ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT · AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès)...

Click here to load reader

 • date post

  05-Nov-2018
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT · AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès)...

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

  ACTA DE LA SESSI ORDINRIA DEL PLE DE LAJUNTAMENT

  Identificaci de la sessi

  Nmero: 2/2017

  Data: 30 de mar de 2017

  Horari: 20:00 hores

  Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial

  Convocatria: Primera

  Hi assisteixen:

  Josep Maria Nolla Cabellos

  Antonio Tenorio Recuero

  Maite Llonch Sim

  Francesc Xavier Marcos Tuebols

  Inmaculada Snchez Fernndez

  Miquel Antoni Granero Zapata

  Jordi Sans Ferrer

  Maria Jess Coronado Fuentes

  Jaume Enseat Fernndez

  Mara de las Mercedes Ramos Snchez

  Jaime J. Vidal Guiamet

  Mariona Valls Cunillera, Secretria-Interventora

  Als efectes de la constncia fidel del desenvolupament de la sessi, aquesta ha estat

  enregistrada ntegrament en suport digital en format udio i, en el seu cas tamb vdeo,

  mitjanant cmera digital de la marca PANASONIC model: HDC- SD80 i nmero de

  srie E1TG00515, operada per lempleat pblic Sr. Joan Carles Petit Piol,

  enregistrament que queda gravat en suport targeta SD i minidisc, un exemplar del qual

  enregistrament, sense perjudici de la seva disponibilitat en la pgina web municipal i

  dems mitjans de publicitaci que es puguin adoptar, consta arxivat en la Secretaria de

  lAjuntament a efectes de la seva constncia, acreditaci i fe pblica del seu contingut i

  disponibilitat de poder-se constatar.

  Les opinions dels membres de la Corporaci en les seves intervencions consisteixen en

  la deliberaci sobre aspectes directes o indirectes de lassumpte de qu es tracti, sense

  especial transcendncia jurdica (en cas contrari constaran transcrites literalment en text)

  conduents al sentit del vot del grup en nom del qual intervenen.

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

  Ordre del dia

  1.- Presa de possessi de la Regidora Sra. Mara de las Mercedes Ramos Snchez, del

  grup municipal UNI NOU IMPULS MUNICIPAL-PARTIT DELS SOCIALISTES

  DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRS.

  2.- Lectura i aprovaci de lesborrany de acta de la sessi ordinria del Ple municipal

  duta a terme el dia 26 de gener de 2017.

  3.- Donar compte de la liquidaci del Pressupost 2016.

  4.- Aprovaci, si sescau, de les bases de subvenci de la festa major 2016-2017.

  5.-Aprovaci, si sescau, del conveni de collaboraci entre lAjuntament dels

  Pallaresos i el Consell Comarcal regulador de la delegaci i encrrec de gesti en

  diferents serveis mediambientals.

  6.- Aprovaci, si sescau, del Conveni de collaboraci entre lAjuntament dels

  Pallaresos i el CCT en matria de serveis socials i altres programes relatius al benestar

  social i poltiques digualtat recollits al contracte programa 2016-2019 amb el

  departament de treball, afers socials i famlies.

  7.- Ratificaci Decret 187/2017 de proposta al consell comarcal per a que concedeixi

  distinci de mrits de serveis distingits al Sr. Batista Pallej Amposta.

  8.- Donar compte canvi de denominaci de Grup municipal de convergncia i Uni

  (CiU) a Grup municipal de Partit Demcrata PDeCAT.

  9.- Moci dadhesi al pacte nacional pel referndum presentada pel PDeCAT

  10.- Moci de rebuig a la sentncia del TSJC: la justcia no s poltica presentada per

  PDeCAT.

  11.- Moci en relaci a la sentncia del tribunal constitucional relativa a limpost sobre

  lincrement de valor dels terrenys de naturalesa urbana presentada per PDeCAT

  12.-Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia.

  13.- Donar compte dels informes desfavorables emesos per la secretaria-intervenci

  14.- Renncia al crrec de Regidor del Sr. Miquel Granero Zapata del grup municipal

  ERC-MES-AM.

  15.-Precs i Preguntes.

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

  1.-PRESA DE POSSESSI DE LA REGIDORA SRA. MARA DE LAS

  MERCEDES RAMOS SNCHEZ, DEL GRUP MUNICIPAL UNI NOU

  IMPULS MUNICIPAL-PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-

  CANDIDATURA DE PROGRS.

  Presa de possessi de la regidora Sra. Mara de las Mercedes Ramos Snchez del Grup

  Municipal UNIM-PSC-CP, amb motiu de a renncia del Sr. Jaume Domnguez Ruiz i prvia

  renncia anticipada de la Sra. Mara Isabel Martnez Ortiz i del Sr. Javier Prez Snchez.

  Antecedents

  1. En la sessi ordinria del Ple daquesta Corporaci celebrada el dia 26 de gener de 2017

  estava incls com a punt de lordre de dia la renncia al crrec del regidor Sr. Jaime

  Domnguez.

  2. El Ple, en la mateixa sessi es dona per assabentat.

  3. En data 1 de febrer de 2017 es registre dentrada, en aquest Ajuntament, escrit de

  renncia anticipada presentat per la Sra. Maria Isabel Martnez.

  4. El dia 14 de febrer de 2017 es registre dentrada, en aquest Ajuntament, escrit de

  renncia anticipada presentat pel Sr. Javi Prez.

  5. Per tot el qual, es sollicita a la Junta Electoral Central que expedeixi la credencial

  pertinent a favor del segent candidat a la llista del grup municipal UNIM-PSC-CP, per

  completar la composici municipal.

  6. Amb data 10 de mar de 2017, mitjanant registre dentrada nm. 1110/2017, vrem

  rebre de la Junta Electoral Central la credencial de la nova regidora designada, la Sra.

  Mara de las Mercedes Ramos Snchez.

  7. El jurament o promesa del crrec s un requisit preceptiu i previ a la declaraci de la

  Sra. Mara de las Mercedes Ramos Snchez com a regidor del grup municipals UNIM-

  PSC-CP.

  Fonaments de dret

  - Article 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que va aprovar el

  Reglament dorganitzaci, funcionament i rgim jurdic de les entitats locals.

  - Articles 6, 7, 177, 178 i 182 de la Llei Orgnica nm. 5/1985, de 9 de juny, del rgim

  electoral general, que estableixen les causes dinelegibilitat i dincompatibilitat per al

  crrec de regidor municipal.

  ACTE DE JURAMENT O PROMESA

  El jurament o promesa es duu a terme utilitzant la frmula prevista en el Reial decret 707/1979,

  de 5 dabril, regulador de la frmula per a la presa de possessi de crrecs o funcions pbliques:

  Pren la paraula la Sra. Secretria la qual pregunta:

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

  Jura o promet per la seva conscincia i honor, complir fidelment les obligacions del crrec de

  regidor de lAjuntament dels Pallaresos amb lleialtat al Rei, i complir i fer complir la

  Constituci com a norma fonamental de lEstat i lEstatut dAutonomia?

  Sra. Mercedes Ramos contesta: Jo prometo.

  Se li fa entrega de les credencials i el Sr. Alcalde li dona la benvinguda, li agraeix que

  hagi acceptat el crrec i desitja que treballi en totes les seves forces pel progrs dels

  Pallaresos.

  Seguidament, se li fa entrega de la insgnia del municipi.

  La Sra. Mercedes Ramos diu unes paraules: Sr. Alcalde, Sr. Regidores y Seoras

  regidoras, vecinos y vecinas, quiero agradecer a mi grupo municipal por depositar la

  confianza en m al poder participar en la lista las pasadas elecciones municipales, y

  ahora para poder servir al municipio dels Pallaresos, a travs de la responsabilidad de

  formar parte del consistorio, pues es mi intencin y compromiso servir a los ciudadanos

  dels Pallaresos correspondiendo as a la responsabilidad que ello conlleva.

  2.- LECTURA I APROVACI DE LESBORRANY DE ACTA DE LA SESSI

  ORDINRIA DEL PLE MUNICIPAL DUTA A TERME EL DIA 26 DE GENER

  DE 2017.

  Ats que tots els regidors coneixen el redactat de lacta de lultima sessi, per haver-se distribut

  amb la convocatria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.

  Sotmesa a votaci saprova lacta de la sessi ordinria del ple municipal del dia 26

  de gener de 2017.

  3.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACI DEL PRESSUPOST 2016.

  Ats que el pressupost de cada exercici sha de liquidar, pel que fa a la recaptaci de

  drets i al pagament dobligacions, el 31 de desembre de lany natural corresponent, i els

  ingressos i els pagaments pendents aniran a crrec de la Tresoreria local, segons les

  respectives contraccions.

  Ats que larticle 89.1 del Reial decret 500/1990, de 20 dabril, pel qual es desenvolupa

  la Llei dhisendes locals, recull aquesta mateixa previsi:

  Ats que segons all establert a larticle 191.3 del TRLRHL i larticle 90.1 del Reial

  decret 500/1990, i previ informe de la Intervenci, lalcalde aprov la liquidaci del

  pressupost de lAjuntament mitjanant Decret 117/2016 de 28 de febrer de 2016,

  ordenant informar al Ple de la mateixa.

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

  I Ats que larticle 193.5 del TRLRHL i larticle 90 del Reial decret 500/1990 disposen

  que, abans de finalitzar el mes de mar, lAjuntament hauria dhaver trams al

  Departament de Governaci de la Generalitat i a la delegaci dHisenda corresponent

  una cpia de la liquidaci del pressupost, es dona compte al Ple de lAjuntament dels

  Pallaresos de la Liquidaci del Pressupost 2016 per tal de donar compliment als

  requisits anteriorment referenciats, es posa de manifest:

  DECRET DE L'ALCALDIA 117/2017

  1. ANTECEDENTS

  1.1 En data 27 de febrer de 2017 l'alcalde va sollicitar els respectius informes a la

  secretaria-intervenci de la corporaci.

  1.2 En la mateixa data es va emetre informe sobre la tramitaci de la liquidaci del

  pressupost del 2016.

  1.3. En data 27 de febrer de 2017 es va emetre informe sobre el compliment dels

  resultats obtinguts a la liquidaci.

  1.4 En data 28 de febrer de 2017 l'interventor va emetre informe sobre el clcul dels

  objectius del compliment del principi d'estabilitat pressupostria, de la regla de la

  despesa i del lmit del deute de la liquidaci del pressupost de l'exercici 2016.

  1.5 Elaborada la liquidaci del pressupost de l'exercici 2016 a 31 de desembre del

  mateix exercici, s'obt el segent resultat:

  1.5.1. Pressupost de despeses:

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

  1. Exercici en curs:

  Pressupost inicial de despeses: 2.999.700,59

  Modificacions de despeses: 668.012,53

  Pressupost definitiu de despeses: 3.667.713,12

  Despeses compromeses: 2.873.508,15

  Obligacions reconegudes: 2.873.508,15

  Pagaments realitzats: 2.815.038,54

  Obligacions pendents de pagament: 58.469,61

  2. Exercicis tancats :

  Obligacions reconegudes pendents de pagament a linici de lexercici: 40.925,62

  Baixes, anullacions, cancellacions: 0,00

  Pagaments realitzats: 40.623,11

  Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de lexercici: 8.619,18

  CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 67.088,79

  1.5.2. Pressupost dingressos:

  1. Exercici en curs:

  Pressupost inicial dingressos: 2.999.700,59

  Modificacions dingressos: 668.012,53

  Pressupost definitiu dingressos: 3.667.713,12

  Drets reconeguts: 3.110.848,37

  Drets anullats: 66.018,24

  Devoluci dingressos: 0,00

  Recaptaci neta: 2.661.240,74

  Drets pendents de cobrament: 383.589,39

  2. Exercicis tancats :

  Drets pendents de cobrament a linici de lexercici: 1.456.371,82

  Baixes: 0,00

  Recaptaci: 404.369,09

  Drets pendents de cobrament al final de lexercici: 1.052.002,73

  DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 1.435.592,12

  1.5.3. Resultat pressupostari de lexercici:

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

  1.5.4. Romanent de tresoreria:

  Lexcs de finanament afectat, amb un valor de 576.307,19 deriva dels segents

  conceptes:

  - 272.307,19 distribuci del supervit 2015.

  - 304.000 import sentncia ferma del recurs ordinari nm. 1219/2012 entre

  lAjuntament de la Secuita i lAjuntament dels Pallaresos, amb els interessos

  corresponents si el pagament de la mateixa es realitza al mes de mar.

  Per la qual cosa, el romanent de tresoreria per a despeses generals, seria de

  924.571,00

  1.5.5. Romanents de crdit:

  El total de romanents de crdit ascendeix a 576.307,19 . Estan formats pels romanents

  dincorporaci obligatria.

  - Incorporaci obligatria (Art. 47.5 del RD 500/90): Sn aquells crdits que han estat

  finanats amb recursos afectats, amb el segent detall:

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

  EXPLICACIO IMPORT

  SENTNCIA SECUITA

  RECURS ORDINARI

  1219/2012 304.000

  DISTRIBUCI SUPERVIT

  2015 272.307,19

  TOTAL 576.307,19

  1.6. Clcul de la capacitat o necessitat de finanament derivada de la liquidaci del

  pressupost.

  L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una

  posici d'equilibri o supervit pressupostari.

  El clcul de la capacitat o necessitat de finanament en els ens sotmesos a pressupost

  s'obt per diferncia entre els imports dels captols 1 a 7 d'ingressos i els captols 1 a 7

  de despeses, prvia aplicaci dels ajustos motivats per la diferncia de criteri entre la

  comptabilitat nacional i la pressupostria.

  L'entitat local presenta una capacitat de finanament per import de 779.934,46

  d'acord amb el segent detall:

  Quadre 1. Clcul de l'estabilitat

  Ingressos no financers 3.044.830,13

  Despeses no financeres 2.534.960,36

  Supervit no financer 509.869,77

  Ajustos d'ingressos

  Recaptaci 152.450,20

  PTE 64.276,00

  Interessos 0,00

  Ajustos de despeses

  Compte 413 -53.338,49

  Adquis. Pagam. Aplaat 0,00

  Interessos 0,00

  Lsings 0,00

  Execuci d'avals 0,00

  Aportacions de capital 0,00

  Ingressos ajustats 3.261.556,33

  Despeses ajustades 2.481.621,87

  Capacitat de finanament 779.934,46

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

  1.7 Compliment de la regla de la despesa

  A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la

  Despesa, caldr comparar l'import mxim establert en la liquidaci del 2015 amb

  aquell que es desprn de la liquidaci del 2016.

  La despesa computable de l'exercici 2016 ser la no financera, exclosos els interessos

  del deute, la part de la despesa finanada amb fons finalistes procedents

  dAdministracions Pbliques i, si escau, aplicarem els ajustos que estableix la tercera

  edici de la Guia per la determinaci de la Regla de la despesa de larticle 12 de la

  Llei 2/2012 Orgnica destabilitat pressupostria i sostenibilitat financera per a les

  Corporacions Locals, de la IGAE.

  Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidaci del 2015 a la qual

  aplicarem la taxa de referncia de creixement del PIB a mig termini de leconomia

  espanyola que del 2016 al 2016 s del 1,8% i, si sescau, afegirem els increments

  normatius amb carcter permanent (i anlogament les disminucions de recaptaci

  avalades per canvis normatius).

  En el quadre segent es detallen els clculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidaci del

  pressupost 2016 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas,

  l'entitat local compleix la Regla de la despesa amb un marge de del -13,09%.

  Concepte

  Liquidaci

  exercici 2015

  Liquidaci exercici

  2016

  Suma cap.1 a 7 de despeses

  sense interessos

  2.631.693,38 2.530.848,20

  AJUSTOS (Clcul despeses

  no financeres segons el

  SEC)

  44.788,98 -53.338,49

  -Venda de terrenys i altres

  inversions reals.

  0,00

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

  +/-Inversions realitzades per

  compte d'un ens local.

  0,00

  +/-Execuci d'avals. 0,00

  +Aportacions de capital. 0,00

  +/-Assumpci i cancellaci

  de deutes.

  0,00

  +/-Despeses realitzades a

  l'exercici pendents d'aplicar

  a pressupost.

  44.788,98 -53.338,49

  +/-Pagaments a socis privats

  realitzats en el marc de les

  Associacions pblico

  privades.

  0,00

  +/-Adquisicions amb

  pagament ajornat.

  0,00

  +/-Arrendament financer. 0,00

  +Prstecs 0,00

  -Inversions realitzades per la

  Corporaci local per compte

  d'altres Administracions

  Pbliques

  0,00

  Altres

  0,00

  Despeses no financeres en

  termes SEC excepte

  interessos del deute

  2.676.482,36 2.477.509,71

  -Pagaments per

  transferncies (i altres

  operacions internes) a altres

  ens que integren la

  Corporaci Local

  0,00

  - Despesa finanada amb

  fons finalistes procedents de

  la Uni Europea o d'altres

  Administracions pbliques

  126.662,09 261.452,49

  Uni Europea 0,00

  Estat 0,00

  Comunitat Autnoma 53.914,31 46.241,35

  Diputacions 72.747,78 215.211,14

  Altres Administracions

  Pbliques

  0,00

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

  - Transferncies per fons dels

  sistemes de finanament

  0,00

  - Despesa finanada amb

  supervit de la liquidaci

  0,00

  Total despesa computable a

  l'exercici (1)

  2.549.820,27 2.216.057,22

  Taxa de referncia de creix.

  del PIB (2)

  0,018

  Despesa computable

  incrementada per la taxa de

  referncia

  2.595.717,03

  + canvis normatius que

  suposen increments

  permanents de la recaptaci

  (3)

  0,00

  - canvis normatius que

  suposen decrements

  permanents de la recaptaci

  (3)

  0,00

  a) LMIT DE LA REGLA

  DE LA DESPESA (EX. n-1)

  (4)

  2.595.717,03

  b) TOTAL DESPESA

  COMPUTABLE (Exercici

  n) (5)

  2.216.057,22

  Marge de compliment 379.659,81

  % Variaci de la despesa

  computable (5-1/1) -13,09%

  1.8. Anlisi de lobjectiu de sostenibilitat

  1.8.1. Deute pblic:

  Larticle 13.1 de la Llei orgnica 2/2012, de 27 dabril, destabilitat pressupostria i

  sostenibilitat financera, nicament defineix un objectiu sectorial i no individual de

  deute per al subsector de ladministraci local.

  No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar

  aquest percentatge. No obstant aix, els lmits dendeutament aplicables a cadascuna

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

  de les entitats locals es regulen al TRLRHL, s a dir, el 110% dels ingressos corrents

  liquidats consolidats.

  El volum de deute viu a 31/12/2016, en termes de percentatge sobre els ingressos

  corrents ajustats minorant els ingressos afectats, s el segent:

  Nivell de deute viu Import

  1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 2.951.847,24

  2 (-) CCEE, QQUU, Altres.. 0,00

  3 Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-

  4)

  2.951.847,24

  4 Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 272.307,19

  5 Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00

  6 Rtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 9,22%

  1.8.2. Perode mig de pagament

  El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 19,10 dies, segons la

  segent informaci tramesa:

  Periodos de PMP

  incluidos PMP (das)

  Cuarto trimestre 2016 19,10

  FONAMENTS DE DRET

  1. La liquidaci posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada

  partida pressupostria, els crdits inicials, les seves modificacions i els crdits

  definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els

  pagaments ordenats i els realitzats.

  2. Respecte al pressupost dingressos, i per a cada concepte, la liquidaci posa de

  manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els

  drets reconeguts i anullats, i la recaptaci neta.

  3. Larticle 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqncia de la liquidaci del

  pressupost, shauran de determinar:

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

  Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de

  desembre

  El resultat pressupostari de lexercici

  Els romanents de crdit

  El romanent de tresoreria

  4. Larticle 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de mar, pel qual saprova el

  Text refs de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost

  general atendr el compliment del principi destabilitat.

  Larticle 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit

  lobjectiu destabilitat pressupostria estaran obligades a formular i aprovar un pla

  econmic financer durant l'any en curs i el segent.

  5. Atesa la nova redacci de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del

  dest del supervit pressupostari, en el cas que la liquidaci del pressupost posi de

  manifest un supervit pressupostari, aquest es destinar a reduir el nivell

  d'endeutament net, sempre amb el lmit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a

  l'import del supervit a destinar a la reducci del deute, tenint en compte la nova

  disposici addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per

  aquesta distribuci i dest del supervit.

  6. Daltra banda, lart.15.3 de lOrdre HAP/2105/2012, d1 doctubre, per la qual es

  desenvolupen les obligacions de subministrament dinformaci previstes a la Llei

  Orgnica 2/2012, de 27 dabril, destabilitat pressupostria i sostenibilitat financera,

  estableix que, abans del 31 de mar de lany segent a lexercici en qu es refereixen

  les liquidacions shauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals

  formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat

  dEmpreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats

  complementaris; les obligacions davant tercers, venudes, lquides, exigibles no

  imputades a pressupost; la situaci a 31 de desembre de lexercici anterior del deute

  viu, inclosos els quadres damortitzaci; la informaci que permet relacionar el saldo

  resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de

  finanament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i

  linforme de la intervenci davaluaci del compliment de lobjectiu destabilitat, de la

  regla de la despesa i del lmit del deute.

  7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,

  segons el qual es desenvolupa la Llei dhisendes locals, en matria de pressupostos.

  Per tant,

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

  RESOLC:

  1. Aprovar la liquidaci del pressupost de lexercici 2016, que en termes consolidats

  figura a la part .

  2. Donar compte al Ple de laprovaci de la liquidaci en la primera sessi que se

  celebri.

  3. Trametre la liquidaci al Departament de Governaci de la Generalitat de

  Catalunya i al Ministeri dHisenda i Administracions Pbliques.

  Resten per tant, assabentats.

  4.- APROVACI, SI SESCAU, DE LES BASES DE SUBVENCI DE LA

  FESTA MAJOR 2016-2017.

  Atesa la necessitat datorgar unes subvencions que shan dajustar a les entitats i/o

  particulars que collaborin a lorganitzaci de diferents actes durant la festa major 2016-

  17, sha redactat les bases mnimes que regulen la concessi daquestes subvencions.

  Per tot el qual, es proposa al Ple ladopci dels segents acords:

  PRIMER.- APROVAR les bases mnimes amb la regulaci de les concessions de

  subvencions per a totes aquelles entitats i/o particulars, dels Pallaresos que mitjanant la

  seva collaboraci en lorganitzaci dactivitats culturals en el programa dActivitats

  relacionades amb actes de la Festa Major dEstiu 2016-17.

  SEGON.- PUBLICAR el contingut daquest acord al tauler danuncis de lAjuntament,

  BDNS, al web municipal i al BOP de Tarragona.

  Sotms a votaci, amb sis vots a favor i amb cinc vots en contra del Sr. Jordi Sans,

  Maria Jess Coronado, Jaume Enseat, Mercedes Ramos i Jaime J Vidal, el Ple de

  lAjuntament aprova en tots els seus punt els anteriors acords.

  El Sr. Sans pregunta si noms s per actes de la Festa Major.

  La Regidora de festes respon que si.

  El Sr. Sans diu que voten en contra perqu creuen que haurien destar obertes tot lany,

  no noms els dies de Festa Major ja que la subvenci dependr del lactivitat que

  organitzi lentitat i del dia de la mateixa, i no totes les entitats tenen la mateixa

  capacitat.

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

  El Sr. Tenorio aclareix el tema de les subvencions. Diu que aquestes subvencions noms

  cal que presentin justificant de lacte i la despesa, doncs premien la collaboraci amb

  els actes de la festa major. A ms a ms, parallelament, hi ha una subvenci anual

  directe per les entitats.

  5.-APROVACI, SI SESCAU, DEL CONVENI DE COLLABORACI ENTRE

  LAJUNTAMENT DELS PALLARESOS I EL CONSELL COMARCAL

  REGULADOR DE LA DELEGACI I ENCRREC DE GESTI EN

  DIFERENTS SERVEIS MEDIAMBIENTALS.

  1. LAjuntament va delegat al Consell Comarcal del Tarragons la gesti de

  diferents serveis de carcter mediambiental a partir del dia 1 de gener de 2005, i

  inicialment fins al 31 de desembre de 2014.

  2. Aquest termini, mitjanant la formalitzaci duna addenda entre el Consell i aquest

  Ajuntament, va ser prorrogat a partir del dia 1 de gener de 2015 i fins el dia 1 de

  gener de 2017.

  3. El Consell Comarca est preparant els Plecs de condicions de la nova licitaci, i fan

  referncia als serveis delegats pels diferents municipis que participen en la

  iniciativa comarcal. Per aprovar la licitaci i els respectius plecs tcnic i

  administratiu s necessari que disposi de la corresponent delegaci i aprovaci dels

  convenis dels municipis que participaran en aquest servei.

  4. El Consell Comarcal ha valorat els serveis a incloure en la nova licitaci

  corresponents a aquest municipi. El pressupost rau a lexpedient i estableix la

  despesa mxima previsible el primer any del servei, dacord amb els treballs previs

  conformats pel tcnic de lrea de medi ambient, i contempla les condicions,

  freqncies i caracterstiques del servei que lAjuntament assumeix . Aquest

  conveni rau numerat, segellat i diligenciat a lexpedient administratiu i es dona per

  reprodut ( o es reprodueix).

  5. Aquest Ajuntament considera que amb la delegaci i encrrec de gesti sassoliran

  els serveis de recollida i tractament de residus i la resta de serveis mediambientals

  que figuren en lannex del conveni, s millora leficincia de la gesti pblica al

  facilita la utilitzaci conjunta de mitjans i serveis pblics, per la qual cosa est

  interessat en la delegaci i encrrec de gesti de lesmentat servei en els termes que

  figuren al conveni.Per regular aquesta actuaci del Consell Comarcal, el seu

  sistema de finanament i obligacions de les parts sescau aprovar el Conveni de

  delegaci i encrrec de gesti de les activitats de carcter material, tcnic o de

  serveis que sestableixin per part del municipi, a favor del Consell Comarcal.

  6. El secretari-Interventor de lajuntament informa favorablement aquesta delegaci i

  encrrec de gesti en els termes que figuren en el conveni que obra a lexpedient,

  aix com lassumpci de les obligacions que deriven per a lAjuntament en especial

  davant del contractista i la seva sostenibilitat.

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

  Fonaments de dret

  1. El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 dabril que aprova el Text Refs de la Llei

  Municipal i de Rgim Local de Catalunya.

  2. El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text Refs de la Llei

  dOrganitzaci Comarcal de Catalunya.

  3. El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual saprova el Reglament dobres,

  activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.

  4. Articles 47 i segents respecte als convenis de collaboraci, i, els principis de

  relacions interadministratives establerts als articles 140 i segents de la Llei

  40/2015, d1 doctubre de Rgim Jurdic del Sector Pblic

  Per tot el qual, es proposa al Ple ladopci dels segents acords:

  Primer.- APROVAR la delegaci a favor del Consell Comarcal del segent:

  - Adopci en nom i com a delegat de lAjuntament, dels acords necessaris per a la

  contractaci i prestaci dels serveis mediambientals, que figuren a lannex del

  conveni. (Lajuntament respondr directament davant ladjudicatari essent part

  del contracte). Sinclou la resoluci de tots els recursos del procs contractual.

  - Modificacions o variacions del contracte conseqncia dels plecs o exigides per

  la legislaci aplicable en la matria.

  - Tractament de residus.

  Segon.- APROVAR els segents encrrecs de gesti de les activitats de carcter

  material, tcnic o de serveis de la prestaci dels serveis mediambientals que figuren a

  lannex del conveni:

  - Redacci de tota la documentaci tcnica i administrativa per fer possible la

  contractaci de la prestaci a favor del municipi dels serveis mediambientals

  indicats a lannex.

  - Realitzaci de totes les tasques de seguiment de la prestaci objecte del

  contracte (inclou el control del compliment de lexecuci del servei i informar

  certificacions factures del contractista de forma prvia a la retribuci de la

  corresponent certificaci o factura per part de lAjuntament). Aquest informe

  acreditar la prestaci del servei i podr donar lloc a la seva retribuci per part

  de lAjuntament.

  Tercer.- APROVAR el conveni de collaboraci marc, i el corresponent annex, a

  establir entre aquest Ajuntament i el Consell Comarcal del Tarragons, que es troba a

  lexpedient i es dona per reprodut, ( o s reprodueix), regulador de la delegaci i

  encrrec de gesti en diferents serveis mediambientals, aix com les obligacions

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

  derivades per a aquesta Corporaci en especial davant del contractista i del Consell

  Comarcal.

  Quart.- LAjuntament accepta que el preu dels serveis del contracte que per delegaci

  adjudicar i formalitzar el Consell Comarcal amb lempresa guanyadora de la licitaci

  ser el que resulti de ladjudicaci del procediment contractual convocat per aquest per

  delegaci i encrrec de gesti de lAjuntament que pot incloure la licitaci i

  contractaci del servei daltes Ajuntaments assumint aquests el cost que els sigui

  repercutible, i de les modificacions o variacions que sapliquessin al mateix, sent

  aquests com a mxim per al primer any els que rauen a lannex del present conveni.

  Lajuntament accepta lobligaci de pagament de forma directa al contractista dacord

  amb els termes que resultin de ladjudicaci i del plec rector del contracte.

  Cinqu.- LAjuntament assumeix lobligaci plurianual de consignar al pressupost

  municipal crdit suficient i adequat per fer front a les despeses derivades de lesmentada

  adjudicaci durant el termini de vigncia del contracte en tant que s un acord del

  mateix, adoptat en base nicament a la delegaci i encrrec de gesti efectuada al

  Consell que no determina lobligaci de pagament del Consell.

  Sis.- Aquest conveni entrar en vigor el dia de la seva signatura i sestableix per una

  vigncia de 10 anys a comptar des del dia en qu es formalitzi per delegaci el contracte

  administratiu amb lempresa adjudicatria dels serveis.

  Set.- Donar compte daquest Conveni al Sndic de Comptes de Catalunya, al superar la

  quantia de 600.000 .

  Vuit.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal.

  Nov.- Trametre, un cop siguin signats per les parts, cpia del conveni indicat a la

  Direcci General dAdministraci Local del Departament de Governaci de la

  Generalitat de Catalunya, dacord amb el que estableix larticle 309.1 del Reglament

  dobres, activitats i serveis dels ens locals, de 13 de juny de 1995.

  Sotms a votaci, amb sis vots a favor i amb cinc abstencions del Sr. Jordi Sans,

  Maria Jess Coronado, Jaume Enseat, Sra. Mercedes Ramos, i Sr. Jaime J Vidal,

  el Ple de lAjuntament aprova en tots els seus punt els anteriors acords.

  El Sr. Sans diu que el seu grup sabst perqu enlloc diu els diners que shan de pagar.

  No hi ha lannex.

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

  La Regidora diu que si vol els hi pot facilitar lannex, doncs al moment de la

  convocatria hi havia discrepncies en el preu amb el Consell Comarcal.

  6.- APROVACI, SI SESCAU, DEL CONVENI DE COLLABORACI ENTRE

  LAJUNTAMENT DELS PALLARESOS I EL CCT EN MATRIA DE SERVEIS

  SOCIALS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I

  POLTIQUES DIGUALTAT RECOLLITS AL CONTRACTE PROGRAMA

  2016-2019 AMB EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I

  FAMLIES.

  Vist que el Departament de Treball, Afers Socials i Famlies i el Consell Comarcal del

  Tarragons han signat, en data 16 de setembre de 2016, un Contracte Programa per a la

  coordinaci, cooperaci i collaboraci en matria de serveis socials i altres programes

  relatius al benestar social i les poltiques digualtat per al perode 2016-2019, on

  sestableixen els criteris, les condicions i els compromisos per cada un dels serveis i

  programes que inclou el Contracte Programa.

  Ats que levoluci dels contractes programa, en matria de serveis socials, han

  demostrat que constitueixen una eina que sha erigit com a un instrument idoni per

  articular els compromisos en les relacions de coordinaci i cooperaci, a fi de millorar

  la qualitat dels serveis pblics adreats a la ciutadania i leficincia en ls de recursos

  pblics.

  Per tot el qual, es proposa al ple ladopci dels segents acords:

  Primer.- APROVAR el conveni de collaboraci entre lAjuntament dels Pallaresos i

  el Consell Comarcal del Tarragons en matria de serveis socials i altres programes

  relatius al benestar social i poltiques digualtat recollits al contracte programa 2016-

  2019 amb el departament de treball, afers socials i famlia.

  Segon.- FACULTAR al Sr. Alcalde per realitzar els trmits i gestions administratives

  necessries per lexecuci del present acord.

  Tercer.- DONAR publicitat a lacord amb exposici del mateix al taul danuncis i web

  municipal.

  Sotms a votaci, el Ple de lAjuntament aprova en tots els seus punt els anteriors

  acords, per unanimitat.

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

  7.- RATIFICACI DECRET 187/2017 DE PROPOSTA AL CONSELL

  COMARCAL PER A QUE CONCEDEIXI DISTINCI DE MRITS DE

  SERVEIS DISTINGITS AL SR. BATISTA PALLEJ AMPOSTA.

  DECRET D- 187/2017

  Atesa la convocatria del Consell Comarcal del Tarragons, per la concessi de

  Distincions de mrits als serveis distingits amb lobjectiu dhonorar persones o

  entitats en mrit de la labor realitzada o conducta seguida que hagin contribut a

  augmentar el prestigi dun municipi del tarragons o de la comarca en el seu conjunt.

  Ats que aquest equip de govern considera idoni proposar al Consell Comarcal del

  Tarragons la menci especial del Sr. Batista Pallej Amposta, per les tasques

  desenvolupades al municipi, per la dedicaci i esfor per la seva tasca de servei al

  municipi durant els anys que va estar com a agutzil dels Pallaresos, on al marge de la

  seva tasca laboral tingu aix mateix un paper de cohesi entre els vens que generava

  sinrgies entre les entitats, les associacions. La seva presncia (dins i fora del seu

  horari laboral) feia que la poblaci el veis com aquella persona que simbolitzava la

  protecci del consistori ves els vens.

  Ara per ara, continua sent-hi un referent al poble per la seva predisposici a

  collaborar amb tothom.

  Per la qual cosa

  RESOLC

  Primer.- Proposar al Consell Comarcal del Tarragons que concedeixi distinci de

  mrits de serveis distingits per la laboral social realitzada al Sr. Batista Pallej

  Amposta, fill del municipi dels Pallaresos.

  Segon.- Notificar el contingut daquesta resoluci al Consell Comarcal del Tarragons,

  aix com la tramesa de lexpedient, per tal que sigui incls a la convocatria de

  referncia.

  Tercer.- Donar compte del present decret a la propera sessi que se celebri.

  Sotms a votaci, el Ple de lAjuntament ratifica el Decret 187/2017 per

  unanimitat.

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

  8.- DONAR COMPTE CANVI DE DENOMINACI DE GRUP MUNICIPAL DE

  CONVERGNCIA I UNI (CIU) A GRUP MUNICIPAL DE PARTIT

  DEMCRATA PDECAT.

  Dacord amb lescrit presentat en data 21 de gener de 2017, nm. de registre dentrada

  367, en el qual el grup municipal de CiU demanen sacordi modificar la denominaci de

  Grup Municipal de Convergncia i Uni CiU a Grup Municipal de Partit Demcrata

  PDeCAT; i es doni compte al ple de canvi de denominaci.

  Resten per tant, assabentats.

  9.- MOCI DADHESI AL PACTE NACIONAL PEL REFERNDUM

  PRESENTADA PEL PDECAT.

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

  Sotms a votaci, amb sis vots a favor i amb cinc vots en contra del Sr. Jordi Sans,

  Maria Jess Coronado, Jaume Enseat, Sra. Mercedes Ramos, i Sr. Jaime J Vidal,

  el Ple de lAjuntament aprova en tots els seus punt els anteriors acords.

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

  Explicaci de vot:

  El Sr. Sans diu que han votat en contra perqu no estan dacord en algun dels punts de

  lannex. Ells defensen un referndum sobre la reforma Constitucional, per dotar les

  relacions entre Catalunya i Espanya dun nou marc, iniciat pel dileg entre les dues

  parts.

  El Sr. Jaime J. Vidal ha votat en contra pels segents motius: fa anys que els

  separatistes catalans volen trencar lEstatut de Catalunya, les seves institucions

  autonmiques i la nostra condici despanyols. Tot aix ha comportat que els Diputats

  separatistes hagin infringit la legalitat.

  Cal recordar que lany 2010 quan Artur Mas va arribar al Govern de la Generalitat va

  pactat amb el PP, estava al capdavant duna CiU que mai ha estat ni ser

  independentista. No va ser fins el 2012, quan va optar per la lnia ms independentista.

  En la meva opini, aquet gir s degut a la seva manipulaci de persones innocents. Fins

  on arriba el dret a decidir? Ens volen fer retornar al s. IXI per tal de tenir ms poder i

  desobeir la justcia espanyola. La sobirania nacional resideix en el poble, i aquesta

  qesti correspon a tots els espanyols decidir, no noms a una part. No es pot

  fragmentar el dret a decidir.

  10.- MOCI DE REBUIG A LA SENTNCIA DEL TSJC: LA JUSTCIA NO S

  POLTICA PRESENTADA PER PDECAT.

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

  Sotms a votaci, amb sis vots a favor i amb cinc vots en contra del Sr. Jordi Sans,

  Maria Jess Coronado, Jaume Enseat, Sra. Mercedes Ramos, i Sr. Jaime J Vidal,

  el Ple de lAjuntament aprova en tots els seus punt els anteriors acords.

  Explicaci de vot:

  El Sr. Sans diu que han votat en contra perqu el punt 3 no t res a veure amb el rebuig

  a la sentncia i perqu el seu partit considera que s imprescindible el respecte a la llei i

  a totes les resolucions judicials.

  El Sr. Jaime J. Vidal diu aquesta condemna no ha estat el final de lestat espanyol ni ha

  sortit la gent al carrer manifestant-se en contra de les sentncies. Ning est per sobre de

  la llei en un Estat democrtic i de dret. Una part de la ciutadania no t tota la informaci

  i se lest enganyant. Estan enganyant persones de bona fe. Les institucions

  internacionals no acceptaran mai la independncia dun redut nombre de poltics que

  vulneren la llei i la Constituci del seu pas. Constituci que Catalunya va votar a favor.

  I quan aquesta es vol vulnerar, lEstat ha dactuar. Aquesta sentncia s una victria de

  lestat de Dret.

  El Sr. Tenorio diu que posar unes urnes no s delicte, si els casos de corrupci.

  El Sr. Jaime J. Vidal diu que si pot posar urnes, per en la forma que toca. No vulnerant

  la llei.

  11.- MOCI EN RELACI A LA SENTNCIA DEL TRIBUNAL

  CONSTITUCIONAL RELATIVA A LIMPOST SOBRE LINCREMENT DE

  VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA PRESENTADA

  PER PDECAT

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - ajuntamen[email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

  Sotms a votaci, amb sis vots a favor, quatre abstencions, i un vot en contra del

  Sr. Jaime J Vidal, el Ple de lAjuntament aprova en tots els seus punt els anteriors

  acords.

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

  Explicaci de vot:

  El Sr. Jaime J. Vidal diu que en alguns punts est a favor, per com que ha de votar en

  la seva totalitat, ha votat en contra. Primer felicita als regidors de PDcAT per acatar una

  sentncia abans que es dicti i publiqui. Aix hauria de ser en tots els casos, no noms

  quan els agradi el contingut de la mateixa, daix sen diu hipocresia.

  Estem dacord amb el punt 3 i 4. Per arribem tard, perqu el govern de lEstat ja t tots

  els escenaris preparats. El punt 1 totalment en desacord, doncs no es pot realitzar abans

  que es dicti la sentncia. El punt 2, primer shauran daprovar els pressupostos de

  lEstat.

  Per acabar, dir que aquesta moci sha copiat dalgun lloc i falta un acord. En loriginal

  hi ha 5 acords. El que falta s el que diu: posar a disposici dels ciutadans

  assessorament en tot all referent a la gesti i liquidaci de plusvlua. Quina casualitat,

  al que ms interessa als vens no ho posen. Demano que es posi un assessor per

  informar. Aquest punt no hauria dhaver caigut pel cam.

  El Sr. Alcalde diu que aquestes mocions les ha entrat un partit poltic. Com a govern

  acceptem aquesta proposta que ja tenem prevista, per com a partit no ens podem fer

  nostra aquesta proposta.

  El Sr. Tenorio diu que es demaggia pura.

  La Sra. Coronado demana que aquestes discussions no sn prpies dun ple.

  12.-DONAR COMPTE DECRETS, RESOLUCIONS I INFORMES ALCALDIA.

  Sinforma del desenvolupament del Padr dHabitants:

  Mes FEBRER de 2017:

  Xifra Inicial: 4.666

  Altes: 19

  Baixes: 17

  Defuncions: 8

  Total Habitants: 4.660 habitants

  Manifestant tots els assistents restar-ne assabentats.

  A continuaci, es dona compte dels Decrets dAlcaldia:

  Els decrets que passen sessi van del nmero 27/2017, de data 17 de gener de 2017, incoaci

  expedient renovaci, o caducitat, de les inscripcions padronals, al 188/2017, de 23 de mar de

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

  2017, convocant sessi ordinria de data 30 de mar i comissi informativa de data 28 de mar

  de 2017.

  13.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DESFAVORABLES EMESOS PER

  LA SECRETARIA-INTERVENCI

  Atesa la modificaci del TRLRHL per la LRSAL, realitzada sobre l'art. 218 TRLRHL,

  la qual obliga a elevar al Ple aquelles resolucions contrries als informes de la

  Secretaria-Intervenci Municipal en punt separat de l'ordre del dia, fent constar al

  mateix temps que les mateixes seran comunicades degudament a la Sindicatura de

  Comptes de la Generalitat de Catalunya, i a la Subdelegaci de Govern, es dona compte

  de les emeses des de lltim ple celebrat i fins a data 23 de mar de 2017.

  - Decret 54/2017, de data 27 de gener de 2017, daprovaci i ordre de pagament

  de la relaci de nmines al personal laboral i funcionari de lAjuntament dels

  Pallaresos, aix com les dels regidors amb dedicaci parcial i per assistncies a

  plens i comissions informatives del mes de gener de 2017.

  - Decret 112/2017, de 23 de febrer de 2017, daprovaci i ordre de pagament de la

  relaci de nmines al personal laboral i funcionari de lAjuntament dels

  Pallaresos, aix com les dels regidors amb dedicaci parcial i per assistncies a

  plens i comissions informatives del mes de febrer de 2017.

  -

  Resten per tant assabentats la totalitat dels regidors assistents a la sessi, tota vegada

  que ha restat a la seva disposici la documentaci corresponent a les resolucions en

  aquest punt elevades.

  14.- RENNCIA AL CRREC DE REGIDOR DEL SR. MIQUEL GRANERO

  ZAPATA DEL GRUP MUNICIPAL ERC-MES-AM.

  El Sr. Granero fa entrega de lescrit de renncia que diu:

  Al Ple de lAjuntament dels Pallaresos,

  En Miquel Antoni Granero i Zapata, actuant en la seva condici de regidor daquest

  excellentssim ajuntament, amb domicili a Avda. Catalunya 8, a efectes de notificacions

  MANIFESTA

  Que en data de 25 de maig de 2015 va prendre possessi del crrec de regidor de

  lajuntament dels Pallaresos en haver estat escollit com a membre electe de la llista

  presentada per Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment dEsquerres - Acord

  Municipal.

 • AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragons)

  Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - [email protected]

  43151 ELS PALLARESOS

  www.ajuntamentdelspallaresos.cat

  Que per diversos motius em veig impossibilitat per a seguir complint la tasca per a la

  qual vaig sser escollit la qual cosa implica que renuncio al crrec de regidor per a

  que un altre persona pugui desenvolupar aquesta tasca.

  Que dacord amb el que estableix larticle 9.4 del Reglament dOrganitzaci i

  Funcionament de les Corporacions Locals en relaci a larticle 182 de la LOREG es

  presenta aquest escrit per tal que el Ple de la Corporaci en prengui coneixement en la

  propera sessi.

  Es fa la present manifestaci als efectes oportuns als Pallaresos essent el dia trenta de

  mar de dos mil disset.

  Miquel A. Granero i Zapata

  El Ple es dona per assabentat.

  15.-PRECS I PREGUNTES.

  Per raons tcniques, a causa de la interrupci tcnica de la gravaci de la sessi del ple

  ordinari, no resulta possible fer constar lapartat de precs i preguntes.

  I no havent-hi ms assumptes que tractar, s'aixeca la sessi essent les 21:45 hores (les

  vint-i-una hores i quaranta-cinc minuts), del contingut de la qual s'aixeca la present acta

  que signa el Sr. Alcalde i jo, la Secretria-interventora, que dono fe.

  Els Pallaresos, 30 de mar de 2017.

  Vist-i-plau, lAlcalde, Sr. Josep Maria Nolla Cabellos