Malalties infeccioses a l’escola - Reus · Malalties infeccioses a l’escola Guia per als/les...

of 32/32
Malalties infeccioses a l’escola Guia per als/les mestres
 • date post

  18-Apr-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Malalties infeccioses a l’escola - Reus · Malalties infeccioses a l’escola Guia per als/les...

 • Malaltiesinfecciosesa l’escolaGuia per als/lesmestres

  Carrer Ample, 13 43202 ReusTel. 977 010 040 Fax 977 010 043

  www.reus.cat

  AJUNTAMENT DE REUSBenestar

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 1

 • PRESENTACIÓ

  CONSELLS

  CONJUNTIVITIS PURULENTA

  ESCARLATINA

  GALTERES

  GIARDIASI

  HEPATITIS A

  HEPATITIS B

  IMPETIGEN CONTAGIÓS

  MENINGITIS

  PEDICULOSI

  RONYA o SARNA

  RUBÈOLA

  TINYA

  TOS FERINA

  TUBERCULOSI

  VARICEL·LA

  XARAMPIÓ

  3

  4

  6

  8

  10

  11

  12

  14

  16

  17

  18

  20

  22

  24

  26

  27

  28

  30

  Índex

  Malalties infeccioses a l’escola. Guia per als/les mestres. 4a edició. Desembrede 20 07. © d’aquesta edició: Institut Municipal de Puericultura Doctor Fr i a sE d i t a : Ajuntament de Reus. Institut Municipal de Puericultura Doctor Fr i a sD i r e c t o r : Pere LíndezDirectora del progr a m a : Coia AngueraR e v i s i ó : Isabel Mart í n ez de la To r r eProjecte gràfic i maquetació: Basora i Basora. Comunicació i publicitat

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 2

 • Cada cop l’infant inicia la seva educació mésaviat pel que fa a l’edat i això fa que a l'escola ustrobeu amb més malalties infeccioses. Aquestesmalalties no són noves, però abans els infantsles passaven encara a casa.

  Per aquest motiu i arran de les vostres consultes,hem elaborat un petit recull de les malalties méscomunes en l'edat infantil amb les dades de mésinterès, com símptomes, mecanismes de trans-missió, durada del contagi, tornada a l'escola iprecaucions.

  L’educació per a la salut és una eina molt impor-tant que porteu a terme a l’escola.

  L’apartat d’higiene en general és molt interessanti fonamental perquè la manca d’higiene és undels mitjans de contagi de malalties infeccioses,però també és important saber què cal ferdavant d’un cas de malaltia i com evitar-ne elcontagi.

  Per tant, us presento aquest petit recull de nor-mes per fer front a les malalties més comunes.

  Atentament

  Rosa Garrido Arcones

  Regidora de BenestarPresidenta de l’Institut Municipal de Puericultura Dr. Frias

  P r e s e n t a c i ó

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 3

 • C o n s e l l s

  MALALTIES INFECCIOSES A L’ESCOLA. GUIA PER ALS/LES MESTRES

  MEDICACIÓAbans de donar una medicació cal saber el per-què.

  Si un/a alumne/a s'ha de medicar dins l'horariescolar, cal sol·licitar als pares o tutors la receptadel metge, on ha de constar: el nom del medi-cament, la dosi, l'horari i el calendari (dies dedurada), vegades que cal administrar el medica-ment al dia i les hores de les preses.

  Si per qualsevol motiu els pares o tutors no tin-guessin la recepta, hauran d'omplir una peticióper demanar l'administració del medicamentsota la seva responsabilitat, amb el nom delmetge, els dies de tractament, el nom delmedicament i la dosi.

  L'escola evitarà en la mesura que sigui possibledonar medicació als/les alumnes (ni tan solsper un mal de cap; si el dolor és massa fort, elmillor és avisar els pares i que l'alumne/a tornia casa).

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 4

 • Institut Municipal de Puericultura Dr. Frias

  MALALTIESSi un/a nen/a no es troba bé, cal avisar la famí-lia (febre, vòmits, diarrea, etc.).

  SERVEIS D'URGÈNCIACal tenir a l'abast els telèfons dels serveis d'ur-gència.

  PREVENCIÓS'ha d'insistir en la importància de tapar-se laboca en tossir o esternudar i en rentar-se lesmans després d'anar al vàter i abans de menjar.

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 5

 • MALALTIES INFECCIOSES A L’ESCOLA. GUIA PER ALS/LES MESTRES

  Conjuntivitis purulenta Bacteri, virus

  SÍMPTOMES

  Llagrimeig, irritació, molèsties per la llum,edema de les parpelles, secreció aquosa quees torna mucopurulenta.

  TRANSMISSIÓPer les secrecions de les persones malaltes através dels dits, tovalloles, etc.

  CONTAGIDurant tota la malaltia si no es fa el tractament.

  INCUBACIÓDe 12 a 72 hores.

  TORNADA A L'ESCOLAA les 24 h de l'inici del tractament.

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 6

 • Institut Municipal de Puericultura Dr. Frias

  PRECAUCIONSCal extremar les mesures d'higiene: rentar-seacuradament les mans, no compartir les tovallo-les, no anar a la piscina fins que no estiguicurat.

  conjuntivitis galteresimpetigen

  tinya varicela

  escarlatina rubeola xarampió

  polls

  ronya

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 7

 • Escarlatina Bacteri

  MALALTIES INFECCIOSES A L’ESCOLA. GUIA PER ALS/LES MESTRES

  SÍMPTOMESFebre, mal de gola, malestar general, dolorabdominal, vòmits, angines i erupció cutània:petits punts vermells amb aparença de pell degallina o paper de vidre.

  TRANSMISSIÓSecrecions respiratòries i contacte directe.

  CONTAGID’1 a 4 dies abans de l'erupció.

  INCUBACIÓD’1 a 4 dies.

  TORNADA A L'ESCOLAA les 24 h de l'inici del tractament, sempre queel seu estat general sigui bo (ni vòmits ni febre,etc.).

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 8

 • Institut Municipal de Puericultura Dr. Frias

  PRECAUCIONSCal complir bé el tractament per prevenir com-plicacions.

  L'escarlatina es pot tenir 3 vegades perquè hiha tres toxines que l'originen.

  conjuntivitis galteresimpetigen

  tinya varicela

  escarlatina rubeola xarampió

  polls

  ronya

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 9

 • Galteres Virus

  MALALTIES INFECCIOSES A L’ESCOLA. GUIA PER ALS/LES MESTRES

  SÍMPTOMESFebre, inflamació dolorosa de les glàndules salivalssituades entre l'orella i la mandíbula; pot anar acom-panyada d'una inflamació dels testicles i/o una infla-mació de les meninges i l'encèfal.

  TRANSMISSIÓA través de les gotes de saliva, objectes personalscontaminats per la saliva (llapis, tovalloles, etc.).

  CONTAGIDe 2 dies abans de la inflama-ció a 9 dies després.

  INCUBACIÓDe 12 a 25 dies.

  TORNADA A L'ESCOLAAls 9 dies de l'inici de la inflamació de les glàndu-les salivals.

  Vacunació a la infància amb la triple vírica en duesdosis: una als 15 mesos i l'altra als 4 anys (inclou lavacuna de les galteres).

  conjuntivitis galteresimpetigen

  tinya varicela

  escarlatina rubeola xarampió

  polls

  ronya

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 10

 • Giardiasi Paràsit

  Institut Municipal de Puericultura Dr. Frias

  SÍMPTOMESDiarrea de color pàl·lid i no gaire abundant ambmolta pudor, acompanyada de pèrdua de ganai, de vegades, mal de panxa.

  TRANSMISSIÓPer contacte amb la persona afectada, a travésde les mans brutes després d'anar al vàter, percontacte amb els bolquers, a través de menjarsi begudes contaminades o altres objectes.

  CONTAGIMentre la persona infectada no iniciï el tracta-ment.

  INCUBACIÓDe 7 a 10 dies.

  TORNADA A L'ESCOLAA la desaparició dels símptomes, encara que nos'hagi finalitzat el tractament.

  PRECAUCIONSCal observar les normes bàsiques d'higiene:rentar-se les mans després d'anar al vàter,abans i després de cada canvi de bolquers i uti-litzar guants d'un sol ús a l'hora de canviar-los.

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 11

 • Hepatitis A Virus

  MALALTIES INFECCIOSES A L’ESCOLA. GUIA PER ALS/LES MESTRES

  SÍMPTOMESFebre, anorèxia, nàusees, molèsties abdominals,malestar general, cansament, engroguiment dela pell i de les mucoses, orina de color grocfosc (com una beguda de cola) i femtes decolor d'argila (blanquinoses).

  TRANSMISSIÓPer no rentar-se les mans després d'anar alvàter o de canviar bolquers, contacte amb per-sones infectades, aigües i menjars contaminats,i amb objectes contaminats com joguines,coberts si entren en contacte amb la boca.

  CONTAGIDes de 2 setmanes abans de l'aparició de laicterícia, coloració de la pell i mucoses, fins a 2setmanes després.

  INCUBACIÓDe 15 a 30 dies.

  TORNADA A L'ESCOLA1 setmana després de l'inici de la icterícia odels símptomes i de tolerar bé l'activitat diària.

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 12

 • Institut Municipal de Puericultura Dr. Frias

  PRECAUCIONSCal augmentar la higiene personal, l'ús de sabói de tovalloles d'un sol ús.

  S'han d'extremar les mesures higièniques en ferús del vàter, rentant-se sempre les mans des-prés d'anar al vàter i abans de menjar.

  A les llars d'infants cal rentar-se les mans abansi després de cada canvi de bolquers. És impor-tant utilitzar guants d'un sol ús a cada canvi debolquers i també fer servir tovalloles d'un sol úsper a les mans.

  En l'actualitat es vacuna de l’hepatitis A+B a 6ède primària.

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 13

 • Hepatitis B Virus

  MALALTIES INFECCIOSES A L’ESCOLA. GUIA PER ALS/LES MESTRES

  SÍMPTOMESMalestar general, febre baixa, pèrdua de lagana, nàusees, molèsties abdominals, cansa-ment, engroguiment de la pell i de les muco-ses, orina de color groc fosc (com una begudade cola).

  TRANSMISSIÓSaliva, sang.

  CONTAGIA través de ferides.

  INCUBACIÓDe 6 setmanes a 6 mesos.

  TORNADA A L'ESCOLADesprés de la fase aguda.

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 14

 • Institut Municipal de Puericultura Dr. Frias

  PRECAUCIONSCal vigilar el contacte amb sang si tenim ferides,esgarrapades i d'altres lesions a la pell, per aixòcal utilitzar per a les cures guants d'un sol ús.

  No s'han de compartir objectes d'higiene perso-nal, com ara raspalls de dents i tallaungles, etc.

  Actualment la vacuna està inclosa dins el calen-dari de vacunació sistemàtica als 2, 4 i 6 mesosi als no vacunats a 6è de primària amb la vacu-na de l’hepatitis A+B.

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 15

 • Impetigen c o n t a giós Bacteri

  MALALTIES INFECCIOSES A L’ESCOLA. GUIA PER ALS/LES MESTRES

  SÍMPTOMESVesícules a la cara i mans que es transformenen crostes groguenques.

  TRANSMISSIÓEl contacte directe amb les secrecions de lesvesícules i/o amb elsobjectes contaminats.

  CONTAGIDes de l'inici fins que noestigui curat.

  INCUBACIÓDe 7 a 10 dies.

  TORNADA A L'ESCOLAA les 24 h de l'inici del tractament.

  PRECAUCIONSCal fer servir tovalloles d'un sol ús, ja que ésuna malaltia molt contagiosa.

  Rentar-se les mans minuciosament després detocar les lesions de la pell.

  conjuntivitis galteresimpetigen

  tinya varicela

  escarlatina rubeola xarampió

  polls

  ronya

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 16

 • M e n i n gitis Bacteri - virus

  Institut Municipal de Puericultura Dr. Frias

  SÍMPTOMESFebre, mal de cap intens, vòmits, rigidesa delclatell. També poden aparèixer taques de colormorat a la pell, per tot el cos.

  TRANSMISSIÓContacte directe amb persones afectades a tra-vés de les gotes de saliva.

  CONTAGILa possibilitat de contagi existeix mentre persis-teixin els virus o els bacteris; amb el tractamentadequat es pot disminuir la transmissió.

  INCUBACIÓDe 2 a 10 dies.

  TORNADA A L'ESCOLAUn cop s'hagi obtingut l'alta hospitalària.

  PRECAUCIONSCal estar alerta des de l'aparició d'un cas fins aun període màxim de dos mesos.Quimioprofilaxi als contactes directes si és bac-teriana. Actualment es vacuna contra el menin-gococ C amb vacuna conjugada (MCC) als 2, 4i 6 mesos de edat.

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 17

 • Pediculosi Insecte

  MALALTIES INFECCIOSES A L’ESCOLA. GUIA PER ALS/LES MESTRES

  SÍMPTOMESIrritació, picor al cap.

  TRANSMISSIÓPrincipalment per contacte directe, intercanvid'objectes personals (pintes, cintes del cabell,gorres, etc.).

  Els polls passen d'un cap a l'altre per contactedels cabells o objectes personals, ja que notenen ales per volar i no són capaços de saltar.

  CONTAGIMentre existeixin polls vius o llémenes (ous), espot transmetre a altres persones.

  TORNADA A L'ESCOLAUn cop iniciat correctament el tractament. Ésaconsellable, però, que abans s'hagin eliminatels ous (al mercat hi ha unes pintes especialsamb les pues molt fines i juntes).

  PRECAUCIONSCal tenir en compte l'ús dels objectes personals(cintes del cabell, barrets, pintes, etc.) i no com-partir-los. Eviteu els contactes directes de cap acap.

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 18

 • Institut Municipal de Puericultura Dr. Frias

  RECOMANACIONSPER A LES FAMÍLIESLa revisió del cabell uns 2 cops per setmana,mirar darrere les orelles i al clatell per comprovarsi hi ha llémenes, els polls són difícils de veure.

  Cal avisar les persones més properes si tenimpolls per poder comprovar si elles també entenen.

  Els infants no parasitats no han de fer-se el trac-tament. El tractament per a la pediculosi solss'ha d'administrar en cas d'estar infestat. Noapliqueu colònies preventives perquè provo-quen resistència.

  conjuntivitis galteresimpetigen

  tinya varicela

  escarlatina rubeola xarampió

  polls

  ronya

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 19

 • Ronya o sarna Àcars

  MALALTIES INFECCIOSES A L’ESCOLA. GUIA PER ALS/LES MESTRES

  SÍMPTOMES Vesícules (petites ampolles), pàpules (petitsgranets) situades damunt de solcs sota la pellque causen una picor molt forta, sobretot denit.

  TRANSMISSIÓContacte directe amb persones afectades itambé per roba contaminada.

  CONTAGIDe 2 o 3 setmanes abans de l'aparició de lespicors fins a la completa desaparició del paràsit.

  INCUBACIÓDe 2 a 6 setmanes.

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 20

 • Institut Municipal de Puericultura Dr. Frias

  TORNADA A L'ESCOLAA la desaparició del paràsit, uns 7 dies desprésd'haver-se fet bé el tractament.

  PRECAUCIONSCal augmentar la higiene personal. És rar queen una família només hi hagi un cas.

  conjuntivitis galteresimpetigen

  tinya varicela

  escarlatina rubeola xarampió

  polls

  ronya

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 21

 • Rubèola Virus

  MALALTIES INFECCIOSES A L’ESCOLA. GUIA PER ALS/LES MESTRES

  SÍMPTOMESFebre, erupció cutània i inflamació dels ganglisdel coll.

  TRANSMISSIÓPer l'aire, contacte directe i amb objectes conta-minats.

  CONTAGIDe 7 dies abans de l'erupció a 5 dies després

  INCUBACIÓDe 5 a 15 dies.

  TORNADA A L'ESCOLAAls 7 dies de l'inici de l'erupció.

  PRECAUCIONSLes dones embarassades que no hagin passatla malaltia i/o no estiguin vacunades, cal queprenguin mesures especials per evitar el con-tacte amb persones malaltes, sobretot durant elprimer trimestre de l'embaràs.

  Vacunació amb la triple vírica a la infància, duesdosis: una als 15 mesos i l'altra als 4 anys.

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 22

 • 37º

  37,5º

  38º

  38,5º

  39º

  39,5º

  40º

  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28dies

  contagi

  incubació

  erupció

  baixada de l’erupció

  rubèola

  Institut Municipal de Puericultura Dr. Frias

  conjuntivitis galteresimpetigen

  tinya varicela

  escarlatina rubeola xarampió

  polls

  ronya

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 23

 • Tinya Fong

  MALALTIES INFECCIOSES A L’ESCOLA. GUIA PER ALS/LES MESTRES

  SÍMPTOMESPetites elevacions i/o escamacions de la pellque creixen de forma concèntrica, s'assequenpel centre i s'expandeixen per les vores.

  TRANSMISSIÓContacte directe amb persones afectades itambé a través de la roba contaminada, i percontacte amb animals afectats.

  CONTAGIMentres persisteix la lesió sense tractar.

  INCUBACIÓDe 10 a 14 dies.

  TORNADA A L'ESCOLAUn cop iniciat el tractament.

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 24

 • Institut Municipal de Puericultura Dr. Frias

  PRECAUCIONSS'ha de tenir cura dels objectes personals i nocompartir-los. S'ha d'evitar el contacte amb ani-mals que puguin estar infectats.

  conjuntivitis galteresimpetigen

  tinya varicela

  escarlatina rubeola xarampió

  polls

  ronya

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 25

 • Tos ferina Bacteri

  MALALTIES INFECCIOSES A L’ESCOLA. GUIA PER ALS/LES MESTRES

  SÍMPTOMESTos (seca o amb esput, soroll estrident), febre,vòmits provocats per la tos.

  TRANSMISSIÓSecrecions respiratòries.

  CONTAGIDe 7 a 21 dies.

  INCUBACIÓDe 7 a 20 dies.

  TORNADA A L'ESCOLAAls 5 o 7 dies després de l'inici del tractament.

  Els nens de menys de 7 anys amb menys de 4dosis de vacuna s'han d'excloure fins als 21dies després de l'exposició.

  Vacunació amb DTPa que inclou la vacuna deltètanus, la diftèria i la tos ferina. S'administra als2, 4, 6, 18 mesos i als 4 o 6 anys.

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 26

 • Tuberculosi Micobacteri

  Institut Municipal de Puericultura Dr. Frias

  SÍMPTOMESTos, expectoració, cansament, febre, pèrdua depes, dolor toràcic, expulsió de sang per les viesrespiratòries (rarament a la infància).

  TRANSMISSIÓPer les gotes de saliva que surten en tossir,esternudar, parlar i cantar.

  CONTAGIDes de la infecció fins al tractament.Generalment a l'infant les lesions pulmonarssón tancades i, per tant, no són tan contagiosescom en l'adult.

  INCUBACIÓDe 2 a 10 setmanes.

  TORNADA A L'ESCOLAAl cap de 2 o 3 setmanes d'haver pres la medi-cació amb regularitat i amb la dosi assenyalada icertificació mèdica.

  PRECAUCIONSCal airejar bé les aules (el bacil tuberculós moral cap d'unes hores de contacte amb el sol il'aire).

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 27

 • Varicel·la

  MALALTIES INFECCIOSES A L’ESCOLA. GUIA PER ALS/LES MESTRES

  SÍMPTOMESFebre, malestar, erupcions a la pell en diferentsestadis d'evolució com màcules (taques vermello-ses), vesícules (ampolles) i crostes. Aquesta erup-ció sol anar acompanyada d'una picor intensa.

  TRANSMISSIÓA través de les gotes de saliva, les lesions cutà-nies, els objectes personals contaminats (llapis,tovalloles, etc.).

  CONTAGI2 dies abans de l'aparició de l'erupció fins a l'as-secament total de les lesions cutànies.

  INCUBACIÓDe 14 a 16 dies.

  TORNADA A L'ESCOLAAls 6 dies de l'inici de l'erupció o en assecar-seles lesions cutànies.

  Cal que s'extremin les precaucions en els nens inenes amb poques defenses i les dones emba-rassades que no hagin patit la malaltia. Rentar-seles mans després del contacte amb el malalt i ladesinfecció dels objectes contaminats pel contac-te amb les lesions o per les secrecions nasofarín-gies (tos, esternuts, etc.).

  Malaltia vírica molt contagiosa

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 28

 • 37º

  37,5º

  38º

  38,5º

  39º

  39,5º

  40º

  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28dies

  incubació

  erupció

  caiguda crostes

  varicela

  Cº aparició noves pústules

  fi del contagi

  malestar, anorèxia

  conjuntivitis galteresimpetigen

  tinya varicela

  escarlatina rubeola xarampió

  polls

  ronya

  Institut Municipal de Puericultura Dr. Frias

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 29

 • Xarampió Virus

  MALALTIES INFECCIOSES A L’ESCOLA. GUIA PER ALS/LES MESTRES

  SÍMPTOMESFebre, conjuntivitis, tos, secrecions nasals i als 3dies apareix una erupció que s'inicia primerdarrere les orelles (de color vermell fosc, ambuna sensació al tacte de vellut) i s'estén per totel cos (menys als palmells de les mans i plan-tes dels peus).

  Puntets blancs dins la boca amb el contorn ver-mellós.

  TRANSMISSIÓPer les secrecions nasals o de la gola.

  CONTAGIDes dels primers símptomes fins a 4 dies des-prés de l'aparició de les taques.

  INCUBACIÓDe 10 a 12 dies.

  TORNADA A L'ESCOLAAls 4 dies d'aparèixer l'erupció.

  Vacunació amb la triple vírica a la infància, duesdosis: una als 15 mesos i l'altra als 4 anys.

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 30

 • 37º

  37,5º

  38º

  38,5º

  39º

  39,5º

  40º

  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28dies

  contagi

  incubació

  erupció

  catarro

  xarampió

  Institut Municipal de Puericultura Dr. Frias

  conjuntivitis galteresimpetigen

  tinya varicela

  escarlatina rubeola xarampió

  polls

  ronya

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 31

 • Malaltiesinfecciosesa l’escolaGuia per als/lesmestres

  Carrer Ample, 13 43202 ReusTel. 977 010 040 Fax 977 010 043

  www.reus.cat

  AJUNTAMENT DE REUSBenestar

  IPF_MALALINFEC_MESTRES 3/3/09 13:50 Página 32