8 PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL · • Programació específica del pla de vigilància...

of 10 /10
Estudi Informatiu de la Nova Estació d’FGC a Igualada EI–TF–07260 Annex núm. 15: Estudi Ambiental 45 Espècies arbòries Mida de la planta Presentació Densitat (u/ha) Nom vulgar Nom científic Álber Populus alba 10-12 cm calibre Arrel nua 200 Pollancre Populus nigra 10-12 cm calibre Arrel nua 200 La densitat de plantació dels arbres serà de 400 unitats/hectàrea. Tots els peus tindran un protector d’escocell per evitar que les males herbes l’ofeguin i un tutor de castanyer per ajudar al seu creixement. Les espècies arbustives a utilitzar per a la reforestació de l’entorn del viaducte serien: Espècies arbustives Mida de la planta Presentació Densitat (u/ha) Nom vulgar Nom científic Vidalba Clematis vitalba 40-60 cm alçada Contenidor 3 litres 350 Saüc Sambucus nigra 40-60 cm alçada Contenidor 3 litres 250 Marfull Viburnum tinus 40-60 cm alçada Contenidor 3 litres 250 La densitat de plantació dels arbusts en els talussos serà de 850 unitats/hectàrea, distribuïts de manera irregular i amb la densitat repartida de manera diferent entre les espècies; tots els peus portaran un protector d’escocell per evitar que les males herbes l’ofeguin i també una canya de localització. 8 PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL El Programa de Vigilància Ambiental (PVA) té per objecte el seguiment i control dels impactes, així com de l’eficàcia de les mesures preventives establertes en el present document. En aquest s’indica el procés de seguiment de les actuacions del projecte, alhora que es descriu els tipus d’informes, llur freqüència i període d’emissió. Per tant, el PVA ha de contenir les inspeccions de camp realitzades o contractades per la Propietat a professionals competents en la matèria, per assegurar que les empreses i llurs contractes compleixin els termes ambientals i les condicions aplicades al projecte d’obra. Es tracta també de promoure reaccions oportunes a desenvolupaments no esperats o a canvis de disseny imprevistos amb implicacions mediambientals de difícil previsió en el projecte d’obra. 8.1 OBJECTIUS GENERALS De forma genèrica, la vigilància ambiental ha d’atendre als següents objectius: Analitzar el grau d’ajust entre l’impacte que teòricament generarà l’actuació, d’acord amb allò que s’ha exposat al present document, i l’impacte real produït durant l’execució de l’obra o bé en la fase d’ús. Controlar l’aparició de cadascuna de les mesures correctores previstes en el present document. Detectar l’aparició d’impactes no desitjables de difícil predicció a l’avaluació anterior durant l’execució de l’obra. Per tant, una de les funcions fonamentals del PVA és detectar les eventualitats sorgides durant el desenvolupament de l’actuació per posar en pràctica, a continuació, les mesures correctores oportunes. Definir d’immediat, les mesures correctores adients, per els nous impactes no previstos. Redefinició de noves mesures correctores en el cas d’ineficàcia de les actuacions previstes.

Embed Size (px)

Transcript of 8 PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL · • Programació específica del pla de vigilància...

 • Estudi Informatiu de la Nova Estació d’FGC a Igualada

  EI–TF–07260 Annex núm. 15: Estudi Ambiental

  45

  Espècies arbòries Mida de la planta

  Presentació Densitat

  (u/ha) Nom vulgar Nom científic

  Álber Populus alba 10-12 cm calibre Arrel nua 200

  Pollancre Populus nigra 10-12 cm calibre Arrel nua 200

  La densitat de plantació dels arbres serà de 400 unitats/hectàrea. Tots els peus tindran un protector d’escocell per evitar que les males herbes l’ofeguin i un tutor de castanyer per ajudar al seu creixement.

  Les espècies arbustives a utilitzar per a la reforestació de l’entorn del viaducte serien:

  Espècies arbustives Mida de la planta Presentació

  Densitat (u/ha) Nom vulgar Nom científic

  Vidalba Clematis vitalba 40-60 cm alçada Contenidor 3 litres 350

  Saüc Sambucus nigra 40-60 cm alçada Contenidor 3 litres 250

  Marfull Viburnum tinus 40-60 cm alçada Contenidor 3 litres 250

  La densitat de plantació dels arbusts en els talussos serà de 850 unitats/hectàrea, distribuïts de manera irregular i amb la densitat repartida de manera diferent entre les espècies; tots els peus portaran un protector d’escocell per evitar que les males herbes l’ofeguin i també una canya de localització.

  8 PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL

  El Programa de Vigilància Ambiental (PVA) té per objecte el seguiment i control dels impactes, així com de l’eficàcia de les mesures preventives establertes en el present document. En aquest s’indica el procés de seguiment de les actuacions del projecte, alhora que es descriu els tipus d’informes, llur freqüència i període d’emissió.

  Per tant, el PVA ha de contenir les inspeccions de camp realitzades o contractades per la Propietat a professionals competents en la matèria, per assegurar que les empreses i llurs contractes compleixin els termes ambientals i les condicions aplicades al projecte d’obra. Es tracta també de promoure reaccions oportunes a desenvolupaments no esperats o a canvis de disseny imprevistos amb implicacions mediambientals de difícil previsió en el projecte d’obra.

  8.1 OBJECTIUS GENERALS

  De forma genèrica, la vigilància ambiental ha d’atendre als següents objectius:

  • Analitzar el grau d’ajust entre l’impacte que teòricament generarà l’actuació, d’acord amb allò que s’ha exposat al present document, i l’impacte real produït durant l’execució de l’obra o bé en la fase d’ús.

  • Controlar l’aparició de cadascuna de les mesures correctores previstes en el present document.

  • Detectar l’aparició d’impactes no desitjables de difícil predicció a l’avaluació anterior durant l’execució de l’obra. Per tant, una de les funcions fonamentals del PVA és detectar les eventualitats sorgides durant el desenvolupament de l’actuació per posar en pràctica, a continuació, les mesures correctores oportunes.

  • Definir d’immediat, les mesures correctores adients, per els nous impactes no previstos.

  • Redefinició de noves mesures correctores en el cas d’ineficàcia de les actuacions previstes.

 • Estudi Informatiu de la Nova Estació d’FGC a Igualada

  Annex núm. 15: Estudi Ambiental EI–TF–07260 46

  8.2 PARÀMETRES DE SEGUIMENT

  L’avaluació dels impactes es verificarà amb el seguiment dels paràmetres de qualitat dels vectors ambientals afectats. Per llur presència en l’espai i el temps, aquest PVA, considera els següents vectors:

  • L’aigua, el qual s’avaluarà durant les obres. El paràmetre de seguiment serà els nivells d’aigua en pous i piezòmetres; i la qualitat de les aigües.

  • El paisatge, el qual s’avaluarà atenent el grau d’integració del projecte i valorant l’efecte provocat.

  • El soroll, el qual s’avaluarà durant les obres.

  • El arbres urbans, el qual s’avaluarà, si cal, mitjançant els estudis que posin de manifest l’afectació als arbres així com el seu trasplantament si fos necessari.

  • Els arbres de l’albereda que queda al marge de la riera d’Òdena. El paràmetre de seguiment serà la no afectació als pollancres i àlbers que hi ha.

  • El patrimoni arquitectònic, on el paràmetre de seguiment serà la possible afectació a la Creu de les Botifarres i el seguiment del possible patrimoni arqueològic.

  8.3 CONTINGUT BÀSIC

  El programa de vigilància ambiental ha d’incloure, necessàriament:

  a) Descripció de les operacions de vigilància ambiental

  • Adaptació del PVA proposat en el present document.

  • Elaboració d’un quadre-resum d’operacions de vigilància i sistemes de control.

  • Preparació d’un llistat d’operacions a realitzar.

  b) Programació de totes les accions i operacions de vigilància: diagrama i calendari respecte a l’obra

  • Programació específica del pla de vigilància ambiental en funció de les diferents unitats impactants de caràcter temporal.

  • Operacions a realitzar a curt termini (durant l’execució de l’obra).

  c) Elaboració d’un plànol-síntesi de situació de totes les mesures sotmeses a control

  d) Planificació metodològica del funcionament del pla de vigilància ambiental

  • Seqüència de controls: criteris de decisió.

  • Revisions sistemàtiques.

  • Coordinació amb la Direcció de l’obra: participació en les modificacions del projecte, participació en l’aprovació de partides d’obra amb incidència ambiental, determinació d’atribucions executives de la vigilància ambiental, participació en la resolució de les queixes plantejades per la població suposadament afectada per l’obra, amb intervenció a l’àmbit dels mitjans de comunicació social.

  8.4 CONTINGUT INDICATIU

  Durant la fase d’obra (curt termini)

  La Direcció d’Obra (mitjançant el Tècnic Responsable de la Vigilància Ambiental) realitzarà un control periòdic de l’obra mitjançant un mínim d’una visita setmanal. Estarà a peu d’obra realitzant i supervisant les tasques que s’anomenen a continuació:

  a) Supervisió del marcatge de l’àrea afectada per l’obra

  Mitjançant marques visibles es delimitarà el perímetre de l’obra (les zones d’ocupació permanent i temporal i els parcs de maquinària previstos) per evitar el seu traspàs al personal aliè i perquè els elements que participen en l’obra no sobrepassin els límits previstos en el projecte.

  SISTEMA DE MESURA: Inspecció visual.

 • Estudi Informatiu de la Nova Estació d’FGC a Igualada

  EI–TF–07260 Annex núm. 15: Estudi Ambiental

  47

  PERIODICITAT: A l'inici de les obres i posteriorment setmanal.

  b) Supervisió del traçat dels camins d’obra

  Els camins utilitzats per accedir a l’obra es delimitaran i es marcaran per evitar que els vehicles i la maquinària de l’obra circuli per recorreguts no previstos.

  SISTEMA DE MESURA: Inspecció visual.

  PERIODICITAT: A l'inici de les obres i posteriorment setmanal.

  c) Control de la ubicació i ús que se’n faci d’instal·lacions, magatzems i maquinària d’obra

  Vigilar que la ubicació dels parcs de maquinària i magatzems es localitzi en emplaçaments adients perquè els moviments dels materials s’optimitzin i que els contenidors siguin els adequats per al contingut que emmagatzemen.

  Control del bon funcionament de la maquinària de l’obra per evitar riscos de vessament o fuita de combustible i lubricants i que les emissions de soroll i gasos de combustió s’ajustin a la normativa.

  SISTEMA DE MESURA: Inspecció visual.

  PERIODICITAT: A l'inici de les obres i posteriorment setmanal.

  d) Comprovació que l’execució de l’obra s’ajusta a allò previst en el present document

  En relació a: calendari, horari, utilització de mitjans no contaminants, gestió dels materials, etc.

  SISTEMA DE MESURA: Inspecció visual.

  PERIODICITAT: A l'inici de les obres i posteriorment setmanal.

  e) Control de l’abastament de l’aigua en l’obra

  Controlar que la procedència de l’aigua de l’obra és de la xarxa d’abastament i vigilar que el consum d’aigua s’ajusta a les necessitats reals i no es desaprofita aigua de forma innecessària.

  SISTEMA DE MESURA: Inspecció visual.

  PERIODICITAT: A l'inici de les obres i posteriorment setmanal.

  f) Control de la dinàmica i contaminació de les aigües superficials i subterrànies

  En el cas que apareguin contaminants en les aigües serà la Direcció d’Obra qui determini llur importància.

  PARÀMETRE DE SEGUIMENT: Presencia de matèries contaminants a les rieres.

  Quantitat de sòlids en suspensió i terbolesa de les aigües als punts d’intercepció de les obres amb cursos d’aigua naturals, efectivitat de les mesures correctores i verificació de la no actuació en episodis de pluges importants.

  Control dels nivells d’aigua en els pous inventeriats i piezómetres de control.

  SISTEMA DE MESURA: Inspecció visual, i si es detecta contaminació, anàlisi química.

  PERIODICITAT: Setmanal.

  g) Control dels moviments de terra

  Durant el període de moviment de terres el Tècnic Ambiental estarà a peu d’obra, que vetllarà pel bon funcionament de les operacions:

  - Esbrossada del terreny. S’executarà prèviament a l’extracció de la terra vegetal i en tota la zona compresa entre els límits acordats prèviament. Es senyalaran aquells arbres i masses arbustives existents dins de la banda compresa a l’obra. Els materials seran eliminats en la forma i transportats als llocs que senyali el Director de l’obra. Es prohibeix l’abocament en indrets no autoritzats.

 • Estudi Informatiu de la Nova Estació d’FGC a Igualada

  Annex núm. 15: Estudi Ambiental EI–TF–07260 48

  - Demolicions. Els materials seran transportats a abocador o, amb les especificacions expresses del Director de les obres, serviran per a replens localitzats i zones especials, a cobrir en tot cas amb terra vegetal.

  - Excavacions. Els materials de l’excavació no utilitzables en replens es transportaran a abocador prèviament autoritzats i hauran de presentar en el seu acabament la morfologia idònia per a la seva integració en el paisatge. S’evitarà qualsevol dany produït dins o fora de l’obra per acumulació d’aigua deguda a unes deficients condicions de drenatge superficial de l’explanació, en cursos afectats i/o obres de drenatge.

  De forma general, a menys que la Direcció de l’Obra així ho autoritzi, es prohibeix l’abocament o el dipòsit temporal o definitiu de materials procedents de l’excavació en paratges propers al lloc de treball; havent de ser carregats i transportats al lloc d’utilització o abocador previst autoritzat.

  - Excavació de préstecs. L’obertura de zones de préstec comptarà amb l’aprovació de l’Organisme competent.

  - Terraplens. La superfície de qualsevol tipus de rebliment ha d’acordar-se amb la pendent i forma del terreny natural, tant al peu com en els laterals, no presentant en el seu acabat superficial arestes vives entre els plànols o irregularitats sobresortints en la seva base. No s’afectarà més superfície en la vessant que la inicialment prevista, realitzant-se el terraplenat amb neteja i exactitud, impedint-se la caiguda de materials que embrutin l’entorn o malmetin els arbres.

  - Condicionament de zones especials. Són les zones annexes a les obres, que quedin afectades per elles i que inicialment no estava previst que ho estiguessin.

  El seu condicionament haurà de ser previst abans de la fi de les obres i comprendrà les operacions necessàries per la seva correcta restauració.

  - Estesa de terra recuperada. La capa de terra vegetal procedent de l’excavació i que ha estat acopiada, un cop finalitzin les obres s’haurà d’estendre. L’estesa de terra vegetal es realitzarà

  mitjançant càrrega en acopis i transport amb camions fins al seu abocament en la part superior dels talussos des d’on es repartirà per tota la superfície dels mateixos. Aquesta operació es realitzarà el més immediatament possible a l’època de les sembres previstes.

  - Abocadors. Els abocadors hauran de complir amb les especificacions de la Direcció de l’Obra i el contractista haurà de presentar un Pla d’Abocadors.

  - Préstecs. Les consideracions a seguir a l’hora d’establir una zona de Préstec seran les mateixes que per l’elecció de l’emplaçament d’un abocador: àrees poc exposades a les vistes, indrets fàcilment drenables, llocs geotècnicament aptes, indrets que no alterin les característiques hidrològiques i faunístiques de la zona, així com tampoc espècies vegetals d’interès natural. Tot i així, el paper de la restauració dels terrenys afectats per una activitat de préstec es més important que la d’una zona d’abocador.

  PARÀMETRE DE SEGUIMENT: Control als punts de intercepció del desenvolupament de les obres.

  SISTEMA DE MESURA: Inspecció visual.

  PERIODICITAT: A l'inici de les obres i posteriorment setmanal.

  h) Vigilància d’actuacions sobre el patrimoni natural i sobre el paisatge

  En el cas que apareguin elements d’interès faunístic o florístic no previstos, serà la Direcció d’Obra qui determinin llur importància. En concret es contemplaran les següents operacions:

  - Obres del pont de la riera d’Òdena:

  Marcar i delimitar quins són els arbres afectats i la franja de vegetació.

  Les operacions de neteja de maquinaria ni de materials no es podran fer a la riera.

  Vigilar el subministrament d’aigua de l’obra.

 • Estudi Informatiu de la Nova Estació d’FGC a Igualada

  EI–TF–07260 Annex núm. 15: Estudi Ambiental

  49

  No pot haver cap abocament de qualsevol substància a la riera.

  PARÀMETRE DE SEGUIMENT: Replantejament de les obres, control dels límits d’afectació de les operacions així com del marcatge realitzat.

  SISTEMA DE MESURA: Inspecció visual.

  PERIODICITAT: A l'inici de les obres i posteriorment setmanal.

  i) Vigilància del patrimoni històric

  Es portaran a terme controls periòdics per comprovar la no-afectació i no-aparició d’elements del patrimoni històric. En el cas que eventualment es produeixi una troballa arqueològica s’avisarà a la Direcció General de Patrimoni Cultural.

  PARÀMETRE DE SEGUIMENT: Replantejament de les obres, control dels límits d’afectació de les operacions així com del marcatge realitzat.

  SISTEMA DE MESURA: Inspecció visual.

  PERIODICITAT: Durant les fases de moviment de terres.

  j) Control dels materials utilitzats en el projecte

  Es realitzarà el control de la qualitat dels materials utilitzats en l’obra per tal que compleixin amb llur objectiu de prevenció de riscos ambientals.

  SISTEMA DE MESURA: Inspecció visual.

  PERIODICITAT: A l'inici de les obres i posteriorment setmanal.

  k) Vigilància de les operacions de restauració de la vegetació i del paisatge

  A part de les operacions descrites abans, referents al moviment de terres i a la conservació del patrimoni natural, caldrà mesurar i supervisar les operacions de restauració de l’entorn:

  - La fondària de la capa de compactació de les pistes utilitzades per la maquinària d’obra i decidir fins quina fondària es llaura aquesta capa, per tal de descompactar-la. També de les zones utilitzades pel parc de maquinària i altres serveis o zones d’ocupació temporal.

  - Es farà un seguiment i control de les restauracions i plantacions que es realitzin, seguin les indicacions del Projecte de Restauració presentat, fent especial èmfasi en les següents operacions:

  - Excavacions i farciments de sots i rases. L’obertura de sots i rases serà d’acord amb el de les espècies que es plantin i amb la natura del sòl.

  - Recepció de les plantes. Les plantes procediran de viver acreditat i d’espècies autòctones i s’exigirà el certificat de garantia.

  - Plantacions. Es tindrà en compte l’època de l’any a realitzar les plantacions segons siguin arbustives o arbòries, i segons siguin presentades amb arrel nua o en pa de terra. Tindran que seguir les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques.

  SISTEMA DE MESURA: Inspecció visual.

  PERIODICITAT: A l'inici de les obres i posteriorment setmanal.

 • Estudi Informatiu de la Nova Estació d’FGC a Igualada

  Annex núm. 15: Estudi Ambiental EI–TF–07260 50

  9 VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES

  La valoració econòmica del present document només té en consideració les mesures preventives i correctores plantejades a nivell ambiental. Les mesures de caràcter general són pressupostades a part dins el pressupost de l’Estudi Informatiu. Tampoc es tenen en compte aquelles mesures de caràcter ambiental que s’aplicaran en la fase d’obra i que corren a càrrec del contractista. En conseqüència s’han pressupostat les següents partides:

  Mesures de protecció perimetral

  - Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les obres, instal·lacions annexes i zones d'interès.

  Mesures de revegetació

  - Tractament de les zones auxiliars.

  - Tractament de les zones sota el viaducte.

  - Tractaments de les zones de vegetació de ribera.

  Mesures de protecció hidrològica

  - Control dels nivells piezomètrics.

  Mesures de protecció del patrimoni cultural

  - Seguiment arqueològic dels moviments de terra.

  - Desplaçament de la Creu de les Botifarres.

  A continuació es detallen els pressupostos de les mesures correctores ambientals per a cada una de les alternatives:

  MESURA CORRECTORA UNITAT PREU

  AMIDAMENTS PRESSUPOST ALT1 ALT2 ALT3 ALT 1 ALT2 ALT3

  TRACTAMENT ZONES AUXILIARS M2 10 1.100,0 1.100,0 1.100,0 11.000,0 11.000,0 11.000,0 TRACTAMENT ZONES SOTA VIADUCTE M2 14 7.580,0 3.320,0 4.350,0 106.120,0 46.480,0 60.900,0 TRACTAMENT ZONES DE VEGETACIÓ DE RIBERA M2 20 660,0 500,0 850,0 13.200,0 10.000,0 17.000,0 DESPLAÇAMENT CREU DE LES BOTIFARRES U 9.000 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 9.000,0 ESTUDI VARIACIONS NIVELLS PIEZOMÈTRICS U 16.000 1,0 1,0 1,0 16.000,0 16.000,0 16.000,0

  SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC U 8.000 1,0 1,0 1,0 8.000,0 8.000,0 8.000,0 PROTECCIÓ DEL PERÍMETRE D'OBRES M 0,5 2.280,0 2.320,0 1.990,0 1.140,0 1.160,0 995,0 TOTALS 155.460,0 92.640,0 122.895,0

 • Estudi Informatiu de la Nova Estació d’FGC a Igualada

  EI–TF–07260 Annex núm. 15: Estudi Ambiental

  APÈNDIX 1 – PLÀNOLS