Fonètica phpapp02

of 19 /19

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Fonètica phpapp02

Page 1: Fonètica phpapp02

Normativa Normativa bàsica de la bàsica de la llengua: llengua: FONÈTICAFONÈTICA

Page 2: Fonètica phpapp02

FONÈTICA I FONOLOGIA

NIVELLS DE DESCRIPCIÓ FONÈTICA I FONOLÒGICA

ORTOLOGIA I ORTOGRAFIA

L’ALFABET FONÈTIC INTERNACIONAL (AFI)

LA PRODUCCIÓ DELS SONS DEL LLENGUATGE

Page 3: Fonètica phpapp02

FONÈTICA I FONOLOGIAFONÈTICA I FONOLOGIA

Page 4: Fonètica phpapp02

NIVELLS DE DESCRIPCIÓ FONÈTICA I NIVELLS DE DESCRIPCIÓ FONÈTICA I FONOLÒGICAFONOLÒGICA

Dos nivells descriptiusDos nivells descriptius

Page 5: Fonètica phpapp02

Ortologia i ortografiaOrtologia i ortografia Es relacionen amb la normativa de la llengua i per això

estableixen el que és correcte i el que és incorrecte. L’ortologia recull les normes per a la pronunciació

correcta dels sons. L’ortografia dicta les regles per a la correcta

representació gràfica dels sons.

L’alfabet fonètic L’alfabet fonètic internacional (AFI)internacional (AFI) És un sistema de transcripció gràfica dels sons vàlid per a qualsevol llengua.

Page 6: Fonètica phpapp02
Page 7: Fonètica phpapp02

Parts que intervenen en l’articulació Parts que intervenen en l’articulació dels sonsdels sons

Els òrgans responsables de la producció del so són l’aparell fonador i l’aparell respiratori.

Page 8: Fonètica phpapp02

Parts que intervenen en l’articulació Parts que intervenen en l’articulació dels sonsdels sons

Page 9: Fonètica phpapp02
Page 10: Fonètica phpapp02

Estudi dels sons:Estudi dels sons:

LES VOCALS

ELS SISTEMA VOCÀLIC

Page 11: Fonètica phpapp02

BLOC OCCIDENTAL BLOC ORIENTAL

Segons el grau d’avançament de la llengua

Segons el grau d’avançament de la llengua

Segons el grau

d’elevació de la

llengua

anteriors centrals posteriors anteriors centrals posteriors

altes i u i u

mitjanes altes

e o e o

mitjana ə

mitjanes baixes

ɛ ɔ ɛ ɔ

baixa a a

Page 12: Fonètica phpapp02

Dialectes del català

-Bloc oriental: septentrional, central, balear, alguerès.

-Bloc occidental: nord-occidental i valencià.

Page 13: Fonètica phpapp02

ESTUDI DELS SONS: LES CONSONANTS

LES CONSONANTS

EL SISTEMA CONSONÀNTIC

SONS I GRAFIES DE LA LLENGUA CATALANA

LA SÍL·LABA. LA SIL·LABIFICACIÓ

FENÒMENS DE CONTACTE

Page 14: Fonètica phpapp02

Les consonantsLes consonants són els sons que

es produeixen amb una obstrucció o una constricció de l’aire.

• Les consonants es classifiquen segons tres criteris complementaris:oLa sonoritatoEl lloc d’articulacióoEl mode d’articulació

Page 15: Fonètica phpapp02
Page 16: Fonètica phpapp02

Punts d’articulacióPunts d’articulació

1-2 labial3 dental4-5 alveolar6 prepalatal7 palatal8-9 velar

Page 17: Fonètica phpapp02
Page 18: Fonètica phpapp02

Segons el mode d’articulació

Segons el lloc d’articulació i la sonoritat

bilabials labiodentals dentals alveolars palatals velarssordes sonores sordes sonores sordes sonore

ssordes sonore

ssordes sonores sordes sonores

oclusives orals[p]passa

[b]bata/vaca

[t]taca

[d]dit

[k]casa

[ɡ]gat

nasals[m]mare

[ɱ]amfibi

[n]nit

[ɲ]canya

[ŋ]fang

fricatives [f]flor

[v]vella*

[S]sabó

[Z]casa/zona

[ʃ]coixí

[ʒ]gerro

africades [ts]potser

[dz]dotze

[tʃ]cotxe

[dʒ ]mitja

aproximants graduals

[j]iogurt

[w]quan

no graduals

[β]acaba

[ð]cada

[γ] agafa

ròtiques bategants

[ɾ]cara

vibrants

[r]rosa

laterals[l]cala

[ʎ] llamp

http://www.ub.edu/sonscatala/#.html

Page 19: Fonètica phpapp02