je, puesta en marcha y mantenimiento de cualquier tipo de instalación eléctrica. Te formas integralmente y dentro de un marco teórico-práctico para ser un profesional que abarque instalaciones de sonido, de segu-ridad, domótica, solares, antena televisión, telefonía, etc., teniendo en cuenta la regla-mentación vigente, los requisitos de calidad exigidos y las normas de seguridad para ello.

Instalazio Elektrikoeta Automatikoak2.000 ordu - Erdi Maila

Instalaciones Eléctricasy Automáticas

2.000 horas - Grado Medio

Page 13: Catalogo Ciclos Formativos

13SaleSianoS Urnieta SaleSiarrak

Lan arloaZiklo hau ikasiz Industrian nahiz Eraikuntzetan

Elektrikari Instalatzaile, antena Instalatzaile, telefono ekipoen Instalatzaile, Sistema Domotikoen

Instalatzaile eta Eguzki Energia Instalatzaile modura lan egin ahal izango duzu, besteak beste.

Campo laboralCon este ciclo podrás trabajar como Instalador

Electricista en Industria y Construcción, instalador de antenas, instalador de equipos telefónicos,

instalador de Sistemas de Domóticos e instalador de energía solar entre otros.

Cristian Salvador: Estoy estudiando el ciclo de gradomedio de instalaciones eléctricas yautomáticas. Me parece que es un cicloque se ve un poco de todo y creo que me puede servir para encontrar trabajo.

Page 14: Catalogo Ciclos Formativos

14 SaleSianoS Urnieta SaleSiarrak

Edozein motako industria makineriaren man-tenu mekaniko eta elektrikoan aritzeko be-harrezkoak diren trebetasun eta konpe-tentziak lortzeko profesionalki prestatzen zaitugu. Modu integratuan eta marko te-oriko-praktiko baten barruan ohiko maki-neriaren eta zenbakizko kontrola duenaren mekanizazioa egiteko prestatzen zaitugu soldadura, elektrizitate zirkuituak, pneuma-tikoak, hidraulikoak, etab. eginez, beti ere, egungo araudia, beharrezko kalitate bal-dintzak eta horretarako segurtasun arauak oinarri hartuta.

Te preparamos profesionalmente para la adquisición de las competencias y habili-dades para la realización de un manten-imiento eléctrico y mecánico en cualquier tipo de maquinaria industrial. Te formamos integralmente y dentro de un marco teórico-práctico para ser un profesional que rea-lice el meca nizado de cualquier tipo de pie-za con maquinaria convencional y de control numérico, que haga soldadura, circuitos eléctricos, neumáticos, hidráulicos, etc., cum-pliendo los requisitos de calidad exigidos y las normas de seguridad para ello.

Mantenimiento Electromecánico

2.000 horas - Grado Medio

Mantenimendu Elektromekanikoa2.000 ordu - Erdi Maila

Page 15: Catalogo Ciclos Formativos

15SaleSianoS Urnieta SaleSiarrak

Lan arloaZiklo hau ikasiz Mekanikari, Mantentze lanetarako

Elektrikari, Industria muntatzaile eta Linea Automatizatuen muntatzaile modura lan egiteko

aukera izango duzu.

Campo laboralRealizando este ciclo podrás trabajar como

Mecánico y/o Electricista de Mantenimiento, como Montador Industrial y como Montador de líneas

automatizadas.

Mikel Mendizabal:Mantenu elektrikoaren ziklo honetan tornuekin lan egiten, soldatzen eta ma­kineriaren mantentzean eta zenbakizko kontrolean lan egiten ikasi dut. Gainera, datorren ikasturtean goi mailako ziklo bat ikasteko ateak zabaldu dizkit.

Page 16: Catalogo Ciclos Formativos

SaleSianoS Urnieta SaleSiarrak

Sistema elektriko automatizatuak diseinatu, muntatu, martxan jarri eta mantentze-lanak egiteko beharrezko konpetentziak eta tre-betasunak lortzeko profesionalki prestatzen zaitugu. Zirkuitu elektrikoak, kontrol sistemak, gainbegiratzeak, robots, etab. diseinatu, muntatu, martxan jarri eta mantentzeko au-tomatizazio sistemak bere gain hartuko dit-uen profesionala izateko beharrezkoa den formazioa eskaintzen dizugu modu integrat-uan eta marko teoriko-praktiko baten bar-ruan, beti ere, egungo araudia, beharrezko kalitate baldintzak eta horretarako segur-tasun arauak oinarri hartuta.

Te preparamos profesionalmente para la adquisición de las competencias y habi-lidades que te permitan diseñar, montar, poner en marcha y llevar el mantenimien-to de sistemas eléctricos automatizados y/o robotizados. Te formamos integralmente y dentro de un marco teórico-práctico para ser un profesio nal que aborde estos sis-temas automatizados diseñando, montan-do, poniendo en marcha y manteniendo en marcha circuitos eléctricos, sistemas de con-trol, supervisión y robots, etc., teniendo en cuenta las reglamentaciones vigentes, req-uisitos de calidad exigidos y las normas de seguridad para todo ello.

Automatización IndustrialY Robótica

2.000 horas - Grado Superior

Automatizazio Industrialaeta Robotika

2.000 ordu - Goi Maila

16

Page 17: Catalogo Ciclos Formativos

17SaleSianoS Urnieta SaleSiarrak

Lan ArloaElektrizitate, Elektronika eta Mantentze

Industrialean eta Automaten programazioan lan egiteko ez ezik, Sistema Automatizatuak, Industria Komunikazioak eta Robotika muntatu eta martxan

jartzeko lanetan jarduteko ateak ere zabalduko dizkizu ziklo honek.

Campo LaboralEstudiar este ciclo te abrirá puertas para

trabajar en Electricidad y Electrónica Industrial, Mantenimiento Industrial, programador de

Autómatas, diseño, montaje y puesta en marcha de sistemas Automatizados y Comunicaciones

Industriales y Robótica.

Diego Mera:Estoy terminando el ciclo de sistemasde regulación y además de aprender elmanejo de autómatas, he realizado laprogramación de un robot, entre otrascosas. Creo que estoy preparado paraenfrentarme al mundo de la empresa.

Page 18: Catalogo Ciclos Formativos

18 SaleSianoS Urnieta SaleSiarrak

Etxebizitzetan eta eraikinetan edozein mota-ko instalazio elektrikoak egiteko proiektuak, muntaiak, martxan jartzeak eta mantentze-lanak aurrera eramateko profesionala iza-teko beharrezkoak diren konpetentziak eta trebetasunak lortzeko prestatzen zaitugu. Soinu, telebista antena, fotovoltaiko, domoti-ka eta abarren instalazioetan aritzeko proi-ektuak diseinatu eta gauzatzeko modu inte-gratuan eta marko teoriko-praktiko baten barruan formazioa ematen dizugu, beti ere, egungo araudia, beharrezko kalitate bete-beharrak eta horretarako segurtasun arauak oinarri hartuta.

Te preparamos profesionalmente para la adquisición de competencias y habilidades que te permitan la realización de proyectos, montaje, puesta en marcha y mantenimiento de cualquier tipo de instalación eléctrica en viviendas y edificios.Te formamos integralmente y dentro de un marco teórico-práctico para ser un profesio-nal que diseñe, realice el proyecto e inter-actúe con instalaciones de sonido, de antena televisión, fotovoltaicas, telefonía, domótica, etc., teniendo presentes las reglamentaciones vigentes, los requisitos de calidad exigidos y las normas de seguridad existentes para ello.

Sistemas Eléctricos y Automatizados

2.000 horas - Grado Superior

Sistema Elektroteknikoaketa Automatizatuak

2.000 horas - Grado Superior

Page 19: Catalogo Ciclos Formativos

19SaleSianoS Urnieta SaleSiarrak

Lan arloaZiklo hau ikasten baduzu honelako lanak bete ahal izango dituzu: proiektu elektroteknikoak, elektrifikazio proiektuak, eguzki instalazioak,

antena eta telefono instalazioak, instalazio automatizatuak eta tentsio baxuko instalatzaile

taldeburu ere izateko aukera izango duzu.

Campo laboralCursado este ciclo podrías trabajar realizando

y llevando a cabo proyectos electrotécnicos, proyectos de electrificación, instalaciones solares, instalaciones de antenas y telefonía, instalaciones

automatizadas y como jefe de equipo de instaladores de baja tensión.

Manex Altuna:Bi urte hauetan kontzeptu asko ikasi ditugu; energia fotoboltaikotik eta telebista an­tenetatik hasi eta domotika eta automatis­moetaraino. Ikasleen eta irakasleen artean izan dugun giro eta harreman ona ere azpimarratuko nuke.

Page 20: Catalogo Ciclos Formativos

20 SaleSianoS Urnieta SaleSiarrak

Diseinu eta ArgitalpenProdukzioa

2.000 ordu - Grado Superior

Diseño y ProducciónEditorial

2.000 horas - Grado Superior

Ziklo honen helburua gizartearen beharren araberako elementu grafikoen azterketa, sortze lana eta produkzioaz arduratu ahal izateko beharrezko gaitasun eta trebetasu-nak lortuko dituzten profesionalak heztea da. Modu integratuan eta marko teoriko-praktiko baten barruan heziko zaitugu komunikazio bisualari dagozkion teknika eta bitartekoak modu egokian erabiltzeko profesional gaitu bat izan zaitezen.

Formar profesionales cuyas competencias y habilidades le permitan ocuparse del es-tudio, creación y producción de elementos gráficos en función de las necesidades de la sociedad. Te formamos integralmente y den-tro de un marco teórico-práctico, para ser un profesional capaz de utilizar adecuada-mente las técnicas y los medios de la comu-nicación visual.

Page 21: Catalogo Ciclos Formativos

21SaleSianoS Urnieta SaleSiarrak

Lan arloaZiklo hau ikasiz, honelakoetan lan egiteko aukera izango duzu: Publizitate Agentziak, Argitalpen

Diseinua (liburuak, aldizkariak, egunkariak...), Identitate Bisuala (markoak, ikur eta ezaugarriak,

logotipoak, identitate programak), Publizitate Diseinuak (kanpaina eta publizitate lanak),

Ingurunerako Diseinua (bide eta hiri barruko seinaleztapena, erakusketak, oharrak), produktu

komertzialetarako ontzien Diseinua.

Campo laboralPuedes desarrollarte en empresas tales como

Agencias de publicidad, Diseño editorial (libros, revistas, periódicos...), Identidad Visual

(marcas, símbolos, logotipos, programas de identidad), Diseño publicitario (Campañas y piezas publicitarias), Diseño para el entorno

(señalización vial y urbana, exposiciones, avisos), Diseño para envases de productos comerciales.

Jasmina Mohamed: Oso ziklo praktikoa da. Oso lan anitzak egin ditugu; logotipoen diseinua, aldizka­riak, disko konpaktuen karatulak, txapen diseinua, etab. Gainera, gelan oso giro ona dago.

Page 22: Catalogo Ciclos Formativos

22 SaleSianoS Urnieta SaleSiarrak

Grafikagintzaren Produkzioa2.000 ordu - Grado Superior

Producción en Industrias de Artes Gráficas

2.000 horas - Grado Superior

Ziklo honen helburua offset eta serigrafiko prozeduren bitartez paper mota eta neurri desberdinetako orriak inprimatu ahal izate-ko beharrezko gaitasun eta trebetasunak lor-tuko dituzten profesionalak heztea da; inpri-matze tirada egiteko beharrezko aldaketa, doikuntza eta moldaketak egiten ere ikasiko duzu. Modu integratuan eta marko teoriko-praktiko baten barruan heziko zaitugu inpre-sio teknikak (offset, serigrafia…) eta inpresio ostekoak (tolesgailuak, goragailuak, enkoa-dernagailuak, trokelagailuak…) modu egoki-an erabiltzeko gai izan zaitezen.

Formar profesionales cuyas competencias y habilidades le permitan realizar el conjun-to de operaciones necesarias para la im-presión, por el procedimiento offset y serigrá-fico, de hojas de distintos tipos de papel de dimensiones variables. Efectuando los cambi-os, ajustes y arreglos necesarios para efectu-ar la tirada, así como el mantenimiento de las máquinas. Te formamos integralmente y den-tro de un marco teórico-práctico, para ser un profesional capaz de utilizar adecuadamente las técnicas de impresión (offset, serigrafía…) y postimpresión (plegadoras, alzadoras, en-cuadernadoras, troqueladoras…).

Page 23: Catalogo Ciclos Formativos

23SaleSianoS Urnieta SaleSiarrak

Lan arloaZiklo hau ikasiz, honelakoetan lan egiteko aukera izango duzu: Argitaletxeak (liburuen, aldizkarien, egunkarien… inprimaketa), Publizitatea (hainbat

euskarritako publizitate-liburuxkak), produktu komertzialetarako ontzien Inprimaketa eta

Akabera, Inprimategiak (bisita txartelen inprimaketa, diptikoak, triptikoak, flyer…).

Campo laboralPuedes desarrollarte en empresas tales como

Editoriales (impresión de libros, revistas, periódicos…), Publicidad (folletos publicitarios

en diferentes soportes), Impresión y Acabadode envases de productos comerciales, Imprentas

(Impresión de tarjetas de visitas, dípticos, trípticos, flyer…).

Aniela Styrczula : Después de realizar el ciclo de Diseño Gráfico, me pareció interesante comple­tar mi formación realizando el ciclo de Impresión. Aprendemos impresión offset y serigrafía. Además, tenemos la oportuni­dad de cursarlo en un único año.

Page 24: Catalogo Ciclos Formativos

tfno. 943 55 17 89www.salesianosurnieta.com