یسیلگنا نابز عماج یامنهار She moved to New York last month. .تفر کروی...

Click here to load reader

 • date post

  09-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of یسیلگنا نابز عماج یامنهار She moved to New York last month. .تفر کروی...

 • f

 • راهنمای جامع زبان انگلیسی کارشناسی ارشد علوم پزشکی

  مهارت ها و تکنیک های طالیی

  رضا مهاجر نیا گلوالنی

 • روزه ی تطوع ، صرفه ی نان است، نماِز تهّجد، کاِر پیرزنان است، حج کردن، تماشاِی جهان است. دلی به

  کار ، آن است. دست آر ؛ که

  ی، ش

  سی �با� �ب روی ، �خ

  آ ر � �ب

  ی، ش

  سی �با� ری ، مگ و� �پ به �ه �

  . ش

  سی �با� ا ک ر �ت

  آ به دس�ت � دلی �

  خواجه عبداهلل انصاری

 • تقدیم به:

  برادرم

  گلوالنی شهید حسین مهاجرنیا

 • 7

  ب طال ت م

  رس فه

  12 کارشناسی ارشد! سخنی با داوطلبان آزمون

  14 مقدمه

  15 فـصـل اول: گرامر پایه و کاربردی

  16 کاربردی در ترجمه متون مبحث زمان های

  16 )Simple Present( 1- زمان حال ساده

  17 ) Simple Past tense ( گذشته ساده 2- زمان

  18 )Present Continuous Tense( 3- زمان حال استمراری

  19 Past Continuous Tense گذشته استمراری 4- زمان

  20 Present Perfect Tense )کامل )ماضی نقلی 5 - زمان حال

  21 Past Perfect Tense )کامل )ماضی بعید گذشته 6 - زمان

  22 Future Tenses 7- زمان های آینده

  23 پاسخنامه زمان ها

  25 جمالت مجهول در زبان انگلیسی

  26 )the Passive voice( افعال مجهول در زمانهای مختلف

  28 مقایسه جمالت معلوم و مجهول

  فهرست

 • 8

  ـی شـکـ

  پـز وم

  عـلـ د

  شــ ن ار

  زبــا ت

  واال ســ

  ع امــ

  جـ ی

  مـا هـنـ

  را

  34 پاسخنامه تمرین 2:

  37 صفت مفعولی و صفت فاعلی

  38 که به ed و ing ختم می شود. لیستی از صفتهایی

  39 فـصـل دوم: دوازده ساختار پایه بسیار پرکاربرد

  40 مقدمه

  41 ســاخـتــار اول

  42 ســاخـتــار دوم

  43 ســاخـتــار ســوم

  44 سـاخـتـار چـهـارم

  45 سـاخـتـار پنـجـم

  46 ســاخـتــار شـشم

  47 ســاخـتــار هـفـتـم

  48 ســاخـتــار هـشـتم

  49 به مثال های بیشتر از این نمونه توجه نمایید:

  50 ســاخـتــار نــهـم

  52 ســاخـتــار دهــم

  54 ســاخـتـار یازدهم

  55 ســاخـتـار دوازدهم

  61 فـصـل سوم: پاسخگویی به سؤاالت لغات بدون نیاز به خواندن سؤال

  62 مقدمه

 • 9

  63 Contradiction قاعده اول

  72 Collocation قاعده دوم

  80 Correlation قاعده سوم

  87 فـصـل چهارم: تکنیک های طالیی و استراتژیهای کاربردی پاسخ دهی به سواالت درک مطلب

  88 مقـدمـه

  89 اجزا تشکیل دهنده یک متن

  89 )Topic Sentence( تاپیک سنتس

  92 انواع متن ها

  93 Paraphrase Technique

  103 انواع سؤاالت درک مطلب

  104 سواالت مستقیم

  116 کلی متن سواالت مربوط به دیدگاه

  127 سواالت استنتاجی یا استنباطی

  135 سواالت استثناء و منفی

  138 سواالت »تعریف لغت یا عبارات«

  141 سواالت مربوط به دیدگاه نویسنده

  147 گراف های بیان نشده سواالت مربوط به پارا

  150 سواالت مربوطه به مرجع ضمیر

  150 ساختار سواالت ضمیر

  159 فـصـل پنجم: نمونه سواالت 11 سال گذشته

  160 سـؤاالت آزمـون صـبـح پنـجـشـنـبـه 87 - 88

  ب طال ت م

  رس فه

 • 10

  ـی شـکـ

  پـز وم

  عـلـ د

  شــ ن ار

  زبــا ت

  واال ســ

  ع امــ

  جـ ی

  مـا هـنـ

  را

  170 سـؤاالت آزمـون عـصـر پنـجـشـنـبـه 87 - 88

  178 سـؤاالت آزمـون صـبـح پنـجـشـنبـه 88 - 89

  187 سـؤاالت آزمـون عـصـر پنـجـشنـبـه 88 - 89

  196 سـؤاالت آزمـون صبـح جـمـعـه 88 - 89

  205 سـؤاالت آزمـون صـبـح پنـجـشـنبـه 89 - 90

  215 سـؤاالت آزمـون عصـر پنـجـشـنـبـه 89 - 90

  224 سـؤاالت آزمــون صـبـح جمـعـه 89 - 90

  234 سـؤاالت آزمـون صـبـح پنـجـشـنبـه 90 - 91

  244 ســؤاالت آزمــون عصـر پنـجـشـنـبـه 90 - 91

  253 سـؤاالت آزمـون صـبـح جمـعـه 90 - 91

  262 سـؤاالت آزمـون صـبـح پنـجشـنبـه 92 - 91

  271 سـؤاالت آزمـون عصـر پنـجـشنبـه 91 - 92

  280 ســـؤاالت آزمــون صبـح جـمعـه 91 - 92

  289 ســؤاالت آزمــون عصـر جـمعـه 91 - 92

  299 سـؤاالت آزمـون صـبـح پنـجشـنبـه 92 - 93

  308 سـؤاالت آزمـون عصـر پنجـشـنبـه 92 - 93

  317 ســؤاالت آزمــون صـبـح جمـعـه 92 - 93

  326 سـؤاالت آزمـون عصـر جمعه 93 - 92

  334 سـؤاالت آزمـون صـبـح پنجـشـنبـه 93 - 94

  343 سـؤاالت آزمـون عصـر پـنجـشنبـه 93 - 94

  352 سـؤاالت آزمــون صـبـح جمـعـه 93 - 94

 • 11

  ب طال ت م

  رس فه

  361 ســؤاالت آزمـون عصـر جـمعـه 93 - 94

  370 سـؤاالت آزمـون عصـر چهـارشنبـه 94 - 95

  378 ســؤاالت آزمــون صـبـح پنجـشـنبـه 94 - 95

  387 سـؤاالت آزمـون عصـر پـنجـشنبـه 94 - 95

  396 سـؤاالت آزمــون عصـر جـمعـه 94 - 95

  405 سـؤاالت آزمــون صـبـح پنـجشـنبـه 95 - 96

  414 ســؤاالت آزمـون عصـر پنـجـشـنبـه 95 - 96

  422 ســؤاالت آزمـون صـبـح جـمعـه 95 - 96

  430 ســؤاالت آزمــون عصـر جـمعـه 95 - 96

  439 ســؤاالت آزمـون صبح پنجشنبه 96 - 97

  448 ســؤاالت آزمـون عصـر پنجشنبه 96 - 97

  457 ســؤاالت آزمـون صبح جـمعـه 96 - 97

  465 ســؤاالت آزمـون عصـر جـمعـه 96 - 97

  474 ســؤاالت آزمـون صبح پنج شنبه 97 - 98

  482 ســؤاالت آزمـون عصر پنجشنبه 97 - 98

  490 ســؤاالت آزمـون صبح جمعه 97 - 98

  499 ســؤاالت آزمـون عصـر جـمعـه 97 - 98

 • 15

  Ba sic

  M ac

  ro st

  ru ctu

  re s صـ اـ وا ل فو

  فـصـل اول

  Basic Macro structures گرامر پایه و کار بردی

  کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در آزمون های زبان انگلیسی

 • 16

  ـی شـکـ

  پـز وم

  عـلـ د

  شــ ن ار

  زبــا ت

  واال ســ

  ع امــ

  جـ ی

  مـا هـنـ

  را

  کاربردی در ترجمه متون مبحث زمانهای

  )Simple Present( 1- زمان حال ساده

  طرز ساختن زمان حال ساده:

  وجـه حـال فـعـل )قسمت اول( + فـاعـل

  حال ساده تمام افعال مصدر بدون to می باشد .• فقط در سوم شخص مفرد حرف s به فعل اضافه می شود .• که به , z, x, o, s, ch, sh ختم شوند در سوم شخص مفرد es میگیرند. • افعالی

  گــر قبــل از y حــرف بــا صــدا باشــد گرفتــه و ا ies حــرف بــی صــدا باشــد y گــر قبــل از افعالیکــه بــه y ختــم شــوند، ا فقــط بــه آخــر آن حــرف s افــزوده مــی شــود.

  .I go to school every day .من هر روز به مدرسه می روم. .I understand your words .من حرف های شما رو می فهمم.

  .She studies a book every night .او هر شب یک کتاب مطالعه می کند. .We eat Omlet every week