Celsona 501

of 48 /48

description

Celsona 501 del 19 de gener de 2007 al 25 de gener de 2007

Transcript of Celsona 501

Page 1: Celsona 501
Page 2: Celsona 501

Apunts Gràfics, SL., no es fa res-ponsable de l'opinió personal dels col·laboradors a Celsona ni de les er-rades en que aquests puguin incórrer. I es limitarà a publicar la correcció en una fe d'errades a la següent edició de la revista. Apunts no cobrirà els danys o perjudicis que qualsevol error pugui ocasionar.Queda reservat tot el contingut, i no se’n pot duplicar per mitjans físics, òptics ni informàtics cap part sense ordre expressa de l'empresa editora.

Celsona Informació és pos-sible, setmana rera setmana gràcies a l’aportació de molts col.laboradors que, de manera totalment desinte-ressada, ens ajuden a complementar tota la informació que aquí veieu publicada.A tots ells, moltes gràcies.

Formen part de l’equipde suport de Celsona:Pep MiaCandi PujolLluís CornetJ. ClavéMarcel RiberaMontserrat RiuEnric SerraF. TorresJ.H.Ramon Gualdo

Agraïments especials a:

973 481719Telèfon

Mòbil: 617 01 29 51

Foto Llàtzer

Direcció: Josep M. BorésRedacció: Ramon Estany Josep M. Montaner Dolors PujolsEdició: Francesc Xavier

Montilla Textos: Eva JanéPublicitat: Manoli OrtigosaOficina: Ctra. de Torà, 25 25280 [email protected]. Legal: L-267-19971.350 exemplars

El primer número de Celsona Informació va sortir el 4 d’abril de 1997

Solsona Josep M. Borés

Josep Caelles i Rafael Fernendez en el moment de fer la roda de premsa

El PSC presenta una reclamació administrativa contra l'aprovació dels pressupostos de Solsona

El PSC argumenta errors en l'aplicació de les partides del pressupost, mancances i desfase en l'apartat d'endeutament de l'ajuntament

Dimecres passat el PSC va fer pública una reclamació per petits defectes comptables detectats en el pressupost de l'ajuntament de Solsona que es va aprovar en ple el desembre passat.

Segons el PSC, als pressupostos hi consten 311 conceptes que per la seva naturale-sa, no poden en cap cas considerar-se ingressos propis de l'ajuntament amb són els ingressos de la depuradora i els del cànon de l'aigua que pertanyen a altres entitats públiques. Un altre dels errors detectats per PSCés que el pressupost no s'ajusta a l'estructura pressu-postària vigent, les retribucions del personal de l'ajuntament ni el personal eventual. Un altre detall que troben a faltar són els plans d'inversions per a cadascuna de les inversions que durà a terme l'ajuntament. Finalment el PSC denuncia el desequilibri pressupostari que es deriva d'aplicar les recomanacions

que fa que l'ajuntament no es pugui endeutar enguany en 900.000 euros com té previst, havent-ho de limitar, segons la llei a poc més de 400.000 euros amb un excés d'endeutament de 505.855 euros.

La presentació d'aquestes conclusions va anar a càrrec de Josep Caelles, que en tot moment va matissar que aquests detalls "novanencontrade l'ajuntamentniencontrade l'equip de govern" i que son "petits de-fectes comptables fàcilment subsanablesque distorsionen la informació donada alssolsonins". Caelles atribueix aquests errors a la "faltaderigorpressupostari" i comenta que no és pas d'ara sinó que "ved'enrrere". En Caelles també ha demanat poder defen-sar personalment aquests informe en el ple extraordinari que s'haurà de celebrar si s'atén aquesta reclamació, tot i no disposar de cap regidor a l'ajuntament de Solsona.

Envieu-nos els vostres articles, opinions,

cròniques...

abans del DIMECRES al migdia

a la nostra bústia de correu electrònic o porteu-los

a la nostra oficina

[email protected]. de Torà, 25 - SOLSONA

al polígon industrial Pronisa

de 500 m2 aproximadament

ES LLOGA LOCAL

Per més informació: 620271927

� 501 - Divendres, 19-1-2007

Page 3: Celsona 501

Solsona Ramon Estany

Menys de 24 hores després que el PSC presentés una reclamació administrativa contra l’aprovació inicial del pressu-post municipal per a l’exercici del 2007, l’alcalde, Jordi Riart ha sortitenlasevadefensaafirmantqueelPSChafetunalecturaprecipitada dels pressupostos, i que el motiu que ha impulsat al PSC és “començar a ocupar espai mediàtic per tal de trobar el seu propi espai polític”, i subratlla que “busquen publici-tat de cara a les properes eleccions, amb interès partidista i electoralista”.

Per la seva banda, el regidor d’Hisenda, Jordi Xandri, ha destacat que “nosaltres cada any presentem els comptes a la sindicatura, a Governació i a Hisenda, i mai ningú no ens ha detectat res”. D’aquí que no entén “aquest afany polític de fer creure que des de l’equip de govern s’actua sempre erròniament”.

Els arguments de l’Ajuntament de Solsona

1. Pel que fa a l’EDARS (Estació depuradora), l’Ajunta-ment de Solsona s’encarrega de tota la gestió i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ingressa a l’Ajuntament els imports corresponents a aquesta gestió, prèviament aprovada per les dues parts. Per tant, alpressuposts’hireflecteixtantlapartidad’ingréscomdedespesa,pel mateix import, perquè són partides vinculades.

En relació al cànon de l’aigua, l’Ajuntament en fa la recaptació i transfereix a l’ACA els imports recaptats. Es re-flecteixenelpressupostenlespartidesdel’ingrésidedespesa,que són vinculades. L’afectació que pot tenir en algun rati és irrellevant.

Jordi Riart replica amb duresa la reclamació del PSC contra els pressupostos

2.QuantalesafirmacionsdelPSCsegonslesqualselpressupost no s’ajusta a l’estructura pressupostària vigent, tota la despesa del personal de l’Ajuntament es contempla en el capítol 1 de despesa i funció 121. En el moment en que s’hagi aprovat pel Ple de l’Ajuntament, es podrà detallar per serveis i programes.

3. Mentre el representant dels socialistes a Solsona, Josep LluísCaelles,tambéreclamal’elaboraciód’unpladefinança-ment per a cada una de les inversions previstes per al 2007, el Plad’inversionsésanual,pelfetquenotenimfinançamentallarg termini, tret de quan es convoca el PUOSC. Tanmateix, pel quadrienni 2004-2007, l’Ajuntament ja ha realitzat totes les inversionsprogramadesfinsara,il’últimaqueescontractaràaquest mes és la que es destinarà a la tercera fase de la sala polivalent.

4. En contra de les suposicions de Caelles, que ha decla-rat que el desequilibri supera els 505.000 euros, el pressupost aprovatinicialmentpreveucontractarunpréstecpelfinança-ment de les inversions previstes per l’exercici 2007 de 906.185 euros, dels quals la meitat es van amortitzar el 2006 (any en que no es va contractar cap préstec), mentre que l’altra meitat s’amortitza enguany, per la qual cosa no s’incrementa el nivell de deute públic.

Riart i Xandri durant la roda de Premsa

La barra del Mia

�501 - Divendres, 19-1-2007

Page 4: Celsona 501

Solsona Ramon Estany

La Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha resolt el recurs d’apel.lació interposat per l’Ajuntament de Solsona contra l’auto del 24 d’agost de 2006 dictat pel Jutjat del Contenciós Adminis tratiu n.1 de Lleida de mesures cautelars presentat per El Comú contra l’execució de les obres de la pista pública al costat del CEIP Setelsis.

La resolució assenyala que en el seu recurs d’apel.lació l’ajuntament es refereix a la necessitat d’atendre, per damunt de tot, els interessos públics. En aquest cas, la necessitat dels veïns de la zona de disposar d’un parc públic que fa anys que estan esperant, i que també es refereix a la compatibilitat de l’ús esportiu amb el de parc urbà i que no s’hi celebraran activitats competitives organitzades. La Sala conclou que “els interessos públics han d’obtenir-se per la via de la legalitat i la realitat del projecte sembla difícilment compatible amb la normativa indicada”. A més, considera que “al.legar que les expectatives dels veïns a una adequada urbanització del parc públic, pen-dent segons sembla des de fa anys, se satisfan amb la creació aïllada de la pista esportiva, resulta no gens menys irònic”. Ifinalment,nopodenoblidar-selesal.legacionspresentades,“a primera vista bastant raonables, de la impossibilitat d’un projecte d’urbanització complementari quan no existeix el projecte d’urbanització principal en el que aquell pugui enquadrar-se".

Aquesta resolució ha satisfet al grup de El Comú de l’ajuntament de Solsona. En aquest sentit, Marcel.lí Corominas ha destacat que tres instàncies jurídiques ja els han donat la raó a El Comú respecte a la no legalitat de l’acció del consistori solsoní (Jutge de Guàrdia, Jutge de Lleida i Tribunal d’Apel.lació). Coromines ha demanat “que l’Ajuntament no esperi la sentència (que podria tardar anys), i doni solució d’una vegada a la manca d’espai del CEIP Setelsis que impedeix un ensenyament de qualitat”.

Per la seva banda, Martí Abella també es mostra content, però expressa que li “sap greu que la política s’hagi desenvo-lupat d’aquesta manera”.

Justícia desestima el recurs interposat per CiU contra l’aturada de les obres a la "pista del SETELSIS"

La Sala ha procedit a imposar a l’Ajuntament de Solsona els costos d’aquesta apel.lació tot desestimant el seu recurs. A partir d’ara, resta seguir un contenciós administratiu,

que segons els regidors d'El Comú, “allargarà encara més el procés”

L’alcalde de Solsona, coneixent aquesta resolució, ha manifestat amb tranquil.litat que “serà el jutge qui finalment decidirà com ha d’acabar tot” i que “es manté la suspensió”

Riart ha afegit també una novetat en l’afer del Camp del Serra, doncs ha fet saber al Celsona que el recursdeElComúiERCimpugnantlamodificaciódeles normes subsidiàries del Camp del Serra ha estat des-estimat pels tribunals, que han entès que es tracta d’un tema polític.

Marcel.lí Coromines i Martí Abella davant la resolució

� 501 - Divendres, 19-1-2007

Page 5: Celsona 501

Sant Antoni 2007Solsona

23.30 h: Ball de nit, al poliesportiu amb l’or-questra

Atalaia A continuació, concert de rock a

càrrec de Tsunami amb coca a la mitja part

Diumenge 21 de gener18.00 h: Entrega del Premi Pendonistes

a l’estudiant de la comarca amb millor nota a la selectivitat.Tot seguit, representació de l’obra

Tres en joc a càrrec del grup de teatre Coll d’Arques de

Navès, al Teatre Comarcal.

Dissabte 20 de gener9.00 h: Concentració a l’avinguda del Pont

i esmorzar amb coca i xocolata

10.00 h: Missa a la catedral, celebrada

per mossèn Enric Bartrina, amb una actuació

del grup Vox Musici.

11.30 h: Cercavila, benedicció i Tres Tombs

amb l’orquestra Patinfanjàs

13.00 h: Gimcana, amb tres premis d’entre

50 i 200 euros, i curses de cavalleries al Camp

del Serra, amb tres premis per a la categoria

de cursa local i tres premis per a la cursa ge-

neral, d’entre 100 i 300 euros. És obligatori que

tots els participants a les curses portin casc.

Un cop finalitzades les proves, hi haurà dinar

popular al Camp del Serra

21.00 h: Gran sopar, al restaurant Pi de Sant

Just (Olius).

�501 - Divendres, 19-1-2007

Page 6: Celsona 501

Solsona Ramon Estany

Ahir dijous, 18 de gener, a les 21 h, tingué lloc l’acte d’atorgament dels Premis ONGC 2007 al Teatre Comarcal de Solsona. La cerimònia comptà amb l’assistència dels premiats i va ser presentat per la periodista de TV3 Núria Solé. L’acte es va cloure amb la intervenció de la Coral Primavera per la Pau.

Els premiats van ser Abdurahman Malkic, alcalde d’Srebrenica, per la seva defensa dels drets humans i per la seva determinació en el record i la memòria de les víctimes de

Solsona acull els Premis ONGC 2007

Amb motiu del 7è aniversari de la revista ONGC

La Placa, pràcticament col.locada al seu lloc.

Acondicionant l’espai de la Plaça que acolliria la Pla

lamatançad’Srebrenica,iArcadiOliveres,perlasevallargatrajectòria d’estudi i investigació de les causes profundes que provoquen els desequilibris polítics, econòmics i socials d’arreu del món, i per la seva defensa de la pau en tant que únic camí per a la convivència justa de persones i de nacions.

Francesc de Dalmases, director de la revista ONGC, va presentar també el número especial d’ONGC que inclou un dossier titulat PERIODISTES LLIURES PER UN MÓN LLIURE en el que han participat: Mònica Terribas, Salvador Cardús, Anna Grau, Adrián Mac Liman, Rita Marzoa, Lluís Gendrau, Mònica Fulquet, Dolors Elias, Siscu Baiges i Laia Altarriba.

Dues hores abans (19 h), els guardonats destaparen la PlacapelsDretsHumans,instal.ladaalaplaçadelaRibera.

La setmana vinent us oferirem un reportatge especial sobre aquest acte.

Carnaval de Solsona Redacció

Concursos de fotografia Les fotografies han de ser trameses a: Laboratori

Fotogràfic RESOL, C/ Sant Nicolau, 4 25280 Solsona.El termini d’admissió acaba l'1 de febrer de

2007.

16è Concurs de Fotografia en color Resol Bases:Màxim de 5 obres per autor Paper fotogràfic màxim de 18x24 cm. Muntat sobre suport rígid de 25x30Tema: El Carnaval de Solsona. Totes les obres cal que siguin inèdites

31è Concurs de Fotografia CarnavalXXè LliureBases:Pel 31è Concurs Fotografia Carnaval, en blanc i negre.El 20è Concurs Lliure, en blanc i negre i colorEs podran presentar un màxim de 3 obres per tema i autor. El paper fotogràfic ha de ser de 18x24 cm com a mínim, muntat sobre suport rígid de 30x40 cm. Les obres han de ser inèdites i no premiades en cap altre concurs.

� 501 - Divendres, 19-1-2007

Page 7: Celsona 501

Solsona esdevé la ‘capital europea de la pau’ per uns moments

Malkic atribueix part de responsabilitat de la matança d'Srebrenica als països occidentals

Reconèixer l’esforç de l’alcalde d’Srebrenica,Abdu-rahman Malkic, per a la recuperació de la memòria històrica dels fets que va viure el seu poble el 1995, i la llarga trajec-tòria de l’economista i activista Arcadi Oliveres per estudiar les desigualtats econòmiques i socials d’arreu del planeta és l’objectiu del lliurament dels Premis ONGC 2007. «Solsona esdevindrà, momentàniament, en la capital europea de la pau», va manifestar ahir l’alcalde, Jordi Riart, per descriure l’acte que aculliria el Teatre Comarcal, i que es complementaria amb el descobriment d’una escultura dedicada a la Declaració delsDretsHumans,ales7delatarda,alaplaçadelaRibera.Dimecres se’n va fer la presentació als mitjans de comunicació al Centre Internacional de Premsa de Barcelona.

“A Srebrenica han entès que per a la pau i la justícia és necessària la memòria històrica i, per això, no els fa por”, vaafirmarFrancescdeDalmases,directordelarevistaONGC,organitzadora dels Premis. “És una bona lliçó a casa nostra que Malkic reculli aquest testimoni”, va afegir De Dalmases. Sota la mirada passiva de les forces d’interposició de les Nacions Unides, el 1995, exèrcits servis van ocupar aquest enclavament musulmà de Bòsnia, fet que va desencadenar l’èxode de més de 30.000 persones i uns 10.000 assassinats. Aquests fets re-presentenlamatançadecivilsmésgranocorregudaaEuropadesprés de la Segona Guerra Mundial.

Abdurahman Malkic va destacar la necessitat que es doni a conèixer aquell genocidi, “una taca fosca en la història de la civilització”, perquè el que va passar a Srebrenica “no torni a passar mai més en cap altre lloc del món”. L’alcalde d’aquesta ciutatbosnianava recordarque lamatançava sermotivada pel rebuig cap a un poble amb una religió i una cultura diferents, però també va atribuir part de responsabilitat a les institucions internacionals com l’ONU, que tenien encomanada la protecció del territori a través de les resolucions 1814 i 1819. “Segurament no van fer prou per aturar els criminals”, va asseverar ahir l’alcalde bosnià sense cap mena de rancúnia. “Cap persona intel.lectual d’aquí pot quedar indiferent davant la memòria dels fets d’Srebrenica”, va dir Malkic, “per tal que no es tornin a produir enlloc”.

El guardonat per la revista ONGC va aportar més dades esfereïdores sobre la situació actual que viu la població d’Srebrenica: 8.350 persones encara estan desaparegudes, prop de 2.500 persones han estat enterrades en un cementiri comú, hi ha 7.000 cadàvers exhumats que estan pendents d’anàlisis i, en aquests moments, existeixen més de 30 fosses comunes registrades a la regió.

A l’Ajuntament de Solsona “ens enorgulleix enorme-ment que tant Malkic com Arcadi Oliveres duguin el nom de la nostra ciutat en llur currículum vivencial”, va subratllar Jordi Riart, segons el qual, l’acte d’avui no consisteix només enunreconeixementperunafitaassolida,sinóenl’expressiópública d’”un agraïment col.lectiu sincer per una dedicació personal per la defensa dels drets humans”. En la roda de premsa també hi va ser present Andreu Felip, director de

l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, de la Generalitat de Catalunya, que també col.labora en el projecte. En canvi, no va poder participar-hi Arcadi Oliveres, per motius laborals.

Malkic, De Dalmases, Riart i Felip, en la presentació de l’acte als mitjans, ahir al Centre Internacional de Premsa

Solsona Servei de Premsa de l’Ajuntament de Solsona

�501 - Divendres, 19-1-2007

Page 8: Celsona 501

L’Ajuntament contracta una empresa

especialitzada en dinamització cultural

Una empresa manresana elaborarà l’avantprojecte d’idees per a la creació d’un equipament i accions de dinamització a la

futura ”Illa Cultural”

Solsona Ramon Estany

El consistori solsoní ha considerat convenient que una empresa en gestió cultural determini, prèviament a la convocatòria del corresponent concurs d’obres, les línies bàsiques d’intervenció relatives a la creació de l’equipa-ment i les accions de dinamització als immobles propietat de l’Ajuntament de Solsona situats a l’illa cultural entre el C/Castell, C/ Mirablada, C/ del Fesolet i C/ Sant Josep de Calasanç.L’empresacontractadaestractadePlaymediaMotiongraphics SL, que amb un pressupost de 11.990 euros elaborarà l’avantprojecte d’idees.

Segons fonts elaborades a partir del Registre Civil de Solsona, el 2006 ha dut a Solsona 63 nens i 51 nenes. Això equival aproximadament a uns 2 naixements a la setmana.

Pel que fa als noms preferits, Marcs i Paules segueixen al capdavant, però la creixent diversitat d’ètnies i cultures ha incrementat notablement la varietat i exotisme d’alguns noms.

Nens:Abel, Adil, Adnan, Aleix, Anas, Andreu, Andreu, Arnau, Arnau, Brian, Cristian, David, David, David, Derek, Domènec, Ferràn, Francesc, Guillem, Hug, Ibrahim, Ibrahim, Imrane, Isaac, Ismael, Jesús, Jian, Jihad, Jofre, Jose Ignacio, Jose Maria, Josep, Kevin, Lleïr, Lluc, Lluc, Maiol, Marc, Marc, Marc, Marc, Maxim, Miguel, Miquel, Mohamed, Mohamed, Mohamed Amin, Moundir, Nil, Nil, Omar, Oriol, Patrick Sorin, Pau, Raül, Raül,Roger,Sergio,Soufiane,Unai,Wangfu,Yahya,Yassin,

Nenes:Abril, Aina, Ainara, Ana, Anaïs, Andrea, Anna, Ares, Ariadna, Ariadna, Aya, Aya, Candela, Claudia, Debora, Dani-ela, Emma, Farah, Fatima, Gungun, Hajar, Iman, Iman, Iman, Iria, Judit, Judith, Júlia, Júlia, Júlia, Khadija, Khadija, Lídia, Maria, Maria, Maria, Marina Denisa, Maroua, Natalia Marina, Nerea, Nerea, Nisrin, Noa, Núria, Paula, Paula, Paula, Rebeca, Rim,Sara,Yesica.

El 2006 portà a Solsona 114 nadons

� 501 - Divendres, 19-1-2007

Page 9: Celsona 501

Solsona Ramon Estany

La Residència Pere Màrtir Colo-mèsvaassolirdiumengepassatuna“fitaimportant per a la Fundació”, en paraules de la seva directora, Rosa Anguera, amb lainauguracióoficialdelesobresd’am-pliació del centre, que permetran seguir donant resposta a les necessitats de les persones grans depenents de la ciutat i la comarca. D’aquesta manera, tots units, en la celebració i la pregària, i en acció de gràcies a Déu, van participar en la Missa a la capella de la residència, presidida pel bisbe Jaume Traserra i concelebrada pel rector de Solsona, Mn. Lluís Grifell,

Lectura del llibre del Profeta IsaiesLectura de la 1a carta de Sant pau als cristians de Corint

El Sr. Bisbe va llegir l’evangeli segons Sant Joan, referent a les bodes de Canan, i posteriorment va dedicar-hi l’homilia.

L’hospital Pere Màrtir Colomès estrena 19 noves places del centre de dia

Un moment de l’Eucaristia

Mn. Josep Torres i Mn. Antoni Bach. La capella, plena de gom a gom d’autoritats, usuaris, personal de la residència, volun-taris i familiars va acollir una celebració especial en agraïment pel servei que podrà

oferir a partir d’ara la residència.Després de l’Eucaristia, els assis-

tents es van dirigir a la sala d’Actes, on tingué lloc els parlaments de les auto-ritats i representants de les entitats col.

�501 - Divendres, 19-1-2007

Page 10: Celsona 501

Solsona Ramon Estany

Marta Serena a la veu i Eduard Tamames al piano van acompanyar musicalment la celebració.

Pregària per l’Església Diocesana i per l’Església cristiana

La capella era plena de gom a gom

Pregària pels governants i polítics i per les persones amb edat de la vellesa

Pregària pels familiars i cuidadors i per les persones grans que viuen en situació precària

laboradores.Seguidament, els membres del Patronat, autoritats i

representants de les entitats procediren a la inauguració de les instal.lacions, mentres a la Sala d’Actes tots gaudien d’un petit refrigeri i s’organitzaven grups per visitar les noves ins-talacions.

Mn. Traserra, en l’homilia, va recordar que “les nostres festes en aquesta casa són sinceres, senzilles i amples. Aquí trobem germans i germanes que hi estan acollits i volem fer-los companyia, mostrar-los l’afecte i que trobin les millors como-ditats”. Però, el bisbe assenyalà que “faltaria alguna cosa si el

senyor no hi fos, i per això aquesta casa té una capella on el Senyor es deixa trobar fàcilment per aquells qui el preguen, per aquells que busquen el seu consol”. I el prelat va subratllar les arrels cristianes de la residència Pere Màrtir Colomès, “nascuda d’una voluntat de servir als altres per amor a Déu, per amor al Senyor”, i és per aquest motiu que “es fa present a la nostra festa el Senyor, un punt més d’alegria que ens dona saber que és amb nosaltres”

Iniciats els treballs l’any 2004, s’han dotat les instal.lacionsd’unasalad’activitats,unadefisioteràpiairehabilitacióiunaaltradedescans,unofficeidosbanysambdutxa.S’hanaprofitatlesobrestambéperacrearduesplacesmésderesi-dència per a ingressos temporals. L’ampliació dóna resposta a la demanda creixent des de fa dos anys després que el Centre de Dia es posés en funcionament l’any 2001 amb una desena de places. El cost de les obres ha estat de 200.000 euros, uns recursos que han estat possibles gràcies als ajuts de l’Obra Social de Caixa de Manresa i Caja Madrid, el departament d’Acció Social i Ciutadania d ela Generalitat, el Ministeri de Treball i Assumptes Socials i la Fundació Maria Francisca de Roviralta.

10 501 - Divendres, 19-1-2007

Page 11: Celsona 501

Mons. Jaume Traserra, bisbe de Solsona

Rosa Anguera, directora de la Residència

Jordi Riart, alcalde de SolsonaJoan Serra, president del Consell Comarcal del Solsonès

Josep Lluís Alonso, de Caixa ManresaSergi Capell, de l’Obra Social de Caja Madrid Visitant les instal.lacions

Solsona Ramon Estany

Constructora i Inmobiliària de Solsona SA

ContractaràTÈCNICS D'EDIFICACIÓ per incorporar-los a l'èquip de Caps d'Obra i Ajudants.

Es facilitarà Formació i Experiència

Interessats enviar CV i concertar entre-vista al e-mail: [email protected]

ContractaràESTUDIANTS EN FASE DEFINALS DE CARRERAper incorporar-los a l'èquip d'ajudants de caps d'obres com a becaris de futura promoció a encarregats i caps d'obres.

Es facilitarà Formació i Experiència

Interessats enviar CV i concertar entre-vista al e-mail: [email protected]

11501 - Divendres, 19-1-2007

Page 12: Celsona 501

Comarca Ramon Estany

Caixa Manresa lliurà els Ajuts Universitaris per al curs 2006-2007 a un total de 563 estudiants d’arreu de Catalunya. L’acte de lliurament de les beques universitàries se celebrà aquest dissabte, 13 de gener, a les 12 del migdia al Museu de la Tècnica de Manresa (Dipòsits Vells). Comptà amb la presència del secretari general d’Innovació, Universitats i Empresa, Enric Aloy l’alcalde de Manresa, Josep Camprubí i el president de Caixa Manresa, Valentí Roqueta, entre altres representants del món universitari i autoritats.

El nombre d’estudiants premiats amb els Ajuts Universi-tarisésde563,unaxifrasignificativamentsuperioralapassadaedició, que va ser de 409 alumnes. Aquest any la dotació econò-mica ascendeix a 400.000 euros, 100.000 més que en la passada convocatòria. L’objectiu d’aquest programa respon a la voluntat deCaixaManresad’ajudaripremiarl’esforçdelsestudiantsqueaccedeixen per primera vegada al món universitari, residents als municipis on està implantada l’entitat d’estalvis.

7 estudiants de la comarca del Solsonès:Els estudiants que han estat seleccionats en aquesta

7 joves del Solsonès reben una beca de Caixa Manresa per anar a la universitat

Més de 1.100 estudiants de tot Catalunya han participat en la desena edició dels Ajuts Universitaris

convocatòria rebran ajuts de 612,24 euros cadascun. Les beques han estat atorgades a alumnes de 26 comar-

ques i 156 poblacions de tot Catalunya.En aquesta edició, la nota de tall per accedir als ajuts

s’ha situat en 8,5. La nota d’accés acreditada pel conjunt dels estudiants ha estat també notablement més alta en tots els trams respecte d’edicions anteriors. La nota mitjana dels estudiants becats ha estat de 8,99 i la nota més alta, de 9,92.

Els estudiants del Solsonès premiats són els següents:

Daniel Fernandez Jiménez, SolsonaLaia Gilibets Barbens, SolsonaMaria Padro Casas, SolsonaÍngrid Rebolledo Tarifa, SolsonaMaria Teresa Rosas Torrent, SolsonaClàudia Sánchez Bonvehí, SolsonaYasminaBen-Aicha,Pinós

C. Bisbe Lasala, 7 - Tel. 973 48 13 26 - SolsonaREBAIXES

1� 501 - Divendres, 19-1-2007

Page 13: Celsona 501

Comarca Servei de Premsa del Consell Comarcal del Solsonès

Encarreguen a l’artista solsonina, Anna Delgado, el cartell de la 55ena edició de la Fira de Sant Isidre

La comissió organitzadora de la Fira de Sant Isidre de Solsona ha encarregat, seguint el model utilitzat en els últims anys, a una artista de la Mostra d’Art Jove del Solsonès, Anna Delgado, l’elaboració del cartell de la Fira d’enguany, que correspon a la 55ena edició.

Anna Delgado serà la cinquena jove artista des que s’utilitza aquest sistema per escollir l’encarregat de confeccionar el cartell de la Fira de Sant Isidre de Solsona, segons ha explicat l’actual director del cer-tamen, Albert Muntada. Així doncs els artistes que ja hanplasmatelseutalentmitjançantelcartellhanestat:Aleix Albareda, Alba Alsina, Assumpció Albets, Anna Casas i enguany Anna Delgado. La contribució de tots ells a la Fira sempre ha estat de franc.

El Consell facilita la confecció de franc d’un

portal web interactiu als ajuntaments de la comarca

La incitava, que també inclou una nova web pel propi Consell, permetrà realitzar diferents

tràmits per Internet als usuaris

El Consell Comarcal del Solsonès, apostant un cop més per les noves tecnologies, ha ofert als ajuntaments de la comarca la possibilitat d’elaborar la seva pàgina web (nova i dinàmica) quesubstitueixilesfinsarautilitzades(estàtiques).

Per realitzar aquestes webs s’utilitzarà unes plantilles predissenyades per la Diputació de Lleida i cedides als ajun-taments.Aquests,mitjançantelConsellComarcaloelpropiajuntament, emplenaran la web amb els continguts propis de la població. Un cop realitzat aquesta primera etapa, el propi ajuntament pot anar-hi afegint noticies de manera independent i sense necessitat de contractar una empresa externa.

A més a més, a aquestes webs s’hi poden afegir els tràmits de l’e-TRAM, on s’hi han acollit 10 ajuntaments del Solsonès, els quals han realitzat una formació, facilitat pel ConsellComarcalqueaquestpassatdillunsdia15vafinalitzar,dia que també es va fer la presentació de les webs.

Així doncs, a les webs dels ajuntaments de Castellar de la Ribera, Guixers, Riner, Llobera, Clariana del Cardener, La Molsosa, Navès, Odèn, Olius i Pinell del Solsonès, s’hi podran realitzar tràmits com la presentació d’instàncies genèriques, demanar cita amb l’alcalde o donar-se d’alta o canviar les dades del padró municipal, d’entre els 28 tràmits actuals existents.

Amb aquesta iniciativa del Consell Comarcal, tots els ajuntaments de la comarca podran disposar d’una web pròpia i actual i amb tràmits on-line i tot de forma gratuïta.

El Consell Comarcal informa

El Consell Comarcal del Solsonès disposa de l’informe de sostenibilitat ambiental de l’Avantprojecte del Pla territo-rial parcial de les Comarques Centrals, que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques sotmet a informació pública,perunterminidedosmesos,mitjançantedictede14de desembre de 2006 publicat al DOGC número 4786 de 22 de desembre de 2006.

Tots aquells que estigueu interessats en aquest avantpro-jecte podeu passar pel departament de Secretaria del Consell Comarcal del Solsonès.

CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS, FPC

Necessita cobrir un lloc de treball de

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Consell Comarcal del SolsonèsCarrer dels Dominics, núm 14, 25280 SOLSONA

Tel. 973 48 20 03

Interessats feu arribar currículum a:

973 48 17 19 - [email protected] 1�501 - Divendres, 19-1-2007

Page 14: Celsona 501

La Coma Redacció Sant Llorenç de Morunys Dolors Pujols

Noves taxes fiscals a La Coma i La Pedra

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13Taxa de subministrament d’aigua*Esmodifiquenlestarifesdel’art.6quequedenredactadesdela manera següent:Tarifa primera. Subministrament d’aigua:-Quotafixa1rtram:18m3/mensualsa0,40euros/m3- Quota variable 2n tram: el que excedeixi de 18 m3/mensuals a 0,80 euros/m3Tarifa segona: connexions i altres- Alta de connexió: 120 euros- Comptador: 50 euros

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17Taxa per expedició de documents administratiusEsmodifical’article6,afegint-hi:Pel lliurament de la placa d’obres: 40 euros

Pinós aprova el Registre d’unions estables de parelles

L’Ajuntament en Ple, en sessió duta a terme el dia 14 de desembre de 2006, va aprovar el Reglament del Registre municipal d’unions estables de parella i que té natura-lesa administrativa.

La inscripció requereix que, prè-viament, ambdós membres de la unió no matrimonial realitzin una sol.licitud conjunta. La sol.licitud haurà de contenir la data d’aquesta i el nom i cognoms dels interessats, el número de DNI, lloc i data de naixementdecadascund’ells,elseuveïnatgecivil,il’adreçacomú al municipi.Cal que els dos membres de la parella facin constar ex-pressament que:- Són majors d’edat o, en el cas de ser menors, han estat emancipats conforme a dret.- No tenen entre ells una relació de parentiu per consanguinitat o adopció en línia recta o línia col.lateral en quart grau.- No es troben incapacitats per emetre el consentiment neces-sari per dur a terme l’acte o declaració objecte d’inscripció.- No estan subjectes a cap vincle matrimonial.- No consten inscrits com a integrants d’una altra unió civil no matrimonial a cap altre Registre de semblant caracterís-tiques al present.

L’encarregat del Registre podrà demanar l’acredita-ció del compliment dels anteriors requisits. No caldrà sol.licitud conjunta per a les declaracions d’extinció de la unió no matrimonial. Un dels membres de la parella, pel cap baix, haurà de tenir veïnatge civil a Catalunya, i hauran d’estar empadronats en el municipi. La realització dels assentaments serà gratuïta.

Pinós Redacció

L’alcalde de Pinós, Josep M. Casas

La Coma augmentarà el nombre de regidors en les eleccions d´aquest any

D’escollir els cinc regidors en llista oberta, passarà a triar-ne 7 per llista tancada

Els cinc regidors de La Coma, que ha passat de 245 a 253 habitants

Només un municipi del Solsonès incrementarà el nombre de regidors del seu ajuntament a partir de les eleccions muni-cipals del proper mes de maig, segons les dades de població aprovades recentment pel Consell de Ministres. Aquesta lo-calitat ha vist com creixia el seu nombre d´habitants respecte al 2003, superant els 250 habitants de manera que ara haurà d´ajustar els regidors a les noves xifres de població. La Llei Electoral estableix que als municipis de fins a 250 residents els corresponen 5 edils; els d´entre 251 i 1.000 n´han de tenir 7; els d´entre 1.001 i 2.000 n´han de tenir 9; als d´entre 2.001 i 5.000 n´hi ha d´haver 11; i als d´entre 5.001 i 10.000 habitants els en toquen 13. A les localitats d´entre 10.001 i 20.000 habitants hi ha d´haver 17 regidors; als municipis d´entre 20.001 i 50.000 residents els en toquen 21, i als d´entre 50.001 i 100.000 els corresponen 25 regidors.

Sant Antoni 2007Festa Major d’hivern de Sant Llorenç de Morunys

Divendres, 19 19 :30 « Passabars »

Dissabte, 2012 :00 Espectacle de Western Friends Company, a les quadres Tecu19 :00 Els tres tombs amb els grallers « Som Kom Som », sortida plaça de la Canal

23:00 Ball amb l’Elisabet, a la mitja part sorteig d’una toia al Bar jardí

Diumenge, 218 :00 Esmorzar Popular, a la Plaça del Mur10:30 Concurs de Ròssec, a la Plaça del Mur12:00 Missa i benedicció del pa12:00 Passacarrers. Sortida Plaça del Mur

13:00 Benedicció dels animalsOrganitza: A.E. Cavallistes de la Vall de Lord, amb la

col.laboraciódelsAjuntamentsdeSantLlorenç,GuixersiLaComa i la Pedra

1� 501 - Divendres, 19-1-2007

Page 15: Celsona 501

Comarca

La cinquena edició del Premi Col.legi d’Arquitectes, convocat per la delegació del Bages-Berguedà del COAC, i que guardona projectes arquitectònics no construïts, vinculats a l’arquitectura de la Catalunya Central elaborats per estudiants o arquitectes fins a 40 anys ha premiat el treball de la Marta Casas Santoyo, una jove arquitecta de Santa Perpètua (Vallés Occidental) que treballa actualment a l’àrea d’Urbanisme de l’Institut Català del Sòl, a Sabadell.

Com explica l’autora, és el projecte que va realitzar com a final de carrera fa gairebé 2 anys i es tracta d’un edifici que faria les funcions de Centre de Natura situat al Pla de Busa. L’interès del projecte, destaca, “és que és un edifici integrat totalment en l’entorn, emplaçat en un espai molt bonic”.

L’objectiu d’aquesta edificació abarcaria el desenvolu-

Premien un projecte arquitectònic per al Pla de BusaEl col.legi d’Arquitectes, delegació Bàges-Berguedà, ha atorgat el Premi COAC 2006 a una innovadora

proposta urbanística per al Pla de Busa, al Solsonès

Simulació fotogràfica del projecte arquitectònic

pament turístic i econòmic de l’indret, tal com exposa el títol del projecte guanyador “Treball, oci i natura al Pla de Busa”. A nivell de formalització, Casas comenta que “l’edifici sorgeix del terreny amb unes rampes cobertes de verd per integrar-se en l’entorn”.

Tot i no ser del Solsonès, Marta Casas coneixia l’indret ja que el seu company té família al Port del Comte i ha passat temporades en aquesta part de la comarca.

El treball guanyador va ser presentat per l’autora aquest dimecres a Manresa, a la seu del COAC. Així mateix, tots els projectes que han participat al concurs estaran exposats fins el 26 de gener a la sala Pòrtic de la Torre Llúvia, a la mateixa seu manresana, al carrer Arquitecte Oms, 5 . Es podrà visitar de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores i de 16 a 18 hores.

Sant Climenç Associació de Festes

Agraïments:L’associació de festes del poble de

SantClimençvoldonarlesgràciesatotel jovent del municipi de Pinell pel seu ajut incondicional, ja que, gràcies a ells, hem pogut gaudir d’un nou enllumenat nadalenc, d’uns murals decoratius i d’una molt bona arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient, on vam poder gaudir d’una granafluènciadegent.

Gràcies a tots! Sense vosaltres no hau-ria estat possible!!

1�501 - Divendres, 19-1-2007

Page 16: Celsona 501

Oliana Marcel Ribera - Arxiu fotogràfic: Marcel Ribera

Baptismes : Guillem Canales Orrit, 1 d’abril; Ixea Kaiyue Sarria Canal, 8 d’abrl; Jordi Puit Obiols, 23 d’abril; Pol Piera Pi, 30 d’abril; Ruth Pubill Dominguez, 30 d’abril; Isona Ribalta Figueras, 3 de juny; Guillem Estany Obiols, 17 de setembre; Arnau Plana Lluch, 23 de setembre; Marc Alsina Vila, 8 d’octubre; Josep Maria Reig De Val, 8 de desembre.

Matrimonis : Josep Maria Garcia Gualdo amb Maria Dolors Reig Vilarrubla; Albert Busquets Badia amb Raquel Rodriguez González; Josep Escolies Vidal amb Montserray Ciurana Tebé; Oscar Solé Botias amb Esther Traveset Biayna.

Defuncions : Ramona Vidal Vilana, 4-I. 79 anys.; Concepció Puig Obiols, 23-I. 87 anys.; Inés Purgimon Costa, 29-III. 65 anys.; Ramona Bars Reig, 16-V. 82 anys.; Jaume Riatós Cirera,27-V. 87 anys.; Dominga Caubet Cases,28-V. 75 anys.; Rossend Muntada Solé, 5-VI. 90 anys.; Ramons Borés Solés,17-VI. 70 anys.; Mercè Costa Riart, 18-VI. 83 anys.; Maria Augé Nadal,19-VI. 89 anys.; Josep Giménez Gabarron,15-VII.?.; Margarita Rigat Juanola, 31-VII. 83 anys.; Antonio Aran Cornella-na,25-VIII. 63 anys.; Concepció Sala Bajona,20-IX. 75 anys.; Rosa Vidal Torruella, 29-IX. 73 anys.; Ramon Plana Moles, 24-X. 80 anys.; Joan Muntada Ribera, 4-XI. 73 anys.; Josep Esteve Puig, 17-XI. 82 anys.; Teresa Piqué Colomina, 14-XII. 98 anys.; Joan Santamaria Coscollola, 18-XII. 64 anys.; Maria Fàbrega Viladrich, 22-XII. 87 anys.; Antonio Bach Buchaca, 27-XII. 91 anys.; Maria Colell Rodamilans, 29-XII. 86 anys.

Baptismes - matrimonis - defuncions 2006:

El passat dia 10 de gener va començar un “Curs Bà-sic d’Anglès Empresarial per a Dones a Oliana”, dins el Pla d’Igualtat d’Oportunitats i també amb la col.laboració de diferents Entitats. S’impartiran un total de 7 mòduls. L’últim es dedicarà a pràctiques, dubtes i repàs general. En aquest curs hi ha un nombre important de dones emprenedores, totes elles amb moltes ganes d’aprendre un nou idioma.

Anglès comercial

Comarca Redacció

El Centre d’Estudis Lacetans clou l’any del 10è aniversari

La Sala d’Actes del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya acollirà el proper dissabte

27 de gener, a les 11 del matí la cloenda del 10è aniversari d’aquesta entitat cultural

La jornada comptarà amb l’assistència del Presi-dent del Centre d’Estudis Lacetans, Sr. Ramon Cardona i Colel, el President del Consell Comarcal del Solsonès. Sr. Joan Serra Caball, el President del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Sr. Josep Ramon Mora i Villamate i el Delegat Territorial del Govern a la Catalunya Central, Sr. Jordi Fàbrega i Colomer

El President del CEL. Sr. Ramon Cardona, oferirà un resum, valoració i conclusions del 10 Aniversari, així com la presentació d’un possible “Full de ruta” de la gestió integral del patrimoni cultural i natural del Solsonès.

Així mateix, es presentarà el DVD de Sensibilit-zació, per part de l’equip E2S, Daniel Sala i Núria Sala i projecció i s’anunciarà la venda per la Fira de Sant Isidre del DVD+1er “Aproximació a l’Inventari interactiu del Patrimoni del Solsonès”.

No hi faltarà l’Exposició de TOTS ELS PLAFONS DELS DIES DELS MUNICIPIS.

Finalment es procedirà a la inauguració de l’exposi-ció dels “Dies dels municipis del Solsonès”, exposició que romandràobertafinseldia11defebrerde2007.

NotaEs lliurarà a TOTS ELS ASSISTENTS UN ANUARI DEL 10È ANIVERSARI. UN RECULL DE TOTS ELS ACTES ORGANITZATS ENTRE 2005-2006

Algunes de les alumnes d’anglès

1� 501 - Divendres, 19-1-2007

Page 17: Celsona 501

Església Josep Àngel Colomés

Horeb es realitza un parell de vegades al mes al seminari de Solsona de 4 a 7 de la tarda. En l’última sessió, una desena de persones van iniciar una nova jornada d’aquesta proposta que pretén ajudar al creixement en la fe. Per aquest motiu, la pregària és fonamental, i les primeres trobades del curs s’han dedicat a aquest aspecte de la vida cristiana. “La pregària és la respiració de la vida cristiana”. Sense respirar, aquesta mor o queda molt diluïda.

Així doncs, una pregària introductòria llegida en veu alta pertotselsassistentsiunadelescançonsdel’Aplecdel’Esperit(del pròxim 26 de maig) van servir per posar els presents en sintonia. Seguidament es van llegir uns textos de l’Èxode per veureireflexionarlacridadeDéuaMoisès.Desprésesvanpoderescoltarunparelldecontesambmissatgeiesvarefle-xionar sobre ells. D’aquesta manera es va tancar la primera de les tres hores. Llavors cadascú pel seu compte va fer pregària personaldurantmitjahorafinsquetotsjuntsvananaraberenar.Alasegonapart,mésreflexióipertancarelcercle,unanovaoració per donar gràcies.

Horeb: els joves comparteixen la fe i es formen Dissabte passat vaig assistir a la primera part d’Horeb, un espai per a la formació espiritual

dels joves més grans de 18 anys i que serveix per compartir la pròpia fe i aprofundir-la amb nois i noies vinguts de diverses parts del bisbat de Solsona

Això és Horeb i la pròxima sessió és l’11 de febrer, dis-sabte a les 4 de la tarda. T’hi apuntes? Més informació: Teresa Gené (629 428 683 o [email protected]), Mn. Josep M. Vilaseca (696 142 494 o [email protected]) i a la pàgina de la delegació de joventut: joventut.bisbatsolsona.com

ClaràFesta de Sant Sebastià- Aquest dissabte, dia 20, a les 6 de la tarda, Missa a la capella de Sant Sebastià.

LloberaFesta de Sant Sebastià- Aquest diumenge, dia 21, Missa a les 10 del matí.

MiravéFesta de Sant Vicenç- No serà aquest diumenge, dia 21, com s’havia anunciat per error, sinó diumenge que ve, dia 28. La Missa serà a les 12 en honor del patró de la parròquia i es farà la tradicional benedicció del pa.

OdènFesta de Sant Sebastià- Aquest dissabte, dia 20, a les 12, Missa i cant dels goigs.

TimonedaFesta votada de Sant Sebastià- Aquest dissabte, dia 20, Missa a les 12 a l’església parroquial.

VallferosaFesta de Sant Antoni a Puig-redon- Aquest diumenge, dia 21, a les 12, Missa en honor de Sant Antoni Abat.

Activitats pròximes

20 de gener: Jornada per a joves amb les Germanetes de l’Anyell (per a nois i noies de 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de batxillerat). Or-ganitza: Delegació de Joventut. Informació: [email protected] (629 428 683)

Jornada Mariana al Santuari de Fàtima (Tàrrega)27 de gener de 2007Horari: 10’00 – Laudes; 10’30 – Ponència a càrrec del Sr. Joan Güell i Cardona “Les aparicions i el missatge de la Mare de Déu”; 11’30 – Presentació de l’Any Jubilar13’00 – Eucaristia a la capella del Santuari; 14’30 – Dinar; 16’00 – Ponència sobre la Carta Pastoral “Mare Admirable” a càrrec del Sr. Bisbe, Mons. Jaume Traserra; 17’15 – Tallers: 1- “La Mare de Déu en els Evan-gelis”, 2- “La Mare de Déu en l’art”, 3- “Les aparicions modernes de la Mare de Déu”; 18’30 – Vespres i ComiatInformació i inscripcions: Tel. 973 48 06 19 (matins) E-mail: [email protected]. Organitza: Delegacions del Bisbat de Solsona

1�501 - Divendres, 19-1-2007

Page 18: Celsona 501

El treball “Ens convertim en petits Hundertwasser” elaborat per les mestres Carme Cusí, Verònica Dolcet, Araceli Sanahuja i Anna Vàzquez va mèrèixer el tercer premi d’aquesta quarta edició de tan prestigiós certamen.

En una biblioteca plena de gom a gom, l’acte va començar puntualment a les 6h de la tarda al CEIP Josep Pallach de Figueres. La benvinguda de l’alcalde va precedir al minut de silenci que va coincidir amb l’inici de les manifestacions que en aquell moment s’estaven realitzant en contra del terrorisme.

Seguidament, el professor de la Universitat de Girona, Salomó Marquès, que havia estat alumne de Josep Pallach, va fer una semblança biogràfica del pedagog i polític. Aquest professor formava part del jurat del premi juntament amb altres docents de la Universitat, la Inspectora de zona, i membres de la comunitat educativa i l’Ajuntament de Figueres.

A continuació es van lliurar els premis. Es va manifestar l’alt nivell de qualitat dels 23 projectes presentats que havia obligat a concedir tres accèssits. Els treballs premiats tenien temàtiques diverses com la integració d’alumnat amb deficièn-cies a través de la música, sobre literatura, la participació dels pares als centres educatius, o com treballar la memòria històrica a través d’activitats físiques com seguir la ruta de l’exili.

Entre aquesta diversitat de propostes, el treball sobre Hundertwasser va rebre elogis com la potenciació de la crea-tivitat dels alumnes, el currículum ocult que s’hi entreveia pel treball no només plàstic sinó de relació entre l’alumnat i les mestres i la globalitat de la proposta. A més es va destacar la rigorositat en la presentació formal de l’experiència.

Les quatre mestres que el curs passat van dur a terme l’experiència amb els alumnes de P5 van recollir el premi i van manifestar la seva gratitud en un moment de gran emoció i amb unes breus i sentides paraules.

Finalment, l’Honorable Conseller d’Educació, Ernest Maragall, va prendre la paraula. Va proposar formalment que a partir d’ara el Josep Pallach sigui també el premi d’Innnovació Pedagògica de Catalunya.

Va manifestar la voluntat que el Departament estigui a l’alçada de les expectatives que genera la vitalitat de l’escola catalana i que hagués volgut Pallach. Com a país, va dir, ens podem plantejar

Premi Josep Pallach al CEIP SetelsisDissabte passat, a Figueres, va tenir lloc l’entrega de premis Josep Pallach d’experiències educatives innovadores

totes les ambicions. Finalment va anunciar alguns compromisos del govern i del Departament: el compromís de construir i completar un sistema educatiu de qualitat, el manteniment íntegre i estricte del català a l’escola. També es va comprometre a fer la màxima difusió dels premis, ja que constitueixen lliçons per a tothom.

L’acte el va cloure l’alcalde de Figueres amb un ambiciós programa educatiu per a la ciutat (seguint l’ideari de Pallach, la ciutat-escola, i l’escola-ciutat) i l’actuació de la Jove Orquestra de Figueres.

Carme Cusí, en nom de les mestres guardonades agraeix el premi en presència del Conseller d’Educació..

Els petits Hundertwasser recorden la feina feta abans de celebrar el premi amb una petita festa

Educació CEIP Setelsis

Qui era Hundertwasser?El seu nom real era Friedrich Stowassew. Va néixer

a Viena el 1928. A part d’artista, era un autèntic precursor de la sostenibilitat amb el seu lema L’home ha de viure en perfecta harmonia amb la natura.

La primera manifestació de la seva pintura fou la creació de l’Espiral, el 1953. Amb aquest símbol expres-sava la seva particular visió del món i la seva relació amb la realitat exterior.

Va viure a diversos països i va fer bona part de la seva obra a bord del vell veler Regentag, que va res-taurar.

Com a arquitecte, la major part de la seva obra és a Àustria i més concretament a Viena i està formada per edificis d’usos diversos: esglésies, escoles, restaurants... La seva voluntat era que l’arquitectura s’adaptés a la natura i a l’entorn.

Com a pintor, la seva obra, d’unes formes i colors molt atractius, conté títols com La dona verda, Cinc homes drets, Noranta-nou caps, Salvem les balenes, salvem els mars...

Va morir l’any 2000.

1� 501 - Divendres, 19-1-2007

Page 19: Celsona 501

Una setmana especialDel dia 8 al 12 de gener vàrem anar a esquiar al Port del

Comte. Nosaltres no sabíem esquiar però durant tots els dies vam anar practicant i divendres ja en sabíem molt.

Vam pujar per la cinta curta, després per la llarga, també per la Rata i el Donadó. Feia molta impressió. Des de dalt del telecadira es veien les pistes des de molt lluny.

Al cap dels dies vàrem anar fent baixades, primer curtes i amb no gaire pendent i després llargues i amb forts pendents.

Divendres vam fer una cursa. Al final vam aprendre a girar, a frenar i a esquiar. Per acabar ens van donar una foto, un record i un xupaxup. Ens ho vam passar molt bé! (Trini, Paula, Queralt)

A punt per tornar a esquiar! Un moment per refer forces i passar una bona estona amb els companys

Els més ràpids!

Per què Hundertwasser?

La decisió per a desenvolupar l’obra d’aquest pintor s’acull principalment a dues raons: exercitar la seva tècnica, ja que a P5 la pràctica dels grafismes cons-titueix un objectiu important. La línia és el que domina tota la seva obra.

La segona és la seva temàtica: l’home; la seva segona pell: la roba; la tercera pell: la casa; la quarta pell: l’entorn social (des de la família fins a la nació). La cinquena pell és la planetària, a ella pertany el destí de la biosfera, la qualitat de l’aire que respirem, l’escorça de la terra que ens abriga i ens alimenta.

Tots aquests aspectes són recollits en el currícu-lum de P5. Els procediments, valors i normes quedaven ben acomplerts. Era fàcil i original d’apropar als infants i es podia crear una interactivitat lúdica i pedagògica.

Qui era Josep Pallach?

Josep Pallach i Carolà, polític i pedagog, va néixer a Figueres el 1920. Vinculat a moviments sindicals i socials, el 1939, s’exilià a França. Allà es llicencià en Filosofia i Lletres. Va ser professor d’institut on destacà en experiències d’inserció d’alumnes caracterials. Va fer diversos treballs d’investigació pedagògica publicats en diverses revistes i en el llibre: El gran problema: escola i ensenyament per a tots. El 1969 retorna a Catalunya, exerceix com a professor a la Universitat Autònoma i forma part de l’equip fundacional de l’escola de Mestres Sant Cugat. En aquests anys fa diverses publicacions de reflexió pedagògica i d’investigació sobre l’escola i els mestres en l’època republicana. Paral.lelament a la seva activitat pedagògica fundà el partit Socialista de Catalunya. Va morir l’11 de gener de 1977

Educació CEIP Setelsis

1�501 - Divendres, 19-1-2007

Page 20: Celsona 501

Xerrada informativa sobre els camps de Solidaritat del SETEM20 de gener de 2007 - 19:00 h Sessió informativa dels Camps de Solidaritat 2007 - Localització: Sala d’Exposicions de l’Ajuntament. Solsona.

Educació IES Francesc Ribalta

Cartellera

Pessebres ViventsSant Guim de la Plana: Dies 20 i 21 de gener, a 2/4 de 7 de la tarda.

EXPOSICIÓ: ‘A tota pastilla’ a la plaça del CampDel 10 de gener al 5 de febrerFa parada a Solsona un original tren de prevenció de les drogododependències.

L’exposició sobre les drogues “A tota pastilla” ocuparà gran part delaplaçadelCampmitjançantunaatrevidapropostaartísticaque es materialitza en vagons de tren. L’objectiu de la mostra, adreçadaalsjoves,éslaprevenciódelesdrogodependènciesi se centra especialment en les drogues de síntesi. És organit-zada per la Diputació de Barcelona i compta amb el suport del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona.

Un any més, i dins l’oferta espor-tiva del Consell Esportiu del Solsonès, els alumnes de 1r i 3r d’ESO de l’IES “Francesc Ribalta” han participat en la Setmana Blanca al Port del Comte, del 8 al 12 de gener. Els alumnes podien triar entre l’opció d’esquí o de snowboard. Aquestes activitats els han servit per aprendre i/o perfeccionar la tècnica d’aquests esports d’hivern, conviure amb els alumnes de les altres escoles del Solsonès i adonar-se de la importància de diferents valors, especialment el de la solidaritat entre companys, tant rellevant en el món de l’esport.

La valoració d’aquesta Setmana ha estat força positiva, tot i que hem de lamentar l’accident del Roger, que afor-tunadament ja s’està recuperant. Volem agrair la ràpida i eficaç actuació duta a terme pels pisters, el metge i la direcció de l’estació.

Amb aquestes línies també fem arribar al nostre company i amic una abraçada ben forta i el desig d’una ràpida i total recuperació.

Setmana blanca

Donació Extraordinària de SangClub Sant Jordi Caixa de CatalunyaDimarts, 30 de gener de 2007 De les 16 a les 20 hores

ExposicióEls Espais naturals de les Terres de Lleida22 de gener al 2 de febrer de 2007 Sala de Cultura de la Caixa del Penedès, C/ Castell, 17

�0 501 - Divendres, 19-1-2007

Page 21: Celsona 501

Educació Escola Arrels

El passat mes de desembre els alumnes de 2n batxillerat del’EscolaArrelsvandedicarmoltd’esforça lafinalitzaciódel seu treball de recerca, i la culminació va tenir lloc el dia 15 de desembre, quan el van presentar oralment al tribunal de professors de l’escola i als seus companys de batxillerat.

Desprésd’aquestesforçidescansmerescuthancomen-çatlesactivitatsdedicadesalatriadelsestudisposteriorsquehauran d’iniciar el curs vinent.

Així, aquests darrers dies ja han realitzat dues xerrades i un taller:

- Un professor de la facultat Abat Oliva els ha explicat el tema de l’accés i funcionament de la universitat i ha posat especial ènfasis en el seu tret diferencial que són els programes de doble llicenciatura en itineraris de cinc anys.

- En una xerrada realitzada per un professor de la Fa-cultatdeComerçInternacionaldelauniversitatPompeuFabrahanconegutaquestauniversitat,hanpogutreflexionarsobreelmón laboral i han comprès la diferència entre els estudis d'Ad-ministracióiDirecciód’EmpresesilallicenciaturadeComerçInternacional.

- ElsAlumnesdelamodalitatcientíficailamodalitattecnològica han realitzat un taller d’acústica i de robòtica respec-

Les universitats presenten els estudis superiors amb més futur a l’alumnat d’Arrels Secundària

Els estudiants de segon de batxillerat estan dedicant unes jornades a la tria dels estudis superiors que hauran d’iniciar el curs vinent

tivament al Bus Tecnològic mòbil de la Universitat Ramon Llull. Aquests tallers han servit per conèixer diferents enginyeries i les seves sortides professionals, a la vegada que han aprofundit en el tema del taller.

L’escola els seguirà oferint activitats per poder escollir els estudis que més tinguin en compte la seva faceta personal i professional.

La setmana del 8 al 12 de gener els nens i nenes de Cicle Superior de l’escola Arrels vam anar a esquiar al Port del Comte.

Quan vam arribar ens vam quedar sorpresos per la poca neu que hi havia. Vam anar a buscar les botes, els esquís, el casc i els pals. Després de recollir el material vam esmorzar en una sala. Vam fer grups de diferents nivells. Teníem tres hores de classe amb monitors i la resta esquiàvem amb els nostres mestres. Malgratqueaquesthivernfinsaranohanevat gaire, les pistes estaven prou bé per esquiar. Ens va fer una setmana molt calorosa i les estones de lleure gaudíem del sol i del bon temps.

Aquesta setmana ens ha anat molt bé per aprendre coses noves relacionades amb l’esquí. Ens ho hem passat molt bé!

Esquí al Port del Comte

�1501 - Divendres, 19-1-2007

Page 22: Celsona 501

Escalfant motors pel... CARNAVAL !!

Les llums de Nadal s’han apagat, els Reis ja han pass-at... tot indica que s’acosta el Carnaval! Uns diran que encara falta, però, els dies passen molt de pressa i quan menys ens ho esperem ja hi serem! Fa dies que els membres de la Junta del Carnaval i la resta dels col.laboradors hi estan treballant, però, cal que la resta (joves, pares, mares, avis, nens, nenes...) no badem i comencem a pensar-hi. Em refereixo, especialment, a les disfresses.

Tots sabem que el concurs de disfresses dels grans, que se celebrava al dimarts a la nit, darrerament no ha tingut gaire èxit. Queden lluny aquells anys en què es feia difícil entrar a la sala Xelsa el dimarts a la nit per poder veure “l’espectacle” i la solució ha estat dràstica, per alguns necessària, i s’ha passat al simple ball de disfresses.

Però, no desesperem! a aquells que ens agraden les dis-fresses encara ens queda el concurs infantil. En els últims anys la participació ha anat en augment i algunes de les disfresses que s’hi han pogut veure han estat molt bé, fins al punt que alguns pares han participat en el concurs estatal que organitza anualment

la revista Patrones. Ja l’any passat, aquesta mateixa revista va publicar les trenta millors disfresses que s’havien presentat a concurs i, entre aquestes, van sortir escollits dos vestits d’Alícia al País de les Meravelles (carnaval 2005).

Enguany encara ha estat millor, en el mateix concurs, la revista Patrones ha concedit el 2n premi a la disfressa de la Mary Poppins, que va participar en el concurs de disfresses infantil de l’any passat.

No està gens malament! Això bé deu voler dir alguna cosa, no? Segons el meu parer, la qualitat del concurs infantil no està gens malament i si bé en el concurs dels grans no ens hi hem esforçat el suficient, no passa el mateix amb els més petits i, què no faríem per als fills? De ben segur plasmem en ells allò que ens agrada a nosaltres i, any rera any, hi ha disfresses que ens sorprenen a tots. Però l’important és participar, d’això no hi ha cap dubte, des del típic “spiderman”, a la “caputxeta vermella” o aneu a saber què ens preparen per aquest carnaval alguns pares. Només desitjo que ho facin amb tota la il.lusió del món. Anem escalfant els motors que ja falta poc!

Carnaval 2007 Àngela M. Colell i Serra

1r Assaig dels ballets de Carnaval!!!

Dissabte 20 de gener 1r assaig dels ballets dels gegants del Carnaval. A les 5 de la tarda a la plaça del Consell.

Tothom hi és convidat.

Comparsa Mata-Rucs

Operació CarnavalJa tens el to?

Si és així, ves rumiant una cançó...I riu-te'n del Bisbi!

Continuarem informant...

Apreciat Sr.Director:Davant la inacabable i escandalosa quantitat de calúmnies i rumors infundats que han sentit sobre la nostra organització ens veiem obligats a escriure aquesta nota de premsa.

1r-Els Follets de les Obagues no tenim res a veure amb la desaparició del calze del Claustre

2n-No hem fet d’intermediaris, ni se’ns ha dema-nat, en les desavinences entre els veïns del Carrer St. Jordi i el Molt Il·lustre.

3r-No hi hem guanyat res en la jugada especulativa del Camp del Serra

4t-No hem propiciat ni hem intervingut en la caiguda en desgràcia del Senyor Joan Serra, a qui d’altra banda agraïm haver inspirat trossos delirants dels nostres Pastorcills.

5è-No hem organitzat manifestacions a favor del Pati de l’Escola Se-telsis ni tampoc en contra de la gespa del camp del CF Arrels.

I, doncs, què heu fet?- us preguntareu – Doncs hem dedicat un any a la literatura, 365 dies dedicats a “El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha”finsatreuretotl’entrellat,convertir-loenversipresentar-vos-elel proper dia 10 a la Sala Xelsa

Carnaval 2007 Follets de les Obagues

�� 501 - Divendres, 19-1-2007

Page 23: Celsona 501

A l’article anterior vam parlar que cada vegada hi ha més persones que no es conformen amb viure, sinó que volen exis-tir. Persones que reneguen de l’hedonisme superficialqueensassetjaibusquenviureamb un sentit, busquen una vida dotada d’importància i transcendència, una vida que valgui la pena viure-la.

Que místic... Transcendent...

Es tracta de transcendir la superfí-cie, transcendir el comportament per anar a buscar el valor, el principi, el perquè de tot plegat.

Quim Monzó! Molt bé! Cada ve-gada hi ha menys persones que els fa mandra créixer. Cada vegada hi ha més gent que vol avançar,volprosperar,is’hillença!

Salut i prosperitat! No parlem de prosperitat eco-nòmica, sinó espiritual. Prosperar envers el benestar subjectiu, prosperar cap endintre, i no per fora.

Ja se m’escapa... Hi ha gent molt ben situada eco-nòmicamentperòquenoésfeliç.Hihagentquetémoltpocien canvi se sent plena i satisfeta. Com ho explica?

Mmmmmm... WilliamJames(paredelapsicologiafuncionalistaamericana)vadefinirelbenestarcomunafuncióentre les expectatives de l’individu i els seus resultats. Ara no li diré res de nou, però imagini: si vostè vol 7 i en rep 5, com se sentirà?

Defraudat; m’he quedat per sota. I si en vol 2 però en rep 4? Què passaria si pretén un resultat i obté just el doble?

Fantàstic! Exacte. Fixi’s que el resultat de 4 segueix estantpersotafinsitotdel5,peròlapersonaméshumilsesent millor, tot i que aconsegueix menys. La que més volia ha obtingut millor resultat (un 5), però se sent defraudada. La que menys volia l’ha obtingut un pèl pitjor (un 4) però experimenta una gran felicitat, felicitat basada en la relació entre el que pretenia i el que ha rebut. De què depèn la felicitat?

M’està dient que em conformi? Li estic dient que vigili el que desitja. André Comte-Sponville, un dels més reputatsfilòsofsfrancesosactuals,citaWoodyAllenalacontra-portada del seu assaig, assaig absolutament recomanable, titulat Lafelicitat,desesperadament(Paidós).ComenWoodyAllen,ensremetal’essènciadelproblema:Quefeliçseriasifosfeliç!Basem la nostra felicitat en aconseguir el que desitgem, així que mentrehoperseguimnosomfeliços,perquènohotenim,iquanho aconseguim tampoc, perquè ja no ho desitgem.

Que feliç seria si l’entengués... Desesperem buscant la felicitat presumptament amagada darrera els nostres desitjos, intentem aconseguir tot el que volem. Quan ho acon-seguim continuem a la cerca i persecució de noves pretensions, en comptes de gaudir de l’èxit assolit. Som addictes a la cerca denoustrofeus.Seguimessentcaçadors.

Parli per vostè... Parlo pels nens! Adrecen els seus desitjos a coses noves que els pares els proporcionen fàcilment, preparant-los per a no saber prescindir del que no tenen, preparant-los per a no saber gaudir tal com estan.

Taxatiu, no? Sí, un pèl. Però polit el sensacionalisme, encara queda veritat. Perquè invertir tant en matèria i no tant en esperit? Que potser ens fa mandra créixer? O és que no en sabem? O és que ho trobem absurd? O és que no sabem què és?

Què és créixer? Quan parlem de creixement personal parlem de desplegar estratègies, habilitats, actituds i creences que ens permetin adaptar-nos millor al món canviant i així sentir-nos més segurs, més eficaçosimésfeliços.

Sona sectari... No parlo de creences religioses! Parlo de la forma en què ens construïm la imatge del món! La forma en què ens expliquem el que ens passa i la forma en què projectem el futur.

Segueix sonant sectari... Una persona amb càncer in-tentaviurefeliçtotiquesapqueestàmalalta.Unhipocondríac(algúa qui no li passa res però que té pànic a estar malalt i morir-se) viu absolutament aterrat tot i estar fort com un roure. S’adona de com influeixelquenosaltrescreiem?Sivostècreuquepotestarmalalt,nilasevasalutl’impediràsentir-seinfeliçiviuredesesperat.

I com es fa per crèixer? Aprenent... Que no hem après a fer la major part de les coses que fem ara? Que no hem après a desitjar i desitjar i competir per obtenir el que desitgem sense pausa ni descans?

Desaprenguem-ho... No cal! Podem aprendre coses noves sense necessitat de formatejar el que ja sabem. Simplement, quan les unes assumeixin el valor adaptatiu de les existents, aquestes restaran obsoletes.

I qui ens ho ensenyarà? Vostè? Ens ho ensenya-rem nosaltres. No es tracta d’incorporar noves habilitats sinó de crear-les, de desplegar-les. Què li falta a una llavor per a convertir-se en arbre?

Una vegada plantada? Sol i aigua. I aleshores ella mateixa desplega tot el seu potencial per a convertir-se en el millor que pot arribar a ser. És la seva entelèquia.

Aristòtil? Ellenshodefineix,perònos’hoinventa,hodescriu. Provi-ho. Provi de pensar en què li agradaria convertir-se, què vol ser, i què ha de fer per arribar-hi.

I si no me’n surto? Què l’impedeix aconseguir-ho? Què impedeix descobrir la resposta a aquestes preguntes? Quin és l’obstacle?

Necessito ajuda. Si aquest és el problema, quina pot ser la solució?

Psicològia a l'abast de tohom Sergi Ballespí i Maite Gonzàlez, psicòlegs

La mandra de créixer

��501 - Divendres, 19-1-2007

Page 24: Celsona 501

Societat

Feliciteu aquest xicot tan maco que en farà

18 el dia 23

Un parell que destaca

Sortint de classe

Ep, la foto!

CiCle d’espeCtaCles infantils

La versió que ens ofereixen els Titiri-teros de Binèfar de La història de la Princesa i el Drac, amb cavaller inclòs gaudeix de quatre bons ingredients: la gràcia i la frescor dels titelles; la força de la música tradicional; una interpre-tació lúdica, festiva i absurda, i un bell disseny de ninots i escenografia.

ELS TITIRITEROS DE BINÈFAR

DIUMENGE 28 DE GENER - 18 H - TEATRE COMARCAL

Entrada: 2,5 euros (aticipada, a l’OAC), 3 euros (taquilla)

�� 501 - Divendres, 19-1-2007

Page 25: Celsona 501

Pros i contres dels parcs eòlics

DILLUNS 22 DE GENER DE 2007 - 20 H - TEATRE COMARCAL

TAULA RODONA

DR. MARTÍ BOADA, NATURALISTA I INVESTIGADOR DE L’INSTITUT DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA AMBIENTALS DR. JOSEP PUIG, ENGINYER INDUSTRIAL EXPERT EN ENERGIES UN REPRESENTANT DE LES EMPRESES PRODUCTORES D’ENERGIES RENOVABLES UN PORTAVEU DEL CASAL LA FURA

��501 - Divendres, 19-1-2007

Page 26: Celsona 501

Unió Democràtica de Catalunya del Solsonès, pre-sidida per Albert Muntada, es troba en un dels seus millors moments quant a militància i cohesió del partit, segons s’ha pogut constatar aquesta setmana en una reunió a Solsona amb el secretari general del partit i responsable de política municipal, Josep M. Pelegrí.

UDC del Solsonès, que en el decurs d’aquesta legis-latura ha incrementat en un 20% la seva militància, disposa de membres a gairebé tots els municipis de la comarca per tal d’integrar-se a les llistes municipals de CiU i encarar ambmésforçaelscomicisdelproper27demaiganivellde federació.

La trobada d’aquest dimarts amb Pelegrí, que va

Partits Polítics UDC del Solsonès

El Comú vol esdevenir l’entesade les forces de progrés del Solsonès

L’assemblea d’El Comú va ser una clara demostració de la vigència de les raons polítiques que varen motivar, el 21 de febrer farà 4 anys, la creació de la Coordinadora Municipalista del Sol-sonès, que és el que significa COMÚ.

Algú va dir en l’assemblea que en els petits municipis del Solsonès no s’havia fet encara la transició política. Es referia a la possibilitat de poder optar per una opció política pel govern municipal que no fos la federació de les forces conservadores catalanes, Convergència i Unió. Aquesta és una de les raons de l’existència d’una proposta com la d’El Comú, crear un instrument que faci possible que en els municipis petits es pugui votar una alternativa a la dreta de sempre.

L’èxit de CiU ha estat precisament aconseguir la unió de les forces de la dreta en una comarca tradicionalment conserva-dora. A El Comú tenim clar que només l’entesa entre les forces de progrés podrà ser una alternativa amb possibilitats d’èxit en pobles a on el baix cens de població fa inviable la lluita partidis-ta. En coherència amb aquest convenciment, a l’assemblea d’El Comú es va aprovar que l’objectiu prioritari continua essent la unitat de les esquerres com a estratègia política.

El Comú vol esdevenir l’entesa de les forces de progrés del Solsonès. Els seus estatuts i el seu sistema assembleari per-met la total llibertat d’acció a El Comú de cada municipi. A El

Comú no hi ha jerarquies, el seu màxim representant és un Coordinador que té les funcions que el seu propi nom indiquen, coordinar els diferents Comuns en allò que ultrapassa la política municipal. En el municipi cada Comú és plenament sobirà, el que permet que sigui un fidel reflex de l’opció política majoritària en aquell municipi, pot ser ERC, PSC, ICV o independents. I així s’ha demostrat a Pinós i a Sant Llorenç de Morunys, a on governa El Comú.

El mandat de l’assemblea va ser clar, cal fer entendre a les jerarquies dels diferents partits polítics i grups d’independents que si es vol tenir èxit i aconseguir ser alternativa de govern als petits municipis del Solsonès, cal fer d’El Comú l’entesa de les forces de progrés i deixar només per a poblacions grans com Solsona o Sant Llorenç de Morunys la legítima i tradicional pugna partidista.

Els ànims estan alts, el govern de la Generalitat és ja una prova de com s’ha aconseguit vèncer la unió de les dretes amb l’entesa de les esquerres. Les condicions polítiques no poden ser millors. És hora que tots siguem generosos i intel·ligents i acon-seguim sumar les forces necessàries per fer arribar als nostres ajuntaments el diàleg, el respecte per la diversitat, la participació ciutadana i la transparència en la gestió dels interessos i diners públics, valors que estan presents a on governa El Comú.

Partits Politics El Comú del Solsonès

UDC del Solsonès incrementarà la seva participació en les properes llistes municipals

L’exconseller Josep M. Pelegrí s’ha reunit a Solsona amb el comitè comarcal que encapçala Albert Muntada, i nous militants del partit

reunir l’actual cúpula comarcal del partit, integrada per unaquinzenademilitants,vaservirperadefinirleslíniesd’actuació de cara a les eleccions, a més de la creació d’un comitè de campanya que gestionarà la participació d’UDC en els municipis.

El president comarcal, Albert Muntada, que ha dele-gat la coordinació de política municipal a Francisco Rovira, no s’ha pronunciat en cap sentit respecte a la possibilitat d’optar a nous càrrecs per part d’Unió, assegurant que “l’objectiu prioritari és fer costat a la ciutadania i assumir les necessitats de la població per tal que ens tinguin en compte a l’hora d’anar a votar com una de les formacions més properes a la gent”.

�� 501 - Divendres, 19-1-2007

Page 27: Celsona 501

Laura Vilagrà, nova diputada del Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana adscrita al Solsonès

L’alcaldessa de Santpedor, Laura Vilagrà, serà la diputa-da del Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana adscrita al Solsonès.

Laura Vilagrà i Pons, nas-cuda a Santpedor fa 30 anys, és llicenciada en Ciències Po-lítiques i de l’Administració, especialitat Administració Pública. Posteriorment, ha cursat diversos cursos de Di-namització Comercial.

És alcaldessa de Santpedor arrel d’un pacte entre ERC i CiU des del juny de 2003.

Des del desembre de 2006 és Diputada del Parlament de Catalunya per les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès. També està adscrita a les Comissions de Política Territorial, Medi Ambient i Habitatge, a la de Innovació, Universitats i Empresa i a la de Polítiques Juvenils.

Militant d’ERC des del 1999, ha estat responsable de formació d’ERC a la Catalunya Central i responsable de política institucional en les Joventuts d’Esquerra.

A més, ha estat regidora de Santpedor per ERC a l’oposició del 1999 al 2003. En aquesta etapa va ser Con-sellera Comarcal del Consell Comarcal del Bages en la responsabilitat de la Promoció Econòmica.

Partits Politics ERC Solsonès Associacions i Entitats Club Estel Solsonès

Anem a la sarsuela “La rosa del azafrán” al

Teatre Principal de Lleida

Dia: 6 de febrer de 2007. Hora: 5 de la tarda. Sorti-da: de l’Estació d’Autobusos de Solsona a les 3 de la tarda. Col.labora: Caixa de Terrassa. Viatge i entrada: 15 euros (Preu especial socis Club 60 Caixa Terrassa). Recollida de tiquets al Club Jubilats Estel o a Caixa Terrassa.

Associacions i Entitats AMISOL

Romanent de les activitats de les Claustres a AMISOL

Acabat l’any de les celebracions en honor de la M.D. del Claustre, el romanent de les activitats progra-mades pel col·lectiu de dones, que l’honoren amb el seu nom com a patrona, l’han destinat a l’AMISOL.

L’any de 50è aniversari de la Coronació de la M.D. del Claustre ha tingut un programa atapeït d’actes i celebracions. Entre aquestes cal anomenar les dirigides preferencialment a les Claustres.

Posteriorment a tots aquests actes, i com a segell final, un grup de Claustres han visitat els tallers, que l’associació pro minusvàlids de la nostra contrada, AMISOL, té a la partida de Santa Llúcia. El fet de poder veure directament el bon treball que els nois i noies desenvolupen en les diverses tasques, en particular a la serradora, els proporcionà un impacte gratificant.

La mateixa visita els serví com a excusa per a fer do del romanent de l’any claustrià a la direcció de l’associació.

Des del setmanari CELSONA volem agrair la generosa donació, la qual ens ajudarà a tirar endavant el projecte que tenim entre mans, com també la visita feta a l’empresa- tota visita ens és un estímul, per res-ponsables i usuaris, que ens esperona a seguir treballant i millorant l’escomesa.

Diumenge 25 de febrer - Excursió a BarcelonaAnem al teatre a riure i passar-ho bé.Socis: 36 euros - No socis: 38 euros

Dimarts de CarnavalHomenatge a la Gent granTothom a la Xelsa, ball de disfresses, molts premis. Música en directe a càrrec de Joan Badia, coca i moscatell per tothom

Diumenge 18 de març Ruta Turístico-cultural i gran Calçotada a VallsSocis: 41 euros - No socis: 43 euros

ConsergesS'ofereix:- Formació a càrrec de l'empresa- Contracte / Alta a la Seg. Soc.

Empresa de la zonaNECESSITA

Interessats truqueu al

649 09 40 99Demaneu pel Sr. Guillem

Envieu-nos els vostres articles, opinions,

cròniques...

abans del DIMECRES al migdia

a la nostra bústia de correu electrònic o porteu-los

a la nostra oficina

[email protected]. de Torà, 25 - SOLSONA

��501 - Divendres, 19-1-2007

Page 28: Celsona 501

Algunes definicions de les malalties mentals que apareixen amb freqüència en els mitjans de comunicació, però que molts de nosaltres, no en sabem el significat:

Trastorn de la personalitatEs tracta d’alteracions de la forma de fer propis de l’individu, de la seva afectivitat i de la seva forma de viure i de comportar-se, que es desvien d'allò normalment acceptable en el seu entorn i cultura. Existeixen diferents tipus: personalitatparanoide(personesambgrandesconfiançai recel en tot el que les rodeja), esquizoide(persones introvertides, retraigudes, que eviten el contacte social i no expressen emocions), personalitatobsessiva (persones rígides, perfeccionistes, escrupuloses), etc. El diagnòstic dels diferents tipus de trastorns de la personalitat requereixen conèixer de forma intensa i extensa la vida de la persona, el contrast de la informació amb tercers és de gran vàlua per un bon diagnòstic.

DepressióÉs un trastorn de l’estat d’ànim caracteritzat per una

tristesa profunda i immotivada, disminució de l’activitat física i psíquica, falta d’interès o plaer en quasi totes les activitats, sentimentd’impotència,faltadevaloriesperança,sentimentdeculpa, esclatar en plors incontrolables, irritabilitat, pensaments sobre la mort o intents de suïcidi. És una de les malalties mentals més comuns. Pot aparèixer en qualsevol edat. Una de cada 5 dones i un de cada 10 homes pateixen depressió alguna vegada en les seves vides. Existeixen tractaments molt efectius.

Associacions i Entitats Sol del Solsonès

Visita la nostra web:www.soldelsolsones.orgEts un sol!

L’equip que forma el Sol del Solsonès aquest 2007 és el següent:

Enric Serra, president de l’Associació Sol del Solsonès.Neus Sampons, coordinadora Club Social.Elena Berjillos, administrativa.Àngel Pujol, Professional auxiliar, responsable Club Social.Vanesa Señis, Professional auxiliar, responsable Club Social.Marta Pallarès, Tallerista Club Social.Josep Llàtzer, Tallerista Club Social.Anna Delgado, Tallerista Club Social.

Aquests setmana El Solsonès Obert el Món (SOM) ha fet arribar als centres educatius de la co-marca el mapa Peters i el mapa de la vergonya. Aquest material permet entendre millor el món; per una banda, el mapa Peters ens dibuixa una perspectiva mundial amb una dimensió més ajustada a la realitat, sense deformacions que sobredimensionen els països de l’hemisferi nord i, alhora, ens permet conèixer l’índex de desenvolupament humà (IDH), amb dades tretes de l’informe anual del PNUD (Pla de les Nacions Unides per al desenvolupament). Es tracta d’una documentació que pot ser utilitzada com a eina pedagògica per aquells docents que vulguin treballar amb els seus alumnes aspectes relatius a la sensibilització sobre la desigualtat, la pobresa i els desequilibris mundials.El material ha estat facilitat per: Comissió Agenda llatinoamericana - C. Santa Eugènia, 17 l’Estació 17005 GIRONA - tel 972 219 916 [email protected]

Mapes per a la sensibilització

Associacions i Entitats Solsonès Obert el Món (SOM)

Mapa Peters

�� 501 - Divendres, 19-1-2007

Page 29: Celsona 501

Ep, la Foto! Ramon Estany i Montanyà

La colla del Passeig

Els reis de la bicicleta

Opiniól F. Torres

Sempre he procurat trobar-me dins d’aquell grup que tothom considera bones persones. Aquesta actitud m’ha por-tat algun problema i m’obliga a fer-me aquest plantejament: Ser bo vol dir portar sempre les de perdre?. En un món on tothom es trepitja, si tu no ho fas, no et convertiràs en un babau?. Hem de lladrar com els gossos i mossegar-nos com els llops?. És rendible ser sempre l’anyell?.

La primera resposta que se m’acut és que ser bo és una vertadera llauna. Que en aquest món només “triomfen” els llestos, que és més rendible ser un bon pilota que un bon treballador, que per fer diners t’has d’oblidar de la moral i l'ètica. Però pensat amb tranquil·litat, cal preguntar-se: Estem segurs que aquests tipus de triomfs són realment els més importants?.

Aquí la meva resposta pren un optimisme tan profund que m’atreviria a assegurar que ser bona persona i estimar els demés, tard o d’hora, acabarà sent molt rendible, sobretot

És rendible ser bona persona?

anivellinterior.Jo,almenys,emsentomoltmésfeliçquanestimo que quan sóc fred. El sol fet d’haver fet allò que havia de fer em produeix més plaer que tots els triomfs d’aquest món. Preferiria morir pobre a canvi de morir estimant. L’amor sempre produeix amor, salvant algunes excepcions, evidentment. No oblidem que el desagraïment és la planta que més abunda en aquest món. Quantes punyalades hem re-but d’aquells que més hem ajudat i estimat!. Quantes vegades l’amoracabasentreconegut,peròambmoltatardança!.Aquestaés la raó per la que hem d’estimar sense esperar recompensa, ens evitarem molts desencants. Malgrat tot això, estic segur que estimant deu persones acabarem rebent el reconeixement d’alguna d’elles. Crist va curar deu leprosos, i només un va tornar a donar-li les gràcies. Potser aquesta sigui la proporció correcta del que passa en aquest món. Però tot i sent així considero que ser estimat per un de cada deu dels quins hem estimat val la pena i ens podem sentir satisfets.

Els Sants de la Setmana

Divendres, 19 Sant Canut, sants MàriusiMarta,ielsseusfillsAudifaçi Àbac; sants Gumersind, i Servideu; beat Marcel Spínola; beats Jaume de Sales, prev., i Guillem Sautemouche, rel., Melcior Grodecz i Esteve Pongra-cz, prev., Ignasi d’Azevedo; santes Pia i Germana.

Dissabte, 20 Sant Fabià; Sant Sebastià.

Diumenge, 21 Sant Fructuós (o Frui-tós), bisbe de Tarragona, i els seus diaques Auguri iEulogi. Santa Agnès. Romana (a Catalunya, demà); beata Josepa-Maria de Santa Agnès.

Dilluns, 22SantVicenç(Vicent).SantAnastasi; sant Gaudenci; beata Laura Vicuña, vg. salesiana.

Dimarts, 23 Sant Ildefons. Sant Francesc Gil de Frederic. Esposalles de la Mare de Déu; sant Agatàngel, mr.; sant Climent; santa Emerenciana.

Dimecres, 24 Sant Francesc de Sales. Mare de Déu de la Pau (Ronda); sant Felicià.

Dijous, 25 Conversió de sant Pau. Sant Bretanió; santa Elvira.

Divendres, 26 Sant Timoteu, i sant Titus (o Tet). Santa Paula (o Pola); sants Robert, Alberic i Esteve.

��501 - Divendres, 19-1-2007

Page 30: Celsona 501

Opinió J.H.

Em veig obligat a fer un aclariment. Perquè el que lle-geixi l’article "Anem malament" del CELSONA passat (12-18 de gener de 2007) signat per l’Assemblea Comarcal del PSC del Solsonès, es pensarà que l’autor de l’article de la setmana anterior "No comencem bé", d’un tal J.H., incitava els catalans a tirar bombes contra l’enemic espanyol.

Per la meva part, només volia fer veure que, si bé és veri-tat que l’únic culpable de l’atemptat de Barajas és ETA, continuo pensant que Zapatero no deixa de tenir part de responsabilitat (no tanta com Rajoy) en la ruptura del procés de pau, perquè mai no va voler arriscar res, l’únic que va saber oferir van ser bones paraules. Deia que l’estratègia li havia donat un resultat excel·lent amb l’Estatut de Catalunya. Però que no havia tingut prou en compte que el País Basc no és tan fàcil d’acontentar, sobretot quan hi ha implicada la barbàrie d’ETA. I deia que els catalans érem uns pallussos, no pas perquè no tirem bombes, sinó perquè ens deixem entabanar fàcilment, no ens sabem fer respectar; perquè crec sincerament que és una burla el que ens han fet amb l’Estatut i el finançament.

Per tant, no crec que el meu pecat sigui altre que el d’haver-me atrevit a criticar Zapatero, d’haver-me atrevit a dir que també ell té part de responsabilitat en la ruptura del procés de pau, per no haver-lo gestionat prou bé. En tot cas, era això el que se m’hauria hagut de rebatre.

La millor manera de demostrar que la violència no porta enlloc és demostrant que la democràcia porta a bon lloc. La millor manera de dissuadir de la violència seria poder presentar els bons resultats de la via democràtica. Que poguéssim dir a

Resposta i aclariment

ETA i al País Basc: mireu Catalunya, que s’ha mantingut sempre a les lleis del diàleg i de la negociació democràtica, els bons fruits que n’ha tret, la solució satisfactòria que ha aconseguit per a les seves legítimes aspiracions nacionals! Tant de bo fos veritat el que diuen els autors de la rèplica: “en una realitat democràtica com la basca i l’espanyola tot objectiu polític és legítim, sempre s’acceptin les regles de joc, incloent-hi la possibilitat de canviar-les”. Que no hem actuat sempre democràticament els catalans i no hem obtingut res més que frustració darrera frustració? Que no va actuar democràticament el lendakari basc quan va presentar el Pla Ibarretxe i li van tirar la porta pels nassos?.

Quan era jove vaig llegir un poema de León Felipe sobre la manera de ser dels espanyols. Sempre m’he recordat d’un vers: “el español, cuando habla, habla fuerte”. Serà perquè sempre vol tenir la raó, perquè està acostumat a parlar amb veu imperial i imperiosa. Sempre he tingut els meus dubtes que Espanya sàpiga dialogar i negociar. És més expeditiu, com no s’atipa de repetir Rajoy, derrotar l’adversari.

Però, tranquils! Per la meva part, de bombes, res. I no cal tenir cap sentiment cristià, basten els més elementals sen-timents humans. M’estimo més quedar-me en pau on sóc, que no pas arribar on voldria, per camins de violència. Tot i que també m’indigna que en la nostra moderna democràcia, encara hi hagi coses, com afirma Xavier Sala Martín, que s’hagin de decidir a bufetades. Totes les decisions més importants, diu, es prenen a vots, menys les referents a les fronteres. Fins quan? Els drets dels individus sense els drets dels pobles no passen de ser un sofisma.

L'Espurna del Mia

Solsona, Capital Europea de la Pau

�0 501 - Divendres, 19-1-2007

Page 31: Celsona 501

Opinió Joan Roma i Cunill, Conseller de Federació del PSC

Les dificultats per mantenir obert el Museu del Ganivet em motiva algun comentari sobre el “consum” de cultura en el nostre país. Estem encara lluny de les xifres habituals en altres indrets pel que fa a visites de caire cultural i això provoca dificultats enormes per mantenir equipaments i serveis que tot i ser de gran interès no troben prou clientela per fer-les econò-micament rendibles. És aleshores quan cal la participació de les administracions públiques per garantir la seva supervivència. En aquest sentit, estic plenament d’acord en que es pagui amb diner públic el fer visitable un museu que mostra la riquesa d’una part del passat solsoní.

Amb tot cal un profund debat sobre què és cultura i com fem possible el foment de l’interès de les noves generacions en tot allò que ha estat el nostre passat. Sinó tindrem museus una mica per tot arreu, però amb pocs visitants i poca vida cultural.

I és que no estem acostumats a començar la visita a una ciutat per algun dels seus museus. A l’inrevés del que fan molts turistes o visitants en altres països on fa goig veure petits museus plens de gent i activitat, començant per les escoles i la tercera edat.

Encara recordo un parell o tres de visites al Museu Dio-cesà, molts anys enrere, en que gairebé feia por anar d’un lloc a l’altre perquè estava sol o pràcticament sol en tot el recinte mu-seístic. I pensava com era possible tenir un Museu autènticament rellevant en molts aspectes amb un nombre de visitants baix en proporció a les riqueses que acumula en el seu interior.

Per sort el nombre de visitants ha crescut però continua estant molt per sota del que passaria en altres indrets. I si això passa en aquest cas, és evident que costa molt més

Museus i cultura

d’apropar la gent cap altres museus de molta menys entitat i reconeixement. Amb tot, una bona promoció general i una dinàmica habitual de visitar tot el que sigui visitable en una ciutat facilitaria tenir una vida útil i atractiva a tots els museus.

A Catalunya tenim pocs museus privats, deixant a part els eclesiàstics, i ja gairebé només poden mantenir-se aquells que depenen de les administracions públiques. Però els ajun-taments tenen massa pocs recursos per fer-se càrrec d’ells, de manera que s’ha de trobar una entesa entre els tres nivells d’administració per aconseguir la seva supervivència. I és que pràcticament tots els museus tenen un gran interès i mereix la pena la seva salvaguarda.

En aquest i altres temes, es troben a faltar programes de televisió, en hores raonables que els donin a conèixer. A dia d’avui el que no surt per televisió és com si no existís. I veure una part del que ofereix un museu pot atreure molta gent a contemplar tota la col·lecció. Si, a més, hi ha bons guies i bons mitjans audiovisuals per completar la feina, millor que millor.

Tota ciutat i molts pobles de llarga història s’hi juguen preservar el seu passat. I en el cas de Solsona, és evident que no es pot deixar perdre un ofici de prestigi i un llegat del passat com havia estat el de ganiveter. I el museu és una bona manera d'evitar una pèrdua irreparable. De totes maneres cal tenir present que bona part dels museus de Catalunya tenen poc reconeixement i poca vida i això no és bo si volem pujar el nivell de cultura del país. D’aquí la necessitat, de moment, de sobreviure, però reclamant canvis estructurals per fer-los més vius i visitats.

Opinió Josep Àngel Colomés

Aquestes setmanes, en el full diocesà de Solsona, hi trobem fragments del discurs del papa “La joia de la fe i l’edu-cació de les noves generacions” (6 de juny del 2006). En un determinat moment diu:

“Existeix, però, un espai privilegiat en el qual aquest trobament es realitza en la manera més directa, es consolida i s’aprofundeix, i pot així realment amarar i caracteritzar tota l’existència: aquest espai és la pregària.”

Parla del trobament amb Déu. I quina és la millor hora per trobar l’Etern? Quan se’ns fa més present? Doncs durant la missa, l’Eucaristia. “Eucaristia” vol dir acció de gràcies. I de mercès n’hem de donar sovint. Per què? Doncs perquè Jesús així ens ho va ense-nyar. Ell pregava i sempre que ho feia donava gràcies.

Imaginem que pel que sigui ens fan fora del nostre país i ens trobem en un paratge desconegut. Allí no trobem ni pau ni tranquil.litat. Tothom ens és nou i gairebé ningú no se’ns acosta. Gairebé no sabem què menjar. Malvivim. Però en un moment donat ve algú i ens diu: pots venir amb mi. A casa meva no et faltarà de res.

La joia... de la fe?

Llavors nosaltres hi anem i com que estem molt contents volem donar gràcies al senyor de la casa i a la seva família. Decidim quehofaremcadadiumenge,aprofitantqueéseldiaquereposem.Ipensem que aquest agraïment l’hem de fer bé, amb joia: farem uns petits presents, oferirem el nostre treball, farem peticions perquè no tot és perfecte (vaja, que també necessitem ajuda i potser algú del nostre entorn està malalt i volem compartir-ho amb Ell), demanarem perdó perquè l’altre dia per mandra no vam fer aquell encàrrec... I ell,quetambéestàfeliçquenosaltreshoestiguemicompartimambell les nostres penes i alegries, ens ofereix un banquet, el millor, el més generós que mai no s’hagi vist.

No és una cosa semblant l’Eucaristia? Jesús ens ha donat i promès la vida. I a més ha compartit amb nosaltres no només el seu bé etern, sinó que també s’ha volgut fer home per compartir el nostre mal. No el pecat, però sí el dolor.

I és que la joia de la fe ens porta, ens ha de portar, cap a Déu i cap als altres amb un esperit d’agraïment i de servei, depauid’amor.Nopodemdesaprofitarlanostraoportunitat.Cada dia se’ns en presenta una de nova.

�1501 - Divendres, 19-1-2007

Page 32: Celsona 501

Un govern municipal atípic

El programa d’inversions d’un exercici pressupostari, tot i ser indicatiu, mostra el rigor i la voluntat de fer coses d’un govern.

Cal, un cop s’ha tancat un exercici anual, repassar el grau de compliment de les inversions pressupostades i, per tant, previstes.

En els pressupostos de l’any que acabem de cloure, presentats i només aprovats per l’equip de CiU, hi constaven les inversions no realitzades següents: finca Cabana del Màrtir, circuit d’entrenament de la Ribera, urbanització carrers de Serra del Verd i de Mn. Serra Vilaró, pavimentació del tros del carrer de la Font del Corb (darrere la Xelsa), talús de l’Hort del Bisbe i despeses d’urbanització que l’Ajuntament havia de fer al PPP6’, és a dir darrere la gasolinera. Totes aquestes inversions ascendien a 1.360.429 euros. A aquesta xifra cal afegir-n’hi altres de més envergadura que també estaven pressupostades i que tampoc no s’han realitzat: Avinguda Sant Jordi (1.207.770 euros), la piscina coberta (2.130.000 euros), i una inversió per acabar la sala polivalent de 2.072.934 euros. És a dir, totes aquestes inversions pressupostades i no executades sumen un total de 6.771.133 euros. Si tenim en compte que el total de les inversions previstes per l’equip de CiU pel 2006 feien un total de 10.256.795 euros, fent una simple resta, comprovarem que només se n’han executat 3.485.662.

En el Ple en que es va aprovar aquest pressupost de 2006, ja vam dir que era difícilment realitzable el programa indicatiu d’inversions, per massa agosarat i per poc detallat i consolidat en

l’apartat del seu finançament. CiU ens va dir, com diu sempre, que en ser indicatiu no és d’obligat compliment. Això ja ho sabem. El que costa d’entendre és com es pot pressupostar, per exemple, una piscina coberta els darrers dies de desembre de 2006, i al cap d’un mes haver de renunciar a fer-la perquè, dins el termini establert, l’Ajuntament de Solsona no ha disposat els terrenys per tal de rebre la subvenció de la Generalitat que servia per pagar part de l’obra. O preveure, pel 2006, gairebé acabar la sala polivalent amb la macroxifra a dalt detallada, no fer-ho, i per aquest any preveure destinar-hi, molt més raonablement, només 750.000 euros.

Un pressupost es pot fer de moltes maneres, però un govern seriós i responsable ha de fer un pressupost seriós i responsable, i no els que acostuma a fer el govern de l’alcalde Riart. Ara resulta que en una any electoral, quan tots els gover-ns dels ajuntaments fan una previsió a l’alça de les inversions pressupostàries per tal d’intentar persistir en el govern, el nostre Ajuntament, atípicament, amb els únics vots de CiU, aprova unes inversions que no arriben ni a la meitat de les de l’any passat, concretament 4.560.519 euros. I per què? Doncs perquè, tal com va apuntar Salvi Nofrarias la setmana passada, l’Ajuntament de Solsona té un estalvi net negatiu i, si ha de demanar préstecs per a poder fer inversions, abans hauria de fer un Pla de Sanejament.

El tradicional estat econòmic sanejat de l’Ajuntament de Solsona, sembla que l’actual govern de CiU, amb l’alcalde Riart al capdavant, l'ha desmillorat amb menys d’una legislatura. Això també caldrà posar-ho a la balança el maig vinent.

Opinió Xavier Jounou i Bajo - Portaveu del grup municipal d’ERC-Solsona

Opinió Ramon Gualdo

Sí que fa esgarrifança posar aquesta paraula pera encapçalar una crònica.Ésunmot que enspunxabenendins, que fa angúnia, neguiteja. I és perquè de seguida ens ve al cap aquella presó sinistra, en la qual els detinguts són maltractats, els fan perdre la dignitat de persona, no poden veure la família, no poden veure els drets garantits, no poden veure justícia...

Aquest mes de gener s’han complert cinc anys de l’arribada dels primers presoners a aquell fatídic recinte. Allà dins, els drets humans hi han estat trepitjats contínuament, o diria que hi han estat profanats sense gens ni mica de vergo-nya. Tractar uns éssers humans a puntades de peu (en tots els sentits de la frase) és una veritable salvatjada. En l’aniversari d’aquests cinc anys foscos, hi ha hagut manifestacions de protesta i de petició perquè es tanqui Guantánamo. Un titu-lar de premsa deia: “Clam mundial a favor del tancament”.

Guantánamo

Si és mundial, aquest clam, també hauria de recollir veus d’arreu. I també veus dels indrets del prepirineu català, entre la costa del Castellvell, el serrat de Sant Bartomeu, i la creu de Sant Joan. Per això el meu clam l’entaforo en un racó del CELSONA: Tanqueu Guantánamo!

Podria acabar copiant l’acabament d’un altre article, i que és de l’Emma Revertar (autora de “Guantánamo”). Diu: “Els presoners de Guantánamo han caigut en un forat legal negre... cinc anys en una base militar on no arriba la Constitució dels Estats Units. Cinc anys en cel·les individuals de la mida d’un llit de matrimoni, sense més companyia que un Alcorà. Cinc anys sense que s’hagin presentat càrrecs, ni saber si seran jutjats. Cinc anys sense veure la família. Cinc anys sense més muda que un pijama taronja. Cinc anys d’interrogatoris...”

Déu meu, quin Via-Crucis! Quin calvari!

�� 501 - Divendres, 19-1-2007

Page 33: Celsona 501

Poesia Josep Maria PobletPoesia Juani Cervera i Balmes - Terapeuta psico-corporal

Em quedaria

Deso amb cura els teus motsno sigui que en faci novel·la

tampoc no s’ho vala més, no fa fred i

em ve de gusttastar el vent

delerut, estimatde própolis i mel.

Saber-te i no esperar-teem desgasta i

es fa fosc massa d’horaàdhuc fa temps que

faig temps recupero estones

d’intensa intensitattens raó, és tan íntimque cal protegir-lo

que no l’enlluerni el Sol.

El llustre bescanvia fullsd’un calendari caduc i

les fulles que voldria del camíno em respirenni et poden dir

t’estimem quedaria per besar-teel minvant d’aquesta nit

descalç de prejudicissi pot ser...

et visc així, fora d’hores i“fóra hora que fóres real”

així i tot et prencen la justa mesura

de taronja i llimona.

Com diu la cançó:“si tu toques i jo cant

segur que mos entenam”si tu parles i jo escric

segur que ho compartimels peus s’han despullat de tu

car el verd del teu silenciels embolcalla.

Apa, som – hi

Alerta, actuem amb molta cura,car, sinó, el nostre idioma

entrarà aviat en comadel braç de nostra cultura.

Si el nostre enginy no el detural’Estat premiarà amb diploma

a qui amb més verí en sa plomaens faci una gran tonsuraen el nostre diccionari,anorreant nostres fursi símbols de soca-rel,

i ens faci viure un calvariemprant, com sempre, uns conjurs

curulls d’odi, enveja i fel.

Siguem el poble, els valents,Polítics?: mats, curts i lents.

Records M.Àngels Cardona i Freixa

Fa temps, vaig quedar gratament sorpresa llegint l’articlequeunaamable lectorafeiasobrelafiguradela“xurrubica”. Doncs, si us sembla bé, voldria escriure uns records, per donar a conèixer un altre personatge que per aquella època passava a captar per les cases de pagès. Li dèiem “El pobre dels esclops”, doncs no li coneixíem el nom, peròalspeus,percalçathiduiaunsesclopsdefusta,comenaquell temps encara usaven alguns padrins. Això era entre els anys 50 al 55. Jo era una nena, doncs sóc nascuda de l’any 1944, i el “pobre dels esclops” venia al cantó de Solsona ( jo sóc de cal Carota) i s’aturava al trencall de Cal Magí, on hihaviaunafigueraquelideienlafigueradelPorrons,d’onsobresortia una grossa codinera que formava un banc. Com dic, s’aturava allí i es descarregava, doncs portava un pilot defardellsdetotamena,ideixantelfatoasotalafiguera,baixava cap a casa, on la mare li donava una llesca de cap a cap d’un pa de 3 quilos com abans feien per als pagesos, o si era l’hora de dinar o de sopar, un bon plat de vianda.

També captava a les altres cases veïnes: Cal Benet, Cal Biscaran, Cal Magí, etc i tornava al lloc on tenia la parada.

“El pobre dels esclops”

El que recordo que mai no ens deixàvem perdre, era quan marxava, doncs veure com es carregava altra vegada els embalums, era tot un espectacle: primer, una mena de morralets amb un cordill, un a cada espatlla, després un farcell en bandolera, un sac penjat al davant i un altre al darrera, una senallota vella que qui sap què hi duia, també penjada entremig, i ja per sobre de tot s’hi tirava un tapa-boques que algun dia prou devia haver tingut algun color. I fet això, baixava cap a la ribera, pel camí de Cal Pallargas com un gros cargol bover, puig de tant fato i geperut com anava,noseliveiennilescames,finsqueelperdíemdevista, confós amb el color marró dels camins.

I un dia, quan ja dèiem: aviat passarà el “pobre dels esclops”, no va passar i no el vam veure més.

Suposo que també devia morir, en alguna pallera, o balma, o en alguna casa que es devia anar a arraulir, si és que el van acollir.

Si el qui llegeix això se’n recorda i sap més coses, doncs que faci com jo i expliqui els seus records, que a tots ens agradarà de saber-ho. Moltes gràcies

��501 - Divendres, 19-1-2007

Page 34: Celsona 501

El Consell Esportiu del Solsonès, com cada any, ha organitzat la Campanya d’Esquí dels dies 8 al 12 de gener de 2007. Un total de 270 alumnes de totes les escoles de la co-marca han participat i gaudit de la neu a l’estació d’esquí del Port del Comte.

Al llarg de la setmana els nens han pres part a les classes i al curset d’esquí que ha dut a terme l’Escola d’Esquí del Port del Comte, amb un total de 14 hores per nen/a.

Divendres, es va organitzar una cursa a la pista del Donador que servirà per a proclamar als campions de la Fase Comarcal del Solsonès. A la tarda, com a finalització de la Campanya, es va fer l’entrega de premis als guanyadors de les curses i el regal de dos obsequis per a cada nen o nena que va participar a la Campanya d’Esquí. A més a més, l’Escola d’Esquí del Port del Comte va obsequiar a tots els participants amb un diploma.

Tot seguit podeu observar les classificacions:

Consell Esportiu

Crònica de la Campanyad’Esquí 2006

Fase Comarcal d’Esquí Alpí, Curs 2006/07Jocs Esportius Escolars de Catalunya, Solsonès

Categoria: PBM 99-00-01

Nom Cognoms Escola Dorsal Temps Julià Serra Semís CEIP Vall L 3 28”95 David Canals Torrebadella CEIP Vall L 4 44”14 Xavier Soler Guix CEIP Vall L 5 50”78

Categoria: PBF 99-00-01

Nom Cognoms Escola Dorsal Temps Núria Graus Carol CEIP Vall L 1006 35”40 Sònia Genestar Vilella CEIP Vall L 1002 36”31 Ingrid Cabra Parcerisa CEIP Vall L 1004 38”00 Carla Casanovas Pérez ZER 1008 43”50 Núria Llorens Marbà ZER 1010 1’19”70

Categoria: BM 97-98

Nom Cognoms Escola Dorsal Temps Eric Briend Brunet ZER 1109 23”35 Marc Briend Brunet ZER 1107 25”80 Adrià Burgués Palau ZER 1110 26”41 Xavier Ballarà Vila CEIP Vall L 1103 26”53 Ricard Argerich Ollé CEIP Vall L 1100 29”09 Xavier Ballarà Bach ZER 1117 29”19 Jonatan Lara Garcia CEIP Vall L 1105 29”53 Maiol Jorba Gilabert ZER 1115 29”59 Xavier Duró Llena ZER 1112 29”82 Martí Vilafranca Vila ZER 1116 30”05

Categoria: BF 97-98

Nom Cognoms Escola Dorsal Temps Clara Sunyé Bessa CEIP Vall L 1205 26”09 Rocio Matta Wagner ZER 1208 27”46 Anna Küspert ZER 1207 29”87 Queralt De Marimon Creus CEIP Vall L 1200 30”97 Maria Garcia Capell ZER 1206 31”47 Ona Corbera Llaudet ZER 1213 35”50 Meritxell Segura Piñero CEIP Vall L 1202 37”17 Jèssica Sabata Sampons CEIP Vall L 1201 39”72 Ariadna Solé Palau CEIP Vall L 1204 41”93 Rut Barrera Escolà ZER 1214 46”69

Categoria: AM 95-96

Nom Cognoms Escola Dorsal Temps Bernat Moreno Colilles CEIP Setelsis 1315 22”46 Sergi Pujantell Casas CEIP Setelsis 1327 22”81 Jan Carol Andreu Arrels 4 1349 23”53 Àlex Pascual Gangolells CEIP Setelsis 1324 24”72 Albert Merino Moreno CEIP Setelsis 1321 25”21 Guillem Vilà Eslava Arrels 9 1354 25”80 Guillem Vila Jou CEIP Setelsis 1331 25”97 Miquel Luna Mina Arrels 12 1357 26”02 Carles Puig Vila ZER 1339 27”10 Joel Canals Lavado CEIP Vall L 1336 27”47

Categoria: AF 95-96

Nom Cognoms Escola Dorsal Temps Raquel Serra de la Fuente CEIP Vall L 1429 24”45 Nataliya Klymyuk Arrels I 1443 24”84 Núria Pelegrina Pujol CEIP Setelsis 1420 24”97 Judit Gangolells Rodríguez CEIP Setelsis 1422 26”72 Laia Burgués Palau ZER 1430 27”41 Alba Fernández Mas CEIP Setelsis 1421 27”75 Ivette Argerich Ollé CEIP Vall L 1427 28”43 Berta Llorens Marbà ZER 1435 29”60 Anna Segués Codina Arrels I 1454 30”21 Judit Colillas Riu Arrels I 1446 30”23

�� 501 - Divendres, 19-1-2007

Page 35: Celsona 501

Categoria: IM 93-94

Nom Cognoms Escola Dorsal Temps Aleix Ribera Martínez IES 1517 21”84 Gerard Roca Jané IES 1516 24”62 Arnau Murcia Pujol IES 1512 25”58 Robert Tripiana Cusí IES 1515 25”66 David Alconchel Bascompte IES 1510 26”07 Marc Martínez Llutart IES 1507 27”10 Magí López Garcia SES St. Ll M 1501 27”50 Joan Vilà Cuñat IES 1506 27”50 Miquel Santaeulària Cairó IES 1518 27”57 Eloy Yañez Ballesca IES 1508 28”19

Categoria: IF 93-94

Nom Cognoms Escola Dorsal Temps Sofia Belen Reichl IES 1612 24”23 Erika Bernadó Solé IES 1609 26”44 Maria Garrido Testagorda IES 1611 26”78 Nuria Riu Caballol IES 1606 27”35 Tània Serra de la Fuente SES St. Ll M 1601 27”69 Anna Mª Tena Espinal IES 1610 28”20 Mireia Ribalta Albuixech IES 1608 28”44 Lídia Grau Caparrós SES St. Ll M 1600 29”64 Marina Marin Saez IES 1605 31”80 Noelia Ferrer Feixas IES 1602 32”17

Categoria: C-J M 90-91-92

Nom Cognoms Escola Dorsal Temps Andreu Soldevila Corominas IES 1721 21”03 Gerard Manyoses Closa IES 1717 21”74 Santi Serra de la Fuente IES 1719 24”94 Daniel Callejas Golobart IES 1722 24”96 Marcel Riu Bonvehí IES 1711 25”75 Daniiel Perez Fernandez IES 1707 25”93 Miquel Sala Prat IES 1723 26”51 Luis Martinez Gimenez UEC 1702 26”74 Joan Padró IES 1718 26”94 Kevin Hinojosa Fernàndez IES 1724 27”41

Categoria: C J F 90-91-92

Nom Cognoms Escola Dorsal Temps Judit Ribera Pujantell IES 1805 20”84 Mireia Muntada Plana IES 1804 21”94 Maria Riu Caballol IES 1806 29”01 Merce Codina Gessé IES 1800 30”41 Marta Oliver Perez IES 1803 31”65 Alba Pijoan Guix IES 1801 31”97

Fase Comarcal Surf de Neu, Curs 2006/07Jocs Esportius Escolars de Catalunya, Solsonès

Categoria: PBM 99-00-01

Nom Cognoms Escola Dorsal Temps Xavier Grau Caparrós CEIP Vall L 2000 1’03”70 Jordi Romero Sala CEIP Vall L 1106 1’34”80

Categoria: BF 97-98

Nom Cognoms Escola Dorsal Temps Ivet Torrebadella Casòliva CEIP Vall L 2100 1’30”83

Categoria: AF 95-96

Nom Cognoms Escola Dorsal Temps Aïda Bajona Malé CEIP Vall L 2201 1’18”17 Alba Solé Ribera CEIP Vall L 1428 1’39”43

Categoria: IM 93-94

Nom Cognoms Escola Dorsal Temps Albert Oriol Artigas SES St LL M 2302 36”38 Aleix Bajona Malé SES St LL M 2300 1’18”68 Eric Ciria Ferrer IES F Ribalta 2303 1’40”37 Arnau Besora Solé SES St LL M 2301 1’43”25

Categoria: IF 93-94

Nom Cognoms Escola Dorsal Temps Mònica Solé Ribera SES St. Ll M 2401 35”03 Júlia Herrada Bollo SES St. Ll M 2400 36”59

Categoria: C J M 90-91-92

Nom Cognoms Escola Dorsal Temps Joanjo Rovira Gutierrez IES F Ribalta 2500 36”97

Consell Esportiu

��501 - Divendres, 19-1-2007

Page 36: Celsona 501

Atletisme Club Fondistes del Solsonès-Prosetel

XXIV Mitja Marató de Sitges

Josep Miquel Alconchel puja al podi a la mitja marató de Sitges

Diumenge dia 14 de gener de 2007 va tenir lloc la XXIV edició de la Mitja Marató de Sitges, amb la participació de 1.600 atletes inscrits, dels quals 1.401 van creuar la línia de meta, amb la participació de quatre atletes dels Fondistes del Solsonès-Prosetel: Sancho Ayala, Josep M. Sala, Josep Miquel i Josep Alconchel.

Aquesta cursa és de les que més atletes aplega, ja que és unacursaforçaplanaielsatleteslavolenaprofitarperferbonesmarques. I aquest diumenge el temps ha estat favorable.

La sortida i l’arribada, com de costum, es va fer des del Passeig Marítim, una sortida massa estreta per tanta gent.

Sancho Ayala va entrar en el lloc 30 de la general de-mostrant que està agafant un bon estat de forma, fent un molt bon temps d’1 hora 15 minuts i 12 segons.

Josep Miquel Alconchel es va estrenar en aquesta dis-tància i amb un temps d’1 hora 33 minuts i 46 segons va entrar al lloc 560 de la general i 2n de la seva categoria.

Josep Alconchel va entrar al lloc 693 de la general amb un temps d'1 hora i 37 minuts, rebaixant la marca de l’any passat en 4 minuts.

Josep M. Salaanavaabonritmefinselkm.11,peròun petit entrebanc li va fer perdre 5 minuts. Tot i això va cre-uar la meta al lloc 923 de la general amb un temps d’1 hora i 42 minuts.

La cursa va ser guanyada per Ignacio Caceres, amb un temps d’1 hora i 6 minuts.

En segon lloc va entrar Toni Bernado amb un temps d’1 hora 6 minuts i 40 segons.

En tercer lloc va entrar Juan Ramon Muñoz que va entrar amb un temps d’1 hora 9 minuts i 45 segons.

La categoria de dones va ser guanyada per l’atleta Man-resana Meritxell Calduch, amb un temps d’1 hora 16 minuts i 34 segons.

Segona va entrar la guanyadora de l’any passat M. Vi-nyet Noguero amb un temps d’1 hora 19 minuts i 42 segons.

I en tercer lloc va entrar Meritxell Bonet amb un temps d’1 hora 21 minuts.

L’últim atleta en passar la línia de meta ho va fer amb un temps de 2 hores i 10 minuts.

Pròximes Curses

21 gener 2007 Mitja Marató de TerrassaMitja Marató de muntanya “2turons” a MoiàCross de Sant Sebastià a SabadellCursa de l’Oli a Borges Blanques

28 de gener 2007: Mitja Marató de Cunit

04 de febrer 2007: Mitja Marató de Granollers

11 de febrer 2007: Mitja Marató de Barcelona

18 de febrer 2007: Mitja Marató de Gava

25 de febrer 2007: Sant Boi 10 Km.

[email protected] - Ctra. de Torà, 25 - SOLSONA

Envieu-nos els vostres articles, opinions, cròniques...

abans del DIMECRES al migdia a la nostra bústia de correu electrònic o

porteu-los a la nostra oficina

�� 501 - Divendres, 19-1-2007

Page 37: Celsona 501

Comunicat de la Junta als socis del C.F. SolsonaAlfinaldelapresenttemporadafinalitzaelmandat

de l’actual Junta Directiva del club. Considerem que hem acomplert gran part dels objectius que ens havíem proposat i pensem que el club necessita gent nova que pugui aportar idees noves i una il·lusió renovada, i per això hem decidit no optar a un altre mandat.

Per tal de facilitar la transició, demanem a qui estigui interessat a assumir responsabilitats en la gestió del club que es posi en contacte amb nosaltres al més aviat possible per facilitar la informació de gestió necessària i consensuar aquelles decisions que puguin afectar a les properes temporades.

Futbol C. F. Solsona

Futbol C. F. Solsona

1r equipDiumenge, 7 de gener de 2007:

CF Solsona, 2 - CF Pirinaica, 2CF Solsona: Ribera, Jiménez, Obiols, Cardona, Vilaseca, Mas I, Màrius, Sala, Soler, Alarcón. També: Jaray, Freixes, Viladrich, Sabata i Adri.

Diumenge, 14 de gener de 2007

CF Maurina Egara, 1CF Solsona, 3CF Solsona: Ribera, Jiménez, Obiols, Sabata, Alcázar, Cardona, Vilaseca, Freixes, Pavón, Màrius, Sala. També: Soler, Alarcón, Chava i Lombardo.Gols: (0 a 1) Min. 20, Cardona. (1 a 1) Min. 35. (2 a 1) Min. 55 i, (3 a 1) Min. 78.

El CF Solsona no passa pel seu millor moment, un punt sumat dels dotze últims possibles n’és la causa.

Diumenge, tot i controlar el partit en gairebé tot moment, van tenir la mala sort que els egarencs van materialitzar en gol totes les ocasions de gol que van fer.

Ara, el Solsona té cinc partits seguits a casa i tots, contra equips de la zona mitja-baixa de la taula que, haurien de propi-ciar una millora de resultats per tal de seguir a la part alta.

Actualment, els blaus, ocupen la tercera posició empatats a punts amb dos equips més. Resten a un punt del Santpedor que és el segon classificat i, a 7 punts del líder, el Cardona.

Infantils - 13/01/2007

C.F. Cardona, 1 - C.F. Solsona, 3Alineació: José Luis Castillo, David Alconchel, Arnau Murcia, Arnau Bajona, Remí Viladrich, Andreu Barniol, Jordi Puig, Gerard Roca, Jordi Sarri, Robert Tripiana, Vidal Ferrer, Marc Martínez, Jordi Lluís Oliva, Albert Aresté, Eric Testagorda, Guillem Barcons. Entrenador: Adrià Navarro. Massatgista: Josep Maria Vilaseca

Futbol pràcticEl partit jugat dissabte al camp del Cardona era en prin-

cipimoltdificultósatèsquel’equipdelaviladucalésundelsqueoptaalesprimeresplacesdelaclassificaciófinal.Aixòvafer que el Solsona sortís al camp molt concentrat i motivat pel seu entrenador i amb les idees clares, i no es deixés sorpren-dre, sobretot després de passar tants dies sense jugar partits de competició degut a les vacances de Nadal. El Cardona desplegà un futbol basat en un joc molt dur, quasi fora del reglament, i mirant de tirar passades llargues cap endavant utilitzant xuts forts cada cop que tocaven la pilota. Això va anar-li bé al Solsona que amb la defensa ben plantada al centre (Murcia i Bajona) i als laterals (Remí i Alconchel) no deixaven passar-ne ni una. Al mig del camp tenia molta feina, sobretot a esquivar puntades, i el treball del Gerard Roca destacava sobre el bon joc dels seus companys de zona (Andreu, Puig i Sarri). A la línia de davant els dos puntes (Robert i Vidal) portaven el perill en bones combinacions que no acabaven en gol per ben poc. En una jugada d’aquestes el Vidal feu pujar l’u a zero amb una contra personal. Amb aquest resultat s’anà al descans.

A la segona part el mister (Adri) intentà que els demés membres de l’equip que estaven convocats participessin per ajudar l’equip i així el Marc, l’Aresté, el Barcons, l’Eric i l’Oliva entraren en substitució d’altres companys i varen contribuir a augmentar la diferència de gols, aconseguits pel Robert i el Vidal respectivament. En línies generals potser no va ser un partit gaire vistós, però és inqüestionable que aquest és un equip que faunjocmoltpràcticieficaç,quefavaldrelespreferènciesdelseu entrenador, -treball físic, joc pràctic sense lluïments perso-nals, joc de contraatac- i que li està donant molt bons resultats, ja que és un equip molt difícil de batre.

el diablo viste de prada• Divendres, 19 - 1/4 d'11 nit (Dia de l'espectador)

• Dissabte, 20 - 11 nit• Diumenge, 21 - 2/4 de 8 vespre• Dilluns, 22 - 1/4 d'11 nit

happy feet (en català)• Dissabte, 20 - 1/4 de 7 tarda (Preu Dia de l'espectador)

• Diumenge, 21 - 5 tarda VAL p

er 0,5

0 Euro

s

per la

compra

d'una

entrad

a

EL DIABLO VIS

TE DE...

HAPPY FEET

13 ANYS APTA

��501 - Divendres, 19-1-2007

Page 38: Celsona 501

Aleví 1a Divisió Grup 9

Cal Rosal CF, 7 - CE Arrels, 0CE ARRELS: Jordi Vilà, Albert Vila, Sergi Brau, Ivan Martinez, Guillem Sala, Axel Novelles, Pau Vilar, Jordi Ollé, Roger Sala, Arnau Montaner, Guillem Vila, Guillem Pijuan i Lluís Sabata

Deu minuts de cada part ho compliquen tot

El retorn a la competició dels d’Arrels no va poder ser fructífer, ja que en la seva visita al camp de Cal Rosal van caure per un clar 7 a 0. Els de casa van fer la feina en deu minuts en cada període. A la primera part van aconseguir 4 gols i a la segona 3, tot i que la primera ocasió del partit va ser per als de Solsona, ja que al minut 2 de joc el Roger va estavellar la pilota al pal. Però després ja no van poder entrar al partit.

Aquest dissabte tindrem un partit de la nostra lliga, el que ens enfrontarà a l’Artés: serà a les 10,30 al municipal de Solsona.

Benjamí “A” CE Arrels 2ª Divisió (13-1-07)

C.E. Navàs, 6 - C.E. Arrels, 2Alineació: Marc Sala, Josep M., Albert, Miquel. P, David, Alguer i Carles. Pau, Livian i Adrià. Gols: Miquel. P (2).

Inici d’any amb derrota contundent

El Navàs va ser superior a l’Arrels durant tot el partit. I aixòesvaveurereflectitalresultatfinal.Durantlaprimerapartel verds no estaven concentrats pel partit i es van veure conti-nuats atacs del Navàs. L’Arrels només va arribar a la porteria contrària amb algun contraatac. Així doncs acabava el primer temps amb 3 a 0 en contra.

A la segona part va canviar relativament l’actitud dels verds.Totiaixònovasersuficientperremuntarelpartit.MiquelPujol va marcar els dos gols de l’Arrels amb uns contraatacs ràpids. Però el Navàs va desplegar un bon joc i va donar resultat. D’aquesta manera acabava el partit amb 6 gols a 2 favorable al Navàs.

Esperem que l’actitud dels verds canviï aviat, ja que hem fetunafeinamoltbenfetafinsara,iesperemquenos’espatlliara que estem a mitja lliga. La setmana que ve juguem a casa davant la Sagrada Família, un bon equip. Ànim!

Cadets Arrels

Arrels, 0 - Navarcles,1Jugadors: Xavi, Pere, Adrià, Ramon, Palla, Cambre, Miki, Carles, Oriol, Moncu, Jorge, Alex, Manolo, Costa, Uri.

El Navarcles s’encomana a la verge de Montserrat

Primera derrota a casa davant d’un Navarcles que va utilitzar la tàctica de surtir al camp i encomanar-se a la Verge deMontserrat,jaquel’Arrelserainfinitamentsuperior.Davantd’aquesta tàctica no es pot fer res.

Laprimerapartva ser infinitamenta favornostre, jaqueelNavarclesvaarribarunavegadaaportamitjançantunafalta i marcant l'únic gol del partit, mentre que l’Arrels arribava ambmoltafacilitataportafallant-unadarrerel’altra-finsa12oportunitats molt clares. Tot feia presagiar que quan entrés la primera no tindríem problemes en golejar, però no entraven.

A la segona part l’Arrels, en comptes de seguir com la primera part, es va perdre pel camp dominant i creant ocasi-ons, però jugant molt pressionat i fent la guerra cada un pel seu compte,perdentlaposicióenelcamp,finsacrearundescontroltotal dintre del camp. No obstant, seguien creant ocasions: una fregava el pal, una altra a les mans del porter... Mentre que el Navarcles no creava ni una sola ocasió.

Cal destacar l'Isidre Costa, que porta 2 partits jugant amb un altíssim nivell i el Pere, que després de fer un bon partit ho tiratotperlabordaenfinalitzarelpartit.

Futbol C. E. Arrels

Pau Grifell Marc Sala

Cadet Juvenil

Bon Salvador, 3 - C.E.Arrels, 3Alineació: Gore Aymerich, Mireia Casado, Ester Bajona, Ivette Casafont, Nerea Alós, Mireia Vila, Pilar Isanta i Eva Gangolells. Gols: Pilar Isanta: 1 - Nerea Alós: 1 - Mireia Vila: 1 - Entrenador: Àlex estany - Delegat: Joan Casado

Empat al camp del líderDissabte 13 de gener a les 10:00 es va disputar un

partit amb dues parts ben diferenciades.La primera part va començar amb el control de la

pilota per part de l’Arrels però sense crear ocasions bo-nes, l’equip local es va defensar molt bé i va aprofitar les seves ocasions. A la mitja part, el resultat era de 2-0, i feia pensar en una altra derrota. La segona part va començar com la primera, és a dir, molt control de la pilota però poques ocasions clares i l’equip rival arribant amb molta velocitat. Al minut 10 la Pilar va reduir el desavantatge (2-1) però tot seguit les locals feien el 3-1. Els últims 10 minuts van ser molt intensos i les noies de l’Arrels van demostrar que si a més de jugar la pilota hi posen ganes i empenta és molt difícil que els puguin plantar cara, i així va ser com l’equip va ser capaç d’empatar amb una bona triangulació que va culminar la Nerea i amb un gol de la Mireia Vila, fruit de l’empenta i les ganes de l’equip d’emportar-se un bon resultat.

Bon resultat que fa que les opcions de quedar primeres de grup segueixin intactes.

�� 501 - Divendres, 19-1-2007

Page 39: Celsona 501

Alevins-7

AMPA Sant Miquel 5C.E. Sant Llorenç 0Alineació : Dani, Lleïr, Joel, Xavu Grau, Josep M., Carles, Guillem de M., Jordi, Guillem Q., Xavier Ballarà, Ivan i Ramon

Primera derrota de la temporada

Després d’un molt bon inici d’entrada en com-petició, amb tots els partits guanyats a la primera fase, elsalevins7delC.E.SantLlorençvanrebrelaprimeraderrota de la temporada el passat dissabte al matí a Cornellà de Llobregat, on es van enfrontar al Sant Miquel en un partit que, tot i poder aguantar l’empat durant la primera part, acabarien perdent per 5 gols a 0. Probablement el fet que els jugadors de l’equip contrari fossin majors en edat i l’esgotament físic que hauria pogut suposar la setmana blanca que van realitzar al Port del Comte la setmana prèvia al partit podrien ser les causes de la derrota. Els alevins tenen la seva propera cita aquest dissabte a les 12 del migdia al camp de Sant Llorenç,ons’enfrontaranal’Almeda.

C.E. Sant Llorenç 3Torruella de Baix 1Alineació : Marc, Farràs, Gerard, Abel, Ricard, Simeó, Grimi, Canals, Rovira, Costa i Roberto. També Amorós, David i Damià.

“Les Morunyedes” comencen a conèixer la victòria

No només el clima ha canviat al camp de futbol del Sant Llorenç sinó que, a banda de poder disfrutar d’una temperatura agradable durant el partit, els aficionats del Sant Llorenç enguany poden disfrutar amb els gols de l’equip. El passat dissabte el Sant Llorenç va tornar a guanyar a casa en un partit on la superioritat numèrica (els visitants només eren 9) va ser una de les claus de la victòria.

Tot i que el Sant Llorenç no va fer un molt bon partit tenint en compte les circumstàncies clarament favorables, finalment va saber aprofitar l’ocasió i va aconseguir els tres punts. El primer gol el va aconseguir Rovira després d’algunes oportunitats fallides. Amb aquest resultat d’1 a 0 s’arribaria al descans. Al començament de la segona meitat arribaria l’empat per part dels visitants però el Sant Llorenç no es va arronsar i va seguir disposant de bones oportunitats com una de Roberto després d’una bona passada de Costa o un xut de Simeó que va fregar el travesser. Després de l’expulsió de Gerard per doble amo-nestació, arribaria el penal que, transformat per Amorós donaria de nou la victòria als locals. El mateix Amorós seria l’encarregat de fer el 3 a 1 definitiu i 3 punts més a la btuxaca.

Esports Vall de Lord Dolors Pujols

Solsonès Modelisme Josep M. Borés - Fotos: Ramon Muntada

Esmorzar social del Solsonès Modelisme

L'esmorzar anual reuneix als socis i simpatitzants del modelisme en un

matí festiu

Moment de la posada en marxa del motor d'una Buker

Tots els aficionats al modelisme que eren a l'esmorzar

Diumenge passat es va organitzar al camp de vol del Pla d'Olius, el tradicional esmorzar de Nadal del Solsonès Modelis-me. L'event serveix per reunir per un dia atotselsaficionatsaaquesthobbieiqueper diferentsmotius practiquen l'aficióa diferents hores i dies. Cotxes radio-controlats, avions, helicòpters i velers es reuneixen davant les graelles de carn a la brasa, pa amb tomàquet, els torrons que hagin sobrat del Nadal, el cafè i l'additiu que fa que la jornada sigui una de les més interessants de l'any.

El dia esplèndid per l'època de l'any, amb un sol de justícia que feia que a les

10 del matí els anoracs ja molestessin. Enguany es va comptar amb la presència d'aficionatsdeRipolletquevanfervolaruna preciosa Buker, gent de Mollerussa, aficionatsalmaquetismedevaixells,gentd'Igualada... El dia va ser rodó sense haver de lamentar cap incident (habituals els altres anys) que va fer que els modelistes tornessin a casa amb els avions sencers.

Reiterem que si algú està engrescat a veure què és i com funciona tot aquest món, només heu de venir, els diumenges al matí al camp de vol que hi ha al Pla d'Olius, a 100 metres de la rotonda de la carretera de la Llosa del Cavall.

��501 - Divendres, 19-1-2007

Page 40: Celsona 501

A porta tancadaUns desafortunats incidents provocats en finalitzar

el darrer partit del sènior a Solsona contra el C.B. Castell-bisbal, el passat 16 de desembre, en què es va interpretar que hi havia hagut una agressió a l’àrbitre, han provocat una sanció al C.B.Solsona que comporta, a banda d’una sanció econòmica, el tancament del pavelló a la compe-tició oficial de bàsquet durant una jornada. El Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva de la Federació ha autoritzat que els partits es puguin jugar a Solsona, però a porta tancada, per la qual cosa, NO HI PODRÀ HAVER CAP ESPECTADOR en tots els partits de bàsquet d’aquest dissabte a Solsona.

Val a dir que la malaurada acció la va dur a terme una persona prou coneguda a nivell local i amb unes carac-terístiques personals determinades. El club va al·legar que es va tractar d’una actitud transgressora més que agressora, feta per una persona que - tot i ser adulta – adopta un com-portament pueril en pretendre humiliar un àrbitre, i no és conscient de la transcendència i responsabilitat dels seus actes. El Comitè va sancionar perquè tot i les especials circumstàncies i els atenuants que es donaven en aquest cas, el club tenia la responsabilitat d’evitar que passés aquest incident i va optar per imposar la mínima sanció prevista en el reglament jurisdiccional.

El Club reconeix que el que va passar - en si - és absolutament reprovable i condemnable, a banda de les especials circumstàncies personals de qui va provocar l’incident; i aquesta situació, en tot cas, ens pot portar a fer una reflexió sobre el context en què es va generar, per evitar que en un futur el bàsquet torni a ser notícia per un fet antiesportiu.

Cada cap de setmana es juguen a Catalunya milers de partits oficials de bàsquet i uns dels problemes més greus amb que es troba la FCBA és disposar de prou àrbitres, - suficientment capacitats - per atendre les necessitats de la competició. No millorarem el nivell de l’arbitratge protes-tant de forma excessiva i continuada les decisions arbitrals. Els afeccionats hem de reconèixer que a vegades s’escalfa massa l’ambient de la graderia en comptes de centrar-nos en animar i donar suport a l’equip. Darrerament cada vegada hi ha més públic. El pavelló nou gairebé s’emplena en els partits del sènior. Això és molt bo si sabem – entre tots – canalitzar-ho positivament i l’excessiva pressió ambiental que es genera darrerament en els partits dels sèniors esdevé simplement ànim i suport a l’equip.

I per part dels jugadors, hauríem de poder limitar-nos cada setmana a destacar el bon joc i la indubtable qualitat tècnica d’un equip que pot assolir l’ascens si es concentra simplement en entrenar bé i jugar amb el cap. Un equip els components del qual no haurien de caure en provocacions fàcils d’adversaris; no haurien de generar picabaralles ni adoptar mai conductes antiesportives que acaben perjudicant la resta de companys, el club i, en da-rrera instància, l’afició al bàsquet.

Bàsquet C.B. Solsona

El calendari

Un cap de setmana amb la singularitat que el públic no podrà gaudir dels set partits que es jugaran a casa, a porta tancada:

Els solsonins que no puguin passar sense bàsquet aquest cap de setmana, sempre podran anar a seguir els equips del C.B. Solsonaenalgundelsdesplaçaments,sónsis:

Anecdotari: VIPS al pavelló

Sempre hem dit que els partits de bàsquet porten cada cap de setmana a Solsona a una quantitat gens menyspreable de visitants, fonamentalment pares i mares de jugadors de diferents edats i categories. I entre aquests visitants passa que - de tant en tant - ens vénen alguns personatges prou coneguts. Sense anar més lluny, la crònica de bàsquet del pavelló solsoní delpassatcapdesetmanapodia interessarfinsa total “Lecturas”: al matí hi va haver un bon enrenou a la graderia perquè la presentadora televisiva i model ElsaAnkahaviavingutaSolsonaaveurelasevafilla,jugadora del pre-infantil femení del Sant Quirze. I a la tarda va ser el destacat ex-jugador RafaJofresa qui va veniraveurelasevafilla,basedelsegonequipdel’UBBarça,alcadetpreferent.

A Solsona, els partits de bàsquet aquest cap de setmana no podran tenir públic, s'han de jugar a porta tancada

Les notícies del bàsquet

�0 501 - Divendres, 19-1-2007

Page 41: Celsona 501

Ja sé que el CB Solsona no en té culpa, que és tot tema de federacions i diversos reglaments, que algun cop, perden la lògica. Per això no vull contestar a ningú, ja que només expresso la meva opinió sobre aquest tema.

Estic parlant de la sanció rebuda per l’equip solsonídebàsquet,desprésqueunaficionatlocalagredís l’àrbitre que xiulava el difícil partit de l’equip sènior contra un dels millors equips de la categoria, el Castellbisbal.

Sé que la professió de l’arbitratge és, pos-siblement, una feina mal pagada pels molts danys rebuts (tan físicament, com psicològicament). Jo mateix, jugador d’aquest club, he escridassat algun cop a un àrbitre tant dins com fora de la pista. Més tard, en rumiar-ho, penso que ell també és persona, es pot equivocar. Tot i que ens sembla que en el que ha errat és una cosa molt bàsica, sempre es pot cometre un error. I en aquest cas, deixant a part la delicada tasca de l’arbitratge, crec que la Federació Catalana de Basquetbol ha comès un error. Sí, ells també són persones, per això l’accepto. Però si, des-prés de cometre un error, ens corregeixen, el pròxim cop ens recordarem del que ens han corregit.

Crec que la sanció imposada al club solsoní és una sanció poc pensada i molt senzilla. El CB Solsona ha sigut sancionat amb el tancament al públic en tots els partits d’aquest cap de setmana. Precisament, aquests dies, l’equip visitant del Llívia en categoria pre-mini ens visita. Què han de pensar els pares de l’altre equip que no podran accedir a veure el matx? En aquestes categories, estimada Federació, els nens juguen a passar-s’ho bé i perquè els vegin els seus familiars.

Nohosé,crecquejugaraportatancadafinsa categoria pre-infantil, és una autèntica bajanada, perquè ja estàs extraient la motivació que els nens (no jugadors, sinó nens) posen en aquest partit, sobretot si es tracta d’un club com el CB Solsona, on els nens no són escollits per la seva qualitat, sinó que hem d’acceptar les il·lusions dels nens i poten-ciar-les, que també és prou bo, només cal mirar les categories dels nostres equips. Finalment, vull expressar la meva conformitat de nou a la sanció que ha rebut el club, però sobretot, fent aquestes petites recomanacions, que crec que ens ajudaran a tots a millorar aquest noble esport, ja que, senyores i senyors, Catalunya és una de les millors comuni-tats autònomes en basquetbol d’Espanya. La millor selecció del món.

Campionat de Catalunya Cadet Femení:Solsona/Torelló B.F., 46AEC Collblanc Torrassa(UB 92), 41Parcials: 14-13 / 20-20 / 34-27 / 46-41. Berta Codina 10, Elena Sierra 2, Mar Portet 7, Míriam Martínez 10, Cristina Bubé 13, -cinc inicial- Anna Estany, Marta Cintas 2, Paula Vilaginés 2, Anna Sepúlveda.

Seguim suman i sense la Carla:Després del parèntesi nadalenc s’ha reprès la competició. El

Solsona/Torelló rebia la visita del Collblanc de l’Hospitalet, equip que deixa el nom al UB Barça, perquè aquest pugui tenir dos equips jugant a la màxima categoria. Més ben dit: aquest equip es el Cadet de primer any de l'UB Barça. A priori es presentava com un enfrontament complicat, diferent dels que havíem tingut fins ara: Era el primer partit que no es disposava de la Carla. (Recordem que s’està recuperant d’una lesió de canell, però encara li queden unes quantes setmanes de baixa.) Aquesta jugadora últimament estava pletòrica, sobretot en atac, i a més donava molta confiança a la resta del grup.

El partit ha estat discret i bastant ajustat, amb les locals domi-nant lleugerament en el marcador. Però la clau de l’èxit sens dubte ha estat la defensa. Les barcelonines anotaven amb moltes dificultats. A més a més hi ha hagut molt poques errades defensives. Llàstima del desastrós percentatge de tirs lliures (2de 16), per obtenir una vitòria més clara. De totes maneres la victòria és molt important ja que l’equip ha vist que sense la Carla també es pot guanyar.

Com anècdota destacable esmentem la presència, a la graderia del nou pavelló de Solsona, de tot un crack del món basquetbolistic; en RAFA JOFRESA. No us confongue-ho pas que sigui un nou fixatge d’hivern pel CB Solsona. Només estava gaudint del partit que disputava la seva filla, que, per cert: és una bona base.

Bàsquet C.B. Solsona

Bàsquet sènior masculí

Gasso Ripollet “A” 59TB Assessors CB Solsona, 69Parcials: 17-18 28-35 46-48 59-69Jugadors: Pera, Quirirco, Viladrich, Merino, Sala--- 5 inicial---Vives

Gran partit

Els nostres joves van saber estar a l’alçada de les circumstàncies i van enportar-se una victòria que quasi se'ns esfuma per la duresa que es va viure a la pista. Els locals, de jugar a bàsquet: poc; de comparar els solsonins en les seves accions: el que faci falta. El nostre joc va ser lent, molt con-trolat, i sobretot molt incisiu, precís. S’ha de felicitar el saber estar a pista. No es va contestar a cap agressió, i es va marxar per la porta gran, malgrat que al final del partit hi va haber alguna paraula de més, degut als nervis, i es va poder veure la pell que portaven a sobre.

Felicitem amb majúscules els solsonins. Molt bé!Ara cal afrontar el desiciu partit contra Sant Cugat

de vital importancia, i potser un dels millors partits de la temporada.

Opinió Gerard Solé

Una sanció poc raonada

Recomanacions d’un jove entrenador i ja vell jugador

�1501 - Divendres, 19-1-2007

Page 42: Celsona 501

Mini-mixte “A”

C. B. Castellbisbal, 61C. B. Solsona-mixte “A”, 60Sergi Palou 2, Gerard Cabestany 13, Xavier Caballol, Eric Masdenpinós 2, Jordi Comellas 10, Francesc Solé 15, Edgar Rodríguez 4, Jan Carol 14.Parcials: 14-8 / 29-23 / 35-37 / 43-49 / 49-52 / 61-60.

Els solsonins es mereixien més

Tot i la derrota per la mínima, els jugadors solsonins han quedat satisfets del bon partit que han fet. Només ha mancat una miqueta de sort per poder-se endur una victòria. Tot i la igualtat que hi ha hagut durant el matx, semblava que serien els solsonins els que es veien més capacitats per guanyar. El que ha passat és que en els moments finals la sort s’ha aliat amb els locals: Els solsonins han desaprofitat un parell de jugades clares sota els taulells, per sentenciar. I en canvi, els barcelonins han anotat amb tirs gairebé a la desesperada. De totes maneres, no s’ha de treure mèrit a cap dels dos conjunts, ja que han ofert un partit vibrant, vistós i sobretot emocionant.

Bàsquet C.B. Solsona

Júnior Femení

C.B.Solsona, 56Promueve Apada Sagrat Cor, 51Cris 4, Ari 14 (4 triples), Paula, Gemmeta 4, Laura V. 2, Clara 8, Diana 11, Mònica i Alba 13 (1 triple)

Partit emocionant resolt als últims 3 minuts…

Les noies de Bigmat Terrimat comencen el 2007 amb victòria.Elpartitvasermoltemocionantinoesvaresoldrefinsa l'últim minut. Així el primer quart intercanvi de cistelles per cadaequip,lesjugadorestaronjaarribavenalfinaldelprimerquart amb un avantage de 3 punts (17 a 14). El segon quart va ser una calca del primer. Les defenses van millorar als 2 equips; així doncs, a la mitja part, el resultat era de 29 a 27. El tercer quart va ser caòtic per l’equip solsoní. Les visitants es van plantar amb una zona 2-3 que va desestabilitzar i destrempar les solsonines. Les visitants defensaven bé i sortien al contraatac fàcilmentgràciesaunbalançdefensiunuldel’equiplocal.Així,alfinaldelquart,elmarcadorerade35a40.Faltaven10min.is'havia d'apretar. Les solsonines també es van plantar amb zona ihivahaverintercanvidecistelleselsprimersminutsfinsal37(resultat43a48).Llavorslessolsoninesvanpujarfilesi3o4robadesentrelaDiana,laPaulailaClarafinalitzadesambbonstirsdel’Ari,dostriplesdelaqualavançavenlessolsonines.Elsúltims segons van ser per tirs lliures pels 2 equips, Aquí els vi-sitnats van reduir la diferència d'un punt al marcador per acabar ambun56a51.S'hacomençatl'anyguanyantperòespodenarreglar3o4coses.Duesdemoltimportants:balançdefensiui rebot defensiu. Si millorem aquests aspectes i podem córrer , guanyarem més partits. Apa, ara a entrenar bé i a per totes.

Pre-mini

CB Puig Reig, 47CB Solsona, 50Jugadors del CB Solsona: Fran Martínez, Francesc Rodríguez, Arnau Torramorell, Maria Rodríguez, Jaume Merino, Alba Massana, Marc Caelles, Júlia Sala i Xavier Vilardell.

Partit divertitPartitenelqueelSolsonavacomençardominanttant

eljoccomelmarcador.Elsnostresjugadorsvanaprofitareldesconcert inicial del Puig Reig per robar algunes pilotes i va fer contraatacs ràpids i amb encert.

Després dels dos primers períodes el partit es va igualar en el marcador. Els jugadors del Solsona tenien encert de cara acistellaiencanvielPuigReig,fentservirl’alçadadelsseusjugadors, dominava el rebot i aconseguia cistelles fàcils.

Elfinaldelpartitvaseremocionant,decidint-sealfinali decantant-se a favor del CB Solsona.

Tot i el bon resultat, cal que alguns jugadors comencin a agafar responsabilitats en el joc de l’equip i que d’altres hi posin més ganes.

Bàsquet cadet masculí “A”

Escola Joviat, 62CB Solsona “A” 76Parcials: 23-20 42-28 51-51 76-62Jugadors: Jordi, Guille, Andrew, Marcel, Dani V, Dani P, Oriol, Pedro, Cases, Abella, Casals, Marc.

Reaccionant tardEls joves solsonins, van reaccionar molt tard en

un partit en que es podia haber aconseguit una victòria molt plàcida. El treball es feia pesat, i les vacances es notaven d’una manera molt acusada. La defensa va ser del tot intermitent i no es va poder veure un partit gaire lluït. Tot i que l’atac, gràcies a les individualitats, es va poder anotar, no es tenia un patró molt clar.

Per sort, la reacció, encara que tard, va existir, i els joves solsonins van poder aconseguir una victòria que és positiva de cara a les nostres aspiracions de poder acabar en les primeres posicions de la lliga de nivell A-2.

Bonpartit,peròinsuficient.

�� 501 - Divendres, 19-1-2007

Page 43: Celsona 501

El nostre punt de partida serà Gavarnie, un petit poble de muntanya que té tots els ingredients per visitar i descobrir tots els racons que amaga, com el seu gran massís, el Vignemale, un tresor per els amants de la muntanya.

Gavarnie (1345 m) seguirem l’estreta carretera que puja fins la presa d’Ossoue (12 km) (1800 m) aparcaments. Agafarem el corriol que segueix pel costat dret del llac i que

Pic Longue 3298m (VIGNEMALE)

Secció de Muntanya Jaume Cots

Descens: (Mateix itinerari) Atenció a la caiguda de pedres!!Material: (Grampons, Piolet, corda, Casc)Desnivell: 1498 mRefugi Baysselance (2651 m) Obert tot l’any

Entrada al Glaciar d'Ossoue

Cim del Pic Longue

correspon amb el GR10 de la ruta pirinenca francesa. Durant un parell d’hores caminarem per unes pendents moderades fins topar amb les coves perforades les “Grottes de Bellevue” que serveixen d’aixopluc per molts alpinistes en temporada hivernal. A partir d’aquí abandonarem el GR10 ( aquest porta al refugi Baysselance). Nosaltres enfilarem la pendent bruscament fins arribar al peu del glaciar d’Ossoue (Fites) (30m). Anirem pujant per la neu del glaciar pel seu costat esquerre, evitant així el gran nombre de clivelles. A mesura que guanyem desnivell deixarem a la nostra dreta el petit Vignemale, punta Chausenque i el pitó Carre fins arribar al gran Plateau i seguidament la paret sud del pic Longue ( 3’30h). Ja nomès ens quedarà grimpar (I,II) per la part central de la paret, on la roca és més compacta i ens porta directament al vertiginós cim del pic Longue 3298m (4h).

El restaurant La Masia de Lleida va acollir el passat 13 de gener la festa del Moto Club Segre que aquesta entitat ofereix als seus socis i corredors en agraïment i reconeixe-ment pels seus triomfs.

Entre l’assistència es podia comptar amb l’actual campió del món d’Enduro IVAN CERVANTES i la jove CARLA CALDERER , sotscampiona del món de trial per equips, campiona de Catalunya i sots campiona d’Espanya, que va rebre el seu reconeixement de mans de Montse Parra, regidora d’Esports de l’ajuntament de Lleida.

Entre altres pilots també hi eren presents Xavier Galindo i Emili Alzamora.

Trial Pau Xarau - General Manager

El Moto Club Segre reconeix els mèrits esportius de la pilot Carla Calderer

��501 - Divendres, 19-1-2007

Page 44: Celsona 501

Sant Julià CE, 5PB Solsona La Xurre, 6 PB SOLSONA LA XURRE: Albert, Sito, Obiols, Santacana, Ricard, Javi, Rafart, Llosada i JoanÀrbitres: Blázquez i HerreroGols: 1a part : 1-0 Min.6 Jiménez, 2-0 min.8 Ferreiro, 3-0 min.11 Ibáñez, 3-1 min.17 Santacana, 3-2 min.18 Sito, 3-3 min.20 Obiols 2a part: 3-4 min.24 Javi, 4-4 min.26 Gómez, 5-4 min.35 Gómez, 5-5 min.35 Obiols, 5-6 min.37 Sito

Victòria agònica

El retorn dels de LA XURRE a la competició no podia sermillor,jaquetotihaverdepatirfinsalfinal,vantornardeterres andorranes amb els tres punts en joc davant d’un rival directe.

Elpartitnovacomençargairebé,jaqueelslocalsvanaconseguiravançar-sealmarcadorfinsaun3a0.Aixòsupo-sava,peralsdelaPenya,haverd’esforçar-semés.

De totes maneres els de Solsona en arribar al descans ja havien igualat el marcador.

La reanudació del partit en la segona part va fer que els visitants s’avancessin per primer cop, cosa que va durar poc, ja que els de Sant Julià van tornar a capgirar en deu minuts. Els de LA XURRE, però, en la jugada de servei de centre van tornar a empatar i dos minuts més tard feien el sisè. A partir d’aquí els tres últims minuts van ser de nerviosisme per als de la Penya, ja que els locals van abocar-se a la porteria defensada per l’Albert per tal d’igualar el marcador, però no van poder aconseguir-ho.

Aquestavictòriafaqueespugiunllocalaclassificaciói es mantinguin les diferències amb els equips que van per sobre de la Penya.

JORNADA 13CCR CASTELLDEFELS - PB CASTELLDEFELS ............4 – 5SICORIS CLUB - SPORTING ESPLUGUES ..................3 – 3SANT JULIA CE - PB SOLSONA LA XURRE ...............5 – 6CASA ALCALA - NATACIO SABADELL .........................3 – 5NÀSTIC DE TARRAGONA - TABIGUIX VILASECA FS ...3 – 3TARREGA FS - MARTORELL FS .................................2 – 3ST ANDREU DE LA BARCA - W. SANT CUGAT ............9 – 5CRISTEC BALAGUER FS - PB TRINITAT VELLA ..........7 – 3

Juvenil 2a divisió B Grup 4

Futsal Cervelló, 2PB Solsona La Xurre, 5

Suma i segueix

Els juvenils de la Penya van aconseguir una important victòria al cap del líder de la categoria per unclar2a5.ElsdeLAXURREvansaberaprofitarelscontracops amb que sortien a l’atac per endur-se el partit. El joc va ser distret i ja al descans els solsonins se'n van anar al vestidor amb avantatge d'1 a 2.

L’agenda del cap de setmana és la següent:

Diumenge 21 de genera les 10,30 h juvenil 2a divisió B grup 4

PB Solsona la XurreCentre d’Esports Collbató

A les 12,00 h sènior 1a nacional B grup 2PB Solsona la Xurre

Sicoris Club

Futbol Sala PB Solsona La Xurre

c. c

aste

ll, 8

so

lson

a9

73

48

00

78

�� 501 - Divendres, 19-1-2007

Page 45: Celsona 501

Lliga de Botifarra Xavier Solà i Bosch, coordinador

CDC i JNC del Solsonès

La lliga de BotifarraRESULTATS

LLADURS – C. DE LA RIBERA ......................................5-5 OLIUS - SOLSONA ...........................................................3-7RINER - PINELL ...............................................................3-7NAVÈS - ODÈN .................................................................2-8

PRÒXIMA JORNADA 27/28 DE GENERNAVÈS - OLIUS ....................................Diumenge 2/4 de 6 hRINER - LLADURS ........................................ Diumenge 6 hODÈN - SOLSONA .......................................... Diumenge 6 hPINELL – C. DE LA RIBERA ........................... Dissabte 7 h

JORNADA 12 - 13 i 14 de GENEROLIUS – CAMBRILS ................................................................................... 5-2CLÍNICA VET. “EL SOLSONÈS” – SOLSONA ........................................... 5-2 CLARIANA DE CARDENER – CASTELLAR DE LA RIBERA ...................... 1-2BAR CASTELL – NAVÈS ........................................................................... 6-2HOMBRES G – SANT LLORENÇ .............................................................. 1-5LLADURS – FONDA NIN ............................................................... 8-4EXCAVACIONS J. RIBERA – LLOBERA ....................no es disposa del resultatESPORTIU FREIXINET – SANT CLIMENÇ ...............no es disposa del resultatMONTMAJOR – ARDÈVOL .......................................................................5-4

CALENDARI PROPERA JORNADAJORNADA 13 - 20 i 21 de GENER

OLIUS – MONTMAJOR ( a les 17 h al Pi) ADRIÀ

CAMBRILS – CLÍNICA VETERINÀRIA “EL SOLSONÈS” ( a les 16.45 h a Cambrils) FELICES

SOLSONA – CLARIANA DE CARDENER (a les 15.45 h al pavelló) ADRIÀ

CASTELLAR DE LA RIBERA – BAR CASTELL (a les 18 h a Castellar) XELI

NAVÈS – HOMBRES G ( a les 16 h a Navès) XELI

SANT LLORENÇ DE MORUNYS – LLADURS (a les 18.30 h a St. Llorenç) FELICES

FONDA NIN – EXCAVACIONS J. RIBERA (a les 19.30 h a St. Llorenç) FELICES

LLOBERA – ESPORTIU FREIXINET (diumenge, a les 12.45 a Llobera) IONEL

SANT CLIMENÇ -ARDÈVOL (diumenge, a les 11.15 h a St. Climenç) IONEL

Lliga Comarcal Servei de Premsa del Consell Comarcal Lliga comarcal Víctor Rodríguez

Clínica Veterinària, 5Solsona, 2

El passat dissabte el Clínica va deixar la travessa de la comarcal sense guanyador per segona vegada. Davant la sorpresa de molts, va aconseguir doblegar el Solsona per un sofert 5-2. El Solsona es va posar per davant a la primera part, però amb una disposició molt seriosa, el Clínica va aconseguir empatar abans del descans i agafar dos gols més d'avantatge a la represa. Aquí va ser quan el Santi, porter del Clínica, es va multiplicar i va congelar el marcador del Solsona al “2”. L’espectacular actuació del porter del Clínica va desesperar el rival i va donar ales a un equip que amb ràpids contratacs va aconseguir arribar a la meta.

[email protected] - Ctra. de Torà, 25 - SOLSONA

Envieu-nos els vostres articles, opinions, cròniques...

abans del DIMECRES al migdia a la nostra bústia de correu electrònic o

porteu-los a la nostra oficina

��501 - Divendres, 19-1-2007

Page 46: Celsona 501

Ràdio Josep Àngel Colomés

SECSMACHINE II: Cd a la venda

Aquesta setmana continua, juntament amb el Celsona, la venda del seu nou disc.

Demaneu-lo a la llibreria...

Música Josep M. Borés

FORMACIÓ PEL CONCERT DEL 12 GENER DEL 2007 A L’SPUTNIK DE SOLSONA: Toni “Petri”, guitarra acústica i veu - Josep “Pitu”, guitarra elèctrica i veu - Antònia “Tuanet”, harmònica i veus - Toni “Lyon”, baix elèctric - Ivan, bateria electrònica

Bon rock d’autor amb Tingla2 a l’Sputnik

La formació bagenca amb arrels manresanes i santpedo-renques TINGLA2 va dur a l’Sputnik divendres passat una càlida dosis de música que va satisfer el públic solsoní en aquest primer concert del 2007 a la sala solsonina. Amb un recull de cançonspròpies,sensedeixardebandaunesatractivesversionscatalanitzades de Dylan i Eric Clàpton, Tingla2 va oferir tota lasevacreativitatambtemescom“Ska-pem-nos”,unacançóquebarrejadiferentsmelodiesicançonsirlandesesenformatska.Lessevescançonsensparlendelavidaquotidiana,apartird’idees que prenen als mateixos bars, a la feina, o en el dia a dia,peraixònoelscostaresescriurecançonsdedicades,comun “Call me love a l’Sputnik”.

Relació de premiats pels Reis de l'Estació de Servei Setelsis

1. TELÈFON DIGITAL ........................................MºDolors Capsada2. TELÈFON DIGITAL ...................................................Joan Sabata 3.PERNIL .................................................................... David Cervilla 4. MALETA ................................................................Carles Navarro5. MALETA .............................................................. Raquel Vilaseca6. MALETA .................................................................Eva Villarraso7. RADIO ALARMA ...............................................Beatriz Martinez8. PAELLA ELÈCTRICA .................................... Viladrich Viladrich9. SANDVITXERA .......................................................... Joan Closa 10. PAELLA PEIX .......................................................... Anna Graell11. PAELLA PEIX ........................................................... Carles Font12. ESPREMEDORA ...............................................Antoni Marquez13. COBERTERIA ................................................Josep Mº Parcerisa14. CAFETERA VALIRA VITRO ..............................Josep Muntada 15. MOTXILLA PICNIC ............................................Josep Mº Pensi16. MÀQUINA D’AFAITAR .....................................xavier Sanchez17. MÀQUINA D’AFAITAR ................................... Josep Ant. Cruz18. MÀQUINA D’AFAITAR .........................................Antoni Caro19. BOSSA TÈRMICA .................................................. Francesc Irla20. FOLRE POLAR ..................................................Rosa Gangolells21. FOLRE POLAR .......................................................Antoni Costa 22. FOLRE POLAR .........................................................Candi Pujol23. FOLRE POLAR ....................................................... Lluís Codina24. GANIVET MULTIÚS ............................................. David Semis25. MANTA COTXE ....................................................Anna Ginestà26. MANTA COTXE ............................................................. Meliton 27. MANTA COTXE ...................................................... Enrric Serra28. AURICULAR TELE .................................................Josep Casals29. AURICULAR TELE .............................................Joan Lluís Vila 30. AURICULAR TELE .....................................................Enric Prat31. AURICULAR TELE ...................................................Simeó Solé32. AURICULAR TELE .........................................Marta Coromines33. AURICULAR TELE .................................................. Jordi Canto34. AURICULAR TELE .........................................Argentina Angrill35. PILOTA CUIR .......................................................Raul Guerrero36. PILOTA CUIR .............................................................. Joan Reig37. PILOTA CUIR ........................................................ Josep Codina 38. PILOTA CUIR ....................................................................... Isan 39. ARMILLA COLOR BLAU .................................Elena Pelegrina40. MOTXILLA MENTOS...................................Montserrat Codina 41. MOTXILLA MENTOS.......................................... Sergi Vendrell42. FLOTADOR RODA PER PLATJA .........................J. Testagorda43. RELLOTGE POLSERA .............................................Ramon Riu44. RELLOTGE POLSERA ...................................... Manel Sanchez45. ESTERILLA PLATJA ............................................. Vicenç Selles46. ESTERILLA PLATJA .......................................................Antolin47. ESTERILLA PLATJA .................................... Domenec Casafont48. JERSEI VERMELL JUANOLA ...........................Grabiel Garasa 49. DAVANTAL ................................................................Roser Pons50. ARMILLA REFLECTANT ...........................Miquel Mingorance51. MONEDER I CARTERA ..................................... Ramon Franco 52. RADIO KINDER ...............................................Ramon Camañes53. RADIO KINDER .......................................................Laia Moron54. PARAIGUA ..........................................................Eduard Victoni55. PARAIGUA .............................................................. Joan Ribalta56. MOTXILLA VERDA ...............................................Vicens Biols57. MOTXILLA VERDA .........................................Lluís Torrecillas58. MOTXILLA VERDA .............................................. Rosa Ribalta59. NEVERA PORTÀTIL ................................ Josep Anton Baraldes60. CUBITERA .............................................................. Josep Ribera

Concursos Estació de Servei Setelsis

�� 501 - Divendres, 19-1-2007

Page 47: Celsona 501

Passatemps Marta C.

Les 7 diferènciesDes d’ahir a la plaça de la Ribera hi trobem un monolit cúbic amb uns placa on hi figura la inscripció de la Declaració dels Drets Humans

Podries trobar les 7 diferències entre aquestes dues imatges de la plaça?

Solucions corresponents a la setmana passada

L'acudit del Simi

��501 - Divendres, 19-1-2007

Page 48: Celsona 501