Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik...

of 28 /28
0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:.................................................................................................................................................................. 0.2.ERAGIKETA EGITEN DEN SAILAREN IDENTIFIKAZIOA Kultura sailaren izen zehatza (zerbitzua, atala, zuzendaritza….): ............................................................................................................................................................................................................. 0.3. GALDEͲSORTA BETETZEKO ARDURA DUEN PERTSONAREN DATUAK: a). IzenͲabizenak: ..................................................................................................................................................................... b). Kargua: ................................................................................................................................................................................ c). Harremanetarako telefonoa: ............................................................................................................................................... d). Harremanetarako posta elektronikoa: ................................................................................................................................ Identifikazioa GALDEͲSORTA ZENBAKIA: ENTITATEA: ................................................................................................................................................................................................................. ERAGIKETA EGITEN DEN SAILA: ................................................................................................................................................................................... GALDEͲSORTA BETETZEKO ARDURADUNAREN DATUAK: a). IzenͲabizenak:............................................................................................................................................................................................. b). Kargua: ....................................................................................................................................................................................................... c). Harremanetarako telefonoa: ...................................................................................................................................................................... d). Harremanetarako posta elektronikoa: ....................................................................................................................................................... : HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA KULTURA-ARLOKO FINANTZAKETAREN ETA GASTU PUBLIKOAREN ESTATISTIKA - 2012 -

Embed Size (px)

Transcript of Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik...

 • 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko)

  0.1. ENTITATEAREN IZENA:..................................................................................................................................................................

  0.2.ERAGIKETA EGITEN DEN SAILAREN IDENTIFIKAZIOA

  Kultura sailaren izen zehatza (zerbitzua, atala, zuzendaritza….):

  .............................................................................................................................................................................................................

  0.3. GALDE SORTA BETETZEKO ARDURA DUEN PERTSONAREN DATUAK:

  a). Izen abizenak: .....................................................................................................................................................................

  b). Kargua: ................................................................................................................................................................................

  c). Harremanetarako telefonoa: ...............................................................................................................................................

  d). Harremanetarako posta elektronikoa: ................................................................................................................................

  Identifikazioa

  GALDE SORTA ZENBAKIA:

  ENTITATEA: .................................................................................................................................................................................................................

  ERAGIKETA EGITEN DEN SAILA: ...................................................................................................................................................................................

  GALDE SORTA BETETZEKO ARDURADUNAREN DATUAK:

  a). Izen abizenak:.............................................................................................................................................................................................

  b). Kargua: .......................................................................................................................................................................................................

  c). Harremanetarako telefonoa: ......................................................................................................................................................................

  d). Harremanetarako posta elektronikoa: .......................................................................................................................................................

  :

  HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

  KULTURA-ARLOKO

  FINANTZAKETAREN ETA

  GASTU PUBLIKOAREN

  ESTATISTIKA

  - 2012 -

 • 2

  :

 • 3

  I. ATALA. ENTITATEAREN ERAKUNDE AUTONOMO ETA SOZIETATE PUBLIKO EDO FUNDAZIOEN

  IDENTIFIKAZIOA; ETA EKIPAMENDU KULTURALEN IDENTIFIKAZIOA

  1.1. KULTURA ARLOKO ERAKUNDE AUTONOMO ETA SOZIETATE PUBLIKO EDO FUNDAZIOEN

  IDENTIFIKAZIOA

  Kultura arloan diharduten menpeko erakunde autonomo eta sozietate publiko edo fundazio guztiak identifikatu behar dira

  jarraian.

  1.1.1. Entitateak ba al du bere jarduera kultura arloan garatzen duen MENPEKO ERAKUNDE AUTONOMOrik?

  Ez .........................

  Bai ....................... Zenbat? Ondorengo koadroan idatzi erakunde autonomoen izena:

  Entitatearen menpeko erakunde autonomoak

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  1.1.2. Entitateak ba al du parte hartzerik %100ean kapital publikoa duen kultura arloko SOZIETATE PUBLIKO edo

  FUNDAZIOren batean?

  Ez .........................

  Bai ....................... Zenbatetan? Ondorengo koadroan idatzi sozietate publiko edofundazioen izena, eta zehaztu erakundeak 2012. urteanizandako parte hartze portzentajea

  Sozietate publiko edo fundazioaren izena Parte hartze %

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

 • 4

  1.2. ENTITATEAREN MENPEKO EKIPAMENDU KULTURALAK

  Kultura arloan diharduten erakundearen menpeko ekipamendu kulturalak identifikatzea eskatzen da jarraian.

  1.2.1. Entitateak ondorengoetatik zein EKIPAMENDU KULTURAL ditu? Baiezko kasuan adierazi ekipamendu

  kultural kopurua.

  Ez Bai Zenbat?

  a. Kultur etxea, zentro zibikoa… ............................ ..........

  b. Liburutegia ........................................................ ..........

  c. Antzokia ............................................................. ..........

  d. Museoa.............................................................. ..........

  e. Artxiboa............................................................. ..........

  f. Musika eskola.................................................... ..........

  g. Besterik (Zehaztu:………………………) .................... ..........

  1.3. ERAKUNDE AUTONOMO, SOZIETATE PUBLIKO EDO FUNDAZIO eta EKIPAMENDU KULTURALEN

  INGURUKO OHARRAK

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

 • 5

  II. ATALA. KULTURA AURREKONTUA

  2.1. 2012an KULTURA ARLOAN EXEKUTATUTAKO AURREKONTUA, KAPITULU EKONOMIKOEI ETA

  KULTURA AZPISEKTOREEI JARRAIKI

 • 6

 • 7

  2.1.1. I. Kapitulua. PERTSONAL GASTUAK

  Erakundearen pertsonal propioaren gastuaren inguruko informazioa jasoko da atal honetan. Pertsonal gastuetan sartuko dira

  oinarrizko ordainsariak, ordainsari osagarriak, gizarte segurantza, Elkarkidetzako kuotak eta funtzionarioen, behin behineko

  pertsonalaren eta lan kontratudun pertsonalaren formakuntza gastuak. Azpiatal honetan aldez aurretik zenbait kontzeptu

  definitu dira eta I. kapituluari dagokion gastua kontzeptu horietan banatu behar da.

  Hauek dira zehaztu diren kontzeptuak:

  I.1. Kultura jarduerarekin zuzenean loturiko pertsonal gastua:

  Kultura arloko pertsonalaren gastuak sartuko dira hemen: zuzendariak, teknikariak eta kudeaketa eta administrazioko

  pertsonalaren gastuak.

  I.2. Pertsonal laguntzailea eta zeharkakoaren gastuak:

  Pertsonal laguntzailea eta zeharkakoaren gastuak sartuko dira hemen: garbiketarako pertsonala, mantentze

  lanetarako teknikariak (muntatzaileak, argiketariak, garraiolariak, etab.), segurtasuna…

  * Azpisektore jakinei dagozkien azalpenak:

  A10 KULTURA EKINTZA: Ekipamendu eta zerbitzu kultural balioanitzei dagozkien pertsonal gastuak sartuko dira

  hemen (kultur etxeak, zentro zibikoak…): bai ekipamendu horietako zerbitzuei zuzenean loturiko pertsonalari

  dagozkion gastuak eta baita bertako pertsonal laguntzaileari dagozkionak ere (garbiketa, mantentze lanak,

  segurtasuna…). Ez dira azpisektore honetan sartuko kultura arloaren koordinazio, kudeaketa eta zuzendaritza

  orokorrari dagozkion gastuak (kultur teknikariak, administrari laguntzaileak edo zuzendaritzako kideak). Eta ez da

  sartuko ere jai eta herri kulturarekin zerikusia duten jardueretako pertsonala ere.

  B ZUZENDARITZA ETA ZERBITZU OROKORRAK: Azpisektore jakin batean sailka ezin daitezkeen kultura arloaren

  funtzionamendu orokorrerako pertsonal gastuak sartuko dira hemen (kultur teknikariak, administrazioko pertsonala,

  administrari laguntzaileak, zuzendaritzako kideak…).

 • 8

  2.1.1 A) KULTURA ARLOTIK finantzatutako pertsonal gastuak

  Ondorengo koadroan zehaztu kultura arlotik finantzatutako pertsonal gastua (I. Kapitulua) azpisektore eta kontzeptuei jarraiki. Azpisektore

  jakin batean (A1, A2…, C) I. Kapituluko partida gasturik baldin badago ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan eta jarraian kontzeptu bakoitzari

  (I.1 edo I.2) dagokion gastua zehaztu aurretik azaldutako sailkapenaren arabera. Azpisektore bati loturiko gasturik ez dagoen kasuetan ipini

  gurutzea “EZ” dioen laukitxoan eta pasa hurrengo azpisektorera.

  KULTURA ARLOTIK FINANTZATUTAKO PERTSONAL GASTUAK

  Azpisektorea

  I.1.

  Kultura jarduerako

  pertsonala

  I.2.

  Pertsonal

  laguntzailea

  GUZTIRA

  A1 ONDAREA ETA ARKEOLOGIA

  € € €EZ BAI

  A2 LIBURUTEGIA

  € € €EZ BAI

  A3 ARTXIBOA

  € € €EZ BAI

  A4 MUSEOA

  € € €EZ BAI

  A5 ANTZERKIA ETA DANTZA

  € € €EZ BAI

  A6 MUSIKA

  € € €EZ BAI

  A7 IKUSIZKO ARTEAK

  € € €EZ BAI

  A8 ZINEMA ETA IKUS ENTZUNEZKOAK

  € € €EZ BAI

  A9 LITERATURA ETA EDIZIOA

  € € €EZ BAI

  A10 KULTURA EKINTZA*

  € € €EZ BAI

  A11 BERTSOLARITZA

  € € €EZ BAI

  A12 JAIAK ETA HERRI KULTURA

  € € €EZ BAI

  B ZUZENDARITZA ETA ZERBITZU

  OROKORRAK*€ € €

  EZ BAI

  C KOMUNIKABIDEAK

  € € €EZ BAI

  GUZTIRA

  KULTURA ARLOKO PERTSONAL GASTUAK € € €

 • 9

  2.1.1 B) BESTE ARLOETATIK finantzatutako pertsonal gastuak

  Ba al dago kultura arloa ez den beste arloetatik kudeatutako pertsonal gastuei loturiko partida gasturik?

  Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan beste arloetatik kudeatutako pertsonal gastuei loturiko partida gasturik baldin badago

  (I. kapitulua) eta jarraian dagoen taulan idatzi arloaren izena, partidari dagokion azpisektorearen kodea (A1, A2, A3, A4, A5,

  A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B edo C) eta aurretik zehaztutako kontzeptu bakoitzerako (I.1 eta I.2) partida gastua. Ezezko

  kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen laukitxoan eta pasa hurrengo galderara.

  Ez .........................

  Bai .......................

  BESTE ARLOETATIK FINANTZATUTAKO PERTSONAL GASTUAK

  Arloa

  Azpisektore

  kodea

  (A1, A2…, C)

  I.1.

  Kultura

  jarduerako

  pertsonala

  I.2.

  Pertsonal

  laguntzailea

  GUZTIRA

  € € €

  € € €

  € € €

  € € €

  € € €

  GUZTIRA

  BESTE ARLOETAKO PERTSONAL GASTUAK€ € €

  I.1.

  Kultura

  jarduerako

  pertsonala

  I.2.

  Pertsonal

  laguntzailea

  GUZTIRA

  GUZTIRA PERTSONAL GASTUAK

  (I. KAPITULUA)€ € €

 • 10

  2.1.2. II. Kapitulua. ONDASUN ARRUNTEN ETA ZERBITZUEN GASTUAK

  Kultura azpisektore bakoitzerako (A1, …, C) kalkulatutako ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuei dagozkien 2012ko gastuak

  zehaztuko dira azpiatal honetan.

  Aldez aurretik zehaztu diren kontzeptuak hauek dira:

  II.1. Kultura zerbitzu estrukturaletarako giza baliabideen azpikontratazioa:

  Erakundearen kultura zerbitzu egonkorrak garatzeko administrazioak edo erakunde autonomoak kontratatutako

  enpresa zerbitzuak (kultur etxearen kudeaketa, liburutegirako pertsonala, kultura arloaren zuzendaritza eta

  gestioa…).

  II.2. Ekipamendu kultural eta kultura jardueretarako pertsonal laguntzaile eta zeharkako pertsonalaren

  azpikontratazioa:

  Administrazioaren edo organismo autonomoaren kultura zerbitzuei laguntzeko erakundez kanpoko enpresek

  azpikontratazioz egindako lanak sartzen dira hemen (adibidez, garbiketa lanak, ekipamendu kultural, kultur etxe,

  museo, zentro zibiko…en mantentze lanak eta segurtasuna…).

  II.3. Noizbehinkako kultura zerbitzu eta jardueren azpikontratazioa:

  Noizbehinkakoak diren eta kultura zerbitzuen eguneroko funtzionamendutik kanpokoak diren zerbitzu eta jardueren

  azpikontratazioari dagozkion gastuak sartuko dira hemen: II. Kapitulutik finantzatutako programazio kulturalerako

  gastuak hain zuzen ere (kultura sormena, ekoizpena, promozioa eta zabalkundea).

  II.4. Kultura zerbitzuen hornidura eta mantentze gastuak:

  Kultura zerbitzuen ohiko funtzionamenduari loturiko gastu materialak sartuko dira hemen (pertsonal gastuari ez

  dagozkionak). Hornidurak (energia elektrikoa, gasa, ura…), bulegoko materiala, garraioak, konponketa, mantentze eta

  kontserbazio gastuak (eraikinak, makineria, instalakuntzak, altzariak, informatika ekipoak…), alokairuak eta kanonak,

  aseguruen primak, komunikazioak eta bestelako gastu materialak.

  II.5. Kultura jarduerari loturiko bestelako zerbitzu eta gastu arruntak:

  Publizitatea eta propaganda, ikerketa eta lan teknikoak, kalte ordainak, osasun laguntzarako gastuak eta kultura

  jardueraren bestelako gastuak.

  * Azpisektore jakinei dagozkien azalpenak:

  A10 KULTURA EKINTZAK: Erabilera anitzeko ekipamendu kulturalei dagozkien ondasun arrunten eta zerbitzuen

  gastuak (kultur etxe, zentro zibiko, etab.en hornidura gastuak, mantentze gastuak…), ekipamendu horietarako

  pertsonalaren azpikontratazioa, pertsonal laguntzailearen azpikontratazioa (garbiketa, mantentze lanak,

  segurtasuna…) eta zentro horietatik antolatutako programazio kulturalerako gastu arruntak.

  B ZUZENDARITZA ETA ZERBITZU OROKORRAK: Kultura arloaren funtzionamendu orokorrari dagozkion eta

  azpisektore jakin batean sailka ezin daitezkeen gastuak sartuko dira hemen (kultura arloaren kudeaketarako

  pertsonalaren azpikontratazioa, hornidura, mantentze eta konponketa gastuak,…).

 • 11

  2.1.2 A) KULTURA ARLOKO ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak

  Ondorengo koadroan zehaztu kultura arloko ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak (II. Kapitulua) azpisektore eta kontzeptuei jarraiki.

  Azpisektore jakin batean (A1, A2…, C) II. Kapituluko partida gasturik baldin badago ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan eta jarraian

  kontzeptu bakoitzari (II.1, II.2, II.3, II.4 edo II.5) dagokion gastua zehaztu aurretik azaldutako sailkapenaren arabera. Azpisektore bati loturiko

  gasturik ez dagoen kasuetan ipini gurutzea “EZ” dioen laukitxoan eta pasa hurrengo azpisektorera.

  KULTURA ARLOKO ONDASUN ARRUNTEN ETA ZERBITZUEN GASTUAK

  Azpisektorea

  II.1.

  Kultura zerb.

  estrukturalak

  II.2.

  Pertsonal

  laguntzailea

  II.3.

  Zerbitzu ez

  estrukturalak

  II.4.

  Hornidura eta

  mantentzea

  II.5.

  Bestelako

  gastuak

  GUZTIRA

  A1 ONDAREA ETA ARKEOLOGIA

  € € € € € €EZ BAI

  A2 LIBURUTEGIA

  € € € € € €EZ BAI

  A3 ARTXIBOA

  € € € € € €EZ BAI

  A4 MUSEOA

  € € € € € €EZ BAI

  A5 ANTZERKIA ETA DANTZA

  € € € € € €EZ BAI

  A6 MUSIKA

  € € € € € €EZ BAI

  A7 IKUSIZKO ARTEAK

  € € € € € €EZ BAI

  A8 ZINEMA ETA IKUS

  ENTZUNEZKOAK€ € € € € €

  EZ BAI

  A9 LITERATURA ETA EDIZIOA

  € € € € € €EZ BAI

  A10 KULTURA EKINTZA*

  € € € € € €

  EZ BAI

  A11 BERTSOLARITZA

  € € € € € €EZ BAI

  A12 JAIAK ETA HERRI KULTURA

  € € € € € €EZ BAI

  B ZUZENDARITZA ETA ZERBITZU

  OROKORRAK*€ € € € € €

  EZ BAI

  C KOMUNIKABIDEAK

  € € € € € €

  EZ BAI

  GUZTIRA KULTURA ARLOKO

  ONDASUN ARRUNTEN ETA

  ZERBITZUEN GASTUAK

  € € € € € €

 • 12

  2.1.2 B) BESTE ARLOETAKO ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak

  Ba al dago kultura arloa ez den beste arloetatik kudeatutako ondasun arrunten eta zerbitzuei dagokien

  gasturik?

  Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan beste arloetatik kudeatutako ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuetarako (II.

  Kapitulua) partida gasturik baldin badago. Jarraian idatzi arloaren izena, partidaren kontzeptua, azpisektorearen kodea (A1,

  A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B edo C) eta aurretik zehaztutako kontzeptu bakoitzerako (II.1, II.2, II.3, II.4 edo

  II.5) partida gastu likidatua. Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen laukitxoan.

  Ez .........................

  Bai .......................

  BESTE ARLOETAKO ONDASUN ARRUNTEN ETA ZERBITZUEN GASTUAK

  Arloa

  Azpisektore

  kodea

  (A1… C)

  II.1.

  Kultura zerb.

  estrukturalak

  II.2.

  Pertsonal

  laguntzailea

  II.3.

  Zerbitzu ez

  estrukturalak

  II.4.

  Hornidura

  eta

  mantentze

  lanak

  II.5.

  Bestelako

  gastuak GUZTIRA

  € € € € € €

  € € € € € €

  € € € € € €

  € € € € € €

  € € € € € €

  GUZTIRA BESTE ARLOETAKO

  ONDASUN ARRUNTEN ETA

  ZERBITZUEN GASTUAK

  € € € € € €

  II.1.

  Kultur zerb.

  estrukturalak

  II.2.

  Pertsonal

  laguntzailea

  II.3.

  Zerbitzu ez

  estrukturalak

  II.4.

  Hornidura

  eta

  mantentze

  lanak

  II.5.

  Bestelako

  gastuak

  GUZTIRA

  GUZTIRA ONDASUN ARRUNTEN ETA

  ZERBITZUEN GASTUAK

  (II. KAPITULUA)

  € € € € € €

 • 13

  2.1.3. III. Kapitulua. FINANTZA GASTUAK

  Azpiatal honetan finantza gastuen inguruko informazioa jaso behar da (III. Kapitulua). Kasu honetan azpiatala ez da banatu

  kultura arlotik eta beste arloetatik izandako gastuaren arabera (oro har ez baita partida gastu askorik izaten kapitulu honetan);

  beraz, ondorengo taulan arloa zehaztea ere eskatzen da (bertan ipini beharko da kultura arloari dagokion gastua edo beste

  arloren bati dagokion).

  Entitatearen kultura aurrekontuan ba al dago finantza gastuari dagokion partida gasturik?

  Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan finantza gastuari dagokion partida gasturik baldin badago. Jarraian idatzi partida

  kudeatzen duen arloaren izena (kultura arloa edo beste edozein arlo), azpisektorearen kodea (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9,

  A10, A11, A12, B edo C), partidaren kontzeptua eta partidaren 2012ko gastu likidatua. Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen

  laukitxoan.

  Ez .........................

  Bai .......................

  FINANTZA GASTUAK

  Arloa

  Azpisektore

  kodea

  (A1, A2… C)

  KONTZEPTUA GUZTIRA

  GUZTIRA FINANTZA GASTUAK

  (III. KAPITULUA)€

 • 14

  2.1.4. IV. Kapitulua. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

  Atal honetan 2012ko transferentzia arruntei dagozkien aurrekontu partiden gastua (IV. Kapitulua) ipini beharko da kultura

  azpisektoreka (A1, …, C) eta arlo ezberdinetarako. Transferentzia horiek jasoko dituen erakundearen izena zehaztea ere eskatzen

  da.

  2.1.4 A) KULTURA ARLOKO transferentzia arruntak

  Ba al dago kultura arlotik kudeatutako transferentzia arruntetarako partida gasturik?

  Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan kultura arlotik kudeatutako transferentzia arruntetarako partida gasturik baldin badago.

  Jarraian idatzi azpisektorearen kodea (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B edo C), partidaren kontzeptua,

  transferentziaren erakunde hartzailearen izena eta partidaren 2012ko gastu likidatua. Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen

  laukitxoan.

  Ez .........................

  Bai .......................

  KULTURA ARLOKO TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

  Azpisek.

  kodea

  (A1… C)

  KONTZEPTUA Erakunde hartzailea GUZTIRA

  GUZTIRA KULTURA ARLOKO TRANSFERENTZIA ARRUNTAK €

 • 15

  2.1.4 B) BESTE ARLOETAKO transferentzia arruntak

  Ba al dago kultura arloa ez den beste arloetatik kudeatutako transferentzia arruntetarako partida gasturik?

  Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan beste arloetatik kudeatutako transferentzia arruntetarako partida gasturik baldin

  badago. Jarraian idatzi arloaren izena, partidaren kontzeptua, erakunde hartzailearen izena, azpisektorearen kodea (A1, A2, A3,

  A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B edo C) eta partidaren 2012ko gastu likidatua. Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen

  laukitxoan.

  Ez .........................

  Bai .......................

  BESTE ARLOETAKO TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

  Arloa

  Azpisek.

  kodea

  (A1… C)

  KONTZEPTUA Erakunde hartzailea GUZTIRA

  GUZTIRA BESTE ARLOETAKO TRANSFERENTZIA ARRUNTAK €

  GUZTIRA

  GUZTIRA TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

  (IV. KAPITULUA)€

 • 16

  2.1.5. VI. Kapitulua. INBERTSIO ERREALAK

  Lurzoru, herri lan, eraikin, makineria, instalakuntza, garraio, altzari, informazio prozesuetarako ekipo, bestelako ibilgetu materiala

  (funts editorialak, ikerketetarako materiala…) eta ibilgetu inmaterialean (ikerketak, txostenak, proiektu teknikoak) egindako

  inbertsioak zehaztuko dira hemen (VI. Kapitulua), azpisektoreei jarraiki (A1, …, C).

  2.1.5 A) KULTURA ARLOKO inbertsio errealak

  Ba al dago kultura arlotik kudeatutako inbertsio errealetarako partida gasturik?

  Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan kultura arlotik kudeatutako inbertsio errealetarako partida gasturik baldin badago.

  Jarraian idatzi azpisektorearen kodea (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B edo C), partidaren kontzeptua eta

  partidaren 2012ko gastu likidatua. Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen laukitxoan.

  Ez .........................

  Bai .......................

  KULTURA ARLOKO INBERTSIO ERREALAK

  Azpisektore

  kodea

  (A1, A2… C)

  KONTZEPTUA GUZTIRA

  GUZTIRA KULTURA ARLOKO INBERTSIO ERREALAK €

 • 17

  2.1.5 B) BESTE ARLOETAKO inbertsio errealak

  Ba al dago kultura arloa ez den beste arloetatik kudeatutako inbertsio errealetarak gastu partidarik?

  Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan beste arloetatik kudeatutako inbertsio errealetarako partidarik baldin badago. Jarraian

  idatzi arloaren izena, azpisektorearen kodea (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B edo C), partidaren kontzeptua

  eta partidaren 2012ko gastu likidatua. Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen laukitxoan.

  Ez .........................

  Bai .......................

  BESTE ARLOETAKO INBERTSIO ERREALAK

  Arloa

  Azpisek.

  kodea

  (A1… C)

  KONTZEPTUA GUZTIRA

  GUZTIRA BESTE ARLOETAKO INBERTSIO ERREALAK €

  GUZTIRA

  GUZTIRA INBERTSIO ERREALAK

  (VI. KAPITULUA)€

 • 18

  2.1.6. VII. Kapitulua. KAPITAL TRANSFERENTZIAK

  Atal honetan 2012ko kapital transferentziei dagozkien aurrekontu partiden gastua (VII. Kapitulua) ipini beharko da kultura

  azpisektoreka (A1, …, C) eta arlo ezberdinetarako. Transferentzia horiek jasoko dituen erakundearen izena zehaztea ere eskatzen

  da.

  2.1.6 A) KULTURA ARLOKO kapital transferentziak

  Ba al dago kultura arlotik kudeatutako kapital transferentziei loturiko partida gasturik?

  Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan kultura arlotik kudeatutako kapital transferentziei dagokien partida gasturik baldin

  badago. Jarraian idatzi azpisektorearen kodea (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B edo C), partidaren kontzeptua,

  transferentziaren erakunde hartzailearen izena eta partidaren 2012ko gastu likidatua. Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen

  laukitxoan.

  Ez .........................

  Bai .......................

  KULTURA ARLOKO KAPITAL TRANSFERENTZIAK

  Azpisek.

  kodea

  (A1… C)

  KONTZEPTUA Erakunde hartzailea GUZTIRA

  GUZTIRA KULTURA ARLOKO KAPITAL TRANSFERENTZIAK €

 • 19

  2.1.6 B) BESTE ARLOETAKO kapital transferentziak

  Ba al dago kultura arloa ez den beste arloetatik kudeatutako kapital transferentziei loturiko partida gasturik?

  Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan beste arloetatik kudeatutako kapital transferentziei dagokien partida gasturik

  baldin badago. Jarraian idatzi arloaren izena, partidaren kontzeptua, erakunde hartzailearen izena, azpisektorearen kodea

  (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B edo C) eta partidaren 2012ko gastu likidatua. Ezezko kasuan ipini

  gurutzea “EZ” dioen laukitxoan.

  Ez .........................

  Bai .......................

  BESTE ARLOETAKO KAPITAL TRANSFERENTZIAK

  Arloa

  Azpisek.

  kodea

  (A1… C)

  KONTZEPTUA Erakunde hartzailea GUZTIRA

  GUZTIRA BESTE ARLOETAKO KAPITAL TRANSFERENTZIAK €

  GUZTIRA

  GUZTIRA KAPITAL TRANSFERENTZIAK

  (VII. KAPITULUA)€

 • 20

  2.1.7. VIII. Kapitulua. FINANTZA AKTIBOAK

  Azpiatal honetan finantza aktiboen inguruko informazioa jaso behar da (VIII. Kapitulua). Kasu honetan azpiatala ez da banatu

  kultura arlotik eta beste arloetatik izandako gastuaren arabera (oro har ez baita partida gastu askorik izaten kapitulu honetan);

  beraz, ondorengo taulan arloa zehaztea ere eskatzen da (bertan ipini beharko da kultura arloari dagokion gastua edo beste

  arloren bati dagokion).

  Erakundeak izan al du 2012an finantza aktiboei loturiko gasturik?

  Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan finantza aktiboei dagokien partida gasturik baldin badago. Jarraian idatzi partida

  kudeatzen duen arloaren izena (kultura arloa edo beste edozein arlo), azpisektorearen kodea (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9,

  A10, A11, A12, B edo C, partidaren kontzeptua eta partidaren 2012ko gastu likidatua. Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen

  laukitxoan.

  Ez .........................

  Bai .......................

  FINANTZA AKTIBOAK

  Arloa

  Azpisek.

  kodea

  (A1… C)

  KONTZEPTUA GUZTIRA

  GUZTIRA FINANTZA AKTIBOAK

  (VIII. KAPITULUA)€

 • 21

  2.1.8. IX. Kapitulua. FINANTZA PASIBOAK

  Azpiatal honetan finantza pasiboen inguruko informazioa jaso behar da (IX. Kapitulua). Kasu honetan ere azpiatala ez da banatu

  kultura arlotik eta beste arloetatik izandako gastuaren arabera (oro har ez baita partida gastu askorik izaten kapitulu honetan);

  beraz, ondorengo taulan arloa zehaztea ere eskatzen da (bertan ipini beharko da kultura arloari dagokion gastua edo beste

  arloren bati dagokion).

  Erakundeak izan al du 2012an finantza pasiboei loturiko partida gasturik?

  Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan finantza pasiboei dagokien partida gasturik baldin badago. Jarraian idatzi partida

  kudeatzen duen arloaren izena (kultura arloa edo beste edozein arlo), azpisektorearen kodea (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9,

  A10, A11, A12, B edo C, partidaren kontzeptua eta partidaren 2012ko gastu likidatua. Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen

  laukitxoan.

  Ez .........................

  Bai .......................

  FINANTZA PASIBOAK

  Arloa

  Azpisek.

  kodea

  (A1… C)

  KONTZEPTUA GUZTIRA

  GUZTIRA FINANTZA PASIBOAK

  (IX. KAPITULUA)€

 • 22

  2.2. KULTURA ARLOKO AURREKONTU LIKIDATUAREN GUZTIRAKOA, KAPITULU EKONOMIKOEI

  JARRAIKI ETA ERAKUNDEAREN AURREKONTU OSOA

  2.2.1. Kultura aurrekontu likidatua kapitulu ekonomikoei jarraiki

  2.1. atalean ipinitako informazio berreskuratuz, ondorengo koadroan ipini kultura aurrekontu likidatua kapitulu ekonomikoei

  jarraiki (kapitulu bakoitzerako kultura arlotik eta beste arloetatik kudeatzen den kultura aurrekontuaren batura da eskatzen

  dena).

  Kapitulu ekonomikoa

  2012ko

  kultura aurrekontu

  likidatua

  I. Kapitulua: Pertsonal gastuak €

  II. Kapitulua: Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak €

  III Kapitulua: Finantza gastuak €

  IV. Kapitulua: Transferentzia arruntak €

  VI Kapitulua: Inbertsio errealak €

  VII. Kapitulua: Kapital transferentziak €

  VIII. Kapitulua: Finantza aktiboak €

  IX. Kapitulua: Finantza pasiboak €

  GUZTIRA €

 • 23

  2.2.2. Erakundearen 2012ko aurrekontu likidatu osoa

  Ipini erakundearen 2012ko aurrekontu likidatu propioaren zenbatekoa, kultura aurrekontu likidatua eta aurrekontu likidatu

  propioarekiko kultura aurrekontuak duen pisua (ehunekotan % ) (erreferentzi gisa erakundearen 2010eko datuak ipini dira).

  Urtea

  2010 2012

  Aurrekontu likidatu propioa € €

  Kultura aurrekontu likidatua € €

  Kultura aurrekontuaren % % %

  2.3. KULTURA AURREKONTUAREN INGURUKO OHARRAK

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

 • 24

  III ATALA. KULTURA ARLOKO DIRU SARRERAK

  Atal honetan, entitatearen 2012ko onartutako diru sarreren inguruko informazioa eskatzen da kapitulu ekonomikoei jarraiki.

  2012. urtean beste erakundeetatik ohizko transferentzia edo kapital transferentzia gisa (IV. eta VII. kapituluak) jasotako sarrerei

  buruzko xehetasunak ematea ere eskatzen da.

  3.1. DIRU SARRERAK KAPITULU EKONOMIKOEI JARRAIKI

  Kapitulu ekonomikoa2012ko diru sarreren

  zenbatekoa

  I. Kapitulua: Zuzeneko zergak €

  II. Kapitulua: Zeharkako zergak €

  III. Kapitulua: Tasa, prezio publiko eta bestelako diru sarrerak €

  IV. Kapitulua: Ohizko transferentziak €

  V. Kapitulua: Ondasun gaineko diru sarrerak €

  VI. Kapitulua: Inbertsio errealen inorenganatzea €

  VII. Kapitulua: Kapital transferentziak €

  VIII eta IX. Kapituluak: Finantza aktibo eta pasiboak €

  KULTURA ARLOKO DIRU SARRERAK GUZTIRA €

 • 25

  3.2. TRANSFERENTZIA BIDEZKO DIRU SARRERAK (DIRU SARREREN IV. ETA VII. KAPITULUAK)

  Beste erakunde publiko eta antzekoetatik 2012an jasotako ohizko transferentzia eta kapital transferentziei dagozkien partidak

  eta xehetasunak jaso behar dira ondoko koadroetan: partidaren zehaztapena (kontzeptua) eta sarreren zenbatekoaz gain (diru

  sarrera onartuak), transferentzia egiten duen erakundea eta egitasmo edo programaren izena ere ipini.

  3.2.1. Ohizko transferentziak (IV. kapitulua)

  Partidaren kontzeptuaDiru sarreren

  zenbatekoa

  Transferentzia egiten

  duen erakundea

  Egitasmo edo

  programa

  SARRERAK GUZTIRA (IV. kapitulua) €

  3.2.2. Kapital transferentziak (VII. kapitulua)

  Partidaren kontzeptuaDiru sarreren

  zenbatekoa

  Transferentzia egiten

  duen erakundea

  Egitasmo edo

  programa

  SARRERAK GUZTIRA (VII. kapitulua) €

  3.3. DIRU SARREREN INGURUKO OHARRAK

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

 • 26

  IV. ATALA. KULTURA ARLOKO GIZA BALIABIDEAK 2012

  Argibideak:

  Kulturako pertsonalaren inguruko informazioa jasoko da atal honetan. Bi lan harreman mota bereiztuko dira:

  Bertako enplegua: I. kapituluaren bidez finantzatutako enplegu guztia hartu behar da kontuan hemen.

  Azpikontratatutako enplegua: erakundearen funtzionamendurako gainontzeko kapituluetatik finantzatutako

  azpikontratatutako pertsonala (II. eta IV. kapituluetatik).

  Lanpostuaren bi perfil bereiztuko dira:

  Kudeaketa eta jarduera kulturalerako pertsonala: Kultura arloko pertsonala: zuzendariak, teknikariak, eta

  kudeaketa eta administraziorako pertsonala (zuzendarien barruan sartuko dira I. kapitulutik finantzatutako kargu

  politiko liberatuak –zinegotziak… ere).

  Pertsonal laguntzailea eta zeharkako pertsonala: kultura arlotik kudeatutako aurrekontu partidetatik

  finantzatutako pertsonal laguntzailea eta zeharkakoa: garbiketa, mantentze lanetarako teknikariak (muntatzaileak,

  argiketariak, garraiolariak, etab.), segurtasuna…

  Batez besteko langile kopurua kalkulatzeko, lan mota bakoitzeko enplegatu guztiek lan egindako hilabeteak batuko dira

  lehendabizi, eta ondoren zati 12 kalkulatu (urte batek dituen hilabeteak, alegia). Honela, adibidez, ondorengo hipotesian,

  arlo jakin batean dauden batez besteko teknikarien kopurua kalkulatzeko, honakoa egingo litzateke:

  2 teknikari funtzionario (lan egindako hilabeteak, 12)= 2 x 12= 24

  Teknikari ebentual bat 3 hilabetez= 1 x 3 =3

  Guztira arlo horretan teknikariek lan egindako hilabeteak = 27

  Batez beste teknikari kopurua arlo horretan= 27/12= 2,25

  Ondorengo taulan adierazi 2012ko bataz besteko langile kopurua aurrez zehaztutako perfil bakoitzerako:

  Lan harremana

  Kudeaketa eta jarduera kulturala

  (langile kopurua)

  Pertsonal laguntzailea eta zeharkako pertsonala

  (langile kopurua)

  GUZTIRA

  Zuzendariak TeknikariakKudeaketa eta

  administrazioaGUZTIRA Garbiketa

  Mantentze

  lanetarako

  teknikariak

  Segurtasuna Besterik GUZTIRA

  Bertako enplegua

  (I. Kap.)

  Azpikontratatutako

  enplegua

  (Beste kap.)

  GUZTIRA

  4.1. GIZA BALIABIDEEN INGURUKO OHARRAK

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

 • 27

  GALDETEGIAREN INGURUKO OHAR ETA IRADOZKIZUNAK

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  MILA ESKER ZURE PARTE HARTZEAGATIK.

 • HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA