CURRICULUMS CICLOS FORMATIVOS

of 19 /19
REKURSOTEKA 1B CURRÍCULUM POST EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA (BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS I ENSENYAMENTS ESPORTIUS)

Embed Size (px)

Transcript of CURRICULUMS CICLOS FORMATIVOS

Page 1: CURRICULUMS CICLOS FORMATIVOS

REKURSOTEKA 1BCURRÍCULUM POST EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA

(BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS I

ENSENYAMENTS ESPORTIUS)

Page 2: CURRICULUMS CICLOS FORMATIVOS

Introducció

Que entenem per Currículum:

La col·lecció "Currículum" la formen les

publicacions que concreten l'ordenació curricular

(objectius, continguts, metodologies i criteris

d'avaluació) de les diferents etapes educatives.

Page 4: CURRICULUMS CICLOS FORMATIVOS

Article 34. Primer Curs de Batx. Des del punt de

vista de l’educació física veiem que a segon curs

no es realitza.

Page 5: CURRICULUMS CICLOS FORMATIVOS

Organització dels CICLES

FORMATIUS

1. GRAU MIG EN TÈCNIC DE CONDUCCIÓ EN

ACTIVITATS FISICO-ESPORTIVES. (CAFE)

2. GRAU SUPERIOR EN TÈCNIC D’ANIMACIÓ

EN ACTIVITATS FISICO-ESPORTIVES (AAFE)

Page 6: CURRICULUMS CICLOS FORMATIVOS

Recurs 2: Currículum GRAU MIG EN

TÈCNIC DE CONDUCCIÓ EN

ACTIVITATS FISICO-ESPORTIVES.

(CAFE)

http://todofp.es/todofp/que-como-y-donde-

estudiar/que-estudiar/familias/actividades-fisico-

deportivas/conduccion-actividades-fisico-

deportivas.html

Hi trobem el currículum esquematitzat amb els

objectius, continguts, metodologia i criteris

d’avaluació.

Page 7: CURRICULUMS CICLOS FORMATIVOS
Page 8: CURRICULUMS CICLOS FORMATIVOS

Recurs 3: GRAU SUPERIOR EN

TÈCNIC D’ANIMACIÓ EN ACTIVITATS

FISICO-ESPORTIVES (AAFE)

http://todofp.es/todofp/que-como-y-donde-

estudiar/que-estudiar/familias/actividades-

fisico-deportivas/animacion-actividades-

fisico-deportivas.html

A continuació veurem l’esquema del grau amb

els seus punts. Veiem que surt desglossat de la

mateixa manera que el grau mig.

Page 9: CURRICULUMS CICLOS FORMATIVOS
Page 10: CURRICULUMS CICLOS FORMATIVOS

Recurs 4: ENSENYAMENTS

ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-

2007-19326

Real decret 1363/2007, de 24 d’Octubre, per el

que s’estableix la ordenació general dels

ensenyaments esportius de règim especial.

Page 11: CURRICULUMS CICLOS FORMATIVOS

1. Ensenyaments esportius de grau mig.

Currículum de diferents esports

2. Ensenyaments esportius de grau superior.

Currículum de diferents esports.

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE

RÈGIM ESPECIAL

Page 12: CURRICULUMS CICLOS FORMATIVOS

Recurs 5: Ensenyaments esportius de

grau mig. Currículum de diferents

esports

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-

educacion/sistema-

educativo/ensenanzas/ensenanzas-

deportivas/grado-medio.html

I el currículum a continuació:

Page 13: CURRICULUMS CICLOS FORMATIVOS
Page 14: CURRICULUMS CICLOS FORMATIVOS

Recurs 6: Ensenyaments esportius de

grau superior. Currículum de diferents

esports.

http://www.mecd.gob.es/educacion-

mecd/areas-educacion/sistema-

educativo/ensenanzas/ensenanzas-

deportivas/grado-superior.html

A continuació veurem el esquema del grau

Page 15: CURRICULUMS CICLOS FORMATIVOS
Page 16: CURRICULUMS CICLOS FORMATIVOS

Recurs 7: Organització

esportivaLlei orgànica 8/2013, de 9 de Desembre, per a la

millora de la qualitat educativa.

Page 17: CURRICULUMS CICLOS FORMATIVOS

Article 64. Organització

Page 18: CURRICULUMS CICLOS FORMATIVOS

Article 65: Titulacions i convalidacions

Page 19: CURRICULUMS CICLOS FORMATIVOS

GRÀCIES PER LA VOSTRA

ATENCIÓ