EQUIP DE MESTRES 6أ¨A Josep Antoni Masia 6أ¨B Eloi Prieto . EQUIP DE MESTRES (continuaciأ³)...

download EQUIP DE MESTRES 6أ¨A Josep Antoni Masia 6أ¨B Eloi Prieto . EQUIP DE MESTRES (continuaciأ³) MESTRES

If you can't read please download the document

 • date post

  15-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of EQUIP DE MESTRES 6أ¨A Josep Antoni Masia 6أ¨B Eloi Prieto . EQUIP DE MESTRES (continuaciأ³)...

 • EQUIP DE MESTRES

  EQUIP DIRECTIU

  Directora Maria Teresa Badia

  Cap d’estudis Olga Foro

  Secretària Tere Amer

  EQUIP D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

  1rA Anna Grau

  1rB Jonatan Crivillés

  2nA Assumpta Vilallonga

  2nB Marta Solaz

  3rA Mercè Giner

  3rB Mercè Ferrer

  4tA Marisa Bercero

  4tB Imma González

  5èA Maite Ponce

  5èB Bet Ullastre

  6èA Josep Antoni Masia

  6èB Eloi Prieto

 • EQUIP DE MESTRES (continuació)

  MESTRES ESPECIALISTES

  EDUCACIÓ ESPECIAL Marta Umbert,

  Ma Teresa Badia

  ANGLÈS Rosi Sanchiz,

  Mercè Ferrer,

  Anna Grau

  E.FÍSICA, DANSA I TB Gemma Renobell

  Betty Anhuaman

  MÚSICA I TAC Flora Terensi

  RELIGIÓ Ma Victòria Sala

  COORDINADORS/ES

  Mitjans Gemma Renobell

  Grans Maite Ponce

  TAC Flora Terensi

  Riscos Laborals Marisa Bercero

  ALTRES

  Psicopedagogs externs (EAP) Fina Isern

  Conserge Eugeni Ojea

  Administració Albert Pané

  Administració menjador Josep Antoni Masia

 • INICI DE CURS

  REUNIONS D’INICI DE CURS

  Mitjans (1r, 2n i 3r) 17 de setembre 16:45 h

  Grans (4t, 5è i 6è) 18 de setembre 16:45 h

  Aquestes reunions consten de dues parts: la primera és comú i

  es realitza al gimnàs, i la segona és per grup-classe i es realitza

  a les aules.

 • ROBA

  INSTRUCCIONS SOBRE LA ROBA

  Totes les peces de roba han de estar marcades amb nom i

  cognom i una beta per penjar-les. La roba que no s’ha recollit

  en una setmana es portarà al Punt Verd.

  EQUIPAMENT ESCOLAR

  L’alumnat porta bata fins a 2n de Primària i es recomana la

  compra del xandall. L’AFA posa a la vostra disposició el model

  que es duu a la nostra escola.

 • NORMES DE CONVIVÈNCIA

  El centre té unes normes de convivència fonamentades en el

  respecte als altres. Les següents actituds estan reflectides en

  les NOFC i aprovades pel Consell Escolar:

  • Cal mantenir els espais nets i endreçats. • Cal fer un bon ús de les instal·lacions de l’Escola. Dins del

  recinte no es por fer ús de patins, patinets ni bicicletes.

  • El centre no es fa responsable de la pèrdua o desperfecte de cap aparell que no sigui d’ús

  escolar (mòbil, joguina...).

  • No es poden portar begudes, brics, iogurts, sucs o ampolles dins del recinte escolar tant en horari

  lectiu com extraescolar.

  • Cap familiar adult increparà cap alumne/a del centre per diferències que haguin pogut tenir entre ells. Aquestes

  situacions s’han d’evitar parlant amb el tutor/a.

  • No es pot entrar animals per raons d’higiene i seguretat.

  • S’ha de venir net i polit, i amb roba i calçat adequat.

  • Les invitacions a festes particulars no es poden repartir al centre per tal de no ferir susceptibilitats.

 • ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE

  ENTRADES I SORTIDES

  L’alumnat de Primària entra i surt pel carrer Vallespir.

  Si s’arriba tard s’haurà de notificar a Consergeria.

  No es permet l’accés dels pares i mares a la zona de les aules.

  Si s’acompanya a alumnes d’Infantil i de Primària, s’haurà

  d’anar primer a l’entrada del Parvulari.

  Per entrar: l’alumne de Primària anirà sense

  acompanyants pel pati de l’escola fins la seva entrada.

  Per sortir: L’adult amb l’alumne/a de Pàrvuls anirà pel

  pati de l’escola a l’altra entrada a recollir l’altre nen/a.

  L’alumnat serà lliurat als pares o persones autoritzades.

  Es prega deixar espai per facilitar la sortida de l’alumnat.

  Les portes s’obriran 5 minuts abans de l’inici de les classes.

  Passats 5 minuts de l’hora de sortida, els nens/es seran

  portats al sevei de cangur de l’AFA.

  PUNTUALITAT I ASISTÈNCIA

  És obligació de les famílies tenir cura de la puntualitat

  i l’assistència. Les absències i retards s’han de justificar per

  escrit, es registren i es posen en coneixement de la Comissió

  d’absentisme del Consorci d’Educació. També cal signar per

  justificar el retard a Consergeria.

  Per sortir abans de la finalització de l’horari lectiu cal signar la

  corresponent justificació a Consergeria.

 • MALALTIES I MEDICAMENTS

  MALALTIES

  L’alumnat amb febre o símptomes de malaltia ha de quedar-se

  a casa fins a la seva recuperació. S’ha d’extremar la precaució

  en cas de varicel·la, xarrampió o malalties similars.

  També caldrà abstenir-se de venir a l’escola en cas de polls.

  Si aquestes circumstàncies es donen a l’escola s’avisarà a

  les famílies per a que vinguin a recollir l’alumne/a.

  MEDICAMENTS

  D’acord amb la Normativa, a l’Escola no es pot administrar cap

  medicament. Només s’administra paracetamol a l’alumnat amb

  més de 38ºC si la família ha signat l’autorització.

  Si per absoluta necessitat s’ha de prendre medicament en

  horari escolar, cal aportar la recepta i l’originial i fotocòpia de

  l’informe del metge/essa on consti el nom de l’alumne, el del

  medicament i la pauta d’administració, tant per un tractament

  llarg com curt.

  URGÈNCIES

  En cas d’urgència es prenen les mesures oportunes amb la

  màxima diligència i s’avisa a la família.

  En casos no tan urgents, s’avisa a la família per a que

  acompanyi l’alumne/a al metge/essa.

  VISITES DEL DEPARTAMENT DE SALUT

  Cada curs es realitzen revisions mèdiques determinades pel

  Departament de Salut. Cal l’autorització de la família.

 • RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES

  COMUNICACIÓ AMB EL TUTOR/A

  A Primària el mitjà de comunicació mestra-família és l’agenda.

  L’agenda, a més a mes de ser una eina d’organització i

  responsabilització de l’alumnat, serveix per informar-vos

  d’incidències, i perquè podeu comunicar-nos diferents

  informacions (sol·licitar entrevistes amb el tutur/a, comunicar

  la necessitat de dieta...).

  S’ha de revisar de manera sistemàtica.

  ENTREVISTES

  El mitjà de comunicació per tractar temes específics de

  l’alumnat és l’entrevista entre la tutora i els pares del nen/a.

  Pot ser convocada per la tutora o per les famílies. Es

  realitzaran dins l’horari laboral de la mestra i no hi han

  d’assistir els alumnes.

  Quan el tema a tractar ultrapassa les funcions de la mestra, es

  pot sol·licitar una entrevista amb l’equip directiu. La sol·licitud

  es troba a la pàgina web.

 • ALTRES INFORMACIONS

  REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT

  Per Acord del Consell Escolar es porta a terme el reciclatge i la

  reutilització de llibres de text des de 3r fins a 6è.

  L’AFA s’encarrega d’aquest tema, així com de la venta de

  llibres a l’inici del curs amb importants descomptes.

  L’alumnat que no s’aculli haurà de portar els llibres el primer

  dia de curs.

  ENSENYAMENT DE RELIGIÓ

  La manifestació de l’opció de rebre l’ensenyament de religió és

  totalment voluntària. Els pares, mares o tutors legals dels

  alumnes, per iniciativa pròpia, poden modificar l’opció feta

  comunicant-ho mitjançant el document adient, que podeu

  demanar a Secretaria, durant els mesos de setembre i octubre.

  L’opció de l’ensenyament de la religió s’ha de mantenir tot el

  curs.

 • MENJADOR

  L’alumnat que l’utilitza de forma continuada ha de domiciliar

  obligatòriament el pagament.

  Preu del menjador curs 2019-2020

  MES DIES PREU DIA (6,20 € )

  Tiquet alumne esporàdic 6,80€

  setembre 12 74,40€

  octubre 23 142,60 €

  novembre 19 117,80 €

  desembre 14 86,80 €

  gener 18 111,60 €

  febrer 19 117,80 €

  març 22 136,40 €

  abril 16 99,20 €

  maig 19 117,80€

  juny 14 86,80 €

  TOTAL 176 1.091,20 €

  Es factura segons els dies lectius i es tramita anticipadament

  els primers dies de cada més. Per acord del Consell Escolar, si

  es produeix un deute o devolució de rebut impagat i no se

  soluciona durant la primera quinzena del mes en curs es donarà

  de baixa del servei de menjador fins que s’aboni. Amb 3 dies

  seguits de falta per malaltia es retornarà la part corresponent

  a l’àpat.

  Per canviar el número de compte o donar-se de baixa, s’ha de

  comunicar durant la primera quinzena de mes. En cas contrari

  es rebrà automàticament el rebut.