As areeiras da Limia

6
c0ros -.%* CONSELLEHíA DE AGRICULTURA, GAN;¡nin r ¡,roÑirs Dirección Xeralde Montes eMedio Amlr!19lu]yiul As qrc do ffir 14 t&de

description

Folleto sobre as areeiras da Limia (Sandiás - Ourense) editado pola antiga Consellería de Agricultura, Gandería e Montes (Dirección Xeral de Montes e Medio Natural) (Folleto esgotado).

Transcript of As areeiras da Limia

Page 1: As areeiras da Limia

c0ros

-.%*

CONSELLEHíA DE AGRICULTURA, GAN;¡nin r ¡,roÑirs

Dirección Xeralde Montes e Medio Amlr!19lu]yiul

As qrcdo ffir

14 t&de

Page 2: As areeiras da Limia

r c.;-.9,ii

. o : i' : * : ! !

Iill. , . , .$ ' ,, i - 1 , ' ,'.' :,:',':,' ',. '

Na comarca da Limia existía ata faiunhas décadas a Lagoa de Antela, omaior humidal de Galicia. Un índice dasúa limportancia excepcional eran osmiles de ave$- acuáticas que a utilizabandurante todo o ano. Un proxecto dedesecación iniciado no ano 1959 poloInstifuto Nacional de Colonizaciínprovocou a súa destrucción.

A explotación de áridos na Limia creou'posteriormente moitas pequenas lagoasque; unha vez cesada a extracción, eranabandonadas. Ante esta situación xurdea iniciativa por parte da Consellería deAgricultura, Gandería e Montes deestablecer un plan global de restauraciónda zona,) que supla en par te adesaparición da antigua Lagoa de Antela.

Page 3: As areeiras da Limia

Asiscos qrcc0rqs

Cando cesan os traballosde extracción de area, asbeiras das lagoas sontaludes de fone pendente,que impiden o asenta-mento da vexetaciónacuática.

A restauración esco-menza cun rebaixado eadecuación das beiras conmaquinaria pesada.

Un traballo a pé por partede operarios permitirápreparar adecuadamenteo terreo para iniciar aslabores de revexetación.

O resultado final sonunhas lagoas cheas devida, con multitude deesoecies de fauna e floraaiuáti"as asentadas.

Page 4: As areeiras da Limia

-%*

-T;5

B

l.

-::.Ír

3.- Mergullón Pequeno7.- Lavancotrtr.- Mazarico Reai15.- Bilurico Co¡-nún

4.- Cegoña Br¿rncaE.- Pita de Augatr2.- Xunco16.- Ra de San Arrtón

Page 5: As areeiras da Limia

n o/^ \ ,^^ ,^^/ÉSU SY.gqs

Cando cesan os traballosde exlracción d. ur.u, u,bei ras das lagoas sontaludes de fo¡re pendente.que imp iden o asen ta -mento da vexetaciónacuálica.

A res tau rac ión esco -menza cun rebaixad,¡ eadecuación das beiras conmaquinaria pesada.

11 Un traballo a pé por partede operar ios permi t i rápreparar adecuadamenteo lerreo para In lcrar aslabores de revexetación.

C resultado final sonunhas lagoas cheas devida, con multitude deespecies de fauna e floraacuáticas asentadas.

Page 6: As areeiras da Limia

1"

i " '

;

G r a c i á s á r d e s i n i u r e s a d acolaboracio{l dos industriais dazona, e á labor de recuperaciónda Conséllería de Agricultura,Gandería e Montes, xnoitas dasareeiras abandonadas amosanhoxe unha r iqueza biolóxicasimilar á que tería un rincóncalquera da desaparecida lagoade Antela.

a

rrl)

consrrunil oe ¡cRtcuLTURA, cANo¡Rin r ¡¡orutrs

Dirección Xeral oe [,lontes e lVedio Ambiente Natural