PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO CIENCIAS N... · PDF filede 6ºEP...

Click here to load reader

 • date post

  30-Dec-2018
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO CIENCIAS N... · PDF filede 6ºEP...

1

PROGRAMACIN DIDCTICA

DEPARTAMENTO

CIENCIAS DA NATUREZA

IES Plurilinge Pedra da Aguia

Curso 2017 2018

2

NDICE

1.- INTRODUCIN ............................................................................................................................. 3 1.1.- Glosario de termos ..................................................................................................................... 3

2.- CONTEXTO ................................................................................................................................... 5 2.1.- Centro ......................................................................................................................................... 5 2.2.- Alumnado .................................................................................................................................... 6

3.- DATOS DO DEPARTAMENTO ..................................................................................................... 7 3.1.- Materias e niveis do departamento ............................................................................................. 7 3.2.- Compoentes do departamento .................................................................................................. 7

4.- OBXECTIVOS DA EDUCACIN SECUNDARIA OBRIGATORIA ................................................. 7

5.- CONTRIBUCIN DA BIOLOXA E XEOLOXA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE .................................................................................................................................................. 9

6.- SECUENCIACIN E TEMPORALIZACIN .............................................................................. 12 6.1.- Bioloxa e Xeoloxa 1ESO ......................................................................................................... 12 6.2.- Bioloxa e Xeoloxa 3ESO ......................................................................................................... 14 6.3.- Bioloxa e Xeoloxa 4ESO ......................................................................................................... 16

7.- RELACIN ENTRE ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UD ......................................... 18 7.1.- Aspectos curriculares da materia Bioloxa e Xeoloxa 1ESO ................................................... 18 7.2.- Aspectos curriculares da materia Bioloxa e Xeoloxa 3ESO ................................................... 22 7.3.- Aspectos curriculares da materia Bioloxa e Xeoloxa 4ESO ................................................... 25 8.- METODOLOXA ............................................................................................................................ 28 8.1.- Aspectos xerais .......................................................................................................................... 28 8.2.- Estratexias metodolxicas .......................................................................................................... 28 8.3.- Outras estratexias metodolxicas .............................................................................................. 29 9.- AVALIACIN ................................................................................................................................. 30 9.1.- Avaliacin inicial ......................................................................................................................... 30 9.2.- Avaliacin continua ..................................................................................................................... 31 9.3.- Avaliacin final ............................................................................................................................ 33 9.4.- Avaliacin extraordinaria .............................................................................................................36 9.5.- Recuperacin e avaliacin de pendentes ................................................................................... 36 10.- AVALIACIN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRCTICA DOCENTE ................................. 37

11.- ATENCIN DIVERSIDADE ..................................................................................................... 38

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES ................................................. 39

13.- PROXECTO LECTOR DE CENTRO ........................................................................................... 39

14.- PLAN DE INTEGRACIN DAS TIC ........................................................................................ .... 40

15.- AVALIACIN DA PROGRAMACIN .......................................................................................... 41

16.- REFERENCIAS NORMATIVAS .................................................................................................. 42

17.- CONSTANCIA DE INFORMACIN AO ALUMNADO ................................................................. 43

3

1.- INTRODUCIN A materia de Bioloxa e Xeoloxa debe contribur durante a Educacin Secundaria Obrigatoria (ESO) a que o alumnado adquira uns coecementos e destrezas bsicas que lle permitan adquirir unha cultura cientfica; os alumnos e alumnas deben identificarse como axentes activos, e recoecer que das sas actuacins e coecementos depender o desenvolvemento do seu medio. Durante esta etapa persguese asentar os coecementos xa adquiridos, para ir construndo curso a curso coecementos e destrezas que permitan a alumnos e alumnas ser cidadns respectuosos consigo mesmos, cos demais e co medio, co material que utilizan ou que est sa disposicin, responsables, capaces de ter criterios propios e de non perder o interese que teen desde o comezo da sa temper actividade escolar por non deixar de aprender. Durante o primeiro ciclo de ESO, o eixe vertebrador da materia virar arredor dos seres vivos e a sa interaccin coa Terra, incidindo especialmente na importancia que a conservacin do ambiente ten para tdolos seres vivos. Tamn durante este ciclo, a materia ten como ncleo central a sade e a sa promocin. O principal obxectivo que os alumnos e alumnas adquiran as capacidades e competencias que lles permitan coidar o seu corpo tanto a nivel fsico como mental, as como valorar e ter unha actuacin crtica ante a informacin e ante actitudes sociais que poidan repercutir negativamente no seu desenvolvemento fsico, social e psicolxico; pretndese tamn que entendan e valoren a importancia de preservar o medio ambiente polas repercusins que ten sobre a sa sade; as mesmo, deben aprender a ser responsables das sas decisins diarias e as consecuencias que as mesmas teen na sa sade e na contorna que lles rodea, e a comprender o valor que a investigacin ten nos avances mdicos e no impacto da calidade de vida das persoas. Finalmente, no cuarto curso da ESO, inciase ao alumnado nas grandes teoras que permitiron o desenvolvemento mis actual desta ciencia: a tectnica de placas, a teora celular e a teora da evolucin, para finalizar co estudo dos ecosistemas, as relacins trficas entre os distintos niveis e a interaccin dos organismos entre eles e co medio, as como a sa repercusin na dinmica e evolucin dos devanditos ecosistemas. Ao finalizar a etapa, o alumnado deber adquirir os coecementos esenciais que se inclen no currculo bsico e as estratexias do mtodo cientfico. A comprensin lectora, a expresin oral e escrita, a argumentacin en pblico e a comunicacin audiovisual afianzaranse durante esta etapa; igualmente o alumnado deber desenvolver actitudes conducentes reflexin e anlise sobre os grandes avances cientficos da actualidade, as sas vantaxes e as implicacins ticas que en ocasins se suscitan, e coecer e utilizar as normas bsicas de seguridade e uso do material de laboratorio. 1.1.- Glosario de termos Desenvolvemento curricular: 2 nivel de planificacin curricular. Inclese no P.E. Programacins didcticas: 3 nivel de planificacin. Realizada polos departamentos didcticos. Programacin de aula: 4 nivel de planificacin. Realizada polo profesorado. Programacin didctica: Instrumento de planificacin curricular especfico de cada rea que pretende o proceso ensino-aprendizaxe do alumno. Debe responder a

4

estas cuestins: 1. Que, cando e como ensinar / 2. Que cando e como avaliar / 3. Como atender diversidade. Criterios de avaliacin: referente especfico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coecementos coma en competencias, e responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina (art. 2.3. do Decreto 86/2015). Estndares de aprendizaxe: especificacins dos criterios de avaliacin que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Criterios de cualificacin: Indicadores de logro: son especificacins dos estndares para graduar o seu nivel de adquisicin. Forman parte dos criterios de cualificacin de dito estndar. O intrumento mis idneo para identificar esa graduacin sera a rbrica (art. 7.4 da Orde ECD 65/2015, BOE 29/1/2015). O docente o responsable da sa definicin e posta en prctica. Grao de consecucin dun estndar: serve para sinalar o grao mnimo de consecuin esixible dun estndar para superar a materia (art. 13.3d da Resolucin 27/7/2015). Canto maior sexa o grao esixido de consecucin, mis importante se considera o estndar. Criterios de cualificacin e instrumentos: serven para ponderar o valor que se d a cada estndar e a proporcin que cada instrumento utilizado para avalialo achega a ese valor. Procedementos e instrumentos: os procedementos de avaliacin utilizables, como a observacin sistemtic