Anboto 435

24
2011ko azaroaren 4a 10. urtea - 435 zk. anboto www.anboto.org durangaldeko astekaria Durango Trena hesiak jasota pasatu izana “kasu aislatua” da, ETSk dioenez Durangaldea Estatutuen eta Gai Orokorren Batzordea Amankomunazgoan Atxondo Auzo-foroen gaiari berriro helduko diote Agenda 21en Mallabia Ibai Lagun 2011 ekimenean parte hartuko dute boluntarioek 3 6 2 4 Etxe tasatuak saldu ezinik Zaldibarren, prezio garestienak ipini eta gero Herririk Herri 4 Buruz buruko trinkete txapelketako finalerdiak gaur Abadiñoko Tornosolon Kirola 15 O. Zarrabeitia: “Amankomunazgoa herri txikiendako erraminta garrantzitsua da” Berbaz 8 Ur Partzuergoan sartu da Abadiño Alkateak dioenez, “bestela, uraren tarifak %90 igo beharko” lituzkete Bilduk udalbatza utzi zuen, “gaia ateak itxita erabakitzea” salatzeko ABADIÑO 2 Barruetabeña eta Aroma txistulariei omenaldia, bihar Azaroaren 5erako, biharko, antolatu dute Duran- galdean hain ezagun diren txistularien omenal- dia. Goizean ekingo diete ekitaldiei Durangon. KULTURA 12

Transcript of Anboto 435

Page 1: Anboto 435

2011ko azaroaren 4a10. urtea - 435 zk.

anbotowww.anboto.orgdurangaldeko astekaria

DurangoTrena hesiak jasota pasatu izana

“kasu aislatua” da, ETSk dioenez

DurangaldeaEstatutuen eta Gai Orokorren

Batzordea Amankomunazgoan

AtxondoAuzo-foroen gaiari berriro

helduko diote Agenda 21en

MallabiaIbai Lagun 2011 ekimenean

parte hartuko dute boluntarioek

3

6

2

4

Etxe tasatuak saldu ezinik Zaldibarren,prezio garestienak ipini eta gero

Herririk Herri 4Buruz buruko trinkete txapelketakofinalerdiak gaur Abadiñoko Tornosolon

Kirola 15O. Zarrabeitia: “Amankomunazgoa herritxikiendako erraminta garrantzitsua da”

Berbaz 8

Ur Partzuergoan sartu da Abadiño Alkateak dioenez, “bestela, urarentarifak %90 igo beharko” lituzkete

Bilduk udalbatza utzi zuen, “gaiaateak itxita erabakitzea” salatzeko

ABADIÑO 2

Barruetabeña eta Aromatxistulariei omenaldia, bihar Azaroaren 5erako, biharko, antolatu dute Duran-galdean hain ezagun diren txistularien omenal-dia. Goizean ekingo diete ekitaldiei Durangon.

KULTURA 12

Page 2: Anboto 435

H 2011ko azaroaren 4a, barikua anboto2

HERRIRIK HERRIABADIÑO

ATXONDO

Plenoa atea itxita egin izana kritikatu zuen Bilduk, Udaletxe kanpoan egindako adierazpenetan.

Bizkaiko UrPartzuergoansartzea erabakidute, ateak itxita

Abadiñoko Independienteeneta EAJren botoekin onar-tu zuten, eguaztenean, urta-

rriletik aurrera Abadiño Bilbao Biz-kaia Ur Partzuegoaren parte iza-teko tramitazioari ekitea. “Haubezalako gai bat udaletxeko ateakitxita erabakitzea” kritikatu zuenBilduk, eta batzar aretotik aldeegin zuten bost zinegotziek.

“Atzeratu egin dugu sartzea,baina Arriandiko Partzuergoakeskatzen dituen inbertsioei aurreegin ezinda, derrigortuta gaudeerabakia hartzera”, esan zuen alka-teak. Navarroren berbetan, “orainarte legez, Bizkaiko Partzuergotikkanpora jarraitzeko, saneamen-duaren tarifaren %90eko igoerajasango lukete herritarrek”.

1998an Durangaldeko Ur Par-tzuergoa desegin zenetik, Bizkai-ko Partzuegoan sartu bako herriek(Abadiño, Berriz eta Atxondo)euren gain hartu dituzte uren etasaneamenduaren berritze eta kon-ponketa gastuak. “Gaur arteko ureta saneamendu zerbitzuetakoudal tarifekin ez da zerbitzuaren

benetako gastua parratu”, dio udalgobernuak aurkeztu duen txoste-nak, “eta, 2011tik aurrera, UrenEuropako Legeak agintzen du tari-fetan jaso egin behar direla zerbi-tzuaren kostu guztiak”.

Bizkaiko Partzuergoan sar-tzeko proposamenaren aldekobozka azaltzeko, “aurreko lege-gintzaldian ere” sarrera eskatuzutela esan du EAJk; “gaur egun ezdaukagu beste aukerarik”, diote jel-tzaleek. Partzuergoan sartu arren,“Abadiñok ahalik eta autonomiahandiena mantentzen saiatzeko”deia egin du, bestalde, EAJk.

Udalbatzarraren ondoren,“plenoa ateak itxita egitea herri-tarren partaidetzaren kontrakoneurria” dela salatu zuen Bilduk.“Partzuergoan sartzeko erabakiaherritarren aurrean hartzerik ezdute gura izan”, esan zuten. I.E.

AI eta EAJren botoekin onartu dute Abadiño Ur Partzuergoan sartzeko tramitazioari ekitea

J.L.Navarro: “Atzeratu egindugu sartzeko erabakia, bainaderrigortuta gaude erabakihonegaz aurrera egitera”

Sartu arren, “ahalik etaautonomia handienamantentzera” deitu du EAJk

Durangaldeko Ur Partzuergoadesegin zenetik, udalak egindie saneamendu gastuei aurre

Herritar batek plenoa grabatzea-gaz ados ez zegoelako eztabai-da sortu ondoren, bertan behe-ra utzi zuen joan zen urriko azkenasteko udalbatzarra Jose LuisNavarro alkateak.

Udalbatzar hartan jorratze-koa zen gaia, Abadiño Bilbao Biz-kaia Ur Partzuergoan sartu alaez eztabaidatzea, eguaztenean,08:30ean eta ateak itxita buru-tu zuten. Horrenbestez, publi-

koan kazetari bi bakarrik zeude-la erabaki zuten Abadiño BilbaoBizkaia Ur Partzuergoan sartze-ko tramitazioari ekitea.

Udalbatza ateak itxita egi-teko erabakia hartzeko alkateak

izandako “jarrera autoritarioa”salatu zuen, eguazteneko pleno-tik alde egin orduko, Bilduk.

Jose Luis Navarro alkateak,“inork ez dugu gogoko udalba-tzak ateak itxita eta ordu hone-tan egitea, baina plenoak graba-tzeko baldintzak erregulatzekobeharra daukagu”, adierazi zuen.

Gaia zelan erregulatu era-bakitzeko batzarra egingo dute-la iragarri zuen, gainera, alka-teak. “Denok gaude plenoak gra-batzeagaz ados, baina irudienzer erabilpen egingo den daarduratzen gaituena”, adierazizuen alkateak . I.E.

Udalbatzak grabatu ala ez“erregulatu beharra”

Eguaztenean, 08:30ean,publikoari ateak itxitaburutu zuten udalbatza

Auzo-foroen gaiariberriro heltzeko asmoadute Agenda 21agaz

Agenda 21eko foroan udalak ikas-turte honetarako proposamenakaurkeztu ditu. Besteak beste, iazmartxan jarri ez ziren asmoetatik,auzo-foroenari heltzeko asmoaagertu dute, auzoek udalean “izanbehar duten pisua” edukitzeko.

Urtebete eta gero, Agenda21eko foroen dinamika hartu duteberriro Atxondon, eta azken batza-

rrean herritarrek egindako galde-ra eta zalantzei erantzun diete. Bes-teak beste, Barraskiko obren egoe-ra aipatu dute foroan. Enpresa

sustatzaileak udalari 325.000 eurozor dizkio, eta obrak geldituta dau-de hori dela-eta. Lur azpiko gara-jeetan ura batu dela-eta, higienearazoengatik kezka agertu du hain-bat herritarrek. Udal arduradu-nek azaldu dutenez, ez dute alar-marako arrazoirik ikusi, bainaegoera zaindu eta neurriak hartu-ko dituzte. Bestalde, ordainketaburutzeko negoziazioetan jarrai-tzen dutela adierazi dute.

Udalaren urteko asmoenartean, udal igerilekuak konpon-tzea eta HAPN Hiri Antolamendu-rako Plan Nagusia onartzea dau-de. Plana onartu arte itxaronbeharko da, besteak beste, Irubi-deko biribilgunea eta ortu ludikoakatontzeko. Hurrengo batzarraabenduan egingo dute, herritarrenproposamenak jasotzeko. A.U.

Barraskiko obretan oraingoz ez dagoela higiene arazorikadierazi dute udal arduradunek

Irubideko biribilgunea eta ortu ludikoak atontzekoHirigintza Plana onartu arte itxaron beharko da

Udalaren eta auzoetako herritarren lotura bultzatu gura dute.

Page 3: Anboto 435

anboto 2011ko azaroaren 4a, barikua HHerririk herri 3

Joan zen bariku goizean Lan-dakoko pasabideko hesiakgoian zeudela igaro ziren tren

bi. Euskal Trenbide Sareak-ekoordezkarien esanetan, “udaletxe-ko langile batzuk zazkar batzukerretzen zebiltzala nahi barik tren-bideko kable bat erre zuten, etahorregatik goizeko aldi bateanargindar barik egon zen Landako-ko pasabidea”.

Bariku goizeko une horretantren bik pasatu zuten Landakokopasabidea hesiak goian zeudela,baina, beti ere, “segurtasun neu-rriak beteta”, ETSk dioenez: “Hesiakez zirela jaisten ikusita oinezkoabiaduran igaro zuten pasabidea”.

ETSren esanetan, Landakokoa“kasu aislatua” izan da eta ez duzerikusirik oraintsu Ezkurdikopasabidean gertatu direnekin:“Orduan Ezkurdiko pasabideanegindako doiketak baliagarriakizan dira; Landakoko gertakariakez du besteekin zerikusirik”. J.D.

DURANGO

Hesiak goian zirela trena pasatuizana “kasu aislatua” izan da

Trenek segurtasun neurriak bete zituztela segurtatu du ETSk.

Egun horretan kable bat erre zen, eta horregatik ez ziren hesiak igo

Bariku goizean tren bi hesiakgoian zeudela igaro zirenLandakoko pasabidetik

BidezkoMerkataritzahizpide gaurkohitzaldianUztartuz elkarteak antolatuta,gaur 20:00etan, Bidezko Merka-taritzari buruzko informazio-hitzaldia eskainiko dute Eleize-txeako aretoan.

Uztartuz elkarteko kideenustez, “erosten dugun produktubakoitzaren atzean bizitza askodaude; horregatik, Bidezko Mer-kataritzak erlazio aske, zuzen etazintzoa sustatzen du txirotuta-ko ekoizle, kontsumitzaile etairabazi asmorik bako artekarienartean”.

Apurka-apurka, BidezkoMerkataritza hazten ari dela dio-te; iaztik hona %24 hazi ei da esta-tu mailan. Hitzaldian bertaratzendirenen dudak argitzen ere saia-tuko dira.

Gaurko informazio-hitzal-diaren bitartez, jendea BidezkoMerkataritzako produktuak eska-tzera eta probatzera bideratugura dute Uztartuz elkartekokideek. J.D.

Uztartuzek antolatuta,hitzaldia 20:00etan hasikoda Eleizetxeako aretoan

Bezeroekikoharremana zelanhobetu jakitekoikastaroa+ Dendak elkarteak hainbat ikas-taro gauzatuko ditu azaroan etaabenduan. Abenduaren 12anbezeroekiko hartu-emana zelansendotu ikasi ahal izango dutekomertzioetako langileek. Infor-matikako programa baten bidezbezeroen datu basea sortzen ika-siko dute; modu horretara, des-kontuak edo erregaluak modupertsonalizatuan egin ahal izan-go dituzte, bezeroekin hartu-emanak sendotuz.

Azaroaren 28tik 30era Pro-zesu bidezko kudeaketa izenekoikastaroa egingo dute, eta 28komertziotako kideek euren esta-blezimenduak kalitate araudihorretara zelan egokitu ikastekoaukera izango dute.

Azkenik, abenduan ostala-ritzako zein elikagaien komer-tzioen janari-erabailtzeei zuzen-dutako ikastaroak eskainikodituzte. Izena emateko: comer-c i o @ m a s d e n d a k . c o m e d o94 681 81 42 telefonoa. J.D.

Bezeroen datu baseak sortuzhartu-eman pertsonalizatuakgaratu ahal izango dituzte

Page 4: Anboto 435

Herririk herriH 2011ko azaroaren 4a, barikua anboto4

ZALDIBAR MALLABIA

Deba eta Ego ibaiak garbituko dituzte. Debegesa

Ibai Lagun 2011,Deba eta Ego ibaiakberreskuratzeko

Bizigura, Deba eta Ego ibaiakberreskuratzeko eta balioa ema-teko programa integralarenbarruan, Debegesako GarapenJasangarriko departamentuak IbaiLagun ekimena jarri du martxan.Ibaiarekiko eta bere natur balioa-rekiko sentsibilizazioa sustatzeazgainera, eskualdeko herritar guz-tien partaidetza du helburu,boluntarioen lanagaz.

Programa honegaz espezieinbaditzaileen identifikazioa egineta Deba ibaia garbitzeko I. Jardu-naldiak antolatuko dituzte. Aza-roaren 6an, Deba eta Ego ibaiakgarbitzeko lan-saioak antolatuko

dituzte Eibar, Mallabia, Ermua etaSoraluzen. Goizeko 10:00etan erre-ka garbitzen astea da asmoa, etaondoren diploma banatu etamokadutxoa banatuko diete.14:00etan amaituko dute lan-saioa. Herritarrei boluntariomoduan izena emateko deia egindiete. Azaroaren 13an Elgoibar,Mendaro, Deba eta Mutrikun gar-bituko dute. Espezie inbaditzaileakaurkitzen laguntzeko deia ere egindute. Cortaderia selloana, Budd-leja davidii eta Fallopia japonicadira errotik kendu gura dituztenespezieak. Herritarrek 943820110telefonora deitu dezakete edo [email protected] idatzi.Parte-hartzaileen artean mendi-ko GPSa eta Flycha ikusteko bi per-tsonendako bisita itsasontziz (Eus-kal kostaldeko Geoparkearen esku-tik) zotz egingo dituzte. J.G.

Azaroaren 6an Deba ibaia garbitzeko lan-saioaantolatuko dute Mallabiko boluntarioekin

Espezie inbaditzaileenidentifikazioa egin eta erreka garbitzea da asmoa

Etxe tasatuak saldu eziniketa babesekoak eraiki barik

Zaldibarren 189 etxebizitzaberri egiteko egitasmoadago zehaztuta. Horietatik

80 tasatuak izango dira, 19 babe-sekoak, eta gainerakoak libreak.Oraingoz, tasatuetan 48 daudealtxatuta; Solobarria inguruko etxe

horietatik 22 saldu dituzte, beresasoian zortedun izandako hain-batek atzera egin duelako. Egoe-ra ekonomikoaz gainera, badahorretarako beste arrazoi bat:etxeek baimendutako preziokaruena hartu dute. Izan ere, Solo-barriako futbol-zelaia, urbaniza-zioa eta babeseko etxeak proiek-tu berean sartu zituen udalak, etahorren kostuari aurre egiteko pre-zio altuena ipini zien tasatuei.

Gaur egun, 672.000 eurokozorra dauka udalak, eta “gauzakaurreratu ahala murrizten joa-tea” itxaroten dute, parra geratuarte. Jose Andres Urizar hirigin-tza zinegotziak azaldu duenez,“denbora” eramango du. Bestal-de, 31 etxe libre daude eraikita,eta babeseko 19k itxaron eginbeharko dute. M. Onaindia

Proiektatuta dauden 189etxeetatik 80 tasatuak izangodira, 19 babesekoak, etagainerakoak libreak

80 etxebizitza tasatuetatik 48 eraiki dituzte, eta horietatik 22 bakarrik saldu

Solobarrian 48 tasatu eta 31 libre eraiki dituzte.

Gaur egun, 672.000 eurokozorra dauka udalak; kitatzeak“denbora” eramango du

KPIaren araberako igoerak onartuditu udalak hiru ordenantzatanBildu, PSE-EE eta PPren botoekin onartu dute; EAJ abstenitu egin da

Zaldibarko Udalak 2012rako orde-nantza fiskalak onartu ditu, hiru-tan moldaketak eginez. Eguazte-nean burututako udalbatzarrean,Bilduk, PSE-EEk eta PPk aldekobotoa eman zieten moldaketei,eta EAJ abstenitu egin zen. Onda-sun higiezinen, jarduera ekonomi-koen –1. sektorean izan ezik– etatrakzio mekanikoko ibilgailuengaineko zergetan KPIaren arabe-rako igoera ezarriko da 2012an.

Arantza Baigorri alkatearenberbetan, errentaren arabera KPIa-ri puntuak gehituko dizkiote,“gehien daukanak gehiago ordain-du dezan”. 2006tik zergak igo barik

zeuden, eta krisia egon arren igo-tzeko ordua dela uste dute. “Igoe-rak ez die euro bat baino gehiagosuposatuko familiei”, dio alkateak.

Egoera politikoa aztergaiBestalde, ezinezkoa izan da egoe-ra politikoari buruzko testurikadostea. PPk “ETAren urteetakoterrorismoa” gaitzesteko mozioaaurkeztu du; PSE-EEk, zuzenketalegez, beste bat. Azkenean, Bilduk“egoera berria dela-eta” proposa-tutakoa onartu du udalak. Bertan,Aieteko konferentzian zehaztuta-ko ibilbide-orria konponbiderakotresnatzat hartzen da. M.O.

Ondasun higiezinen, jardueraekonomikoen eta trakziomekanikoko ibilgailuenzergak moldatu dituzte

KPIaren arabera igoko dituztezergak; errentagaz lotutapuntuak gehituko dizkiote

Page 5: Anboto 435

anboto 2011ko azaroaren 4a, barikua PPublizitatea 5

Page 6: Anboto 435

DURANGALDEA

BERRIZ

Herririk herriH 2011ko azaroaren 4a, barikua anboto6

IZURTZA GARAI

Euskarazko zineeta dokumentalzikloa hilabeteosoan zeharEuskarazko zine eta dokumetalzikloa jarriko du martxan udalakdomeka honetan, Arthur lanagaz.Amerikanuak etorriko da gero,8an, Apaizac Obeto15ean, Mys-tikal20an, La Chanson de Roland22an eta Bertsolari 29an.

Bestalde, abenduan zeharere izango da zer ikusia. Katu batParisen eskainiko dute 4an etaUrteberri on amona! 16an,22:00etan, eta 18an, 19:00etan.Gainerako filmen ordutegiak,berriz, hauek dira: domeketan11:30ean izango dira filmak, etamartitzenetan 19:30ean. M.O.

‘Arthur’ lanak zabalduko duzikloa, domeka honetan,goizeko 11:30ean

San Agustin kulturgunea bete zuen Izarren Distirak. Aner Mentxaka

Mesie talde elorriarrakeskuratu du sarinagusia Izarren Distiran12 urteko sei neskek bideokamera bana eraman dute

Mesie talde elorriarrak esku-ratu zuen, joan den zapa-tuan, San Agustin kultur-

gunean egindako Izarren Distiragala erakustaldiko sari nagusia.‘Euskara onaren saria’ irabaztea-rren, bideokamera bana eskura-tu dute 12 urteko sei neskek. Sabi-na Aizpurua, Eunate Eizagirre,Ibane Kapelastegi, Ibone Ajuria,Matxalen Fondado eta MaiderZubiate izan ziren “antzerki bere-zia” taula gainean eskaini zutenak.Asteburu honetan Txorierrikogalan egongo dira.

Bigarren saria, ikuskizun one-nari dagokion argazki kamera digi-tala Durangoko Markel Zugazarta-za dantzariak eraman zuen. Hiru-garren saria, berriz, AbadiñokoAlejandra Navarrok eta Virginiak

eskuratu zuten Latzenen Laztanaabestiagaz. Alejandra iazko irabaz-lea da eta MP5 bana eraman zuten.

Antolatzaileek azaldu dute-nez, parte-hartzaileen maila “osohandia” izan da Izarren Distirarenbigarren edizioan: “Jendea kan-poan gelditu zen ikuskizunean ezzegoelako lekurik”. Zapatukoazken galan Abadiño, Iurreta,Durango, Berriz eta Elorrioko 25gazte igo ziren taula gainera, eureksortutako lanak aurkeztera, zor-tzi taldetan banatuta. EpaimahaiaUgaitz Alegria, aktore eta dantza-riak, Xabi Hoo Enkore taldekoabeslariak eta Maite Gerenabarre-na Berrizko euskara teknikariakosatu zuten. Aurkezle zereginetanJon Gomez ETBko Ibil2d saiokoaurkezlea aritu zen. J.Guenetxea

Laguardiarakotxangoa eratudute nagusiekhilaren 14rakoGaraiko San Miguel nagusienelkarteak Laguardiarako irteeraantolatu du azaroaren 14rako,hango ingurune eta gastrono-mia ezagutzeko aukera eskainiz.

Lehenengo bisita gidatuaizango dute Heredad de Ugarteupategian. Ardoaren sekretuakhurretik ezagututa, bazkaltzerajoango dira Ortu Zaharra jatetxe-ra, 14:30ean. Zainzuriak, pipe-rrak, urdaiazpikoa, patatak errio-xar erara eta bildotsa dastatukodituzte, edari eta azkenburu-koaz gainera. Interesdunek Herri-ko Tabernan eman behar duteizena, 28 euroren truke. M.O.

Heredad Ugarte upategikobisita gidatuaren ondorenbazkaltzera joango dira

Herriko Taberna oraingoostalari berei esleitu dieteEskaintza bakarra egon da udalaren lehiaketan

Udalaren jabetzakoa den HerrikoTaberna errentan emateko ikastur-te hasieran lehiaketa publikoa dei-tu zuten, eta asteon udal ardura-dunek jakinarazi dutenez, propo-

samen bakarra jaso dute: hainzuzen, orain arte taberna eroandutenek egin dute eskaintza.

Azken hamar urteetako Herri-ko Taberna ustiatzeko kontratuaamaituta, Eleizalde 20ko lokalarenustiapena beste bost urterakoemango dute, orain, errentan.

Udalaren webgunean argita-ratu zituzten baldintzetan adiera-zi zutenez, luzatu daitezkeen bosturterako esleituko dute HerrikoTabernaren ustiapena. I.E.

Berbalagun-en partehartzeko gonbidapenaAstean behin egingo dituzte ekimenaren saioak

Euskara gustuko duten guztiei,hobetu gura dutenei, konfidantzahartu gura dutenei zein ondo jakineta ikasten dabiltzanak lagundugura dituztenei luzatu diete Ber-balagun proiektuan parte hartze-

ko deia. Astean behin, norberakaukeratutako egun eta orduan,lagun taldean euskaraz berba egi-teko elkartzea du ekimenak ardatz;tabernan, ibilian zein bestelakoe-tan elkarrekin euskaraz mintzatuzjardutea da oinarria.

Parte hartzeko interesa dau-kanak www.durangaldea.blogs-pot.com webgunean edo [email protected] topatu-ko du informazio zabalagoa.

Udaletxean bertan eman dai-teke parte hartzeko izena. I.E.

MAÑARIA

Luzatu daitezkeen bosturterako emango dute herrikotaberna errentan

Euskara gustuko dutenguztiei, hobetu gura duteneizein ondo jakin eta lagundugura dutenei egin diete deia

Lan batzordeberria etaZarrabeitiarenliberazioaAmankomunazgoko lehen oso-ko bilkuran Estatutuen eta GaiOrokorren Batzorde Berezia sor-tu dute, estatutuak berrikusi etaLurralde Zati Plana lako egitas-moak aztertzeko. Berriaz gain,orain arteko batzordeekin jarrai-tuko dute, eta batzorde bakoi-tzean EAJko hiru ordezkari, Bil-duko hiru eta PSE-EEko bat egon-go dira.

Oskar Zarrabeitia lehenda-kariaren liberazioa ere onartudute osoko bilkuran. Lan osoraibiliko da beharrean Zarrabeitia,eta 54.600 euro gordin jasoko dituurtean. Fernando Castillo sozia-lista lehen lehendakari orde izen-datu dute, eta Bilduko ArrateElkoro bigarren lehendakarior-de. Iñaki Totorikaguena izangoda diruzaina. Osoko bilkurakhiru hilean behin hileko bigarreneguenean egingo dituzte. A.U.

Page 7: Anboto 435

Durangaldean laburanboto 2011ko azaroaren 4a, barikua HHerririk herri 7

ELORRIO OTXANDIO IURRETA

Herriko banderari omenaldiaegingo diote iurretarrek

Herriko bandera berritutaaurkeztu zuten irailean.Mendeurrena bete zuen

eguna aukeratu zuten horretara-ko, eta azaroaren 12an omenaldiaegingo diote iurretarrek euren ban-derari. Urte osoko egitarauariamaiera emateko ekitaldia da 1911-2011 Herri Batzordeak eratutakoa.

Aita San Migel plazan egindute hitzordua, 18:30ean: herrikoelkarteek eta agintariek ikuskizunberezia eskainiko dute, eta dantza-ri eta bertsolariek ere jardungodute; euria eginez gero, frontoianbatuko dira. Herri-afaria, berriz,frontoian egingo dute, 20:30ean,eta gero erromeria ere izango duteTitau taldeagaz. Ibai-Ondon dau-de salgai txartelak, hilaren 9ra arte.

Mendeurren gauaBezpera, berriz, Iurretako bande-raren mendeurren gaua izango

dute: Dantzari plazan txistorrajana eskainiko dute, 18:30ean, etatrikiti doinuek alaitutako bideoemanaldia; iurretako hainbat

ospakizun batzen ditu ikus-entzu-nezkoak. Astebururako bandera-ren irudia duten zapiak ere kale-ratuko dituzte. A. Basauri

Azaroaren 12an jarri du hitzordua 1911-2011 Herri Batzordeak plazan

Elkarteetako kideek etaagintariek parte hartuko duteikuskizun berezian

Ikus-entzunezkoa eta luntxaeskainiko dute, hilaren 11n,Dantzari plazan

Hainbat iurretar hurreratu zen irailaren 27an udaletxera zaharberritutako bandera ikustera. Anboto

EAJ eta Bilduaurrez aurreigerilekuenproiektuagatikEstali bako igerilekuen proiektu-rako ikerketak eztabaida eragindu egunotan Elorrion. EAJk aur-keztu zuen ikerketarako kreditualdaketa joan zen astean, eta Bil-duk ezezkoa emanda, “koalizioakgobernu taldearen ekimenak gala-raztea” duela helburu salatu dutejeltzaleek. EAJk “herriagatik begi-ratzen” duen bitartean, “Bildukinteligentzia bako oposizioa” egi-ten duela diote gobernutik. EAJ-ren proiektuak “irizpide ekono-miko arduratsu batean oinarritu-ta” daudela eta igerilekuenegitasmoak herritarrengan “irrika”sortzen duela diote.

Bilduren iritziz, igerilekuakEAJren “kapritxoa” dira. “Legegin-tzaldia hasi zenetik inorekin hitzegin barik, ezer adostu aurretik,kanpoko igerilekuarentzako koka-penari buruzko azterketa egitenahalegindu dira, 8.000 euroko gas-tua onartuz”, diote. Hala ere, EAJ-ren kirol eta kultur arloko zinego-tziak “haien proiekturik kuttune-na babestera udalbatzarrera agertuez” izanari gertaera arraroa deri-tzo Bilduk: “Bozketa galdu gura alzuen, Bilduren bizkar gaineanuzteko ardura?”, galdetu dute. Bil-du ez dagoela proiektuaren kon-tra dio, baina aurretik kirol siste-mari buruzko hausnarketa sakoneta adostua gura dutela. M.O.

EAJk aurkeztu zuenikerketarako kreditu aldaketajoan zen astekoudalbatzarrean

Julio Gomezekirabazi dukaleko margolehiaketaJulio Gomez leioarrak irabazizuen, joan zen domekan, kalemargo lehiaketaren 23. aldia. Kul-tur Etxe ingurutik begiratuta Uda-letxeko arkupea eta plaza ikus-ten dira bere margolanean. 700euro jaso zituen Gomezek.

500 euroko bigarren sariaJose Miguel Arranz erandiotarra-rentzat izan zen, eta 350 eurokohirugarrena Leticia Gaspar plen-tziarrarentzat. Hainbat otxan-diarrek ere parte hartu zutenlehiaketan, eta herriko margola-nik onenaren saria FranciscoJavier Hernándezek irabazi zuen.

Udal ordezkariek jakinara-zi dutenez, aurtengo margo lehia-ketak azken urteetako parte har-tzerik handiena izan du. EuskalHerriko hamaika txokotatik eto-

rritako 30 margolari inguruk har-tu zuten parte Otxandion ohitu-ra bihurtu den lehiaketa hone-tan. Parte-hartzaile horietatikguztietatik bost herrikoak izanziren, eta bost horietatik lau hau-rrak. Erakusketak iraun zuen biorduetan, berriz, bolalekua herri-tarrez gainezka bete zen. J.D.

Jose Miguel Arranzek etaLeticia Gasparrek lortuzituzten 2. eta 3. sariak

Herriko margolan onenarensaria Francisco JavierHernándezek irabazi zuen

Zaindu programaren barruan Besteek zaintzekonorbere burua zaintzea izeneko ikastaroa egingo duteazarotik abendura Abadiño, Elorrio, Iurreta eta Zal-dibarren. Helburua mendekotasuna duen pertso-naren luzaroko zaintza-lanen ondorioak ezagutueta bizi osasuntsu baterako ohitura egokiak susta-tzea da. Informazio gehiago: 94 603 00 46 telefo-noan edo [email protected] helbidean.

Norbere burua zelan zaindujakiteko ikastaroa abian

“Tresna egonkor eta eraginkorra” iza-teko asmoz sortu du Elorrioko Bil-duk Hurbildu aldizkaria. Asteonbanatuko dute lehen alea etxez etxe.Aldizkariagaz, informazioa emateazgain, iritziak jaso nahi dituzte: “Herri-tar informatuak gura ditugu, kritikoaketa eraikitzeko borondatedunak”.

Elorrioko BildurenHurbildu aldizkaria

Zaldibarko Udalak antolatu eta koral elkar-teak lagunduta, Trikitilari Gazteen Txapel-keta hasiko dute domekan Azkoitian. Fina-la Zaldibarren izango da azaroaren 27an.

Bestalde, Zaldibarren mikologia erakus-keta eta umeentzako buztin tailerra egon-go dira domekan. Zapatuan sailkatuko dituz-te perretxikoak, liburutegi zaharrean.

Trikitilari txapelketahasiko dute domekan

Durangoko Udaleko Adinekoen Sai-lak jakitera eman duenez, adinekoeizuzendutako dantzaldiak azaroaren6an hasiko dira berriro, DurangokoLandako kiroldegian. Dantzaldihoriek igandero-igandero ospatukodituzte, eta arratsaldeko 18:30etik20:30era izango dira.

Adinekoen dantzaldiakLandako kiroldegian

Page 8: Anboto 435

BERBAZB 2011ko azaroaren 4a, barikua anboto8

“Amankomunazgoko komunikazio bideakzabaldu gura ditut langileekin eta udalekin”Udal bakoitzaren egoera ikusi eta krisialdian zerbitzuak konpartitzeko bidea aztertzeko prest da Oskar Zarrabeitia

Oskar Zarrabeitia •

Amankomunazgokolehendakaria

35 urte dauzka

Enpresaritzan diplomatua da

Izurtzako zinegotzia da (EAJ)

Lan arloei dagokienez, turismoa bultza-tzeko premia aipatu izan duzu.Turismoa lanpostu eta aberastasuniturri legez bultzatu behar dugu, etahorretarako, formula publiko-priba-tua erabili beharko genukeela ustedut; publikoa den erakundea sortueta bisitariei zerbitzua ematen dienedozein zerbitzu pribatu barneratu;ostalaritza, aisialdia...

Behargintzaren papera ere nabarmenduduzu.Behargintza Amankomunazgorakoeta eskualderako ezinbesteko erre-minta da. Enpresak sortzeko lagun-tza, aholkularitza, formazioa... ema-ten dira bertatik. Eta bertatik sortuda Lehiakortasun Poloa, Azterlan,hainbat enpresa eta hainbat eskola-ren bitartez. Durangaldearentzakogarrantzia handia duen proiektuaegiten dabiltza, bertako enpresaklehiakorragoak izan daitezen, tek-n o l o g i a n , p ro d u k t u b e r r i e k i n e t amerkatu berr ietan, gure ezagutzaeta esperientzia aprobetxatuta.

Amankomunazgoko erronketako batgizarte zerbitzu guztiak eraikin bateanbatzea dela adierazi izan du aurreko pre-sidenteak. Asmo hori aurrera doa? G u z t i o n a m e t s a d a , b a i n a g a u regungo egoera ikusita, ezinezkoa da.Langileek eurek atera dute gaia, etaesan genien gaurko egunez horrela-korik ezingo dugula egin.

Izurtzako zinegotzia ere bazara hainbaturtean.Herri txikietan zelako eragina duAmankomunazgoak? Nirea lako herri txikiei asko eragitendie Amankomunazgoan sartuta ego-teak. Horrelako erakunde bat barik,e z i n e z k o a i z a n g o l i t z a t a k e – e d oasko kostatuko litzateke, behintzat–gaur egun ematen ditugun zerbi-tzuak ematea. A.Ugalde

Langileekin zein udal ordezka-riekin batzartu eta lan berria-ren martxa hartzen dabil Oskar

Zarrabeitia Amankomazgoko lehen-dakari berria. Egoera ekonomikoa-ri buruz eta Amankomunazgoarenerronkei buruz jardun dugu beragaz.

Amankomunazgoko lehen egun hauetan,zelan somatzen duzu kargu berriko lana?Beharrerako gogo handiagaz nago.Legegintzaldian edukiko dugun land i n a m i k a s o r t ze n g a b i l t z a , b i d e aegiten hasi aurret ik pauta batzukedukitzeko. Amankomunazgoa Asto-lan dago, baina zerbitzuak sakaba-natuta daudenez, zuzeneko hartu-emana lantzeko premia daukagu.L a n d i n a m i k a b e r r i a g a z a s t e r o

b a t z a r t u k o g a r a a r l o b a k o i t z e k oalderdi urgenteenak lantzeko. Alka-teekin ere maiztasunez batzartzeaitxaroten dut, udalen beharren gai-nean berba egiteko.

Abadiñoko Independienteek EAJri berejesarlekuak uzteak eztabaida sortu du.Bil-duk dio balitekeela Amankomunazgokoestatutuen kontrakoa izatea. Zer iritzidaukazu? Amankomunazgoaren aldetik bainoezin dut berba egin nik, eta bertakoe s t a t u t u e n a r a b e r a , u d a l b a t z abakoitzak erabakitzen dituen ordez-kariak jasotzen ditu Amankomunaz-goak. Abadiñoko Udaleko idazkariakadierazi digunez, Abadiñoko udal-batzan gehiengo absolutuz erabakizuten EAJko zinegotziak ordezkariizendatzea. Guri dagokigunez, ezindut besterik esan.

Zelan baloratzen duzu PSOEren babesazu presidente aukeratzerakoan? Negozia-ziorik egon da? Amankomunazgoa eratzeko udalba-tzaren aurretik PSOEko ordezkaria-g a z b a t z a r t u n i n t z e n . Ip i n i g u r anuen lan dinamika azaldu nion, etad a u z k a g u n z e r b i t z u e i b u r u z e t ae d u k i g e n i t z a k e e n e i b u r u z b e r b aegiterakoan, ados egon ginen hain-bat puntutan; horregatik babestuz u e n P S O E k E A J re n h a u t a g a i t z a .L e g e g i n t z a l d i a n a l d e r d i g u z t i e kemango dute iritzia, eta akordioeta-ra heltzen ahaleginduko gara. Nirefuntzioa zein den argi daukat nik;komunikazio bideak zabaldu behar

ditut Amankomunazgoko zerbitzuakmantendu eta besteren bat gehiagogehitu dadin.

Krisi garaian udalei zerbitzuetan lagun-tzeko premia nabarmendu zenuen Aman-komunazgoko lehen udalbatza hartan.Horrela egin gura dugu, ahal dugunheinean, eta udalek euren konpe-tentziak edo eskumenak utzi ahala.Amankomunagozko herrien egoerakoso ugariak dira, askotarikoak, baitamainuagatik bai zerbitzuengatikzein zerbitzu horiek garatzeko langi-le kopuruagatik. Oreka bilatu behardugu, eta kostuak aztertu.

Zerbitzuak ugaritzeko aukerarik ikustenduzu? Udalen eskuduntza gehiago har-tzeko biderik egon daiteke? Ud a l a rd u ra d u n e k i n b a t z a r t u e t aeuren premiak zeintzuk diren azter-tuko dugu; ea Amankomunazgotikerantzun ahal diegun. Azken finean,Amankomunazgoa, batez ere, uda-len dir uagaz f inantzatzen da, etazerbitzu berriak planteatzerakoangure baliabideak ahalik eta ondoenerabili behar ditugu. Udal bakoitza-ren egoera desberdina denez, bakoi-t z a k b e re i r i t z i a e m a n b e h a r d u ,eskumenak emateko prest dagoenala ez ikusteko.

“Izurtza lako herri txikientzat beharrezkoa da Amankomunazgoan sartuta egotea; bestela, ezingogenituzke orain ematen ditugun zerbitzuak eman”

“Behargintza ezinbesteko erremintada Durangaldearentzat”

“Amankomunazgokozerbitzuak sakabanatutadaudenez, hartu-emana

sendotzeko premia dugu”

Page 9: Anboto 435

anboto 2011ko azaroaren 4a, barikua PPublizitatea 9

Page 10: Anboto 435

Ir 2011ko azaroaren 4a, barikua anboto10

Zuzendaria: Jone Guenetxea.Erredakzio burua: Joseba Derteano.Administrazio burua: Itziar Belar.Administrazioa: Miren Abasolo.Publizitatea: Goretti Alonso,Amaia Huarte. Erredakzioa: Aitziber Basauri, Itsaso Esteban, Markel Onaindia, Amaia Ugalde. Maketazioa: Ainhoa Arizmendiarrieta. Testu zuzentzailea: Igor Elortza. Argazkilariak: Kepa Aginako eta Juanra de la Cruz.

Eta honako udal guztiak:LLaagguunnttzzaaiilleeaa::

anbotoAnboto komunikabideak Elkartea

2011ko azaroaren 4a - 10. urtea - 435 zk.

durangaldeko astekaria

Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

Dani MaeztuAralar

Sei hankako mahaia

Eskualdea aldarrikatuz

Euskal Hiria Bernado Atxagakgizarteratutako termino lirikoaizateaz gain, lurralde antolaketa-rako kontzeptu bat ere bada: EAE-ko gune populatuenei lehentasu-na ematean datza, eta barrukoeskualdeei baratz eta zabortegipapera ematean. Durangaldeabarruko eskualdea da.

Beti pentsatu izan dut herri-tarrei begira onuragarria delaeskualde bezala lan egitea. Herriikuspegitik lan egiteak mugak jar-tzen baitizkigu. Esaterako, garraioarloan, hirigintzan, zaborrenkudeaketan, turismoa sustatzekoorduan, energiaz aritzean, gara-pen ekonomikoa lantzean... ingu-ruko herriekin bat egitea eta elkar-lanean aritzea egokiagoa da. Etagaur egun, hil ala biziko kontuada ikuspegi hori izatea, auzoki-deen arteko liskarrak alboan uzteaeta eskualdearen garrantzia alda-rrikatzea.

Durangaldean horretarakosortu omen zen Amankomunaz-goa, eta orain zerbitzu gutxi batzukkudeatzeko bulego handi bat bai-no ez da, askotan bikoiztasunaksortzen dituena. Hori zuzentze-ko, Durangok herri moduan alda-ketaren gidaritza hartu beharkoluke, eskualdeko zilborra ez, bai-na bai erdigunea bilakatuz.

Onartu behar dut ez dauka-dala esperantza handirik. EAJk,oraingoan ere, Amankomunaz-goko presidentzia lortu du beretrikimailuekin. Bitxia da 50.000biztanleren gorabeherak kudea-tzeko 62 herritarren bozka jasoduen hautagaia izatea erakun-dearen buru. Bitxia izatetik larriaizatera pasatzen da, kontuan izan-da hautagaiaren izendapenaalderdi barruko labankadenondorioz bizirik geratu denarenesku utzi dutela. EAJren barne lis-karrek agerian utzi dute ez dute-la inongo asmorik Amankomu-nazgoaren norabidea aldatzeko.

Bestela, Aralarrek elkarlanaeskainiko lioke eskualde ikuspe-gia aldatzeko helburua eta aurre-koen kudeaketa eredua aldatze-ko asmoa lukeen presidenteari;horretarako, kanpo-ikuskaritzabatekin hasteko proposamenaegiten dugu, norabide aldaketa-ren seinale izango litzatekeena.

IRITZIA [email protected]

Bildu Abadiñoren hausnarketa, AbadiñokoUdala ur patzuergoan sartzearen inguruanGai honen inguruan eztabaidatu aurretik, lehenengo eta behin udalgobernuak aurreko legegintzaldian burututako politika aztertubeharra dago.

Dirua oinarrizko lehentasunak ez diren proiektuetan xahutuzen, modu batere eraginkor batean erabiliz. Gobernu taldeak izan-dako prebisio eta lehentasun faltaren ondorioz, gaur egun UrPatzuergoan sartzera behartuta gaudela diote. Egoera honetara era-man gaituzten arazoak ekidingarriak izango lirateke:

1. Urtero-urtero diru kantitate bat zuzendu beharko litzateke urazpiegituretan inbertitzeko, eta era horretan Abadiñoko uraren auto-nomia bermatu udalak kudeaketa zuzena izan dezan. Gainera, esanbeharra dago gaur egungo gobernu taldea udalean sartu zenean 4milio euro inguruko diru kantitatea zegoela udaleko arketan, eta ezdituela modu eraginkorrean eta herri osoaren onurarako erabili.

2. Aurreko puntuarekin lotuta, urtero diru jakin bat gordetze-ak, udalak patzuergoagaz duen zorraren arazoa ekidingo luke. Gauregun Ur Patzuergoarekin udalak duen hitzarmenagaz, patzuergo-ak egiten dituen inbertsioen zati proportzionala ordaindu behar duudalak. Proportzio hori handiegia dela deritzo gobernu taldeak, etahorregatik udalak ez ditu patzuergoagaz dituen zorrak ordaindu 6urtean, modu horretan urteroko zorra handituz ordainezina bihur-tu arte, gaur egun arketan ez baitago dirurik.

3. Herriaren etengabeko hazkunde demografikoaren aurreanez dira udal azpiegiturak herriaren beharrizanetara egokitu, eta aurre-ko puntuetatik ondorioztatzen da ez dela inbertsiorik eman azpie-giturei dagokienez, nahiz eta aurreko legegintzaldian oposiziotik halaeskatu. Horregatik, aurrekontuetan partida bat gordeko balitz Mun-tsarazko etxebizitzentzako ur depositu bat egiteko, udalak momen-tu honetan ez luke inbertsio seriorik egin beharko ur azpiegiture-tan.

Hau guztia dela-eta, Abadiñoko Udala ur zerbitzuaren pribati-zazioari buruz eztabaidan dago gaur egun. Bestetik, gai honen aurre-an udalak ez du beste alternatibarik bilatu, eta zuzenean jo du UrPatzuergora sartzeko proposamenera, ur zerbitzua pribatizatzekoduen nahia agerian utziz. Nahi honekin, Abadiñok uren tarifen ingu-ruko kontrola galduko du, besteak beste, uraren kudeaketa absolu-tua galduz.

Bukatzeko, Bildu Abadiñotik ez diogu zilegitasunik emango gober-nu taldeak aurreko legegintzaldian aurrera eroandako politikari pro-posamen hau onartuz, beraien prebisio falta baten ondorioz gau-delako egoera honetan, beraiek fortzatu dutelako egoera hau etahori ez delako gure erantzukizuna. Gobernu talde batek ez ditu epemotzeko helburu eta proiektuak bakarrik kudeatu behar, epe luze-ko proiektu estrategikoak ere kontuan izan behar ditu, proiektu poli-tiko oso bat baldin badago. Beraz, ur patzuergoan sartzeko propo-samenari ezezko borobila ematen diogu.

Aitor Azueta, Saioa Zuazubizkar, Hibai Urrutia, Irakusne Gorospe eta Maria Luisa Larringan (Bilduko Abadiñoko zinegotziak)

Espainia, jaungoikoa eta lege zaharra

Espainia, Jaungoikoa eta lege zaharrak Erresistentziaren ausardiakbotere-gizon axolagabeen aurrean, gizon-emakume bulartsuetaraeraldatu izan ziren itxaropenezko irudietan hartu zuen gotorlekunoizbait. Industrializazioaren ur haundietan ito eta baita bizirik ate-ra ziren langile zein laborariek, elkarrekin borrokatzeari ekin eta den-boraz, haietako asko gorroto gabe erortzen joan izan ziren mendigoietan kantari. Abesteak guda zelaian onurarik ekartzen ez zielaohartuz batera, amore eman eta halabeharrez beraien bizitzek izan-

go zituzten baldintza berriei aurre egiteko prestatzen hasi ziren. Etagogoan ditut, gure zaharrek askotan errepikatutakoak: “Igandetan, eli-za aurrean elkartu ohi izaten ziren txapel gorriak erabiltzera behartzengintuzten herriko errekete esanguratsuenak. Soinean generamatzan txa-pelak kenduarazi eta kartoizko kaxatan ekartzen zituzten txapel gorriakbanatzen ibiltzen ziren txakur amorratuak balira”(…) “Aste Santutanprozesioa ospatzen zen. Oihartzun handia izateaz gain, abade eta apez-piku kopuru haundi batek gidatzen zuen jende uholdeari beti lagun-du izan zion udaletxeko ordezkariren batek eramaten zuen Espainia-ko bandera sakratuak“(… )“Behin aitak herri inguruko basoren bateanzuhaitz batetik denbora dezente zintzilikaturik eramango zuen hilotzbaten gorpua aurkitu zuen. Abadearengana hurbildu eta aurkikuntza-ren berri eman zion. Gorpua lurperatu beharko zela gomendatzeaz bate-ra zera erantzun zion abadeak; zintzilikaturik jarrai dezala, jaungoikoa-ren erreinuan gorriek inoiz ezin izango bait dute aterperik aurkitu eta”…Espainiako historiaren ur laidotsuetan murgiltzeko adorea duen herri-tar orok, argi asko aurkitu ahal izango ditu faxismoaren erreinuan eli-za katolikoak mendeetan zehar leialtasunez bete izandako idazkari lanenarrastoak. Herritarrak babesteko eginkizuna betetzen duen zuzenbideestatutuaz, erabakitasun osoz errespetatzen den botere banaketaz, etaherrialde laikoa izateaz harro agertzen den herrialde horretan erreali-tatea irudikatzeko beti baliatu izan dira kolore bitaz. Ez al da kasualita-tea zigor kodeak barkamen eskaera soilik terrorismo kasuetan aurrei-kustea? Zer dela-eta garaituak/garaileak izan behar direneko eztabai-da hori? Faxismoak infernuko sugarrak indarberritzen jarraitu beharradauka bizirauteko, eta Europako herri zaharrenetakoan urteetan ETAerakunde armatuak eramandako borrokaren bitartez ere gogoz beteizan ditu jaiotzatik otu izan zitzazkion suhiltzaile lanak.

Aritz Soloeta Garmendia

AHTaren aurkako pegatinak

Joan den larunbatean Durangoko, eskualdeko eta Euskal Herriko hain-bat herritan Abiadura Handiko Trena salatzeko azken ekimen bat buru-tu zen, kaleak pegatinekin betez. Durangoko EAJk egindako salaketakpegatinada hau “soberan dagoen tentsio giroa” sortzen duen erasotzatjo du, AHTaren proiektua inguratzen duen eztabaida kaletik ateratzeaeta desitxuratzea dela euren azken errekurtsoa erakutsiz, argudiaketapublikoa izan beharrean.

Honelako ekintzak ez dira burutzen gastatzeko edo “erasotzeko”kapritxo hutsagatik, baizik eta herritarrak kontziente egiteko erdi- etabehe-mailako hiritarron beharrizanaz AHTan gure dirutik, gutxienez,10.000 milioi euro gastatzeko (egun 5.000 inguru bakoitzaren poltsi-kotik), etorkizunerako promes egiten diguten errentagarritasunak (iza-tekotan turismoagatik, merkantzien garraioaren aukera erreala eurekere ukatzen baitute) urrunetik ere ez duenean konpentsatzen trazatua-ren kilometro bakoitza mantentzea urteko kostatuko zaiguna (100.000km-ko, eta bikoitza tuneletan). Ez da planteatu ere egin gaur egungotrenbide azpiegitura hobetzen inbertitzea, kostu ekonomiko eta eko-logiko askoz urriagoarekin, horrek ez baitie onurarik ekartzen ustezko“mugagabeko garapenaren” izenean etengabe aberastzen dabiltzan erai-kuntza konpainia espekulatzaileei. Estatuan zehar milaka adibide ikusditzakegu orain abandonaturik geratu diren tamainako azpiegituretan(urbanizazioak, aireportuak, AHT bideak...).

Aurrekontu publikoetako mozketekin orain arteko gastu sozial mini-moa guztiz desegiten diguten bitartean, hegoaldeko bi gobernuek proiek-tu honetara bideratutako gastua %27an igo dute aurtengo aurrekon-tuetan.

Proiektuan xahututakoa oraindik %7an dabilen bitartean, garaizgaude, iparraldean bezala, agintariak zentzugabekeria hau bertan behe-ra uztera behartzeko.

Mugitu! Mugimendua

Page 11: Anboto 435

anboto 2011ko azaroaren 4a, barikua K11

KULTURADANTZA ELKARRIZKETA

“Emanaldianeduki nuentenpleagoraipatu zutennire irakasleek”

Noiztik diharduzu Madrilen,Vic-tor Ullateren eskolan ikasten?Ikasturte honetan etorri naiz, etanire asmoa da, hemendik abiatu-ta, dantzan modu profesionaleanjardutea etorkizunean.

Aurretik Durangoko L’atelierdantza eskolan ibilitakoa zara.Bai, hamaika-hamabi urtegaz hasinintzen L’Atelier-en, DBHko lehe-nengo mailan nengoela. OianeAzkonizagaren klaseak, ikastaroaketab. hasi nintzen jasotzen.

Zer aukera daukazu Victor Ulla-teren dantza eskola horretan?Arratsaldeko klaseetara joaten naizorain. Maila altuagoetan, goizekoklaseak jasotzen dituzte: zenbat etamaila altuagoa ordu gehiago dira.Hortik, irakasleek edo Victor Ulla-tek konpainian sartu zaitezkeelaesan arte egiten duzu lan.

Zergatik aukeratu zenuen Madri-lera ikastera joatea?Eskola oso ona delako, eta VictorUllate bera ere oso ona delako dan-tzariak ateratzen. Ikusi nuen auke-ra gehiago izango nuela hemen akontserbatorio batean baino.

Noiz eta zelan erabaki duzu zureetorkizuna dantzagaz lotuta erai-ki gura duzula?Orain bi-hiru urte erabaki nuen.Hasieran ez neukan pentsatuadantza klasikoan jardutea, bainaasko-asko gustatu zitzaidan.

Asteburukoa lako ekitaldietanparte hartzen duten beste dan-tzariekin jardutea berezia da?Bai. Dantzari profesionalak haingertutik entseatzen ikustea osoberezia da, eta emanaldian zelanjarduten duten hain gertutik ikus-tea ere oso hunkigarria izan zen.

Ikusi zenuenetik zer irudituzitzaizun bereziena?Gehien gustatu zitzaidana dantza-riek elkarren artean daukaten har-tu-emana izan zen: bikotekideenarteko hartu-emana trasmitituegiten da dantzan, eta elkarrenartean zelako erlazio ona dauka-ten ikusteak harritu ninduen.

Zuk Carolina Chicok Granado-s e n m u s i k a g a z o s a t u r i k o‘Mascherata’ lana aurkeztuzenuen zapatuan Bilbon.Bai, Carolina Chicogaz montatu-tako koreografia da Mascherata.Enrique Granadosen musika dau-ka, eta azken astean Carolina Chi-cogaz eta L’atelier eskolako Oia-ne Azkonizaga zuzendariagazprestatu dut. Dantza neoklasiko-garaikideko bost minutu eta erdiinguruko lana da.

Zer aipatu zizuten Bilbora ikus-tera joan zitzaizkizun irakasle,lagun eta lankideek?Guztiek zoriondu ninduten. Ira-kasleek emanaldian zehar edukinuen presentzia eta tenplea azpi-marratu zituzten. I.Esteban

Beste zer dantzarik hartu zutenEuskaldunako ‘Euskaldunak etaDantza’ emanaldian parte?Euskal dantza modernoan dihar-duen Andoni Arestiren eskolakohamar dantzari inguru egon ziren,eta Royal Ballet-eko eta Munich-eko baleteko lehenengo bakarla-riek ere hartu zuten emanaldianparte, besteak beste.

Zapatuan Bilboko Euskalduna jauregian burutu zuten‘Euskaldunak eta dantza’ ekitaldian aurkeztu zuenMaider Gonzalez durangarrak ‘Mascherata’ lana.Madrilen, Victor Ullateren eskolan dihardu ikasten

Orain urte bi, epaimahaiaren aipa-men berezia jaso zuten dantzabikoteak eta Maider GonezalezekBilboko lehiaketan; iaz, dantzarigazteen lehiaketan lehengoa izanzen bakarlari legez.

Dantzari gaztearen orain arte-ko jendaurreko bereziena izan zenzapatukoa, edozelan ere, bere ber-betan: emanaldiaren amaieraneuskal dantzak eskaini zituztenguztiek elkarrekin, eta zutunik txa-loka erantzun zuen Euskalduna-ko publikoak. Halako oholtza bate-tik jardun arren, bere irakasleekgoraipatzen duten tenpleagaz jar-dun zuen Maiderrek. “Ez nintzenurduri ipini”, diosku.

Euskal Herrian dantza ez delaserio hartzen ere esan digu Mai-der Gonzalez gazte durangarrak,eta dantzagaz lotuta Euskal Herriankonpainia baten inguruan dantzaeskola bat sortzea gustatukolitzaiokeela etorkizunean.

Marta Hernandez dantzariprofesionala izandakoa du Madri-len irakasle: “Bizi izan dituen eran,berak erakusten digu eskolatikkanpora zelan diren gauzak”.

Gorputzarentzako lan gogorrada, Maiderrek aitortu duenez, egu-nero ordu bi eta erdian geratubarik dantzan jardutea, baina “dan-tza egiterakoan ni sentitzen naiz,libre moduan”, dio.

“Libre, ni neu sentitzennaiz dantzan egitennabilen bitartean”

“Royal Ballet-eko etaMunich-eko baletekobakarlariek ere hartu

zuten ekitaldian parte”

Dantza neoklasiko-garaikideko lana

aurkeztu zuen Bilbon

Page 12: Anboto 435

KulturaK 2011ko azaroaren 4a, barikua anboto12

MUSIKA OMENALDIA GEURE DURANGALDEA

Arantza ArrazolaSan Agustingokudeatzailea

Zirkuaz

Akorduan daukat txikitan Bilboko osaba-izebek zirkura eroa-ten gintuztenekoa, egun batzuk lehenagotik lehengusuakaztoratuta ibiltzen ginen, nahiz eta niri ez larregi gustatu: ani-maliek beldurra ematen zidaten, eta pailazoak leloak-edo iru-ditzen zitzaizkidan. Hori bai, akrobatei begira liluratuta gel-ditzen nintzen… Ia 30 urtetik gora joan dira ordutik!

Halakoak pasatu zitzaizkidan burutik domekan, Gastei-zeko Printzipalean zirku emanaldi bat ikusten ari nintzela.Nola aldatu diren gauzak, esaten nion nire buruari, umez etagurasoz leporaino betetako antzokiari begira.

Jakina zirku tradizionalak jarraitzen duela, hala ere, sasoiberrietara egokitzen jakin dutenak ere badaude; abereak etatrikimailuak alde batera utzi eta euren egitekoa eta talentuaarte bilakatu dutenak. Gero eta gehiago dira, eta antzokieta-ko programazioetan ikusten ditugu; bai umeentzat bai hel-duentzat. Klownak eta akrobatak antzokiak hartzen hasi dira,oso lan borobilekin, gainera: ikusteko ederrak, finak –hunki-tzeko bestekoak–, eta propio sortutako koreografia, musikaeta ametsak gogoratzen dituen estetikarekin. San Agustinenbertan, Enfilat kataluniarrek halaxe erakutsi ziguten.

Proposamen bikainenak Europatik datoz, Compañía E IA, Companie Coliflor edota Company XY.

Gehienak ez dira gure aurrekontuetan sartzen, beraz, nonedo non iragarrita ikusten badituzue, aprobetxatu ezazue auke-ra… eta on egin diezazuela!

Euskal Herriko txistulari elkarteakZilarrezko Domina eskainiko diebihar Aroma eta Barruetabeñari

Bihar, 09:30ean, Durangoko Uda-letxean abiatuko duten txistula-rien kalejiragaz ekingo diote JuanAntonio Aroma eta KarmeloBarruetabeña txistulariak omen-tzeko antolaturiko egitarauari.

Hainbat musikarik hartukodute azaroaren 5erako EuskalHerriko Txistulari Elkarteak anto-latu duen omenaldi ekitaldianparte. Alkate soinuakantaren ema-naldia egingo dute, eta omendueiharrera egingo diete agintariekondoren. Durangoko San Agustinkulturgunean izango da omenal-diko ekitaldi nagusia: Euskal Herri-ko Txistulari Elkarteko presiden-tearen eskutik jasoko dute musi-kari biek zilarrezko domina.

“Durangaldean hain ezagu-nak diren txistulari biek bizitzaosoa daramate txistuaren doinuanonahi zabaltzen”, diote bultza-tzaileek; “Zaletasunez, herriareki-ko konpromisoz, eta txindurrilanean” jardun dute.

Zazpi urte zeuzkanetik jotzendu Juan Antonio Aromak txistua,

eta bederatzi zeuzkanetik Barrue-tabeñak. Durangaldeko hainbatdantza talderi musika jartzen jar-dun dute biek hamarkadetan, etaDurango dantzan (1776-1960)liburua eta Iurretako dantzak dis-koa argitaratu dituzte. I.E.

Euskal Herriko hainbat lekutatik etorriko dira azaroaren 5eko omenaldian parte hartzeratxistulariak. Juan Antonio Aromak eta Karmelo Barruetabeñak jasoko dute omenaldia

“Zaletasunez eta

herriagatik” jardun izana

eskertuko diete

Page 13: Anboto 435

anboto 2011ko azaroaren 4a, barikua PPublizitatea 13

Page 14: Anboto 435

KulturaK 2011ko azaroaren 4a, barikua anboto14

MUSIKA ELKARRIZKETA

“Gaur egun musika mundua krisian dagoe-la-eta inork ez lukeela gure aldeko apus-tua egingo kontuan hartuta”, diote Elo-rrioko musikari gazteek, “diskoa guk geukzabaltzea erabaki dogu”. Euren lehenen-go diskoko hamaika kantak euskarri fisi-koan bakarrik ez, Spotify, Groovesharkeneta Itunesen ere ipini dute entzungai, etagutxi barru deskargatzeko aukera ereeskainiko dute Facebook eta Myspace-an.

Diskoaren Paradisua izenburuareneta azaleko irudiaren arteko kontrasteabilatu dute: “Instituzioetatik dena polit-polit erakusten digute, baina errealitatea

Euskal Herriko gazteen %50 langabeziandagoela da; edo Libian diktadore bat ken-du dutela diote, eta jadanik atera direlapetrolioagaz zer egingo duten esatenduten lehen informazioak”, diote, “etahori guztia Afrika eta ia mundu erdiagosez hiltzen den bitartean”.

Orain hiru urte Mañariko III. Make-ra Lehiaketa irabazi zuen Namek Planettaldeak, eta ordutik bidaiatzeari zein kan-tak sortzeari ez diote utzi: disko honeta-ko zenbait Eskozian edo Amsterdamekoparke batean sorturikoak dira.

“Gozamena izan da estudioanlokalean legez aritu ahal izatea”

Disko honen aurretik beste grabaziorikegin duzue?Mañariko lehiaketa irabazita, maketa gra-batu genuen Iditu Recordsen. Grabaziohura egin genuenean, ez genekien ziur zergura genuen, eta nahiz eta momentu har-tan pozik egon, gaur egun, grabazio huraapur bat ukatu egiten dugu.

Zerk batzen eta bereizten ditu kantak?Ez dira maketakoak bezain homogeneoak:estilo askori begira egin ditugu. Maketandenek zuten rock and roll arinaren puntua,eta orain, beharbada, puntu hori apur batalde batera utzi eta abesti metaleroagoakedo lasaixeagoak egin ditugu. Uste duguemaitza entzun eta gero, jendeak aprezia-tuko dituela aldaketa txiki horiek, bainaNamek Planeten esentziak –esentziarik iza-nez, gero– jarraitzen du.

Non eta noiz egin duzue ‘Paradisua’ lehe-nengo disko honen grabazioa?Ondarruko Santos Estudioan grabatugenuen, uztailean eta irailean, diskoa. Igortaldekideak bertan egiten du lan, eta goza-mena izan da estudioan gure musika egi-ten lokalean legez aritu ahal izatea.

Zelako sentsazioagaz geratu zarete emai-tza entzunda?Pozik geratu gara emaitzagaz. Guztiz auto-produzitutako lana izan da gurea: musikagrabatzetik hasi eta inprentara heldu arte.Horrek lan gehiago eskatzen dizu, etaburuhauste gehiago ekarri ere bai, bainaemaitza ikusitakoan harro sentitzen zara.Zelan funtzionatzen duzue kantak sortze-

te kanten oinarriak. Gero, denbora dauka-gunean laurok elkartzen saiatzen gara, etabiek eginiko oinarri hori osatzen joatengara. Azken bi urte hauetan izan dugun egoe-raren aurrean, Igorrek mezu elektronikozbidalitako abestiak ere ikasi izan ditu.Diskoa aurkezteko: Elorrio. Berezia da

zuentzat lehenengo diskoa Ateneoko ohol-tzan jota aurkeztea? Laurok lehen aldiz jo genuen kontzertua Ate-neoan izan zen, Surfin Kaosekin batera.Aspaldi izan zen hori, baina leku berezia daguretzat. Gainera, oso leku polita da kon-tzertuak egiteko: txikia, erosoa, beroa,…Kontzertu on bat emateko egon daitekeenlekurik onenetarikoa da. I.Esteban

ko? Non batzen zarete entseguetarako?Egia esanda, disko honetarako kantak egi-teko modua ez da oso ohikoa izan. Elo-rrioko lokal publikoetan batzen gara, etanormalean Jokinek eta Iñakik egiten dituz-

Azken 4 urteotan, Madril, Brasil eta Londresen ibili dira Namek Planet-ekoak. Fisikoki aldenduta egondira, baina taldeari eutsi egin diote. Elorrioko Ateneoan aurkeztuko dute, azaroaren 11n, ‘Paradisua’

“Guztiz autoproduzitutakolana izan da: grabaketatik

inprentara heldu arte”

Diskoa euskarri fisikoan zeindigitalean zabalduko dute “Oso leku polita da Ateneoa:

txikia, erosoa, beroa...Kontzertu on baterakolekurik onenetarikoa”

‘Paradisua’ izenaren eta

azaleko irudiaren arteko

kontrastea bilatu dute

“Jendeak aldaketa txikihoriek apreziatuko dituela

uste dugu”

I.Gorriti

Page 15: Anboto 435

anboto 2011ko azaroaren 4a, barikua 15 Ki

KIROLAKEuskadiko lau trinketelari onenaklehiatuko dira gaur Tornosolon

Gaur, 19:00etan, Euskadi-ko buruz buruko trinketetxapelketako finalerdiak

jokatuko dituzte Abadiñoko trin-ketean. Finalaren atarira heldudiren lau pilotarietatik hiru etxe-koak dira: Rober Uriarte eta AnderAntxia abadiñarrak eta Mikel Gon-zalez berriztarra. Laukotea MikelRafael arabarrak osatzen du.

Gaurko lehenengo finaler-dian Mikel Rafael eta Rober

Uriarte lehiatuko dira. RafaelekMigeltxo Lopez de Egilaz kan-poratu zuen Bilboko Miribillatrinketean jokatutako final-laur-denean (40-29). Rafaelek iazkourte amaieran eman zuen ezkerhormatik trinketerako urratsa,eta denbora gutxian gora egindu. Rober Uriartek ere erraz ira-bazi zion Mikel Landari (40-17).

Bigarren finalerdian MikelGonzalez eta Ander Antxia

neurtuko dira, eta batak zeinbesteak ezingo dute nekeaaitzakia moduan erabili, Uriartekbaino errazago lortu zuten-etasailkatzea. Antxiak 40-15 kan-poratu zuen Lier Gandiaga, etaGonzalezek 40-12 Inhar Ugarte.

Finala zein hirugarren etalaugarren postuak erabakitzekopartida azaroaren 11ko bari-kuan, 19:00etatik aurrera, joka-tuko dituzte Abadiñoko Torno-solo trinketean. J.Derteano.

Ander Antxia abadiñarra buruz buruko txapelketa irabazteko faborito nagusietako bat da.

Euskadiko buruz buruko txapelketako finalerdiak jokatuko dituzte Abadiñoko trinketeanLau egunean garaipen bi lortuditu Hirumet taldeko EgoitzMurgoitiok ziklo-krosean. Joanzen asteburuan KarrantzanLozanok bakarrik eutsi zionerritmoa, baina matxura bate-gatik lasterketa utzi behar izanzuen Lozanok. Martitzenean,Muskizen, lehenengo itzulianihes egin eta erraz nagusituzen. Hirumet taldeko PabloRodriguezek 23 urtez azpikolasterketa ere irabazi zuen.

Gaur egun, Murgoit iomunduko sailkapeneko 37postuan dago, eta estatu mai-lako hurrengo txirrindulariahamar postu atzerago du sail-kapen horretan. J.D.

Estatu mailanparekorik ezduela erakutsidu Murgoitiok

Play off postua begi bistanduela bisitatuko du DurangokoKulturalak bihar Leioa. Azkenjardunaldietan, apurka-apurka,aurrekoekiko zuen tartea jatenjoan dira, eta bide horretanparegabea izan zen joan zenasteburuko jardunaldia. Bara-kaldo liderrak hiru puntuakbatu zituen, baina hurrengohiruretatik batek ere ez zuenirabazi. Kulturalak, aldiz, hirupuntuak batu zituen etxeanEibar Bren aurka (1-0), etaplay off postuen borrokan sar-tu da bete-betean.

Durangarren biharko are-rio Leioa ere sasoi beteandago. Ez du galdu azken bostjardunaldietan, eta horietatikhirutan irabazi du. J.D.

Kulturalak ondoaprobetxatu duaurrekoen hutsa

Podiumeko koska gorenera igo zen Aitor Martinez.

Nafarroako zirkuitu berrian hain-bat mailatan denboraldiko azkenlasterketak lehiatu dituzte orain-tsu. Aitor Martinez abadiñarrakirabazi egin du 600eko seriekomotorrek zein sport delakoekbatera lehiatu duten lasterketan.Sailkapen nagusian bigarren

amaitu du abadiñarrak, 66 pun-tugaz; Serie 600eko kopa AitorAmadok irabazi du 111 puntu-gaz. Txapelketa ere irabazikozukeen abadiñarrak lasterketabitan, lider zihoala, batean erorieta bestean motorreko kateaapurtu ez balu.

Fly Group Racing Teamekogaztetxoei dagokionez, IkerTorrontegik bigarren amaitu du125 zentimetro kubikotan, etaOier Cascantek hirugarren 80z.k.-tan. Yaret Cascantek berriz,Ipar Eremuko Txapelketa irabazibaitu 70 z.k.-tan. J.D.

Garaipena Nafarroakozirkuituko azken probanAitor Martinezek irabazi egin du Serie 600ekoazken proba; sailkapena bigarren amaitu du

Fly Group RacingTeam-eko gaztetxoakere goi mailan ibili dira

Lautik hiru pilotarieskualdekoak dira:Mikel Gonzalez, RoberUriarte eta Ander Antxia

Atzo Eneko Calleja kanpoangeratu ondoren, Cafés Baquépilota txapelketan Durangalde-ko ordezkari bakarra geratzenda: Mikel Bereikua iurretarra.Calleja iurretarrak 7-18 galduzuen atzo Prado errioxarrarenkontra. Bereikuak Garaio nafa-rraren kontra jokatuko dudatorren eguaztenean, hilaren9an 19:00etan, Iurretan.

Atzo Agirre arabarrak Gar-cía errioxarrak eta Elezkanozaratamoarrak ere aurrera eginzuten. Datorren astean Gonza-lez-Gómez, Larunbe-Atutxaeta Esteban-Sánchez partidakere jokatuko dituzte. J.D.

Mikel BereikuaDurangaldekoazken ordezkaria

Page 16: Anboto 435

KirolakKi 2011ko azaroaren 4a, barikua anboto16

Arizmendiarreta etaGarcia irabazle Urkiolan

Oier Ariznabarreta durangarrak1.15.54ko denboran osatu zuenDurangaldeko Maratoi Erdia.Pierre Urruty sailkatu zen biga-rren, eta Dabid Garcia duranga-rra hirugarren. EmakumeetanIraia Garcia gailendu zen(1.31.28); Cristina Loeda eta

Elena Calvi l lok osatu zutenpodiuma.11 ki lometrokoan,Francisco Javier Costana izanzen azkarrena, Alberto Legidoeta Iñaki Martinezen aurretik.Emakumeetan Silvia Martin, IratiSarriugarte eta Alazne Madaria-ga igo ziren podiumera. J.D.

Guztira, 300 korrikalarik parte hartu zuten

Asteburuan 320 kilora arteko txapelketan parte hartuko dute Abadiñoko hiru taldek.

Sokatirako erreferentebihurtu gura dute berriro

Abadiño Sokatira Taldeakasteburu honetan ekingodio denboraldiari. Abendu-

ra bitartean lauko txapelketetanmurgilduko dira, eta urtarriletikaurrera zortzikoei ekingo diete.Aurtengo helburua garbia da: iazgoma gainean galdu zuten hege-monia berreskuratzea.

Iaz arte goma gainean ezzen itzalik egingo zienik; zortziurtez segidan zortzi tiralarikopisu guztietako txapelak jantzizituzten. 2011ko otsailean erre-getza hori hautsi egin zen; 640kilora artekoan hirugarren gera-

Asteburuan hasiko du denboraldia Abadiño Sokatira Taldeak; Jon Gorospe foruarra eta Igor Atuna eibartarra taldera batu dira

tu ziren, Sokarri eta Ibarrarenatzetik. Aurten iazko taldearieutsi diote, eta entrenamenduakzein prestaketa zorroztu egindituzte: “Gogorrago ari gara; tal-de osoa kontzientziatuta dagoeta serio ari da lanean. Berrirogoma gaineko erreferente iza-tea lortu gura dugu”, dio EduMendizabal entrenatzaileak.

Asteburu honetan etahurrengoan 320 kilora artekokanporaketak lehiatuko dituAbadiñok; hiru talde aurkeztudituzte txapelketara. Finala aza-roaren 19an jokatuko da.

Tiralari berri biIazko taldeari eusteaz gainera,aurten tiralari berri bi batu dituz-te: Jon Gorospe foruarra eta IgorAltuna eibartarra: “Gu bila joanbeharrean eurek erakutsi zutensokatira probatzeko interesa, etaguk beso zabalik hartu ditugu”,dio Edu Mendizabalek. Foruansokatira talde bat eratu zuteneskualde mailako txapelketabaterako eta horixe da Goros-pek sokatiran duen esperientziabakarra. Altuna Arrasate RugbyTaldean eta Zarauzko ArraunElkartean ibilia da. J.D.

Arizmendiarretak irabazi zuen gizonetan. Mikel Sanchez

Bigarren eskukomerkatuaegingo duAlpino-TabirakAlpino-Tabira mendizale talde-ak mendiko materialen biga-rren eskuko merkatua egingodu, azaroaren 11n eta 12an,Goienkalen daukan egoitzan.Azaroaren 11ko barikuan17:00etatik 21:00etara egon-go da zabalik, eta azaroaren12ko zapatuan, 11:00etatik14:00etara eta 17:00etatik21:00etara.

Saldu gura den materialaazaroaren 8an eta 10ean era-man daiteke Alpinoko egoitza-ra, 20:00etatik 21:00etara.

Bestalde, oraintsu Alpino-Tabira mendizale taldekolehendakaria aukeratzekobatzar orokorra egin dute. Ezda hautagairik aurkeztu, etaondorioz Iñaki Calvok (56 urte,Durango) jarraituko du bestehiru urtez lehendakari moduan.24 urtean idazkari ere izana da Calvo. J.D.

Olinpiar Jokoakburuan, CespakMunduko Kopahasiko du gaur2012an Londresen jokatukodiren Olinpiar Jokoak ate jokadaudela, Cespa-Euskadik pis-tako Munduko Kopari ekingodio gaur Kazakhstan-en.Kopak beti garrantzia handiabadu, aurten zer esanik ez,izan ere Londreserako txarte-lak daude jokoan.

Cespa-Euskadi taldetikAna Usabiaga, Unai ElorriagaHodei Mazkiaran eta TaniaCalvo joango dira, baina azke-neko biek Espainiako Selek-zioagaz parte hartuko dute.Usabiagak puntuazio probaneta, segurutik, omnium-eanparte hartuko du. Elorriaga ereomniumean ariko da. Mazkia-ran eta Calvok abiadurako pro-betan parte hartuko dute.

Oraintsu, HerbeheretakoEuropako Txapelketan izandira Tania Calvo eta HodeiMazkiaran selekzioagaz. UnaiElorriaga ez da egon hauta-tuen artean: “Ez dugu ulertzen,urteak daramatzalako goi mai-lan”, diote Cespa-Euskadi tal-deko ordezkariek.

Calvo finalera heldu zenKeirin modalitatean –10. amai-tu zuen– eta Mazkiaranek ereB mailako finala jokatu zuenmodalitate berean. J.D.

ERRUGBIAOHOREZKO B MAILADDuurraannggoo IIllaarrdduuyyaa --BBeerraa BBeerraaDomekan, 12:30ean, ArripausuetanEUSKAL LIGADDuurraannggoo IIllaarrdduuyyaa --IInnddeeppeennddiieenntteeZapatuan, 16:00etan, ArripausuetanEElloorrrriioo PPaarrrraa TTaabbeerrnnaa --HHeerrnnaannii BBZapatuan, 16:00etan, Elorrioko errugby zelaianSUKIA ERRUBGI ESKOLAKKoonnttzzeennttrraazziiooaa,, Zapa-tuan, 10:30ean, Arripausuetan

FUTBOLAOHOREZKO MAILAEElloorrrriioo -- GGeettxxooZapatuan, 16:00etan, EleizaldenGOREN MAILAIIuurrrreettaakkoo -- UUggaaooZapatuan, 17:00etan, Larrakozelain

ARETO FUTBOLAHIRUGARREN MAILASSaassiikkooaa -- NNaattuurrggaassZapatuan, 19:30ean, Landako kiroldegian

SASKIBALOIALEHEN MAILA (emakumeak)TTaabbiirraakkoo BBaaqquuéé--BBuurrllaaddaaZapatuan, 19:00etan Landako kiroldegian

PILOTAOLAZAR TXAPELKETALLaauu tt’’eerrddiiaann-- OOrroonnoozz // UUrrrreettaabbiizzkkaaiiaaBBiinnaakkaa-- AAllbbaarraaddoo--PPeerreezz //

AAnnddrreeuu--II rruurreettaaAzaroak 10, 21:30, Zaldibarko pilotalekuan

Agenda

Europako txapelketanmaila onean ibili diraMazkiaran eta Calvo

Mendi Astea antolatudu Erdellak Elorrion

Azaroaren 7tik 11ra bost hitzal-di eta bideo emanaldigaz osatu-tako Mendi Astea antolatu duErdella Mendizale Taldeak.

Azaroaren 7an Ane Herna-nik Marimendi Perun izenekohitzaldia eskainiko du, etahurrengo egunean Adolfo Madi-nabeitiak Venezuelako TepuyAcopan bizitako abenturekinosatutako Mundo Perdido lanari

buruz jardungo du. Azaroaren9an Asiako gailurrak eta bidezi-dorrak izango dira berbagai, etahilaren 10ean Iñaki Otxoa deOlza gogoratuko dute, La voz deIñaki lanagaz. Ekitaldi hauek Itu-rrin izango dira. Azken ekitaldiaArriolan antolatu dute, hilaren11n, eta Patricia ViscaretekNosotras, del Pirineo al Denalilanari buruz jardungo du. J.D.

Azaroaren 7tik 11ra, Iturri kultur etxean

Adolfo Madinabeitiak ‘Mundo perdido’ aurkeztuko du.

Page 17: Anboto 435

anboto 2011ko azaroaren 4a, barikua PPublizitatea 17

Page 18: Anboto 435

la 2011ko azaroaren 4a, barikua anboto18

LAUHANKA

Arrainontzian bizi diren arrainengaixotasun ohikoenakEtxean dauzkagun arrainen egoera maiztasun jakina jarraituz aztertzeakomeni da, arrain batek pairatu ditzakeen gaixotasunen aurka egitenez badugu, ontziko gainerako arrainak ere kutsatu ditzake-eta.

kubritzen duen ontzi bateralekualdatuko dugu arraina.

Hegalen galeraHegalak murrizten hasten zaiz-kio, desagertzeraino. Bakteria-noa da, eta uraren tenperaturaigoz zein higiene onagaz kon-ponduko da.

IdorreriaArrainaren gorputza puztutadagoelako somatu daiteke, baitagorozki luzeengatik ere. Urontzi-ra gatza botako dugu: lau litrokokoilara bete gatz. Bestalde,hidropesia izeneko gaitza goroz-kien bidez transmititzen da, ontziosoa kutsatu daitekeelarik. Boti-kak eman beharko dizkiogu.

tzen direlako igartzen da. Para-sitoa irtetzean, dendetan saltzenduten produktua isuri behar da.

TertziopeloaAurrekoaren antzekoa da, bainalarriagoa. Oodinium limneticumparasitoak sortzen du, eta hautszuri bat azaltzen da arrainarengorputzean. Osatzeko, metilenourdina erabili daiteke, ur kantita-tearen %1eko mailan.

Maskuriaren disfuntzioaIgeri egiteko maskurian, gasa-ren presioan disfuntzioa gerta-tzean sortzen da. Tenperaturaaldaketa handiek eragiten dute,normalean. Ez da kutsakorra,eta egun batzuetarako gutxi

Etxean izan ohi ditugun arraineklan gutxi ekartzen dute normale-an; jatekoa eman, arrainontziagarbitu... Ez dago konparazioriktxakurra edo katuagaz, esatera-ko. Dena dela, arrainak zaintzeaere beharrezkoa da, batez ere,gaixotasunen bat eduki dezake-tela pentsatzen dugunean.

TuberkulosiaLarrienetakoa da. Deformazioa,kolore galera eta argaltasunaekartzen ditu, besteak beste.

Puntu zuriaIchthyophthirius multifiliis para-sitoa epidermisean sartu etaglobulu gorriak hartzerakoansortzen da. Puntu zuriak ager-

Idorreria sendatzeko,gatza botako dugu:lau litroko koilarabete gatz

Tertziopeloarengaitza osatzeko,metileno urdinaerabili daiteke

Deformazioa, kolore falta etaargaltasuna dakartzatuberkulosiak

Page 19: Anboto 435

anboto 2011ko azaroaren 4a, barikua I19

INMOBILIARIAK

ETXEBIZITZAK SALGAI• ABADIÑO: Txalet bifamiliarra lursailarekin salgai.• DURANGO-ERRETENTXU: Salgai. Adosatuakeraikitzen.• BERNAGOITIA: Zornotza. Unifamiliarra lursailarekin.• OTXANDIO: Adosatuak. Eraikuntza berriak.ETXEBIZITZAK SALGAI• ANDRA MARI: Halla, sukaldea, jangela, egongela,3/4 logela, 2 komun eta egongelatxoa.• ANDRA MARI: Halla, egongela, egongelatxoa,sukaldea, jangela, 5 logela, 3 komun. • ANTSO EZTEGIZ: Halla, egongela, sukaldea, 2 logela eta komuna.• ANTSO EZTEGIZ: Halla, sukaldea, egongela-jangela,3 logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea. Guztizberriztatua. Estreinatzeko.• ASTOLA BIDEA: Halla, sukaldea, egongela, 2 logela eta komuna. Balkoia.• ALLUITZ: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 4 logela eta 2 komun. Ganbara eta garaje itxia.• ARRILUZEA: Halla, sukaldea, 2 logela, egongela etakomuna. Ganbara guztiz egokitua eta garaje bikoitza.• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, egongela, 2 logela eta komuna. Guztiz berriztatua.• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, egongela, 3 logela, komuna eta despentsa.• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. Halla, sukaldejantzia, logela bakarra edo 2 logela, egongela, 2 komun eta eskegitokia. Terraza. Garajea aukeran. • GALLANDA: Estreinatzeko. Halla, sukaldea,egongela, logela bakarra edo 3 logela, komun bakarraedo 2 komun eta balkoia. Ganbara eta garajea.• GALLANDA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 3 logela eta 2 komun. Terraza. Garaje aeta trastelekua. • EZKURDI: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia,3/4 logela eta 2 komun. • F.J.de ZUMARRAGA: Halla, 2 egongela, sukaldea, 3 logela eta komuna.• F.J.de ZUMARRAGA: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela eta komuna. Balkoia.• GASTEIZ BIDEA: Halla, egongela, 3 logela, sukaldeaeta komuna. Despentsa eta balkoia. Garajea aukeran.• INTXAURRONDO: Halla, egongela, sukaldea, logelaeta komuna. Trastelekua.• IPARRAGIRRE: Duplexa. Halla, sukaldea, egongela-jangela, 4 logela, 2 komun eta terraza. 2 kotxerentza-ko garajea eta trastelekua.• JUAN DE ITZIAR: Halla, egongela, sukaldea, 2/3 edo 4 logela eta komuna. 2 despentsa/trastelekueta sotoa. • KALEBARRIA: Halla, egongela, sukaldea, 3 logelaeta komuna. Despentsa. ( Guztiz berriztuta).• KOMENTU KALEA: Halla, egongela-jangela,sukaldea, 2 logela horma-armairuekin eta komuna.Ganbara. ( Guztiz barriztuta eta erdi jantzia ). • KOMENTU KALEA: Halla, sukaldea, egongela-jantokia, 4 logela eta komuna. Ganbara.• KURUTZIAGA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 3 logela eta komuna. Despentsa handia. Ganbara.• LAUBIDETA: Halla, sukalde-jantokia, egongela, 2 logela eta komuna. Terraza.• MARTXOAREN 8ª: Halla, sukaldea, 2 logela,egongela eta 2 komun. Terraza handia.• MONTEBIDEO: Halla, egongela-jangela, sukaldea, 5 logela eta 3 komun. Terraza. Ganbara. 150 m2. • PLATERUEN PLAZA: Halla, egongela, jangela,sukalde jantzia, 4 logela eta 3 komun. Garajea etatrastelekua.• SAN IGNAZIO: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 3 logela eta komun bakarra edo 2 komun. Balkoia.Garajea aukeran eta trastelekua.• SAN FAUSTO: Halla, sukalde.jangela, 2 logela eta komuna.• SASIKOA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 3 logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea.• TABIRA: Halla, egongela-jangela, logela, komunaeta eskegitokia.• TXIBITENA: Halla, egongela-jangela, sukalde jantziaeskegitokiarekin, 3 logela eta 2 komun. Ganbara etagarajea. Erdi jantzia. Ikuspegiekin.• UNDA-TORRE: Halla, sukaldea, 3 logela, egongelaeta komuna.• URKO KALEA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 2 logela eta 2 komun. 2 terraza. Ganbara eta garajea.

ETXEBIZITZAK SALGAI• MARTXOAREN 8KO: AZKENEKO etxebizitzaestreinatzeko, beherapen handiagaz obrak likidatzeko.2 logela. Garaje itxia. • EZKURDI: Viviendas de Vizcaya. 3 logela. Hainbatorientazio eta gainazal. Azkeneko etxebizitzak salgai.301.979 € + bez. Garajea eta ganbara. • ASKATASUN ETORBIDEA: Promozio berriak. 1,2,3eta 4 logelakoak.- Logela bakarra garajea eta ganbararekin 185.000€

+ BEZ- 2 logela garajea eta ganbararekin 233.000€ + BEZ- 3 logela garajea eta ganbararekin 350.000€ + BEZ

• ASKATASUN ETORBIDEA: 115 m2. 3 logela,egongela, sukalde jantzia eta 2 komun. Garajea etaganbara.• ASKATASUN ETORBIDEA: 74 m2. EZINHOBEA.ETXE OSOAK KANPORA EMATEN DU. 2 logela.Garajea.• ASKATASUN ETORBIDEA: 80 m2. 3 logela,egongela, sukaldea eta komuna. 2 balkoi. Etxe osoakkanpora ematen du. Berriztatua.• ASKATASUN ETORBIDEA: 90 m2. 4 logela,egongela, sukaldea eta 2 komun. Balkoia. Garajea etaganbara.• IPARRAGIRRE: 90 m2. 3 logela, egongela, sukaldeaeta 2 komun. Berriztatua.• PLATERUEN PLAZA: 97 m2. 3 logela, egongela,sukaldea eta 2 komun. Garajea, trastelekua etaganbara. Etxe osoak kanpora ematen du.• ANDRA MARI: 180 m2. 4 logela, 2 komun,bainugela, sukaldea eta jangela. Ganbara eta garajea. • ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. 2 logelakoatikoa, egongela, sukalde jantzia, 2 komun. 20 m2-ko 2 terraza. Garaje itxia. • ZUMALAKARREGI-EZKURDI: 130 m2. 4 logela.Garajea. Handia. Orientazio ona.• EZKURDI: 100 m2. 3 logela, egongela, sukaldea eta 2 komun. Ganbara. Prezio ona.• EZKURDI: 4 logela, egongela, sukalde jantzia eta 2 komun. Balkoia.• TABIRA: 90 m2. 3 logela, egongela, sukaldea etakomuna. Eguzkitsua eta ikuspegi ederrekoa.• MURUETA TORRE: 120 m2. 4 logela. Garajea etatrastelekua. Balkoia. • MURUETA TORRE: 91 m2. 3 logela, egongela etasukaldea eskegitokiarekin. Balkoia. Garajea etatrastelekua. Etxe osoak kanpora ematen du.• MIKELDI: 101 m2. 3 logela, egongela handia,sukalde jantzia, komuna eta bainugela. Guztizberriztatua.• FRANTZISKO IBARRA: 95 m2. 3 logela, egongela,sukaldea eta 2 komun. Garajea eta trastelekua.• FRANTZISKO IBARRA: 105 m2. 3 logela, egongela,sukalde jantzia eta 2 komun. Etxe osoak kanporaematen du. Eguzkitsua. Garajea aukeran.• SAN IGNAZIO: 104 m2. 3 logela. Garajea etaganbara. Erdi berria. Altuera ona. Etxe osoak kanporaematen du. Eguzkitsua.• SASIKOA: 85 m2. 3 logela, egongela, sukaldejantzia eta 2 komun. Garajea eta ganbara. Balkoia.Ikuspegi politak. Eguzkitsua.• SASIKOA: 70 m2. Aukerakoa! 3 logela, egongela,sukaldea eta komuna. Balkoia.• ARKOTZA: 4 logela, egongela, sukalde jantzia eta 2 komun. Balkoia. Ganbara.• FRAY JUAN DE ZUMARRAGA: 108 m2. 4 logela.Altuera ona. Garaje itxia aukeran.• ALLUITZ-FRAY JUAN DE ZUMARRAGA: 50 m2. Erdi berria. Logela bakarra. Garaje itxia.• TXIBITENA: Erdi berria. Logela bakarra. Ganbaranbeste logela bat. Garajea.• TXIBITENA: 3 logela, egongela, sukaldea eta 2 komun. Garajea eta ganbara.• JUAN DE ITZIAR: 4 logela, egongela, sukaldea etakomuna. Bizitzen sartzeko moduan.• SAN FRANZISKO: 75 m2. 3 logela, egongela,sukaldea eta komuna. 2 balkoi. IKUSPEGI POLITAK.• ZEHARKALEA: 2 logela, egongela, sukalde jantziaeta komuna. Igogailua.• KOMENTU KALEA: Azkeneko solairua. Ikuspegipolitak eta eguzkitsua. 3 logela, egongela, sukaldeaeta 2 komun. Ganbara.• KOMENTU KALEA: 4 logelako etxebizitza, egongelahandia, sukaldea eta komuna. Ganbara.

ETXEBIZITZAK SALGAIDURANGO• Apartamentu berriak eraikitzen. 119.000€-tikAURRERA. EZ GALDU AUKERA HAU.• EZKURDI: 2 logela, 2 komun, sukaldea etaegongela. Garajea eta trastelekua.• FRANZISKO IBARRA: 3 logela, sukaldea, office-a, 2 komun eta egongela. Garaje aeta ganbara.• ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoak kanpora ematendu. Berriztatzeko. Zonalde onean kokatua.• ATIKO BERRIA ESTREINATZEKO. 2 logela, 2 komuneta sukalde amerikarra eta egongela. Garaje itxia etaterraza izugarriak.• ASKATASUN ETORBIDEA: Eraikuntza berriak. 2, 3eta logela bakarrekoak. Durango erdialdean. • BARRENKALE: AZKENEKO DUPLEXA. Eraiki berriak.Berehalako banaketa.• ANDRA MARI: 150 m2. 5 logela,2 komun, egongelaeta sukaldea. Leku onean kokatua.• Taberna salgai. 100m2. Instalazio guztiekin. Prezioanegoziagarria da.

ABADIÑO• ITURRITXO: Logela bakarra, sukalde amerikarra,egongela, komuna eta eskegitokia. Ganbara, garajebikoitza eta trastelekua.• 2 logela, 2 komun, sukalde-jangela, egongela etaeskegitokia. Garajea, trastelekua eta ganbara.Zoragarria.

ATXONDO• 2 logela, komuna, sukaldea balkoiarekin, egongelaeta bainugela. Etxe osoak kanpora ematen du. Berriaematen du.

ZALDIBAR• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela balkoiare-kin. Guztiz berriztatua. Trastelekua.

TXALETAK-BASERRIAK SALGAIURRUTXUA• Baserria, 8 hektareako lursailarekin. Gernika,Durango eta Bizkaiko Balkoiarekin ondo komunikatuta.Prezioa adosteko prest.

DIMA• Baserria salgai. 4.000 m2-ko lursaila. Balzola-ko kobetatik gertu. • Baserria salgai. Hektarea bateko lursaila. Indusi zonaldean.

MALLABIA• TRABAKUA: Baserria. 140m2 solairuko. 20.000 m2-ko lursaila. Durangotik 10 minutura.

OTXANDIO• SEI ADOSATU ERAIKITZEN. 298.000€-tik aurrera.• Guztiz berriztuta dagoen baserria. 3 solairu,sukaldea, egongela – jangela, 2 komun, 3 logela,egongela eta atikoa.

ABADIÑO• MENDIOLA: Bifamiliarra.Eraiki berria. Estreinatzeko.Informazio pertsonalizatua.• Bifamiliarra. 4 logela eta 3 komun. Garajea,trastelekua – txokoa. Lorategia barbakoarekin. Leku onean kokatua.

GARAI• Adosatua salgai. Estreinatzeko. Leku ezin hobeankokatuta.

LUR SAILAK SALGAIIURRETA• 2.000 m2-ko lursaila salgai.Leku zoragarria.Sarbide ona.• 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat egiteko aukera.

LEMOA• 2.800 m2 eta 2.700 m2-ko lursailak eraikitzekobaimenarekin. Prezio interesgarria.

OLETA (OTXANDIO)• 2.300 m2. Fruta-arbolak eta abeletxea ditu.Errekaondoan kokatuta dagoen lursaila.

EUBA• 3000 m2 eta 3.455 m2-ko lursailak. 2 lurzatibakoitzean bifamiliarra eraikitzeko aukerarekin.

AUKERA• LANDAKO: Guztiz jantzita dagoen apartamentua. 2 terraza. Ikuspegiak. Eguzkitsua. Etxe osoak kanporaematen du. Garajea. 216.000€.• ERRETENTXU:(San Franzisko). 3 logela, egongela-jangela. Jantzia. Ganbara. POLITA. 210.350€.• INTXAURRONDO: 75 m2. 2 logela eta 2 komun. 27 m2-ko ganbara. Garaje itxia. Terraza. Eguzkitsua.260.000€.

ETXEBIZITZAK SALGAI• MAÑARIA: BERRIAK. 189.500€-tik aurrera.• DANTZARI: 3 logela. Jantzia. 180.000€-tik aurrera.• MIKELDI: 95 m2. 3 logela, 2 komun, sukaldea etajangela-egongela. 2 terraza. Eguzkitsua. 225.000€.• FRANZISKO IBARRA: 100 m2. 3 logela, 2 komuneta egongela handia. Ganbara eta garaje itxia.Eguzkitsua.• ASKATASUN ETORBIDEA: 124 m2. 4 logela eta 2 komun. Terraza. Ganbara eta garajea.• ETXEBIZITZA IGERILEKUAREKIN: 3 logela eta 2 komun. 2 terraza. Ganbara eta garajea.• MURUETA TORRE: 3 logela eta egongela handia.Ganbara eta garajea. Etxe osoak kanpora ematen du.• OIZ: 3 logela eta egongela. 2 terraza. Igogailua.• TABIRA: 90 m2. 3 logela. Terraza. Etxe osoakkanpora ematen du. Aparkaleku pribatua.• OÑITURRI: 80 m2. Ganbara eta garajea.• HERRIKO GUDARIEN: Pisu altua. 110 m2. 3 logela,2 komun, egongela terrazarekin eta eskegitokia.Ganbara eta garajea.• ANTZO EZTEGIZ: 120 m2. 4 logela eta 3 komun. 2 terraza. Ganbara eta garajea. ARGITSUA.• ERROTARITXUENA: ESTREINATZEKO. ATIKOA. 40 m2-ko 2 terraza. Garaje itxia.• ZEHARKALEA: 70 m2. 3 logela. 198.300€.• MIKELDI: 105 m2. 3 logela, egongela eta sukalde-jangela. 2 terraza. Igogailua. BERRIZTATUA.• MADALENOSTE: 100 m2. 3 logela eta 2 komun.Terraza. Etxe osoak kanpora ematen du. Erdi berria.• SASIKOA: 70 m2. 3 logela. Eguzkitsua. • TABIRA: 4 logela. 2 terraza. Igogailua. Berogailua.Ikuspegi politak.• EZKURDI: 138 m2. 4 logela eta 2 komun. 2 terraza.Berogailua. Igogailua. Ikuspegiak. 342.600€.• ZUMARPARKEA (TABIRA): Erdi berria. 2 logela eta2 komun. Eguzkitsua. Garajea eta trastelekua.• EZKURDI: 70 m2. 1.go solairua. 180.000€.• ALLUITZ: 2 logela eta sukalde-egongela. Eguzki-tsua. Ganbara. Garaje itxia.• PLATERUEN PLAZA: 105 m2. 3 logela eta 2 komun. Eguzkitsua. Ganbara eta garajea. • MATIENA: 100 m2. 3 logela eta 2 komun. Balkoiaeta terraza. 14 m2-ko ganbara.• MATIENA: Solaguren. 2 logela eta egongela.150.000 .

BESTE ZONALDE BATZUK• GARAI: Unifamiliarra. 2.900 m2-ko lursailarekin.• IURRETA: Bixente Kapanaga: 2 logela, egongela etasukalde-jangela. Igogailua. Berria. 210.000€.• IURRETA: Zubiaurre. 2 logela. Igogailua. Polita.213.400€.• MASPE: 3 logela, sukaldea eta egongela. Igogailua. • MAÑARIA: ESTREINATZEKO. 3 logela, sukaldejantzia eta 2 komun. Ganbara eta garajea. 252.000€.• MAÑARIA: 110 m2. 3 logela. Jantzia. Terraza.Igogailua. Etxe osoak kanpora ematen du. 200.000€.• ATXONDO: Landa etxea. 100 m2-ko lorategia.• BERRIZ: 75 m2. 2 logela. BERRIZTATUA. Polita.• BERRIZ: 2 etxebizitza. 260 m2. Igogailua. Terrazaeta 700 m2-ko lursaila.• BERRIZ: Murgoitio: 3 logela eta 2 komun. Ganbaraeta garajea. 239.800€.• ZORNOTZA: ESTREINATZEKO. 3 logela. Terraza.Eskegitokia. Trastelekua eta garajea. 205.000€.• ZALDIBAR: DUPLEXA. Estreinatzeko. Aparkalekua-rekin. 100 m2. 160.460€.• ZALDIBAR: 3 logela. Trasteleku- txokoa. Bizitzensartzeko moduan. EGUZKITSUA. 168.300€. • ZALDIBAR: Txaleta. Lursaila eta igerilekuarekin.

ALOKAIRUAN• DURANGO: (Madalena). Lokala. 800€.• FRAY JUAN de ZUMARRAGA: Lokala. 110 m2.

Page 20: Anboto 435

I 2011ko azaroaren 4a, barikua anboto20

Interneten eta paperean, doan: Erregistratu zaitez, www.anboto.iragarkilaburrak.com webgunean eta jarri zure iragarkia edo bidali mezua hurrengo helbide elektronikora: [email protected]. Nahiago baduzu deitu94-623 25 23. Paperean, ordainduta: Iragarki laburretatik bereiztuta eta lauki batean nabarmenduta. Hainbat prezio eta neurri aukeran. Kontsultatu 94-621 79 02 telefonoan.

Higiezinak

ETXEBIZITZAKSALDU

Olerta-Aramaio (Araba). 5 ur-teko etxebizitza jantzia. 3000m2ko lursaila. 945-450515edo 645738231 telefonotan.

Abadiño. Etxebizitza ia berria.4 urte. 2 logela, 2 komun, su-kaldea (eskegitokia), balkoia,garajea eta trastelekua. Nego-ziagarria. Tel.: 615-00 72 16

Atxondo. 75 m2. 3 logela, su-kaldea, egongela, komuna,balkoia. Oso eguzkitsua. Kan-pora. Kalefazioa. Berriztatutaeta altzairuz hornitua.180.000 euro. 655-73 74 47.

Atxondo. 82 m2. 3 logela, su-kaldea, egongela ederra, komu-na. 2 balkoi. Ganbara eta igo-gailua. Oso eguzkitsua. Kanpo-ra. Berriztatuta eta altzairuzhornitua. Tel.: 628-78 78 35

Berriz. 3 logela, 2 komun, su-kalde berriztua, 2 balkoi, egon-gela handia, ganbara eta garajeitxia. Oso eguzkitsua. Egoeraezin hobean. Tel: 647-77 73 92.

Berriz. 80 m2. Oso kokapenona. Guztiz jantzita. Sukaldea,egongela, komun handia, 2 lo-gela (bat zurezko ganbaratxoa-gaz, balkoiagaz, despentsa txi-kiagaz). Zoru erradiantea. Osoeguzkitsua da. 607-52 24 26.

Durango. Murueta-torren. 90m2. Sukaldea (eskegitokia),egongela, balkoia, 3 logela, 2komun. Guztiz berriztua (ateak,leihoak, horma-armairuak...)eta jantzia, eguzkitsua, bistaeta kokapen ederra. Ganbaraeta garajea. 686-13 89 09.

Durango. 98 m2-ko etxebizi-tza oso eguzkitsua; 3 logela,sukaldea-jangela, bainugelaeta komun leihodunak, 2 terra-za partikular (12 m2 eta 8 m2-koak). Altzariz betea, berogai-luaren galdara jarri berria, hor-mako lau armairu, aluminiozkoleihoak, ateak eta zorua aldatu-ta. Garaje eta igerilekuarekin.Tel.: 655-70 46 84.

Durango. 94 m2 Herriko gu-darien plazan. 3 logela, 2 ko-mun, sukaldea (eskegitokia),egongela ederra, ganbara etagarajea. Kokapen ona, eguzki-tsua eta bista ederra. 330.000euro. Tel.: 615-76 08 01.

Durango. Atiko zoragarria Aldezaharrean. Erabat berriztaturikdago eta jantzita. Gas instala-zioa. Oso argitsua. 659-42 5890. [email protected]

Durango. Atiko zoragarria Aldezaharrean. Eguzkitsua eta bistaederreko terraza handiarekin.Kalefakzioa eta aire egokitua.Igogailurik ez. Zaharberriturikoeraikina. Tel.: 665-94 46 74

Durango. Hiru urte ditu. Bi lo-gela, bi bainugela, egongela,sukaldea eta 90 m2-ko terrazahandia. 28 m2-ko garajea. Tel.:637-41 64 38

Durango. Sasikoa kalean. 3 lo-gela, komuna eta egongela-jangela handia. 2 balkoi. Gasnaturala. Garajea eta ganbara.Tel.: 679-38 23 69

Elorrio. 65 m2 Buzkantz kale-an. 2 logela, komun bat, sukal-de-egongela eta ganbara. Igo-gailua. Kokapen ona, polita etaeguzkitsua. 94-682 12 34.

Elorrio. Babes ofizialeko etxe-bizitza trukatzeko durangokokide baten bila [email protected]

Elorrio. Estreinatzear dagoen162 m2-ko terrazadun atikoa(73 m2). 2 logela, egongela,sukaldea eta 2 bainugela. Igo-gailua. Trastelekua. Kokapenona, eguzkitsua eta bista ona.615-75 59 85 (goizez) eta 636-22 49 02 (arratsaldez).

Elorrio. Erdialdean. 2 logela eta2 bainugela. Tel.: 634-45 72 01

Elorrio. Berria erdialdean. 2 lo-gela, 2 bainugela, sukalde eki-patua. Igogailua. Trastelekua.Aukera ona. Tel.: 657-79 39 93

Mallabia. Baserria eta 20.000m2-ko lur zatia, oso egokia ma-hasti bat jartzeko, salgai. Koka-pen ona. 330.000 euro. Tel.:655-70 26 47 (20:00-22:00bitartean). Hormigoizko es-truktura eta toki oso polita.

Otxandio. Apartamentu jan-tzia. Garaje eta trastelekua.Igogailua. Tel.: 675-71 72 83

Zaldibar. 300 m2-ko baserriaberriztuta. 24.000 m2-ko lur-saila. Oso eguzkitsua. Negozia-garria. Tel.: 625-70 59 97.

EROSI

Durangaldea. Baserria erosikonuke, lursail apur batekin. Ez duinporta zer egoera. Prezioa:250.000 euro. 618-936 214.

ERRENTAN EMAN

Elorrio. Egoera onean. Logela,komuna eta sukalde/egongela.Garajea plaza irekia udal kirol-degian. Tel. 687-74 04 49

Elorrio. Tel.: 695-78 27 86.

ERRENTAN HARTU

Durangaldea. Pisu bila nabildurango, iurreta edo elorrion.Tel.: 603-07 16 26

Durangaldea. Bikote ardura-tsua alokairuko pisu baten biladurango edo inguruetan. Tel.: 617-86 00 55

Zornotza. Etxea errentan hartunahi nuke zornotzan, larrabe-tzun edo bestela durangaldean.Deitu: 665-75 69 38

PISUA KONPARTITUPISU BILA

Durango. Gela baten bila. Ale-maniako neska, 25 urtekoa, etaazarotik durangon lan egingodut. Durangon edo inguruan .Prezioa 300 euro arte (gastuakbarne). [email protected]

PISUKIDE BILA

Durangaldea. Pisua konparti-tzeko lagun bila (emakumeanahiago). Tel.: 688-67 86 90

Berriz. Logela alokagai baserribatean. Estreinatzeko eta lekuparegabean. Nahiago emaku-mea.Tel.: 619-66 58 57.

Durango. Logela bat alokatzenda komun pribatuarekin ibaiza-bal auzunean. 652-86 57 80

Durango. Pisukide bila nabil,Tel.: 605-77 03 57.

Durango. Pisua konpartitzekolagun baten bila nabil. 2 ko-mun, 2 logela, 2 egongela etasukaldea konpartitzeko. Tel.: 650-73 87 24

LOKALAKSALDU

Abadiño. Matiena. 44 m2-kotxoko berria salgai. Beharrezkobaimenekin. Tel.:672-25 80 41

Elorrio. 360 m2-ko pabilioiasalgai industrialdean. Tel.: 634-45 72 01

Elorrio. 950 m2-ko pabilioiasalgai industrialdean. Tel.: 634-45 72 01

GARAJEAKSALDU

Berriz. 42 m2-ko garaje itxiasalgai. Ate automatikoa. Ur etaargi instalazioak iaz eginda. Ko-muna eta bodega txiki bat. Txo-ko txikia sukaldeagaz. 2 edo 3kotxe. Tel.: 615-75 21 36

Durango. Trastelekua Astepeauzunean. 18 m2 eta bi altuera,leihoa eta ate berria. Prezio in-teresgarria. Tel.: 665-70 75 35.

Durango. Itxitako garajeaTronperri kalean, erdialdean.Tel.: 628-78 78 35

Elorrio. Berrio-otxoa kaleangaraje itxia. 658-75 92 64.

Elorrio. Garaje itxia salgai er-dialdean. Tel.: 660-45 87 56.

Otxandio. Garaje itxia salgai.Tel.: 675-71 72 83

ERRENTAN EMAN

Durango. Zabalik dagoen ga-rajea alokatzen da muruetato-rren. Ona eta merkea. Tel.:660-38 59 95 / 660-38 60 43

Durango. Garaje itxia alokagaisan ignazio auzunean. Tel.: 94-681 25 10.

Durango. Montebideon 26m2-ko garaje itxia errentanematen da. 656-76 76 06.

Durango. Antso estegiz kaleangarajea alokagai. 690-18 91 68

Durango. Garaje partzela alo-kagai alluitzen. 669-63 03 12

AUDIOA/ARGAZKIASALDU

Autorako MP3 irratia salgai.Pioneer deh4700mpb irratiasalgai. Erabili gabea. Deitu: 636-27 15 08.

EROSI

Cannon 1000d kamerarenkargadorea erosi. Baten bateksaltzeko badauka, bidali emailbat [email protected] -era.

GAINERAKOAKBidali zure ordenagailua boli-viara. Hondatuta, zaharra edozaborretara bota behar baduzu,jaso, konpondu eta kainabera-ren bitartez bialduko dugu 2.mailako eskoletara. Tel.: 655-71 76 66.

Lana/negozioak

LAN ESKARIAKOSTALARITZA

Durango. 25 urteko neska zer-bitzaria lan bila. Taberna zeinjatetxean lan egiteko prest. La-naldi osoan edo erdian. Kotxea. [email protected].

Durango. Neska gazte euskal-dunak tabernari lanak egitekoprest, astean zehar goiz zeinarratsalde, eta baita astebu-ruetan . Esperientziaduna. In-teresatuak deitu: 615-71 62 32.

Durangaldea. 20 urteko neskaasteburuetan, edozein ordute-gitan, lan egiteko prest. Tel.: 646-82 26 28.

ETXEKO LANAK

Durangaldea . Ordu batzuetangarbitasun lanak egiteko edotaumeak zaintzeko prest.Tel.: 94-681 19 98

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea . Neska euskal-duna, fisioterapian diplomatua.Etxez etxez errehabilitaziotraumatologikoa, neurologi-koa, drenaje linfatikoa, ma-saiak, ... egiten ditut, bakoitza-ren beharretara egokituta. Or-dutegi malgua. 635 74 15 15.

Durangaldea . Neska gazteeuskalduna umeak zaindu edo-ta etxeko lanak egiteko prest.Goiz eta arratsaldez. Gabinetepedagogikoan egon naiz lagun-tzen. Tel.: 648-13 13 27

Durango. Lan bila etxeak gar-bitzeko edo umeak zein pertso-na nagusiak zaintzeko. Tel.: 696-75 35 30

Durango. Pertsona nagusiakzaintzeko lan bila, interna edoexterna modura, orduka zeingauez. Esperientzia asko etaerreferentziekin. 603-95 41 94

Durango. Psikologian lizen-tziatua. Durangoko neska eus-kalduna umeak orduka zaintze-ko prest. Tel.: 646-53 83 90

Durango. Andre euskaldunahaurrak zaindu eta etxeko lanakegiteko prest. 659-08 81 85

Durango. Andre euskaldunapertsona nagusiak, gaixoak,ezinduak... zaintzeko prest.Urte askoko esperientzia.Tel.: 699-74 57 23 (ines)

Durango. Neska euskaldunaumeak zaintzeko, etxea garbi-tzeko zein pertsona nagusiakzaintzeko prest. Kotxearekin.Tel.: 664-14 69 04.

Durango. Emakume ardura-tsuak bere burua eskaintzen duorduka eta externa bezala lanegiteko: umeak zein pertsonanagusiak zaintzeko, etxeak, ta-bernak garbitzeko eta antzeko-etarako. 670 67 46 41 (Juana).

Durango. Neska gaztea, etxekolanak egiteko, umeak zein per-tsona nagusiak zaintzeko prest.Venezuelako neska bat naizbaina euskal herrian guztiz in-tegratua. Esperientzia handiadut umeekin eta pertsona na-gusiekin. Tel.: 667-07 45 34.

Durango. Emakume ardura-tsua pertsona nagusien edoumeen zaintzarako eta garbike-tarako lan bila. Esperientziare-kin. Tel.: 697-12 64 38

Durango. Umeen edo pertsonanagusien zainketarako zeingarbiketa lanetarako lan bila.Jardunaldi osoan, erdian edoorduka. Esperientzia eta errefe-rentziak. Tel.: 638-43 79 01

Durango. Emakume ardura-tsua, esperientzia eta errefe-rentzia onekin pertsona nagu-siak eta umeak zaintzeko etagarbiketa lanetarako prest. In-terna edo externa modura. Or-duka, jardunaldi erdi edo osoan,asteburuetan edo gauez. Pape-rekin. Tel.: 628-00 22 17

Durango. Pertsona nagusiakzaintzeko lan bila, astelehene-tik ostiralera, 13:00etatik20:00etara. Erreferentziaonak. Tel.: 650-61 01 94

Durango. Umeak zein nagu-siak zaintzeko eta garbiketara-ko lan bila. Esperientzia daukat.Orduka, jardunaldi osoan edoerdian. Tel.: 616-30 04 15.

Durango. Neska gazte euskal-duna haurrak zaintzeko prest,goizez zein arratsaldez, haur-hezkuntzako ikasketak buru-tua. Esperientziaduna. Intere-satuak deitu: 615-71 62 32.

Durango. Persona nagusien,umeen edo garbiketa lanen lanbila. Interna, externa edo ordu-ka. Pertsona arduratsua, espe-rientzia eta erreferentziekin.Tel.: 646-10 45 52

Durango. Umeak eta pertsonanagusiak zaintzeko zein garbi-ketarako lan bila. Externa, in-terna edo orduka. Esperientzia.Erreferentziak. 697-12 64 38

Durango. Neska euskaldunaumeak edo pertsona nagusiakzaintzeko prest. 3 urteko espe-rientzia. Pertsona nagusiekinurte bateko esperientzia. Etxe-ko lanetan ere. 3 urtean baka-rrik bizi izan naz. Tel.: 692-70 93 84.

Durango. Emakume ardura-tsua umeak edo pertsona na-gusiak zaintzeko edota garbi-keta lanetarako prest. Internaedo externa. Esperientzia.Erreferentziak. 660-64 20 89

Elorrio. Haur hezkuntzako ira-kaslea durangon, elorrion, ma-

tienan nahiz abadiñon umeakzaintzeko prest. Ordutegia: goi-zez 13:00ak arte, eta arratsal-dean 16:00etatik aurrera.Tel.: 666-19 75 68

Elorrio. Haur hezkuntzakoikaslea arratsaldez umeak zain-tzeko edo tabernan lan egitekoprest. Kotxearekin. 14:30etikaurrera. Tel.: 665-72 52 62.

Iurreta. 51 urteko emakumeeuskalduna lan bila, batez ere,arratsaldez. Ume zaintzan es-perientzia. Tel.: 663-32 84 25

IRAKASKUNTZA

Durangaldea. Psikologo eus-kalduna ikasketarako arazoe-tan laguntzeko prest. Ikasketateknikak era eskaintzen dira.Tel.: 679-38 23 69

Durango. Ingeniaritzako ikas-lea lh, dbh eta batxilergokoikasleei klase partikularrakemoteko prest. 666-20 78 45

Durango. Atzerriko hizkuntzaikasten ari den neska, ingelese-ko edo beste ikasgaietako klasepartikularrak emateko prest.Esperientzia adin desberdinekoumeekin. Klaseak banaka edotaldeka. Etxeko lanak ere egite-ko prest. Tel.: 660252793

Durango. Neska gazte euskal-duna klase partikularrak ema-teko prest. Magisteritzan di-plomatua eta lanean esperien-tzia duena. Interesaturikbazaude deitu ondorengo tele-fonora: 678-86 89 42 (amaia)

Durango. Informatika goi mai-lako zikloko irakaslea, informa-tikako oinarrizko ezagutzak,ofimatika, argazki programak,blogak nola sortu eta abar ira-kasteko eskola partikularrakemateko prest. Presentzialaedo online. Dbh 4. mailara arte-ko ikasleei edozein materiatanerrefortzu eskolak ematekoprest. Kontakturako: [email protected] (edurne)

Durango. Iurretako, durangokozein matienako haurrei/gazteeizuzenduta daude klase partiku-larrak. Neska gazte euskaldu-na. Esperientzia umeak zain-tzen eta baita entrenatzaile be-zala jardunez gazteekin.Euskaraz zein gazteleraz. Ba-naka, binaka zein hirunaka.Tel.: 627-210 570.

Durango. Enpresa ikasketeta-ko ikaslea 1. eta 2. hezkuntzanklase partikularrak ematekoprest. Tel.: 645 731 193.

Durango. Goi mailako ikaske-tak dituen neska euskaldunaklase partikularrak ematekoprest. Tel.: 645-72 03 91

Durango. Neska euskaldunaklase partikularrak ematekoprest. Astean zehar eta baitaasteburuetan ere. Esperientziahandikoa. Tel.:653-71 24 60

Durango. Fisika, matematika,marrazketa teknikoa, kimika,...Fisikan lizentziatua naiz etaklase partikularrak ematen es-perientzia dut. Astelehenetiklarunbatera, goizez 14:00akarte, eta igandeetan egun osoalibre. Tel.: 646-65 65 89

Durango. Sorterriz ingelesaden irakaslea, esperientziadunaeta trinity college certtesolakkualifikatua, ingeleseko klasepartikularrak emateko prest.Hizketaldi pertsonalizatuak.Zzure beharretara egokituta.Banakako klaseak edo taldemurriztuak. Arrazoizko prezio-ak. Tel.: 635-26 62 [email protected]

Durango. Ingeles magisteri-tzan diplomatua, klase partiku-larrak emateko prest. Umeakzaintzeko eta garbiketarakoere. Tel.: 619-20 11 19.

GAINERAKOAK

Abadiño. Arkitekturako ikas-ketak eta aisialdian esperien-

tzia duen neska euskalduna as-teburuetan lan egiteko prest.Arkitektura, sukaldea, taberna,aisialdia, etxeko lanak...Tel.: 659680217

Berriz. Mutil gazte batek bereburua eskaintzen du lorazaintzalanak egiteko. 652-72 38 69.

Bilbo. Negozio txiki eta ertai-netarako kontrol-paneladunweb atari profesionalak. 5 urte-ko esperientziadun programa-tzaile/diseinatzaile gaztea etaeuskalduna. Online dendak,blogak, foroak, katalogoak, di-seinu anitzak, nahi duzuna,nahi duzula! 662 143 692

Durango. Altzarien muntaian,igeltserotzan zein elektrizitatelanetan jarduteko prest. Espe-rientzia. Tel.: 620-02 97 00

Durango. Neska gazte euskal-duna etxeko lanak egin, haurrakzaindu, klase-partikularrakeman, tabernari lanak eginedota garbitzaile lanak egitekoprest. Tel.: 615-71 62 32.

Durango. Neska euskalduna,ega eta first certificated in en-glish tituluak dauzkat, eta far-mazia ikasten ari naiz. Taberna-ren batean lan egiteko, umeakzaintzeko edo klase partikula-rrak emateko prest , arratsal-dez. Tel.: 638-85 78 60.

LAN ESKAINTZAKOSTALARITZA

Elorrio. Sukaldaria behar da ja-tetxe baten. 695-70 05 99.

ETXEKO LANAK

Durango. 40-55 urte ingurukoemakume euskaldun bat nahidugu, umea eskolara eramaneta astean pare bat aldiz etxekolanak egiteko. 650-664 151

Iurreta. Andre euskaldun batenbila gabiltza, umeak eskolaraeraman eta asten pare bat bideretxeko lanak egiteko. Tel.: 677-98 43 06.

PERTSONAK ZAINDU

Durango-Amorebieta. Ema-kume edo neska euskaldunabehar da andra nagusi bat zain-du eta bere eginbeharretan la-guntzeko. Kotxeduna badahobe. Tel.:696257348

Durango. Pertsona euskaldu-na behar da ume bi zaindu,ikastolara eraman eta etxekolanak egiteko. 651-70 96 76

IRAKASKUNTZA

Durangaldea . Batxilergokomarrazketa teknikoko klaseakemateko pertsona bat beharda. Ingenieritzako edota arki-tekturako ikaslea edo lizentzia-tua. Tel.: 655-71 75 27

Araba. Italierako irakaslea.Ezinbestekoa: bertakoa izatea,gidabaimena, esperinetzia. Or-dutegia goizez. Sartu. Erref.:10696. Tel.: 94-620 04 49

Durango. Marrazketa tekniko-rako, algebra eta fisikarako ira-kaslea behar da. 659-84 17 75

GAINERAKOAK

Abadiño. Administrari komer-tziala. Ezinbestekoa: esperien-tzia, ingelesa menperatu, bi-daiatzeko malgutasuna, gida-baimena, autoa. Lanaldi osoa.Sartu. Erref.: 10361. Tel.: 94-620 04 49

Arrasate. Sukalde eta elektro-gailuak saltzen dituen enpresakesperientziadun pertsona batbehar du. Tel.: 635-73 15 73

Durango. Estetizista/masajis-ta. Ezinbestekoa: esperientzia,arduraduna, iniziatiba eta erre-tzailea ez izatea. Lanaldi osoa.Sartu. Erref.: 8766. Tel.: 94-620 04 49.

Durango. Ileapaintzailea. Ezin-

bestekoa: (ofizialak) heziketaeta esperientzia, (laguntzaile-ak) heziketa. Sartu. Erref.:8941. Tel.: 94-620 04 49

Durango. Ileapaintzailea beharda iunik ileapaindegian. Beha-rrezkoa: esperientzia. Euskarazjakitea baloratuko da. Tel.: 94-621 64 91

Durango. Aseguru saltzailea.Ezinbestekoa: esperientzia. La-naldia: osoa zein erdia. Hilekosoldata: 500 euro (lanaldi oso-arengaitik) + komisioak. Sartu.Erref.: 9032. 94-620 04 49

Durango. Azokak eta ospaki-zunak antolatzeko teknikaria.Ezinbestekoa: goi mailako ikas-ketak izatea, EGA, esperientzia,gida baimena eta autoa, ofima-tika, jarrera konprometitua,izaera planifikatua eta dinami-koa, harremanetarako gaitasu-na. Lanaldi erdia. Sartu. Erref.:10347. Tel.: 94-620 04 49

Eibar. Merkataritzako agentea.Ezinbestekoa: esperientzia,DBH. Lanaldia: osoa zatituta.Sartu. Erref.: 9037. Tel.: 94-620 04 49

Elorrio. 1. Mailako ofiziala denileapaintzailea behar da. Ezin-bestekoa durangaldekoa iza-tea. Tel.: 675-71 76 70

Lemoa. Elektromekanikoa.Ezinbestekoa: %33ko minus-balia , heziketa eta esperientzia,gidabaimena, txandaka lan egi-teko malgutasuna. Soldata:18.000 euro urtero. Sartu.Erref.: 10816. 94-620 04 49

Zornotza. Erizaina. Ezinbeste-koa: diplomatua, esperientzia.Urteko soldata gordina:22.000 euro. Sartu. Erref.:7503. Tel.: 94-620 04 49

NEGOZIOAKSALDU

Mañaria. Estanko lizentzia sal-gai. Tel.: 94-681 69 49

ERRENTAN EMAN

Abadiño. Ileapaindegia aloka-gai. Tel.: 94-681 78 80.

LANEKO MATERIALADurango. Bulegoko altzariaksalgai: mahaiak, aulkiak, batzargela.... Egoera oso onean. Deitu656-73 77 79 telefonora.

GAINERAKOAKDurango. Ezkontza, bataio,jaunartze, jairen bat baduzu,www. dj-referee. com edo 699-82 44 39. Poltsiko guztien bal-dintzetara egokituta. Argi etasoinu ekipoak alokatzen ditugu.

Denetarik

SALDU/EROSI2011ko renault clio batenerrubera bi salgai. Llantak txa-pazkoak eta estreinatu barik.Neguko erruberentzakoapro-posak. 90 euro. 667-93 93 70.

Piano elektrikoa salgai. Ya-maha clavinova clp 150 pianoelektrikoa salgai.650-17 22 85edo [email protected].

Ibilgailuak

AUTOAKAutoa salgai. Vw golf tdi 105cvsport edition, ondo zaindutadago,garajean. 650-91 56 58.

Citroen saxo vts 100cv salgai.Tlf: 615-74 63 02

Mitsubishi pajero liberty3.2cc 170cv salgai. Mitsubisipajero liberty 3.2cc 170cv sal-gai. Extra asko. 652738274

Seat ibiza salgai. 1900 tdi sal-gai. 5 urte. 86.000km. 100zaldi. Beltza. 3 ate. Iat-a pasa-tuta. 5000 euro. 66983 87 68

BESTE IBILGAILUAKCarro denda salgai. Raclet

marka, 5 plaza. Oso ondo dago.1.000 eurotan. 610-49 40 55

GAINERAKOAK4 llanta salgai.. Renault clio16v aren txapazko llantak+neumatikoak salgai.195/50/r15 82 v uniroyal rainsport 2 (1000 km). Prezioa:300 euro. Tel.: 652-72 44 15

Aisia/kirola

KIROLAKSALDU

Bizikletarako umeen aulkiasalgai. Ume txikia atzean era-mateko erosoa. Oso gutxi era-bilia. Merkea. 648-63 58 06

GAINERAKOAK

Biodantza ikastaroa. Elorriokolourdesko ama ikastetxean. Or-dutegia: 19:00-21:00. 626-66 12 92. Mentxu

ANIMALIAKSALDU

Asto bat saldu ta beste batoparitu. Batak urte bi ditu bes-teak bi. Landak garbi edukitze-ko egokiak. 616-58 57 88.

Astoa salgai. Urte biko astoarra, etxean jaio eta hazitakoa.Txipa jarrita. Tel.: 650-17 22 85

Astoak salgai. Asto emeaumedun eta astokumeak sal-gai. Telefonoa. 699891096.

Ehizako txakurkumeak sal-gai. Spaniel breton-ak eta se-tterrak. 150 euro. 69571 0068.

Oilasko lumagorriak salgai.Tel.: 94-681 90 85 (20:00eta-tik 21:00etara)

HARTU

Asto bat hartzeko prest nago.Arra edo emea. Oso ondo zain-dua egongo da, [email protected] -era.

GAINERAKOAK

Txakur pasiatzailea. 25 urtekomutil a eta zure txakurra pasia-tzeko prest. 0rdu erdia, 4 euro;ordu bete 7. 647-05 02 69.

MUSIKASALDU

Baxua salgai. Ia berria, funda,kablea eta anplifikadorea(20watio). 200 euro. [email protected]

Gitarra elektrikoa salgai.Epiphone sg special. Berria be-zala. Zorro, anplifikagailu etaafinagailua. 110 euro. Oso poli-ta (beltza). Tel.: 94-620 18 59

Paiste alpha platerrak salgai.Nahiko berriak. Rock crash 16eta 18, full ride 20, eta zildjianzht medium thin 16. Tel.: 607-43 84 03. Cuesta.

EROSI

Cd erreproduktore eta anplifi-kadore bila. 2. eskuko cd erre-produktorea eta anplifikadoreaerosiko nuke. 606-26 62 44.

EMAN

Trikitixako klaseak. Ematenditut. Tel.: 661125647.

Gitarra eskola partikularrakdurangon. Elektrikoa, akusti-koa, rocka... Eskalak, akordeak,erritmoa, ... Tel.: 650-17 22 85.

Familia/etxea

ALTZARIAKHozkailua combi new pol no-frost. 200 euro. 680 59 73 79.

Izozkailu ia berria salgai. 85 li-tro. 100 euro. 94-655 06 04

Txokorako mahaia salgai.Txoko baterako oso egokia. Tel.: 94-681 41 59.

Page 21: Anboto 435

anboto 2011ko azaroaren 4a, barikua A21

trebatzeko ikastaroa, 10:00etatik14:00etara, Pello Añorgareneskutik. Izen-ematea, azaroaren16ra arte, Berbaro elkartean.

ZALDIBAR ›› Eguaztenetan, 19:00etatik21:00etara, Djembe ikastaroa,Gaztetxean. Informazio gehiago,635 455 912 zenbakian.

KONTALARIAIURRETA›› Azaroaren 4an, Ohiana Etxegibel

kontalariaren Ipuin afrikarrak,17:30ean (3-4 urtekoentzat), eta18:00etan (5 urtetik gorakoen-tzako), Ibarretxe kultur etxean.

›› Azaroaren 4an, Samuel Moun-toumnjou-ren Cuentos Malien-ses, 20:00etan, Ibarretxen.

LEHIAKETAELORRIO›› Azaroaren 10era arte eman

daiteke izena Arriola kulturgu-nean antolatu duten 24 OrduDigitalean ikusentzunekolehiaketarako. Azaroaren 11 eta12an da Arriolako film laburlehiaketaren seigarren edizioa.

MUSIKABERRIZ›› Azaroaren 4an, Duo Karma

kubatarren kontzertua,20:00etan, Kultur Etxe zaharrean.

DURANGO›› Azaroaren 4an, Kim salmon

meets kill devil hill + Xabi &Petti taldeen kontzertua,22:00etan, Plateruenean.

›› Azaroaren 5ean, Juan AntonioAroma eta Karmelo Barrueta-beña txistulariei omenaldia.09:30ean, udaletxetik kalejira.11:30ean, Alkate soinua kantarenemanaldia eta harrera omenduei.12:15ean, ekitaldi nagusia, SanAgustin kulturgunean: EuskalHerriko Txistulari Elkartekopresidentearen eskutik jasokodute zilarrezko domina. Ondoren,bazkaria Plateruenean.

›› Azaroaren 10ean, Eñaut Elorrie-ta (Ken7), Kantuaren Kantoiazikloan, 20:00etan, Plateruenean.

ELORRIO›› Azaroaren 11n, Namek Planet

eta Pixontxis, 22:30ean,Ateneoan.

PROIEKZIOADURANGO ›› Azaroaren 9an, Indarkeria

matxistaren aurka zine proiek-zioa, 20:00etan, Plateruenean.

ELORRIO ›› Azaroaren 10ean, Iñaki Otxoa de

Olza mendizalearen bizitzariburuzko La voz de Iñakidokumentala, arratsaldeko19:30ean, Arriolan.

TAILERRABERRIZ›› Azaroaren 4 arte eman daiteke

Kultur Etxean izena, martxoraarteko erromeriako dantzenikastaroan.

IURRETA›› Azaroaren 8 eta 9an, Munduko

Paisaiak ekimenaren barrukodantza tailerra, 18:30etik20:00etara, Ibarretxe kulturetxean. Plaza mugatuak;ezinbeztekoa da izena ematea.

›› Azaroaren 11n, MundukoPaisaiak ekimenaren barrukotrentza egiten eta buruko zapiajartzen ikasteko haurrentzakotailerrak, 17:30etik 19:00etara.19:00etan, gastronomiadastaketa eta dantza herrikoiak,Ibarretxe kultur etxean.

ZINEFORUMABERRIZ ›› Azaroaren 6an, umeentzako

Arthur filmaren emanaldia,11:30ean, Kultur Etxean.

›› Azaroaren 8an, Nacho Reig-ekzuzenduriko Amerikanuakdokumentalaren emanaldia,arratsaldeko 19:30ean, KulturEtxean.

DURANGO ›› Azaroaren 8an, Robert Mulliga-

nen Matar un ruiseñor filmarenemanaldia, 18:30ean, UdalBibliotekan.

ANTZERKIABERRIZ›› Azaroaren 4an, Kukubiltxo-ren

Leihotik mundura antzezlana,18:00etan, Kultur Etxean.

DURANGO›› Azaroaren 11n, Indarkeria

matxistaren antzerki foroa,20:00etan, Plateruenean.

BERBALDIADURANGO›› Azaroaren 4an, Durangoko

Krimenaren Historiako ZentrokoIX. Mahai-Ingurua; Delituarenatarian: Erdi Aroko gizartearembaztertuak, 10:00etan hasita,Etxezarreta jauregian.

DANTZADURANGO›› Azaroaren 6an, Nats Nus Dansa

taldearen En attendant L’inat-tendu, 19:00etan, San Agustinkulturgunean.

ELORRIO›› Azaroaren 4an, Nats Nus Dansa

taldearen En attendant L’inat-tendu, 22:00etan, Arriolan.

ZORNOTZA›› Azaroaren 5an, Nats Nus Dansa

taldearen En attendant L’inat-tendu, 19:00etan, San Agustinkulturgunean.

ERAKUSKETABERRIZ›› Azaroan, Asunción Poza-ren

Zeramika lanak, Kultur Etxean.

IURRETA›› Azaroaren 2tik 16ra, Maliko

liburu, filme, musika etaartisautzari buruzko erakuske-ta; eta Iosu Garai argazkilariarenlana, Ibarretxe kultur etxean.

IKASTAROADURANGO ›› Azaroaren 19an eta 26an,Haurrei ipuinak kontatzen

ANBOTOko agendan ezer iragarri gurabadozu, [email protected] helbideraidatzi edo 94 623 25 23 telefonora deituegiguzu, eguazten eguerdi aurretik.

Azaroaren 4an, Berrizen

DUO KARMA

Doako kontzertua eskainiko dubikote kubatarrak Berrizko kulturetxe zaharrean, 20:00etan hasita,barikuan. Kuba, Brasil, Colombia,Venezuela, Argentina eta Mexikokoeszenatokietan jo duen taldea da1999. ur tean sortu zen Duo Karmahau. Karibeko, Afrikako etaLatinoamerikar erritmoen eraginhandia erakusten dute.

AGENDA

ZINEMA

DURANGO

Zugaza

Sin salidaZuzendaria: John Singleton

barikua 4: 19:00

zapatua 5: 19:30

domeka 6: 22:30

astelehena 7: 22:00

Margin callZuzendaria: J.C. Chandor

barikua 4: 22:00

zapatua 5: 22:30

domeka 6: 19:30

martitzena 8 (ikuslearen

eguna): 20:00

Umeen zinema

EnredadosZuzendaria: Nathan Greno

zapatua 5: 17:00

domeka 6: 17:00

Zineforuma

La voz dormidaZuzendaria: Benito Zambrano

eguena 10: 20:30

ELORRIO

Arriola

Urte berri onamona!Zuzendariak: Telmo Esnal

zapatua 5: 22:30

domeka 6: 20:00

astelehena 7: 20:00

Umeen zinema

Kung fu panda 2Zuzendaria: Jennifer Yuh Nelson

domeka 6: 17:00

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa

BertsolariZuzendaria: Asier Altuna

domeka 6: 20:00

astelehena 7: 20:00

Umeen zinema

Zoo locoZuzendaria: Frank Coraci

domeka 6: 17:30

Zineforuma

El hombre de alladoZuzendaria: Mariano Cohn eta

Gastón Duprat

martitzena 8: 20:00

Page 22: Anboto 435

TELEFONO INTERESGARRIAKSOS Deiak............................112DYA ......................94 620 28 00Gurutze Gorria ....94 681 09 49Osakidetza ............94 600 72 00Ertzaintza ............94 466 93 00Suhiltzaileak ........................112

GARRAIOAK

Euskotren ..............902 54 32 10Bizkaibus ............94 448 40 80Pesa ....................902 10 12 10Continental Auto ....945 286 466

TAXIAK

Abadiño ................946 814 470Matiena ..................606 459 988 Durango Geltokia ....946 811 001Elorrio Geltokia ......946 820 040

J.L. Uriarte ........670 402 002I. Estebez ..........670 678 273

M Galeano..............670 409 330Iurreta ..................946 201 565

Taxi auzunea ......688 618 690

UDALAK

Abadiño ..............94 621 55 30Atxondo ..............94 682 10 09Berriz ....................94 682 45 84Durango ..............94 603 00 00

Elorrio ..................94 658 27 12Garai ....................94 681 63 93Iurreta .................. 94 620 12 00Izurtza ..................94 681 35 48Mallabia ................943 17 14 61Mañaria ................94 681 89 98Otxandio .............. 945 45 00 20Zaldibar ................94 682 70 16

UDALTZAINGOA

Abadiño ..............94 621 55 33Berriz ....................94 682 40 36Durango ..............94 603 00 10Elorrio ..................94 682 02 18Iurreta ..................94 620 08 88

BOTIKAKBarikua, 409:00-09:00 • Mugica (Andra Maria 9 - Durango)09:00-22:00 • Bengoa (Jose Antonio Agirre 1 - Atxondo) Zapatua, 509:00-09:00• Navarro (Artekale, 6, Durango)09:00-13:30• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)• Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)• Sagastizabal (Askatasun Et. 19 - Durango)• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) • Campillo (Montebideo 24- Durango)• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango)• Larrañaga-Balentziaga (Berrio Otxoa 6 - Elorrio)• Urizar (Gabiola 2 - Berriz) 09:00-14:00• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)Domeka, 609:00-09:00• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)09:00-22:00• Jaio-Olabarrieta (Erreka 6 - Elorrio) Astelehena, 709:00-09:00• Sagastizabal (Askatasun Et. 19 - Durango)Martitzena, 809:00-09:00• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)Eguaztena, 909:00-09:00• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)09:00-22:00• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)Eguena, 1009:00-09:00• Campillo (Montebideo 24- Durango)

EGURALDIA

16

20o

12

20o DOMEKA

14

22o ASTELEHENA

12

21o ZAPATUA

8

16o BARIKUA

MARTITZENA

AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)Ezertarako indar barik utzi zaitu albisteak. Lasai,ekaitzaren ostean eguzkia etorriko da.

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)Planeten alineazioa egokia da zuretzako datorrenastean. Aprobetxatu egizue denerik egiteko.

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)Noiz utzi behar diozu besteen kontuetan muturrasartzeari? Lurzoru labainkorrean zabiltza.

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)Punset dixit: “Erronkak baikortasunez ikusiz gero,gauzak hobeto joango dira”.

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)Arrazoia du Truman Capotek: “Porrot guztiak arra-kastari zaporea ematen dioten gozagarriak dira”.

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)Despistatua zarela diote. Ezetz diozu, ez zarela, bai-na zeure baitan badakizu arrazoia daukatela.

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)Egia izateak ez du esan gura sinesgarria izangodenik. Emaiozu zeuk sinesgarritasuna.

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)Osasuna zaindu egin behar duzu. Jan osasuntsu etaegin ariketa apur bat egunero.

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)Inbidia dizutela uste duzu. Baliteke arrazoia izatea,baina badaezpada ez zaitez lepoa hain tente ibili.

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)Bizitzan batzuetan arriskatu beharra dago. Ez bel-durrik izan, eta ahalegindu zaitez.

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)Zortea lagun izan duzu, baina beti ez da horrela izan-go. Kontuz ibili, dirua inbertitzerako orduan.

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)Ibilian egiten da bidea. Orain urrun dagoela dirudi,baina hemendik denbora batera bertan egongo da.

A 2011ko azaroaren 4a, barikua anboto22

[email protected]•Bixente Kapanaga 9, 48215 IurretaZORION AGURRAKD

EN

BO

RA

PA

SA

K

Atzo, 6 kandelatxo amatau ebazanneska polit eta zintzo honi,amorraldi barik eta bizipozez jarraitudaian. Zorionak! Aita-amapontekoeta etxekoen partetik.

Zorionak poxpolin! Gaur 5 urte egindituzulako! Eskerrik asko UxueMinien karameloak ekartzearren;Anbotokoak. Musuak; Anartz etaetxekoak! Ondo ospatu lagunekin!

Lurdesek urteak egin ebazanastelehenean, urriaren 31n.Zorionak! Musu potolo batetxekoen partez!

Zorionak Inge zure hirugarrenurtebetetzean! Musu pila-pila etabesarkada handi bat Danel, aitatxoeta amatxoren partez!

Ixone Buruaga Fernandezekazaroaren 9an 2 urtetxo beteko ditu.Zorionak etxeko guztien partez!Musu handi bat eta betikoalaitasunagaz jarraitu!

Hamabostero, jasotako zorion-agur guztien artean tartabat zotz egingo dugu. Horretara-ko beharrezkoa da bialdutakomezuagaz batera telefonozenbakia emotea.

SO

LUZ

IOA

K

Trigonome-tria funtzio

Mendialdenafarra

Txanpona,dirua

Zati eginez

Lohi

Erretegi

Basokolangile

Eder

* Irudikoplaneta

Zulo

IndotxinakoibaiaZarenhori

Behorraarreske

Biurrun-...,herri nafar

Oztopo

Dotrina

Pl., egoskarimota

Errepika

Nafarroakoudalerria

Hitlerrenjarraitzailea

Sufrearenikurra

Berotegi

Lantoki

Haritzbasoa

.Tantaloa

Internetluzapena

BizitasunikgabeEsako

biztanle

Onik

Lehenengopertsona

KHKODES

SOSABZIKIN

GALANTSSATURNO

HOBIIELMEKONG

ZUILAUNTEAKTA

BISONEZLANTEGI

HARIZTIA

Page 23: Anboto 435

anboto 2011ko azaroaren 4a, barikua P23

Page 24: Anboto 435

435 zk. 2011ko azaroaren 4aanbotokomunikabideak

Egoitza: Bixente Kapanaga kalea, 9 48215-Iurreta (Bizkaia) Tel.: 94 681 65 58 Erredakzioa: 94 623 25 23Publizitatea: 94 621 79 02 [email protected] Lege gordailua: BI-2268/01 ISSN: 1578-7028 Tirada: 10.150 ale

AKUILUAN Markel Onaindia

Jose Luis LizundiaEuskaltzaina

Urkiola SOSAurton, gizaldiz gizaldiUrkiolako santutegiareninguruan egon diren ostatubiak itxi dira. EkaineanGaztañatzena, eta urrianLagunetxea. Orain urtegutxi, errepide ondokoLandajuelena eta antzinakoBurdinkurutze. Beraz, lagungutxiago. Gainbehera otedoa Urkiola? Behin bainogehiagotan goraipatu duguUrkiolako Abadetxea etabertako taldearen ahaleginia bakartiak. Baina orain-goan nor tronpatu da?Bilboko Elizbarrutia? Egia dagaurko euskal herritar askoez direla lehengo euskaldun-fededunak bezalakoak.Baina, Urkiola beste gauzaasko ere bada: paisaiazoragarria ; zortzi-bederatziudalerriko eremuak hartzendituen Parke Naturala;‘Urkiolabasoak’ izeneko 500Ha.tik gorako ondarepublikoa; euskal mendigoi-zale eta txirrindularienerreferentzia nagusietarikoaetab.

Lagunetxea ostaturajoan naizenean, itxita,pobreago aurkitu dutsantutegi ingurua, bakartia-go, Gaztelako herri abando-natuen antzera. Abadiñokoherriarentzat, Durangaldeguztiarentzat, Bizkaiarentzatere, gainbehera hau kezka-garria dela uste dut. Ondo-rioz, Abadiñoko Udalak,Navarro alkatea aurrenengodela arduratu beharko luke;gauza bera, MerindadekoAmankomunazgokolehendakari den Zarrabeitia,izurtzarrak beti izan baitira“urkiolazale”; eta zer esanikez, bizkaitarron ForuAldundia. Ala Gran Viatik ezdira gauzak ondo ikusten,Gipuzkoako PlazatikArantzazu argi diren bezala?Eta zer esan BilbokoGotzaindegiaren erantzuki-zunaz?

Salbatu dezagunUrkiola!

LAUHORTZA

“Euskal Herrian eguraldia dagehien gustatzen zaidana”

ri daude, eta frantsesa zein man-dinga hizkuntzak dira ofizialak,nahiz eta, nire ustez, azken honeksoilik beharko lukeen.

Beraz, 51 urte dira independen-tzia lortu zenutenetik.Antzinako Sudan zen Mali. Fran-tziarrak ailegatzean, lurrak zati-tzen hasi ziren.Indepen-dentziagaz, Sudanizena beste herribatek hartu zue-nez, Mali deituzen; ‘hipopota-mo’ esan guradu, eta askodaude gureh e r r i a n .B a m a k oda hiribu-rua, etakrokodi-loaren ize-na dauka,arrazoi bera-gatik.

Zer duzu gustukoenhemen?Euskal Herrian egural-dia gustatu izan zaitgehien; gu leku osoberokoak gara. Etorrinintzenean, 1998an,hotz handia eta euria egi-ten zuen. Guztia berdezegoen. Orduan Mallor-cako Palman bizi nintzen,eta lagun bati hona etortzenlaguntzeko eskatu nion.Bestalde, hemengo admi-nistrazioak erraztasun gehia-go ematen ditu, Espainiakobeste autonomiekin konpa-ratuz. Herritarrak ere, hasie-ran itxiak izan arren, ezagu-tzerakoan hartu-eman osoonekoak dira.

Zelako herria iruditzen zaizuIurreta?Herri lasaia da, eta oso pozik nagobertan. Ez dut inoiz inogaz arazo-rik izan; ezta bizilagunekin ere:sukaldean sutea izan nuen behin,eta bizilagun denak interesatuziren nire egoeraz. Elkartearenaldetik ere pozik gaude. 2009ansortu zen elkartea, eta dagoene-ko leku bat daukagu biltzeko; elkar-te guztiek ez dute zorte bera bes-te herri batzuetan. Udalean etaKultur Etxean aurpegian irribarrebat dutela hartzen gaituzte, guta-ko batzuek gazteleraz mintzatze-ko arazoak izan arren. Hori osogarrantzitsua eta eskertzekoa da.

Etorri berriei lagunduko diezuemoldatzen, ezta?Gehienek ez dute jakiten gaztele-raz, eta paper kontuetan laguntzendiegu. Gainera, ez dakite nora joanbehar duten ere, eta elkartean ezbadaude ere, laguntzen diegu.

Zelako herria da zuena?Mali herri eskuzabala da; batez ere,kanpotarrekin. 1999tik demokra-zian gaude; 91ra arte diktaduraegon zen, eta estatu kolpearenondoren trantsizioa. 1960 arte,berriz, Frantziaren menpe geun-den. Zerbitzuei dagokienez, ingu-ruko herri hornituena da Mali;azken urteetan asko aurreratu da.Algodoia zen esportatuena, etagaur egun arrozaren alde ari da egi-ten apustua. Izan ere, itsasoa ez,baina ur asko daukagu. Kanalenbidez bideratzen dabiltza gauregun. Urrea ere badaukagu, bai-na meategi guztiak kanpotarrenakdira. Erlijio kontuetan, %90etikgora musulmanak gara, bainaelkarbizitza oso ona da. Etnia uga-

Bederatzi egunetan egitarau mar-dula edukiko duzue...Eguaztenean lehengo eta oraingotresna zein arropak erakutsi geni-tuen. Eguenean pelikula bat eskai-ni eta ondoren berba egiteko tar-tea zabaldu genuen, bakoitzarenikuspuntua jasotzeko. Gaur, bari-kua, Maliren historiaren gainekoipuin-kontalariak izango ditugu.Asteburuan futbol partidak joka-tu behar ziren, baina abenduraatzeratu dira. Azaroaren 8 eta 9an,dantza ikastaroa egingo dugu.Hilaren 10ean antzerkia ere eskai-niko dugu, inmigrazioaren ingu-rukoa. Azaroaren 10ean, ohikojaki eta edarien dastaketa egingodugu, eta ondoren jembea jozdantzatuko gara. Malin sortua dajembea, hemen ‘tinbal’ izenez eza-gutzen duzuena.

Zer azaldu gura duzue antzerkia-gaz?Gutako batzuk hara bueltatzean,hangoak hona etortzeagaz ilusio-natzen dira. Soldatak hain diratxikiak... “Ni hemen hainbeste urtelanean, tituluagaz, hain gutxi ira-bazteko” diote. Ideia hori egin etaguztia abandonatzen dute. Bainaesango bagenie hemen benetanzelan irabazten dugun, beharba-da ez lirateke etorriko. Gero eta gai-tzagoa da lan-baimena lortzea;orain hiru urterako izan daiteke.Bestalde, mediku, kazetari etaantzeko tituludunak Malin gera-tzea komeni zaigula uste dugu.

Zenbat kide zarete elkartean?Orain 86 gara, handik etorritakojende gehiago egon arren. Iurre-tan 23 maliar gaude, eta horieta-tik 14 elkartean. Kide gehienDurangon eta Ermuan dauzkagu.

FFaassooddeenn mmaalliiaarrrreenn eellkkaarrtteeaakk IIuurrrreettaann dduu eeggooiittzzaa,, eettaa MMuunn--dduukkoo ppaaiissaaiiaakk:: lliibbuurruutteeggiiaakk ttooppaalleekkuu eekkiimmeenneekkoo ggoonnbbiiddaa--ttuuaa ddaa.. EEllkkaarrtteekkoo iiddaazzkkaarriiaa ddaa SSoouulleeyymmaannee,, 66 uurrtteeaann IIuurrrree--

ttaann bbiizzii ddeenn 3366 uurrtteekkoo ssoollddaattzzaaiilleeaa.. AAuurrrreettiikk,, HHeerrbbeehheerreeeettaann,, BBeell--ggiikkaann,, FFrraannttzziiaann,, MMaallaaggaann eettaa MMaalllloorrccaakkoo PPaallmmaann bbiizzii iizzaann ddaa..BBiiddaaiiaarriiaa iizzaann eeii ddaa bbeettii,, eettaa bbeerree ppllaannaa bbeesstteellaakkooaa zzeenn aarrrreenn hheemmeenn““hhaarrrraappaattuuttaa”” ddaaggooeellaa ddiioo.. PPoozziikk eettaa llaassaaii bbiizzii ddaa IIuurrrreettaann..

Fasoden elkarteko idazkaria

SouleymaneKonate •

Urte asko dira Mali sorterritik irten zuela, eta hara eta hona ibili ondoren, Iurretan bizi da gaur egun; Fasoden elkarteko kidea da