C:\documents and settings\usuario\escritorio\goya

11
Ingrid Chonillo

Transcript of C:\documents and settings\usuario\escritorio\goya

Ingrid Chonillo

Fou un pintor i gravador Fou un pintor i gravador aragonès que va néixer aragonès que va néixer 1746.1746.

La seva obra abasta la La seva obra abasta la pintura de cavallet i pintura de cavallet i mural, el gravat i el mural, el gravat i el dibuix, va desenvolupar dibuix, va desenvolupar un estil que inaugura el un estil que inaugura el romanticisme.romanticisme.

Cartons per tapissosCartons per tapissos

Goya Goya començà la seva començà la seva tasca de realitzar cartons tasca de realitzar cartons per a tapissos, tasca per a tapissos, tasca menor com a pintor però menor com a pintor però important per a introduir-important per a introduir-se en els cercles se en els cercles aristocràtics. A més, hi aristocràtics. A més, hi havia la dificultat afegida havia la dificultat afegida de conjugar el rococó de de conjugar el rococó de Tiepolo i el Tiepolo i el neoclassicisme. neoclassicisme.

SèriesSèries Primera sèrie: Realitzada el 1775, Primera sèrie: Realitzada el 1775,

consta de nou quadres de tema consta de nou quadres de tema cinegètic realitzats per a la decoració cinegètic realitzats per a la decoració del menjador dels Prínceps d'Astúries del menjador dels Prínceps d'Astúries els futurs Carles IV i Maria Lluïsa de els futurs Carles IV i Maria Lluïsa de Borbó-Parma a El Escorial.Borbó-Parma a El Escorial.

Segona sèrie: el tema és la Segona sèrie: el tema és la representació de diversions populars. representació de diversions populars. Les obres executades entre 1776 i Les obres executades entre 1776 i 1778, destinades al menjador dels 1778, destinades al menjador dels prínceps del Palau Reial del Pardo.prínceps del Palau Reial del Pardo.

Tercera sèrie: Tercera sèrie: un encàrrec per a un encàrrec per a pintar un quadre per la Real Basílica pintar un quadre per la Real Basílica de San Francisco el Grande i per a de San Francisco el Grande i per a una de les cúpules de la basílica del una de les cúpules de la basílica del Pilar.Pilar.

Quarta sèrie: Amb destinació al Quarta sèrie: Amb destinació al despatx del nou rei Carles IV a El despatx del nou rei Carles IV a El Escorial, emprengué l'execució d'una Escorial, emprengué l'execució d'una altra sèrie de cartrons entre 1788 i altra sèrie de cartrons entre 1788 i 1792. Els temes adquiriren matisos 1792. Els temes adquiriren matisos satírics.satírics.

Pintura religiosaPintura religiosa

L'artista diposità L'artista diposità grans esperances en grans esperances en la decoració de la la decoració de la cúpula cúpula Regina Regina Martirum i les seves Martirum i les seves petxines, car la seva petxines, car la seva feina com a pintor de feina com a pintor de cartrons no podia cartrons no podia satisfer la seves satisfer la seves aspiracions com a aspiracions com a gran pintor. gran pintor.

Obres destacadesObres destacades

El tres de maig, és una El tres de maig, és una pintura a l'oli realitzada per pintura a l'oli realitzada per Francisco de Goya el 1814 i Francisco de Goya el 1814 i que actualment està que actualment està exposada al Museu del exposada al Museu del Prado a MadridPrado a Madrid. .

El quadre és una instantània El quadre és una instantània de la nit del 2 al 3 de maig de la nit del 2 al 3 de maig de 1808 quan els soldats de 1808 quan els soldats francesos executen els francesos executen els presoners espanyols que presoners espanyols que havien fet en el transcurs de havien fet en el transcurs de la batallala batalla

Saturn devorant un fillSaturn devorant un fill

El quadre Saturn El quadre Saturn devorant un fill és una de devorant un fill és una de les pintures al fresc que les pintures al fresc que va formar part de la va formar part de la decoració dels murs de la decoració dels murs de la casa que Francisco de casa que Francisco de Goya va adquirir el 1819 Goya va adquirir el 1819 anomenada la Quinta del anomenada la Quinta del Sordo i, per tant, pertany Sordo i, per tant, pertany a la sèrie de les Pintures a la sèrie de les Pintures Negres.Negres.

El GosEl Gos

És una de les Pintures És una de les Pintures Negres que van formar Negres que van formar part de la decoració dels part de la decoració dels murs de la casa murs de la casa anomenadaanomenada la Quinta del la Quinta del Sordo que Francisco de Sordo que Francisco de Goya va adquirir el 1819. Goya va adquirir el 1819.

L'obra ocupava un lloc a L'obra ocupava un lloc a l'esquerra de la porta de l'esquerra de la porta de la planta alta.la planta alta.

Bibliografía

http://ca.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya_y_Lucienteshttp://ca.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya_y_Lucientes

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goyahttp://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya

http://www.almendron.com/arte/pintura/goya/obras_goya/goya_59.htmhttp://www.almendron.com/arte/pintura/goya/obras_goya/goya_59.htm