Carnestoltes 2016 - Castell-Platja d'Arociutada.platjadaro.com/recullpremsa/RP070216.pdfCarnestoltes...

of 12 /12
EL PUNT AVUI DIUMENGE, 7 DE FEBRER DEL 2016 14 | Comarques Gironines | 121503-1113065A DETECTIUS TORMO Llic. gov. 163 MATRIMONIAL I LABORAL Tel. 689 09 73 11 Tel. 972 22 07 49 www.detectiustormo.com 111027-1126418w EMPRESA DEDICADA A LA CONSERVACIÓ D’INFRAESTRUCTURES NECESSITA Envieu c. v. a: [email protected] ELECTRICISTA/ELECTRÒNIC PER MANTENIMENT DE CARRETERES I TÚNELS 180533-1129609® 117711-1127143w l cap de setmana més in- tens de carnaval a les co- marques gironines va viure ahir el primer dia de rues i comparses. A Lloret de Mar, Platja d’Aro, Palamós, Gi- E rona, Banyoles i Santa Coloma de Farners, entre molts altres municipis, molta gent va triar una vestimenta per a l’ocasió i es va maquillar per fer goig, i milers de persones van anar a veure com desfilaven. A Lloret, l’endemà del con- curs de disfresses al lloc de tre- ball, on els empleats munici- pals van convertir-se en balla- dors de Bollywood, hi va haver la rua. Hi van prendre part vint-i-dues colles, entre carros- ses i comparses, que van desfi- lar per l’avinguda de Vidreres, el carrer dels Mestres, l’avingu- da del Rieral, l’avinguda de Just Marlés, el passeig Agustí Font i la plaça de la Vila. El carnaval de la Costa Bra- va Sud, que inclou Lloret, Bla- nes i Tossa, ha triat aquest any l’eslògan Que la festa t’acom- panyi, per promocionar els ac- tes dels tres municipis. Hi són explícites les referències de la saga Star Wars (o La guerra de les galàxies) i la frase “Que la força t’acompanyi”. Polseres taronges Lloret, a més, és un dels munici- pis catalans on es van repartir més de 2.000 polseres taronges per identificar els infants. ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Carnestoltes 2016 J. Ferrer GIRONA Que la festa de carnaval t Disfresses i comparses, ahir, pels carrers de Lloret de Mar (la foto més grossa), Platja d’Aro i Santa Coloma de Farners. A baix, d’esquerra a dreta, festa a Hostalric, Palamós i la comparsa guanyadora de Sant Feliu, divendres a la nit J. SABATER / N FORNS / D. RUEDA / Q. ESTEVE / E. AGULLÓ / LA SELVA COMUNICA

Embed Size (px)

Transcript of Carnestoltes 2016 - Castell-Platja d'Arociutada.platjadaro.com/recullpremsa/RP070216.pdfCarnestoltes...

 • EL PUNT AVUIDIUMENGE, 7 DE FEBRER DEL 201614 | Comarques Gironines |

  1215

  03-1

  1130

  65A

  DETECTIUSTORMO

  Llic. gov. 163

  MATRIMONIAL I LABORALTel. 689 09 73 11Tel. 972 22 07 49

  www.detectiustormo.com

  1110

  27-1

  1264

  18w

  EMPRESA DEDICADAA LA CONSERVACIÓ

  D’INFRAESTRUCTURES NECESSITA

  Envieu c. v. a:[email protected]

  ELECTRICISTA/ELECTRÒNICPER MANTENIMENT DECARRETERES I TÚNELS

  180533-1129609®

  1177

  11-1

  1271

  43w

  l cap de setmana més in-tens de carnaval a les co-marques gironines vaviure ahir el primer dia

  de rues i comparses. A Lloret deMar, Platja d’Aro, Palamós, Gi-

  Erona, Banyoles i Santa Colomade Farners, entre molts altresmunicipis, molta gent va triaruna vestimenta per a l’ocasió ies va maquillar per fer goig, imilers de persones van anar aveure com desfilaven.

  A Lloret, l’endemà del con-curs de disfresses al lloc de tre-

  ball, on els empleats munici-pals van convertir-se en balla-dors de Bollywood, hi va haverla rua. Hi van prendre partvint-i-dues colles, entre carros-ses i comparses, que van desfi-lar per l’avinguda de Vidreres,el carrer dels Mestres, l’avingu-da del Rieral, l’avinguda de

  Just Marlés, el passeig AgustíFont i la plaça de la Vila.

  El carnaval de la Costa Bra-va Sud, que inclou Lloret, Bla-nes i Tossa, ha triat aquest anyl’eslògan Que la festa t’acom-panyi, per promocionar els ac-tes dels tres municipis. Hi sónexplícites les referències de la

  saga Star Wars (o La guerrade les galàxies) i la frase “Quela força t’acompanyi”.

  Polseres tarongesLloret, a més, és un dels munici-pis catalans on es van repartirmés de 2.000 polseres tarongesper identificar els infants.

  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

  Carnestoltes 2016

  J. FerrerGIRONA

  Que la festa de carnaval t

  Disfresses i comparses, ahir, pelscarrers de Lloret de Mar (la foto mésgrossa), Platja d’Aro i Santa Coloma deFarners. A baix, d’esquerra a dreta, festaa Hostalric, Palamós i la comparsaguanyadora de Sant Feliu, divendres ala nit ■ J. SABATER / N FORNS / D. RUEDA /Q. ESTEVE / E. AGULLÓ / LA SELVA COMUNICA

  comunicacio_carolResaltado

 • | Comarques Gironines | 15EL PUNT AVUIDIUMENGE, 7 DE FEBRER DEL 201612

  6640

  -112

  9054

  w

  D’aquesta manera, s’intentaque els pares no s’angoixin encas de pèrdua del menor. La ini-ciativa forma part d’una pro-posta de la Generalitat. Avui, enel carnaval conjunt de la CostaBrava Sud, serà el torn de la ruade carrosses i comparses de Bla-nes (a les 5) –ahir hi va haver

  activitats per als més petits– i laGran Ressaca clourà la trilogiael dissabte 20 a Tossa.

  A Platja d’Aro, hi va haver ladoble rua de carnaval de carros-ses i comparses, amb sortida ales 11 del matí i a les 4 de la tar-da. Hi van participar més de 80colles, i les vencedores s’han co-

  negut aquesta matinada en elball de carnaval al Palau d’Es-ports i Congressos.

  A Palamós, la batucada delmatí acompanyada de la collaEls Pirats va precedir la granrua de la tarda, en què van par-ticipar més de 60 comparses icarrosses. Els organitzadors

  van aportar cadires pels carrerson va discórrer la rua. A la nit,tocava el ball de disfresses.

  Guanya Canya i ConyaEn la rua de divendres a la nitde Sant Feliu, la colla Canya iConya, amb el títol Au!! Quinparadís!!, va liderar la classifi-cació de comparses [vegeuimatges de dalt], al davant deXulivert, [email protected] (la mi-llor de les ganxones) i Els Em-maskarats. En carrosses peti-tes, va vèncer Golfo’s&Gracs,i en classificacions especials,Els Emmaskarats es van endurel premi a la simpatia.

  A Girona hi va haver movi-ment al matí amb disfresses ivendes al Mercat del Lleó. A latarda, entre altres barris, hi vahaver xerinola a Sant Narcís,amb xocolatada inclosa. A Ba-nyoles hi va haver rua infantil ala tarda i rua d’adults a la nit i lamatinada. A Santa Coloma, des-prés de la rua nocturna de di-vendres, ahir hi va haver la ruade carnestoltes; a la rotonda del’ajuntament, les carrosses i lescomparses podien exhibir-seballant durant 120 segons. Enaltres pobles de la Selva, comara Hostalric, Breda i Sant Hila-ri, també hi va haver gresca. ■

  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

  t’acompanyi!

  comunicacio_carolResaltado

 • ALT EMPORDÀ | Comarques Gironines | 25EL PUNT AVUIDIUMENGE, 7 DE FEBRER DEL 2016

  1177

  11-1

  1238

  70w

  1740

  78-1

  1293

  43®

  L’Ajuntament de Figueresha decidit rescindir el con-tracte a la nova empresaencarregada de gestionarla venda d’entrades de tea-tre a través d’internetquan feia poques setma-nes que havia començat atreballar. Així ho va expli-car el regidor de Cultura,Alfons Martínez, en el plede dijous, preguntat pelgrup municipal de la CUPsobre els problemes que hiha hagut les últimes set-manes amb la comprad’entrades. Martínez vaassegurar que hi ha hagut“incompliments greus” ique ara recopilen tota lainformació per si es potmultar l’empresa. Tambécalcularan el greuge queha suposat envers la imat-ge de Figueres.

  L’Ajuntament de Figue-res va obrir un concurs pú-blic per a la gestió de les en-trades telemàtiques i Ser-veis d’Internet Javajan SLen va ser la guanyadora.Des de fa unes setmanesva agafar el relleu de l’an-terior empresa i des de lla-vors van arribar els pro-blemes. El regidor AlfonsMartínez va relatar pro-blemes que, segons va dir,“podien provocar un au-tèntic caos” que van fer de-cidir el govern municipalrescindir el contracte a

  l’empresa i tornar a con-tractar la que ho gestiona-va inicialment. “Des de lla-vors, no hi ha hagut capproblema”, va dir.

  El regidor va explicarque s’havien produït casoscom ara que s’havien ve-nut entrades que no s’ha-vien cobrat i que l’empresa

  “no està preparada ni delluny per assumir el ritmede venda d’entrades que hiha al Teatre El Jardí nien altres espais escènicsdel a ciutat”. “El directorde l’empresa es va quedarsorprès que poguéssimvendre fins a 1.500 entra-des en un dia”, deia.

  La CUP es va mostrar“preocupada” pel fet queuna empresa que no esta-va capacitada per feraquesta feina hagués gua-nyat el concurs i va dema-nar si s’exigiran compen-sacions pel dany a la imat-ge de Figueres. El governva respondre que “es vadecidir per preu”, és a dir,per oferta més econòmica.“També considerem quehi ha un dany a la imatge.de la qual no som respon-sables; l’Ajuntament hafet el que marca la llei, pe-rò haurem de repensar lamanera com s’ha d’actuaren casos com aquest”, hiafegia el regidor de Cultu-ra, Alfons Martínez. ■

  Figueres fa fora la novaempresa que gestionava lavenda d’entrades de teatrea El govern li ha rescindit el contracte per “greus incompliments” quan feiapoques setmanes que havia començat a encarregar-se de la gestió telemàtica

  Mar VicenteFIGUERES

  1.500entrades de teatre en un diaes poden vendre per interneta Figueres, però l’ empresano ho va saber gestionar.

  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

  La frase

  “Creiem que hi ha undany a la imatge i nosom en responsables;en calcularemel greuge”Alfons MartínezREGIDOR DE CULTURA DE FIGUERES

  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

  La xifra

  El Teatre El Jardí de Figueres, en una imatge d’arxiu ■ X. CASTILLON

  Un centenar de joves de 4td’ESO i batxillerat d’unadesena d’instituts de lescomarques gironines i dela Catalunya del Nord vancompetir en el DissabteTransfronterer de les Ma-temàtiques a l’Alt Empor-dà (Ditmae), que va tenirlloc al centre de formacióintegral Ferran Sunyer iBalaguer de Figueres. Entotal es van fer quatre ta-llers: Papiroflèxia i mate-màtiques –el primer llocva ser per a Sergio Carrilloi David Armengol, de l’ins-titut Alexandre Deulofeude Figueres–; I si la sumadels angles d’un triangleno valgués 180 graus?–Quim Juanola i MarçalGarcia, també de l’Alexan-dre Deulofeu de Figueres,en va ser els guanyadors–;Votacions i eleccions: No

  tan fàcil com sembla, peròpodríem fer-ho millor–Pol Martin i Isaac Canyi-gueral, de l’IES Ridaura deCastell-Platja d’Aro–, i Ju-gant amb l’atzar utilit-zant nombres aleatoris–Laia Batlle i Laia Arbos-sé, de l’IES Ramon Munta-ner de Figueres.

  Durant l’entrega de pre-mis, el director de la Fun-dació Ferran Sunyer i Ba-laguer, Manuel Castellet,va dir que “els professio-nals de les matemàtiquesvan molt buscats en elmercat laboral” i que el ni-vell d’atur entre els gra-duats de matemàtiques ésdel zero per cent.

  De la seva banda, la di-rectora de la FundacióPrincesa de Girona, Mòni-ca Margarit, va destacarque concursos com el Dit-mae “afavoreixen el desco-briment de vocacions perles matemàtiques”. ■

  Uns cent jovesjuguen amb lesmatemàtiques

  Imma BoschGIRONA

  a Hi van participar estudiants de 4td’ESO i de batxillerat de deu instituts

  El taller de papiroflèxia i matemàtiques va ser un dels quees van fer ahir al matí ■ I. BOSCH

  comunicacio_carolResaltado

 • EL PUNT AVUIDIUMENGE, 7 DE FEBRER DEL 201662 | Apunts |

  Mercats� Anglès, Arbúcies, Bàscara, Bre-da, Camprodon, l'Escala, Fornellsde la Selva, la Jonquera, Palafru-gell, les Preses, Puigcerdà, Quart,Riudarenes, Roses, Sant Feliu deGuíxols, Sant Gregori, Sant HilariSacalm, Sant Joan de les Abades-ses, Tordera i Tortellà.

  BallsANGLÈS� 17.30. Sala de Ball Burés. Actua-ció del grup Arrítmics.

  CALDES DE MALAVELLA� 17.30. Casa Rosa. Sessió de ballamb l’actuació del grup Ciclón.

  CAMÓS� 18.00. Pavelló. Sessió de ballamb el conjunt Pa d’Àngel.

  CAMPDEVÀNOL� 17.30. Sala Diagonal. Ball amb elduet Giravolt.

  CASSÀ DE LA SELVA� 17.00. Casal de jubilats. Ball acàrrec de Josep Parrilla.

  CORÇÀ� 18.00. La Sala. Ball amb l’actua-ció del grup Bluemoon.

  GIRONA� A la tarda. Sala de Ball. Carnavalamb el Dj. Pere.

  LES PLANES D’HOSTOLES� 17.30. Casals dels Jubilats. Ses-sió de ball amb l’actuació del grupOstres Ostres.

  MONTAGUT� 18.00. Casal. Sessió de ball ambl’actuació del duet Ària.

  NAVATA� 18.00. Centre social. Balls de sa-ló amb l’actuació del conjunt OhLa La.

  PALAU-SAVERDERA� 18.00. Centre cívic. Ball de salóamb música en viu.

  RIPOLL� 17.30. Sala Eudald Graells. Ballamb el grup Guatekers.

  RIUDARENES� 17.30. Poliesportiu. Sessió deball amb l’actuació de Ferran Pru-nell.

  SANT FELIU DE GUÍXOLS� 18.00. Centre cívic Tueda. Ballper als socis amb l’actuació del’organista Albert Roncero.� 18.00. Sala Las Vegas. Sessió deball amb Dj Pere.

  SANT JAUME DE LLIERCA� 18.00. Centre cívic. Berenar iballs de saló amb l’actuació delconjunt Elegants.

  VILABERTRAN� 18.00. Centre cívic. Ball ambl’actuació del grup Genions.

  VILADAMAT� 18.00. La Sala. Sessió de ballamb l’actuació de Pep i M. José.

  VILAJUÏGA� 18.00. Pavelló esportiu. Ball ambl’actuació del Duet de Banyoles.

  VILAMALLA� 18.00. Local Social. Berenar iball amb l’actuació de Joan Bram.

  VILANOVA DE LA MUGA� 18.00. Cafè bar La Sala. Berenarball amb l’actuació de Xavi de Ro-ses.

  VILOBÍ D’ONYAR� 17.30. Pista poliesportiva. Sessióde ball amb l’actuació del grupSona Bé.

  CarnestoltesALBONS� 18.00. Sala del cinema. Passa-rel·la de Carnaval.

  ARBÚCIES� 16.30. Placeta de la Pietat. Con-centració del Carnestoltes infantili, tot seguit, cercavila pels carrersPietat, Magnes i Estenedor, peracabar al pavelló de Can Delfíamb un espectacle infantil. Tradi-cional coca per a la mainada dis-fressada.

  BLANES� 17.00. Desfilada de carrosses icomparses. Recorregut: Jaume I,plaça de la Solidaritat, ramblaJoaquim Ruyra, plaça de Catalu-nya i passeig de la Marina.

  CADAQUÉS� 17.00. Pavelló Es Quatre Camins.Carnaval infantil amb l’orquestraBoogie-Woogie.

  CAMPRODON� 16.00. Des de l’estació de busos,rua de Carnestoltes infantil.� 17.00. Pavelló vell. Animació iberenar amb el grup El Pot Petit.

  CASSÀ DE LA SELVA� 16.00. Pavelló polivalent munici-pal. Festa infantil de carnestoltes.Concurs de disfresses i animacióamb el grup Els Atrapa Somnis. Hihaurà xocolatada.

  CASTELL D’ARO� 12.00. Rua de colles locals.

  L’ESCALA� 11.00. Rua de Carnaval.� A la tarda. Sala polivalent. Ballamb el grup Removida.

  L’ESTARTIT� 12.00. Plaça del Port. Especta-cle familiar amb Jordi Tonietti.� 13.00. Plaça del Port. Sardinadapopular de la Confraria de Pesca-dors de l’Estartit.� 16.00. Plaça del Port. Concen-tració i concurs de comparses.� 17.00. Pels carrers. Rua de dis-fresses i comparses amb els Gra-llers del Montgrí.� 18.00. Plaça de l’Església. Festafinal, amb música, xocolatada illiurament dels premis del con-curs de comparses.

  LA JONQUERA� 11.45. Concentració a la plaça dedarrera l’Església.� 12.00. Cercavila de Carnavalamb els Xanquers i els Tamborsde l’Albera.� 12.30. Espectacle d’animació in-fantil amb Fefe i Cia.� 14.00. Dinar popular.� 17.00. Ball de Carnaval amb LaMontecarlo.

  LLANÇÀ� 13.00. Envelat del mercat. Dinarpopular de Carnaval, amb la Colladel Ranxo.

  LLERS� 16.00. Zona del pavelló. Concen-tració de disfresses, comparses icarrosses.� Tot seguit, cercavila amb acom-panyament del grup GraLLERS.� A continuació, al pavelló, ballamb el grup Radio Hits.

  LLORET DE MAR� 12.00. Gran Rua de Carnaval, pelpg. de Camprodon i Arrieta, pg. deVerdaguer, pg. d’Agustí Font, av.de Just Marés i av. del Rieral.� 23.00. Auditori del Gran CasinoCosta Brava. Ball amb disco mò-bil. A la mitja part, entrega de pre-mis.

  PALAMÓS� 10.45. Camp de futbol. Concen-tració de comparses.� 11.30. Cercavila matinal des del’avinguda Catalunya fins a Cor-reus.� 14.30. Davant la pizzeria La Mi-randa. Tradicional dinar d’ex-Car-nestoltes.

  � 16.30. Estadi Palamós-CostaBrava. Xut d’honor de la Reina.� 18.00. Visita del Carnestoltes i laReina a Palamós Gent Gran.� 22.00. Nau dels 50 m. Concursd’exhibició de comparses.

  PARDINES� Al matí, a la plaça del Padró, lesperoles començaran a cuinar lesfarinetes, que es degustaran apartir de les 14.00.

  PAU� 12.30. Plaça Nova. Arribada d’enCarnestoltes.� 14.00. Plaça Nova. Repartimentdel ranxo.� 18.00. Ball de disfresses a càr-rec del grup Xacara.

  PLATJA D’ARO� 11.00 a 14.00. Carrer MossènCinto Verdaguer. Jugantots, jocsgegants.� 12.00. Recinte tancat de l’av. des’Agaró. Música amb Percuait.� 17.00. Recinte tancat de l’av.s’Agaró. Música al carrer amb Ka-takitinga.

  QUERALBS� Escudellada de Carnestoltes.

  RIBES DE FRESER� La Matança. Al matí, a la plaçadel Mercat, la matança del porc.Elaboració artesana d’embotits itastet de llonganisseta i botifarres� Al migdia, concert de la BufantFort Street Band.� 16.30. Plaça del Mercat. Judici iencesa del monument i xocolata-da.� Seguidament, al pavelló d’es-ports, festa infantil amb Discoba-by.

  ROSES� 12.00. Avinguda de Rhode. Pas-sada de petits i grans.� 18.00. Envelat de la plaça Frede-ric Rahola. Concert i ball amb l’or-questra La Selvatana.� 20.00. Envelat de la plaça Frede-ric Rahola. Proclamació dels Reis iles Reines del Carnaval 2017. Totseguit continuarà el ball amb l’or-questra La Selvatana.� 22.00. Pista annexa del pavellód’esports. Discomòbil Gres-k Pla-net.

  SANT ANTONI DE CALONGE� 07.00. Despertada matinal acàrrec de les colles del municipi.� 12.30. Cercavila de carrosses icomparses. Concentració a les12.00, al carrer de la Mestra Nu-mància.

  SANT FELIU DE GUÍXOLS� 07.00. Despertada pels carrers acàrrec del Carnestoltes i la collaEls Trempats.� 11.00. Rua del matí. Recorregut:c. Colom, passeig dels Guíxols ipasseig del Mar.

  SANT GREGORI� 16.00. Plaça Rafel Masó. Sortidade la rua de Carnestoltes, amb laBanda del Rec. Espectacle infantilamb Jordi Tonietti i xocolatada ala plaça Francesc Macià.

  SANT JOAN DE LESABADESSES� 17.00. Pavelló d’esports. Carnes-toltes infantil. Concurs de disfres-ses, desfilada, photocall, berenar iball amb el trio d’en Carles Cube-res.

  SANT PERE PESCADOR� 10.30. Inflables al parc del riu.� 13.30. Arrossada popular i cre-mada del Rei Carnestoltes, amb laSardana de Sant Pere.

  SANTA COLOMA DE FARNERS� 17.00. Poliesportiu La Nòria. Fes-ta de disfresses infantil, amb ani-mació a càrrec de Pep Puigde-mont. Berenar per a la mainada.

  SANTA CRISTINA D’ARO� Despertada popular amb la co-lla Blaus i Cia.� 13.30. Pavelló d’esports. Arros-sada popular.� 16.30. XXXV Rua del Carnavalde l’Amistat. Desfilada de carros-ses i comparses. Començarà a laplaça de Catalunya, passarà pel c.Teulera i finalitzarà a la zona es-portiva.

  TOSSA DE MAR� 17.00. Edifici La Nau. Festa dedisfresses infantil.

  VERGES� 09.00 a 11.00. La passada pelsafores de la vila.� 11.30. Cercavila amb els gegantsi capgrossos de Verges, acompa-nyats pels Gralluts de Palamós.

  VIDRERES� 10.00 a 14.00. Exposició sobre elRanxo al Teatre del Casino LaUnió.� 10.00 a 14.00. Recollida de men-jar per al Ranxo a totes les casesde la vila.� 13.00. Pista del Casino La Unió.Concert vermut de versions, acàrrec de l’Associació MusicalCreaMus.� 17.30. Envelat del pavelló. 49èConcurs de disfresses infantilamb el Trencamandres.

  ConcertsGIRONA� 19.00. Sala de Cambra de l’Audi-tori. Concert de piano a càrrec deLaia Masramon.� 20.00. Cafè Llibreria Context.Recital de música llatinoamerica-na amb l’actuació de Vicencio Na-varro.� 20.00. Sala Montsalvatge del’Auditori. Actuació de la Jove Or-questra Auditori de Girona(JOAG), sota la direcció de JordiPiccorelli, amb Elena Rey, violí.� 20.30. Sunset Jazz Club. Jamsession amb la Sunset Band.

  OLOT� 17.00. Teatre Principal. Actuacióde la companyia Cor de Teatre,amb Allegro.

  FestesGOMBRÈN� Festa de Ntra. Sra. de Lourdes.10.00, missa al Cortal.

  FiresBLANES� Fira d’articles de segona mà, Laganga, de 09.00 a 14.00, a l’avin-guda Catalunya - La Plantera.

  CALDES DE MALAVELLA� 10.00 a 14.00. Plaça de l'anticAjuntament. Fira-mercat, ambl'espai Parada Caldenca, de vendade manualitats, productes de se-gona mà i d'altres.

  LA VALL DE BIANYA� Fira del Farro. 10.00. Espai Fira.Parades amb productes artesans,exposició d’animals i servei d’es-morzars amb tastet de farro. Exhi-bició d’oficis del camp. Passeja-des amb burro i amb el trenet tu-rístic.� 10.30. Església de Santa Marga-rida. Missa.� 11.00. Aparcament de Zoetis. 1aTrobada i exposició de Harley Da-vidson.� 11.15. Espai Fira. Cercavila de lacolla castellera de la Vall de Bi-anya, amb el gegant, els cabeçutsi els gegantons.� 11.45. Espai gastronòmic delcentre cívic. Taller de cuina per alsmés petits, La meva pizza.� 12.00. Espai Senyera. Lliura-ment del títol honorífic de padrí ipadrina de la Fira del Farro.� 12.45. Espai Fira. Cercavila de lacolla gegantera, amb el gegant,els cabeçuts i els gegantons.� 14.00. Espai Fira. Cloenda de laIX edició de la Fira del Farro.

  TORROELLA DE FLUVIÀ� Mercat d'ocasió, de 9.00 a14.00, al centre del poble. Cada di-umenge.

  VILOBÍ D’ONYAR� Descarregada d’antiguitats, almatí, a l’aeroport, al pàrquing CIMLa Selva.

  InfantilsFIGUERES� 18.00. La Cate. Teatre familiaramb l’espectacle L’endrapasom-nis.

  LLAGOSTERA� 18.00. Teatre Casino Llagoste-renc. Representació de l’especta-cle Animalades, amb la company-ia Quina Xerinola. Dins el cicle Es-cenaris.

  SardanesSALT� 16.30. Pista poliespotiva. Dobleaudició de sardanes amb les co-bles Foment del Montgrí i Ciutatde Girona.

  TeatreCELRÀ� 18.00. Can Pagans. Representa-ció de l’obra Ventura, de VíctorMuñoz, amb David Planas & MeriYanes.

  FIGUERES� 18.00. Teatre municipal El Jardí.Representació de l’obra Aquí nopaga ni déu!, a càrrec de La Fun-cional Teatre.

  GastronomiaPALAFRUGELL� Campanya gastronòmica La ga-roinada. Restaurants participants:La Xicra i Xadó, de Palafrugell; ElBalcó de Calella - Hotel Sant Roc,de Calella; Hotel rest. El Far, Hos-tal La Llagosta, Hotel rest. Lla-franc, Hotel rest. Llevant i Hotelrest. Terramar, de Llafranc, i Hotelrest. Tamariu, de Tamariu. Fins al20 de març.

  TOSSA DE MAR� Campanya gastronòmica La cui-na del bacallà. Restaurants adhe-rits: Bahia, Bahitossa, Ca la Car-me, Can Carlus, Can Pini, MariaÀngela, Marina, Mestre d’Aixa iVictòria. Fins al dilluns 29 de fe-brer.

  DiversosFIGUERES� 17.00. Sala La Cate. Sessió de ci-nema clàssic, amb la projecció dela pel·lícula El apartamento.

  OLOT� Entrada gratuïta als museusd’Olot (Museu de la Garrotxa, Mu-seu dels Volcans i Museu delsSants), dins dels seus horaris ha-bituals.

  PALAMÓS� 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00.Museu de la Pesca. Entrada gratu-ïta al Museu de la Pesca.

  VisitesCALDES DE MALAVELLA� 11.00. Visita turística guiada,que inclou visita a l'exposició deljaciment del Camp dels Ninots.

  GIRONA� 12.00. Casa Masó. Visita fami-liar, per als més petits.� 12.00. Museu d’Història delsJueus. Visites guiades Call Endins.Fins al 30 de març. Més informa-ció i reserves al telèfon 972 21 6761 o a/e: [email protected]

  RIPOLL� 11.30. Visita guiada al conjuntmonàstic de Santa Maria de RipollRipoll, bressol de Catalunya. Mésinformació i reserves al telèfon972 70 45 56 o a/e: [email protected]

  RIUDELLOTS DE LA SELVA� Visites guiades a la FundacióMona, centre de recuperació deprimats. També es fan visites gu-iades amb tallers per a famílies.Més informació, al telèfon 972 477618.

  ROSES� 11.00, 12.00 i 13.00. Castell de laTrinitat. Visita guiada Un miradorfortificat. En català, castellà i fran-cès.� 11.00. Espai Cultural La Ciutade-lla. Visites guiades Passejadesd’història. A les 11.00, francès ianglès; 12.00, català, castellà ifrancès; i 15.30, català, castellà ifrancès.

  SANTA CRISTINA D’ARO� El Gran Museu de la Màgia, LaCasa Màgica. Horaris d’hivern: di-umenges i festius, a les 12.00.Més informació, al telèfon 667 2925 00.

  L’agenda

  Laia Masramon toca a l’Auditori

  Laia Masramon ■ ARXIU

  GIRONA19.00 CLÀSSICAUna de les pianistes més consolidades del país actuaavui a la sala de cambra de l’Auditori de Girona ambun programa eclèctic que va des de Brahms, chopin,Debussy, Scriabin i d’Arvo Pärt.

  comunicacio_carolResaltado

  comunicacio_carolResaltado

 • Durant la darrera dècada el descensha estat constant i els hàbits han canviat L’any passat els fumadors gironins es

  van gastar 435 milions d’euros en tabac 3

  La venda de cigarretesa Girona cau un 58 %amb la llei antitabac

  J. M. BARTOMEU

  EL MESTRE DELS MARISTESDE BARCELONA VA FER DESOCORRISTA I MONITOR ENUN CASAL ESPORTIU33

  4

  L’exprofessoracusatd’abusossexuals vatreballar al’Empordà

  «No puc dormirsense sentir lescampanes»

  REPORTATGE

  Molts veïns del Barri Vell deGirona diuen que enyoren a lanit el so de la Catedral. 6 i 7

  La corda ques’estreny al colldels Pujol-Ferrusola34 i 35

  ANÀLISI

  La Girona capital,del 1800 al 1939

  ◗ DOMINICAL

  ◗AVUI AMB EL DIARI

  EsportsDdG

  El Nàstic posaa prova elbon momentdel GironaCRISTIAN HERRERA

  PODRIA TENIR ELS SEUSPRIMERS MINUTS40-41

  4

  L’Uni es quedauna vegada més a les portes de lafinal de Copa

  Les gironines paguen car unmal inici de partit i acaben per-dent contra el Perfumerías Ave-nida de Salamanca en la semifi-nal per 68 a 60. 48-49

  68 perfumeríAs AvenidA 60 spAr citylift gironA

  Les rues de Carnavalomplen els carrers

  DIVERSOS MUNICIPIS GIRONINS ACULLEN DESFILADES EN EL PRIMER CAP DE SETMANA DE CARNESTOLTES14 i 15

  4

  Una de lescomparses de la rua dePlatja d’Aro.

  PATCHWORK

  COIXINSESTOVALLES

  CORTINES

  TEIXITS SACS

  VÀNOVES COMPLEMENTS CUINAMES BLANC

  FINS A UN 50%C/ Major, 5-7 • Tel. 972 23 13 72

  17190 SALT (Girona) - www.teixitsagell.com

  MAGIC BULLETCOOKERMATICJA EL POTS RECOLLIR

  Robot de cuina intel·ligent. Cuina elsplats de cada dia d’una manera fàcil

  PER A SALSES, BEGUDES O POSTRESPodràs pelar, tallar, barrejar, batre, triturar,fer salses, begudes o postres en pocs segons

  Diumenge7 de febrer de 20162,30 €

  PREU Aquest diari utilitza

  paper reciclat en un 80,5% FUNDAT EL 1889

  TEL � 972 20 20 66 | FAX972 20 20 05 | A/[email protected] | ADREÇA PASSEIG GENERAL MENDOZA, 2 . 17002. GIRONA | DIRECTOR JORDI XARGAYÓ | NÚMERO23.549

  ÚLTIMES UNITATS

  www.diaridegirona.cat

  FIGUERESAntifrau detecta irregularitats en

  l’obra d’una canonada del 2013 20

  [email protected] - 08/02/2016 09:12 - 192.168.2.67

  comunicacio_carolResaltado

 • LA FOTO DEL DIAWOLFGANG RATTAY/REUTERS

  No tot són males notícies per als refugiats sirians que han arribat a Europa. A la imatge es pot veure Georges Abdo, un re-fugiat de 30 anys procedent de Damasc, participant en la desfilada de Carnaval de Mettmann, a Alemanya. Tres refugiats deSíria i un d’Irak van participar en aquesta desfilada, que tenia per lema «Ho aconseguirem», en referència a les paraules utilit-zades per la cancellera, Angela Merkel, per parlar de la crisi dels refugiats.

  Els refugiats sirians participen en el Carnaval d’Alemanya

  TELEVISIÓCOM SERIA GIRONA DE CAPITALDE CATALUNYA?

  El passat dijous, el programaPolònia de TV3 va fer un gag

  de la trobada del president de la Ge-neralitat, Carles Puigdemont, ambl’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.Després de la reunió, el programa si-mulava que Puigdemont, en la sevafigura d’exalcalde de Girona, haviaaconseguit –amb el suposat vistiplaude Colau– que Girona es convertís en

  la capital de Catalunya, en substitu-ció de Barcelona. Per això, Polòniaplantejava com seria Girona de capi-tal. Com a exemple, el programa desàtira recreava un hipotètic circuit deFórmula 1 als afores de la ciutat iconvertia el riu Onyar en un port querebia creuers plens de turistes. Demoment tot això quedarà en un gag,perquè de la trobada real entre Puig-demont i Colau no en va sortir la pro-posta de fer de Girona la nova capitalcatalana.

  CELRÀEL WHATSAPP COM A EINA PERREBRE NOVETATS DEL POBLE

  Més enllà de fer servir el What-sApp per parlar amb els amics,

  familiars o coneguts, també pot seruna eina amb altres utilitats. Un úsalternatiu d’aquesta aplicació s’haplantejat des de l’Ajuntament de Cel-rà, que ha posat en marxa un número

  de WhatsApp per rebre les novetatsrelacionades amb el poble. Per for-mar part d’aquest nou servei d’infor-macions municipals, l’Ajuntament de-mana als veïns que enviïn un missat-ge al 636 197 025 amb el seu nom iles àrees de les quals volen rebre lesnovetats. Els veïns també tenen l’op-ció de rebre les informacions de totesles àrees de Celrà.

  GIRONALA CONSELLERA BASSA I SCARLETT O’HARA

  La visita de la consellera deTreball, Dolors Bassa, a la resi-

  dència d’avis de Palau, a Girona, vacoincidir amb una projecció d’Allò queel vent s’endugué, la de la mítica fra-se de «poso a Déu per testimoni quemai més tornaré a passar gana», pro-nunciada per la soferta Scarlett O’Ha-ra, personatge que interpreta en elfilm l’actriu Vivien Leigh.

  Diari de Girona ■DIUMENGE, 7 DE FEBRER DE 20162

  La dos

  MARIA MERCÈ ROCAPORTAVEU D’ERC A GIRONA

  @MariaMercèRoca

  «La mutilaciógenital femenina és

  una pràcticaagressiva que norespecta els dretshumans. Tolerància

  zero.»

  MARTÍ CARRERASEXPRESIDENT AAVV SANT

  NARCÍ-GIRONA

  @martikarreras

  «@[email protected] una

  empresa privada xcontrolar-ne una departicipada? Aixòno és invertir, ésmalgastar fons

  públics.»

  QUIM BRUGUÉPROFESSOR DE LA UdG

  @QuimBrugue

  «Plataformes,moviments, espais...abans eren partitspolítics ambprojectes

  ideològics, peròvivim tempsd’eufemismes iparaules buides.»

  MARTA RODRÍGUEZPERIODISTA

  @MartaRodriguezF

  «Notar que t’hacaigut la

  “pashmina” pelcarrer, tornar enrerei veure de lluny una“senyora” gironinacom l’espolsa i se laposa a la bossa...

  #mangui»

  AL TWITTER

  Un instant del gag de «Polònia».

  TV3

  «De l’Escala a Gironai de la Jonquera a Platja d’Aro;d’Olot a Sant Feliu, tornenels reis del Carnaval»

  n Carnaval, aquest, enquè l’hivern sembla pocpresent, per obra i gràciadel canvi climàtic, que

  deien alguns que no existia. Té elCarnaval múltiples rostres, de lajoia dels petits que volen ser prota-gonistes de La guerra de les galà-xies, la nissaga eterna del cinema,als burletes de poble que es disfres-sen de senyora de bon veure, i am-plis atributs físics, que els fan sem-blar deesses de la prehistòria, ambmitges negres i tacons.

  En aquest món absurd on qui ensparla de renovació total té més àn-sia de poder que els que hi haviaabans, estem curats d’espants. Di-jous llarder, botifarres menjaré.Disbauxa. Penyes que preparen laseva obra d’art durant tantes hores.Senyores grans que es disfressenamb les amigues. El Carnaval estancarà amb processons i la sensa-ció d’una part més de l’any comple-tada.

  Gaudeixin de la sensació canallade ser un altre. De vestir-se delspandilleros de La taronja mecànicade Kubrick, o l’inevitable HomerSimpson fabricat a la Xina. Malgrattot, sobrevivim, amb l’amenaça in-quietant de retallades dels pares deBrussel·les i la madrastra esquerpa,la senyora Merkel. Sobrevivimquan països de l’entorn mediterra-ni es desintegren, s’empobreixen ies buiden de vida, derruïts en guer-res, i davant la perfecta indiferènciao ine ficàcia de la comunitat inter-nacional. De l’Escala a Girona i dela Jonquera a Platja d’Aro; d’Olot aSant Feliu, tornen els reis delCarnaval, monarques d’unestat d’ànim, de festa i ce-lebració, amb data decaducitat.

  U

  LLETRES

  EL CARNAVALESTRANY

  Moisès de [email protected]

  LA FINESTRA

  [email protected] - 08/02/2016 09:12 - 192.168.2.67

  comunicacio_carolResaltado

 • CARNAVAL LES RuES DELS MuniCiPiS GiROninS

  15

  Comarques

  DiuMEnGE, 7 DE FEBRER DE 201614

  HOSTALRICLA SELVA COMUNICA

  Hostalric va celebrar ahir a la tarda la rua deCarnestoltes, que va acabar amb una xocolatadaque va oferir l'Ajuntament a la plaça de la Vila. Lafesta de Carnaval al municipi va continuar ahir ala nit al pavelló d'Hostalric amb un sopar popular,un concurs de disfresses i un ball.

  Rua de tarda amb xocolatada

  STA. COL. DE FARNERSDAVID RUEDA/AJUNTAMENT SANTA COLOMA DE FARNERS

  La comissió de barraques juntament ambl'Ajuntament de Santa Coloma de Farners vanorganitzar el divendres a la nit la rua nocturnade Carnestoltes. La rua, que va comptar amb laparticipació de diverses carrosses i comparses,va recórrer diferents carrers del municipi.

  Festa nocturna de Carnaval

  ARBÚCIESMARTA RUBIO

  Arbúcies va celebrar el divendres a la nit larua de carrosses, comparses i petits grups pelscarrers del municipi. Els participants competienen el concurs que organitzava l’Ajuntament. Lamateixa població farà avui el Carnestoltes per ainfants amb un espectacle d'animació.

  Rua de carrosses i comparses

  BLANESAJUNTAMENT DE BLANES

  Blanes va encetar ahir a la tarda l’intens capde setmana festiu que s’ha organitzat amb motiudel sisè Carnaval de la Costa Brava sud, amb unconjunt d’activitats amb infantil i familiar com aprotagonistes. Segons l’Ajuntament, mig miler depersones van participar en els primers actes.

  Mig miler de persones als actes

  Setanta-cinc colles i més de4.500 figurants amb les seves car-rosses van participar ahir diu -menge tant al matí com a la tardaa la 39a Rua de Carnaval de Plat-ja d’Aro, que ahir a les quatre enpunt de la tarda, a banda de la delmatí, van començar a desfilar perl’avinguda principal de la vila plat-jarenca, davant d’unes 55.000 per-sones, unes deu mil més que l’anypassat, segons fonts municipals,que van assistir a l’esdeveniment.La Gran Rua estava encapçaladapels Carnestoltes d’enguany dePlatja d’Aro, el rei «OmnipotentVinga Mandinga i la reina Cuxu-fleta». En total van desfilar poc mésde 4.500 persones i la Rua es vaallargar fins passades les vuit delvespre, malgrat enguany era mescurta perquè molts participants jahavien desfilat al matí, amb unatemperatura benigna que va fer

  que el públic no marxés quan es vafer fosc, com passava en altresocasions i malgrat el vent de po-nent.

  Les comparses, provinents dediverses localitats, van fer les de-lícies del públic amb les seves exhibicions, algunes de les quals

  molt espectaculars i aplaudidesper tothom. Entre el públic unapart dels assistents eren forastersde parla francesa que havien vin-gut especialment del sud del paísgal, així com també gent de Bar-celona i de les comarques barce-lonines, al marge dels gironins de

  la ciutat i dels diferents pobles dela comarca, alguns dels quals te-nien veïns grans, joves i petits par-ticipant en la rua carnavalera, cosahabitual des de fa molts anys.

  Enguany, igual que des de fatemps, el nombre de comparses icarrosses es va limitar a causa que

  abans la gran durada de la rua can-sava el públic assistent. Per això en-guany es va fer una rua al matí, ales onze, menys nombrosa, per po-der donar cabuda a tots els que vo-lien participar en el Carnaval plat-jarenc, decisió encertada, que vasatisfer sobretot els pares de famíliaamb criatures petites, que d’a-questa manera podien tornar acasa aviat.

  La comparsa més nombrosa vaser la de Sant Joan les Fonts amb170 persones, seguida dels Festucs,amb 160 i les Esponges, amb 120.Com cada any, el jurat estava for-mat per polítics, artistes i gent dela faràndula. Diari de Girona,demà, farà públic el nom delsguanyadors, ja que, a l’hora de tan-car aquesta edició encara no es co-neixien. Com cada any cal men-cionar la bona organització, so-bretot de la Policia local, a l’hora decoordinar el trànsit, i també la se-guretat de la Rua per part de Pro-tecció Civil local.

  J. M. BARTOMEU

  L’«Omnipotent VingaMandinga» atrau 55.000persones a Platja d’Aro

  Van desfilar per la poblacióprop de 4.500 figurants agrupatsen 75 colles diferents

  El nombre de comparses icarrosses es va limitar per evitarque s’allargués la rua

  J.M.BARTOMEU | PLATJA D’ARO

  [email protected] - 08/02/2016 09:12 - 192.168.2.67

  comunicacio_carolResaltado

 • Diari de Girona ■

  GIRONADIARI DE GIRONA

  El barri de Sant Narcís de Girona va celebrarahir a la tarda la rua de Carnestoltes a la plaçaAssumpció, que va comptar amb una xocolatada iun espectacle infantil a càrrec de Cancantem. Larua va estar organitzada pel Casal La Patuleia,l’Associació de Veïns i l’Esplai Sant Narcís.

  Carnestoltes a Sant Narcís

  BANYOLESJOAN COMALAT

  Banyoles va organitzar ahir a la tarda la ruainfantil de Carnaval, que va tenir la participació de les diferents escoles de la ciutat i d’altresmunicipis del Pla de l’Estany. La rua va comptaramb la col·laboració de les Associacions de Maresi Pares, juntament amb algunes entitats de lleure.

  Rua infantil de Carnaval

  PALAMÓSANIOL RESCLOSA

  Palamós va celebrar ahir a la tarda la gran ruade Carnestoltes, que és l'acte central d’aquestafestivitat a la població. Aquesta activitat es vacomplementar a la nit, també a Palamós, amb elgran ball de disfresses. Avui és el torn de la ruamatinal i a la nit de l’exhibició de comparses.

  Acte central amb la gran rua

  LLORET DE MARCARLES COLOMER

  Lloret de Mar va dedicar tota la jornada d’ahiral Carnestoltes. La primera activitat va ser al matíamb el «Fashion day». Després hi va haver unconcurs de disfresses al carrer. A la tarda es vafer la gran rua de Carnaval als carrers de la ciutati a la nit una nova edició del ball de les dones.

  Tot un dia de Carnestoltes

  Roses va celebrar el divendres ala nit el Carnaval amb restriccions.Malgrat que l’Ajuntament es va ferenrere de la decisió de tancar el re-cinte del port, es va acordar amb lescolles que es tancaria a partir de lestres de la matinada. D’aquesta for-ma, el govern volia acabar amb lesbaralles, agressions i borratxeresd’aquest carnaval, que va tenir la

  participació de setanta colles i deprop de 3.500 figurants.

  L’alcaldessa de Roses, MontseMindan, va fer ahir una valoraciópositiva de les restriccions del Car-naval al seu perfil de Facebook, jaque va destacar que «a les tres tot-hom havia marxat del port». Tot iaixò, Mindan va reconèixer que, se-gons l’informe de la policia, s’havienproduït casos d’intoxicacions etíli-ques i també «alguna baralla». Ahir,la celebració del Carnestoltes aRoses va continuar amb la rua deldissabte a la tarda. Les desenes decomparses que van formar cente-nars de persones van omplir els di-versos carrers de la població per onpassaven els participants.

  DdG | ROSES

  Roses fa una valoraciópositiva del Carnavalamb restriccions

  Malgrat tot, la celebració deldivendres a la nit torna atenir casos d’intoxicacionsetíliques i «alguna baralla»

  Una imatge de la celebració del carnaval de Roses del dissabte a la tarda. GERARD BLANCHÉ

  [email protected] - 08/02/2016 09:12 - 192.168.2.67

 • Diari de Girona ■DIUMENGE, 7 DE FEBRER DE 201658

  Anglès, Arbúcies, Campro-don, l'Escala, la Jonquera, Pala-frugell, Puigcerdà, Quart, Ro-ses, Sant Feliu de Guíxols,Sant Hilari Sacalm, Sant Joande les Abadesses, Tordera,Tortellà.

  ARBÚCIESRepresentació A 1/4 de 7de la tarda al teatre El Centrerepresentació de l’obra Desafi-nats de Teiatròtics de Banyo-les.

  CELRÀRepresentació A les 6 dela tarda a Can Pagans, repre-sentació de Ventura, amb Da-vid Planas i Meri Yanes.

  FIGUERESTeatre A les 6 de la tarda alTeatre Municipal El Jardí, re-presentació de l’obra teatralAquí no paga ni Déu!. Una co-mèdia política basada en eltext escrit per Dario Fo el1973, en plena crisi del petrolii adaptada per La FuncionalTeatre. Preu: 12 €

  SANTA COLOMA DE FARNERSRepresentació A 1/4 de 7de la tarda a l’Auditori munici-pal, representació de l’obra Elsdeu negrets de la companyiaXerinola Teatre.

  FIGUERESCicle de cinema clàssic Ales 5 de la tarda a la Cate, ciclede cinema amb la projecciód’El apartamento.

  ARBÚCIESCarnestoltes infantil A2/4 de 5 de la tarda a la place-ta de la Pietat, cercavila infan-til fins acabar al pavelló deCan Delfí, on es farà l’especta-cle infantil.

  BLANESDesfilada A les 5 de la tar-da, desfilada de carrosses icomparses des de l’avingudaJaume I fins al passeig de laMarina.

  BREDARua infantil A 2/4 de 5 dela tarda, cercavila infantil desde la plaça de l’Ajuntamentfins a les portes del CercleBredenc, on es procedirà acremar el Rei Carnestoltes, itot seguit animació i ball in-fantil.

  CADAQUÉSCarnaval infantil A les 5de la tarda al pavelló, carnavalinfantil amb el grup BoogieWoogie.

  CAMPRODONRua A les 4 de la tarda desde l’estació d’autobusos, ruade carnestoltes infantil.- A les 5 de la tarda al pavellóvell, espectacle d’animació iberenar amb el grup Pot Petit.

  CAPMANYRua A 2/4 d’11 del matí a laplaça Major, concentració dedisfresses i cercavila per tot el

  poble amb esmorzar inclós.

  CASSÀ DE LA SELVAFesta infantil A les 4 de latarda al pavelló polivalent,festa infantil de carnaval ambconcurs de disfresses ambatuació del grup Els atrapa-somnis i xocolatada.

  L’ARMENTERASopa de carnaval A les 2de la tarda a la zona esportiva,repartiment de la sopa.- A les 4 de la tarda a la zonaesportiva, ball country amb elgrup Castelldefels.

  LA JONQUERARua A les 12 del migdia,cercavila i posteriorment ani-mació al carrer i espectacle in-fantil.- A les 2 de la tarda, dinar po-pular.- A les 5 de la tarda, ball decarnaval amb l’orquestra LaMontecarlo.

  L’ESCALARua A les 11 del matí, ruade carnaval amb sortida desde l’aparcament de Can Parals.- A les 2 de la tarda a la salapolivalent, dinar de les carros-ses i tot seguit ball amb elgrup Removida.- A les 6 de la tarda a la salapolivalent del casal de jubilats,ball.

  L’ESTARTITRua A les 12 del migdia a laplaça del Port, espectacle fa-miliar amb Jordi Tonietti.- A la 1 del migdia a la plaçadel Port, sardinada popular.- A les 4 de la tarda pels ca-rrers, rua de carnaval de dis-fresses i comparses.- A les 6 de la tarda a la plaçade l’Església, festa final ambmúsica, xocolatada i lliura-ment de premis del concurs decomparses.

  LLANÇÀRanxo A partir de la 1 delmigdia a l’envelat, ranxo popu-lar.

  LLERSCercavila A les 4 de la tar-da, concentració de disfresses,carrosses i comparses a lazona esportiva del pavellómunicipal per sortir desprésen cercavila pels carrers delpoble amb acompanyamentdels grallers. A l’arribada al pa-velló, pa amb allioli i botifarresi ball.

  LLORET DE MARRua A les 12 del migdia,gran rua de carnaval pel pas-seig de Camprodon fins a l’a-vinguda del Rieral.- A les 11 de la nit a l’Auditoridel Gran Casino Costa Brava,ball amb disco mòbil show i, ala mitja part, entrega dels pre-mis.

  OLOTCarnaval de la gent granA 2/4 de 2 de la tarda al casalde la gent gran, dinar de ger-manor.- A les 5 de la tarda, ball dedisfresses amb el grup Gene-ració 3.

  PALAMÓSCercaviles A 3/4 d’11 delmatí al camp de futbol, con-centració de les comparses.- A 2/4 de 12 del migdia, grancercavila matinal per l’avingu-da Catalunya fins a Correus.- A 2/4 de 3 de la tarda, tradi-cional dinar d’excarnestoltesdavant de la Pizzeria La Miran-da.

  - A 2/4 de 5 de la tarda, xutd’honor de la reina a l’estadi.- A les 6 de la tarda, carnestol-tes i la reina acompanyats perla colla d’excarnestoltes dePalamós visitaran la llar muni-cipal de gent gran.- A les 10 de la nit, gran con-curs d’exhibició de comparsesal palau d’en Carnestoltes.

  PAURanxo A 2/4 d’1 del migdia,arribada del Carnestoltes.- A partir de les 2 del migdia,se servirà el ranxo popular.- A les 6 de la tarda, ball popu-lar de disfresses amb l’actua-ció del grup Xàcara.

  PERALADARanxo A les 2 del migdia alCentre Social, ranxo popularde carnestoltes.

  PLATJA D’AROCelebracions A les 11 delmatí, jocs gegants al carrerMossèn Cinto Verdaguer.- A les 12 del migdia a l’Avin-guda de s’Agaró, música al ca-rrer amb Percuait.- A les 12 del migdia a Castelld’Aro, rua de colles locals.- A les 5 de la tarda al recintetancat de l’avinguda s’Agaró,música al carrer amb la partici-pació de Katakitinga.

  ROSESRua A les 12 del migdia alllarg de l’avinguda de Rhode,desfilada de disfresses i ca-rrosses.- A les 6 de la tarda a la plaçaFrederic Rahola, concert i ballamb l’orquestra La Selvatana.- A les 8 del vespre a la plaçaFrederic Rahola, proclamaciódels reis i reines del carnaval ia continuació ball amb l’or-questra La Selvatana.- A les 10 de la nit a la pistaannexa del pavelló, ball ambdiscomòbil Gres-K-Planet.

  SANT ANTONI DE CALONGECercavila A les 7 del matí,despertada matinl a càrrec deles colles del municipi.- A 2/4 d’1 del migdia, cercavi-la de carnaval de carrosses icomparses.

  SANT FELIU DE GUÍXOLSRua A les 7 del matí, des-pertada de la colla Carnestol-tes pels carrers de la ciutat.- A les 11 del matí, desfiladafestiva de les colles pel pas-seig de Sant Feliu des del ca-rrer Colom fins al passeig delMar.

  SANT JOAN ABADESSESCarnaval infantil A les 5de la tarda al pavelló d’esportsmunicipal, carnaval infantilamb concurs de disfresses,desfilada, photocall, berenar iball amb el trio d’en Carles Cu-beres.

  SANT PERE PESCADORRua A 2/4 d’11 del matí, in-flables per a la mainada alparc del riu.- A 2/4 de 2 del migdia, arros-sada popular amb la rifa i pos-teriorment cremada del reicarnestoltes.

  SANTA COLOMA DE FARNERSFesta Infantil A les 5 de latarda al pavelló de la Nòria,festa infantil amb Pep Puigde-mont i berenar per a tota lafamília.

  SANTA CRISTINA D’ARORua A primera hora delmatí, despertada popular a cà-rrec de la colla Blaus i cia.- A 2/4 de 2 de la tarda al pa-velló d’esports, arrossada po-

  pular.- A 2/4 de 5 de la tarda, ruadel carnaval de l’Amistat ambdesfilada de carrosses i com-parses des del carrer Teulerafins a la zona esportiva de lapoblació.

  TOSSA DE MARFesta A les 5 de la tarda al’edifici La Nau, festa de dis-fresses infantil.

  VERGESCercavila De les 9 a les 11del matí, «La Passada» pelsafores de la vila.- A 2/4 de 12 del migdia, cer-cavila amb els gegants i cap-grossos acompanyats pelsGralluts.

  VIDRERESActes festius De les 10 delmatí a les 2 de la tarda, recolli-da de menjar per al ranxo a to-tes les cases de la vila.- De les 10 del matí a les 2 dela tarda, exposició sobre elRanxo al Teatre Casino laUnió.- A la 1 del migdia a la pistadel Casino la Unió, concert ivermut de versions a càrrecde l’associació musical Crea-Mus.- A 2/4 de 6 de la tarda a l’en-velat del pavelló municipal,concurs de disfresses infantilamenitzat per Trencamandres.

  VILABLAREIXRua A les 4 de la tarda, cer-cavila des de la plaça del Pere-lló fins al pavelló municipalamb el grup Blocquilombo iseguidament animació infantila càrrec del grup País de Xau-xa amb xocolatada i concursde disfresses amb tots elsparticipants.

  GIRONAConcert A 2/4 de 8 del ves-pre a la sala Montsalvatge del’Auditori de Girona, concert dela Jove Orquestra Auditori deGirona sota la direcció de JordiPicorelli.

  Recital A les 8 del vespre ala Llibreria Context, recital deVicencio Navarro.

  PALAFRUGELLConcert A les 5 de la tardaa l’església, concert de la coralMestre Sirés.

  VALL DE BIANYAFira del Farro A les 10 delmatí a l’Espai Fira, paradesamb productes artesanals, ex-posició d’animals i exhibicióde diferents oficis.- A 2/4 d’11 del matí a l’esglé-sia de Santa Margarida, cele-bració de la missa.- A les 11 del matí a l’aparca-ment de Zoetis, trobada i ex-posició de motos de la marcaHarley Davidson.- A 1/4 de 12 del migdia al’Espai Fira, cercavila de la co-lla gegantera.- A 3/4 de 12 del migdia al’Espai Gastronòmic del centrecívic, taller de cuina per alsmés petits.- A les 12 del migdia a l’EspaiSenyera, reconeixement i lliu-rament del títol honorífic depadrí i padrina de la fira adues persones relacionadesamb la història de la Vall deBianya.- A 3/4 d’1 del migdia a l’Espai

  Fira, cercavila d’animació de lacolla gegantera acompanyadapel gegant romà Farrus Tre-mendus, els capgrossos Sidro iMargarida i els gegantons dela Canya.- A les 2 del migdia a l’EspaiFira, cloenda de la present edi-ció de la fira.

  CAPMANYFesta d’Hivern A 2/4 d’1del migdia a la capella de SantSebastià, ofici solemne.- A la sortida a la plaça Mos-sèn Eduard, sardanes i vermutpopular per a tots els assis-tents.- A partir de les 5 de la tardaa La Fraternal, sardanes, con-cert i ball amb La Principal dela Bisbal.

  RIBES DE FRESERFesta de la Matança Almatí a la plaça del Mercat, firade la matança del porc ambelaboració artesana d’embo-tits i tastet de llonganisseta ibotifarra.- Al migdia, concert de BufantFort Street Band.- A 2/4 de 5 de la tarda a laplaça del Mercat, judici i ence-sa del monument i xocolatadai seguidament al pavelló d’es-ports festa infantil amb Disco-baby.

  SERINYÀFesta de Sant Antoni Abat

  A les 9 del matí, concentra-ció i esmozar per a tots els ca-vallistes.- A partir de 2/4 d’11 del matí,rua d’animació pels afores delpoble.- A les 12 del migdia, missa al’església de Sant Andreu ambbenedicció del penó.- A 2/4 d’1 del migdia, bene-dicció dels cavalls i tota menade bestiar davant de l’esglé-sia.- A la 1 del migdia, cercavilapels carrers del poble ambbunyols i vi per a tots els ca-vallistes.- A partir de les 2 de la tardaal pavelló municipal, dinar degermanor i després l’encanta-ment de donacions al Sant iball country.

  BLANESLego A les 11 del matí alPrimer Casino de Blanes, con-ferència LEGO, més que unaafició, a càrrec de Miquel Ro-mera i Àngels Merino.

  FIGUERESInfantil A les 6 de la tardaa La Cate, representació del’espectacle infantil L’endrapa-somnis de la companyia Tea-tre al Detall, guanyador delpremi de la crítica 2014 al mi-llor espectacle familiar i fina-lista també al premi Enderrockal millor disc de música infan-til.

  GIRONARun4Cancer A partir de les9 del matí i amb motiu del DiaInternacional del Càncer (4 defebrer), la Fundació OncolligaGirona organitza per segonany consecutiu la Run4Can-

  cer, una cursa que es durà aterme de manera simultània aset poblacions, una per cadacomarca gironina. La cursa tédues modalitats (5 i 10 km) ien aquesta edició les pobla-cions participants són: Plano-les, Olot, Figueres, Salt, Por-queres, Riudellots de la Selva iPalafrugell. L'objectiu d'aques-ta cursa és fer una activitatsaludable conjunta a tota lademarcació de les comarquesgironines, àmbit d'actuaciód'Oncolliga.

  Cursa contra el càncer Ales 9 del matí, sortida des dela plaça Catalunya de la sego-na cursa contra el càncer ambuna caminada de 5 quilòme-tres; a 2/4 de 10 del matí, cur-ses infantils; a les 10 del matí,cursa de 2,5 quilòmetres; i ales 11 del matí, sortida de lacursa de 5 quilòmetres. Amés, regals, sorteig, inflables iactuació dels Marrecs de Salt.Organitza l’AECC-Catalunyacontra el Càncer Girona.

  GIRONAJornades de la tòfona Finsal pròxim dia 28 de febrer,celebració de les desenes jor-nades de la tòfona amb la par-ticipació dels restaurants giro-nins Cal Ros, Duc de l’Obac, Ce-ller de Can Roca, La Banyeta,Massana, La Riera de Sant Mar-tí Vell, Egg Gastronomia i Occi.

  PALAFRUGELL25a Garoinada Fins al prò-xim dia 20 de març, diversosestabliments de Palafrugell ce-lebren la 25 edició de la cam-panya de La Garoinada. Res-taurants adherits a aquestacampanya gastronòmica: La Xi-cra, Xadó, El Balcó de Calella,Hotel Sant Roc, Hostal La Lla-gosta, Hotel Llafranch, HotelLlevant, El Far, Hotel Terramar,El Clot dels Mussols i Hotel Ta-mariu.

  TOSSA DE MARCuina del bacallà Fins al29 de febrer campanya gas-tronòmica de la cuina del ba-callà amb els restaurants: Ba-hia, Bahitossa, Ca la Carme,Can Carlus, Can Pini, Maria Àn-gela, Marina, Mestre d’Aixa iVictòria.

  SANT GREGORIPessebre de Can RosetaFins al 8 de febrer es pot visi-tar el tradicional pessebre deCan Roseta, a Sant Gregori.Horaris: de les 11 del matí a la1 del migdia i de les 4 a les 6de la tarda (festius inclosos).Per a grups superiors a 20persones caldrà concertar visi-ta prèvia. Tots els camins es-tan adaptats per a personesamb minusvalia. Més informa-ció directament als númerosde telèfon 972 42 83 47 i972 42 97 79. Correu electrò-nic: [email protected]

  ROSESLa Ciutadella Horari d’ober-tura: de 10 a 18 h de dimarts adiumenge. Visites guiades«Passejades d’història» cadadia a les 15 h, en català i fran-cès, i a les 16 h en castellà ifrancès. Preu 5 €.

  Visites guiades

  Espectacles

  Conferències

  Gastronomia

  Projeccions

  Festes

  Marxes

  Fires

  Carnestoltes

  Teatre

  Música

  Pessebre

  Mercats

  Agenda i Cartellera Per publicar actes a l’agenda s’han d’enviaramb 72 hores d’antelació com a mínim a l’adreça de correu electrònic [email protected]

  GIRONAMúsica A les 7 de la tardaa la Sala de Cambra de l’Audi-tori, concert de Laia Masra-mon. Una de les pianistesmés consolidades es presentaamb un programa eclèctic quepassarà per Brahms, Chopin,Debussy i Scriabin. Cicle Iber-camera. Preu: 23 €

  GIRONAJam Session A 2/4 de 9del vespre al Sunset Jazz Clubde Girona, Jam Session amb laSunset Band. En la seva 14atemporada, els músics brinda-ran la mateixa energia i ga-nes de sempre, per compartirmúsica i talent amb artistesde diferents estils.

  LLAGOSTERAFamiliar A les 6 de la tardaal Teatre Casino Llagosterenc,Quina Xerinola presenta Ani-malades, proposta teatral quepresenta les aventures d’unsanimals que viuen al zoològic.Aquesta espectacle està diri-git especialment als nens i ne-nes d’entre 0 i 5 anys. Preuentrada: 5 €

  OLOTEspectacle A les 5 de latarda al Teatre Principal d’O-lot, representació de l’espec-tacle musical Allegro, a cà-rrec del Cor de Teatre, amb ladirecció de Paco Mir. Preu:Entre 4 € i 12 €.

  DESTAQUEM

  [email protected] - 08/02/2016 09:12 - 192.168.2.67

  comunicacio_carolResaltado

 • 58 DIUMENGE, 7 DE FEBRER DEL 2016 ara

  El Núria celebra 90 anys resistint al cor de la Rambla El bar Núria de la Rambla de Barcelona fa 90 anys en plena forma. L’establiment ha resistit l’arribada de grans cadenes i con-tinua en mans dels néts del fundador, Marcel Cortadellas i Montse Vila. L’evo-lució ha sigut constant: des de l’arribada del primer tirador de cervesa a la ciutat als

  anys 30 fins a l’actualitat, en què ha passat a ser un restaurant on se serveixen des de cafès fins a tapes i arrossos. La finestra del bar Núria a la Rambla ha fet que l’establi-ment es beneficiés del boom turístic a la ciutat sense renunciar a les arrels i al pú-blic barceloní de tota la vida.ESTILS

  en la rauxa com en el seny són dife-rents. “L’activació de la rauxa té uns efectes molt més intensos, i gene-ralment plaents, per al cervell. El seny també va associat a plaer, pe-rò de manera més suau”.

  Bueno explica que durant el Car-naval, que és la diversió i la rauxa so-cialment reglada, hi intervé una zo-na del cervell anomenat “cervell so-cial”, que s’encarrega de la gestió de la vida social. “Quan aquesta gestió és satisfactòria, activa també de for-ma molt marcada els centres del pla-er del cervell; i quan no ho és, fa just el contrari i pot afavorir estats d’es-très i de depressió. Per tant, la millor manera de viure-ho és amb els amics i amb ganes d’una diversió que ens resulti satisfactòria”, sosté Bueno.

  La psicòloga Rosa Maria Buxar-rais està d’acord amb el científic. “Les persones necessitem seny i rauxa per estar equilibrades”. El seny representaria la raó, la perseve-

  el regnat de la rauxa

  Per què ens agrada tant aquesta festa en què trenquem

  rutines i ens desinhibim?

  El Carnaval va la mar de bé al cervell, que desitja tant les rutines que li donen seguretat i estabilitat com les novetats. “Les novetats estimulen el cervell, ens motiven, ajuden a mantenir després les rutines habituals, afavoreixen l’optimisme i, dit de passada, la cre-ativitat”, assegura David Bueno, professor i investigador de genètica de la UB i divulgador científic. Com acostuma a passar amb els contra-ris, el seny i la rauxa es necessiten, malgrat que en proporcions dife-rents. De seny en fa falta més “per tenir un equilibri adequat”, però “si no tinguéssim cap instant de diver-sió, no hi hauria un bon equilibri neurohormonal”. En la pràctica els neurotransmissors que actuen tant

  BARCELONATRINITAT GILBERTCarnaval,

  01

 • 59ara DIUMENGE, 7 DE FEBRER DEL 2016 estils

  El fill de Pamela Anderson debuta com a model El jove de 18 anys Dylan Lee, fill de Pamela Anderson i del músic Tommy Lee, farà el seu debut com a model de la mà del dissenyador Hedi Slimane, director creatiu de Saint Lau-rent. El jove és una de les cares de la marca per promocionar la seva primera desfilada a la ciutat de Los Angeles.

  La DO Cava fa un concurs de relats a les xarxes El Consell Regulador del Cava ha iniciat un concurs anual de microrelats a Twitter i Fa-cebook que tindrà un guanyador mensual, es-collit pels mateixos usuaris, i un guanyador anual, que decidirà un jurat. Els textos podran ser escrits en català, castellà i anglès i no po-dran superar els 140 caràcters.

  Diversos moments de dos dels Carnavals més importants que se celebren a Catalunya: Sitges (01 i 02) i Platja d’Aro (03 a 05). FOTOS: MANOLO GARCIA /

  DAVID BORRAT

  Menjars per a tots els gustos

  Les botifarres d’ou, les coques de llardons, els xatons i les merengues són algunes de les menges típiques dels dies de Carnaval. Totes genero-ses en calories, tal com correspon al temps hivernal que toca i a la festa que es viu, quan la rauxa és la que mana i no cal filar prim.

  El xató dóna nom a una amanida i a una salsa, totes dues típiques del Carnaval del Garraf, especialment de Sitges i de Vilanova. A Sitges, el cui-ner Valentí Mongay prepara la salsa amb alls crus, vinagre, ametlles, nyo-res, sal, oli d’oliva verge extra i un punt de pebre dolç. En canvi, a Vila-nova, el vinagre, que també és pre-sent a la salsa, es fica xopant una mo-lla de pa sec. I a l’amanida s’hi acos-tuma a posar també raves. Malgrat això, Mongay –que pertany al movi-ment Slow Food– sosté que no creu en les diferències entre poblacions, perquè les úniques diferències reals són les que es fan a cada casa. “Cada llar té el seu secret i la seva manera de fer”. En el que totes les cases i tam-bé entitats estan d’acord al Garraf és que el menú del Dijous Llarder i d’al-tres dies de Carnaval és un xató de primer plat i un castell de truites de segon. Imprescindibles la de carxo-fes, la de botifarra d’ou amb monge-tes i la de patates. I segur que molts vilanovins i sitgetans n’afegirien d’al-tres. Aquestes tres serien les més ha-bituals, segons el xef Mongay.

  En un altre indret de Catalunya, a Sant Fruitós de Bages, el productor de l’obrador de carn L’Onkle Frank, Genís Noguera, ja fa dies que està preparant botifarres d’ou, que distri-bueix per tot Catalunya aquests di-es de Carnaval. “Les faig amb cansa-lada, carn magra de porc, sal, pebre, canyella i una quantitat important de rovells, d’una banda, i d’ous sencers, de l’altra”.

  Pel que fa als postres, els més tí-pics són les coques de llardons. El pastisser Miquel Saborit, de Torelló, explica que ell les elabora amb pasta de full. “A cada plec hi incorporo llardons esmicolats amb el greix, la mantega, el llard o també margari-na”. A més de les coques de llardons, Saborit també prepara caretes de brioix, farcides de nata i de crema cremada. “Amb les pastes de brioix faig formes de cares diferents, com ara de mico, pirata, elefant i pallas-so”, explica el pastisser.e

  BARCELONAT.G.

  rança i l’esforç mentre que la rauxa seria l’emoció, l’oci, l’esbarjo i dei-xar-se portar pel cor.

  Per això la psicòloga i psicotera-peuta Milos Salgueda alerta de les dificultats per connectar amb la rauxa o també per no sortir-ne quan s’hi ha entrat. “Hi ha persones que els costa molt connectar amb la diversió i sempre fan el que s’ha de fer, sense treves. Mentre que n’hi ha d’altres a qui els encanta estar instal·lats en la rauxa i la diversió i, en canvi, toleren molt malament o els costa molt complir les normes o amb el que s’espera que facin”. Si-gui com sigui, Salgueda sosté: “El Carnaval és una festa que promou que ens mostrem diferent del que s’espera habitualment de nosaltres. És per això que, amb les disfresses tant de criatures com d’adults, és molt important respectar que ca-dascú pugui mostrar-se lliurement tal com vulgui”.

  Per la seva banda, Maria Mercè Conangla, psicòloga de la Fundació Àmbit Ecologia Emocional, remarca que el Carnaval és “un espai de per-mís”. A través de la màscara, “les per-sones deixen de sentir-se jutjades per les altres i alliberen amb més fa-cilitat una part que pot estar reprimi-da”. I qui diu Carnaval, diu altres es-pais o rituals que s’haurien de tenir per sentir-se “legitimat a ser qui s’és i sense necessitat d’amagar-se del ju-dici dels altres per poder-ho ser”.

  Canvis històrics Per acabar d’entendre bé aquesta festa i el comportament a què tradi-cionalment ha anat lligada, una mi-ca d’història: “El Carnaval precedia la Quaresma, el període en què tra-dicionalment es vetllava per la con-tinència, la sobrietat i l’austeritat”, recorda el psicòleg Xavier Oñate. Per tant, “servia per fer tot allò que no es podia fer durant els 40 dies

  posteriors, i d’aquí que es deixés anar la part més animal i, per tant, menys moral”. Era així antigament, i sobretot va ser així després del franquisme, quan es va poder recu-perar la festa després de la repressió de la dictadura. “Avui dia ni la Qua-resma es viu amb la sobrietat dels nostres avantpassats, ni el Carnaval és la festa de la diversió per ex-cel·lència. El Cap d’Any, les festes majors, la revetlla de Sant Joan i fins i tot el recentment importat Ha-lloween són festes en què hi ha mol-ta disbauxa, també”, sosté Oñate.

  I encara s’hi podrien afegir altres espais transgressors actuals, que fan que el Carnaval ja no sigui l’úni-ca festa per trencar rutines. Inter-net i les relacions virtuals “perme-ten la desinhibició, sovint escudant-se amb anonimats”, diu Oñate. Anys enrere, les màscares de Carnaval eren les que provocaven aquests comportaments.e

  02 03

  04 05

  comunicacio_carolResaltado

 • Kiosko y Más - El País (Catalunya) - 7 feb. 2016 - Page #101 http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler...

  1 de 1 8/2/16 8:32

  comunicacio_carolResaltado

  07DGIR 1407DGIR 1507DGIR 2507DGIR 62girona_20160207_43971523939426032 1girona_20160207_43971523939426032 2girona_20160207_43971523939426032 13girona_20160207_43971523939426032 14girona_20160207_43971523939426032 57ara_1454799602 58ara_1454799602 59Kiosko y Más - El País (Catalunya) - 7 feb. 2016 - Page #101