PASPALLÁS · PDF file Ría de Coruña 2 50,00 Baldaio Ría de...

Click here to load reader

 • date post

  17-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PASPALLÁS · PDF file Ría de Coruña 2 50,00 Baldaio Ría de...

 • PASPALLÁS Número 22 XULLO-SETEMBRO 1997

  Censo Invernal de Aves Acuáticas 1997

  Boletín da Sociedade Galega de Historia Natural Apartado 330. 15780 Santiago de Compostela

 • 2

  ÍNDICE

  Resumen 3 Gavia 5 Tachybaptus 6 Podiceps 6 Sula 7 Phalacrocorax 7 Egretta 8 Ardea 8 Platalea 10 Anser 10 Branta 10 Tadorna 11 Aix 11 Anas 12 Netta 15 Aythya 15 Melanitta 17 Bucephala 17 Mergus 17 Pandion 18 Rallus 18 Gallinula 20 Fulica 20 Haematopus 20 Recurvirostra 21 Burhinus 21 Charadrius 21 Pluvialis 22 Vanellus 23 Calidris 23 Gallinago 25 Limosa 26 Numenius 26 Tringa 27 Actitis 28 Arenaria 30 Larus 30 Sterna 32 Uria 33 Alca 34 Cinclus 34 Alcedo 35 Total especies 35

  A Sociedade Galega de Historia Natural, formada en 1973, é «unha asociación independente e científica, dedicada ó estudio, divulgación, conservación e defensa do medio natural, que non tén na súa actuación fins lucrativos» (Art. 5º dos Estatutos). A S.G.H.N. é unha asociación legalmente recoñecida có Protocolo nº 18.487 no Rexistro Nacional de Asociacións, inscrita no Folio 11 do Rexistro de Asociacións Protectoras do Medio Ambiente (Xunta de Galicia), e có número AO/C-000/382 no Rexistro de Asociacións Culturais Galegas. A S.G.H.N., federada na Coordinadorada de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA), desenrola unha intensa actividade en temas medioambientais: C Tén un representante no "Consello Galego do

  Medio Ambiente". C Elaborou o Atlas de Vertebrados de Galicia. C Realiza, dende 1973, os Censos Invernales de Aves

  Acuática. C Coordinou o "Programa de Conservación do Arao

  ibérico" da Unión Europea. C Organiza Xornadas e Congresos sobre temas

  medioambientais. C Participa no programa anual Coast Watch,

  avaliando o estado da beiramar. C Publica revistas, monografías e boletíns de

  divulgación do medio ambiente. C Organiza charlas e conferencias de educación

  ambiental. C Persónase nos trámites de información pública e de

  Avaliación de Impacto Ambiental dos proyectos, públicos ou privados, con incidencia medioambiental.

  Santiago: Rúa da Oliveira, 4-2º. Apdo 330. 15780 Santiago de Compostela. Teléf. 584426.

  A Coruña: Apdo. 825. 15080 A Coruña. Ferrol: Méndez Núñez, 11. Apdo. 356. Teléf.

  352820. Ourense: Rúa Jesús Soria, 23-2º. Apdo. 212. 32080

  Ourense. Vilagarcía: Apdo. 303.

  PASPALLÁS é o boletín trimestral da S.G.H.N., pero as opinións expresadas nel (agás a Editorial) non son necesariamente as da súa Xunta Directiva Xeral.

  Colaboraron neste suplemento: Agustín Alcalde Lorenzo e Serafín González Prieto.

  Depósito Legal: C 1590/91. I.S.S.N. 1132-0567.

  Impreso en papel reciclado.

 • 3

  CENSO DE AVES ACUÁTICAS INVERNANTES S.G.H.N. - 1997

  Alcalde, A. e González, S. (coordinadores)

  Participantes:

  -Abalo, Ramón -Alcalde, Agustín -Allegue, Ignacio Alonso, Carlos -Álvarez, Alfonso -Álvarez, Isabel -Blanco, Rodolfo -Calvo, Xusto -Caramelo, Carlos -Caramelo, Pedro -Carballo, Francisco -Cartelle, Josefina -Díaz, Juan I. -Docampo, Francisco -Fernández, Álvaro Fernández, Francisco J. -Fernández, Pilar -Freán, Marcos M. -Freire, Gregorio -Freire, Isabel -García, Pablo

  Gómez, Tareixa -González, Serafín J. Gubert, Gaspar -Gutiérrez, Pablo -Junco, Teresa Martínez, Juan C. Martínez, Ramiro -Nieto, Celso -Parra, Rafael -Penas, Clara -Penas, Mariña -Penas, Xosé M. -Pérez, Antonio -Pérez, José M. Piñeiro, Daniel -Pita, Pablo Polo, Álvaro M. -Pose, Manuel A. -Pomares, Álvaro -Prieto, Xavier -Rei Gómez, Carlos -Rei Rañó, Carlos -Rei, Xosé L.

  -Reiriz, Susana -Rodríguez, Rubén -Rodríguez, Xoan -Romero, Carmen -Romero, Lito Romero, Mª José Sánchez, Francisco J. Sánchez, Jesús -Sánchez, Salvador -Santamaría, Xoan -S.G.H.N.-Coruña Soñora, Antón Soñora, Cristóbal Soñora, Xavier -Taín, David Theotonio, Alfonso Torrelle, Luis P. -Tubío, Javier Tubío, Xosé M. -Vázquez, Dolores Velando, Alberto -Vieiro, Alberto -Villarino, Antonio

  Resumen

  O censo realizouse entre o 2 e 21 de xaneiro de 1997 en 43 localidades galegas coa participación de 49 ornitólogos da S.G.H.N. As condicións climatolóxicas estiveron dominadas por unha intensa ola de frío polar no Norte e Centro de Europa dende o mes de Decembro, que tamén afectou ó tercio Norte peninsular na primeira metade de Xaneiro; por outra banda, e ó igual que en 1996, as precipitacións foron elevadas no centro e Sur da Península e proporcionaron uns bós niveis de auga nos humedais destas rexións.

  De igual xeito que no censo de 1996, as localidades censadas foron agrupadas

  en 6 grandes áreas con criterios bioxeográficos e prescindindo da división administrativa do territorio: Rías Altas (RA, 15 localidades), cuncas hidrográficas de Galicia Costa (GC, 4 lo-calidades), Rías Baixas (RB, 4 locali-dades), Cunca do Miño (CM, 8 locali-dades), Cunca do Sil (CS, 9 localidades) e Cunca do Limia (CL, 3 localidades).

  A cobertura millorou con respecto a 1996 xa que, ademáis de censarse completamente a Ría de Vigo (no 96 non se cubrira a Enseada de S. Simón), foron censadas 5 localidades novas: 3 das Rías Altas (Ría de Coruña, marismas de Caldebarcos-Carnota e Lagoa de Louro),

 • 4

  1 na cunca hidrográfica Galicia Costa (Encoro de Sabón) e 1 a cabalo entre as Rías Altas e Baixas (Parque Natural de Corrubedo), que se incluíu na área das Rías Baixas. Ademais das illas, polas graves dificultades de acceso, as únicas localidades importantes que seguen sen censarse son a área de Pontenafonso na Ría de Noia e a totalidade da Ría de Pontevedra; tentarase facer un esforzo para censalas a partir de 1998. Polas razóns expostas no censo do pasado ano, en Ourense censáronse simultáneamente, con varios equipos, tódalas localidades dunha mesma cunca hidrográfica (Miño, Sil e Limia).

  En canto ás especies, cumpre sinalar que se recolleron datos de 72, é decir 2 máis que no ano 1996. As gaivotas máis comúns (Larus fuscus, L. cachinnans e L. ridibundus) sí foron censadas este ano na Ría de Arousa pero seguen sen contabilizarse na Ría de Corme-Laxe e no treito de costa entre a Ría de Vigo e a desembocadura do Miño, circunstancia detallada nas táboas correspondentes coa clave n.c. (non censada). Recoméndase facer un esforzo dende o próximo ano para que o censo inclúa as gaivotas en tódalas localidades. Por outra banda, e aínda que de xeito parcial, xa se comenzou a determinar na medida do posible a proporción de sexos no caso das Anátidas.

  En canto ós resultados cabe salientar o incremento sustancial do total de individuos censados (72.875), máis do

  doble que en 1996 (34.677), debido ó aumento no número de localidades, ó censo das gaivotas máis comúns nas Rías de Arousa e Noia e tamén ás condicións climatolóxicas que propiciaron unha invernada excepcional dalgunhas especies (Vanellus vanellus multiplicou por 15 os efectivos de 1996). As catro especies máis abondosas (Vanellus vanellus, 10.889 indiv.; Anas platyrhynchos, 9.579 aves; Larus cachinnans, 9.500 aves e Calidris alpina, 7.701 aves) representan máis da metade da totalidade de individuos censados. Cabe asimesmo salientar a invernada este ano de Gavia stellata na Ría de Ares, de Branta leucopsis na Ría de Ortigueira, de Aix galericulata no encoro de Cachamuiña, de Anas crecca carolinensis na Terra Chá, de Aythya collaris na Lagoa de Sobrado e de Mergus merganser dende a Ría de Vigo ata a desembocadura do Miño e nos encoros de Castrelo e Frieira; o exemplar de M. merganser visto no encoro de Frieira considérase o mesmo que o observado en Castrelo unha semán antes polo que aparece entre paréntese na táboa correspondente e non se contabiliza no cómputo total.

  Por localidades sobresae a Ría de Arousa, có máximo número total de aves invernantes e como a área máis importante para 19 especies. A Ría de Ribadeo foi a localidade máis importante para 7 especies e a Ría de Vigo para outras 6.

 • 5

  LOCALIDADES G. stellata G. arctica G. inmer n % n % n %

  RA

  Ría de Ribadeo Ría de Foz Ría de Ortigueira 1 33,33 Frouxeira-Valdoviño Lagoa de Doniños Ría de Ferrol Ría de Ares 1 100,00 Ría de Coruña Baldaio 1 20,00 Ría de Corme-Laxe Lagoa de Traba Ría de Camariñas 2 40,00 Ría de Lires Caldebarcos-Carnota Lagoa de Louro

  GC

  Encoro de Cecebre Encoro de Fervenzas Encoro de Sabón Lagoa de Sobrado

  RB

  P.N. Corrubedo Ría de Arousa 2 40,00 2 66,66 Ría de Vigo C. Silleiro-Miño

  CM

  Baixo Miño Gándaras Budiño Encoro de Frieira Encoro de Castrelo Areeiras Avia Encoro de Cachamuiña Encoro de Velle Terra Chá

  CS

  Encoro de Edrada Encoro de Mao Encoro de Chandrexa Encoro de Bao Encoro de Prada Encoro de San Martiño Encoro de Santiago Encoro de Pumares Encoro de Penarrubia

  CL Encoro de Salas Encoro de Conchas A Limia

  TOTAL GALICIA 1 100,00 5 100,00 3 100,00

 • 6

  LOCALIDADES T. ruficollis P. cristatus P. auritus n % n % n %

  RA

  Ría de Ribadeo Ría de Foz Ría de Ortigueira 5 1,54 Frouxeira-Valdoviño 20 6,17 Lagoa de Doniños 6 1,85 Ría de Ferrol Ría de Ares Ría de Coruña 2 50,00 Baldaio Ría de Corme-Laxe 17 5,25 Lagoa de Traba 2 0,62 Ría de Camariñas 13 4,01 Ría de Lires Caldebarcos-Carnota Lagoa de Louro 22 6,79

  GC

  Encoro de Cecebre 103 31,79 2 50,00 Encoro de Fervenzas 1 0,31 4 2,04 Encoro de Sabón 6 1,85 Lagoa de Sobrado 6 1,85

  RB

  P.N. Corrubedo 4 1,23 Ría de Arousa 8 2,47 Ría de Vigo