infoGironella - Butlletí d'informació municipal de Gironella - Núm. 2 Octubre 2009

23
infoGironella BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL DE GIRONELLA | NÚMERO 2 | OCTUBRE DEL 2009 | Edita: Ajuntament de Gironella LA LLAR ES CONVERTEIX EN EL NOU CASAL DE LA GENT GRAN P. 07 ELS CONTENIDORS S’AGRUPEN EN ILLES AMB PARETS DE FUSTA P. 11 LA VIA PÚBLICA GUANYA QUALITAT AMB EL NOU ASFALTAT DE CARRERS P. 13 EL PAVELLÓ RENOVA LA PISTA I LA PISCINA CANVIA BONA PART DE LA GESPA P. 22 Més bons serveis per viure més bé L’AJUNTAMENT MILLORA LA NETEJA VIÀRIA I LA JARDINERIA. P. 04 a 05

description

Més bons serveis per viure més bé. La llar es converteix en el nou casal de la gent gran. Els contenidors s’agrupen en illes amb parets de fusta. La via pública guanya qualitat amb el nou asfaltat de carrers. El pavelló renova la pista i la piscina canvia bona part de la gespa.

Transcript of infoGironella - Butlletí d'informació municipal de Gironella - Núm. 2 Octubre 2009

Page 1: infoGironella - Butlletí d'informació municipal de Gironella - Núm. 2 Octubre 2009

infoGironellaBUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL DE GIRONELLA | NÚMERO 2 | OCTUBRE DEL 2009 | Edita: Ajuntament de Gironella

LA LLAR ES CONVERTEIX EN EL NOU CASAL DE LA GENT GRAN P. 07

ELS CONTENIDORS S’AGRUPEN EN ILLES AMB PARETS DE FUSTA P. 11

LA VIA PÚBLICA GUANYA QUALITAT AMB EL NOU ASFALTAT DE CARRERS P. 13

EL PAVELLÓ RENOVA LA PISTA I LA PISCINA CANVIA BONA PART DE LA GESPA P. 22

Més bons serveis per viure més béL’AJUNTAMENT MILLORA LA NETEJA VIÀRIA I LA JARDINERIA. P. 04 a 05

Page 2: infoGironella - Butlletí d'informació municipal de Gironella - Núm. 2 Octubre 2009

SUMARIFoto superior: Equip de govern de Gironella. A baix, d’esquerra a dre-ta, David Font, regidor de Cultura, de Joventut i de Comunicació i Noves Tecnologies; Ramon Costa, alcalde i regidor d’Urbanisme, d’Hisenda i de Festes; Mercè Font, regidora d’Educació i de Governació, i Sílvia Corbera, regidora de Promoció Econòmica i d’Entitats i Participació. A dalt, també d’esquerra a dreta, Josep Triviño, regidor de Benestar So-cial i de Sanitat; Lourdes Gonzàlez, regidora de Medi Ambient; Melitó Espelt, regidor d’Obres i Serveis, i Òscar Besa, regidor d’Esports. INFO-GIRONELLA

Foto de la portada: Un nen travessa el carrer Balmes, acabat d’asfaltar. INFOGIRO-NELLA

EN PORTADA

Gironella, una vila amb tots els serveis

04 BENESTAR SOCIAL

Un nou casal a la Llar

06

SANITAT

Objectiu: solars nets i endreçats

08

EDUCACIÓ

Deu parelles lingüístiques

09

JOVENTUT

Gironella revifa la Moguda

10

MEDI AMBIENT

Noves illes de contenidors

11

URBANISME

Pla Local de l’Habitatge

12

Page 3: infoGironella - Butlletí d'informació municipal de Gironella - Núm. 2 Octubre 2009

SUMARIinfoGironellaButlletí d’Informació Municipal de Gironella

Edita: Ajuntament de GironellaNúmero 2Octubre del 2009

Distribució: 2.350exemplarsDipòsit legal: B-32786-2008

Redacció, fotografia i composició visual: Bífidus Produccions Apartat de Correu 3008600 Berga(Barcelona)Tel. 649 830 [email protected]

OBRES I SERVEIS

Carrers asfaltatsi nou Ajuntament

13

GOVERNACIÓ

Es renoven les cartelleres

15

HISENDA

Pressupost de contenció

16

COMUNICACIÓ I NT

Ordenança per a la publicitat

20

ENTITATS I PARTICIPACIÓ

Registre d’associacions

21

ESPORTS

Obres al pavelló i a la piscina

22

I el segon número ja és aquí! Un any després que sortís a la llum per primer cop, torneu a tenir a les vostres mans un exemplar de la revista d’informació municipal que editem des de l’Ajuntament de Gironella. Puc dir amb satisfacció total que aquí trobareu un bon gruix de notícies del que hem anat fent, i també de tot el que estem encaminant per fer. Petits canvis en el dia a dia o obres més importants que, amb diferents vies de finançament, s’estan tirant i es tiraran endavant. Perquè, malgrat la crisi que també estem patint els ajuntaments, el poble no es pot aturar! I és molt important, com deia a l’anterior edició, que la ciutadania estigui plenament informada de què passa a la vila. I aquesta és una de les vies amb què treballem, però no l’única. Ben aviat, en coneixereu d’altres. Espero que amb les explicacions que aquí us donem us arribeu a fer una idea del treball diari que estem portant a terme per a tots i cadascun dels vilatans de Gironella. Un treball no sempre fàcil, però que, per responsabi-litat i convicció, portem a terme només per fer de Gironella una vila cada dia millor. Fins la propera! DAVID FONTRegidor de Comunicació i Noves Tecnologies

PRESENTACIÓ

Ja hi tornem a ser!

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Menús amb blat de moro

16

FESTES

La cercabirra, èxit del Carnaval

18

CULTURA

Concurs diürn de sardanes

19

Page 4: infoGironella - Butlletí d'informació municipal de Gironella - Núm. 2 Octubre 2009

En portada 04infoGironellaOctubre del 2009

Al servei dels vilatansEn els últims anys, l’Ajuntament de Gironella ha externalitzat la neteja viària i la jardineria per millorar-ne el funcionament a tot el municipi

Un dels principals objectius de qualsevol Ajuntament és prestar els millors ser-veis a la ciutadania. A

banda de fer obres públiques i dis-senyar la transformació urbanís-tica, els consistoris també han de treballar per garantir que tothom pugui disposar d’uns serveis pú-blics de la màxima qualitat.

Amb els anys, el catàleg de serveis que presten els Ajuntaments s’ha anat ampliant, fruit del progrés de la societat, de l’evolució econòmica i de la voluntat d’atendre noves ne-cessitats.

A Gironella, bona part dels ser-veis es presten directament des de l’Ajuntament. Els treballadors municipals s’ocupen, per exemple, de l’atenció a les persones amb ne-cessitats especials i, en concret, del servei d’atenció domiciliària (llegiu la pàgina 6).

En canvi, altres serveis s’han ex-ternalitzat, és a dir, s’han encarre-gat a empreses privades. És el cas de la jardineria i de la neteja viària.

En tots dos casos, l’Ajuntament ha concedit la prestació del servei a companyies que disposen del perso-nal especialitzat i de la maquinària

que estaven, i vam decidir des del principi que la gestió del servei s’havia de fer a través d’una empre-sa especialitzada”, recorda.

Per això, el consistori va convocar un concurs públic que va guanyar Transvinyots. “Ells disposen dels mitjans tècnics necessaris per ac-tuar no només a l’avinguda Cata-lunya, com es feia abans, si no en tot el casc urbà i als nuclis agre-gats”, detalla Costa.

Organització autònoma

És la mateixa empresa qui decedeix quant personal fa falta en cada mo-ment i com s’han d’organitzar les tasques. Per això, els treballados tenen un horari detallat que els permet arribar fins a l’últim racó de la vila.

“Sempre hi ha coses per millorar i, d’acord amb l’empresa, les ani-rem perfeccionant”, diu l’alcalde. Però, malgrat els petits problemes del dia a dia, la neteja viària ha fet un gran salt endavant a Gironella. És un exemple de com un Ajunta-ment del segle XXI pot treballar per gestionar els serveis al màxim de bé possible i incrementar així la quali-tat de vida de la ciutadania.

adequada. Així, la qualitat dels ser-veis millora i d’això se’n beneficien tots els vilatans i tots els nuclis del municipi.

Pel que fa a la neteja viària, això s’ha notat especialment. Abans, hi havia tot just dos treballadors mu-nicipals que només es podien en-carregar de l’avinguda Catalunya i algun carrer del voltant.

Ara, en canvi, la neteja viària arriba no només a tots els carrers i places del poble, sinó també a les colònies.

Això s’ha aconseguit gràcies a la contractació del servei a una em-presa especialitzada. Es tracta de Transvinyots, que té la seu al polí-gon industrial La Sala de Puig-reig. La companyia està especialitzada en neteja viària i també en el servei de recollida d’escombraries i dispo-sa, fins i tot, de tràilers i formigone-res. A Gironella, hi treballa un petit camió dissenyat específicament per a la neteja de carrers.

“Quan vam començar a governar, ja teníem clar que aquesta seria una de les nostres prioritats: millorar la neteja viària”, explica l’alalcalde de Gironella, Ramon Costa. “Volíem que els carrers fossin més nets del

Alguns serveis es presten des de l’Ajuntament i d’altres s’han externalitzat

L’empresa de Puig-reig Trans-vinyots s’ocupa de la neteja viària

“Ells disposen dels mitjans tècnics necessaris per actuar a tot el municipi”, diu l’alcalde

El vehicle de la neteja viària de Transvinyots, en plena feina a la plaça de l’Església, un dimecres al matí. El camió treballa a tots els carrers del poble i de totes les colònies. INFOGIRONELLA

Page 5: infoGironella - Butlletí d'informació municipal de Gironella - Núm. 2 Octubre 2009

En portada 05infoGironellaOctubre del 2009

El vehicle de la neteja viària de Transvinyots, en plena feina a la plaça de l’Església, un dimecres al matí. El camió treballa a tots els carrers del poble i de totes les colònies. INFOGIRONELLA

La jardineria és un altre dels serveis que l’Ajuntament de Gironella ha externalitzat. Se n’ocupa Alpex Jardí, una empresa especialitzada que va guanyar un concurs públic. Treballa en tots els parcs, jardins i zones verdes de la vila, i ho fa amb tot el personal tècnic i els mitjans materials que fan falta. La brigada municipal continua fent alguns treballs, sobretot, els desbrossats de zones arbrades, però la concessionària s’ocupa de les feines més tècniques. És la mateixa companyia qui decideix quins mitjans hi dedica. En alguns moments de l’any, fan falta treballs més intensos i, llavors, s’augmenten les hores dels operaris. “En el poc temps que fa que se n’ocupa la nova concessionària, ja s’han notat força les millores, sobretot perquè hi dediquen més temps i més esforços”, considera l’alcalde de Gironella, Ramon Costa.

Una empresa especialitzada s’ocupa del manteniment dels parcs i jardins ZONES VERDES

Un operari treballa en un parc a la zona de la piscina, tallant la gespa. INFOGIRONELLA

Page 6: infoGironella - Butlletí d'informació municipal de Gironella - Núm. 2 Octubre 2009

Benestar Social 06infoGironellaOctubre del 2009

75 persones grans reben l’assistència del Servei d’Atenció Domiciliària

Una mitjana de 75 persones reben l’assistència del Ser-vei d’Atenció Domiciliària a Gironella. Són homes i

dones grans que necessiten d’algú que els ajudi a llevar-se i a vestir-se, a dutxar-se, a fer la higiene corpo-ral o a altres feines domèstiques.

Gairebé la meitat d’aquestes per-sones, 32 en total, reben l’ajut de la Llei de la Dependència. La resta re-ben el servei gratuïtament, però, en aquest cas, és gràcies a l’aportació de l’Ajuntament.

Serveis gratuïts

Altres consistoris opten pel copaga-ment, és a dir, perquè les famílies assumeixin una part del cost del servei, però el de Gironella ofereix el servei d’una manera totalment grauïta.

L’augment de l’esperança de vida i també els ajuts de la Llei de la De-pendència han disparat en els úl-tims anys el nombre d’usuaris del servei. Això fa que els serveis muni-cipals estiguin al límit i, en alguns

moments de l’any, fins i tot hi ha llistes d’espera.

Una treballadora social analitza totes les sol·licituds que arriben i estudia cas per cas per veure quines necessitats té la persona. Tres treba-lladores familiars visiten els domi-cilis segons els horaris establerts i s’ocupen de la higiene personal, del control de l’alimentació i de la me-dicació, de tenir ordre i cura de la llar, etc.

Acompanyament

Finalment, hi ha una auxiliar de la llar, que també atén la gent gran, però més en aspectes de suport social i familiar i de relació amb l’entorn: els ajuden a fer la com-pra, els acompanyen a passejar, van amb ells al metge, etc.

A vegades, els serveis es limiten en funció de la disponibilitat horària. Els recursos són limitats i la deman-da és molt alta i no para de créixer. Però sempre es procura no deixar ningú desatès i atendre al màxim totes les necessitats.

Dels 75 usua-ris del servei, gairebé la meitat reben ajuts de la Llei de la Depen-dència

Una treballadora social analitza les necessitats, tres treballadors familiars fan l’atenció i una auxiliar de la llar acompanya la gent gran

Els recursos són limitats i la demanda no para de créixer, però es mira d’atendre tothom

Un grup de gent gran consulta un ordinador portàtil, endintsant-se així al món de la informàtica. INFOGIRONELLA

A més del Servei d’Atenció Do-miciliària, hi ha altres prestacions que s’ofereixen a les persones que ho necessiten. La teleassistència és un sistema tecnològic que permet als usuaris una atenció a distància i una actuació ràpida en cas d’emergències, només pitjant un botó. També s’ofereixen ajudes tècniques, és a dir, de material. Hi pot haver famílies que necessitin per a la seva gent gran o amb dependències estris especialitzats, com per exemple llits articulats. Aquests i altres serveis es poden sol·licitar a l’Ajuntament de Giro-nella, trucant al telèfon 93 825 00 33.

La teleassistència, ajuda a domicili

ALTRES SERVEIS

El Servei d’Atenció Domiciliària s’ofereix a persones amb necessi-tats especials. A Gironella, gairebé totes les 75 assistències són a gent gran, però el servei també es pot prestar a homes o dones amb discapacitats o amb dificultats de mobilitat. Els serveis municipals s’ocupen d’analitzar cada cas indi-vidualment i donar-li una resposta adequada.

No només per a gent gran

NECESSITATS

El 27% de la població de Giro-nella té més de 65 anys, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Aquesta és una taxa molt superior a l’habitual. De fet, supera en 10 punts la mitjana del país. Això encara fa més necessari que els serveis socials siguin al millor possible.

Gironella té una població envellida

DEMOGRAFIA

Page 7: infoGironella - Butlletí d'informació municipal de Gironella - Núm. 2 Octubre 2009

Benestar Social 07infoGironellaOctubre del 2009

La residència Sant Roc es connecta amb el centre de dia i els pisos tutelatsLa residència Sant Roc està a punt d’estrenar una connexió amb el centre de dia i els pisos tutelats. Fins ara, els dos espais no estaven ben comunicats perquè es troben en edificis fets en èpoques diferents. Per això, s’ha construït una nova escala que va de la planta baixa del centre de dia fins a la tercera i quarta plantes de la residència. També hi ha un ascensor de grans dimensions, preparat per encabir-hi lliteres, que seria molt útil en cas que s’hagués d’evacuar l’edifici. Aprofitant les obres, s’ha obert un nou espai en què s’instal·laran tots els serveis de la residèn-cia. Hi haurà despatxos per a la gerència, la direcció i la comptabilitat, una sala de juntes, i locals per al personal mèdic i la infermeria. El nou espai s’ha pogut habilitar ocupant el cor de l’església i un antic sostre d’uralita que donava al pati interior, i que s’ha substituït per una llosa de formigó. Les obres formen part del projecte de rehabilitació integral de la residència Sant Roc i el centre de dia.

La Llar, un edifici emblemàtic de Gironella, es convertirà pròximament en el nou Ca-sal de la Gent Gran. L’espai

estarà pensat per donar serveis i atencions a la gent gran de la vila, però també estarà obert a la resta de la població.

Les obres consisteixen en la remo-delació integral de la planta baixa de l’edifici, i quedarà per més enda-vant la rehabilitació de la primera planta, un pis de 120 m2 que antiga-ment era la residència de les perso-nes que gestionaven l’equipament.

Les obres permetran redistribuir els espais, i crear zones específiques

L’edifici de la Llar, en una de les ubicacions més privilegiades de Gironella, serà la seu del nou Casal de la Gent Gran de la vila. INFOGIRONELLA

pensades per als diferents serveis que prestarà el Casal. Hi haurà una aula d’informàtica amb 10 ordina-dors, dos espais per als serveis de perruqueria i podologia, una gran sala polivalent, i una sala cultural, en què es podran programar xe-rrades, obres de teatre, etc., i que estarà equipada amb una gran pan-talla i un equip de so per fer-hi pro-jeccions.

Gerundela, a càrrec del Casal

En els últims mesos, l’Ajuntament de Gironella ha mantingut conver-ses amb l’associació de gent gran Gerundela perquè es faci càrrec

Gironella tindrà un nou Casal de la Gent GranL’Ajuntament rehabilitarà l’edifici de la Llar per ubicar-hi serveis i sales funcionals

de la gestió del nou equipament. Els serveis tècnics de la Diputació de Barcelona estan treballant en el projecte i traçaran les línies mes-tres de com ha de funcionar el nou Casal.

“Tinc el compromís de la Diputació que, aquí, a Gironella, s’aplicaran les últimes innovacions en la gestió i el funcionament dels Casals de la Gent Gran, per tal d’adaptar-se a les necessitats actuals de la població”, explica l’alcalde, Ramon Costa. Ara, l’Ajuntament està a l’espera de con-firmar oficialment una subvenció de la Generalitat per posar les obres a concurs i licitar-les.

Es reformarà la planta baixa, i s’hi faran nous espais pensats per als diferents serveis que ofe-rirà el Casal

La Diputació aplicarà a Giro-nella les últimes innovacions en la gestió i el fun-cionament dels Casals de la Gent Gran

Page 8: infoGironella - Butlletí d'informació municipal de Gironella - Núm. 2 Octubre 2009

Sanitat 08infoGironellaSetembre del 2009

Passa tot sovint que al-guns propietaris compren parcel·les amb la inten-ció d’edificar-les. Però les

obres no comencen d’una manera immediata. En alguns casos, i per les raons que sigui, la construcció es va retardant, i passen anys i anys en què la parcel·la està pràctica-ment abandonada.

Això comporta problemes es-tètics, però també de seguretat i de sanitat. A mesura que transcor-re el temps, creixen males herbes, l’espai es degrada, s’embruta, i no reuneix les condicions higièniques exigibles.

Gironella aprova una ordenança per garantir el bon manteniment dels solars

La nova norma-tiva obligarà els propietaris a mantenir en bones condicions els solars no edificats

Així, s’evitaran problemes de seguretat, d’higiene i de salubritat pública

Amb la nova ordenança, els solars hauran d’estar ben tancats, protegits i nets. INFOGIRONELLA

Per posar solució a aquest tipus de problemes, l’Ajuntametn de Giro-nella ha impulsat una nova norma-tiva. És l’ordenança municipal de la neteja i tancament de terrenys i so-lars, que es va aprovar en ple el pas-sat mes de juny, i que ara segueix la tramitació pertinent per entrar en vigor de manera immediata.

Entre altres coses, l’ordenança estableix que ningú, ni tan sols el propietari del solar, hi pot diposi-tar brossa o qualsevol altre residu sòlid. L’amo té el deure de mantenir la parcel·la en bones condicions de seguretat i salubritat. I l’ha de nete-jar “en la forma que causi el menor

dany possible a la capa vegetal”. D’això, se n’ha de fer responsable l’amo del terreny, l’administrador de la finca i, gràcies a l’ordenança, també l’Ajuntament en podrà ser responsable de manera subsidiària si els propietaris no han fet cas dels advertiments del consistori.

Inspeccions municipals

Amb la nova normativa a la mà, els vigilants locals l’Ajuntament pot inspeccionar els solars no edificats i, si detecta que no estan en bon es-tat, pot demanar a l’amo que hi in-tervingui en un termini determinat de temps. En cas que no ho faci, el consistori pot imposar-li sancions.

Pel que fa a les tanques, l’amo del terreny també té el deure de man-tenir la zona protegida fins que no comencin les obres d’edificació.

L’ordenança té en compte els pa-ratges naturals i també els espais amb valor històric o arquitectònic destacable. Diu la normativa que “als voltants de les carreteres i ca-mins de trajecte pintoresc, no es permetrà que els tancaments limi-tin al camp visual per a contem-plar la bellesa natural o trencar l’harmonia dels paisatge”.

Les mesures milloraran la segu-retat i la salut de la vila, i evitaran problemes ambientals. Per exemple, en terrenys rústics i urbanitzables, caldrà que els propietaris facin ne-teja, retirant herbes i matolls, runa, brossa i altres residus que puguin provocar o propagar incendis.

Gironella comença a controlar les colònies de gatsL’Ajuntament de Gironella, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i l’Assocació Berguedana per a la Protecció d’Animals, han posat en marxa una campanya per intentar controlar les colònies de gats que hi ha a la vila. Quan un veí o veïna avisa que hi ha gats al carrer prop de casa seva, la brigada municipal instal·la a la zona una gàbia amb menjar que servei de trampa per capturar l’animal. Un cop ‘caçat’, el gat es transporta fins a les dependències de la protectora de Berga. El veterinari de la mateixa protectora o bé una clínica veterinària fan un examen mèdic a l’animal. El gat només se sacrifica si té malalties importants, que li puguin comprotar infeccions, per exemple. Si es troba bé, s’esterilitza perquè no es pugui reproduir, i es torna a deixar al mateix lloc on s’ha trobat. L’Ajuntament necessita la col·laboració dels veïns per

saber per quines zones es mouen els gats. Els que hi vulguin col·laborar, ho poden fer trucant a les oficines municipals, al número de telèfon 93 825 00 33.

Page 9: infoGironella - Butlletí d'informació municipal de Gironella - Núm. 2 Octubre 2009

Educació 09infoGironellaOctubre del 2009

Els centres educatius de Gironella, a través de la Xarxa Entorn, han impulsat la crea-

ció de parelles lingüísti-ques a la vila. En total, se n’han creat deu, i la valoració que en fan totes és molt positiva.

La Xarxa Entorn és un punt de trobada de les escoles i els altres centres de formació de Gironella on es discuteixen “problemàtiques transversals”, explica la regidora d’Educació, Mercè Font.

En les primeres reunions del curs passat, els centres van detectar la necessitat de millorar la integració dels alumnes nouvinguts i les seves famílies. Una de les idees que es va posar sobre la taula va ser la possi-bilitat de crear parelles lingüísti-ques. Per això, la Xarxa Entorn es va posar en contacte amb el Consorci

de Normalització Lingüística i el Consell Comarcal del Berguedà, que són les ins-titucions que van fer les parelles.Deu gironellencs autòc-

tons es van apuntar a la ini-ciativa i es van començar a trobar amb persones nouvin-

gudes. Són pares i mares dels alumnes nouvinguts, que tenen

ganes de practicar el català i infor-mar-se dels costums i la manera de fer de Catalunya i de Gironella.

Les parelles lingüístiques són una inciativa per posar en contacte un catalanoparlant amb un nouvingut que l’està aprenent. No són classes ni s’ha de ser professor per apuntar-s’hi. N’hi ha prou amb parlar el català d’una manera fluïda i tenir ganes de fer un intercanvi.

A Gironella, els voluntaris van fer

activitats, com anar a comprar o a l’hort, i fins i tot, algun va acom-panyar la seva parella a l’hospital. L’experiència va acabar amb una trobada de tots els participants.

ls centres educatius de Gironella, a través de la Xarxa Entorn, han impulsat la crea-

ques a la vila. En total, se n’han creat deu, i la valoració que en fan totes és molt positiva.

La Xarxa Entorn és un punt de trobada de les escoles i els altres centres de formació de Gironella

de Normalització Lingüística

tons es van apuntar a la ini-ciativa i es van començar a trobar amb persones nouvin-

gudes. Són pares i mares dels alumnes nouvinguts, que tenen

Els centres educatius de Gironella creen una desena de parelles lingüístiquesLa Xarxa Entorn, un punt de trobada de les escoles, promou una iniciativa per fomentar l’ús del català

10 voluntaris van fer converses en català amb persones nouvin-gudes

La Xarxa Entorn reuneix les es-coles i els altres centres educatius de la vila

El curs 2009-2010 ha començat amb diverses novetats als centres educatius. A la Llar d’Infants Estel de Gironella, s’hi ha instal·lat un tendal impermeable per cobrir els cotxets, i a la de Cal Bassacs, s’ha substituït el sòcol de la terrassa. Al CEIP Sant Marc, també a Cal Bassacs, s’ha previst adequar la instal·lació elèctrica per poder continuar el projecte Heura, de promo-ció de les noves tecnologies. I, al CEIP Gironella, s’han pintat algunes zones, s’han col·locat pantalles i projectors a les aules, i s’han substituït les tanques exteriors. A més de tot això, l’Ajuntament tira endavant els petites obres del dia a dia.

La Llar d’Infants Estel de Gironella s’ha sumat al projecte “Mi-nuts Menuts”, que impulsa el departament d’Acció Social i Ciu-tadania i que aquí coordina el Consell Comarcal del Berguedà. Gràcies a aquest projecte, el centre obre portes cada dissabte al matí, de 10 h a 13 h, i els pares o mares que vulguin hi poden deixar els seus fills al preu d’un euro l’hora. “Minuts Menuts” és un servei disponible en funció de la de-manda que hi hagi.

L’Ajuntament impulsa algunes millores als centres educatius

La Llar d’Infants Estel de Girone-lla obre els dissabtes al matí

L’Ajuntament organitza aquesta tardor un curs d’alfabetització adreçat a persones nouvingudes. Per a molts, aquest és el primer pas per aprendre català. Els que vulguin anar una mica més enllà i adquirir més nivell ho poden comunicar a l’Ajuntament. El con-sistori té la intenció d’organitzar cursos de català de diversos graus i oberts a tothom.

Cursos de català de tots els nivells

FORMACIÓ

Tot és a punt per començar les obres de la nova Llar d’Infants de Gironella. Es construirà en un immoble nou a tocar de l’edifici del Solc, a la plaça de l’Estació. El projecte arquitectònic ja té el vistiplau del departament d’Educació de la Generalitat, i l’Ajuntament de Gi-ronella disposa dels diners necessaris per fer els treballs. Començaran entre finals d’aquest any i principis del que ve.

Les obres de la Llar d’Infants es posaran en marxa a finals d’any o principis del que ve

Planta del nou edifici annex al Solc, seu principal de la nova Llar. LLUÍS MINOVES

Page 10: infoGironella - Butlletí d'informació municipal de Gironella - Núm. 2 Octubre 2009

Joventut 10infoGironellaOctubre del 2009

Gironella fa reviure la històrica Moguda del Berguedà amb una gran participació

Després de set anys d’absència, el 25 d’abril, va tornar la Moguda del Berguedà, i ho va fer a

Gironella, el municipi d’on va sor-tir la iniciativa i també bona part de les vint bandes que van pujar a l’escenari.

Un miler d’assistents van conver-tir la festa en un èxit, i en van asse-gurar la continuïtat.

A més de la música, també hi va haver un munt d’activitats com-plentàries. A les 5 de la tarda, a la plaça de l’Estació, va actuar el grup d’animació infantil Koloraines. A

continuació, hi va haver una cerca-vila amb els Percus dels Diables del Clot de l’Infern, de Puig-reig, i els gegants i el nans de la Bauma dels Encantats, de Berga, que van recó-rrer els principals carrers de Giro-nella fins al Local del Blat.

20 grups variats

Allà, van començar els concerts,a les 7 de la tarda, amb una vintena d’actuacions, variades i d’estils di-versos. Cada grup va disposar de mitja hora, i la Moguda va acabar pels volts de les 5 de la matinada. Durant tota la jornada hi va haver

servei de bar i entrepans.Ja des del matí, al Centre d’Atenció

Primària de Gironella, hi va haver una campanya de recollida de sang, i a la tarda, al Local del Blat, hi va haver un estand de SOM.NIT, un projecte d’informació, prevenció i reducció dels riscos en el consum de drogues.

La Moguda del Berguedà va néixer l’any 1985, i es va fer de manera ininterrompuda fins al 2001. Du-rant aquest temps, la festa va donar voltes per diferents municipi, sem-pre amb l’organització del Consell Comarcal del Berguedà.

Una vintena de grups de dife-rents estils van participar en els concerts

A més, hi va haver animació infantil, una cercavila, un recapte de sang i informació sobre drogues

El grup de Berga Eskac i Mat, una de les vint formacions que van interpretar la seva música en l’última edició de la Moguda del Berguedà. INFOGIRONELLA

Gironella va repartir durant la festa major 1.700 preser-vatius entre la gent jove. La campanya amb el lema “Si ho fas per Festa Major, utilitza aquest condó!” va ser una iniciativa de la regidoria de Joventut per promoure el sexe segur. “Els joves cada vegada fan sexe més

aviat, i a vegades sense tota la informació necessària”, considera el regidor, David Font. Per això, l’Ajuntament va promoure una campanya amb exposicions i tallers, que va

culminar amb el repartiment dels 1.700 condons masculins a la zona de concerts de la Font del Balç. També es van distribuir alguns preservatius femenins i lubricants.

L’Ajuntament vol agrair la feina feta durant la campanya per la tècnica de Joventut, Anna Cunill, els voluntaris que van

participar en el repartiment, i Creu Roja Joventut del Berguedà, que també es va implicar en el projecte.

Gironella reparteix 1.700 preservatius en una campanya pel sexe segur

Gironella va repartir durant la festa major 1.700 preser-

una iniciativa de la regidoria de Joventut per promoure el sexe segur. “Els joves cada vegada fan sexe més

aviat, i a vegades sense tota la informació necessària”, considera el regidor, David Font. Per això, l’Ajuntament va promoure una campanya amb exposicions i tallers, que va

culminar amb el repartiment dels 1.700 condons masculins a la zona de concerts de la Font del Balç. També es van distribuir alguns preservatius femenins i lubricants.

L’Ajuntament vol agrair la feina feta durant la campanya per la tècnica de Joventut, Anna Cunill, els voluntaris que van

participar en el repartiment, i Creu Roja Joventut del Berguedà, que també es va implicar en el projecte.

Gironella reparteix 1.700 preservatius en una campanya pel sexe segur

Page 11: infoGironella - Butlletí d'informació municipal de Gironella - Núm. 2 Octubre 2009

Medi Ambient 11infoGironellaOctubre del 2009

És el pla 20-20-20. La Unió Europea es planteja reduir el 20 % les emissions dels gasos d’efecte hivernacle i consumir un 20 % d’energies renovables. Tot això, abans del 2020, i no falten tants anys per arribar-hi. Per aconseguir l’objectiu, Europa necessita la implicació de tothom, des dels governs estatals fins als municipis. Els ajuntaments de tot el continent s’han començat a mobilitzar, i han proposat un Pacte d’Alcaldes. Gironella s’hi ha adherit i s’ha compromès a reduir també el consum energètic. Abans que acabi l’any, hi haurà redactat un Pla d’Accions d’Energia Sostenible. Els tècnics ja hi estan treballant. Han començat a revisar els edificis municipals i també la residència Sant Roc per veure com s’hi pot reduir els consums d’electricitat i de gas. Però hi haurà d’haver altres accions, que es discutiran en un procés de participació ciutadana. Abans que acabi l’any, entitats i col·lectius de la vila seran convidats a aportar-hi idees.

Gironella se suma al Pacte d’Alcaldes d’Europa per reduir els gasos contaminants

Cada cop que volen organitzar una festa, les entitats culturals i les associacions de veïns van a l’Ajuntament de Gironella per demanar entarimats, cadires, taules, etc. Per fer-ho, omplen un formulari, i allà detallen tot el que necessiten. Ara, aquest formulari inclourà també la possibilitat de demanar contenidors petits, de 240 litres, d’envasos, de paper i cartró, de vidre i de matèria orgànica. Des de l’estiu, l’Ajuntament disposa de dos jocs de quatre contenidors amb rodes que posa a disposició de qui els sol·liciti. La regidora de Medi Ambient, Lourdes Gon-zález, explica que, “a vegades, els contenidors convencionals queden molt lluny d’on se celebra la festa, i costa traslladar la brossa”. Ara, en podran tenir uns de més petits ben a prop.

Barris i entitats podran separar la brossa quan facin una festa

Nova illa de contenidors, durant els treballs d’instal·lació, a la plaça Pi i Margall. RICARD CODINA/INFOGIRONELLA

Contenidors amb menys impacteS’estrenen parets de fusta, que faran menys visibles els punts de recollida de brossa

Apartir d’ara, alguns con-tenidors de Gironella es veuran una mica menys. Els operaris de la brigada

municipal estan construint les pri-meres illes de contenidors.

Els de rebuig, els de matèria orgà-nica i els de reciclatge es concen-traran en un punt determinat, i es tancaran per tres bandes. Als late-rals i al darrere, hi haurà parets de fusta, que faran que els contenidors siguin menys visibles.

“La intenció és minimitzar l’im-pacte dels contenidors, i que quedin

més recollits i endreçats”, explica la regidora de Medi Ambient, Lour-des González. Però, al marge dels efectes visuals, les illes també mi-lloraran la seguretat. S’evitarà que els contenidors es moguin quan fa molt vent o quan algú algú els toca de manera accidental.

Suport del Consell Comarcal

La iniciativa ja s’ha aplicat en altres municipis, com Avià, i compta amb el suport del Consell Comarcal del Berguedà. L’ens comarcal es fa cà-rrec del 50 % del cost dels panells.

L’altra meitat, la paga l’Ajuntament de Gironella, que també es fa càrrec de les obres d’instal·lació.

Les dimensions de les illes varien segons el nombre de contenidors que hi ha a dins. En alguns punts, hauran de ser força grans, perquè s’hi inclouen els contenidors de ma-tèria orgànica, de vidre, d’envasos, de paper i cartró i de rebuig.

Les quatre primeres illes es fan al carrer Farguell, a l’entrada sud de la vila (a tocar de l’antic escorxa-dor), a la plaça Pi i Margall i davant de l’església de Cal Bassacs.

Els contenidors es tancaran per tres costats: als late-rals i al darrere, tindran parets de fusta

Les primeres illes es fan al carrer Farguell, a Cal Bassacs, a la plaça Pi i Margall i a l’entrada sud

Cada família de Gironella podrà tenir tres bosses bosses de ràfia per facilitar la separació de residus a la llar i el transport dels dife-rents materials fins als contenidors d’envasos, de paper i cartró i de vidre. Les bosses es van començar a repartir els dies 5, 6 i 7 d’octubre a la plaça de l’Estació. Qui no recollís les seves, ho pot fer des del 20 d’octubre a les oficines de l’Ajuntament. El lliurament de bosses forma part de la campanya ‘Foment de la recollida selectiva al Berguedà’.

Bosses per separar les deixalles a casa

CAMPANYA

Page 12: infoGironella - Butlletí d'informació municipal de Gironella - Núm. 2 Octubre 2009

Urbanisme 12infoGironellaOctubre del 2009

Zona on es construirà pròximament la rotonda, a la via d’accés a Cal Blau. INFOGIRONELLA

La Generalitat i la Diputació han acabat les obres de la rotonda i la carretera que va del centre de Gironella a Cal Blau. A l’entrada del barri, s’hi construirà pròximament una altra rotonda. De moment, s’ha pintat al terra “perquè els conductors s’hi vagin aclimatant”, explica l’alcalde de Gironella, Ramon Costa. Amb la nova ordenació de la circulació, ja s’ha aconseguit reduir notablement la velocitat dels cotxes que provenen del carrer Pau Casals.

La Diputació està ultimant un estudi per regular els accessos a l’antiga C-16 des de Viladomiu Nou. Actualment, els cotxes que volen entrar a la carretera en sentit nord han de passar per un accés provisional que s’ha habilitat a la zona de la Granja, arran d’una esllavissada, al novembre passat. La Diputació proposa consolidar aquest accés, fent-hi les obres necessàries perquè tingui més visibilitat i seguretat. És previst que les obres ja es puguin incloure al pressupost del 2010.

Una rotonda limitarà la velocitat dels cotxes a la zona d’accés al barri de Cal Blau

Viladomiu Nou tornarà a tenir un accés a l’antiga C-16 en bones condicions

Els vianants ja poden transitar per tot el tram urbà de la car-retera de Vic sense posar els peus a la calçada. La Generalitat ha acabat les obres, que han servit per donar continuïtat a la vorera. Hi havia dos trams a banda i banda de la carretera en què l’espai per als vianants quedava tallat. Un cop fetes les obres, la via passarà a ser titularitat de l’Ajuntament.

El consistori ja té sobre la taula un disseny de com serà en el futur la carretera d’accés a Gironella per la zona nord. L’antiga C-1411 és propietat de la Generalitat, i quan passi a ser mu-nicipal, l’Ajuntament sol·licitarà al Govern que hi faci obres de millora. Es preveu que els treballs comptin també amb una subvenció provinent del pla de millora de rambles.

Es completen les obres de reforma al tram urbà de carretera de Vic

L’Ajuntament planifica reformar l’entrada de Gironella nord

Voreres noves a banda i banda de la carretera de Vic. INFOGIRONELLA

S’aprova el Pla Local de l’HabitatgePreveu un creixement moderat de l’oferta de pisos, i s’adaptarà a la realitat econòmica

L’Ajuntament de Gironella ha aprovat el nou Pla Local de l’Habitatge, que marca les necessitats immobiliàries de

la vila a mig termini. En concret, el document preveu la construcció de 370 habitatges en els pròxims sis anys. D’aquests, 77 hauran de ser de protecció oficial.

L’alcalde, Ramon Costa, adverteix que el pla es va redactar “en una altra situació econòmica” i pot ser

que algunes valoracions s’hagin de revisar. Però el document ja està pensat perquè s’hi puguin fer mo-dificacions anualment. “En aquests sis anys, haurem d’anar veient si les previsions es compleixen, si real-ment hi ha oferta i demanda sufi-cient de pisos de protecció oficial, i quins són exactament els habitat-ges que sol·licita el mercat”, explica Costa. Pel que fa a les promocions de pisos protegits, l’alcalde remar-

ca que ja n’hi haurà uns quants a la nova urbanització de Les Eres. I que, en col·laboració amb alguna entitat privada, es pot plantejar de construir-ne més en un futur im-mediat. Costa també explica que al-guns promotors han sol·licitat con-vertir en habitatges públics alguns pisos que inicialment s’havien de comercialitzar al mercat lliure.

La redacció del pla s’ha fet després d’un procés de participació veïnal.

El pla preveu construir 370 habitatges en els pròxims sis anys, 77 de protecció oficial

Les previsions es revisaran periòdi-cament per veure si es compleixen

Page 13: infoGironella - Butlletí d'informació municipal de Gironella - Núm. 2 Octubre 2009

Obres i Serveis 13infoGironellaOctubre del 2009

El nou ascensor s’encaixa en una escala exterior, i respon a una llarga reivindicació. L’obra, l’han finançat els mateixos residents, i s’ha incorporat al projecte del futur teatre. L’antic, el va enderrocar l’Ajunament, perquè es trobava en molt mal estat. Quan es recuperi, l’escala exterior també li donarà servei. Ara, servirà per resoldre els problemes de mobilitat de les per-sones que viuen a les galeries supe-riors. Pel que fa al teatre, l’Ajuntament disposa d’una subvenció de 500.000 euros per reconstruir-lo, i està buscant finançament per pagar l’altra meitat.

Viladomiu Nou estrena un ascensor

En els pròxims dies, l’Ajuntament aprovarà el concurs per licitar dues obres importants a les colònies: la urbanització dels carrers Puig l’Agulla i Puig Sacalm —el passeig de Vilado-miu Vell—, i l’arranjament del carrer Doctor Fleming, a Cal Bassacs. També es donarà llum verda a les obres de la muralla, pressupostades amb un milió d’euros.Les tres obres s’han inclòs al capítol d’inversions del pressupost municipal (més informació a la secció d’Hisenda, pàgina 16). És previst que es puguin desenvolupar en els pròxims mesos.

Obres a punt a les colònies i a la muralla

L’Ajuntament, més còmode per a tothomA punt d’acabar les obres a la Casa Consistorial

La torre del rellotge, completament remodelada. INFOGIRONELLA

Les obres de remodelació de l’Ajuntament de Gironella han arribat a la fase final. Els treballs hauran de que-

dar enllestits abans que acabi l’any, perquè aquest és el termini que marca la subvenció atorgada.

Els 853.000 euros que costa l’obra s’han finançat gràcies al Fons Esta-tal d’Inversions Locals (FEIL), més conegut com a pla Zapatero.

Les ajudes estatals han permès treure del calaix un projecte que feia més de tres anys que estava guardat, a l’espera de finançament.

Remodelació integral

L’Ajuntament s’està remodelant de manera integral. Tots els espais interiors quedaran reformats amb l’objectiu que els treballadors pú-blics guanyin comoditat en la feina diària, i que això ho notin també els ciutadans.

“Un entorn de treball més ade-quat farà que tota la maquinària municipal funcioni més bé, i això ho percebran els ciutadans quan hagin de fer qualsevol tràmit a les dependències municipals”, explica l’alcalde, Ramon Costa.

els empleats de l’Ajuntament i els responsables polítics.

Les obres de remodelació de l’Ajuntament de Gironella van co-mençar el passat mes d’abril, i les està executant l’empresa bergue-dana Construccions i Promocions Queralt.

Mentre no acabin les obres, tots els serveis municipals es continuaran prestant sense cap interrupció a les oficines provisionals, situades al ca-rrer Mestre Font Parera, número 9, a tocar de l’església. Allà, s’han habi-litat tres pisos, dos en planta baixa i un a la primera planta, on treballen

“La maquinària municipal fun-cionarà més bé, i ho notaran els ciutadans”, diu l’alcalde

La torre del rellotge és una de les construccions més emblemàtiques de Gironella. Es veu des de tot el poble i ha estat una referència per a generacions senceres. Aprofitant les obres de l’Ajuntament, s’ha remodelat del tot. S’ha aixecat la capa d’arrebossat que en cobria les parets, i s’hi ha deixat l’obra vista. També s’ha netejat i impermeabi-litzat la maquinària del rellotge, perquè tingui una vida més llarga. La rehabilitació de la torre ja és visible des de tota la vila.

La torre del rellotge es renova

OBRES COMPLEMENTÀRIES

Escala en construcció a Viladomiu Nou. INFOGIRONELLA

Page 14: infoGironella - Butlletí d'informació municipal de Gironella - Núm. 2 Octubre 2009

Obres i Serveis 14infoGironellaOctubre del 2009

Gironella asfalta nombrosos carrers i prepara noves obres per a finals d’anyEls treballs s’han fet ja al barri de la Mainada, al Cap del Pla i casc antic, i al centre

Nou asfalt al carrer del Sol, una de les vies on s’ha actuat. INFOGIRONELLA Aspecte del carrer Balmes, que també ha renovat el paviment. INFOGIRONELLA

El carrer Cadí, al Cap del Pla, estrena pavimentació. INFOGIRONELLALes obres han beneficiat la plaça Pi i Margall, entre d’altres vies. INFOGIRONELLA

L’Ajuntament de Gironella ha pavimentat un primer grup de carrers, i abans que acabi l’any, farà una segona ton-

gada d’obres. El consistori disposa de 200.000 euros dels pressupostos municipals per fer els treballs.

la Costa, Balmes i la plaça Pi i Mar-gall.

De cara a les pròximes obres, es tindran en compte “aquells carrers que es trobin en més mal estat”, ha avançat l’alcalde de Gironella, Ra-mon Costa.

Les primeres intervencions s’han fet al barri de la Mainada, al Cap del Pla i al casc antic, i a la zona centre. Algunes de les vies beneficiades per les obres són els carrers Sant Joan Baptista de la Salle, Estació, Pom-peu Fabra, Cadí, Sol, Tres Creus, de

Les pròximes intervencions es faran als carrers que més ho ne-cessitin

Page 15: infoGironella - Butlletí d'informació municipal de Gironella - Núm. 2 Octubre 2009

Governació 15infoGironellaOctubre del 2009

Un dels panells informatius de l’Ajuntament de Gironella, situat a la façana del centre de dia, a la confluència amb l’avinguda Catalunya. INFOGIRONELLA

La regidoria de Governació de l’Ajuntament de Gironella ha renovat les dotze carte-lleres que hi ha repartides

per tot el poble. Són els panells d’informació municipal, a través dels quals el consistori es relaciona amb la ciutadania.

Abans de la renovació, els panells es trobaven “en molt mal estat”, segons reconeix la regidora, Mercè Font. “Per això, vam creure que era important canviar-los tots, però no era fàcil, perquè són molts i feia fal-ta una inversió important.”

L’anterior model de cartelleres

tenia una portes corredisses, a tra-vés de les quals entrava aigua quan plovia i, a més, no es podien tancar amb clau. Algunes, fins i tot, havien perdut la protecció de vidre.

Segures i impermeables

Ara, aquests problemes s’han resolt. Les noves cartelleres continuen ten-int un vidre al davant, però els ma-terials són més segurs i impermea-bles. Són fetes d’alumini i tenen un frontal de policarbonat. A més, dis-posen d’un pany i es poden tancar amb clau.

Les cartelleres d’informació mu-

Dotze noves cartelleres a la vilaEs renoven els expositors de cartells per fer-los més resistents i impermeables

nicipal estan destinades als docu-ments que genera l’Ajuntament de Gironella: convocatòries de plens, bans, edictes, etc.

Per a les activitats que organitzen les entitats, les convocatòries de festes o d’actes culturals i per a al-tres tipus d’anuncis, es col·locaran pròximament uns altres panells.

Amb el canvi, l’Ajuntament de pre-tén poder publicar les seves infor-macions amb la màxima garantia. Així, es millorarà la comunicació entre el consistori i la ciutadania, i s’assegurarà que els documents es-tiguin sempre en bon estat.

Les noves carte-lleres tenen un frontal de poli-carbonat i estan fetes d’alumini

Amb els nous panells, els docu-ments que penja l’Ajuntament estaran sempre en bones condi-cions

Cursos de mobilitat als centres educatiusDurant el curs 2008-09, la regidoria de Governació va organitzar uns cursos de mobilitat a les escoles i a l’institut. Als centres d’educació infantil i primària, es van fer tallers amb la participació dels Mossos d’Esquadra i dels vigilants locals, i els nens i nenes van poder aplicar el que hi havien après en un circuit de bicicletes. Els alumnes de l’institut van disposar d’un circuit de ci-clomotors, i van assistir a una xerrada de l’Institut Guttman.

Els vigilants locals han intensificat la supervisió de les zones de control ho-rari, a l’avinguda Catalunya i al carrer Estació. “Volíem evitar que els carrers es convertissin en un pàrquing les 24 hores del dia”, diu la regidora de Go-vernació, Mercè Font. Amb l’augment de la vigilància, s’ha aconseguit in-crementar la rotació dels vehicles. Els cotxes han d’exhibir uns rellotges que dispensen els comerços i tenen una 1 hora i mitja gratuïta d’aparcament.

La zona de control horari, més vigilada

Els alumnes han fet classes de mobilitat i seguretat. INFOGIRONELLA

Page 16: infoGironella - Butlletí d'informació municipal de Gironella - Núm. 2 Octubre 2009

Hisenda 16infoGironellaOctubre del 2009

La crisi obliga a contenir el pressupost, però les inversions estan assegurades

Gironella té aquest 2009 un pressupost de conten-ció per fer front als temps de crisi. La caiguda de

l’activitat econòmica ha significat també una disminució en la recap-tació municipal a través dels impos-tos, sobretot els que estan lligats amb l’activitat immobiliària.

“Els ingressos són molt menors, i això ens obliga a contenir el pressu-post i a no estirar més el braç que la màniga”, diu l’alcalde de Gironella, Ramon Costa, que és també regidor d’Hisenda.

Més de 2 M d’euros d’inversions

En total, els comptes públics de la vila per a aquest 2009 pugen a gai-rebé quatre milions d’euros, en con-cret, 3.972.535. A aquesta xifra, s’hi ha de sumar el volum d’inversions previst per aquest any que, fins i tot, supera el que s’havia planificat per al 2008.

Això vol dir que, malgrat l’esforç per contenir el pressupost, l’Ajunta-ment no ha volgut deixar de banda les obres que necessita Gironella, i “totes tenen el finançament assegu-rat”, certifica l’alcalde.

Totes les obres tenen el finança-ment cobert gràcies als ajuts del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat i del pla Xarxa de la Diputació de Barcelona i a subven-cions extraordinàries.

Més curosos que mai

Tot i això, la crisi obliga l’Ajunta-ment a ser “més curosos que mai” amb les despeses i “portar un con-trol molt exhaustiu de com evo-lucionen els ingressos”, reconeix l’alcalde.

Costa admet que hi ha ingressos atípics o variables que poden no arribar per la caiguda de l’activitat econòmica i que, per tant, “caldrà anar molt alerta” en la gestió dels diners públics.

De les obres que es pagaran a compte dels pressupostos del 2009, en destaca la rehabilitació de la mu-ralla, que supera el milió d’euros. També hi ha inversions previstes a les colònies, que s’han traslladat dels pressupostos de l’any passat. A Viladomiu Vell, es projecta la re-forma del passeig, als carrers Puig l’Agulla i Puig Sacalm, i a Cal Bas-sacs, hi ha planificada la la urba-nització del carrer Doctor Fleming, que s’ha d’asfaltar, i s’hi han de fer les canalitzacions bàsiques.

Els comptes públics de la vila ate-nen les necessitats dels més petits i dels més grans. Hi ha projectada una inversió de mig milió d’euros a la Llar d’Infants, i una altra de 380.000 euros a la Llar d’Avis.

Les principals inversions estan assegurades gràcies a les subvencions de la Generalitat i la Diputació

Els pressupostos s’estanquen res-pecte l’any passat per fer front a la crisi

L’Ajuntament promet una ges-tió més estricta que mai per assegurar que arriben els in-gressos previstos i es controlen les despeses

La urbanització del carrer Doctor Fleming, de Cal Bassacs, és una de les obres que s’han inclòs al capítol d’inversions del pressupost del 2009. INFOGIRONELLA

PRINCIPALS INVERSIONS MUNICIPALS 2009

Rehabilitació de la Llar d’Avis 380.000 euros

Llar d’infants 500.000 euros

Obres de la muralla 1.097.680 euros

c. Puig l’Agulla i c. Puig Sacalm 222.847 euros

c. Dr. Fleming, Cal Bassacs 139.000 euros

Pavimentació de carrers 200.000 euros

Page 17: infoGironella - Butlletí d'informació municipal de Gironella - Núm. 2 Octubre 2009

Promoció Econòmica 17infoGironellaOctubre del 2009

Buscar i trobar feina a GironellaEl Servei Integral d’Ocupació contacta amb les empreses per si tenen llocs per cobrir

És un moment complicat per a les persones que busquen feina. La crisi ha deixat un índex elevat de desocupació

a tot el país, i això també es nota a Gironella.

Per això, ara és més important que mai treballar de manera acti-va en les polítiques d’ocupació, i l’Ajuntament de Gironella ho fa a través d’un programa específic del Consorci de Formació i Iniciatives (CFI) Cercs-Berguedà.

Es tracta del Servei Integral d’Ocupació (SIO), que també està implantat a Avià, Bagà, Cercs, Guar-diola, La Pobla de Lillet i Puig-reig. Tres tècniques del CFI treballen per atendre cada dia les persones que busquen feina i per detectar les oportunitats laborals que hi ha al Berguedà.

Dues d’aquestes professionals es-tan cada dia en un poble diferent, i reben els aturats i les persones que busquen una primera feina. A Giro-nella, la responsable del SIO es diu

Aida Martínez, i se la pot trobar a l’Ajuntament cada dimarts de les 8 a les 11 del matí.

Una tercera tècnica del CFI, Anna Romero, s’ocupa de contactar amb les empreses i de detectar quines necessitats tenen. Ara mateix, no hi ha gaires ofertes de feina, tot i que existeixen alguns àmbits en què es continuen requerint professionals, tot i la crisi.

Informàtica i alimentació

Els sectors del mercat laboral que continuen necessitant treballadors són, sobretot, la indústria agroali-mentària i la informàtica. I, pel que fa a les demandes, n’hi moltes de serveis a les persones, sobretot aten-cions a la gent gran, vetlles, etc.

Són perfils molt concrets. Les em-preses saben que hi ha molta gent buscant feina i, per això, trien molt bé la persona que necessiten. També procuren que estigui molt especialitzada i tingui la formació adequada.

A això, també hi pot donar res-postes el CFI, que organitza cursos de formació per a empresaris, per a treballadors i per a persones des-ocupades.

De cara a les empreses, l’assessora-ment que ofereix el SIO és molt especialitzat i està en contacte permanent amb l’administració i amb altres serveis d’ocupació. Per exemple, cada vegada que es gene-ra una oferta de treball, el SIO la di-fón a través de la seva pròpia xarxa, però també pels altres serveis que hi ha actius al Berguedà: el de la UGT, l’Ocupa’t de Berga i el Servei d’Ocupació de Catalunya.

És per això que el SIO pot resultar un servei molt útil per a les empre-ses que necessiten cobrir un lloc de treball. Les professionals del servei rastrejaran totes les demandes de feina que hi ha a la comarca, i els presentaran els perfils més ade-quats per cobrir la plaça.

El SIO fa uns dos anys que funcio-na a Gironella.

Una tècnica del CFI Cercs-Berguedà atén les persones que busquen feina a Gironella cada dimarts al matí

Una altra profes-sional està en contacte amb les empreses i mira si hi ha cap lloc de treball que s’hagi de cobrir

La Fira de la Puríssima s’ha convertit en els últims anys en la mostra més important del Nadal al Berguedà. Cada 8 de desembre, reuneix milers de persones a la plaça de la Vila i entorns, i és una cita destacadíssima del calendari festiu i cultural de la comarca. Però té un petit problema: se celebra just enmig d’un pont i això fa que molta gent l’aprofiti per fer petites escapades. Per això, els organitzadors de la fira, l’Associació de Co-merciants de Gironella i l’Ajuntament, s’han convençut que Gironella també pot ser una destinació turística de proximitat, sobretot per a famílies de l’àrea de Barcelona i de la resta de Catalunya. Per això, es plantegen organitzar una trobada d’autocaravanes. Si tot va bé, els vehicles podran apar-car a la zona esportiva, on s’habilitaran unes parcel·les, i podran visitar la Fira de la Puríssima i descobrir altres atractius de la vila i de la comarca. La fira arriba aquest 2009 amb una altra novetat important. El blat de moro escairat no només se servirà en un tast popular, sinó que també es podrà degustar als diferents restaurants de Gironella. Els establiments oferiran uns menús amb el plat de la pau com a protagonista. “És un menjar tradicional de l’hivern al Berguedà, i està bé que els restaurants el puguin oferir, tal com fan amb els bolets a la tardor”, considera la regidora de Promoció Econòmica de Gironella, Sílvia Corbera.

Fira de la Puríssima:Autocaravanes i menús amb blat de moroGironella es proposa ser un destí turístic per a les famílies que volen sortir de pont

Imatge promocional de la Puríssima. DAVID FONT/BÍFIDUS

Page 18: infoGironella - Butlletí d'informació municipal de Gironella - Núm. 2 Octubre 2009

Festes 18infoGironellaOctubre del 2009

Unes 250 persones, la majoria joves, van participar en la principal novetat de l’últim Carnaval de Gironella: la cercabi-rra. L’Ajuntament va voler recuperar l’esperit de la despa-reguda xaranga, i va aconseguir crear un acte multitudinari, que té la continuïtat assegurada. La festa va començar a les 9 del vespre del divendres, 20 de febrer, amb un sopar popular al Local del Blat. Després, els participants van fer una ruta pels bars, amb l’acompanyament dels timbalers de Gironella i de la colla de diables Custus Ignis d’Olesa de Montserrat. Tots els bars van servir cervesa, però també altres begudes sense alcohol.La iniciativa de la cercabirra va néixer a través d’Internet. “A la xarxa social Facebook, es va crear una iniciativa per recu-perar l’antiga xaranga del Carnaval, i nosaltres hi vam donar resposta, però incorporant-hi algunes novetats”, explica el regidor de Joventut, David Font. La resposta va ser “molt bona” i es va convertir en un “gran èxit”, de manera que es repetirà en la pròxima edició del Carnaval. Font també remarca que el comportament dels 250 parti-cipants va ser “cívica”, i “aquesta era una de les premisses per garantir-ne la continuïtat”. La resta d’actes de la festa també van tenir una bona acceptació.Fotos: MARC JABARDO

La cercabirra, principal novetat del Carnaval de Gironella

Amb un pressupost més reduït, com obliguen els temps de crisi, l’Ajunta-ment de Gironella va or-

ganitzar l’agost passat la festa ma-jor. Un cop més, tots els actes van ser gratuïts i, en general, la celebra-ció va tenir un gran èxit de públic.

La gran protagonista de la festa va ser la música. El festival de dan-sa tradicional es va traslladar a la plaça de l’Església per no interfe-rir en les obres que s’estan fent a l’Ajuntament. La nova ubicació va agradar molt i no es descarta fer

La cobla-orquestra Montgrins va portar la seva música a Gironella. ARXIU/O. MONTGRINS

El grup gironellenc Pol Croketa va actuar a la festa major jove. ARXIU/POL CROKETA

més actes en aquell emplaçament de cara a pròximes festes majors.

El cartell de balls va tornar a re-unir alguns dels millors conjunts de Catalunya: les orquestres Mont-grins i Rosaleda, Almas Gemelas... A més, la Festa Major Jove va omplir la zona de la Font del Balç, amb bandes gironellenques, com Ver-mú Acústic, Spoyler, Mabe’l, Sweet Hangover i Dkapitors.

Els esports, les activitats infantils i la cultura van completar l’extens programa de la Festa Major de Gi-ronella.

La Festa Major conté la despesa, però obté un gran èxit de participacióLa crisi obliga a estrènye’s el cinturó en una festivitat amb tots els actes igualment gratuïts

Page 19: infoGironella - Butlletí d'informació municipal de Gironella - Núm. 2 Octubre 2009

Cultura 19infoGironellaOctubre del 2009

Per la Puríssima, les garrofes de Gironella celebren el 20è aniversariLes garrofes, els versos satírics que cada any desperten un somriure a Gironella, arriben aquest 2009 als 20 anys de vida. Per celebrar l’efemèride, l’Ajuntament està preparant un concurs que tindrà algunes novetats. Un any més, la presentació dels textos s’haurà de fer dies abans de la Puríssima i, en el marc de la fira, es farà l’entrega de guardons i la lectura dels millors treballs. En les últimes edicions, s’han establert tres categories, en funció de l’edat. L’A va dirigida als nens de 12 anys o menys, la B és per als adolescents entre 13 i 17, i la C és per als majors d’edat. Per al regidor de Cultura, David Font, “les garrofes són una manera sana de prendre’s les crítiques” a la gestió de l’Ajuntament i, per això, el consistori està “content” que les crítiques es puguin expressar d’una manera irònica. Per això, Font encoratja a “una participació alta” i creu que aquesta seria una bona manera de celebrar les noces d’argent de les garrofes de Gironella.

El concurs de colles sardanis-tes, que fa anys que se cele-bra a Gironella, es va fer per primer cop en diumenge,

i al matí. Va ser el 21 de juny, i va tornar a portar a la vila les millors colles del país.

En concret, 11 formacions van ballar les tres sardanes puntuables per al concurs: Amer aplec nocturn, de Francesc Camús; Ullets blaus, de Josep Cassú, i Galanteig, de Conrad Saló. A més, totes les colles van ba-llar una sardana revessa, i una altra de germanor, totes amb la música de la cobla Ciutat de Terrassa. La co-lla Violetes del Bosc, de Barcelona,

Grups de sardanes en ple concurs de colles a la plaça de l’Estació de Gironella, en l’última edició del certamen. AJUNTAMENT DE GIRONELLA

va ser la guanyadora de la prova de Gironella.

“Ens va agradar molt com va que-dar el concurs en el nou format diürn, i de cara a l’any que ve es-tem pensant com podem fer-ho per aconseguir que la gent de Gironella pugui participar més de la festa”, explica el regidor de Cultura, David Font.

El concurs, l’organitza l’entitat Dansaires Grup de Maig, de Barce-lona, i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Gironella i de diverses persones que havien for-mat part de l’antiga agrupació sar-danista de la vila.

Les millors sardanes de Catalunya, a GironellaPer primer cop, les proves van ser diürnes i van reunir les colles més prestigioses

11 colles d’arreu del país van ba-llar tres sardanes puntuables, una revessa i una de germanor

“Volem aconse-guir que la gent de Gironella pugui participar encara més de la festa”, diu el re-gidor de Cultura, David Font

El ple de l’Ajuntament de Girone-lla ha aprovat una moció que insta el Parlament a declarar la sardana dansa nacional de Catalunya. El text de la moció destaca que, “de la sardana, se n’extreuen un seguit de valors democràtics i a favor dels drets humans, defen-sats pel conjunt de la ciutadania, com ara la tolerància, la integra-ció, la igualtat i la solidaritat”.

Moció per declarar la dansa nacional

ACORD MUNICIPAL

Page 20: infoGironella - Butlletí d'informació municipal de Gironella - Núm. 2 Octubre 2009

Comunicació i Noves Tecnologies 20infoGironellaOctubre del 2009

L’Ajuntament de Gironella ha aprovat una ordenança municipal per “regular les condicions de la distribució

publicitària” al carrer, als edificis i a les bústies.

L’objectiu de la normativa és “mantenir el poble net i uniformar els punts on es col·loca la publici-tat”, explica el regidor de Comuni-cació David Font.

Per als cartells, l’Ajuntament es-tablirà pròximament uns plafons i uns tòtems on tothom podrà po-sar-hi els seus anuncis. Les entitats sense afany de lucre i les adminis-tracions hi tindran un espai prefe-rent.

També hi haurà llocs preferents per a les pancartes i per a les bande-roles (als fanals).

Per col·locar-les, caldrà un permís municipal, que s’haurà de demanar a l’Ajuntament amb una antelació mínima de quinze dies. En canvi, per penjar cartells no farà falta cap autorització.

Fora dels llocs habilitats, l’orde-nança prohibeix posar publicitat en fanals, arbres, parades d’autobús,

contenidors de residus, armaris d’enllumenat i altres elements del mobiliari urbà.

D’acord amb la nova normativa, les persones o empreses que distri-bueixin publicitat en mà hauràn de respectar sempre la voluntat dels vianants. Això vol dir que, si no volen rebre la publicitat, els re-partidors no els la podran entregar i tampoc no la podran “llençar al terra”.

Bústies

Pel que fa a les bús-ties, l’ordenança es-tableix que “caldrà respectar la volun-tat” dels propietaris o dels llogaters que manifestin “expressa-ment” que no desit-gen rebre publicitat o bé que volen que es dipositi en un lloc es-pecial, separada de la correspondència.

La nova normativa municipal fixa un règim de sancions. Els que la incompleixin hauran

Per als cartells, l’Ajuntament instal·larà pròxi-mament uns pla-fons i uns tòtems on tothom qui ho vulgui podrà posar els seus anuncis

També hi haurà llocs especials per col·locar pan-cartes i bandero-les, i s’haurà de demanar permís a l’Ajuntament amb antelació

Els repartidors hauran de res-pectar les bústi-ques en què els veïns indiquin que no volen rebre publicitat

L’Ajuntament organita nous cursos d’informàtica per a adults

L’alcalde i el regidor de Comunicació visiten un curs d’informàtica. INFOGIRONELLAEls alumnes, atents a les explicacions. INFOGIRONELLA

L’Ajuntament de Gironella tornarà a convocar cursos d’informàtica per a persones adultes. Durant aquesta tardor, se’n faran de tres tipus: d’iniciació a la informàtica per a usuaris sense coneixements previs; d’ofimàtica i entorn Office, i de retoc fotogràfic. Les últimes edicions dels cursos han tingut un gran seguiment, i ha quedat clara la necessitat de repetir-los. Per això, l’Ajuntament compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Objectiu: posar ordre a la publicitatGironella aprova una nova ordenança municipal que té per missió mantenir neta la vila i ordenar i uniformar els punts en què es pengen cartells, banderoles i pancartes, a més de regular la recepció d’anuncis a casa

de pagar multes que aniran dels 90 euros als 300, en funció de si la infracció es considera lleu, greu o molt greu.

Augment de la publicitat

L’ordenança s’ha impulsat perquè, “durant els darrers anys, s’ha pro-duït un important creixement de la publicitat, que provoca més molès-

ties a la ciutadania, genera un gran volum de residus i embruta l’espai públic”. Per mirar de resol-

dre-ho, l’Ajuntament hi posarà de la seva part, iniciant “un pro-grama d’implantació de punts de distribu-ció per a cartelleria”, i punts concrets per posar pancartes.

Els que no desitgin rebre publici-tat a la bústia, ho podran indicar,

i també podran posar bústies especials. ARXIU/INFOGIRONELLA

Page 21: infoGironella - Butlletí d'informació municipal de Gironella - Núm. 2 Octubre 2009

Entitats i Participació 21infoGironellaOctubre del 2009

Més de 100 gironellencs de fora tornen a la vila en un dinar popular

Dinar dels gironellencs de fora, a la gespa de la piscina municipal. AJ. GIRONELLAVisita al museu Teixidor-Bassacs. AJUNTAMENT DE GIRONELLA

L’Ajuntament de Gironella impulsa bianualment dues trobades amb la ciutadania: el sopar de les entitats, que es va fer a principis de setembre amb 130 assitents, i el dinar dels gironellencs de fora, que es va celebrar la primavera del 2008. “Era una festa que s’havia perdut, i vam creure que valia la pena recuperar-la, un any sí i un any no”, explica la regidora de Participació Ciutadana, Sílvia Corbera. Van arribar a Gironella famílies procedents de tot el país i, fins i tot, de França, i hi van recordar les seves arrels. Sobre la gespa de la piscina, es va celebrar un dinar popular i, abans, tots els gironellencs de fora van tenir ocasió de fer dues excursions. Van visitar la casa Teixidor-Bassacs i la Torre de l’Amo de Viladomiu Nou. Un centenar de persones van participar en tots els actes. De cara a pròximes edicions, l’Ajuntament de Gironella demana a tots els ciutadans que tinguin amics o familiars fora del poble que n’informin a les oficines municipals (93 825 00 33) perquè puguin ser convidats.

L’Ajuntament crea un registre d’associacions per millorar la comunicació amb les entitats

L’Ajuntament de Gironella ja disposa d’un Registre Muni-cipal d’Associacions. El ple ha aprovat el reglament que

en fixa les normes bàsiques i, ara, s’anirà actualitzant al ritme de la vida associativa del municipi.

El registre és un llistat viu de les associacions, federacions, confede-racions, coordinadores i entitats associatives que tenen l’activitat principal al municipi de Gironella.

L’objectiu del nou registre és “te-nir sempre actualitzades les dades de les entitats, fer-ne un control més exacte, i tenir-hi una comuni-cació més fluïda”, explica la regido-ra de Participació Ciutadana, Sílvia Corbera.

Per això, el consistori demana a totes les entitats de la vila que s’incriguin al registre, emplenant una sol·licitud que els lliuraran a les oficines de l’Ajuntament. A més del formulari, hauran d’aportar una còpia de l’acta fundacional i

una dels estatuts, i també el Núme-ro d’Identificació Fiscal (NIF).

Un cop inscrita l’entitat, i per fa-cilitar que el registre estigui per-manentment actualitzat, es podran notificar les modificacions dels esta-tuts, la renovació de l’òrgan de go-vern o la dissolució de l’associació.

Dades estadístiques

Així, l’Ajuntament de Gironella sabrà exactament quantes entitats hi ha a la vila, a quines activitats es dediquen i quins canvis s’hi han produït.

Amb aquesta informació, el con-sistori pot elaborar una classifica-ció de les associacions en relació a la seva finalitat, i publicar aquestes dades, de manera que es puguin tenir dades estadístiques de la vida associativa del municipi.

També pot fer ús de la informació facilitada per fer investigacions, publicacions o estudis referits a la realitat de les entitats.

I, a més, l’Ajuntament custodiarà la informació, sempre d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Amb el registre en marxa, l’Ajun-tament de Gironella ho tindrà més fàcil per citar les entitats a reuni-ons, processos de participació i al-tres convocatòries. I això millorarà la relació del consistori amb les as-sociacions del municipi.

Un cop l’Ajuntament tingui les dades a la mà, li serà més fàcil ator-gar subvencions o ajuts a les enti-tats o establir-hi col·laboracions per a l’organització d’actes, festes, con-cursos, etc.

El Registre Municipal d’Associa-cions és una iniciativa de la regido-ria de Participació Ciutadana, però s’espera que se’n puguin beneficiar totes les àrees de l’Ajuntament. De fet, les altes, les baixes i totes les modificacions que es notifiquin al registre seran notificades a totes les regidories.

“Permetrà tenir una comunicació més fluïda amb les entitats de la vila”, diu la regi-dora de Participa-ció, Sílvia Corbera

Amb la informa-ció que aportin les associacions, es podran elabo-rar dades estadís-tiques

L’Ajuntament ho tindrà més fàcil per convocar les entitats i atorgar-los ajuts o fer-hi col·laboracions

Page 22: infoGironella - Butlletí d'informació municipal de Gironella - Núm. 2 Octubre 2009

Esports 22infoGironellaOctubre del 2009

Gironella s’ha sumat al Pla d’Activitat Física, Esport i Salut, que promou la Generalitat de Catalunya. El programa vol lluitar contra el se-dentarisme i prevenir l’aparició de determina-des malalties a través de la pràctica esportiva. No es tracta de competir ni d’intentar guanyar medalles. Només d’incorporar l’activitat física a la vida diària. Per això, els experts recomanen practicar un mínim de 15 minuts al dia d’activitat física a la població adulta i, especialment, a la gent gran. N’hi ha prou amb caminar una estona i, per això, es pro-posen rutes concretes. A Gironella, s’editaran uns tríptics recomanant caminar per les vies verdes, i es faran xerrades explicatives.

15 minuts d’activitat física per viure més bé

Gironella va ser un dels municipis pioners pel que fa al desenvolupament del Pla Català de l’Esport. Ja fa anys, l’institut d’educació secun-dària Pere Fontdevila va començar a potenciar l’esport extraescolar, d’acord amb les directius que determina la Generalitat.Ara, s’hi han sumat les dues escoles d’educació infantil i primària. També els nens i nenes de la vila tenen més opcions ara de practicar l’esport fora de l’horari escolar, i les associacions de mares i pares (AMPA) disposen d’una via de finançament públic, que ajuda a reduir les despeses d’organització i de desplaçament. El pla pretén fomentar la pràctica de l’esport entre els escolars catalans.

Les escoles s’apunten al Pla Català de l’Esport

Gironella tornarà a organitzar aquest any una caminada solidària amb l’objectiu de recap-tar fons per a la Marató de TV3, que aquest any es dedica a les malalties minoritàries. Al 2008, ja es va fer una activitat similar, sortint des de La Llar, on es van instal·lar inflables per als nens i nenes. Aquest cop, l’Ajuntament es planteja celebrar també alguna activitat complementària. A més, la vila es va apuntar per primer cop a la Festa de l’Esport, que organitza la Diputació de Barcelona el primer diumenge del mes de juny. Hi va haver un triangular de futbol base, una zona de jocs amb un rocòdrom i un cross infantil, amb l’animació dels germans Serra.

Caminada solidària en benefici de La Marató

Canvis a la gespa de la piscina i a la pista del pavelló esportiuEs posa en marxa el pla de millora de la zona esportiva

La piscina exterior ha renovat una part de la gespa i s’hi han incrementat les activitats. AJUNTAMENT DE GIRONELLA

Obres de condicionament de la pista del pavelló. AJ. GIRONELLA

Aquest estiu, ha estat es-pecialment profitós per a dos dels equipaments esportius de Girone-

lla. A través d’un pla de millora, l’Ajuntament ha fet intervencions a la piscina municipal i al pavelló esport

A la piscina, els treballs han con-sistit a tornar a sembrar bona part de la gespa. Entre el 25 i el 30 % de la superfície ha gaudit de gespa nova des de l’inici de la temporada de banys. A més, s’han fet diverses

intervencions per millorar el siste-ma de reg.

Les actuacions municipals no acaben aquí. Per a l’any que ve, l’Ajuntament treballa amb la idea de “potenciar l’estalvi d’aigua”, ex-plia el regidor d’Esports, Òscar Besa. També hi ha la intenció de “plantar més arbres a l’entor de la piscina, i crear zones d’ombra”.

Paral·lelament, s’han potenciat les activitats lúdiques i esportives que se celebren a la piscina. S’hi ha fet un torneig de volei, projeccions de cinema a la fresca, tallers de ca-poeria i tastos de vins. A més, la pis-cina s’ha sumat a l’activitat Mulla’t per l’esclerosi múltiple, recaptant diners per lluitar contra la malaltia i venent merxandatge.

“La majoria d’activitats s’han pro-gramat a última hora de la tarda, amb la intenció de lligar la tarda i el vespre, i allargar així les hores més afluència a la piscina munici-pal”, explica Besa.

Intervencions al pavelló

La pista del pavelló esportiu ha quedat “com nova”, segons el regi-dor d’Esports, gràcies a la interven-ció que s’hi ha fet aquest estiu. En concret, s’han eliminat les zones d’humitat, s’han tapat, i s’ha polit i envernissat tota la superfície.

D’aquesta manera, la pista que-da en perfectes condicions per a la temporada, pensant en els partits de futbol sala i en altres activitats esportives.

Page 23: infoGironella - Butlletí d'informació municipal de Gironella - Núm. 2 Octubre 2009