ELECTROTECNIA 2º BAC³n...Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía O segundo bloque...

40
PROGRAMACIÓN DA ÁREA DE TECNOLOXÍA IES SANTA IRENE CURSO 2018/19 ELECTROTECNIA 2º BAC

Transcript of ELECTROTECNIA 2º BAC³n...Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía O segundo bloque...

PROGRAMACIÓN DA ÁREA DE TECNOLOXÍAIES SANTA IRENE

CURSO 2018/19

ELECTROTECNIA2º BAC

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

Electrotecnia - 2º BAC

1. Introdución e contextualización

Os fenómenos electromagnéticos e os seus efectos atópanse entre os campos do coñecemento actual que producenmáis aplicacións tecnolóxicas innovadoras. Na electrotecnia estúdanse as aplicacións técnicas da electricidade, entre asque se inclúen os circuítos eléctricos e electrónicos, e as máquinas eléctricas e as instalacións e sistemas eléctricos. Es-tas aplicacións modifican substancialmente os procesos de produción e impulsan a economía porque aceleran a investi-gación científica e o desenvolvemento tecnolóxico, e optimizan a xestión do coñecemento. A comprensión dos funda-mentos de tales fenómenos e o coñecemento dos sistemas nos que se aplican é, polo tanto, un aspecto clave da forma-ción tecnolóxica.A materia de electrotecnia, neste sentido, apoiase nos coñecementos adquiridos en etapas educativas anteriores e nasmaterias de física, de tecnoloxía industrial e de matemáticas do bacharelato para aportar ao currículo un valor formati-vo adicional, resultante da relación entre o coñecemento científico e a aplicación tecnolóxica, de especial importanciacara a estudos posteriores.Na ensinanza da electrotecnia trátase de desenvolver de maneira equilibrada os tres eixes transversais que a configu-ran. Por unha parte formalízase a teoría de circuítos eléctricos para aplicala a dispositivos e instalacións eléctricos. Ensegundo lugar, preséntanse as solucións técnicas que permiten a utilización da electricidade nunha ampla variedade deaplicacións e, en terceiro lugar, realízanse ou simúlanse montaxes nas que se miden parámetros eléctricos. A electro-tecnia, neste sentido, aporta actividades que combinan a análise, a simulación e a aplicación, contribuíndo a desenvol-ver competencias establecidas no currículo, especialmente a competencia matemática e a competencia en ciencia e tec-noloxía. O currículo preséntase organizado en catro bloques dos que o primeiro, “Circuítos eléctricos”, se dedica á análise doscircuítos eléctricos de corrente continua e alterna, e á descrición do seu funcionamento. Tamén se inclúe neste bloque arealización de medidas eléctricas, que debe combinarse coa análise, co deseño e coa montaxe de circuítos, e coa elabo-ración e a interpretación de esquemas eléctricos normalizados. En varios destes aspectos será útil o emprego de pro-gramas informáticos específicos e de simulación para complementar a experiencia que proporciona o traballo con circuí-tos reais.

2

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

O segundo bloque trata as “Máquinas eléctricas”, especialmente os transformadores e os motores, que debería centrar-se na facilidade de conversión da enerxía eléctrica noutras formas de enerxía e na análise do rendemento destes proce-sos.No terceiro bloque, “Electrónica”, utilízase a teoría de circuítos para analizar circuítos básicos con semicondutores e es-tudar a rectificación, a estabilización, a amplificación e a conmutación, coñecemento que debe aplicarse á análise decircuítos electrónicos característicos e de equipamentos electrónicos de uso común. Trátase de identificar compoñentese bloques funcionais para describir a función dos compoñentes e o funcionamento dos equipamentos. A utilización duncontorno de simulación e a realización de montaxes reais poden combinarse para facilitar a comprensión do funciona-mento dos semicondutores e das súas aplicacións, ademais de proporcionar unha base adecuada para valorar a impor-tancia da electrónica nos avances tecnolóxicos.O bloque catro, “Instalacións eléctricas”, trata os aspectos relacionados coas normas e a súa relevancia para facilitar aaplicación universal da tecnoloxía eléctrica. O alumnado debe percibir que as instalacións domésticas representan unhaparte substancial do consumo total de enerxía e que a aplicación correcta das normas e das boas prácticas en materiade consumo, producen contornos de traballo máis seguros e confortables e, sobre todo, sostibles.Esta materia favorece a reflexión sobre as implicacións tecnolóxicas e sociais do coñecemento científico e tecnolóxico.Analizando a forma na que o progreso técnico nos campos da electricidade e da electrónica inflúe na sociedade actual ese reflicte en normas respectuosas co ambiente e coa seguridade pode amosarse que é posible potenciar o benestar so-cial ao tempo que se reduce o impacto ambiental da aplicación da tecnoloxía. Neste senso, a materia de electrotecniapode contribuír notablemente á toma de conciencia dos futuros cidadáns e cidadás diante dos retos tecnolóxicos, outroaspecto clave da formación do alumnado, que sen dúbida repercutirá no benestar da sociedade do século XXI.

No desenvolvemento desta materia deberase ter en conta o principio de igualdade por razón de xénero fomentan-do o libre acceso das mulleres ás profesións técnicas sen condicionamentos provocados pola influencia dos prexuízos eestereotipos sexistas.

Contextualización

O Instituto Santa Irene é un centro educativo público de ensino secundario da cidade de Vigo. Atópase na prazade América, lugar sobranceiro da cidade e centro do barrio das Travesas.

Impártense clases a 12 grupos da ESO, 4 grupos da ESA e 19 grupos de bacharelato, repartidos estes últimos endúas quendas (diúrno e adultos).

A materia este ano non será, ao non acadarse o núm,ero mínimo de alumnos.

3

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

Conta cos recursos da aula-taller de tecnoloxía e aulas de informática do centro.

2. Contribución da materia Electrotecnia ao desenvolvemento das competencias clave.

A contribución da materia de Electrotecnia ao desenvolvemento das competencias clave dependerá en grandemedida do tipo de actividades seleccionado; é dicir, da metodoloxía empregada. Neste sentido, a comunicaciónlingüística desenvolverase na medida en que o alumnado adquira e utilice adecuadamente vocabulario tecnolóxico,elabore informes técnicos, explique conceptos ou elabore e expoña información. A competencia matemática e ascompetencias básicas en ciencia e tecnoloxía, principais competencias que se desenvolven nesta materia, podenalcanzarse calculando magnitudes e parámetros, e aplicando técnicas de medición e de análise gráfica no contexto doproceso de resolución técnica de problemas, ou construíndo obxectos e verificando o seu funcionamento, competenciasque tamén se favorecen utilizando ferramentas e máquinas, analizando procesos e sistemas tecnolóxicos ou mediante aanálise e a valoración das repercusións ambientais da actividade tecnolóxica. A competencia dixital desenvolveraseco emprego constante das tecnoloxías da información e da comunicación para procurar e almacenar información, paraobter e presentar datos, e para simular circuítos, sistemas e procesos tecnolóxicos, ou para controlar e programarsistemas automáticos.

Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actividades deben permitir que tome decisións cun certograo de autonomía, que organice o proceso da propia aprendizaxe, e que aplique o aprendido a situacións cotiás dasque poida avaliar os resultados. Do mesmo xeito, as competencias sociais e cívicas alcanzaranse procurando que oalumnado traballe en equipo, interactúe con outras persoas e con grupos de forma democrática e respecte adiversidade e as normas, e tamén mediante a análise da interacción entre o desenvolvemento tecnolóxico e os cambiossocioeconómicos e culturais que produce.

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor conséguese nesta materia a través do deseño, da planificacióne da xestión de proxectos tecnolóxicos ao transformar as ideas propias en dispositivos, circuítos ou sistemas. E aconciencia e as expresións culturais reflíctense na análise da influencia dos fitos tecnolóxicos en distintas culturas e noseu desenvolvemento e progreso.

En función da vixencia e da utilidade dos aspectos que trata a Electrotecnia, esta materia ofrece, sen dúbida, uninmenso potencial para axudar a comprender o contorno social e tecnolóxico e para desenvolver un conxunto decompetencias relacionadas tanto co contexto profesional como coa participación cidadá e co desenvolvemento persoal.

4

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

A materia contribúe de maneira relevante ao desenvolvemento da competencia matemática e competenciasbásicas en ciencia e tecnoloxía a través do coñecemento e a comprensión dos obxectos, sistemas e contornostecnolóxicos que nos rodean e o desenvolvemento de técnicas e destrezas que lles permitan manipulalos con precisióne seguridade; do uso do proceso de resolución técnica de problemas e das súas fases;da análise de obxectos ou desistemas técnicos que a súa vez permitirá recoñecer os súas compoñentes básicas, a súa función no conxunto e astécnicas empregadas na súa construción.Van a ser aplicadas diferentes ferramentas que contribúen ao desenvolvemento da competencia matemática , naresolución de circuítos, calculo de diferentes magnitudes eléctricas e electromecánicas, incluíndo a introdución dosnúmeros complexos para a representación das diferentes magnitudes en corrente alterna.

Perfil competencial

Contribución da materia á adquisición de competencias clave analizando o perfil de competencias da tecnoloxía suxeitaa súa contribución especial para o desenvolvemento de varias competencias clave que desenvolve o seguinte:

Competencia en comunicación lingüística (CCL)A contribución á competencia en comunicación lingüística se realiza a través da adquisición de vocabulario específico,que debe ser utilizada nos procesos de recollida, análise, clasificación, resumo e informes. A lectura, interpretación eescrita de informes e documentos técnicos contribúe ao coñecemento e capacidade para utilizar distintos tipos detextos e as súas estruturas formais. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)A tecnoloxía contribúe á adquisición de competencias en ciencia e tecnoloxía, sobre todo a través do coñecemento ecomprensión de obxectos, procesos, sistemas e ambientes tecnolóxicos, e a través do desenvolvemento de habilidadestécnicas e habilidades para manipular obxectos con precisión e seguridade. A interacción cun contorno en que atecnoloxía é un elemento esencial, é facilitada polo uso de coñecemento do proceso e resolución de problemas técnicose de aplicación para identificar e responder ás necesidades, avaliando o proceso de desenvolvemento e os seusresultados. Pola súa parte, a análise de obxectos e sistemas técnicos desde diferentes puntos de vista nos permitesaber como foron deseñados e construídos, os elementos que os forman e a función do conxunto, facilitando o uso econservación.

5

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

A aplicación de ferramentas matemáticas na realización de cálculos, gráficos, utilizando escalas de medida demagnitudes e axuda a moldes a competencia matemática.A competencia dixital (CD)Parte do contido da disciplina está dedicada ao progreso na alfabetización dixital. O aprendizaxe irá asociado coalocalización, tratamento, procesamento, comercio, almacenamento e presentación da información, o uso dastecnoloxías da información e comunicación como ferramenta para a simulación de procesos tecnolóxicos e do usoaxeitado da linguaxe específica, como a icónica ou gráfica.Competencia de aprender a aprender (CAA)Se adquiriran estratexias para a resolución de problemas electrotécnicos mediante a obtención, análise e selección deinformación útil para realizar un proxecto. A resolución dun problema de maneira independente, creativa e reflexiva, aavaliación de diferentes alternativas de planificación, traballo e avaliación dos resultados proporcionan habilidades eestratexias cognitivas para promover actitudes e valores necesarios para a aprendizaxe.Competencia social e cívica (CSC)A actividade tecnolóxica caracterízase polo traballo colaborativo que permite o desenvolvemento de habilidades deinteracción social relevante: expresar e discutir axeitadamente ideas e argumentos, escoitar os demais, afrontardificultades, xestión de conflitos e toma de decisións, practicando o diálogo e a negociación e a adopción de actitudesde respecto e tolerancia.A materia de tecnoloxía contribúe ao coñecemento da organización e funcionamento das sociedades a partir da análisedo desenvolvemento tecnolóxico as mesmas e a súa influencia sobre os cambios económicos e sociais que seproduciron ao longo da historia da humanidade. Competencia de sentido da iniciativa e espírito empresarial (CSIEE)O xeito de desenvolver a capacidade de transformar ideas en obxectos e sistemas técnicos polo método de resoluciónproxecto fomenta a iniciativa persoal e emprendedores. A análise dos pasos necesarios para crear un produtotecnolóxico, desde a súa orixe ata a súa comercialización describindo cada unha delas, investigando a súa influencia nasociedade e suxerindo melloras do punto de vista da súa utilidade e o seu potencial impacto social estimula acreatividade, a innovación e a asunción de riscos así como a destreza para planificar e xestionar proxectos. Competencia de conciencia e expresións culturais (CCEC)

6

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

O deseño de obxectos e prototipos tecnolóxicos no desenvolvemento de resolver necesidades sociais esixe unhacompoñente de creatividade e expresión de ideas a través de varios medios, que destaca a importancia dos factoresestéticos e cultura na vida cotiá.

7

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

Concreción da relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís competenciais

Electrotecnia - 2º BAC Perfil competencialEstándares de aprendizaxe avaliables CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

Bloque 1. Circuítos eléctricos▪ ELB1.1.1 Calcula os parámetros eléctricos dos compoñentes pasivos

a partir das súas características físicas.X X

▪ ELB1.1.2 Reduce as asociacións de compoñentes eléctricos do mes-mo tipo aos compoñentes equivalentes.

X X

▪ ELB1.2.1 Relaciona as alteracións en elementos dun circuíto eléctricosinxelo coas variacións que se espera que tomen os valores de ten-sión e corrente neles.

X X X

▪ ELB1.3.1 Calcula os valores das correntes e das tensións nun circuítoeléctrico de corrente continua aplicando as leis de Kirchhoff, se fose necesario.

X X

▪ ELB1.3.2 Representa e interpreta esquemas de circuítos eléctricos básicos de corrente continua.

X X X

▪ ELB1.3.3 Calcula a enerxía disipada e a potencia consumida nos compoñentes eléctricos.

X X

▪ ELB1.4.1 Calcula a impedancia de circuítos mixtos simples, compos-tos por cargas resistivas e reactivas.

X X

▪ ELB1.4.2 Calcula os valores das correntes e das tensións en circuítos de corrente alterna alimentados por un xerador senoidal monofásico.

X X

▪ ELB1.4.3 Representa vectorialmente as magnitudes eléctricas nos compoñentes dun circuíto de corrente alterna.

X X

▪ ELB1.4.4 Calcula as potencias disipada, reactiva e aparente, e o fac-tor de potencia nos compoñentes pasivos dun circuíto de corrente al-terna.

X X X

▪ ELB1.5.1 Selecciona os aparatos de medida adecuados, conéctaos correctamente e elixe a escala óptima, mide as magnitudes básicas de circuítos eléctricos de corrente continua e alterna e verifica o es-tado dos compoñentes activos e pasivos.

X X X

▪ ELB1.5.2 Realiza medidas eléctricas de forma segura tanto para a persoa que a realiza como para os circuítos ou as instalacións eléctri-

X X X X

8

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

cas.

Bloque 2. Máquinas eléctricas▪ ELB2.1.1 Explica o funcionamento de dispositivos destinados a pro-

ducir enerxía motriz e sinala as relacións e interaccións entre os fe-nómenos que teñen lugar.

X X X

▪ ELB2.2.1 Identifica os parámetros principais das máquinas eléctricas. X▪ ELB2.2.2 Analiza esquemas de circuítos de máquinas eléctricas e ex-

plica o seu funcionamento.X X X X

▪ ELB2.2.3 Realiza medidas de parámetros de funcionamento de má-quinas eléctricas.

X

Bloque 3. Electrónica▪ ELB3.1.1 Identifica a función de elementos discretos ou de bloques

funcionais en esquemas de circuítos electrónicos sinxelos.X X X

▪ ELB3.1.2 Realiza os cálculos necesarios para determinar as magnitu-des eléctricas nun circuíto electrónico.

X X

▪ ELB3.1.3 Representa e interpreta esquemas de circuítos electrónicos característicos.

X X X X

▪ ELB3.1.4 Realiza montaxes reais ou simuladas de circuítos electróni-cos a partir dun esquema.

X X X X X

Bloque 4. Instalacións eléctricas▪ ELB4.1.1 Interpreta esquemas de instalacións eléctricas de vivendas

e realiza a súa montaxe en contornos de traballo reais ou simulados.X X X X X

▪ ELB4.1.2 Identifica os riscos para a seguridade para as persoas deri-vados do uso incorrecto de instalacións eléctricas ou dos defectos no seu deseño ou na súa montaxe

X X X X

LENDA COMPETENCIAS

CCL Comunicación lingüística.CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.CD Competencia dixital.CAA Competencia aprender a aprender.CSC Competencias sociais e cívicas.CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

9

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

CCEC Conciencia e expresións culturais.

3. Concreción dos obxectivosObxectivos do Bacharelato

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan:a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable,inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitoshumanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza asustentabilidade.b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma edesenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares esociais.c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorarcriticamente as desigualdades e discriminacións existentes, e en particular a violencia contra a muller e impulsara igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, conatención especial ás persoas con discapacidade.d) Afianzar os hábitos de lectura, estudio e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamentodel aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal.e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelán e a lingua galega.f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas extranxeiras.g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación.h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e osprincipais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no desenvolvemento e mellora do seu entornosocial.

10

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades básicas propias damodalidade elixida.l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos.Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, asícomo afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, conespecial referencia ao territorio galego.m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo,confianza nun mesmo e sentido críticon) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación eenriquecemento cultural.ñ) Utilizala educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social.o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación emellora no contexto dun mundo globalizado.

Organización dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación en bloques

Electrotecnia - 2º BACObxectivos Contidos Criterios de avaliación Bloque 1. Circuítos eléctricos

▪ d▪ i▪ l▪ m

▪ B1.1 Magnitudes e unidades eléctricas.▪ B1.2 Campo eléctrico, diferenza de potencial, carga eléctrica e ca-

pacidade. Permitividade dieléctrica. Condensadores.▪ B1.3 Forza electromotriz, intensidade de corrente e resistencia

eléctrica. Resistividade. Lei de Ohm.▪ B1.4 Campo magnético: leis de Faraday-Lenz e Ampère. Permeabi-

lidade magnética. Solenoides e bobinas. Autoindución.▪ B1.5 Relación entre tensión e corrente nos compoñentes pasivos.

▪ B1.1 Aplicar os principios da electricidade para describir matemati-camente o funcionamento dos compoñentes pasivos e calcular os seus parámetros eléctricos.

▪ d▪ e▪ i

▪ B1.3 Forza electromotriz, intensidade de corrente e resistencia eléctrica. Resistividade. Lei de Ohm.

▪ B1.6 Traballo, enerxía e potencia eléctricas. Lei de Joule.▪ B1.7 Carga e descarga de condensadores.

▪ B1.2 Explicar cualitativamente os fenómenos derivados dunha alte-ración nun elemento dun circuíto eléctrico sinxelo e estimar as va-riacións que se espera que tomen os valores das magnitudes eléc-tricas.

11

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

▪ l▪ m

▪ d▪ i▪ l▪ m

▪ B1.8 Circuítos eléctricos de corrente continua. Conexión de compo-ñentes activos e pasivos: xeradores e receptores. Leis de Kirch-hoff.

▪ B1.9 Simboloxía normalizada.▪ B1.10 Consumo de enerxía e disipación de potencia nos compo-

ñentes pasivos en corrente continua. Potencia subministrada e rendemento dun xerador real.

▪ B1.3 Calcular os valores das magnitudes eléctricas en circuítos de corrente continua.

▪ e▪ d▪ i▪ l▪ m

▪ B1.11 Circuítos eléctricos de corrente alterna monofásica. Caracte-rísticas e parámetros da corrente alterna.

▪ B1.5 Relación entre tensión e corrente nos compoñentes pasivos. ▪ B1.12 Efectos da resistencia, da autoindución e da capacidade na

corrente alterna. ▪ B1.13 Impedancia dos compoñentes pasivos. Variación da impe-

dancia coa frecuencia: resonancia. ▪ B1.14 Representación gráfica das magnitudes da corrente alterna:

fasores.▪ B1.15 Enerxía e potencia en corrente alterna. Potencias aparente,

activa e reactiva. Factor de potencia. ▪ B1.9 Simboloxía normalizada.

▪ B1.4 Analizar o comportamento de circuítos de corrente alterna, en contornos reais ou simulados, calcular os valores das magnitudes eléctricas e representalas vectorialmente.

▪ a▪ b▪ d▪ i▪ l▪ m

▪ B1.16 Instrumentos de medida. Voltímetro, amperímetro, óhmetroe polímetro. Osciloscopio.

▪ B1.17 Técnicas de medida. Influencia dos instrumentos nos resul-tados das medidas.

▪ B1.18 Normas de seguridade na realización de medidas de magni-tudes eléctricas.

▪ B1.5 Realizar medidas de magnitudes características en circuítos eléctricos de corrente continua e alterna aplicando o procedemento adecuado.

Bloque 2. Máquinas eléctricas

▪ b▪ d▪ e▪ i▪ l▪ m

▪ B2.1 Campos e forzas magnéticas creados por correntes eléctricas.Indución electromagnética. Forza sobre unha corrente nun campo magnético.

▪ B2.2 Funcionamento das máquinas eléctricas. Campo xiratorio.

▪ B2.1 Explicar o funcionamento das máquinas eléctricas básicas en relación cos fenómenos eléctricos e magnéticos.

▪ d▪ e▪ i

▪ B2.3 Máquinas de corrente continua: tipos de conexión. Aplica-cións.

▪ B2.4 Máquinas de corrente alterna. Tipos. Aplicacións.

▪ B2.1 Explicar o funcionamento das máquinas eléctricas básicas en relación cos fenómenos eléctricos e magnéticos.

12

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

▪ l▪ m

▪ B2.5 Transformadores: relación de tensións. Aplicacións.▪ B2.6 Potencia, par motor e rendemento. Perdas en máquinas eléc-

tricas.

Bloque 3. Electrónica

▪ d▪ e▪ i▪ g▪ l▪ m

▪ B3.1 Semicondutores. Funcionamento de díodos e transistores. ▪ B3.2 Circuítos básicos con díodos e transistores. Rectificación e es-

tabilización. Amplificación e conmutación. Polarización e punto de traballo. Corte e saturación. Potencia disipada nun compoñente se-micondutor.

▪ B3.3 Tratamento de sinais. Amplificadores operacionais.▪ B3.4 Sensores e transdutores. Micrófonos e altofalantes.▪ B3.5 Funcionamento, tipos e diagrama de bloques de fontes de ali-

mentación e doutros circuítos electrónicos característicos de com-plexidade similar.

▪ B3.6 Funcionamento e diagrama de bloques de equipamentos elec-trónicos de uso común.

▪ B3.7 Medida de magnitudes eléctricas en circuítos electrónicos.

▪ B3.1 Explicar o funcionamento de circuítos electrónicos característi-cos con transistores e díodos e calcular os parámetros dos compo-ñentes electrónicos dos que constan.

Bloque 4. Instalacións eléctricas

▪ a▪ b▪ d▪ e▪ g▪ i▪ l▪ m

▪ B4.1 Instalacións eléctricas: tipos▪ B4.2 Instalacións interiores en vivendas. Cadro de mando e pro-

tección. Circuítos de distribución interna.▪ B4.3 Simboloxía, normas e seguridade.

▪ B4.1 Analizar instalacións de vivendas, reais ou simuladas, inter-pretando esquemas eléctricos, realizar montaxes de pequenas ins-talacións e identificar os riscos para a seguridade para as persoas.

4. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable4.1. Secuencia e temporalización dos elementos do currículo e perfilcompetencial

13

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

Electrotecnia - 2º BAC Perfil competencialEstándares de aprendizaxe Temporalización Trimestre CCL CMCC

TCD CAA CSC CSIEE CCEC

Bloque 1. Circuítos eléctricos

▪ ELB1.1.1 Calcula os parámetros eléctricos dos com-poñentes pasivos a partir das súas características fí-sicas.

6 1 X X

▪ ELB1.1.2 Reduce as asociacións de compoñentes eléctricos do mesmo tipo aos compoñentes equiva-lentes.

4 1 X X

▪ ELB1.2.1 Relaciona as alteracións en elementos dun circuíto eléctrico sinxelo coas variacións que se es-pera que tomen os valores de tensión e corrente ne-les.

2 1 X X X

▪ ELB1.3.1 Calcula os valores das correntes e das ten-sións nun circuíto eléctrico de corrente continua apli-cando as leis de Kirchhoff, se fose necesario.

4 1 X X

▪ ELB1.3.2 Representa e interpreta esquemas de cir-cuítos eléctricos básicos de corrente continua.

4 1 X X X

▪ ELB1.3.3 Calcula a enerxía disipada e a potencia consumida nos compoñentes eléctricos.

4 1 X X

▪ ELB1.4.1 Calcula a impedancia de circuítos mixtos simples, compostos por cargas resistivas e reacti-vas.

4 2 X X

▪ ELB1.4.2 Calcula os valores das correntes e das ten-sións en circuítos de corrente alterna alimentados por un xerador senoidal monofásico.

4 2 X X

▪ ELB1.4.3 Representa vectorialmente as magnitudes eléctricas nos compoñentes dun circuíto de corrente alterna.

4 2 X X

▪ ELB1.4.4 Calcula as potencias disipada, reactiva e aparente, e o factor de potencia nos compoñentes pasivos dun circuíto de corrente alterna.

4 2 X X X

▪ ELB1.5.1 Selecciona os aparatos de medida adecua-dos, conéctaos correctamente e elixe a escala ópti-ma, mide as magnitudes básicas de circuítos eléctri-cos de corrente continua e alterna e verifica o esta-

2 2 X X X

14

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

do dos compoñentes activos e pasivos.

▪ ELB1.5.2 Realiza medidas eléctricas de forma seguratanto para a persoa que a realiza como para os cir-cuítos ou as instalacións eléctricas.

2 2 X X X X

Bloque 2. Máquinas eléctricas▪ ELB2.1.1 Explica o funcionamento de dispositivos

destinados a producir enerxía motriz e sinala as re-lacións e interaccións entre os fenómenos que teñenlugar.

4 3 X X X

▪ ELB2.2.1 Identifica os parámetros principais das má-quinas eléctricas.

3 3 X

▪ ELB2.2.2 Analiza esquemas de circuítos de máquinaseléctricas e explica o seu funcionamento.

3 3 X X X X

▪ ELB2.2.3 Realiza medidas de parámetros de funcio-namento de máquinas eléctricas.

2 3 X

Bloque 3. Electrónica▪ ELB3.1.1 Identifica a función de elementos discretos

ou de bloques funcionais en esquemas de circuítos electrónicos sinxelos.

4 3 X X X

▪ ELB3.1.2 Realiza os cálculos necesarios para deter-minar as magnitudes eléctricas nun circuíto electró-nico.

4 3 X X

▪ ELB3.1.3 Representa e interpreta esquemas de cir-cuítos electrónicos característicos.

2 3 X X X X

▪ ELB3.1.4 Realiza montaxes reais ou simuladas de circuítos electrónicos a partir dun esquema.

2 3 X X X X X

Bloque 4. Instalacións eléctricas▪ ELB4.1.1 Interpreta esquemas de instalacións eléc-

tricas de vivendas e realiza a súa montaxe en con-tornos de traballo reais ou simulados.

2 2 X X X X X

▪ ELB4.1.2 Identifica os riscos para a seguridade para as persoas derivados do uso incorrecto de instala-cións eléctricas ou dos defectos no seu deseño ou nasúa montaxe

2 2 X X X X

15

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

LENDA COMPETENCIAS

CCL Comunicación lingüística.CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.CD Competencia dixital.CAA Competencia aprender a aprender.CSC Competencias sociais e cívicas.CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.CCEC Conciencia e expresións culturais.

4.2 Grao mínimo de consecución para superar a materia

Procurarase compensar nas avaliacións os estándares de aprendizaxe seleccionados como básicos cos non básicos.

Estándares de aprendizaxe e estándares básicosEstándar de aprendizaxe non básico Estándar de aprendizaxe básico

Electrotecnia- 2º BACEstándares de aprendizaxe Grao mínimo cons. Peso cualif

Bloque 1. Circuítos eléctricos

▪ ELB1.1.1 Calcula os parámetros eléctricos dos compoñentes pasivos a partir das súas características físicas. 75 0,4

▪ ELB1.1.2 Reduce as asociacións de compoñentes eléctricos do mesmo tipo aos compoñentes equivalentes. 75 0,5

▪ ELB1.2.1 Relaciona as alteracións en elementos dun circuíto eléctrico sinxelo coas variacións que se espera que tomen os valores de tensión e corrente neles. 50 0,4

▪ ELB1.3.1 Calcula os valores das correntes e das tensións nun circuíto eléctrico de corrente continua aplicando as leis de Kirchhoff, se fose necesario. 75 0,6

▪ ELB1.3.2 Representa e interpreta esquemas de circuítos eléctricos básicos de corrente continua. 90 0,5

▪ ELB1.3.3 Calcula a enerxía disipada e a potencia consumida nos compoñentes eléctricos. 75 0,5

16

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

▪ ELB1.4.1 Calcula a impedancia de circuítos mixtos simples, compostos por cargas resistivas e reactivas. 75 0,5

▪ ELB1.4.2 Calcula os valores das correntes e das tensións en circuítos de corrente alterna alimentados por un xe-rador senoidal monofásico. 75 0,5

▪ ELB1.4.3 Representa vectorialmente as magnitudes eléctricas nos compoñentes dun circuíto de corrente alterna. 50 0,5

▪ ELB1.4.4 Calcula as potencias disipada, reactiva e aparente, e o factor de potencia nos compoñentes pasivos duncircuíto de corrente alterna. 75 0,5

▪ ELB1.5.1 Selecciona os aparatos de medida adecuados, conéctaos correctamente e elixe a escala óptima, mide as magnitudes básicas de circuítos eléctricos de corrente continua e alterna e verifica o estado dos compoñentes activos e pasivos. 50 0,4

▪ ELB1.5.2 Realiza medidas eléctricas de forma segura tanto para a persoa que a realiza como para os circuítos ouas instalacións eléctricas. 50 0,3

Bloque 2. Máquinas eléctricas

▪ ELB2.1.1 Explica o funcionamento de dispositivos destinados a producir enerxía motriz e sinala as relacións e in-teraccións entre os fenómenos que teñen lugar. 75 0,6

▪ ELB2.2.1 Identifica os parámetros principais das máquinas eléctricas. 50 0,5

▪ ELB2.2.2 Analiza esquemas de circuítos de máquinas eléctricas e explica o seu funcionamento. 75 0,6

▪ ELB2.2.3 Realiza medidas de parámetros de funcionamento de máquinas eléctricas. 50 0,5

Bloque 3. Electrónica

▪ ELB3.1.1 Identifica a función de elementos discretos ou de bloques funcionais en esquemas de circuítos electró-nicos sinxelos. 50 0,4

▪ ELB3.1.2 Realiza os cálculos necesarios para determinar as magnitudes eléctricas nun circuíto electrónico. 50 0,5

▪ ELB3.1.3 Representa e interpreta esquemas de circuítos electrónicos característicos. 50 0,5

▪ ELB3.1.4 Realiza montaxes reais ou simuladas de circuítos electrónicos a partir dun esquema. 50 0,4

Bloque 4. Instalacións eléctricas

▪ ELB4.1.1 Interpreta esquemas de instalacións eléctricas de vivendas e realiza a súa montaxe en contornos de traballo reais ou simulados. 50 0,4

▪ ELB4.1.2 Identifica os riscos para a seguridade para as persoas derivados do uso incorrecto de instalacións eléc- 75 0,4

17

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

tricas ou dos defectos no seu deseño ou na súa montaxe

4.3. Procedementos e instrumentos de avaliación

Tratarase de aplicar unha avaliación será continua, formativa e integradora.

A avaliación require o emprego de ferramentas axeitadas aos coñecementos e competencias, que teñan ne contasituacións e contextos concretos que permitan aos alumnos mostrar o seu dominio e aplicación, e que a súaadministración resulte viable.

A avaliación dos aprendizaxes do alumnado abordase, habitualmente, a través de diferentes técnicas aplicables no aula,Ao avaliar competencias, os métodos de avaliación que se mostran máis adecuados son os que se basean na valoraciónda información obtida das respostas do alumnado ante situacións que requiren a aplicación de coñecementos.

Determinadas competencias requiren a observación directa do desempeño do alumno, como ocurre na avaliación decertas habilidades manipulativas, actitudes ou valores.

Outras competencias poden ser avaliadas mediante procedementos como a resolución de problemas, a realización detraballo e as actividades prácticas, as simulacións ou mediante a elaboración de portfolios.

Ficha de competencia

Utilízase para anotar as puntuacións nas distintas competencias do alumnado ao longo do curso académico.

Ficha de actividade

Establécese a partir de cada ficha de competencia. Consiste nun listado de posibles actividades para desenvolver cada unha delas.

Os elementos principais destas fichas son os seguintes.

1. Descrición da actividade

18

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

Denominación da actividade adecuada para este curso

Obxectivo e descrición

Competencia principal e outras competencias desenvolvidas

2. Estimación temporal

Tempo de traballo do profesor.

Tempo de traballo para o alumno, tanto dentro como fora da clase

3. Material necesario

Documentación para o alumno

Documentación para o profesor

Outros requisitos para a realización da actividade (materiais tecnolóxicos, tipo de aula, número de alumnos,etc.)

4. Avaliación:

Procedementos de avaliación

Instrumentos de avaliación

5. Comentarios adicionais (este apartado permitirá ao profesor clarificar calqueira cuestión que considere importante para os puntos anteriores).

Xunto con estes instrumentos, utilizamos tamén probas administradas colectivamente, que constitúen o procedementohabitual de avaliacións nacionais e internacionais que veñen realizándose sobre o rendemento do alumnado.

En resumo imos ter os seguintes tipos de instrumentos de avaliación:

Proba escrita

19

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

Proba oral

Traballo individual

Traballo en grupo

intervencións en clase

Rubricas de producións

Observación na aula

A continuación detallamos onde serán aplicados os distintos instrumentos de avaliación ao longo do curso:

Electrotecnia - 2º BAC InstrumentosEstándares de aprendizaxe

Graomínimocons.

Pesocualif

Probaescrit

probaoral

Trab.ind.

Trab.grup.

Interv

ClaseRubr Obsv

aula

Bloque 1. Circuítos eléctricos▪ ELB1.1.1 Calcula os parámetros eléctricos dos compoñentes pasivos a partir das

súas características físicas.75 0,4 100

▪ ELB1.1.2 Reduce as asociacións de compoñentes eléctricos do mesmo tipo aos compoñentes equivalentes.

75 0,5 100

▪ ELB1.2.1 Relaciona as alteracións en elementos dun circuíto eléctrico sinxelo coas variacións que se espera que tomen os valores de tensión e corrente neles.

50 0,4 100

▪ ELB1.3.1 Calcula os valores das correntes e das tensións nun circuíto eléctrico de corrente continua aplicando as leis de Kirchhoff, se fose necesario.

75 0,6 100

▪ ELB1.3.2 Representa e interpreta esquemas de circuítos eléctricos básicos de co-rrente continua.

90 0,5 100

▪ ELB1.3.3 Calcula a enerxía disipada e a potencia consumida nos compoñentes eléctricos.

75 0,5 100

▪ ELB1.4.1 Calcula a impedancia de circuítos mixtos simples, compostos por cargas resistivas e reactivas.

75 0,5 100

▪ ELB1.4.2 Calcula os valores das correntes e das tensións en circuítos de corrente alterna alimentados por un xerador senoidal monofásico.

75 0,5

▪ ELB1.4.3 Representa vectorialmente as magnitudes eléctricas nos compoñentes 50 0,5 100

20

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

dun circuíto de corrente alterna.

▪ ELB1.4.4 Calcula as potencias disipada, reactiva e aparente, e o factor de potencianos compoñentes pasivos dun circuíto de corrente alterna.

75 0,5 100

▪ ELB1.5.1 Selecciona os aparatos de medida adecuados, conéctaos correctamente e elixe a escala óptima, mide as magnitudes básicas de circuítos eléctricos de co-rrente continua e alterna e verifica o estado dos compoñentes activos e pasivos.

50 0,4 50 50

▪ ELB1.5.2 Realiza medidas eléctricas de forma segura tanto para a persoa que a re-aliza como para os circuítos ou as instalacións eléctricas.

50 0,3 100

Bloque 2. Máquinas eléctricas▪ ELB2.1.1 Explica o funcionamento de dispositivos destinados a producir enerxía mo-

triz e sinala as relacións e interaccións entre os fenómenos que teñen lugar.75 0,6 100

▪ ELB2.2.1 Identifica os parámetros principais das máquinas eléctricas. 50 0,5 100

▪ ELB2.2.2 Analiza esquemas de circuítos de máquinas eléctricas e explica o seu fun-cionamento.

75 0,6 100

▪ ELB2.2.3 Realiza medidas de parámetros de funcionamento de máquinas eléctricas. 50 0,5 100

Bloque 3. Electrónica▪ ELB3.1.1 Identifica a función de elementos discretos ou de bloques funcionais en es-

quemas de circuítos electrónicos sinxelos.50 0,4 100

▪ ELB3.1.2 Realiza os cálculos necesarios para determinar as magnitudes eléctricas nun circuíto electrónico.

50 0,5 100

▪ ELB3.1.3 Representa e interpreta esquemas de circuítos electrónicos característicos. 50 0,5 100

▪ ELB3.1.4 Realiza montaxes reais ou simuladas de circuítos electrónicos a partir dun esquema.

50 0,4 100

Bloque 4. Instalacións eléctricas▪ ELB4.1.1 Interpreta esquemas de instalacións eléctricas de vivendas e realiza a súa

montaxe en contornos de traballo reais ou simulados.50 0,4 100

▪ ELB4.1.2 Identifica os riscos para a seguridade para as persoas derivados do uso in-correcto de instalacións eléctricas ou dos defectos no seu deseño ou na súa montaxe

75 0,4 100

Ferramentas de avaliación. Aplicación da avaliación

Ferramentas de avaliación

1. Probas de diagnóstico inicial do curso: unha proba de nivel, a realizar dentro da primeira quincena do curso, quepermita o diagnóstico de necesidades de atención individual.

21

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

2. Probas de avaliación

3. Actividades realizadas polo alumno

4. Proxectos

5. Actividades para traballar vídeos ou páxinas web.

6. Probas por competencias

Aplicación da avaliación

Segundo o momento do curso no que nos atopemos ou o obxectivo que persigamos, as ferramentas de avaliaciónaplícanse da seguinte forma:

APLICACIÓN FERRAMENTA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓNAvaliación inicial ou de diagnóstico

Proba inicial de cursoActividades/preguntas ao inicio de cada unidade para a exploración de coñecementos previos

PE

Avaliación de estándares de aprendizaxe

Probas de avaliación por unidadeActividades das unidadesPortfolioProxectos colaborativos por unidadeSimulacións co ordenador por unidadeVídeos por unidadeProxectosProba de competencias por unidade

PEOPPO

Avaliación do traballo colaborativo

ProxectoProxecto interdisciplinar

POP

Autoavaliación Proba para reflexionar sobre o aprendido individualmente

PE

22

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

LENDA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PE Proba escritaPO Proba O Competencia dixital.P Competencia aprender a aprender.

5. Concrecións metodolóxicas que require a materiaDesde o punto de vista metodolóxico, o ensino desta materia non difire das das materias troncais de opción de

segundo de bacharelato. De contar cunha carga horaria maior poderían contemplarse outras opcións metodolóxicas,como a realización de proxectos, traballos en grupo, etc. Dependendo da marcha do curso poderán introducirseactividades máis variadas

No ensino de calquera materia da área de Tecnoloxía resulta adecuado reflexionar e traballar en grupofavorecendo os aprendizaxes colaborativos, procurando solucións a problemas nos que se poidan aplicar oscoñecementos adquiridos, e buscar información adicional, se se require, para fomentar o espírito emprendedor.

A metodoloxía da materia está orientada a que se adquiran os coñecementos científicos e técnicos necesariospara a comprensión e o desenvolvemento dos fenómenos electrotécnicos e as súas aplicacións prácticas. aprendizaxecompetencial e integrador.

A metodoloxía basearase nos seguintes principios:● Motivación: empregaranse contidos, métodos e propostas que estimulen a curiosidade e afán por aprender do

alumnado. Fomentarase a adquisición e uso de coñecementos en situacións ou contextos reais.● Interacción omnidireccional no espazo-aula:

• Profesor-alumno:mediante conversacións permanentes que faciliten a súa aprendizaxe a través de diálogovivo e enriquecedor.

• Alumno-alumno: co traballo colaborativo, debates, exposición de traballos, etc.• Alumno consigo mesmo: mediante a reflexión, autoavaliación e o compromiso de ser responsable no seu

propio proceso de aprendizaxe.

23

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

● Equilibrio entre coñecementos e procedementos.

6. Materiais e recursos didácticos

Para o desenvolvemento das diferentes unidades didácticas introduciranse os coñecementos teóricos necesarios erealizaranse actividades e exercicios relativos a eles. Ademais, utilizarase o Método de proxectos, no cal, os alumnos ealumnas realizarán diversos proxectos durante o curso na medida do posible. Estes proxectos permitirán traballar eafianzar os contidos (conceptos, procedementos e actitudes) traballados nas distintas unidades didácticas.

No caso de que o alumnado realice traballos de presentacións tamén utilizarase a aula de informática.Outrosmateriais curriculares destinados a lograr os obxectivos do proceso de ensino-aprendizaxe que se utilizarán neste áreaagrúpanse nos seguintes grupos:

● Tarefas a realizar a través de Google Classroom ou aula virtual con enlaces a vídeos e titoriais.● Biblioteca de centro onde o alumno poderá buscar información.

7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnadoCualificación ao longo do curso

Na táboa que recolle a aplicación dos diferentes instrumentos de avaliación contempla unhas porcentaxes máximas devaloración de cada un destes instrumentos. Isto non é impedimento para que se introduzan novos instrumentos enfunción da marcha do grupo ao longo do curso. En dito caso informarase oportunamente aos alumnos para que saibancomo van ser avaliados.

No caso de non incorporar ningún instrumento de avaliación diferente, a cualificación axustarase ás porcentaxesreflectidas na táboa antes citada.

Cualificación final

24

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

Se o alumno acadou en cada período lectivo trimestral unha cualificación de cinco puntos sobre dez ou máis, acualificación final do curso será a media aritmética das cualificacións dos tres períodos lectivos trimestrais redondeadaao enteiro máis próximo. Se non se acadase a cualificación de 5 puntos sobre 10 nalgún dos períodos trimestrais, oalumno ou alumna deberá realizar unha proba final correspondente aos contidos impartidos no período cualificado conmenos de 5 puntos. De persistir unha nota inferior a 5 puntos, a materia quedará pendente para setembro. En casocontrario, farase novamente a media aritmética das 3 avaliacións, e o resultado, redondeado ao enteiro máis próximo,será a nota final.

A cualificación do alumnado na avaliación ordinaria terá en conta á distribución por trimestres da selección deestándares incluída na programación didáctica e valorando o grao de consecución ao longo do curso de aqueles que xaforon avaliados en máis dun trimestre escolar.

Alumnos avaliados negativamente en xuño

Os alumnos avaliados negativamente en xuño, deberán realizar unha proba extraordinaria en setembro, na dataque se indique no seu momento a través das canles habituais. Naqueles casos que o profesorado considere oportuno,esta proba poderá ser complementada ou ben substituída por un traballo, que o alumno ou alumna deberá realizar aolongo do verán seguindo as indicacións precisas do profesor.

Información ao alumnadoDentro das medidas que se utilizarán para dar información ao alumnado temos as seguintes:

● Presentación ao principio do currículo onde se especifican os contidos, estándares de aprendizaxe e criterios deavaliación xunto cos criterios de cualificación e procedementos de avaliación.

● Publicación da programación e dos contidos mínimos na web do departamento.

Adaptacións curricularesSerán levadas a cabo sempre que o equipo de profesores do grupo o estime oportuno.

25

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

Agrupamentos específicosNon se ten contemplado facer agrupamentos específicos nesta materia.

8. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente

Serán os seguintes:Indicadores de logro do proceso de ensino

No. Aspecto observado Escala1 2 3 4

1 O nivel de dificultade foi adecuado ás características doalumnado

2 Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu aaprendizaxe

3 Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e físicado alumnado

4 Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado5 Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do

alumnado6 Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do

profesorado7 Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender

ao alumnado con NEAE8 Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender

ao alumnado con NEAE9 Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado

10 Usáronse distintos instrumentos de avaliación11 Dáse un peso real á observación do traballo na aula12 Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumno

dentro do grupo

26

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

Guía de observación

No. Aspecto observado Escala1 2 3 4

1 Motivación para manter interese e esforzo.2 Sociabilidade e cordialidade con todas as persoas.3 Mantemento da disciplina. 4 Medios eficaces para promover a participación.5 Uso de recursos de ensino funcionais e adecuados.6 Expresión de ideas, claridade, vocabulario adecuado.7 Evidenciase se a actividade desenvolta foi planificada.8 Responsabilidade, puntualidade, manexo do tempo e cortesía.9 Os aspectos importantes foron presentados de forma clara.10 Avaliación do traballo realizado, atención individual,

recapitulación satisfactoria.11 Dominio do contido e do medio.

Indicadores de logro da práctica docente

No. Aspecto a avaliar Criterio de valor ObservaciónsSi Non av cs

1 Ten á man o seu deseño de traballo docente

2 Desenvolve a temática de acordoao planificado.

3 O ambiente na aula é adecuado para a temática que aborda.

4 Como docente amosa relacións de cooperación con outros, docentes, alumnos e alumnas.

5 Aplicou tecnoloxía educativa 6 Programa actividades

transversais.7 Programa actividades para

traballar ABP .8 Como norma xeral, fanse

explicacións xerais para todo o alumnado.

9 Préstase atención aos elementos

27

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

transversais vinculados a cada estándar

10 Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da corrección das probas, traballos, etc

11 Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar

12 Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas

13 As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares

14 Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…

15 Combínase o traballo individual een equipo

16 Poténcianse estratexias de animación á lectura.

17 Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita

18 Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE

19 Elabóranse actividades atendendo á diversidade

20 Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas queprecisa

Avaliación das aprendizaxes

No. Aspecto a avaliar Criterio de valor ObservaciónsSi Non av cs

28

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

1 Realiza recapitulación da temática tratada.

2 As formas de avaliación empregadas son acordes á temática desenvolta.

3 As formas de avaliación están acordes co nivel de preparación do alumnado

4 Utiliza rexistros acumulativos das actividades desenvoltas polo alumnado.

6 Aplica autoavaliación e coavaliación.

7 Avalía as actividades que realiza8 Ofrécense ao alumnado de forma

rápida os resultados das probas / traballos, etc

9 Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros

av: As veces

cs: Case sempre

9. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

Ao tratarse dunha materia de segundo de bacharelato non existe a posibilidade de que a materia quedependente.

29

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

10. Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos necesarios

O alumnado que quera cursar Electrotecnia non ten requerimentos espoeciais, ainda que é aconsellable que teñacursado Matemáticas I, Física e Química e Tecnoloxía Industrial I

Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados

A fin de considerar os coñecementos que o alumnado adquiriu en etapas anteriores realizarase unha proba escritaespecífica a tal efecto, que informará do nivel de partida da meirande parte do alumnado e detectará aqueles casos querequiran adaptacións curriculares ou outro tipo de medidas descritas no apartado de atención á diversidade.

12. Medidas de atención á diversidade:As medidas de atención á diversidade tenderán a acadar os obxectivos e as competencias establecidas para o

bacharelato seguindo polos principios de calidade, equidade e igualdade de oportunidades, normalización, integración einclusión escolar, igualdade entre mulleres e homes, non discriminación, flexibilidade, accesibilidade e deseño universale cooperación da comunidade educativa.

Tratarase sistematicamente a atención da diversidade mediante a integración de programas de reforzo ouampliación, así como de adaptación curricular, ademais de outras medidas conducentes a atender ás diferenciasindividuais con independencia de medidas como os agrupamentos flexibles , os desdobramentos de grupo, é o apoio engrupos ordinarios.

30

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

Levarase unha metodoloxía inclusiva co obxectivo primordial de non deixar atrás a ninguén . Isto significaintroducir na aula unha dinámica que permita ao alumnado sentirse cómodo, comprometido co seu aprendizaxe,motivado, non descolgado, desinteresado ou alleo. O aprendizaxe por tarefas ou proxectos, activo e colaborativo, asícomo a integración das TIC, desenvolven un papel clave para acadar Isto.

Entre as medidas conducentes a atender as diferencias individuais temos medidas ordinarias e extraordinariasque detallamos a continuación:

Medidas ordinarias

Organizativas Curriculares• Adecuación para algún alumno/a ou grupo daestrutura organizativa do centro e/ou da aula.a) Tempos diferenciados, horarios específicos, etc.b) Espazos diferenciados.c) Materiais e recursos didácticos diferenciados.

• Desdobramento de grupos.• Reforzo educativo e/ou apoio de profesorado naaula.

• Adaptacións metodolóxicas para algún alumno /grupo, como traballo colaborativo en gruposheteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe porproxectos, etc.• Adaptación dos tempos e/ou os instrumentos deavaliación para algún alumno/a.• Programas de reforzo para o alumnado que tivopromoción sen superar todas as materias.• Programa específico para alumnado repetidor damateria.• Aplicación personalizada dese programa específicopara repetidores da materia.

Medidas extraordinarias

31

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

Organizativas Curriculares• Alumnado que recibe apoio por parte doprofesorado especialista en PT / AL.• De ser o caso, grupos de adquisición das linguas(para alumnado estranxeiro).• De ser o caso, grupos de adaptación dacompetencia curricular (alumnado estranxeiro).• Outras medidas organizativas: escolarizacióndomiciliaria, escolarización combinada, etc.

• Adaptacións curriculares na materia.• De ser o caso, agrupamento flexible ou específicoautorizado na materia.• Alumnado con flexibilización na escolarización.• Descrición do protocolo de coordinación coprofesorado que comparte co titular da materia osreforzos, apoios, adaptación, etc. (coordinación cosPT / AL / outro profesorado de apoio / profesoradodo agrupamento / etc.• Aplicación personalizada dese programa específicopara repetidores da materia.

13. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda

Comprensión lectora (CL)O ensino da lectura, debe ubicarse como mínimo ao longo de toda a ESO. A partir de aquí, o alumno e a alumnapoderán ir recibindo estratexias de forma menos sistemática e máis unidas ás características e tipos de textosque vaian traballando, pero o nivel de autonomía que debe de haber acadado permitiralles ir incorporando esasnovas estratexias ao nivel adecuado competencial e a súa propia evolución irase desenvolvendo de formaautónoma.

Expresión oral y escrita (EOE)

32

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

Presentarase a utilización da linguaxe técnica como un instrumento de comunicación e como instrumento deaprendizaxe e de autorregulación do pensamento e a conduta, polo que contribúe, así mesmo, á creación dunhaimaxe persoal positiva e fomenta as relacións construtivas cos demais e co contorno.

Comunicación audiovisual (CA)A materia permitirá ao alumnado procurar un coñecemento exhaustivo das técnicas e procesos de creación edifusión de contidos audiovisuais en medios dixitais.

Uso das TIC (TIC)Traballarase a habilidade para buscar, obter, procesar e comunicar información e transformala en coñecemento.Incluirase aspectos que van desde o acceso e selección da información a o seu uso e transmisión en diferentessoportes, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e a comunicación como un elemento esencial parainformarse e comunicarse. A súa adquisición supón, polo menos, utilizar recursos tecnolóxicos para resolverproblemas de modo eficiente e ter unha actitude crítica e reflexiva na valoración da información dispoñible.

Emprendimiento (EMP)O coñecemento de ferramentas das tecnoloxías da información pode ser o aspecto crítico para moitosemprendedores. A materia contribúe notablemente a saltar este problema . Tratarase de potenciar a capacidade eelixir con criterio propio, de imaxinar proxectos e de levar adiante as accións necesarias para desenvolver opciónse plans persoais contando cos recursos actuais que nos ofrece internet.

Educación Constitucional e Cívica (EC)Os alumnos deben asumir en serio á importancia de ser educados non de maneira única nos usos eficientes eresponsables das TIC's senón tamén nun bo uso das mesmas e nun uso cívico e favorecedor dos procesosparticipativos e deliberativos que son o sustento dunha democracia viva. A aspiración clásica da democracia –favorecer o igual dereito de todos ao uso da palabra- ve na explosión da cultura dixital unha oportunidade paraafianzarse.

Electrotecnia - 2º BAC Elementos transversais

33

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

Bloque 1. Materiais

Bloque 1. Circuítos eléctricos▪ ELB1.1.1 Calcula os parámetros eléctricos dos compoñentes pasivos a partir das súas características

físicas.X X

▪ ELB1.1.2 Reduce as asociacións de compoñentes eléctricos do mesmo tipo aos compoñentes equi-valentes.

▪ ELB1.2.1 Relaciona as alteracións en elementos dun circuíto eléctrico sinxelo coas variacións que se espera que tomen os valores de tensión e corrente neles.

X

▪ ELB1.3.1 Calcula os valores das correntes e das tensións nun circuíto eléctrico de corrente continua aplicando as leis de Kirchhoff, se fose necesario.

X X

▪ ELB1.3.2 Representa e interpreta esquemas de circuítos eléctricos básicos de corrente continua. X X X▪ ELB1.3.3 Calcula a enerxía disipada e a potencia consumida nos compoñentes eléctricos. X X X▪ ELB1.4.1 Calcula a impedancia de circuítos mixtos simples, compostos por cargas resistivas e reacti-

vas.X X

▪ ELB1.4.2 Calcula os valores das correntes e das tensións en circuítos de corrente alterna alimentadospor un xerador senoidal monofásico.

X X X

▪ ELB1.4.3 Representa vectorialmente as magnitudes eléctricas nos compoñentes dun circuíto de co-rrente alterna.

X X X X

▪ ELB1.4.4 Calcula as potencias disipada, reactiva e aparente, e o factor de potencia nos compoñentes pasivos dun circuíto de corrente alterna.

X X X

▪ ELB1.5.1 Selecciona os aparatos de medida adecuados, conéctaos correctamente e elixe a escala óptima, mide as magnitudes básicas de circuítos eléctricos de corrente continua e alterna e verifica o estado dos compoñentes activos e pasivos.

X X X

▪ ELB1.5.2 Realiza medidas eléctricas de forma segura tanto para a persoa que a realiza como para oscircuítos ou as instalacións eléctricas.

X X X

Bloque 2. Máquinas eléctricas▪ ELB2.1.1 Explica o funcionamento de dispositivos destinados a producir enerxía motriz e sinala as re-

lacións e interaccións entre os fenómenos que teñen lugar.X X

▪ ELB2.2.1 Identifica os parámetros principais das máquinas eléctricas. X X▪ ELB2.2.2 Analiza esquemas de circuítos de máquinas eléctricas e explica o seu funcionamento.

▪ ELB2.2.3 Realiza medidas de parámetros de funcionamento de máquinas eléctricas. XBloque 3. Electrónica

▪ ELB3.1.1 Identifica a función de elementos discretos ou de bloques funcionais en esquemas de circuí-tos electrónicos sinxelos.

X X X

▪ ELB3.1.2 Realiza os cálculos necesarios para determinar as magnitudes eléctricas nun circuíto elec- X X X

34

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

trónico.

▪ ELB3.1.3 Representa e interpreta esquemas de circuítos electrónicos característicos. X X X X▪ ELB3.1.4 Realiza montaxes reais ou simuladas de circuítos electrónicos a partir dun esquema. X X X X

Bloque 4. Instalacións eléctricas▪ ELB4.1.1 Interpreta esquemas de instalacións eléctricas de vivendas e realiza a súa montaxe en con-

tornos de traballo reais ou simulados.X X X X

LENDA TRANSVERSAIS

CL Comprensión lectora.EOE Expresión oral e escrita.CA Comunicación audiovisual.TIC Tecnoloxías da información e da comunicación.EMP Emprendemento.EC Educación cívica.PV Prevención da violencia.EV Educación e seguridade viaria.

14. Actividades complementarias e extraescolares programadas polo departamento de tecnoloxía

PropiosNon é posible fixar aquí tódalas actividades complementarias e extraescolares que se van a realizar, xa quealgunhas delas aínda non sabemos se serán viables e outras irán xurdindo a medida que avance o curso.

Relacionados co plan lector e a bibliotecaNa páxina web da materia enlázase con ligazóns a diferentes lecturas sobre curiosidades e novas de actualidade.Por outra banda, fomentarase a creación dunha revista dixital que recolla traballos feitos polos alumnado.

35

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

Relacionados co plan de integración das TICAparte de obxecto de estudio en si mesmas, as Tecnoloxías da Información e a Comunicación empregadas aolongo do curso constitúen unha ferramenta de traballo esencial para potenciar o traballo colaborativo.Por unha banda o traballo con Google Classroom axudará ó alumnado a elaborar e tratar a información á hora deredactar traballos e informes de xeito colaborativo. Co seu uso, o alumnado familiarízase co proceso de deseñocreativo.Por outra banda é preciso que os alumnos adquiran certo grao de autonomía no seu aprendizaxe, e para istodeben ser quen de buscar, elaborar e contrastar información dispoñible a través de diversos canais. Un destescanais, indispensable hoxe en día está en internet a través das páxinas web.Complétase o conxunto ca utilización da aula virtual, onde se lle facilita ó alumnado unha serie de recursosdidácticos elaborados, que lle permitirán certo grao de interactividade, así coma unha secuencia de contidos máisflexible.

15. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora

Esta programación non é un documento estático nin permanente, senón suxeito a unha constante revisión. Estarealizarase, obrigatoriamente, a principios do próximo curso, para corrixir aqueles aspectos que non desen o resultadoesperado. Por outra banda, as reunións periódicas do Departamento constitúen o instrumento propio para a avaliacióncontinua de tódolos aspectos referentes á marcha do curso, e proceder, de ser necesario, á súa revisión.

A periodicidade coa que se revisará será mensual

Para ter constancia dos puntos ou aspectos que deberán ser modificados utilizarase o seguinte formulario:

36

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

IndicadoresEscala

1 2 3 4

37

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos docurrículo.

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / proxectos.

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas.

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou proxectos.

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento.

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.

12. Adecuación do libro de texto

13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba.

14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.

15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para determinadas

38

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

materias de 2º de bacharelato].

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, etc.

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha avaliación.

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes.

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes.

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.

23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares.

24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.

25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.

26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares einstrumentos.

27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción.

28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.

39

Electrotecnia - 2º BAC Departamento de Tecnoloxía

30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.

Destas revisións periódicas da programación será interesante facer constar:

- Contidos que foi preciso engadir ou eliminar con respecto á programación prevista.

- Medidas que se adoptarán como resultado da revisión.

De ser necesario facer algún cambio substancial na programación durante o curso, comunicaríase este feito, coacorrespondente exposición de motivos, á Inspección Educativa.

Unha vez rematado o curso e avaliado o alumnado, o profesorado cubrirá un formulario estandarizadocorrespondente a memoria no que se recollerán dependendo dos resultados obtidos e a reflexión sobre os mesmos, queaspectos deben ser modificados na programación cara o seguinte ano académico.

40