Ostirala 2018ko irailaren 7a IX. urtea 365. zenbakia www ... ... 2018/09/07  · Halaber,...

Click here to load reader

 • date post

  20-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ostirala 2018ko irailaren 7a IX. urtea 365. zenbakia www ... ... 2018/09/07  · Halaber,...

 • IPAR EUSKAL HERRIKO HITZA

  Agregazio diploma lehentze eginen da aurten Baionako euskal ikasketetan b Zazpi hautagai aurreikusi dituzte b 4-5

  Euskal agregazioa sortu dute

  Gizartea Etxaldeen autonomia helburu, ikastaro bat eginen du

  L’Atelier Paysan-ek Bastidan

  3Kultura Lapurtarren Biltzarrabesta aldarrikatzailea gelditu da, zerbait berriren esperantzarekin

  2 Ostirala

  2018ko irailaren 7a IX. urtea 365. zenbakia

  www.iparraldekohitza.eus [email protected]

  IS A B E L L E M

  IQ U E L E S T O R E N A

 • Iñaki Etxeleku Larresoro

  L apurtarren Biltzarra

  ez da eginen aurten.

  Duela kasik 40 urte

  sortu zen urri hasta-

  peneko Uztaritzeko

  besta, eta ziklo baten bururatze

  gisa ikus daiteke. Antton Lannes

  2003tik ibili da antolakuntzan,

  eta, indarren berritze eskasez, uz-

  tea deliberatu dute. Bizkitartean,

  bidea zabalik utzi dute edozein

  gauza berriren abiatzeko.

  Garaiak aldatu direla sentitzen

  du Lannesek. Alta, haren belau-

  naldikoak entseatu ziren akuilu

  berri baten ematen duela zenbait

  urte, zailtasunak zein ziren argi

  ukanez: «Inportantea zitzaigun

  erratea gertakariak bazituela zail-

  tasun teknikoak, gizartearen bila-

  kaerari lotuak, hain segur, mobi-

  lizazio eskasa. Karroen egitea tek-

  nikoki beti konplikatua izan da,

  garai horretan jendea lanean be-

  rriz hasten, ikasketak berriz har-

  tzen, asteburu guti eta jendea el-

  karteetan inplikatua baita...». Ez

  zuten horregatik gelditu nahi.

  «Gure irakurketa hau zen: ‘La-

  purdi ez da gehiago existitzen jen-

  dearen buruan. Bazkariak bere

  xarma galtzen du pittaka. Beraz,

  lapurtar nortasunari leku berria

  ematea da erronka’».

  Hortik etorri zitzaien pertso-

  naia zenbaiten asmatzea antzerki

  moldean agertzeko: Bertrand La-

  purdikoa eta Garat siamdar

  anaiak. Lapurtarren arteko joko

  bat, gai polemikoak jorratzen zi-

  tuena. Ibili zen hasieran, baina

  laster uztariztar taldea zen baka-

  rrik gelditu. «Ez zuen gehiago

  zentzurik, eta erran genuen,

  ‘Stop!’». Identifikazio krisi bat

  gertatu balitz bezala: «Erran nahi

  du nonbait gertakaria ez zela hain

  errotua, eta jendea heldu zela

  ikusle gisa parte hartzera, baina ez

  aktore gisa». Gizarte usaien alda-

  keta bat sumatzen du, eta elkarte

  mundutik entzuten den oharra

  egin: «Uste dut gaurko gizartean

  jendeak zailtasunak dituela inpli-

  katzeko egonkortasunean. Ez dut

  erraten ongi edo gaizki denik; ho-

  la da».

  Ez zaio horregatik izutzekoa

  iruditzen Lapurtarren Biltzarra

  bara dadin. Erran du onartu

  behar dela halako gertakariek

  ziklo bat badutela eta buka dai-

  tezkeela: «Ez da gauza larria. Egi-

  ten dira anitz gauza. Ez da erori

  behar goibelkerian; gertakariak

  egiten dira, bukatzen dira eta

  beste batzuk sortzen. Beharra

  badelarik, jendea mobilizatzen

  da». Lehenagoko gogoetara itzu-

  liz, halere: «Beldurtzen nauena

  bakarrik da gizarte baketsu

  horretan orain lokartzea pixka

  bat, normalizazio batean sartzea.

  Inpresio bat da. Gehiago gure

  belaunaldiari begira buruan

  dudan galdera da; iduritzen zait

  batzuetan ongi garela, kanapean

  trankil, erranez: ‘Egin dugu hale-

  re!’. Ez dakit oraingo gazte batek

  hori sentitzen duen».

  Besta eta aldarrikapena Robert eta Maria Koxepa Hiri-

  goien larresoroarrak 1979ko le-

  henbiziko Lapurtarren Biltzarre-

  ko antolatzaileetan ziren. Elizon-

  doko Baztandarren Biltzarra ikusi

  zuten, eta hango karroen ibilaldia

  gustatu zitzaien. Halako zerbait

  sortu behar zela deliberatu zuten.

  Halaber, Frantziako Iraultza arte

  iraun zuen Lapurdiko Biltzarraz

  oroitzeko. Beste arrazoi nagusi bat

  bazuen: euskaltasunaren eta eus-

  kal kulturaren sustatzeko grina.

  «Ageri zen zerbait ari zela piz-

  ten, baina espantu handirik gabe,

  halere» dio Robert Hirigoien sor-

  tzaile taldekoak. Maria Koxepa

  Hirigoienek gehitu du ez zela ha-

  lako gertakari handirik oraino

  euskal kulturaren sustatzeko; be-

  har bati erantzun zion: «Bazen

  gogo bat, ez baitzen besterik deus;

  zerbaiten beharra bazen». Ro-

  bertek gogoan ditu lehen urra-

  tsak: «Bai Euskarari-rentzat izan

  zen bilkura bat Hazparnen. Baz-

  tandarren Biltzarra ikusia ge-

  nuen, eta bilkura horretan aipatu

  genien besteei behar genuela ha-

  lako zerbait egin. Baziren han Uz-

  taritzetik, Lekuinetik etorri gazte-

  ak».

  Orduan abiatu lehenbiziko

  ikastoletako buraso ziren Maria

  Koxepa eta Robert. «Ikastolak

  hasiak ziren sortzen, eta erraten

  zen ezker eta eskuin zerbait egin

  behar zela». Hastetik, bazkaria

  Kanboko ikastola sortu berriak

  hartu zuen bere gain. Bestak arra-

  kasta bildu zuen lehen urtetik,

  zazpiehun bazkaltiarrekin.

  Bernard Dassance orduko au-

  zapezak ongi etorria egin zien le-

  hen urtetik herriko etxean, hi-

  tzartze eta aperitifarekin. Ez zuen

  iraun ondoko urtean; Azkaingo

  auzapez Andde Luberriaga gomi-

  tatuen artean zen, eta Azkaingo

  gazteek haren kontrako karro bat

  egin zuten biltzarraren karietara;

  hartan makurtu, eta harrerarik ez

  zuen gehiago egin Uztaritzeko

  auzapezak.

  Karro andana bat agertu zen le-

  hen urtetik. Robert Hirigoienek

  Larresoroko lagunekin muntatu

  zuen bat usategien arazoa aipa-

  tzen zuena: «Zuberoako usate-

  gietan sekulako gatazkak izan zi-

  ren. Herritarrek ez zuten gehiago

  erosten ahal uso ihiziko lekua, so-

  bera kario bilakatua baitzen. Bor-

  deletik heldu ziren jende dirudu-

  nek kario erosten zituzten. Karro-

  an ezarri genuen bikote bat, hiri-

  ko jantzi eta kapeluarekin, eta be-

  hean hemengo herritar batzuk,

  txori batzuk dilindan atxikitzen

  zituztela». Karro aitzineko idaz-

  kiak hala zion: Galdu ditugu lu-

  rra, mintzaira, usotegiak. Ezpele-

  tarrek larru apaindegiaren heste-

  ko lanjerra izan zuten gaia; haz-

  pandarrak zapatak zulaturik ibili

  ziren oinez, zapeta xilotik lelope-

  an, zapata fabriken hestea zutela

  salatzen.

  Ondoko urteetan izan zen beste

  gairik: Henri Grenet orduko Baio-

  nako auzapezak ikastolen alde

  egitekoa zen Realaren eta Naone-

  den arteko zango-baloi partida

  debekatu zuela, edo, nola Charles

  Pasquak, orduko Frantziako Bar-

  ne ministroak, Baxenabarreko

  mendialdea CRS eta poliziaz bete

  zuen. Urrunagotik ere heldu ziren

  hatsarre hartan, hala nola Doni-

  bane Lohizune, Hendaia ala Bia-

  rritzetik. «Orduan, ez zen beste

  manerarik gauzen errateko, alda-

  rrikatzeko» esplikatu du Maria

  Koxepak.

  Lekukoa aise berantago hartu-

  rik ere, Lannesek sentimendu

  bertsua bizi izan du: «Denborare-

  kin, enetzat bilakatu da manera

  bat ondarea markatzeko, Lapur-

  diko Biltzarraren gauzarekin ba-

  zuela ere zentzu politikoa. Ga-

  rrantzia bazuen, ez zelako gehia-

  go aipatzen. Nortasunaren parte

  handi bat zen niretzat». Baita bes-

  tak bete funtzioa ere: «Bada baz-

  kari herrikoiarena, karroen ibilal-

  dia berezia zena eta lapurtarren

  arteko saretze hori, beste inon ez

  dudana ikusi. Zinez hola bizitzen

  nuen hasieran».

  Antolatzaileek jakinarazi dute Lapurtarren Biltzarrik ez dela izanen urri honetan, beste zerbaiti menturaren uzteko. 40 urteko besta aldarrikatzailea da Uztaritzekoa.

  Ziklo baten bururatzea

  2011ko Lapurtarren Biltzarreko karro ibilaldia ziganteekin. GAIZKA IROZ

  2 IPAR EUSKAL HERRIKO HITZAOstirala, 2018ko irailaren 7aGaiak

  Ez da erori behar goibelkerian. Gertakariak egiten dira, bukatzen dira, eta beste batzuk sortzen» Antton Lannes Lapurtarren Biltzarraren antolatzailea

  ‘‘

 • Iñaki Etxeleku

  L’Atelier Paysan (laborari tailerra) Grenobleko kooperatiba bat da (Isere, Okzitania), eta bereziki arlo biologikoan diren laborariak teknika mailan autonomoak izan daitezen du xede. Lur lanetarako mekanikak, tresnak eta aterpe ala bordak beren eskuz egiten ikaste- ko formakuntza saioak ematen ditu. Horietarik bat Bastidan egi- nen dute, irailaren 17tik 21era, Joi- nillon etxaldean, Biharko Lurra- ren Elkartearekin partaidetzan. Zehazki, ikastarora doazenek ikasiko dute 15 metro karratuko oilategi baten eta urdandegi ba- ten osoki eraikitzen. Bastidako ikastaroa Jonas Mia-

  ra laborari tailerreko teknikariak emanen du. Kooperatiba gaztea- goa bada ere, haren ideia duela bederatzi urte hasi zela esplikatu du. Laborari ttipien autonomia du helburu, eta elkarrekin bildu gai- tasun eta jakintzak eginahala par- tekatzea, molde librean. «Gure obra guztiak open sourcegisa ja- rriak ditugu, creative commons lizentziapean. Nornahik libreki ikus ditzake gure planoak, lanak, autonomia osoz berrerabiltze- ko». Internet atari batean zintzili- katuak dituzte delako marrazki eta esplikazioak (https://www. latelierpaysan.org/). Bideoak ere aurki daitezke. Tailer parte h