BOLUNTARIOTZAREN II. EUSKAL PLANA · Aurkezpena Planaren luzapenaren bi urteetarako indarrean...

of 111 /111
BOLUNTARIOTZAREN II. EUSKAL PLANA 2011-2012rako luzapena BOLUNTARIOTZAREN II. EUSKAL PLANA

Transcript of BOLUNTARIOTZAREN II. EUSKAL PLANA · Aurkezpena Planaren luzapenaren bi urteetarako indarrean...

BOLUNTARIOTZAREN II. EUSKAL PLANA

2011-2012rako luzapena

II PLAN VASCO DE VOLUNTARIADO

Prórroga 2011-2012

BO

LUN

TAR

IOTZ

AR

EN II

. EU

SKA

L PL

AN

A 2

011-

2012

rako

luza

pen

a •

II P

LAN

VA

SCO

DE

VO

LUN

TAR

IAD

O P

rórr

og

a 20

11-2

012

II PLAN

VASCO

DE VO

LUN

TARIA

DO

BOLU

NTA

RIO

TZA

REN

II. E

USK

AL

PLA

NA

978-84-457-3237-3978-84-457-3237-3

BOLUNTARIOTZA_Primeras paginas.indd 1 23/04/12 15:37

BOLUNTARIOTZAREN II. EUSKAL PLANA

2011-2012rako luzapena

BOLUNTARIOTZA_Primeras paginas.indd 2 23/04/12 15:37

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������� ������������ ���������� ���� �������� �����������������������������������������

Vitoria-Gasteiz, 2012

BOLUNTARIOTZAREN II. EUSKAL PLANA

2011-2012rako luzapena

BOLUNTARIOTZA_Primeras paginas.indd 3 23/04/12 15:37

Argitaraldia: 1.a, 2012ko martxoan

Ale-kopurua: 500 ale

© Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila

Argitarazailea: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz

Maketazioa: EkipoPO

Iinprimatzea:

ISBN: 978-84-457-3237-3

L.G.: VI 186-2012

Lan honen bibliografia-erregistroa Eusko Jaurlaritzaren Liburutegi Nagusiaren katalogoan

aurki daiteke: http://www.euskadi.net/ejgvbiblioteka

BOLUNTARIOTZA_Primeras paginas.indd 4 23/04/12 15:37

5

Hitz

aurr

ea

Hitzaurrea

Boluntariotzaren II. Euskal Planaren Luzapena duzu eskuan. Luzapen hori 2011ko abenduaren 27an onartu zen, Boluntariotzaren II. Euskal Planean (2008-2010) oinarrituta, haren ildo estrategikoak guztiz indarrean zirautelakoan.

Gobernu honen iritziz, garai hauek ez dira egokienak plan handiak diseinatzeko; aitzitik, konpromiso irmo eta eraginkorrak ezartzeko garaiak dira, sektoreko albait pertsona eta erakunde gehien inplikatzeko gai izan daitezen.

Arrazoi horrekin guztiz bat etorri da Boluntariotzaren Euskal Kontseilua, boluntariotzaren arloko elkartze-, aholkularitza- eta kontsulta-organo gorena, zeinak kontsulta-prozesu bati ekin baitzion hainbat eragile publiko eta pribaturekin, 2008-2010eko II. Planaren garapenari buruz eta hori luzatzeko aukeraren egokitasunari buruz.

Horregatik, II. Planaren luzapenak partaidetza zabala izan du, hainbat eragilek esku hartu baitute: 2011. urtean Euskadin zeuden hiru bolutariotza-agentziek (Bolunta, Erdu eta Gizalde), hirugarren sektoreko 63 entitatek, Eusko Jaurlaritzako zazpi sailek, Emakundek, hiru foru-aldundiek, Eudelek, eta beste bost udalek (Bilbao, Donostia, Gasteiz, Ordizia eta Portugalete).

Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenaren asmoa haren garapenean inplikaturiko eragile guztien arteko koordinazioa are gehiago erraztu eta sustatzea da, posible den heinean, elkarlanerako proposamenak eskainiz, parte-hartzaile bakoitzak planteaturikoez gainera.

Ekintzen jomugan dago boluntariotza-erakundeak indartzea —eragin-korragoak izan daitezen eta sare-lana indartu dezaten—, jarduera altruista horiek gizarte osoari ekartzen dizkioten onuren berri ematea eta, jakina, boluntariotzaren aldeko sentsibilitatea piztea, herritar guztiak gizarte-mugimendu horretan parte hartzera bultzatzeko.

BOLUNTARIOTZA_Primeras paginas.indd 5 23/04/12 15:37

6

Hitz

aurr

ea

Planean sartzen diren ekintzen artean, ondokoak nabarmendu litezke:

• Euskadiko Gazteak Lankidetzan programa.

• Unibertsitateko gazteei zuzendutako ekintza boluntarioari buruzko kanpaina bat egitea.

• Adinekoei zuzendutako kanpaina bat egitea boluntariotzari buruz.

• Boluntariotzaren inguruko sentsibilizazioa bultzatzeko lurralde-jardunaldiak egitea.

• Boluntarioen ekintzari buruzko zabalkundea, erakundeen eta hirugarren sektorearen argitalpenetan artikuluak txertatuz.

• Boluntariotzaren Tourra.

• EAEko boluntariotzari eta Europako jardunbide egokiei buruzko azterlan bat egitea.

• Euskal Boluntariotza Agentziak bultzatzea eta indartzea.

• Eusko Jaurlaritzaren boluntariotzari buruzko webgune bat sortzea.

• Estatuko XV. Boluntariotza Kongresua Euskadin egitea.

Guztira 114 ekimen izan dira, eta ia 24 milioi euroko aurrekontua izan dute (23.810.813 euro).

Ekimen horietako batzuk 2011. urtean gauzatu dira jada. Gainerakoak 2012. urtean egingo dira, eta urte horri amaiera berezia emango dio Estatuko XV. Boluntariotza Kongresuak.

Gure nahia Boluntariotzaren II. Euskal Planaren Luzapenak baliabide batera-tzailea izaten jarraitzea da, lurralde bakoitzean, egunero, boluntarioen ekintza bultzatuz, herritar aktiboak eta elkarren arteko laguntza sustatzeko etengabe lanean ari diren eragile guztientzat.

Gemma Zabaleta AretaEnplegu eta Gizarte Gaietako sailburua

BOLUNTARIOTZA_Primeras paginas.indd 6 23/04/12 15:37

7

Aurk

ibid

ea

AurkibideaAurkezpena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Boluntariotzaren II. Euskal Planaren balantzea (2008-2010). . . . . . . . . . . . . 15

1. Boluntariotzaren II. Euskal Planaren balioespen orokorra estrategia-arloan. . . 18

2. Erakunde arteko koordinazioaren garrantzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3. Lidergo sendo baten premia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4. Boluntariotzaren II. Euskal Plana hedatzea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

5. EAEko boluntariotza-agentzien zeregina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

6. Sentsibilizazio-ekintzak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

7. Genero-ikuspegia eta teknologia berriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

8. Beste alderdi garrantzitsu batzuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Ekintza ildoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1. Boluntarioak dituzten gizarte erakundeak eta horien sareak. . . . . . . . . . . . . . 25

2. Boluntariotza agentziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3. Boluntariotzaren Euskal Kontseilua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4. Udalak eta bertako taldeak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5. Foru Aldundiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

6. Eusko Jaurlaritza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

7. Beste eragile batzuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Plan operatiboa (2011-2012). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

1. Sarrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2. Helburuak eta ekintza estrategikoak lehenestea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenaren ildo estrategikoak, helburu orokorrak, berariazkoak eta ekintzak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

1. ildo estrategikoa. Ekintza boluntarioarekiko sentikorra eta aktiboa izango den herritartasuna eraikitzea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 7

BOLUNTARIOTZA_Primeras paginas.indd 7 23/04/12 15:37

8

Aurk

ibid

ea

2. ildo estrategikoa. Boluntariotzak etorkizunean izango dituen erronkei erantzuteko prestatuta egongo den elkarte-sare dinamikoaren garapena sustatzea. . . . . . . 57

3. ildo estrategikoa. Boluntariotza osatzen duten eragileak erabat koordinatzeko dauden boluntariotzaguneak eratu eta sustatzea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Ebaluazio sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Eranskinak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

I. eranskina. Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenaren (2011-2012)

dokumentuaren laburpen koadroak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

II. eranskina. Eragile parte-hartzaileen mapa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

III. eranskina. Metodologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

BOLUNTARIOTZA_Primeras paginas.indd 8 23/04/12 15:37

Aurkezpena

BOLUNTARIOTZA_Primeras paginas.indd 9 23/04/12 15:37

BOLUNTARIOTZA_Primeras paginas.indd 10 23/04/12 15:37

11

Aurk

ezpe

na

11

Jarraian aurkeztuko dugun dokumentua Boluntariotzaren II. Euskal Planaren Luzapena (2011-2012) da, hau da, II. Planaren jarraipena, eta dokumentu hori berriz indarrean jartzea du helburu orokor.

Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren Familia eta Komunitate Politikarako Zuzendaritzak bultzatu du dokumentua, eta hainbat eragileren parte-hartzea eta adostasuna izan du, eragile pribatuak (EAEko hirugarren sektoreko erakundeak eta boluntariotza-agentziak) nahiz publikoak (Udalak, Aldundiak, Eusko Jaurlaritza), horretarako martxan jarritako parte-hartze prozesuan lagunduz.

Dokumentua egitera eraman duten arrazoiak honako hauek dira: 2010ean Boluntariotzaren II. Euskal Planaren (2008-2010) indarraldia amaitu zen, eta horrek boluntariotzaren arloko eragile estrategikoen arteko hausnarketarako une bat ekarri zuen.

Eztabaida horren ondoren, eta Boluntariotzaren II. Euskal Planaren egoerari buruzko Txostenaren arabera, ondorioztatu zen II. Planean adierazitako ildo estrategikoek guztiz indarrean jarraitzen dutela, eta, beraz, Familia eta Komunitate Politikarako Zuzendaritzak beharrezkotzat jo zuen II. Planaren luzapena egitea. Ildo estrategikoak honako hauek dira:

1. 1. ildo estrategikoa: ekintza boluntarioarekiko sentikorra eta aktiboa den herritartasuna eraikitzea. Planaren ezinbesteko eginkizuna da elkartasunaren eta parte-hartzearen benetako kultura bat sustatzea, gizartearen eta ekintza boluntarioaren artean zuzeneko lotura bat finkatuko duena.

2. 2. ildo estrategikoa: boluntariotzak etorkizunean izango dituen erronkei erantzuteko prestatuta egongo den elkarte-sare dinamiko baten garapena sustatzea. Irabazi-asmorik gabeko erakundeekiko harremanean lan egingo da, erakundearen eta boluntarioaren artean dagoen loturari buruzko prozesu guztiak babestuz. Era berean, erakundeak babestuko dira, horien iraunkortasunari, gardentasunari eta modernizazioari dagokienez.

3. 3. ildo estrategikoa: boluntariotza osatzen duten eragileak erabat koordinatzeko dauden boluntariotzaguneak eratu eta sustatzea. Aurrera

BOLUNTARIOTZA_Primeras paginas.indd 11 23/04/12 15:37

12

Aurk

ezpe

na

12

egin nahi da benetako lankidetza-, harreman- eta komunikazio-sare bat eraikitzeari dagokionez, euskal jokalekuaren maila guztietan.

Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenaren helburuak, beraz, bat baino gehiago dira:

Alde batetik, Boluntariotzaren II. Euskal Planean (2008-2010) gauzatu ezin izan ziren ekintzak berriz ere indarrean jartzea, eta hurrengo bi urteetan izango diren bi gertaera handiei buruzko ekintza guztiak biltzea. Bi ekintza horiek honako hauek dira: Boluntariotzaren Nazioarteko Urtea (2011) eta Estatuko Boluntariotza Kongresua (2012), EAEn egingo dena.

Bestalde, inplikaturiko eragileen koordinazioa erraztu nahi da, hau da, administrazio publikoen inplikazioa nahiz hirugarren sektoreko erakundeena, EAEko boluntariotza-agentziak ahaztu gabe, eta horietako bakoitzarentzat jarduteko orientazio edo proposamen batzuk ezarriz.

Ikuspegi horretatik, Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenak (2011-2012) II. Planean jada aurreikusita dauden eta oraindik indarra duten ekintzak biltzen ditu, baita hurrengo bi urteetarako ekintzak ere; izan ere, aldi horretan boluntariotzaren arloko oso gertaera garrantzitsu batzuk izango dira. Hala ere, garrantzitsua da argitzea dokumentu honetan ez direla jasotzen inplikaturiko eragile guztien bitartez EAEn martxan jartzen diren boluntariotza-ekintza guztiak. Era berean, bildutako ekintza guztiek ere ez dute garrantzi berbera.

Jarraian, Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapen hau osatzen duten atal guztiak aurkeztuko ditugu:

Lehenik, Boluntariotzaren II. Euskal Planaren (2008-2010) balantzearekin lotuta egin den landa-lanaren bitartez lortutako informazioaren laburpena gaineratu da, prozesuan parte hartu duten eragileek II. Planari buruz egindako balioespenak –positiboak eta negatiboak– biltzen dituena. II. Planaren ebaluazio horretan oinarrituta, hobekuntza-elementu batzuk gaineratu dira.

Ondoren, Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenaren diseinuan eta garapenean inplikaturiko eragile bakoitzarentzako jardun-ildo batzuk proposatzen dira, eta bertan hainbat iradokizun gaineratzen dira erakunde publikoek eta pribatuek boluntariotzaren inguruan beteko luketen zereginari buruz.

2011. eta 2012. urteetarako Plan Operatiboak barnean hartzen ditu Boluntariotzaren II. Euskal Planean jada proposatutako eta II.

BOLUNTARIOTZA_Primeras paginas.indd 12 23/04/12 15:37

13

Aurk

ezpe

na

Planaren luzapenaren bi urteetarako indarrean jarraitzen duten hiru ildo estrategikoak, baita ildo bakoitzaren berariazko helburuak eta 2011. eta 2012. urteetarako ekintza berriak ere.

Amaitzeko, Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenerako (2011-2012) ebaluazio-sistema bat proposatzen da, II. Planean proposatutakoaren antzekoa eta, hainbat arrazoirengatik, bere garaian gauzatu ezin izan zena.

13

BOLUNTARIOTZA_Primeras paginas.indd 13 23/04/12 15:37

BOLUNTARIOTZA_Primeras paginas.indd 14 23/04/12 15:37

Boluntariotzaren II. Euskal Planaren

balantzea (2008-2010)

BOLUNTARIOTZACAP_1.indd 15 23/04/12 15:37

BOLUNTARIOTZACAP_1.indd 16 23/04/12 15:37

17

Bolu

ntar

iotz

aren

II. E

uska

l Pla

nare

n Ba

lant

zea

(200

8-20

10)

Boluntariotzaren II. Euskal Plana (2008-2010) bi legegintzaldiren artean planteatu zen, gaiaren politizazioa saihesteko helburu argiarekin, eta ekintza eta argibide kopuru handia duen dokumentu gisa eratu zen. Hala ere, hasiera-hasieratik, II. Plana nolabaiteko urruntasunarekin ikusi zuten hirugarren sektoreko erakundeek, eta ez zuen lidergorik, koordinaziorik eta dinamizaziorik izan. Horren ildotik, gizarte-erakundeen iritziz, Administrazio Publikoek ez zuten inplikazio nahikoa izan II. Planaren ekintzetan, eta parte-hartze urria izan zuten Boluntariotzaren Euskal Kontseiluan.

Horrek, gobernua aldatzearekin eta horren ondorioz eskumenak berrego-kitzearekin batera, II. Plan ez oso dinamikoa eta erabilgarria sortu zuen aurreikusitako ekintzen garapenari dagokionez. Eragile batzuk izan ezik, hala nola boluntariotza-agentziak (Erdu, Bolunta eta Gizalde), oso gutxi dira II. Planean bildutako ekintzak garatu dituztenak; horrek honako ondorio hauek izan ditu hirugarren sektoreko elkarteentzat nahiz administrazio publikoentzat:

Lehenengo kasuan, lurraldetasun nabaria gertatu da bestelako elkarteekin alderatuta, eta erakundeekiko nolabaiteko mesfidantza.

Bigarren kasuan, administrazioarentzako ondorio nagusia izan da bolunta-riotzaren errealitatea ez ezagutzea, eta EAEn lan egiten duten elkarteek ideia bateraturik ez izatea.

Bestalde, Boluntariotzaren II. Euskal Planaren (2008-2010) egoerari buruzko txostenak ondorio orokor eta oso garrantzitsu batzuk eman zituen, azpimarratzekoak direnak –laburbilduta–, aurreikusitako ekintzen betearazpen-maila oso txikia izatea justifikatzen baitute:

1. Boluntariotzaren II. Euskal Plana garatzen ari zenean, lidergorik gabeko aldi bat izan zen, aurreko legegintzaldiaren amaieran nahiz oraingo legegintzaldiaren hasieran. Era berean, aldi horietan jarduera ez gelditzeaz arduratu behar zuten erakunde iraunkorrek ez zuten biderik aurkitu horren garapena bultzatzeko. Hortaz, Boluntariotzaren Euskal Kontseilua EAEn ekintza boluntarioaren elementu dinamizatzaile izateko premia ikusten da.

2. 2008an onartutako Plan Operatiboaren asmoa zen hasierako argazki bat izatea, urteetan zehar osatu beharko zena. Hala ere, lan hori ezin izan zen egin, eta, beraz, bigarren Plana ezartzeko aldian landu behar ziren berariazko helburuak edukiz eskas geratu dira.

BOLUNTARIOTZACAP_1.indd 17 23/04/12 15:37

18

Bolu

ntar

iotz

aren

II. E

uska

l Pla

nare

n Ba

lant

zea

(200

8-20

10)

3. Era berean, eragileetako askok ez dituzte bete Planarekin funtsezko hainbat helbururen inguruan hartutako konpromisoak.

4. Azkenik, Planaren ebaluagarritasuna ere kontuan hartu behar da, 5. atalean –Ebaluazio Sistema– aurreikusitako ekintzen jarraipenaren urteko txostenak ez zirelako egin.

Testuaren balioespenari dagokionez, lortutako diagnostikoaren informazioa hainbat gai-arlotan banatu da; honako hauek dira:

1. Boluntariotzaren II. Euskal Planaren balioespen orokorra estra-tegia-arloan

Boluntariotzaren II. Euskal Plana boluntariotzarako erreferentziazko lege-esparru komun bat (erregulazio bat) dela eta EAEko boluntarioen errealitatearen diagnostiko bat egiten duela hartzen da oinarritzat. Horrela, Planak boluntariotzan oinarritutako elkarte-sare bat egituratzeko oinarriak ezartzen ditu, eta erreferente bat da boluntarioak dituzten erakundeentzat.

Azken batean, talde boluntarioen gizarte-errealitatera eta premietara egokitutako esparru egokiago bat eskaintzeko ezinbesteko dokumentu positibo gisa ikusten da.

Horretaz gain, Plana arlo horretako aurrerapen instituzionalaren adierazle argitzat jotzen da, eta horren asmoa eta orientazioa balioesten da. Boluntariotzaren II. Euskal Plana Eusko Jaurlaritzaren konpromiso gisa balioesten da, parte-hartze sozialeko forma horien laguntzarekin eta sustapenarekin, baita gizarte zibilaren elkartasun eta antolamendu forma berrietara egokitzeko ahalegin gisa ere.

Bestalde, Plan handinahia eta konplexua da, ekintzan oso sartua. Metodologikoki oso baliozkoa da, baina ez oso estrategikoa, ibilbide-orri komun bat falta baitzen eragileentzako lehentasunezko zeharkako erronka batzuekin.

2. Erakunde arteko koordinazioaren garrantzia

Modu positiboan balioesten da Boluntariotzaren II. Euskal Plana eragileek adostutako dokumentu bat dela. Horretaz gain, inplikaturiko sektoreen arteko elkarreragina erraztu du. Era berean, eragileen arteko harremana indartzeko lana egin da, ekintza boluntarioa eguneratzeko eta ahaleginen bikoiztasuna txikiagotzeko.

Bestalde, beharrezkotzat jotzen da inplikaturiko eragileen arteko komunikazioa neurri handiagoan zabaltzea, hirugarren sektoreko erakundeen eta Administrazio Publikoaren arteko harremana handitu eta hobetzeko lan eginez,

BOLUNTARIOTZACAP_1.indd 18 23/04/12 15:37

19

Bolu

ntar

iotz

aren

II. E

uska

l Pla

nare

n Ba

lant

zea

(200

8-20

10)

baita boluntariotza-agentzien eta administrazioen arteko harreman-esparrua argitzeko ere.

Halaber, gizarte-erakundeek beharrezkotzat jotzen dute elkarte-sarea osatzen duten eragileen artikulazioa hobetzea, boluntariotza sustatzen duten erakundeen arteko koordinaziorako eta lankidetzarako bideak ezarriz eta/edo hobetuz, mezu komun bat landu eta adoste aldera. Oro har, erakunde arteko koordinazioaren hobekuntzan lan egin nahi da, elkarren arteko loturak eta lankidetza erraztuz.

Horren ildotik, Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenean aurreikusitako ekintzen zeharkako eta sailen arteko ildoak sustatzea ere gomendatzen da, baita eragile bakoitzaren helburuak eta lehentasunak argi eta garbi zehaztea ere.

3. Lidergo sendo baten premia

Prozesuan parte hartzen duten erakunde publiko eta pribatuen iritziz, azpimarratu beharreko beste alderdi garrantzitsu bat da Boluntariotzaren II. Euskal Planak ez duela lidergo sendorik izan konpromisoak bateratzeko eta ekintzen betearazpena bermatzeko.

Ikuspegi horretan oinarrituta, Planaren parte-hartzean oinarritutako lidergo proaktibo bat behar dela ikusten da, arlo horretan eskumena duen sailaren esku, edo, horren ordez, izendatutako pertsona baten esku, adostutako ekintzak betetzen direla zaintzeko berariazko betebeharrarekin eta korapiloak askatzeko eta protagonismo ez-emankorrak desagerrarazteko gaitasunarekin.

Horren ildotik, era berean, oso garrantzitsua da boluntariotzaren arloan ezagutza duten eta tokiko eremuan ekintza boluntarioa zentralizatu eta dinamizatzen duten udal-mailako figurak izatea.

4. Boluntariotzaren II. Euskal Plana hedatzea

Prozesuan parte hartzen duten erakunde pribatuek nahiz publikoek uste dute Boluntariotzaren II. Euskal Planak hedapen, ondorio eta garrantzi eskasa izan duela gizartean, boluntarioengan, hirugarren sektoreko erakundeetan eta, azkenik, Administrazio Publikoetan.

II. Planaren ezagutzan ikusitako defizita informazioaren komunikazio- eta hedapen-arazo bati egotzi zaio, baita EAEko gizarte-eragileek benetako inplikaziorik ez izateari ere.

BOLUNTARIOTZACAP_1.indd 19 23/04/12 15:37

20

Bolu

ntar

iotz

aren

II. E

uska

l Pla

nare

n Ba

lant

zea

(200

8-20

10)

Ikuspegi horretan oinarrituta, Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenaren hedapen eta komunikazio handia behar da, baita Boluntariotzaren Europako Urtearekin eta Boluntariotzaren Estatuko Kongresuarekin lotuta egingo diren ekintza zehatzena ere. Gainera, komunikazio horrek aukera emango du Boluntariotzaren Euskal Kontseiluak egindako lana erakundeei eta boluntarioei hurbiltzeko, parte hartzeko mekanismoak ezarriz.

Era berean, lan handiagoa egin behar da Boluntariotzaren Euskal Kontseilua ezagutarazteko, baita Kontseiluak berak ezarritako ekintzak hedatzeko lan handiagoa ere.

5. EAEko boluntariotza-agentzien zeregina

Kontsultatutako eragile guztiak ados daude EAEko boluntariotza-agentzia guztiek subjektu estrategikoak izan behar dutela Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenaren diseinuan eta garapenean. Horren ildotik, gomendatzen da boluntariotzaren inguruko lana hiru agentzietan (Erdu, Bolunta eta Gizalde) zentralizatzea, eta Administrazio Publikoek laguntzea eta horien lana indartzea. Horretaz gain, zehazkiago, hiru boluntariotza-agentzien arteko garapen orekatuagoa proposatzen da.

Ildo horretan, boluntarioak erakartzeari, gizarte-sentsibilizazioari eta informazio- eta zabalkunde-lanari dagokionez EAEko boluntariotza-agentziek egiten duten lana azpimarra daiteke. Hala ere, egia bada ere Boluntariotzaren II. Euskal Planak indar handiagoa eman diela agentzia horiei, eta sentsibilizazioa eta erakartzea indartzeko gako elementutzat jotzen badira ere, ezinbestekoa da arlo horietan lana bultzatzen jarraitzea.

6. Sentsibilizazio-ekintzak

EAEko gizarte-erakundeen iritziz, garrantzitsua da, era berean, biztanleria guztiaren sentsibilizazioaren alde lan egiten jarraitzea, eta ekintza boluntarioari balioa ematea, hau da, boluntariotzaren balioen gizarte-onarpena indartzea.

Halaber, boluntariotzaren kultura eta parte-hartzea sustatzea gomendatzen da, boluntarioek hirugarren sektoreko erakundeen eta gizartearen arteko egituraketan bideratzaile gisa egiten duten lana balioetsiz, eta herritartasun aktiboa eta parte-hartzailea indartzeko estrategia koordinatuak ezarriz.

Horretaz gain, sentsibilizazio-lan horrek hezkuntzarekin lotuta egon behar du, boluntariotzaren sustapen-estrategia gisa, adin goiztiarrenetatik parte-hartzean oinarritutako herritarren kultura solidario batean hezteko premia azpimarratuz (sentsibilizazioaren pedagogia).

BOLUNTARIOTZACAP_1.indd 20 23/04/12 15:37

21

Bolu

ntar

iotz

aren

II. E

uska

l Pla

nare

n Ba

lant

zea

(200

8-20

10)

7. Genero-ikuspegia eta teknologia berriak

Boluntariotzari lotutako lanean kontuan hartu beharreko beste elementu bat genero-ikuspegia da, mainstreaminga txertatuz arlo horretan gizarte-erakundeek nahiz Administrazio Publikoek garatzen dituzten prozesu, lan eta ekintza guztietan.

Araudiari dagokionez, ekintza boluntarioaren eta lan- eta familia-bizitzaren arteko bateragarritasuna bermatzeko legezko neurriak bultzatu nahi dira, batez ere teknologia berrietan oinarritutako herritarrentzako atarien bitartez.

IKTei dagokienez, gizarte-sareek eskaintzen dituzten aukerak ere aprobetxatu nahi dira, herritarren koordinazioa, informazioa eta parte-hartzea errazteko nahiz elkarteen kudeaketa bera hobetzeko (barne-kudeaketa, dinamizazioa, komunikazioa, eta abar).

8. Beste alderdi garrantzitsu batzuk

Hirugarren sektoreko erakundeak boluntarioentzako prestakuntza-baliabide orokorren garrantziari buruz kontzientziatzea gomendatzen da, eta boluntarioek boluntario gisa lortutako esperientziatik albait etekin handiena atera dezaten erraztu eta bultzatzea. Azken batean, boluntarioen prestakuntza indartu nahi da, horien lanaren kalitatea handitzeko aukera ematearren.

Era berean, ezinbestekoa da boluntariotzaren errealitateari buruzko ikerketa bat egitea, EAEko boluntarioen egoera argi eta garbi azalduz. Horretaz gain, azterlan horretan boluntariotzaren arloko jardunbide egokiak identifika litezke.

Azkenik, Administrazio Publikoek boluntariotzara bideratzen duten aurrekontua ez da nahikotzat jotzen gizarte-erakundeetan, eta, beraz, prestakuntzarako eta berrikuntzarako aukerak mugatuak izan dira batzuetan. Horregatik, benetako inplikazioa eskatzen da, berariazko partida ekonomikoekin.

Diagnostiko hori aurkeztu ondoren, eta diagnostiko horren ondorioz, garrantzitsutzat jo da honako norabide hauetan pausoak ematea:

1.1. Boluntariotzaren Euskal Kontseilua dinamizatzea, EAEn boluntariotzaren arloko benetako erreferente bat bihurtzearren.

2. EAEko boluntariotza-agentziak indartzea (Erdu, Bolunta eta Gizalde).

3. Eusko Jaurlaritzaren Familia eta Komunitate Politikarako Zuzendaritzak berariazko ekintzak ezartzea, 2011ko eta 2012ko gertaera handietarako orokorrak nahiz zehatzak.

4. Tokiko mailan lan egitea, udal-mailan benetako trakzio-eragile gisa egituratzen diren boluntariotzaren arloko ekintzak zentralizatzen dituzten figurak identifikatzeko helburuarekin.

BOLUNTARIOTZACAP_1.indd 21 23/04/12 15:37

BOLUNTARIOTZACAP_1.indd 22 23/04/12 15:37

Ekintza ildoak

BOLUNTARIOTZACAP_2.indd 23 23/04/12 15:38

BOLUNTARIOTZACAP_2.indd 24 23/04/12 15:38

25

Ekin

tza

ildoa

k

Hurrengo atalean, orientazio eta/edo gomendio batzuk emango ditugu bo-luntariotzaren arloan estrategiko gisa identifikatutako eragile bakoitzarentzat, horietako bakoitzak betetzen duen zeregina eta horien arteko koordinazioa argitzeko helburuarekin.

Identifikatutako eragileak honako hauek dira:

• Boluntarioak dituzten gizarte-erakundeak eta horien sareak

• Boluntariotza-agentziak

• Boluntariotzaren Euskal Kontseilua

• Udalak eta bertako taldeak

• Foru Aldundiak

• Eusko Jaurlaritza

• Beste eragile batzuk

1. Boluntarioak dituzten gizarte erakundeak eta horien sareak

Kontsultatutako hirugarren sektoreko erakunde gehienek uste dute Bolunta-riotzaren II. Euskal Planaren luzapenaren (2011-2012) garapenean betetzen duten zereginak aktiboa eta erabakigarria izan behar duela. Garatu beharre-ko zeregin zehatzak zeintzuk diren identifikatzeko arazo batzuk agertu badira ere, zeregin batzuk aipa daitezke:

Lehenik, modu berezian azpimarratzen da boluntariotzari lotutako hedapen, sentsibilizazio eta erakartzearekin zerikusia duen guztia. Hau da, bolunta-riotza euskal gizartean sustatzen jarraitu nahi da, eta, horretarako, sentsi-bilizazio eta motibazioko estrategia berritzaileak ahalbidetu beharko dira. Horretaz gain, ezinbestekoa izango da estrategia erakargarriak izatea, eta gizarte-erakundeetan sartzen diren boluntarioentzako egokiak diren topake-tarako gune goxoak sortzea. Azken batean, EAEko gizarte-erakundeek ze-regin aktibo bat aldarrikatzen dute herritartasun parte-hartzaile eta solidario baten eraikuntzan.

Bestalde, gizarte-erakundeen eta horietako boluntarioen arteko komunika-zioa hobetu nahi da, boluntarioak erakundean jarraitzea bultzatzeko eta es-kainitako zerbitzuaren kalitatea hobetzeko.

Askotan errepikatzen den beste elementu bat boluntarioen prestakuntza da.

BOLUNTARIOTZACAP_2.indd 25 23/04/12 15:38

26

Ekin

tza

ildoa

k

EAEko irabazi-asmorik gabeko erakundeek azpimarratu dute funtsezko ze-regina betetzen dutela erakundeko boluntarioei emandako prestakuntzan. Ezinbestekoa da prestakuntzaren bitartez boluntarioak prestatzea. Horren ildotik, erakundeekin egiten den lana gako-elementuetako bat da, bolunta-rioekin zuzeneko harremana dutenak direlako. Ikuspegi horretatik, erakun-deek uste dute boluntarioentzako berariazko prestakuntza erakundeek berek eman behar dutela.

Era berean, gizarte-erakundeek zeregin garrantzitsua bete dezakete euskal gizartearen eskaeren, kezken eta premien etengabeko identifikazioari dago-kionez, laguntzak proposatzeko lanean zeregin aktiboa hartuz.

Era berean, EAEko gizarte-erakundeek boluntariotzaren benetako egoera-ren diagnostiko-azterlan baten protagonistak eta parte-hartzaileak izan nahi dute, diagnostikoa egiteko behar diren datuak eta estatistikak emanez.

Kontsultatutako gizarte-erakundeetako batzuek adierazi duten alderdi oso garrantzitsu bat Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapena (2011-2012) erakundeko boluntarioen artean hedatzeko betetzen duten zeregina da.

Amaitzeko, euskal boluntariotza dinamizatzen duten gizarte-erakundeek Bo-luntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenaren (2011-2012) kontsulta, jarrai-pen, zabalpen eta ebaluazioko zeregina bete behar dutela planteatzen dute.

2. Boluntariotza agentziak

Oso garrantzitsua da ekintza boluntarioan bildutako eragileak argi eta garbi ikustea, boluntarioei eta boluntariotza-agentziei lehentasuna emanez, hartzaile gisa eta subjektu aktibo gisa. Kontsultatutako eragile guztien eskaera bat da boluntariotzari lotutako lana eta Boluntariotzaren II. Euskal Planaren garape-na EAEko hiru boluntariotza-agentzietan zentralizatzea (Bolunta, Gizalde eta Erdu), administrazio publikoen laguntzarekin.

2011n eta 2012an izango diren gertaeren garrantzia kontuan hartuta, propo-satzen da EAEko boluntariotza-agentziek gizarte-erakundeekiko eta herrita-rrekiko hurbiltasunean lan egitea, lehentasunezko honako bi helburu hauekin: Hirugarren sektoreko erakundeak ahalduntzea, eta ingurunearekin kritikoa eta aktiboa izango den herritartasun baten sorreran lan egitea.

Azkenik, EAEko boluntariotza-agentzien eta tokiko administrazioen arteko harremana eta lana garatzea gomendatzen da.

BOLUNTARIOTZACAP_2.indd 26 23/04/12 15:38

27

Ekin

tza

ildoa

k

3. Boluntariotzaren Euskal Kontseilua

Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenean bildutako ekintzak behar bezala garatzeko gakoetako bat da Boluntariotzaren Euskal Kontseilu dina-mikoa eta parte-hartzailea edukitzea. Horretarako, proposatzen da bide-orri komun batetik abiatzea eta lidergo indartsu bat edukitzea, Enplegu eta Gizar-te Gaietako Sailak gauzatua, Familia eta Komunitate Politikarako Zuzenda-ritzaren bitartez. Zehazki, lidergoa Kontseiluaren kudeaketa eta dinamizazio etengabean ere gauza daiteke, eremu hori indartuta eta zainduta.

Horrela, Boluntariotzaren Euskal Kontseilua ideiak, premiak, zalantzak eta kezkak adierazteko benetako truke-foro gisa ikusi eta biziko da. Hortik abia-tuta, Kontseiluak lehentasunak identifikatuko ditu, kezka horien inguruan jar-duteko moduari buruz EAEko gizarte-erakundeei orientatzeko gomendioak eta jardun-proposamenak emanez.

Horregatik, garrantzitsua da Boluntariotzaren Euskal Kontseiluak zeregin aktiboa betetzea Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapen honetan au-rreikusitako ekintza batzuk bideratzeko unean, hala nola Estatuko Bolunta-riotza Kongresua (2012) bideratzeari dagokionez, Eusko Jaurlaritzaren lider-goarekin.

Azkenik, egin beharreko funtsezko hausnarketa-elementu bat da “bolun-tariotzaren” eta herritarren parte-hartzearen definizio komun eta partekatu batean aurrera egitea, Boluntariotzaren Euskal Kontseiluaren lan-batzordeen esparruan. Era berean, oso garrantzitsua da Kontseiluaren esparruan ekintza boluntarioaren eta parte-hartze sozialaren errealitate, bilakaera eta erronken inguruan eztabaidatzea eta horiek aztertu eta sakontzea.

4. Udalak eta bertako taldeak

Tokiko administrazioak benetako lotunea dira gizartearen eta udaleko elkar-teen artean, boluntariotzaren sustapenera, elkarte-sarea bultzatzera eta he-rritarren parte-hartzera bideratutako ekintzak susta baititzakete.

Ikuspegi horretatik, EAEko udalek eta bertako taldeek zeregin garrantzitsua bete dezakete tokiko parte-hartze prozesuen dinamizatzaile eta sustatzai-le gisa, parte-hartzeari eta boluntariotzari buruzko arloetan aholkuak ema-nez. Horretarako, udal-erakundeetan boluntariotzari buruzko ezagutza duten trakzio-eragile argiak identifikatzea gomendatzen da.

Udalentzat eta bertako taldeentzat, lehentasunezko honako ekintza-ildo hauek proposatzen dira:

BOLUNTARIOTZACAP_2.indd 27 23/04/12 15:38

28

Ekin

tza

ildoa

k

1. Boluntariotza-proiektuak tokiko mailan nabarmentzea babestea, ekimen horietan herritarren inplikazio handiagoa bilatuz, informazioaren eta sentsi-bilizazioaren bitartez.

2. Elkarte-sarea eta sareko lanaren artikulazioa indartzea. Prestakuntzaren hobekuntzan lan egin nahi da boluntariotzako proiektuen eta erakundeen barneko eta kanpoko kudeaketa hobetzeko tresna gisa, Udalaren eta elkarte-sarearen artean, alde batetik, eta elkarte-sarearen beraren artean, bestetik, lankidetza-estrategiak eratzea sustatuz.

3. Boluntariotzari gizarte-onarpena ematea, gizarte-kohesioari egiten dion ekarpena balioetsita, eta boluntariotzaren mezua eta balioak mantenduz gizartean.

4. Tokiko irabazi-asmorik gabeko erakundeei laguntza teknikoa eta ekono-mikoa ematea diru-laguntzen bitartez, hitzarmenen bitartez, lokalak laga-tzearen bitartez eta abar.

5. Foru Aldundiak

Asmoa da Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundiek hiru lurralde historikoetako boluntariotza-agentziak (Bolunta, Gizalde eta Erdu) babesten, sustatzen eta indartzen jarraitzea, lankidetza-hitzarmenen bitartez, bolunta-riotzaren arloan egiten duten lana indartzeko helburuarekin.

Era berean, irabazi-asmorik gabeko erakundeei laguntzeko lanarekin jarrai daiteke beren jarduerak finantzatuta, arlo horretan eskumena duten Sailen bitartez, hain zuzen ere hiru lurraldeetako GKEen bitartez ekintza eta parte-hartze boluntarioa indartzeko helburuarekin.

Halaber, garrantzitsua da boluntariotzak foru-aldundientzako zeharkako lan-arlo gisa jarraitzea, parte-hartzearekin lotutako ekintzez arduratutako langile espezifikoekin.

Amaitzeko, proposatu da Aldundiek Boluntariotzaren Euskal Kontseiluan ordezkaritza eta parte-hartzea gauzatzen jarraitzea, baita Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenean jasotzen diren ekintzak bultzatzen jarraitzea ere.

6. Eusko Jaurlaritza

Eusko Jaurlaritzaren sailek zeregin aktiboa betetzen dute Boluntariotzaren Euskal Kontseiluko kide gisa. Horretaz gain, subjektu estrategikoak dira Bo-

BOLUNTARIOTZACAP_2.indd 28 23/04/12 15:38

29

Ekin

tza

ildoa

k

luntariotzaren II. Euskal Planaren luzapen honetan bildutako ekintza batzuei

eusteko eta jarraitutasuna emateko unean.

Era berean, Eusko Jaurlaritza protagonista izan daiteke ekintza bolunta-

rioaren balioak hedatzeari dagokionez, EAEko biztanleria hainbat eremutatik

parte-hartzera animatuz: gizarte-zerbitzuak, osasuna, hezkuntza, lankidetza,

kultura, komunitate-garapena, ingurumena eta abar.

Horren ildotik, funtsezkoa da Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenean

bildutako berariazko jarduerak bultzatzea, baita Boluntariotzaren Europako

Urtearen eta Estatuko Boluntariotza Kongresuaren ospakizuna hedatzea ere,

ekintza boluntarioaren aitorpenean eta herritartasun aktibo baten sustape-

nean lagunduz.

Era berean, boluntariotza-erakundeek eremu horretan Eusko Jaurlaritzaren

sailek garatu eta ezartzen dituzten prestakuntza-programak ezagutzea eta

horietan sartzea bultza daiteke.

Halaber, Boluntariotzaren Euskal Kontseiluko kide diren Eusko Jaurlaritzako

sailetako bakoitzean boluntariotzaren eremua benetan eta sakonki ezagu-

tzen duen norbait izateko premia ikusi da, Familia eta Komunitate Politikarako

Zuzendaritzarekin koordinatuta.

Bestalde, garrantzitsua da adieraztea zeintzuk diren Eusko Jaurlaritzaren

Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren Familia eta Komunitate Politikarako

Zuzendaritzaren eskumeneko eginkizunak, hori baita boluntariotzaren arloko

organo arduraduna:

• Boluntariotzako erakundeen Errolda Orokorra kudeatu eta antolatzea.

• Boluntariotzaren baliabideen katalogo publiko bat eratzea; Euskal Autono-

mia Erkidegoaren eremuan garatzen diren programen edukia bilduko du.

• Boluntariotzari buruzko dokumentu-fondo bat eta datu-base bat sortzea,

dauden fondo guztiak koordinatzeko.

• Boluntariotzako proiektu jakin bat egiten duten erakundeek eskatzen duten

beharrezko aholkularitza teknikoa eta lankidetza ematea.

• Boluntariotzako elkarteen parte-hartzea babestu eta sustatzea Boluntariot-

zaren Euskal Kontseiluaren bitartez: adierazitako kontseiluaren lidergoa eta

animazioa Boluntariotzaren Euskal Planaren ezarpenean eta Zuzendaritza-

ren ardura duten ekintzetan, gainerako Sailek gai hori beren gain hartzea

sustatzeaz gain.

BOLUNTARIOTZACAP_2.indd 29 23/04/12 15:38

30

Ekin

tza

ildoa

k

7. Beste eragile batzuk

Emakunde – Emakumearen Euskal Erakundeak boluntariotzari lotutako ekintza jakin batzuk egiteko konpromisoa dauka; honako hauek biltzen dituzte ekintza horiek:

• Familia eta Komunitate Politikarako Zuzendaritzari aholkularitza teknikoa ematea genero-ikuspegia txertatzeko Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenaren diseinuan eta garapenean, baita horren inguruan egiten diren diagnostikoetan eta azterlanetan ere.

• Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapena ezartzeko behar diren lanki-detza eta koordinazioko jardunetan parte-hartzea.

• Emakunderen ardurapeko jardunak egikaritzea.

BOLUNTARIOTZACAP_2.indd 30 23/04/12 15:38

Plan Operatiboa (2011-2012)

BOLUNTARIOTZACAP_3.indd 31 23/04/12 15:39

BOLUNTARIOTZACAP_3.indd 32 23/04/12 15:39

33

Plan

Ope

ratib

oa (2

011-

2012

)

1. Sarrera

Atal honetan, finkatutako ildo estrategikoak eta helburuak betetzeko eza-rriko diren ekintzak biltzen dira, definitutako lehentasun garrantzitsuenei jarraiki. Plan Operatibo horretan, Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luza-pena (2011-2012) idazteko parte-hartze prozesuan proposatutako ekintza berriak eta Boluntariotzaren II. Euskal Planean (2008-2010) oraindik inda-rrean dauden ekintzak bildu dira.

Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenak egitura berarekin jarraitzen du, hau da, hiru ildo estrategiko, hiru helburu orokor eta berariazko hamabi helburu, baita 114 ekintza ere. Horren ildotik, azpimarratu behar da luzape-naren dokumentu honek ekintza kopuru handi bat biltzen duela berriz ere, baina guztiek ez dute garrantzi berbera. Era berean, gogoratu behar da EAEn gauzatzen diren boluntariotzaren arloko ekintza guztiak ez direla luzapenean jaso.

Halaber, horiek gauzatzeaz arduratuko diren eragileak zeintzuk izango di-ren adierazten da, baita zein eragile izango diren laguntzaileak, ekintzetako bakoitza noiz egin behar den, eta, hala badagokio, horientzat esleitutako aurrekontua ere.

Parte hartzen duten eragileei dagokienez, oso modu positiboan balioesten da dokumentua egitean inplikatutako lagun guztien parte-hartze handia, baita Boluntariotzaren II. Euskal Planean (2008-2010) parte-hartzaile ez diren eragile berriak sartu izana ere.

BOLUNTARIOTZACAP_3.indd 33 23/04/12 15:39

34

Plan

Ope

ratib

oa (2

011-

2012

)

Ildo estrategikoa

Helburu orokorrak

Berariazko helburuak

Ekintza bolunta-rioarekiko sentikorra eta aktiboa den herritartasuna erai-kitzea

• Sentsibilizazioa

• Erakartzea

• Ikerketa

Gazteen sentsibilizazioa eta boluntarioen erakarpena sustatzea EAEko hezkuntza-ere-muetan

Boluntarioen sentsibilizazioa eta erakarpena sustatzea, gizartean eta boluntariotzarekin ze-rikusia duten eragileengan

Sentsibilizazioa, boluntarioen erakarpena eta irabazi-asmorik gabeko erakundeen eta en-presen arteko harremana sustatzea, enpresa-boluntariotzaren bitartez

EAEko boluntariotzaren egoeraren benetako ezagutza eta ikerketa sustatzea

Boluntariotzak etorkizunean izango dituen erronkei eran-tzuteko prestatuta egongo den elkarte-sare dinamiko baten garapena sustatzea

• Laguntza eta sustapena

Boluntarioek irabazi-asmorik gabeko erakun-deen barruan betetzen duten zeregina finka-tzeko laguntza ematea, ekintza boluntarioaren kalitatea hobetzea lortzeko helburuarekin

Laguntza teknikoa eta ekonomikoa ematea, iraunkortasuna eta gardentasuna hobetzea-rren, eta irabazi-asmorik gabeko erakundeen antolamenduaren modernizazioan aurrera egi-tearren

Boluntarioei laguntza ematea prestakuntza-prozesu guztietan

Irabazi-asmorik gabeko erakundeei laguntza ematea prestakuntza-prozesu guztietan

Boluntariotza osa-tzen duten eragileak erabat koordinatze-ko dauden bolunta-riotzaguneak eratu eta sustatzea

• Koordinazioa

Koordinazioaren kultura eta dagoen esparrua sustatzea boluntariotzaren arloko elementu erregulatzaile eta egituratzaile gisa

Dauden egiturak bultzatu eta indartzea eta egitura berriak sortzea, boluntariotzaren arloko EAEko, Estatuko eta Europako eragile guztiak harremanetan jartzeko

Informazioaren eta komunikazioaren tekno-logien (IKTak) erabilera sustatu eta babestea, boluntariotzaren inguruko koordinazio-proze-suen egituratzaile gisa

Administrazio mailan koordinazio-prozesuak hobetzea, boluntariotzaren sustapenaren aldeko sinergiak sortzeko eta, era horretan, ahaleginen bikoiztasuna saihesteko helburua-rekin

BOLUNTARIOTZACAP_3.indd 34 23/04/12 15:39

35

Plan

Ope

ratib

oa (2

011-

2012

)

2. Helburuak eta ekintza estrategikoak lehenestea

Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapena lantzeko martxan jarritako par-te-hartze prozesuaren bitartez kontsultatutako eragileek Plana osatzen duten berariazko 12 helburuak lehenetsi dituzte. Helburu horiek 114 ekintza biltzen dituzte.

Jarraian, berariazko helburuak adieraziko ditugu lehentasun-ordenaren ara-bera, betiere luzapen hau idaztean parte hartu duten eragile guztiei helburuak lehenestea eskatu ondoren.1

Ordena Berariazko helburua

Puntuazioa Ekintza kopurua

1

Boluntarioek irabazi-asmorik gabeko erakundeen barruan betetzen duten zeregina finkatzeko laguntza ematea, ekintza boluntarioaren kalitatea hobe-tzea lortzeko helburuarekin

54 6

2

Boluntarioen sentsibilizazioa eta erakarpena sustatzea, gizartean eta boluntariotzarekin zerikusia duten era-gileengan

53 29

3

Laguntza teknikoa eta ekonomikoa ematea, iraunkortasuna eta gardenta-suna hobetzearren, eta irabazi-asmorik gabeko erakundeen antolamenduaren modernizazioan aurrera egitearren

49 36

4Gazteen sentsibilizazioa eta bolun-tarioen erakarpena sustatzea EAEko hezkuntza-eremuetan

45 4

5Irabazi-asmorik gabeko erakundeei la-guntza ematea prestakuntza-prozesu guztietan

37 3

6

Koordinazio-prozesuak administrazio-mailan hobetzea, boluntariotzaren sus-tapenaren aldeko sinergiak sortzeko eta, horren bidez, ahaleginen bikoizta-suna saihesteko

35 3

7Boluntarioei laguntza ematea pres-takuntza-prozesu guztietan 31 3

1Garrantzi berbera eman zaie parte hartu duten erakunde publiko eta pribatu guztiei.

/...

BOLUNTARIOTZACAP_3.indd 35 23/04/12 15:39

36

Plan

Ope

ratib

oa (2

011-

2012

)

Ordena Berariazko helburua

Puntuazioa Ekintza kopurua

8

Dauden egiturak bultzatu eta indartzea eta egitura berriak sortzea, boluntario-tzaren arloko EAEko, Estatuko eta Eu-ropako eragile guztiak harremanetan jartzeko

28 12

9

Sentsibilizazioa, boluntarioen erakar-pena eta irabazi-asmorik gabeko erakundeen eta enpresen arteko ha-rremana sustatzea, enpresa-bolunta-riotzaren bitartez

24 0

10

Informazioaren eta komunikazioaren teknologien (IKTak) erabilera sustatu eta babestea, boluntariotzaren ingu-ruko koordinazio-prozesuen egitura-tzaile gisa

22 3

11EAEko boluntariotzaren egoeraren be-netako ezagutza eta ikerketa sustatzea 10 9

12

Koordinazioaren kultura eta dagoen esparrua sustatzea boluntariotzaren arloko elementu erregulatzaile eta egi-turatzaile gisa

9 6

Bestalde, azpimarratzekoak dira bi urte hauetan izango diren gertaera handiei lotutako ekintza estrategiko jakin batzuk. Gertaerak honako hauek dira: Boluntariotzaren Europako Urtea (2011) eta Estatuko Boluntariotza Kongresua (2012), EAEn egingo dena. Boluntariotzaren Euskal Kontseiluak 2010. urtean zehar berreskuratutako ekintzak dira, Lan Talde Iraunkorrak (LTI) bermatuak.

...//

BOLUNTARIOTZACAP_3.indd 36 23/04/12 15:39

37

Plan

Ope

ratib

oa (2

011-

2012

)

Zenbakia Ekintza

3 Gazteei zuzendutako ekintza boluntarioari buruzko kanpaina bat egitea

4 Euskadiko Gazteak Lankidetzan programa

5 Boluntariotzaren Nazioarteko Egunaren ospakizuna, abenduaren 5ean

8Biztanleria osoari zuzendutako zabalkunde-kanpaina bat egitea boluntario-tzari buruz

9 Boluntariotzaren tourra

10

Ekintza boluntarioa hedatzea honako hauen aldizkarietan jarritako artikuluen bitartez: Jaurlaritzaren Sailak eta Boluntariotza Agentziak, Aldundiak eta Uda-lak, Hirugarren Sektoreko Federazioak eta Boluntariotzaren Erroldako erakun-deak, eta Boluntariotzaren Euskal Kontseilua

12Eusko Jaurlaritzaren boluntariotzaren atari bat sortzea, eta web-orri horretan Boluntariotzaren Euskal Kontseiluaren jarduera sustatzea bultzatuko duen bu-letin elektroniko bat diseinatu eta zabaltzea.

13 Adinekoei zuzendutako kanpaina bat egitea boluntariotzari buruz

15Boluntariotzari buruzko lurraldeko sentsibilizazio-jardunaldiak egitea; besteak beste, Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapena aurkeztu eta zabalduko da

20 Estatuko XV. Boluntariotza Kongresua

34EAEko boluntariotzari eta Europako arlo horretako jardunbide egokiei buruzko azterlan bat egitea

35Boluntariotzaren errealitatearen azterlana egitea hiru Lurralde Historikoetako auzoen eta udalerrien lagin batekin

98Euskadiko boluntariotza-agentziak (Erdu, Bolunta eta Gizalde) bultzatu eta indartzea, harremanetarako esparru-akordioa zehaztuz, Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenaren iraunaldian garatzeko ekintza zehatzak barne.

Ekintza multzo horrek Boluntariotzaren Euskal Kontseiluaren jarraipen

berezia izango du.

BOLUNTARIOTZACAP_3.indd 37 23/04/12 15:39

BOLUNTARIOTZACAP_3.indd 38 23/04/12 15:39

Boluntariotzaren II. Euskal

Planaren luzapenaren ildo estrategikoak, helburu orokorrak,

berariazkoak eta ekintzak

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 39 23/04/12 15:39

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 40 23/04/12 15:39

41

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

41

1. ildo estrategikoa Ekintza boluntarioarekiko sentikorra eta aktiboa izango den herritartasuna eraikitzea

Helburu orokorra

Boluntariotzari buruz sentsibilizatzeari dagokionez, hobekuntzak eta aurrerapen esangura-

tsuak lortzea euskal gizartean, eta, bereziki, gazteengan, boluntarioak erakartzeko proze-

suak hobetzea irabazi-asmorik gabeko erakundeekin elkarlanean diharduten pertsonen ko-

purua handitzeko. Azkenik, sektoreari buruz dugun ezagutza sakontzea, euskal jokalekuan

dauden eragileek boluntariotzari buruzko ikerketa sustatuz.

1. berariazko helburua

Gazteen sentsibilizazioa eta boluntarioen erakarpena sustatzea EAEko hezkuntza eremuetan.

1. ekintza

Euskadiko boluntariotza-agentziei laguntzea Unibertsitateekin harreman-esparru egonkor bat ezartzeko, Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapena ezartzeko aldian ekintza jakin batzuk garatzearren.

ArduradunakEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Familia eta Komunitate

Politikarako Zuzendaritza

LaguntzaileakUnibertsitateak Euskadiko boluntariotza-agentziak

Egutegia2011 2012

X X

AurrekontuaHirugarren sektoreko diru-laguntzen Aginduaren kargurako aurrekontua, 2. ildoa

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 41 23/04/12 15:39

42

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

2. ekintza

Euskadiko boluntariotza-agentziei EAEko Unibertsitate Zentroetan boluntarioen sentsibiliza-zioa eta erakarpena sustatzen laguntzea.

ArduradunakEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Familia eta Komunitate

Politikarako Zuzendaritza

LaguntzaileakEuskadiko boluntariotza-agentziak Kultura Saila – Gazteria ZuzendaritzaHezkuntza Saila

Egutegia2011 2012

X X

AurrekontuaHirugarren sektoreko diru-laguntzen Aginduaren kargurako aurrekontua, 2. ildoa

3. ekintza

Unibertsitateko gazteei zuzendutako ekintza boluntarioari buruzko kanpaina bat egitea.

ArduradunakEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Familia eta Komunitate

Politikarako Zuzendaritza

Laguntzaileak

Euskadiko boluntariotza-agentziak Ikastetxeak eta unibertsitateakBoluntariotzaren Euskal KontseiluaBoluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapena ezartzean parte

hartzen duten eragileak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 22.000 €

4. ekintza

Euskadiko Gazteak Lankidetzan programa.

ArduradunakGarapen Lankidetzarako AgentziaKultura Saila – Gazteria Zuzendaritza

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 45.000 €

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 42 23/04/12 15:39

43

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

2. berariazko helburua

Boluntarioen sentsibilizazioa eta erakarpena sustatzea, gizartean eta boluntario-tzarekin zerikusia duten eragileengan.

5. ekintza

Boluntariotzaren Nazioarteko Egunaren ospakizuna, abenduaren 5ean.

ArduradunakEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Familia eta Komunita-

te Politikarako Zuzendaritza

Laguntzaileak

Euskadiko boluntariotza-agentziak Ikastetxeak eta unibertsitateakBoluntariotzaren Euskal KontseiluaBoluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapena ezartzean

parte hartzen duten eragileak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 30.000 €

6. ekintza

Boluntariotzaren Nazioarteko Eguna ospatzea berariazko kanpaina baten bitartez, informa-ziorako eta sentsibilizaziorako komunitate-dinamizazioko jardueren bitartez, eta Saria ema-nez.

ArduradunakPortugaleteko Udala. Boluntariotzaren Sustapeneko Zine-

gotzigoa, eta ADAKA.

Laguntzaileak Boluntariotzaren Sustapenerako Udal Aholku Batzordea

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 10.000 € Kuantifikatu gabe

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 43 23/04/12 15:39

44

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

7. ekintza

Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenean dauden eta egokitzat hartzen diren ekintzak sustatzeko eta hedatzeko jarduerak egitea, komunikabideen bitartez.

ArduradunakEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Familia eta Komunitate

Politikarako Zuzendaritza

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua Kostu ekonomikorik gabe

8. ekintza

Biztanleria osoari zuzendutako zabalkunde-kanpaina bat egitea boluntariotzari buruz.

ArduradunakEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Familia eta Komunitate

Politikarako Zuzendaritza

Laguntzaileak

Euskadiko boluntariotza-agentziak Boluntariotzaren Euskal KontseiluaBoluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapena ezartzean parte

hartzen duten eragileak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 40.000 €

9. ekintza

Boluntariotzaren tourra.

ArduradunakEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Familia eta Komunitate

Politikarako Zuzendaritza

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

Aurrekontua 100.000 €

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 44 23/04/12 15:39

45

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

10. ekintza

Ekintza boluntarioa hedatzea honako hauen aldizkarietan jarritako artikuluen bitartez: Jaurla-ritzaren Sailak eta Boluntariotza Agentziak, Aldundiak eta Udalak, Hirugarren Sektoreko Fe-derazioak eta Boluntariotzaren Erroldako erakundeak, eta Boluntariotzaren Euskal Kontseilua.

Arduradunak

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Familia eta Komunitate Politikarako Zuzendaritza

Boluntariotzaren Euskal Kontseiluko kide diren Eusko Jaurla-ritzako sailak

Laguntzaileak

Euskadiko boluntariotza-agentziak Boluntariotzaren Euskal KontseiluaForu AldundiakUdalakEuskadiko Hirugarren Sektoreko FederazioakBoluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapena ezartzean parte

hartzen duten eragileak

Egutegia

2011 2012

X X

Aurrekontua Kostu ekonomikorik gabe

11. ekintza

Boluntariotzaren Erakundeen Errolda Orokorra hedatzea.

ArduradunakOsasun eta Kontsumo Saila – Osasun Publikoko

Zuzendaritza

Laguntzaileak

Egutegia

2011 2012

X X

Aurrekontua Kostu ekonomikorik gabe

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 45 23/04/12 15:39

46

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

12. ekintza

Eusko Jaurlaritzaren boluntariotzaren atari bat sortzea, eta webgune horretan Boluntariotzaren Euskal Kontseiluaren jarduera sustatzea bultzatuko duen buletin elektroniko bat diseinatu eta zabaltzea.

ArduradunakEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Familia eta Komunitate

Politikarako Zuzendaritza

Laguntzaileak

Boluntariotzaren Euskal KontseiluaDIAEEJIEEuskadiko boluntariotza-agentziak Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapena ezartzean parte

hartzen duten eragileak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 14.000 €

13. ekintza

Adinekoei zuzendutako kanpaina bat egitea boluntariotzari buruz.

ArduradunakEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Familia eta Komunitate

Politikarako Zuzendaritza

Laguntzaileak

Euskadiko boluntariotza-agentziak Boluntariotzaren Euskal KontseiluaUdalakForu AldundiakAdinekoen federazioak eta erakundeak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 20.000 €

14. ekintza

Eusko Jaurlaritzaren boluntariotzaren webgunerako sarbidea ematea Osasun Sailaren webgunetik.

ArduradunakOsasun eta Kontsumo Saila – Osasun Publikoko

Zuzendaritza

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua Kostu ekonomikorik gabe

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 46 23/04/12 15:39

47

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

15. ekintza

Boluntariotzari buruzko lurraldeko sentsibilizazio-jardunaldiak egitea; besteak beste, Bolunta-riotzaren II. Euskal Planaren luzapena aurkeztu eta zabalduko da.

ArduradunakEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Familia eta Komunitate

Politikarako ZuzendaritzaForu Aldundiak

LaguntzaileakEuskadiko boluntariotza-agentziak UdalakBoluntariotzaren Euskal Kontseilua

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 18.000 €

16. ekintza

Gaixoen elkarteetako boluntariotzaren sentsibilizaziorako jardunaldiak diseinatu, antolatu eta egiteko laguntza ematea.

ArduradunakOsasun eta Kontsumo Saila – Osasun Publikoko

Zuzendaritza

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua Diru-laguntzaren Aginduaren zain

17. ekintza

Lurraldearen Zaintzaren deialdia

ArduradunakIngurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza

Saila

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua330.000 €

(aurrekontu orokorra)

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 47 23/04/12 15:39

48

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

18. ekintza

Elkartasunaren aldeko gizarte-sentsibilizazioko ekintzak Araban.

ArduradunakArabako Foru Aldundia – Gizarte Sustapenaren Saila.

Garapen Lankidetzarako Arloa

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 233.540,69 € Kuantifikatu gabe

19. ekintza

Boluntariotzaren Europako Urtean eta Estatuko Boluntariotza Kongresuan parte hartzea.

Arduradunak Bizkaiko Foru Aldundia – Gizarte Ekintzako Saila

LaguntzaileakHirugarren Sektoreko erakundeakEuskadiko boluntariotza-agentziak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua Kuantifikatu gabe

20. ekintza

Estatuko XV. Boluntariotza Kongresua.

Arduradunak

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Familia eta Komunitate Politikarako Zuzendaritza

Osasun, Gizarte Politika eta Berdintasun MinisterioaForu AldundiakUdalakEuskadiko boluntariotza-agentziak Boluntariotzaren Euskal Kontseilua

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 30.000 € 300.000 €

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 48 23/04/12 15:39

49

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

21. ekintza

Boluntariotza zabaltzea webgunearen bitartez, Eusko Jaurlaritzaren boluntariotzaren orrirako esteka baten bidez.

ArduradunakArabako Foru Aldundia – Gizarte Sustapenaren Saila. Gara-

pen Lankidetzarako arloa

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua Kostu ekonomikorik gabe

22. ekintza

Boluntariotzaren Saria.

ArduradunakGipuzkoako Foru Aldundia – Gizarte Politikako

Departamentua

Laguntzaileak Euskadiko Kutxa

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 8.000 €

23. ekintza

Hainbat elkartetako adineko 100 pertsonaren parte-hartzea sustatzea adinekoentzako hiri lagunkoien Europako Programan.

Arduradunak Bilboko Udala. Adinekoen Negoziatua

Laguntzaileak Emankor

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 65.000 €

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 49 23/04/12 15:39

50

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

24. ekintza

Hainbat sentsibilizazio-programa egitea: “San Sebastián munduen artean” eta abar.

ArduradunakDonostiako Udala. Gazteria, Hezkuntza, Lankidetza,

Berdintasuna eta Giza Eskubideen Zuzendaritza.

LaguntzaileakHirugarren Sektoreko erakundeakDonostia Kultura

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 250.000 €

25. ekintza

Berdintasunaren arloko sentsibilizazio-kanpainak.

Arduradunak Donostiako Udala. Berdintasunerako Negoziatua

Laguntzaileak Hirugarren Sektoreko erakundeak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 45.000 €

26. ekintza

Zu Zara Giltza – Boluntariotza sustatzeko kanpaina.

ArduradunakOrdiziako Udala. Herritarren Partaidetza eta Boluntariotzaren

Sustapeneko Departamentua

LaguntzaileakGizarte Ongizateko Udal Aholku Batzordea osatzen duten

elkarteak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 12.000 €

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 50 23/04/12 15:39

51

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

27. ekintza

Boluntariotzaren III. Azoka.

ArduradunakOrdiziako Udala. Herritarren Partaidetza eta Boluntariotzaren

Sustapeneko Departamentua

LaguntzaileakGizarte Ongizateko Udal Aholku Batzordea osatzen duten

elkarteak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 10.000 €

28. ekintza

Boluntariotzaren III. Aitorpen Ekitaldia.

ArduradunakOrdiziako Udala. Herritarren Partaidetza eta Boluntariotzaren

Sustapeneko Departamentua

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 4.000 €

29. ekintza

Boluntariotzaren Egutegia.

ArduradunakOrdiziako Udala. Herritarren Partaidetza eta Boluntariotzaren

Sustapeneko Departamentua

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 4.000 €

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 51 23/04/12 15:39

52

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

30. ekintza

Ate irekien ekimenetan laguntzea “Ibilbide Solidarioaren” bitartez.

ArduradunakPortugaleteko Udala. Boluntariotzaren Sustapeneko Zinego-

tzigoa, eta ADAKA.

Laguntzaileak Boluntariotzaren Sustapenerako Udal Aholku Batzordea

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 7.500 €

31. ekintza

Boluntariotzako eta Garapenerako Lankidetzako Elkarteen II. Azokaren ospakizuna.

ArduradunakPortugaleteko Udala. Boluntariotzaren Sustapeneko Zinego-

tzigoa, eta ADAKA.Gizarte Ongizateko Zinegotzigoa

Laguntzaileak Boluntariotzaren Sustapenerako Udal Aholku Batzordea

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 25.000 €

32. ekintza

Boluntariotzari buruzko sentsibilizazio eta informazioko sustapen-kanpainak egitea, unibertsa-lak (orokorrak) nahiz sektorialak (talde jakin batzuei zuzenduak: gazteria, adinekoak eta abar).

ArduradunakPortugaleteko Udala. Boluntariotzaren Sustapeneko Zinego-

tzigoa, eta ADAKA.

Laguntzaileak Boluntariotzaren Sustapenerako Udal Aholku Batzordea

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 15.000 €

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 52 23/04/12 15:39

53

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

33. ekintza

Boluntariotzaren gizarte-onarpenerako neurriak honako bi estrategia hauen bitartez: Bolunta-riotzaren sustapenerako IV. “Portugaleteko Hiribilduaren” Saria ematea (herritarren ekimenez, eta ekitaldi solidario baten bitartez), eta elkarte-sarearen gizarte-onarpenerako neurrietan la-guntzea (bazkidearen egunak, boluntariotzako sariak eta abar).

ArduradunakPortugaleteko Udala. Boluntariotzaren Sustapeneko Zinego-

tzigoa, eta ADAKA

Laguntzaileak Boluntariotzaren Sustapenerako Udal Aholku Batzordea

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 10.000 €

3. berariazko helburua

Boluntarioen sentsibilizazioa eta erakarpena eta enpresen eta irabazi-asmorik gabeko erakundeen arteko harremana sustatzea enpresa boluntariotzaren bitartez.

4. berariazko helburua

EAEko boluntariotzaren egoeraren ikerketa eta benetako ezagutza sustatzea.

34. ekintza

EAEko boluntariotzari eta Europako arlo horretako jardunbide egokiei buruzko azterlan bat egitea.

ArduradunakEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Familia eta Komunita-

te Politikarako Zuzendaritza

Laguntzaileak

Euskadiko boluntariotza-agentziak Boluntariotzaren Euskal KontseiluaBoluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapena ezartzean

parte hartzen duten eragileak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 40.000 €

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 53 23/04/12 15:39

54

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

35. ekintza

Boluntariotzaren errealitatearen azterlana egitea hiru Lurralde Historikoetako auzoen eta uda-lerrien lagin batekin.

ArduradunakEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Familia eta Komunitate

Politikarako Zuzendaritza

Laguntzaileak

Euskadiko boluntariotza-agentziak Boluntariotzaren Euskal KontseiluaBoluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapena ezartzean parte

hartzen duten eragileak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 23.000 €

36. ekintza

Azterlanak argitaratzea.

ArduradunakEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Familia eta Komunitate

Politikarako Zuzendaritza

Laguntzaileak

Euskadiko boluntariotza-agentziak Boluntariotzaren Euskal KontseiluaBoluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapena ezartzean parte

hartzen duten eragileak

Egutegia2011 2012

X

AurrekontuaEusko Jaurlaritzaren aurre-kontu orokorraren kargura

37. ekintza

Euskal boluntariotzaren eta irabazi-asmorik gabeko elkarte-sarearen egoerari buruzko IV. Az-terlana genero-ikuspegitik.

Arduradunak Emakunde – Emakumearen Euskal Erakundea

LaguntzaileakEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Familia eta Komunitate

Politikarako Zuzendaritza

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 18.000 €

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 54 23/04/12 15:39

55

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

38. ekintza

Aldizkari bat idatzi eta argitaratzea boluntariotzaren gaiari buruz.

Arduradunak Bizkaiko Foru Aldundia – Gizarte Ekintzako Saila

LaguntzaileakHirugarren Sektoreko erakundeakEuskadiko boluntariotza-agentziak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua Kuantifikatu gabe

39. ekintza

Portugaleteko gizarte-boluntariotzako erakundeei buruzko dokumental-ziklo bat egitea, eta dokumental horiek (8-10) eskualdeko telebista batean ematea.

ArduradunakPortugaleteko Udala. Boluntariotzaren Sustapeneko Zinego-

tzigoa, eta ADAKA

Laguntzaileak Boluntariotzaren Sustapenerako Udal Aholku Batzordea

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 12.000 €

40. ekintza

Tokiko boluntariotzaren mapa zuzentzea udaleko postontzietan banatzeko, herritarrek parte-hartze sozialeko eta lan solidarioko aukerak albait hurbiltasun handienarekin ezagutu ditzaten, betiere herritarren eta elkarte-sarearen arteko zuzeneko harremana bilatuz, eta boluntarioak erakartzeko ekintza “desinstituzionalizatzen” lagunduz.

ArduradunakPortugaleteko Udala. Boluntariotzaren Sustapeneko Zinego-

tzigoa, eta ADAKA

Laguntzaileak Boluntariotzaren Sustapenerako Udal Aholku Batzordea

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 9.000 €

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 55 23/04/12 15:39

41. ekintza

Ikaskuntzari eta Zerbitzu Solidarioari buruzko IV. Topaketa hausnarketarako foro gisa, eta Ikas-kuntza eta Zerbitzu Solidarioa zabaltzea udalerriko ikastetxeetan.

ArduradunakPortugaleteko Udala. Boluntariotzaren Sustapeneko Zinego-

tzigoa, eta ADAKA

Laguntzaileak

Boluntariotzaren Sustapenerako Udal Aholku BatzordeaZerbikas fundazioaEDEX fundazioaPortugaleteko Santa Maria IkastetxeaNuestra Señora de El Carmen IkastetxeaRuperto Medina Ikas Komunitatea

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 14.000 €

42. ekintza

Boluntariotzaren I. Topaketa antolatzea. Boluntariotzako eta esku-hartze sozialeko programen arduradunen eta elkarteen artean ekimenen trukea sustatzeko ekitaldia; Boluntariotzaren Eu-ropako Urtea izango da aldi berean.

ArduradunakPortugaleteko Udala. Boluntariotzaren Sustapeneko Zinego-

tzigoa, eta ADAKA

LaguntzaileakBoluntariotzaren Sustapenerako Udal Aholku Batzordea.Gazteria, Drogamendekotasun eta Gizarte Ongizateko zine-

gotzigoak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 18.000 € (behin-behinekoa)

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

56

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 56 23/04/12 15:39

2. ildo estrategikoa Boluntariotzak etorkizunean izango dituen erronkei erantzuteko prestatuta egongo den elkarte-sare dinamikoaren garapena sustatzea

Helburu orokorra

Irabazi-asmorik gabeko erakundeen eta haietan parte hartzen duten boluntarioen jarduera

bultzatu eta sustatzeko ekintzak garatzea, prestakuntzaren, modernizazioaren, gardenta-

sunaren, eta, erakundeak diren aldetik, iraunkortasunaren ikuspegietatik.

1. berariazko helburua

Boluntarioek irabazi-asmorik gabeko erakundeetan duten zeregina finkatzeko ba-besa ematea ekintza boluntarioaren kalitatean hobekuntza lortzeko.

43. ekintza

Babes Zibileko Boluntariotza Programa. Gurutze Gorriarekiko hitzarmena.

ArduradunakHerrizaingo Saila. Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorolo-

giako Zuzendaritza

Laguntzaileak Gurutze Gorria

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 504.000 €

44. ekintza

Babes Zibileko Boluntariotza Programa. EUSKAL-DYArekiko hitzarmena.

ArduradunakHerrizaingo Saila. Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako

Zuzendaritza.

Laguntzaileak EUSKAL-DYA

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 115.000 €

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

57

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 57 23/04/12 15:39

45. ekintza

Babes Zibileko Boluntariotza Programa. Larrialdiei aurre egitea.

ArduradunakHerrizaingo Saila. Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako

Zuzendaritza

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 50.000 €

46. ekintza

Babes Zibileko Boluntariotza Programa. Euskadiko Espeleologia Federazioarekiko hitzarmena.

ArduradunakHerrizaingo Saila. Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako

Zuzendaritza

Laguntzaileak Euskadiko Espeleologia Federazioa

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 22.000 €

47. ekintza

Babes Zibileko Boluntariotza Programa. Euskadiko Mendizale Federazioarekiko hitzarmena.

ArduradunakHerrizaingo Saila. Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako

Zuzendaritza

Laguntzaileak Euskadiko Mendizale Federazioa

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 33.000 €

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

58

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 58 23/04/12 15:39

48. ekintza

Babes Zibileko Boluntariotza Programa. Larrialdiei aurre egitea.

ArduradunakHerrizaingo Saila. Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako

Zuzendaritza

Laguntzaileak Euskadiko Mendizale Federazioa

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 33.000 €

2. berariazko helburua

Laguntza teknikoa eta ekonomikoa ematea iraunkortasuna eta gardentasuna hobetzeko, eta irabazi-asmorik gabeko erakundeen antolaketaren moderniza-zioan aurrera egiteko.

49. ekintza

Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren laguntzak esku-hartze sozialean ekintza boluntarioa eta elkarteen parte-hartzea indartzeko jardueretarako.

ArduradunakEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Familia eta Komunita-

te Politikarako Zuzendaritza

Laguntzaileak Irabazi-asmorik gabeko erakundeak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 1.000.000 €Diru-laguntzaren Aginduaren zain

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

59

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 59 23/04/12 15:39

50. ekintza

Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren laguntzak pertsona, familia, talde eta komunitateekiko esku-hartze sozialeko jardueretarako.

ArduradunakEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila - Gizarte Zerbitzuetako

Zuzendaritza.

Laguntzaileak Irabazi-asmorik gabeko erakundeak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 7.000.000 €Diru-laguntzaren Aginduaren zain

51. ekintza

Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren laguntzak esku-hartze sozialerako ezagutza kudeatze-ko jardueretarako.

ArduradunakEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila - Gizarte Zerbitzuetako

Zuzendaritza

Laguntzaileak Irabazi-asmorik gabeko erakundeak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 740.000 €Diru-laguntzaren Aginduaren zain

52. ekintza

Udalen Proiektuetarako Laguntzen deialdia.

ArduradunakIngurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza

Saila

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua1.910.000 €

(aurrekontu orokorra)

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

60

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 60 23/04/12 15:39

53. ekintza

Ingurumen-boluntariotzako jarduerak egiten dituzten irabazi-asmorik gabeko erakunde priba-tuentzako diru-laguntzak.

ArduradunakIngurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza

Saila

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 550.000 €

54. ekintza

Laguntza ekonomikoa boluntariotza-elkarteentzat, irabazi-asmorik gabeko elkarte mistoen-tzako eta berdintasunerako gizon-elkarteentzako diru-laguntzen deialdiaren esparruan, beren antolamendua, funtzionamendua eta jarduna berdintasun-printzipiora egokitzearren.

Arduradunak Emakunde – Emakumearen Euskal Erakundea

Laguntzaileak Hirugarren Sektoreko erakundeak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 60.000 €

55. ekintza

Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzako diru-laguntzak, Immigrazioari buruzko I. Foru Pla-naren ildoei jarraiki.

ArduradunakArabako Foru Aldundia – Gizarte Sustapenaren Saila. Immi-

grazio arloa

Laguntzaileak Hirugarren Sektoreko erakundeak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 275.650 €

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

61

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 61 23/04/12 15:39

56. ekintza

Diru-laguntzak genero-diskriminazioaren, emakumeekiko indarkeriaren, sexu-orientazioaga-tiko diskriminazioaren, eta egungo gizartean emakumearen zereginaren eraldaketaren aurkako konpromisoa duten irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat.

ArduradunakArabako Foru Aldundia – Gizarte Sustapenaren Saila. Berdin-

tasun arloa

Laguntzaileak Hirugarren Sektoreko erakundeak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 163.805 €

57. ekintza

Elkarte edo fundazioentzako laguntza ekonomikoak, Esku-hartze Sozialeko, Adingabeen eta Familiaren, Ezinduen eta Adinekoen arloetako Programak eta Jarduerak mantentzen eta ga-ratzen laguntzeko.

ArduradunakArabako Foru Aldundia – Gizarte Politikaren eta Gizarte

Zerbitzuen Saila. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 735.326 €

58. ekintza

Lankidetza AFADES elkartearekin, elkartean boluntariotza-programa bat garatzeko.

ArduradunakArabako Foru Aldundia – Gizarte Politikaren eta Gizarte

Zerbitzuen Saila. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea

Laguntzaileak Afades

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 15.000 €

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

62

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 62 23/04/12 15:39

59. ekintza

Lankidetza “Cuatro Torres” izeneko elkartearekin, adinekoen boluntariotza sustatzeko progra-ma bat garatzeko.

ArduradunakArabako Foru Aldundia – Gizarte Politikaren eta Gizarte

Zerbitzuen Saila. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea

Laguntzaileak Cuatro Torres

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 25.339 €

60. ekintza

Aisialdiko eta astialdiko jarduerak bultzatzea adimen-urritasuna dutenengan, Bizkaiko hiruga-rren sektoreko erakundeentzako diru-laguntza nominatiboen bitartez.

Arduradunak Bizkaiko Foru Aldundia – Gizarte Ekintzako Saila

Laguntzaileak Hirugarren Sektoreko erakundeak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua Jarduerarako aurrekontu orokorraren kargura

61. ekintza

Ganbara eta Hirugarren Sektoreko Behatokia mantendu eta sendotzea.

Arduradunak Bizkaiko Foru Aldundia – Gizarte Ekintzako Saila

Laguntzaileak Hirugarren Sektoreko erakundeak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 399.000 €

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

63

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 63 23/04/12 15:39

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

64

62. ekintza

Zahartze Aktiboko Planaren garapena (2010-2011).

Arduradunak Bizkaiko Foru Aldundia – Gizarte Ekintzako Saila

Laguntzaileak Hirugarren Sektoreko erakundeak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua Kuantifikatu gabe

63. ekintza

Gipuzkoako Caritasekiko hitzarmena boluntariotza sustatzeko.

ArduradunakGipuzkoako Foru Aldundia – Gizarte Politikako

Departamentua

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 51.000 € 51.000 €

64. ekintza

Gipuzkoako Gurutze Gorriarekiko hitzarmena boluntariotza sustatzeko.

ArduradunakGipuzkoako Foru Aldundia – Gizarte Politikako

Departamentua

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 102.000 € 102.000 €

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 64 23/04/12 15:39

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

65

65. ekintza

Gipuzkoako erretiratu eta pentsiodunen elkartearekiko hitzarmena boluntariotza sustatzeko.

ArduradunakGipuzkoako Foru Aldundia – Gizarte Politikako

Departamentua

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 54.073 € 54.073 €

66. ekintza

Nagusilan elkartearekiko hitzarmena boluntariotza sustatzeko.

ArduradunakGipuzkoako Foru Aldundia – Gizarte Politikako

Departamentua

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 79.306 € 79.306 €

67. ekintza

Hezkide Eskolarekiko hitzarmena boluntariotza sustatzeko.

ArduradunakGipuzkoako Foru Aldundia – Gizarte Politikako

Departamentua

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 60.000 € 60.000 €

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 65 23/04/12 15:39

68. ekintza

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluarekiko (EGK) hitzarmena boluntariotza sustatzeko.

ArduradunakGipuzkoako Foru Aldundia – Gizarte Politikako

Departamentua

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 23.660 € 23.660 €

69. ekintza

Gizarte-ekimenerako laguntzen deialdia.

ArduradunakGipuzkoako Foru Aldundia – Gizarte Politikako

Departamentua

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 926.415 € 926.415 €

70. ekintza

Udalekuak antolatzeko laguntzen deialdia, irabazi-asmorik gabeko Erakundeentzat.

ArduradunakGipuzkoako Foru Aldundia – Gizarte Politikako

Departamentua

Laguntzaileak Irabazi-asmorik gabeko erakundeak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 145.000 € 145.000 €66

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 66 23/04/12 15:39

71. ekintza

Haur- eta/edo gazte-elkarteetako koordinakunde edo federazioen urteko programak egiteko laguntza ekonomikoen deialdia.

ArduradunakGipuzkoako Foru Aldundia – Gizarte Politikako

Departamentua

Laguntzaileak Irabazi-asmorik gabeko erakundeak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 34.000 € 34.000 €

72. ekintza

Haur eta Gazteen Astialdiko Eskolentzako laguntza ekonomikoen deialdia, haur eta gazteen elkarteen zuzendari-taldeak osatzeko programak garatzeko.

ArduradunakGipuzkoako Foru Aldundia – Gizarte Politikako

Departamentua

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 74.650 € 74.650 €

73. ekintza

Irabazi-asmorik gabeko elkarteentzako diru-laguntzak, lehiaketaren bitartez.

Arduradunak Donostiako Udala. Gizarte Ongizate Departamentua

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 354.531 €

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

67

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 67 23/04/12 15:39

74. ekintza

“Elkarte Etxeak” programa.

Arduradunak Vitoria-Gasteizko Udala

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X X

AurrekontuaVitoria-Gasteizko Udalaren Aurrekontu Orokorraren

kargurako aurrekontua duten udal-eraikinak

75. ekintza

Zuzeneko diru-laguntzak irabazi-asmorik gabeko elkarteentzat.

Arduradunak Donostiako Udala. Gizarte Ongizate Departamentua

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 86.000 €

76. ekintza

Diru-laguntzak irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat.

ArduradunakDonostiako Udala. Gazteria, Hezkuntza, Lankidetza,

Berdintasuna eta Giza Eskubideen Zuzendaritza

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 1.576.200 €

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

68

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 68 23/04/12 15:39

77. ekintza

Irabazi-asmorik gabeko hainbat elkarteri udal-lokalak lagatzea.

Arduradunak Donostiako Udala. Gizarte Ongizate Departamentua

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua Kuantifikatu gabe

78. ekintza

Adinekoen erakundeekiko lankidetza-hitzarmenak sustatzea boluntariotzan oinarrituta

Arduradunak Bilboko Udala. Adinekoen Negoziatua

Laguntzaileak Nagusilan, Secot, Hartu emanak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua Sin cuantificar

79. ekintza

Hirugarren sektoreko erakunde batekin lankidetza-hitzarmen bat sinatzea mendetasun-arris-kuan daudenei laguntzeko, boluntariotzaren bitartez.

ArduradunakBilboko Udala. Mendetasun-egoeren eta Etxez Etxeko Laguntzen Negoziatua

Laguntzaileak Gurutze Gorria

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 35.000 €

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

69

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 69 23/04/12 15:39

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

70

80. ekintza

Lankidetza-hitzarmen bat ezartzea Denboraren Bankurako software bat eta udalerriko beste batzuentzako laguntza teknikoa garatu eta mantentzeko. Udalerriko denboraren bankuen-tzako diru-laguntzen deialdia egitea.

Arduradunak Bilboko Udala. Oinarrizko Gizarte Ekintzako Negoziatua

Laguntzaileak Aldauri Fundazioa, Bilboko denboraren Bankuak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 68.000 €

81. ekintza

Ezinduen ahaideen eta eraginpekoen erakundeei diru-laguntzak ematea parte-hartzea, elkar-te-sarea eta autolaguntza indartzeko.

Arduradunak Bilboko Udala. Haurtzaroaren eta urritasunen negoziatua

Laguntzaileak Urritasunen eremuan lan egiten duten erakundeak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 55.000 €

82. ekintza

Irabazi-asmorik gabeko erakundeekin lankidetza-hitzarmenak sustatzea, horien iraunkorta-suna hobetzeko eta esku-hartze sozialeko programen garapena hobetzeko.

Arduradunak Bilboko Udala. Zerbitzu orokorren sailatala

Laguntzaileak Hirugarren sektoreko erakundeak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua Kuantifikatu gabe

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 70 23/04/12 15:39

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

71

83. ekintza

ADAKA Portugaleteko Boluntariotza indartzea, boluntarioei arreta emateko eta elkarte-sareari laguntza eta aholkularitza emateko tokiko zerbitzu gisa.

ArduradunakPortugaleteko Udala. Boluntariotzaren Sustapenerako

Zinegotzigoa. Manuel Calvo fundazioa.

Laguntzaileak Boluntariotzaren Sustapeneko Udal Aholku Batzordea

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 20.000 €

84. ekintza

Boluntarioentzako Diru-laguntza Programa.

ArduradunakOrdiziako Udala. Herritarren Partaidetza eta Boluntariotzaren

Sustapeneko Departamentua

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua Urtero aldagarria

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 71 23/04/12 15:39

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

72

3. berariazko helburua

Boluntarioei laguntza ematea prestakuntza prozesu guztietan

85. ekintza

Ordizia Barnetik proiektu pilotua.

ArduradunakOrdiziako Udala. Herritarren Partaidetza eta Boluntariotzaren

Sustapeneko Departamentua.

Laguntzaileak Oianguren institutua. DBHko 4. mailako ikasleak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 2.500 €

86. ekintza

Adinekoen egoitzetan diharduten duten boluntarioentzako prestakuntza-ikastaroa.

ArduradunakArabako Foru Aldundia – Gizarte Politikaren eta Gizarte

Zerbitzuen Saila. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 2.516 €

87. ekintza

Boluntarioak prestatzeko programa.

ArduradunakGipuzkoako Foru Aldundia – Gizarte Politikako

Departamentua

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 14.000 € 14.000 €

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 72 23/04/12 15:39

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

73

4. berariazko helburua

Irabazi-asmorik gabeko erakundeei laguntza ematea prestakuntza prozesu guztietan

88. ekintza

Gaixoen elkarteen Hezkuntza Sanitarioko jardueretan laguntzea.

ArduradunakOsasun eta Kontsumo Saila – Osasun Publikoko

Zuzendaritza

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X

AurrekontuaDiru-laguntzaren Aginduaren zain

89. ekintza

Ordiziako boluntariotza-eskola.

ArduradunakOrdiziako Udala. Herritarren Partaidetza eta Boluntariotzaren

Sustapeneko Departamentua

Laguntzaileak Gipuzkoako Foru Aldundia. Saregintza ikastaroak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua Urtero aldagarria

90. ekintza

Boluntarioentzako II. Prestakuntza Zikloa (eta III. Prestakuntza Zikloa) egitea, beren kudeaketa eta beren gizarte-lanaren garapena hobetu nahi duten erakunde eta pertsona boluntarioei zuzendutako ikastaroen eskaintzaren bitartez.

ArduradunakPortugaleteko Udala. Boluntariotzaren Sustapenerako Zine-

gotzigoa eta ADAKA

Laguntzaileak Boluntariotzaren Sustapeneko Udal Aholku Batzordea

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 15.000 € Kuantifikatu gabe

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 73 23/04/12 15:39

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

74

3. ildo estrategikoa Boluntariotza osatzen duten eragileak erabat koordinatzeko dauden boluntariotzaguneak eratu eta sustatzea

Helburu orokorra

Jokaleku berriak sortzea eta daudenak indartzea, lan-sareen mailako irabazi-asmorik

gabeko erakundeen, irabazi-asmorik gabeko erakundeen eta Administrazio Publikoaren

artean, eta Euskal Administrazio Publikoaren maila guztien artean boluntariotzari lotutako

KOORDINAZIOA handitzeko, EAEn zein Europan.

1. berariazko helburua

Koordinazio kultura eta egun dagoen esparrua sustatzea (17/1998 Legea, ekaina-ren 25ekoa, Boluntariotzari buruzkoa - Boluntariotzaren II. Euskal Plana, bolunta-riotza erakundeen errolda orokorra, boluntariotzaren euskal kontseilua), bolunta-riotzaren arloko tresna arautzaile eta egituratzaile gisa.

91. ekintza

Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapena inprimatu eta zabaltzea, baita EAEko boluntario-tzari buruzko informazio orokorra ematen duen materiala ere, dagoen boluntariotza-esparrua sustatzearren.

Arduradunak

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Familia eta Komunitate Politikarako Zuzendaritza

Boluntariotzaren Euskal Kontseilua

Laguntzaileak

Egutegia

2011 2012

X

Aurrekontua 12.000 €

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 74 23/04/12 15:39

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

75

92. ekintza

Boluntariotzaren Errolda berriz planteatzea eta modernizatzea

Arduradunak

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Familia eta Komunitate Politikarako Zuzendaritza

Euskadiko boluntariotza-agentziak Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila - Gizarte Zerbitzuetako

ZuzendaritzaEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila - Immigrazio ZuzendaritzaEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila - Gizarteratzeko Zuzen-

daritzaHerrizaingo SailaOsasun eta Kontsumo SailaJustizia eta Herri Administrazio SailaIngurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza

Saila

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 36.000 €

93. ekintza

Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailarekin lotuta dauden irabazi-asmorik gabeko erakundee-kin koordinatzea, esku-hartze sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzen deialdia egiten duen Agindua EHAAn argitaratzearen berri emate aldera.

Arduradunak

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Familia eta Komunitate Politikarako Zuzendaritza

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila - Gizarte Zerbitzuetako Zuzendaritza

Laguntzaileak Irabazi-asmorik gabeko erakundeak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua Kostu ekonomikorik gabe

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 75 23/04/12 15:39

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

76

94. ekintza

Hirugarren Sektoreko Mintegia antolatzea Osasun eta Kontsumo Sailaren barruan Boluntario-tzaren politika definitzeko.

Arduradunak Osasun eta Kontsumo Saila – Osasun sailburuordetza

Laguntzaileak Hirugarren Sektoreko erakundeak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua Kostu ekonomikorik gabe

95. ekintza

Ordiziako herritarren parte-hartzeari buruzko araua.

ArduradunakOrdiziako Udala. Herritarren Partaidetza eta Boluntariotzaren

Sustapeneko Departamentua

Laguntzaileak AZ enpresa. Udal-elkarteak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua Kuantifikatu gabe

96. ekintza

Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenaren ebaluazioa.

ArduradunakEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Familia eta Komunitate

Politikarako Zuzendaritza

Laguntzaileak

Euskadiko boluntariotza-agentziak Boluntariotzaren Euskal KontseiluaEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila - Gizarte Zerbitzuetako

ZuzendaritzaEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila - Immigrazio ZuzendaritzaEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila - Gizarteratzeko Zuzen-

daritzaHerrizaingo SailaOsasun eta Kontsumo SailaJustizia eta Herri Administrazio SailaIngurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza

SailaEmakunde – Emakumearen Euskal ErakundeaForu AldundiakUdalakBoluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapena ezartzean parte

hartzen duten eragileak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua 36.000 €

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 76 23/04/12 15:39

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

77

2. berariazko helburua

Egun dauden egiturak babestea eta sustatzea, eta beste berri batzuk sortzea bo-luntariotzaren inguruko eragile guztiak elkarren artean erlazionatzeko, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, bai Europan.

97. ekintza

Boluntariotzaren Euskal Kontseilua bultzatu, indartu, gidatu eta dinamizatzea, eta horren jar-duera zabaltzea komunikabideen bitartez.

ArduradunakEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Familia eta Komunitate

Politikarako Zuzendaritza

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua Kostu ekonomikorik gabe

98. ekintza

Euskadiko boluntariotza-agentziak (Erdu, Bolunta eta Gizalde) bultzatu eta indartzea, harrema-netarako esparru-akordioa zehaztuz, Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenaren iraunal-dian garatzeko ekintza zehatzak barne.

ArduradunakEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Familia eta Komunitate

Politikarako Zuzendaritza

Laguntzaileak Euskadiko Boluntariotza Agentziak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 69.000 € 75.000 €

99. ekintza

BOLUNTA Bizkaiko boluntariotzarako eta parte-hartze sozialerako agentzia.

ArduradunakBizkaiko Foru Aldundia. BBK EDE Fundazioa

LaguntzaileakBoluntariotza-erakundeak, erakunde publikoak, eta bestelako

eragile soziokomunitarioak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 676.000 € 676.000 €

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 77 23/04/12 15:39

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

78

100. ekintza

GIZALDE Gipuzkoako Boluntariotza.

Arduradunak

Gipuzkoako Foru Aldundia – Gizarte Politikako Departamentua

Euskadiko Kutxa Hezkide Eskola

LaguntzaileakBoluntariotza-erakundeak, erakunde publikoak, eta bestelako

eragile soziokomunitarioak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 111.140,78 € 111.140,78 €

101. ekintza

ERDU Arabako Elkarteentzako eta Boluntariotzarako Agentzia.

Arduradunak Vitoria-Gasteizko Udala

LaguntzaileakArabako Foru Aldundia.Caja Vital Kutxa

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 419.707,70 € 419.707,70 €

102. ekintza

Sareginez Sareari laguntzea.

ArduradunakGipuzkoako Foru Aldundia – Gizarte Politikako

Departamentua

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 9.000 € 9.000 €

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 78 23/04/12 15:39

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

79

103. ekintza

CRAJ Gazte Elkarteen Baliabide Zentroaren kudeaketa.

ArduradunakGipuzkoako Foru Aldundia – Gizarte Politikako

Departamentua

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 73.000 € 73.000 €

104. ekintza

Boluntariotzaren Euskal Kontseiluko kideen parte-hartzea beste Euskal Kontseilu batzuetan.

ArduradunakEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Familia eta Komunitate

Politikarako Zuzendaritza

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua Kostu ekonomikoa beste Euskal Kontseiluen kargura

105. ekintza

Boluntariotzaren Autonomia arteko Batzordearen presidenteorde-eginkizunak egitea.

ArduradunakEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Familia eta Komunitate

Politikarako ZuzendaritzaOsasun, Gizarte Politika eta Berdintasun Ministerioa

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 9.000 €

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 79 23/04/12 15:39

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

80

106. ekintza

Lankidetza, gazteria eta berdintasuneko aholku-batzordeak.

ArduradunakDonostiako Udala. Gazteria, Lankidetza, Hezkuntza,

Berdintasuna eta Giza Eskubideen Zuzendaritza

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 20.000 €

107. ekintza

Emakumeen Etxearen lan-batzordeak.

Arduradunak Donostiako Udala. Berdintasun Departamentua

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 20.000 €

108. ekintza

Gizarte Zerbitzuetako Udal Kontseiluko buru izatea erabiltzaileek eta hirugarren sektoreak parte hartzeko organo gisa.

ArduradunakBilboko Udala. Kontseiluko idazkaria

eta partaidetza-teknikaria

LaguntzaileakHirugarren sektoreko erakundeak eta parte hartu

duten elkarteak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua Kuantifikatu gabe

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 80 23/04/12 15:39

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

81

3. berariazko helburua

Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (IKTak) sustatzea eta babestea bo-luntariotzaren inguruko koordinazio prozesuen ardatz eratzaile gisa

109. ekintza

Artikuluak txertatzea “Emakunde” aldizkari elektronikoan eta Newsletterrean boluntariotzari buruz, Boluntariotzaren II. Euskal Planaren 2011-2012rako luzapenari buruz, eta Boluntario-tzaren Europako Urteari buruz (2011).

Arduradunak Emakunde – Emakumearen Euskal Erakundea

LaguntzaileakEusko Jaurlaritza. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila (Familia

eta Komunitate Politikarako Zuzendaritza)

Egutegia2011 2012

X

AurrekontuaAurrekontua “Emakunde”

aldizkariaren kargura

110. ekintza

Estatuko Boluntariotza Kongresuari (2012) buruzko informazioa zabaltzea “Emakunde” aldi-zkari elektronikoan eta Newsletterrean.

Arduradunak Emakunde – Emakumearen Euskal Erakundea

LaguntzaileakEusko Jaurlaritza. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila

(Familia eta Komunitate Politikarako Zuzendaritza)

Egutegia2011 2012

X

AurrekontuaAurrekontua “Emakunde”

aldizkariaren kargura

111. ekintza

IKTen garapena bultzatzea gaixoen elkarteetan, boluntariotzaren koordinazioa, erakarpena eta sentsibilizazioa sustatzeko.

ArduradunakOsasun eta Kontsumo Saila. Ezagutzaren Gestioko eta Eba-

luazioko Zuzendaritza

Laguntzaileak Hirugarren Sektoreko erakundeak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua 200.000 €

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 81 23/04/12 15:39

4. berariazko helburua

Koordinazio prozesuak administrazio mailan hobetzea, boluntariotzaren sustape-naren aldeko sinergiak sortzeko eta, horren bidez, ahaleginen bikoiztasuna sai-hesteko.

112. ekintza

Boluntariotzaren Euskal Kontseiluko kide ez diren Eusko Jaurlaritzaren Sailekin koordinatzea, boluntariotza zabaltzeko.

ArduradunakEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Familia eta Komunitate

Politikarako Zuzendaritza

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua Kostu ekonomikorik gabe

113. ekintza

Foru Aldundiekin koordinatzea, boluntariotza zabaltzeko.

ArduradunakEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Familia eta Komunitate

Politikarako Zuzendaritza

Laguntzaileak Foru Aldundiak

Egutegia2011 2012

X

Aurrekontua Kostu ekonomikorik gabe

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

82

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 82 23/04/12 15:39

114. ekintza

Hala badagokio, eragileen etorkizuneko araudietan boluntariotza-ikuspegi bat txertatzea.

Arduradunak

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Familia eta Komunitate Politikarako Zuzendaritza

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila - Gizarte Zerbitzuetako Zuzendaritza

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila - Immigrazio ZuzendaritzaEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila - Gizarteratzeko Zuzen-

daritzaHerrizaingo SailaOsasun eta Kontsumo SailaJustizia eta Herri Administrazio SailaIngurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza

SailaEmakunde – Emakumearen Euskal ErakundeaGipuzkoako Foru Aldundia – Gizarte Politikako Departamen-

tuaBizkaiko Foru Aldundia – Gizarte Ekintzako SailaArabako Aldundia

Laguntzaileak

Egutegia2011 2012

X X

Aurrekontua Kostu ekonomikorik gabe

Bolu

ntar

iotz

aren

II.

Eusk

al P

lana

ren

luza

pena

ren

ildo

estr

ateg

ikoa

k, h

elbu

ru o

roko

rrak

ber

aria

zkoa

k et

a ek

intz

ak

83

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 83 23/04/12 15:39

BOLUNTARIOTZACAP_4.indd 84 23/04/12 15:39

Ebaluazio sistema

BOLUNTARIOTZACAP_5.indd 85 23/04/12 15:39

BOLUNTARIOTZACAP_5.indd 86 23/04/12 15:39

87

Ebal

uazi

o si

stem

a

Hurrengo atalean, Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenerako propo-satutako ebaluazio-sistema aurkeztuko dugu, 2008-2010 aldirako II. Planean aurkeztutakoaren antzekoa. Luzapenaren amaieran egingo den ebaluazioa da.

Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenaren dokumentu honen 2. kapi-tuluan adierazi denez, Planaren ebaluagarritasuna ere kontuan hartu behar da, Boluntariotzaren II. Euskal Planean (2008-2010) aurreikusitako ekintzen jarraipenaren urteko txostenak ez zirelako egin. Txosten horiek boluntario-tzaren alorrean Planaren inpaktu orokorra aztertzeko balio behar zuten ekin-tzekin lotutako adierazleen jarraipena aurreikusten zuten. Hortaz, bertan aurreikusitako ebaluazio-sistemak guztiz indarrean jarraitzen du.

Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenaren (2011-2012) azken ebalua-zioaren helburua da nahi ziren emaitzak lortu diren eta Planaren luzapenari esker izan den aztertzea.

Ebaluazioa egiteaz arduratutako eragileak Boluntariotzaren II. Euskal Plana-ren luzapenaren ezarpenerako talde teknikoa eta Boluntariotzaren Euskal Kontseilua izango dira.

Proposatutako ebaluazio-sistema ebaluazio-adierazleetan oinarritzen da, hau da, emaitzen eta eraginaren adierazleetan, behin Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapena osatuko duten ekintzak diseinatu ondoren. Horren ildotik, dokumentu honetan ildo estrategiko, helburu orokor eta helburu estrategiko bakoitzerako adierazle jakin batzuk gaineratu dira, diseinatutako ekintzek bo-luntariotzan izan duten eragina balioesteko lagungarriak izango direnak.

BOLUNTARIOTZACAP_5.indd 87 23/04/12 15:39

88

Ebal

uazi

o si

stem

a

1. ildo estrategikoa

Ekintza boluntarioarekiko sentikorra eta aktiboa den herritarta-suna eraikitzea

1. EAEn boluntariotzari buruzko informazioa jasotzen dutenen ehunekoaren igoera

2. EAEn irabazi-asmorik gabeko erakundeetako kide diren pertsonen ehune-koaren igoera

3. Eusko Jaurlaritzaren boluntariotzaren webgunean egindako bisiten kopurua

4. Boluntariotzaren Euskal Kontseiluko kide diren eragile guztiek adostutako boluntariotzaren definizio bat lortzea

5. EAEko boluntariotzaren egoerari buruzko benetako eta sakoneko ezagutza lortzea, landuriko azterlanetan oinarrituta

2. ildo estrategikoa

Boluntariotzak etorkizunean izango dituen erronkei erantzuteko prestatuta egongo den elkarte-sare dinamiko baten garapena sustatzea

1. EAEn boluntariotza-arduraduna duten irabazi-asmorik gabeko erakundeen kopuruaren igoera

2. Administrazio Publikoaren diru-laguntzak jasotzen dituzten irabazi-asmorik gabeko erakundeen kopurua

3. EAEko irabazi-asmorik gabeko erakundeen jarduera zuzenean baliatzen dutenen kopurua

4. Irabazi-asmorik gabeko erakundeetako arduradunek Administrazio Pu-blikoaren diru-laguntza politikarekiko erakutsitako gogobetetze-maila

5. Prestaturiko pertsona eta erakunde kopuruaren igoera

6. Jasotako prestakuntzarekiko gogobeteta ageri diren bertaratuen ehune-koaren igoera

BOLUNTARIOTZACAP_5.indd 88 23/04/12 15:39

89

Ebal

uazi

o si

stem

a

3. ildo estrategikoa Boluntariotza osatzen duten eragileak erabat koordinatzeko dauden boluntariotzaguneak eratu eta sustatzea

1. Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenaren (2011-2012) ale bat jasotzen duten erakundeen kopuruaren igoera

2. Boluntariotzaren arloko egungo araudia ezagutzen duten irabazi-asmorik gabeko erakundeen kopurua

3. Irabazi-asmorik gabeko erakundeetako arduradunek Boluntariotzaren Euskal Kontseiluaren jarduerarekiko erakutsitako gogobetetze-maila

4. Boluntariotzaren Euskal Kontseiluaren jardueraren berri jasotzen duten gizarte-erakundeen kopurua

5. Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenean parte hartzen duten herri-administrazioko eragileen % 100ek Boluntariotzaren III. Euskal Planean parte hartzeko interesa azaltzea

BOLUNTARIOTZACAP_5.indd 89 23/04/12 15:39

BOLUNTARIOTZACAP_5.indd 90 23/04/12 15:39

Eranskinak

BOLUNTARIOTZACAP_6.indd 91 23/04/12 15:40

BOLUNTARIOTZACAP_6.indd 92 23/04/12 15:40

93

Eran

skin

ak

I. eranskina. Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenaren (2011-2012) dokumentuaren laburpen koadroak

1. koadroa. Ekintza kopurua eta aurrekontua, parte hartzen duen eragile bakoitzeko.

Eragilea Ekintza kop. Guztizko arrekontua

Bilboko Udala 7 223.000 €

Donostiako Udala 8 2.351.731 €

Ordiziako Udala 8 32.500 €

Portugaleteko Udala 11 155.500 €

Vitoria-Gasteizko Udala 2 839.415 €

Arabako Foru Aldundia 8 1.451.177 €

Bizkaiko Foru Aldundia 6 1.751.000 €

Gipuzkoako Foru Aldundia 15 3.522.490 €

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila (Eusko Jaurla-ritza)

29 9.614.000 €

Herrizaingo Saila (Eusko Jaurlaritza) 6 757.000 €

Ingurumen Saila (Eusko Jaurlaritza) 3 2.790.000 €

Osasun eta Kontsumo Saila (Eusko Jaurlaritza) 6 200.000 €

Emakunde 4 78.000 €

Garapen Lankidetzarako Agentzia – Kultura Saila 1 45.000 €

GUZTIRA 114 23.810.813 €

BOLUNTARIOTZACAP_6.indd 93 23/04/12 15:40

94

Eran

skin

ak

2. koadroa. Ekintzak eta ekintza bakoitzaren aurrekontua, parte hartzen duen eragile bakoitzeko.

Eragile parte-hartzailea / Ekintzak Aurrekontua

Bilboko Udala 223.000 €

Hainbat elkartetako adineko 100 pertsonaren parte-hartzea susta-tzea adinekoentzako hiri lagunkoien Europako Programan

65.000 €

Adinekoen erakundeekiko lankidetza-hitzarmenak sustatzea bo-luntariotzan oinarrituta

Kuantifikatu gabe

Hirugarren sektoreko erakunde batekin lankidetza-hitzarmen bat sinatzea mendetasun-arriskuan daudenei laguntzeko, boluntario-tzaren bitartez

35.000 €

Lankidetza-hitzarmen bat ezartzea Denboraren Bankurako soft-ware bat eta udalerriko beste batzuentzako laguntza teknikoa ga-ratu eta mantentzeko. Udalerriko denboraren bankuentzako diru-laguntzen deialdia egitea

68.000 €

Ezinduen ahaideen eta eraginpekoen erakundeei diru-laguntzak ematea parte-hartzea, elkarte-sarea eta autolaguntza indartzeko

55.000 €

Irabazi-asmorik gabeko erakundeekin lankidetza-hitzarmenak sus-tatzea, horien iraunkortasuna hobetzeko eta esku-hartze sozialeko programen garapena hobetzeko

Kuantifikatu gabe

Gizarte Zerbitzuetako Udal Kontseiluko buru izatea erabiltzaileek eta hirugarren sektoreak parte hartzeko organo gisa

Kuantifikatu gabe

Donostiako Udala 2.351.731 €

Hainbat sentsibilizazio-programa egitea: “San Sebastián munduen artean”, eta abar.

250.000 €

Berdintasunaren arloko sentsibilizazio-kanpainak 45.000 €

Irabazi-asmorik gabeko elkarteentzako diru-laguntzak, lehiaketaren bitartez

354.531 €

Zuzeneko diru-laguntzak irabazi-asmorik gabeko elkarteentzat 86.000 €

Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzako diru-laguntzak 1.576.200 €

Irabazi-asmorik gabeko hainbat elkarteri udal-lokalak lagatzea Kuantifikatu gabe

Lankidetza, gazteria eta berdintasuneko aholku-batzordeak 20.000 €

Emakumeen Etxearen lan-batzordeak 20.000 €

BOLUNTARIOTZACAP_6.indd 94 23/04/12 15:40

95

Eran

skin

ak

Ordiziako Udala 32.500 €

Zu Zara Giltza – Boluntariotza sustatzeko kanpaina 12.000 €

Boluntariotzaren III. Azoka 10.000 €

Boluntariotzaren III. Aitorpen Ekitaldia 4.000 €

Boluntariotzaren Egutegia 4.000 €

Boluntarioentzako Diru-laguntza Programa Urtero aldagarria

Ordizia Barnetik proiektu pilotua 2.500 €

Ordiziako boluntariotza-eskola Urtero aldagarria

Ordiziako herritarren parte-hartzeari buruzko araua Kuantifikatu gabe

Portugaleteko Udala 155.500 €

Boluntariotzaren Nazioarteko Eguna ospatzea berariazko kanpaina baten bitartez, informaziorako eta sentsibilizaziorako komunitate-di-namizazioko jardueren bitartez, eta Saria emanez

10.000 €

Ate irekien ekimenetan laguntzea “Ibilbide Solidarioaren” bitartez 7.500 €

BOLUNTARIOTZACAP_6.indd 95 23/04/12 15:40

96

Eran

skin

ak

Boluntariotza eta Garapenerako Kooperazio Elkarteen II. Azokaren ospakizuna

25.000 €

Boluntariotzari buruzko sentsibilizazio eta informazioko sustapen-kanpainak egitea, unibertsalak (orokorrak) nahiz sektorialak (talde ja-kin batzuei zuzenduak: gazteria, adinekoak eta abar)

15.000 €

Boluntariotzaren gizarte-onarpenerako neurriak honako bi estrate-gia hauen bitartez: Boluntariotzaren sustapenerako IV. “Portugale-teko Hiribilduaren” Saria ematea (herritarren ekimenez, eta ekitaldi solidario baten bitartez), eta elkarte-sarearen gizarte-onarpenerako neurrietan laguntzea (bazkidearen egunak, boluntariotzako sariak eta abar)

10.000 €

Portugaleteko gizarte-boluntariotzako erakundeei buruzko doku-mental-ziklo bat egitea, eta dokumental horiek (8-10) eskualdeko telebista batean ematea

12.000 €

Tokiko boluntariotzaren mapa zuzentzea udaleko postontzietan ba-natzeko, herritarrek parte-hartze sozialeko eta lan solidarioko aukerak albait hurbiltasun handienarekin ezagutu ditzaten, betiere herritarren eta elkarte-sarearen arteko zuzeneko harremana bila-tuz, eta boluntarioak erakartzeko ekintza “desinstituzionalizatzen” lagunduz

9.000 €

Ikaskuntzari eta Zerbitzu Solidarioari buruzko IV. Topaketa haus-narketarako foro gisa, eta Ikaskuntza eta Zerbitzu Solidarioa za-baltzea udalerriko ikastetxeetan

14.000 €

Boluntariotzaren I. Topaketa antolatzea. Boluntariotzako eta esku-hartze sozialeko programen arduradunen eta elkarteen artean eki-menen trukea sustatzeko ekitaldia; Boluntariotzaren Europako Ur-tea izango da aldi berean

18.000 €

ADAKA Portugaleteko Boluntariotza indartzea, boluntarioei arreta emateko eta elkarte-sareari laguntza eta aholkularitza emateko to-kiko zerbitzu gisa

20.000 €

Boluntarioentzako II. Prestakuntza Zikloa (eta III. Prestakuntza Zikloa) egitea, beren kudeaketa eta beren gizarte-lanaren garapena hobetu nahi duten erakunde eta pertsona boluntarioei zuzendu-tako ikastaroen eskaintzaren bitartez

15.000 €

BOLUNTARIOTZACAP_6.indd 96 23/04/12 15:40

97

Eran

skin

ak

Vitoria-Gasteizko Udala 839.415 €

“Elkarte Etxeak” programa

Vitoria-Gasteizko Udalaren Aurre-

kontu Orokorraren kargurako

aurrekontua duten udal-eraikinak

ERDU Arabako Elkarteentzako eta Boluntariotzarako Agentzia. 839.415 €

Arabako Foru Aldundia 1.451.177 €

Elkartasunaren aldeko gizarte-sentsibilizazioko ekintzak Araban 233.541 €

Boluntariotza zabaltzea webgunearen bitartez, Eusko Jaurlaritza-ren boluntariotzaren orrirako esteka baten bidez

Kostu ekono-mikorik gabe

Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzako diru-laguntzak, Immigra-zioari buruzko I. Foru Planaren ildoei jarraiki

275.650 €

Diru-laguntzak genero-diskriminazioaren, emakumeekiko indarke-riaren, sexu-orientazioagatiko diskriminazioaren, eta egungo gizar-tean emakumearen zereginaren eraldaketaren aurkako konpromi-soa duten irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat

163.805 €

Elkarte edo fundazioentzako laguntza ekonomikoak, Esku-hartze Sozialeko, Adingabeen eta Familiaren, Ezinduen eta Adinekoen arloetako Programak eta Jarduerak mantentzen eta garatzen laguntzeko

735.326 €

Lankidetza AFADES elkartearekin, elkartean boluntariotza-pro-grama bat garatzeko

15.000 €

Lankidetza “Cuatro Torres” izeneko elkartearekin, adinekoen bo-luntariotza sustatzeko programa bat garatzeko

25.339 €

Adinekoen egoitzetan diharduten boluntarioentzako Prestakuntza Ikastaroak

2.516 €

BOLUNTARIOTZACAP_6.indd 97 23/04/12 15:40

98

Eran

skin

ak

Bizkaiko Foru Aldundia 1.751.000 €

Boluntariotzaren Europako Urtean eta Estatuko Boluntariotza Kon-gresuan parte hartzea

Kuantifikatu gabe

Aldizkari bat idatzi eta argitaratzea boluntariotzaren gaiari buruz Kuantifikatu gabe

Aisialdiko eta astialdiko jarduerak bultzatzea adimen-urritasuna du-tenengan, Bizkaiko hirugarren sektoreko erakundeentzako diru-la-guntza nominatiboen bitartez

Jarduerarako aurrekontu

orokorraren kargura

Ganbara eta Hirugarren Sektoreko Behatokia mantendu eta sen-dotzea

399.000 €

Zahartze Aktiboko Planaren garapena (2010-2011) Kuantifikatu gabe

BOLUNTA Bizkaiko boluntariotzarako eta parte-hartze sozialerako agentzia

1.352.000 €

Gipuzkoako Foru Aldundia 3.522.490 €

Boluntariotzaren Saria 8.000 €

Gipuzkoako Caritasekiko hitzarmena boluntariotza sustatzeko 102.000 €

Gipuzkoako Gurutze Gorriarekiko hitzarmena boluntariotza susta-tzeko

204.000 €

Gipuzkoako erretiratu eta pentsiodunen elkartearekiko hitzarmena boluntariotza sustatzeko

108.146 €

Nagusilan elkartearekiko hitzarmena boluntariotza sustatzeko 158.612 €

Heziketa Eskolarekiko hitzarmena boluntariotza sustatzeko 120.000 €

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluarekiko (EGK) hitzarmena bolunta-riotza sustatzeko

47.320 €

Gizarte-ekimenerako laguntzen deialdia 1.852.830 €

Udalekuak antolatzeko laguntzen deialdia, Irabazi Asmorik gabeko Erakundeentzat

290.000 €

Haur- eta/edo gazte-elkarteetako koordinakunde edo federazioen urteko programak egiteko laguntza ekonomikoen deialdia

68.000 €

Haur eta Gazteen Astialdiko Eskolentzako laguntza ekonomikoen deialdia, haur eta gazteen elkarteen zuzendari-taldeak osatzeko programak garatzeko

149.300 €

Boluntariotza prestatzeko programa 28.000 €

GIZALDE Gipuzkoako Boluntariotza 222.282 €

Sareginez Sareari laguntzea 18.000 €

CRAJ Gazte Elkarteen Baliabide Zentroaren kudeaketa 146.000 €

BOLUNTARIOTZACAP_6.indd 98 23/04/12 15:40

99

Eran

skin

ak

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila (Eusko Jaurlaritza) 9.614.000 €

Euskadiko boluntariotza-agentziei laguntzea Unibertsitateekin ha-rreman-esparru egonkor bat ezartzeko, Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapena ezartzeko aldian ekintza jakin batzuk garatzea-rren

Hirugarren sektoreko

diru-laguntzen Aginduaren

kargurako aurrekontua,

2. ildoa

Euskadiko boluntariotza-agentziei EAEko Unibertsitate Zentroetan boluntarioen sentsibilizazioa eta erakarpena sustatzen laguntzea

Hirugarren sektoreko

diru-laguntzen Aginduaren

kargurako aurrekontua, 2.

ildoa

Unibertsitateko gazteei zuzendutako ekintza boluntarioari buruzko kanpaina bat egitea

22.000 €

Boluntariotzaren Nazioarteko Egunaren ospakizuna, abenduaren 5ean

30.000 €

Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenean dauden eta egoki-tzat hartzen diren ekintzak sustatzeko eta hedatzeko jarduerak egi-tea, komunikabideen bitartez

Kostu ekono-mikorik gabe

Biztanleria osoari zuzendutako zabalkunde-kanpaina bat egitea boluntariotzari buruz

40.000 €

Boluntariotzaren tourra 100.000 €

Ekintza boluntarioa hedatzea honako hauen aldizkarietan jarritako artikuluen bitartez: Jaurlaritzaren Sailak eta Boluntariotza Agen-tziak, Aldundiak eta Udalak, Hirugarren Sektoreko Federazioak eta Boluntariotzaren Erroldako erakundeak, eta Boluntariotzaren Eus-kal Kontseilua

Kostu ekono-mikorik gabe

Eusko Jaurlaritzaren boluntariotzaren atari bat sortzea, eta webgune horretan Boluntariotzaren Euskal Kontseiluaren jarduera sustatzea bultzatuko duen buletin elektroniko bat diseinatu eta zabaltzea

14.000 €

Adinekoei zuzendutako kanpaina bat egitea boluntariotzari buruz 20.000 €

Boluntariotzari buruzko lurraldeko sentsibilizazio-jardunaldiak egi-tea; besteak beste, Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapena aurkeztu eta zabalduko da

18.000 €

Estatuko XV. Boluntariotza Kongresua 330.000 €

EAEko boluntariotzari eta Europako arlo horretako jardunbide ego-kiei buruzko azterlan bat egitea

40.000 €

Boluntariotzaren errealitatearen azterlana egitea hiru Lurralde His-torikoetako auzoen eta udalerrien lagin batekin

23.000 €

BOLUNTARIOTZACAP_6.indd 99 23/04/12 15:40

100

Eran

skin

ak

Azterlanak argitaratzea

Eusko Jaurlaritza-ren aurre-

kontu orokorraren

kargura

Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren laguntzak esku-hartze sozialean ekintza boluntarioa eta elkarteen parte-hartzea indar-tzeko jardueretarako

1.000.000 €

Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren laguntzak pertsona, familia, talde eta komunitateekiko esku-hartze sozialeko jardueretarako

7.000.000 €

Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren laguntzak esku-hartze sozialerako ezagutza kudeatzeko jardueretarako

740.000 €

Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapena inprimatu eta zabal-tzea, baita EAEko boluntariotzari buruzko informazio orokorra ema-ten duen materiala ere, dagoen boluntariotza-esparrua sustatzea-rren

12.000 €

Boluntariotzaren Errolda berriz planteatzea eta modernizatzea 36.000 €

Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailarekin lotuta dauden irabazi- asmorik gabeko erakundeekin koordinatzea, esku-hartze soziala-ren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-la-guntzen deialdia egiten duen Agindua EHAAn argitaratzearen berri emate aldera

Kostu ekono-mikorik gabe

Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenaren ebaluazioa 36.000 €

Boluntariotzaren Euskal Kontseilua bultzatu, indartu, gidatu eta di-namizatzea, eta horren jarduera zabaltzea komunikabideen bitartez

Kostu ekono-mikorik gabe

Euskadiko boluntariotza-agentziak (Erdu, Bolunta eta Gizalde) bultzatu eta indartzea, harremanetarako esparru-akordioa zehaz-tuz, Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenaren iraunaldian garatzeko ekintza zehatzak barne

144.000 €

Boluntariotzaren Euskal Kontseiluko kideen parte-hartzea beste Euskal Kontseilu batzuetan

Kostu ekono-mikoa beste

Euskal Kontseiluen

kargura

Boluntariotzaren Autonomia arteko Batzordearen presidenteorde-eginkizunak egitea

9.000 €

Boluntariotzaren Kontseiluko kide ez diren Eusko Jaurlaritzaren Sailekin koordinatzea, boluntariotza zabaltzeko

Kostu ekono-mikorik gabe

Foru Aldundiekin koordinatzea, boluntariotza zabaltzekoKostu ekono-mikorik gabe

Hala badagokio, eragileen etorkizuneko araudietan boluntariotza-ikuspegi bat txertatzea

Kostu ekono-mikorik gabe

BOLUNTARIOTZACAP_6.indd 100 23/04/12 15:40

101

Eran

skin

ak

Herrizaingo Saila (Eusko Jaurlaritza) 757.000 €

Babes Zibileko Boluntariotza Programa. Gurutze Gorriarekiko hitzarmena

504.000 €

Babes Zibileko Boluntariotza Programa. EUSKAL-DYArekiko hitzar-mena

115.000 €

Babes Zibileko Boluntariotza Programa. Larrialdiei aurre egitea 50.000 €

Babes Zibileko Boluntariotza Programa. Euskadiko Espeleologia Federazioarekiko hitzarmena

22.000 €

Babes Zibileko Boluntariotza Programa. Euskadiko Mendizale Fe-derazioarekiko hitzarmena

33.000 €

Babes Zibileko Boluntariotza Programa. Larrialdiei aurre egitea 33.000 €

Ingurumen Saila (Eusko Jaurlaritza) 2.790.000 €

Lurraldearen Zaintzaren Deialdia 330.000 €

Udalen Proiektuetarako Laguntzen deialdia 1.910.000 €

Ingurumen-boluntariotzako jarduerak egiten dituzten irabazi-asmo-rik gabeko erakunde pribatuentzako diru-laguntzak

550.000 €

Osasun eta Kontsumo Saila (Eusko Jaurlaritza) 200.000 €

Boluntariotzaren Erakundeen Errolda Orokorra hedatzeaKostu ekono-mikorik gabe

Eusko Jaurlaritzaren boluntariotzaren webgunerako sarbidea ema-tea Osasun Sailaren webgunetik

Kostu ekono-mikorik gabe

Gaixoen elkarteetako boluntariotzaren sentsibilizaziorako jardunal-diak diseinatu, antolatu eta egiteko laguntza ematea

Diru-laguntzaren Aginduaren

zain

Gaixoen elkarteen Hezkuntza Sanitarioko jardueretan laguntzeaDiru-laguntzaren

Aginduaren zain

Hirugarren Sektoreko Mintegia antolatzea Osasun eta Kontsumo Sailaren barruan Boluntariotzaren politika definitzeko

Kostu ekono-mikorik gabe

IKTen garapena bultzatzea gaixoen elkarteetan, boluntariotzaren koordinazioa, erakarpena eta sentsibilizazioa sustatzeko

200.000 €

BOLUNTARIOTZACAP_6.indd 101 23/04/12 15:40

102

Eran

skin

ak

Emakunde 78.000 €

Euskal boluntariotzaren eta irabazi-asmorik gabeko elkarte-sarea-ren egoerari buruzko azterlana genero-ikuspegitik

18.000 €

Laguntza ekonomikoa boluntariotza-elkarteentzat, irabazi-asmorik gabeko elkarte mistoentzako eta berdintasunerako gizon-elkar-teentzako diru-laguntzen deialdiaren esparruan, beren antolamen-dua, funtzionamendua eta jarduna berdintasun-printzipiora egoki-tzearren

60.000 €

Artikuluak txertatzea “Emakunde” aldizkari elektronikoan eta Newsletterrean boluntariotzari buruz, Boluntariotzaren II. Euskal Planaren 2011-2012rako luzapenari buruz, eta Boluntariotzaren Eu-ropako Urteari buruz (2011)

Aurrekontua “Emakunde” aldizkariaren

kargura

Estatuko Boluntariotza Kongresuari (2012) buruzko informazioa za-baltzea “Emakunde” aldizkari elektronikoan eta Newsletterrean

Aurrekontua “Emakunde” aldizkariaren

kargura

Garapen Lankidetzarako Agentzia – Kultura Saila 45.000 €

Euskadiko Gazteak Lankidetzan programa 45.000 €

Total 23.810.813 €

BOLUNTARIOTZACAP_6.indd 102 23/04/12 15:40

103

Eran

skin

ak

II. eranskina. Eragile parte-hartzaileen mapa

Hurrengo eranskinean, Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapena (2011-2012)

egiteko parte-hartze prozesuan parte hartu duten erakundeen –publikoak nahiz

pribatuak– zerrenda osoa jaso da, honako hauen bitartez:

Esploratze Elkarrizketak

Boluntariotza Agentziak

—Erdu, Elkarte eta Boluntariotzako Agentzia

—Bolunta, boluntariotzarako eta parte-hartze sozialerako agentzia

—Gizalde, Boluntariotza Gipuzkoa

Eragile Estrategikoei egindako galde-sortak

Hirugarren Sektoreko erakundeak

—GGLE, Gipuzkoako Gizarte Laneko Elkartea / Amaru Kultura Elkartea

—AGLE, Arabako Gizarte Elkartea

—BGLE, Bizkaiko Gizarte Laneko Elkartea

—Arabako Epilepsia Elkartea

—Buruko eritasuna dutenen eta haien senideen Arabako elkartea (ASAFES)

—T4, Hiesaren aurkako Elkartea

—Aurrerantz Elkartea

—Bidesari Bilboko Espetxe Pastoraltza Elkartea

—Arantza Bifido eta Hidrozefaliako BIZKAIA Elkartea (ASEBI)

—Chernobil Elkartea

—Amaru Kultura Elkartea

—Roda Kultura Elkartea

—Adap, Presoari Laguntzeko Elkartea

—Gipuzkoako Haur Minbizidunen Gurasoen Elkartea (ASPANOGI)

—Nagusilan, Adinekoen Elkartea

—ATECE, Euskadiko Traumatismo Kraneo-entzefalikoen eta Hartutako Kalte Zerebralen Elkartea

—Ai Lakett! droga-erabiltzaileen elkartea

—Buena Vistako bizilagunen elkartea (Portugalete)

—Down Araba Elkartea

—Elkarbanatuz Elkartea

—AECC, minbiziaren aurkako Espainiako Elkartea – Bizkaiko Probintzia Batzarra

—Gautena, autismoa dutenen gurasoen Gipuzkoako elkartea

BOLUNTARIOTZACAP_6.indd 103 23/04/12 15:40

104

Eran

skin

ak

—Gehitu, Euskal Herriko LGBTen elkartea

—Euskadi solidarioa, garapen iraunkorrerako elkartea

—Avafas, Fibromialgia eta Astenia Kronikoaren Euskadiko Elkartea

—Avifes, Buruko eritasuna dutenen eta haien senideen Bizkaiko elkartea

—Gorabide, adimen-urritasuna dutenen aldeko Bizkaiko elkartea

—Bizkaiko Elikagai Bankua

—Bermeoko karate elkartea

—Bilboko Eskolapioak

—Bosko Taldea Federazioa

—Arabako Cáritas

—Bilboko Elizbarrutiko Cáritas

—Arabako ASPACE Konfederazioa

—Bizkaiko Gurutze Gorria

—Gipuzkoako Gurutze Gorria

—DYA Gipuzkoa

—EAPN Euskadi

—Ekintza Aluviz, Bizkaiko ludopatentzako laguntza

—Euskalerriko Eskautak

—Euskofederpen – Euskadiko pentsiodun eta erretiratuen probintzia-elkarteen lurralde federazioa

—Fevas, adimen-urritasuna dutenen aldeko elkarteen Euskadiko federazioa

—Fevapas, Gorren Gurasoen eta Lagunen Elkarteen Euskal Federazioa

—Bizkaiko Adsis Fundazioa

—Argia Iraskundea

—Siderurgia integraleko langileen fundazioa

—Adembi, Esklerosi Anizkoitza Fundazioa

—Gizakia Fundazioa

—Harribide Fundazioa

—FISC, Kulturaren Berrikuntza Sozialaren Fundazioa

—Izan Fundazioa

—Manuel Calvo fundazioa

—Novia Salcedo Fundazioa

—Usoa babes-fundazioa

—Gaztetxo Elkartea

—Harribeltza Elkartea

—Kiribil Sarea

BOLUNTARIOTZACAP_6.indd 104 23/04/12 15:40

105

Eran

skin

ak

—Once Euskadi

—Salhaketa, presoen aldeko elkartea

—Enbata, natura-ingurunearen azterketarako elkartea

—Unicef Euskadi

—Urtxintxa Eskola

—Secot, Enpresa Aholkularitzako Senior Boluntariotza

—Zerbikas Fundazioa

Administrazio publikoak

Eusko Jaurlaritza

—Familia eta Komunitate Politikarako Zuzendaritza. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Eusko Jaurlaritza

—Gizarte Zerbitzuetako Zuzendaritza. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila – Eusko Jaurlaritza

—Kultura Saila – Eusko Jaurlaritza

—Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila – Eusko Jaurlaritza

—Ingurumen Saila – Eusko Jaurlaritza

—Osasun eta Kontsumo Saila – Eusko Jaurlaritza

—Herrizaingo Saila – Eusko Jaurlaritza

—Emakunde – Emakumearen Euskal Erakundea

Foru Aldundiak

—Arabako Foru Aldundia

—Bizkaiko Foru Aldundia

—Gipuzkoako Foru Aldundia

Udalak

—EUDEL

—Vitoria-Gasteizko Udala

—Bilboko Udala

—Donostiako Udala

—Muskizko Udala

—Ordiziako Udala

—Portugaleteko Udala

Boluntariotza Agentziak

—Bolunta, Elkarte eta Boluntariotzako Agentzia

—Erdu, Elkarte eta Boluntariotzako Agentzia

BOLUNTARIOTZACAP_6.indd 105 23/04/12 15:40

106

Eran

skin

ak

III. eranskina. Metodologia

Jarraian, Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapena parte-hartzearen bidez lan-

tzeko erabili den metodologia aurkezten da.

1. fasea. Eragile estrategikoei egindako elkarrizketak (Boluntariotza Agentziak)

Erdu Bolunta Gizalde

2. fasea. Eragile estrategikoei egindako inkestak (Administrazio publikoak)

Administrazio Publikoei egindako inkestak

EAE Lurralde Historikoa Udalekoa

Eusko JaurlaritzaEnplegu eta Gizarte Gaietako

Saila.Kultura SailaHezkuntza, Unibertsitate eta

Ikerketa SailaIngurumen SailaOsasun eta Kontsumo SailaHerrizaingo sailaEmakunde

Arabako Foru aldundiaBizkaiko Foru AldundiaGipuzkoako Foru Aldundia

EUDELHiriburuetako udalak(Bilbao, Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz) Boluntariotzaren arloan bereziki aktiboak diren udalak(Hernani, Portugalete, Oñati, Ordizia, Sopelana, Getxo, Irun, Muskiz)

3. fasea. Eragile Estrategikoei egindako inkestak (Hirugarren Sektorea)

Inkestak: Boluntariotzako erakundeen Erroldakoei eta 2010ean boluntariotza-proiektuak diruz lagundutako 30 erakundeei

4. fasea. Aurretiazko Txostena egitea (Luzapenaren zirriborroa)

Aurretiazko txostena

5. fasea. Sakontze diagnostikoa

•Bigarren mailako erakundeentzako galdesorta (Federazioak eta Gizarte elkarrizketarako Mahaiko sareak)

•Elkarrizketak (prezentzialak edo telefono bidez) herri Administrazioarekin• Informazio zabaltzea, posta elektroniko bidez, Herri Administrazioarekin

BOLUNTARIOTZACAP_6.indd 106 23/04/12 15:40

107

Eran

skin

ak

6. fasea. Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapena idaztea

Behin betiko dokumentua egitea

Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapena

Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapeneko fase ezberdinen garapena

1. fasea. Eragile estrategikoei egindako elkarrizketak (Boluntariotza Agentziak)

Aldia:

2010eko azaroa - 2010eko abendua

Fasearen helburuak:

Elkarrizketak hitzartzea eragile estrategikoekin 2011. eta 2012. urteetarako berariazko helburuak eta ekintza zehatzak –aldez aurrekoak– identifikatzeko

Lan-ekintzak:

1. Elkarrizketa pertsonala Boluntarekin 2010/11/25ean

2. Elkarrizketa pertsonala Gizalderekin 2010/11/30ean

3. Elkarrizketa pertsonala Erdurekin 2010/12/03an

2. fasea. Eragile estrategikoei egindako inkestak (Administrazio publikoak)

Aldia:

2010eko abendua – 2011ko martxoa

Fasearen helburuak:

Administrazio publikoetako eragileen parte-hartzea lortzea (Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Udalak), horien helburu eta ekintza zehatzei buruzko proposamenak jakiteko online-galdesorta baten bitartez

Lan-ekintzak:

1. Galdesorta diseinatzea

2. Galdesorta bidaltzea e-mail bidez (bi txandatan)

3. Informazioa biltzea

BOLUNTARIOTZACAP_6.indd 107 23/04/12 15:40

108

Eran

skin

ak

3. fasea. Eragile Estrategikoei egindako inkestak (Hirugarren Sektorea)

Aldia:

2010eko abendua – 2011ko martxoa

Fasearen helburuak:

EAEn erroldatutako elkarteen parte-hartzea lortzea, horien helburu eta ekintza zehatzei buruzko proposamenak jakiteko galdesorta baten bitartez (paperean eta online)

Lan-ekintzak:

1. Galdesorta diseinatzea

2. Galdesorta bidaltzea

3. Hirugarren Sektorerako galdesortari buruzko kezkak ebazteko prozesua

4. Informazioa biltzea

4. fasea. Aurretiazko Txostena egitea (Luzapenaren zirriborroa)

Aldia:

2011ko urtarrila – 2011ko otsaila

Fasearen helburuak:

Eragile estrategikoen ekarpenak integratzea, aurretiazko dokumentua Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapenaren lehen zirriborroa izan dadin. Eusko Jaurlaritzan erantzukizu-nak dituzten eragile guztiak sartu ziren parte hartzeko prozesuan.

Lan-ekintzak:

1. Informazio kualitatiboaren analisia (elkarrizketak)

2. Informazio kuantitatiboaren analisia (galdesortak)

3. Aurretiazko txostena idaztea

BOLUNTARIOTZACAP_6.indd 108 23/04/12 15:40

109

Eran

skin

ak

5. fasea. Sakontze diagnostikoa

Aldia:

2011ko otsaila – 2011ko martxoa

Fasearen helburuak:

1. Aurreko txostenean aldez aurretik diagnostikatutako elementuetan sakontzea.

2. Lan-neurri zehatzak artikulatzea ikuspegi eta gaitasun handiko eragileekin, 2011rako (Boluntariotzaren Europako Urtearen ospakizunerako ekintzak) eta 2012rako (Estatuko Boluntariotza Kongresuaren antolamendurako ekintzak) berariazko lan-planetarako.

Lan-ekintzak:

1. Bigarren mailako federazio eta erakundeei galdesortak bidaltzea.

2. Azken galdesorta-txanda bidaltzea e-mail bidez.

3. Elkarrizketak aurreko faseetan parte hartu ez zuten Administrazio Publikoko eragile estrategikoekin (presentzialak edo telefono bidez).

4. Informazioa zabaltzea, posta elektronikoaren bitartez, aurreko faseetan parte hartu zuten Administrazio Publikoko eragile estrategikoekin, galdesortak osatzeko.

6. fasea. Boluntariotzaren II. Euskal Planaren luzapena idaztea

Aldia:

2011ko otsaila – 2011ko martxoa

Fasearen helburuak:

1. Boluntariotzaren Euskal Planaren Luzapenaren dokumentu bat idaztea, planaren ildo estrategikoak eta helburu orokorrak errespetatuz, honako bi ardatz hauen inguruko berariazko helburuak eta ekintza zehatzak artikulatzen dituena:

• 1. ardatza. 2011rako ekintza. Boluntariotzaren Europako Urtea.

• 2. ardatza. 2012rako ekintza. Estatuko Boluntariotza Kongresua.

2. Aurreikusitako ekintzen emaitzak neurtzeko adierazleak definitzea.

3. Aurreikusitako ekintzen aurrekontuak txertatzea, Eusko Jaurlaritzak aurrekontu-plan-gintza bat egin dezan.

4. Dokumentua alderatzea eta balioztatzea Eusko Jaurlaritzarekin eta Boluntariotzaren Euskal Kontseiluarekin.

BOLUNTARIOTZACAP_6.indd 109 23/04/12 15:40

110

Eran

skin

ak

Lan-ekintzak:

1. Parte hartzeko prozesuaren aurreko faseetan lortutako informazioa aztertzea.

2. Boluntariotzaren II. Euskal Planaren Luzapenaren (2011-2012) azken dokumentua idaztea.

3. Dokumentua aurkeztea eta balioztatzea Eusko Jaurlaritzarekin eta Boluntariotzaren Euskal Kontseiluarekin.

BOLUNTARIOTZACAP_6.indd 110 23/04/12 15:40