Il lumi nat

22
il lumi nat

Transcript of Il lumi nat

Page 1: Il lumi nat

il lumi nat

Page 2: Il lumi nat

Alba Vilamala i PlanaCol·labora: Anna Dot i Verdaguer

Page 3: Il lumi nat

il lumi natel llumí nat, il·luminat

no només és un fàcil joc de paraules. Es tracte de molt més; d’un projecte amb infinites pos-sibilitats intel·lectuals i interpretatives i, sobretot, personals.

Si el ser és res i el res és tot i tot és res, res és el que creus, al final res és el que creus. Creu en el que veus.

Page 4: Il lumi nat

p r o c é s 1

La seva característica principal fa que sigui una obra creada i construïda per mi, mentre que de-construïda per ella mateixa.

Si per donar puresa haig de cre-mar, gràcies pel teu llumí, huma-nitat.

Page 5: Il lumi nat
Page 6: Il lumi nat

il lumi nat

Page 7: Il lumi nat

il lumi nat

Page 8: Il lumi nat
Page 9: Il lumi nat

p r o c é s 2

Les persones no som misèria al costat de la naturalesa. Els quatre elements sempre ens venceran.Aquí, és el foc, considerat im-prescindible pel desenvolupa-ment de la civilització des de l’antiguitat.El qual s’identifica amb les qua-litats de poder, seguretat i pas-sió.

Page 10: Il lumi nat

il lumi nat

Page 11: Il lumi nat

il lumi nat

Page 12: Il lumi nat

il lumi nat

Page 13: Il lumi nat

il lumi nat

Page 14: Il lumi nat

il lumi nat

Page 15: Il lumi nat

il lumi nat

Page 16: Il lumi nat

il lumi nat

Page 17: Il lumi nat

il lumi nat

Page 18: Il lumi nat

il lumi nat

Page 19: Il lumi nat

il lumi nat

Page 20: Il lumi nat

il lumi nat

Page 21: Il lumi nat

il lumi nat

Page 22: Il lumi nat

El projecte Il lumi nat és més que una simple experiència personal i artística, es tracta d’una experimentació amb el ma-terial i l’entorn a la vegada que una pe-tita performance d’actualitat, efímera.Ens trobem dabant una acció artística on, com el nom indica, el què importa d’aques-ta no és el resultat, sinó el procés, i en aquest cas més explícitament el procés de destrucció, la crema és l’obra; el re-sultat de la crema és tan sols una mos-tra tangible del què ha passat en relació aquest espai-matèric.El que dóna importància a aquest procés, a part d’ell mateix, és la reflexió a la que cadascú arriba a partir de l’experi-mentació d’aquest. Pretén, com qualssevol artefacte, buscar una satisfacció a ni-vell estètic, però sobretot a nivel intel-lectual.Així doncs, és, una vegada més, a les vos-tres mans, interpretar aquest artefacte.