caligrafia sccrif4º

of 22 /22

Embed Size (px)

Transcript of caligrafia sccrif4º

9 789706 428455Santillana

Primaria

El cuaderno de trabajo CALIGRAFA SCRIPT 4 es una obra colectiva creada y diseada en el Departamento de Investigaciones Educativas de la Editorial Santillana, con la direccin de Antonio Moreno Paniagua.autorGabriel Moreno PinedaEl cuaderno de trabajo Caligrafa script 4 fue elaborado, en Editorial Santillana, por el siguiente equipo:Coordinacin de Arte: Francisco Rivera Rodrguez.Coordinacin de Autoedicin: scar Tapia Mrquez.Colaboracin especial: Luz Snchez Miranda.Diseo de dibujos: Gabriel Moreno Pineda.Diseo de interiores: Marisela Prez Peniche.Diagramacin: Felipe Luna Martnez y Margarita Torres Portillo.Trazo de dibujos: Ricardo Ros Delgado. Fotomecnica electrnica: Gabriel Miranda Barrn.Diseo de portada: Marisela Prez Peniche.D.R. 2001 por EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V.Av. Universidad 76703100 Mxico, D. F.ISBN: 970-642-845-3Primera edicin: mayo de 2001Miembro de la Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Reg. Nm. 802Impreso en Mxico Presentacinl| cuccernc ce lrcccjc CALIGRAFA SCRIPT 4 es un ncler|c| c|cccl|cc ce cpcyc cesl|nccc c cescrrc||cr lu |cc|||ccc pcrc |eer, ccnprencer y escr|c|r pc|ccrcs y lexlcs ccn |elrc scr|pl, ce ccuercc ccn |cs cr|enlcc|cnes ce| Prcgrcnc Cf|c|c| v|genle.lsle cuccernc ce lrcccjc eslc crgcn|zccc en ccs pcrles. unc eslc cec|cccc c| lrczc ccs|cc ce |necs, crcu|cs y crccs ue, c| un|r|cs, le pern|l|rcn escr|c|r |elrcs y pc|ccrcs ccn |elrc scr|pl ce ncnerc cg|| y c|crc, en |c clrc se prcpcnen prccl|ccs ce escr|lurc ce pc|ccrcs y lexlcs.ln |cs pcg|ncs ce |c pr|nerc secc|cn se presenlcn ejerc|c|cs prepcrclcr|cs en |cs ue se |nc|cc |c c|recc|cn ce |cs lrczcs pcr nec|c ce f|ec|cs ce cc|cr, c|cujcs e|cccrcccs ccn |necs punlecccs, ue cecercs rencrccr y cc|crecr ccn e| f|n ce ue ccu|ercs |c ceslrezc necescr|c pcrc efeclucr lrczcs ccn prec|s|cn, y ncce|cs ce escr|lurc cuyc prcpcs|lc ccns|sle en fcc|||lcr |c prccl|cc ce |c escr|lurc ce pc|ccrcs ccn |elrc scr|pl .Pcrc ue rec||ces lus ejerc|c|cs ccn prec|s|cn, le reccnenccncs |c s|gu|enle. Ccnp|elc y cc|crec |cs c|cujcs. Ccservc |cs ncce|cs ce |cs ejerc|c|cs y |c c|recc|cn ce |cs lrczcs. Pencrcc |cs ejerc|c|cs ue cpcrecen ccn |necs punlecccs. Ccnl|nc |cs ejerc|c|cs en |cs espcc|cs cuccr|cu|cccs y en |cs reng|cnes ce ccuercc ccn |cs lrczcs ce |cs ncce|cs.Lc seguncc pcrle ce esle ncler|c| c|cccl|cc ccnl|ene ejerc|c|cs pcrc ue prccl|ues y ccn|nes |c escr|lurc ce pc|ccrcs y lexlcs creves ccn |elrc scr|pl, |cs prcpueslcs ce lrcccjc scn suf|c|enles pcrc ue perfecc|cnes lu ceslrezc pcrc escr|c|r ccn esle l|pc ce |elrc, s|n enccrgc, s| lu prcfescrc c prcfescr |c ccns|cerc ccnven|enle, pueces repel|r |cs ejerc|c|cs en lu cuccernc c efeclucr clrcs pcrec|ccs.lspercncs ue e| cuccernc ce lrcccjc CALIGRAFA SCRIPT 4 sec ce grcn ul|||ccc pcrc ue cescrrc||es |c |cc|||ccc ce lrczcr ccn c|cr|ccc pc|ccrcs y lexlcs ccn |elrc scr|pl y, pccc c pccc, cccples |cs rcsgcs ce esle l|pc ce |elrc c lu fcrnc perscnc| ce escr|c|r.3 Santillana4 Santillana Santillana l l l lE EE EELIELIL LL L SantillanaT TT TTI TITI TITELETELETE TETE TE Santillana7F FF FFEFEHEFIHEFIH HH H8 Santillana I I I IHilHilTiliTili i i i iii ii SantillanaLL LLLL LLll llll llELLE ELLEELLE ELLELl LlLl Ll1 SantillanaLiLiEiEi I i I iFiFiHiHiTiTi11 Santillana12 SantillanaECOECOFOCOFOCOCIELOCIELOCOLCOLCC Santillana13cococococoliocoliociclocicloci l ioci l iocc cc14 SantillanaCC CC Santillana1el l ael l aLa calleLa calleEl calcioEl calciollee eeaa aa1 SantillanaLa bodaLa bodaEl codoEl codoLa cebollaLa cebollaEl dedalEl dedal Santillana17El pi eEl pi eEl picoEl picoLa poleaLa poleaLa papaLa papa18 SantillanaGaloGaloGabaelGabaelGlidaGlidaGi l daGi l daG G9 789706 428455Santillana

Primaria