Ámbito científico tecnolóxico - edu.xunta.gal · PDF filePáxina 3...

Click here to load reader

 • date post

  27-Nov-2018
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ámbito científico tecnolóxico - edu.xunta.gal · PDF filePáxina 3...

 • Educacin secundaria para persoas adultas

  mbito cientfico tecnolxico Educacin a distancia semipresencial

  Mdulo 4 Unidade didctica 1 Nmeros e lxebra

 • Pxina 2 de 44

  ndice

  1. Introducin ................................................................................................................. 3 1.1 Descricin ........................................................................................................................ 3 1.2 Coecementos previos .................................................................................................... 3 1.3 Criterios de avaliacin ..................................................................................................... 3

  2. Secuencia de contidos e actividades ...................................................................... 4 2.1 O conxunto dos nmeros reais .................................................................................... 4

  2.1.1 Nmeros , e ............................................................................................................................................. 4 2.1.2 Nmeros racionais e expresins decimais ......................................................................................................... 4 2.1.3 Nmeros irracionais. Expresin decimal dos nmeros irracionais ..................................................................... 5 2.1.4 Nmeros reais .................................................................................................................................................... 5

  2.2 Intervalos e semirrectas. Diferentes formas de expresin .............................................. 6 2.2.1 Intervalos ............................................................................................................................................................ 6 2.2.2 Semirrectas ........................................................................................................................................................ 8

  2.3 Potencias ......................................................................................................................... 9 2.3.1 Potencias de expoente natural e enteiro .......................................................................................................... 9 2.3.2 Potencias de expoente racional ..................................................................................................................... 10 2.3.3 Radicais ............................................................................................................................................................ 11 2.3.4 Operacins bsicas con radicais ...................................................................................................................... 12

  2.4 Porcentaxes .................................................................................................................. 13 2.4.1 Porcentaxes e nmero ndice ........................................................................................................................... 13 2.4.2 Aumentos e diminucins porcentuais ............................................................................................................... 14 2.4.3 Porcentaxes sucesivas ..................................................................................................................................... 16 2.4.4 Interese simple e interese composto ................................................................................................................ 17

  2.5 Polinomios. Operacins ................................................................................................ 19 2.5.1 Terminoloxa bsica ......................................................................................................................................... 19 2.5.2 Operacins bsicas entre polinomios .............................................................................................................. 20 2.5.3 Divisin por un polinomio x-a. Regra de Ruffini ............................................................................................... 21 2.5.4 Factorizacin de polinomios ............................................................................................................................. 22 2.5.5 Fraccins alxbricas ......................................................................................................................................... 24

  2.6 Resolucin de ecuacins sinxelas de grao superior a dous e sistemas de ecuacins . 26

  3. Actividades finais .................................................................................................... 31 4. Solucionario ............................................................................................................. 34

  4.1 Solucins das actividades propostas ............................................................................ 34 4.2 Solucins das actividades finais .................................................................................... 40

  5. Glosario .................................................................................................................... 42 6. Bibliografa e recursos ........................................................................................... 43 7. Anexo. Licenza de recursos ................................................................................... 44

 • Pxina 3 de 44

  1. Introducin

  1.1 Descricin Nesta unidade podemos distinguir dous bloques, un primeiro bloque dedicado a

  nmeros e outro lxebra.

  Posto que xa coecemos de mdulos anteriores os nmeros naturais , enteiros

  e racionais , nesta unidade estudaremos os nmeros irracionais , que xunto a

  todos os anteriores conforman o conxunto dos nmeros reais . Ademais, aqu

  estudaremos as potencias de expoente enteiro e fraccionario e as porcentaxes.

  No segundo bloque estudaremos conceptos relacionados coa lxebra, os polinomios, a factorizacin, as ecuacins de grao superior a dous e os sistemas de

  ecuacins.

  1.2 Coecementos previos

  Posto que todas e cada unha das unidades de matemticas estn baseadas en

  coecementos progresivos sera interesante lembrar:

  Cales son os nmeros , e .

  Os nmeros decimais exactos e peridicos e como se transforman en fraccins.

  As potencias destes nmeros con expoente enteiro e as sas operacins bsicas.

  As ecuacins de primeiro e segundo grao.

  Os sistemas de ecuacins lineais e o diferentes mtodos de resolucin.

  1.3 Criterios de avaliacin

  Utilizar as propiedades dos nmeros racionais, as races e outros nmeros radicais para operar con eles, utilizando a forma de clculo e a notacin adecuada para

  resolver problemas da vida coti e presentar os resultados coa precisin requirida.

  Utilizar a linguaxe alxbrica para expresar unha propiedade ou relacin dada mediante un enunciado, extraendo a informacin relevante e transformndoa.

  Resolver problemas da vida coti nos que se precise a formulacin e a resolucin de ecuacins de primeiro e segundo grao, e sistemas lineais de das ecuacins

  con das incgnitas, aplicando tcnicas de manipulacin alxbricas, grficas ou

  recursos tecnolxicos e valorar e contrastar os resultados obtidos.

 • Pxina 4 de 44

  2. Secuencia de contidos e actividades

  2.1 O conxunto dos nmeros reais

  2.1.1 Nmeros , e

  Os nmeros naturais son = {1, 2, 3, }.

  Os nmeros enteiros son = { ,3,2,1, 0, 1, 2, 3, }. Como se pode observar, os

  nmeros enteiros son unha ampliacin dos nmeros naturais. Podemos dicir que os

  nmeros naturais son os enteiros positivos. O cero o nico enteiro que non nin

  positivo nin negativo.

  Os nmeros racionais son = ba ; , , 0 .

  Por exemplo, 43 , 2

  12

  = ,

  57 , 3

  412

  = , 050= .

  Como pode observar, todos os nmeros naturais e enteiros son tamn racionais.

  2.1.2 Nmeros racionais e expresins decimais

  Os nmeros decimais exactos son fraccins.

  Actividade resolta

  Exprese 9,23 como fraccin.

  , =100923

  Os nmeros decimais peridicos son fraccins.

  Actividades resoltas

  Exprese 1,2343434...... e 3,2525.... como fraccins.

  = 1,2343434 .

  1000 = 1234,3434

  10 = 12,343434

  990 = 1222 =990

  1222

 • Pxina 5 de 44

  = 3,252525 . 100 = 325,2525

  = 3,2525

  99 = 322 =99

  322

  2.1.3 Nmeros irracionais. Expresin decimal dos nmeros irracionais

  Existen outros nmeros cuxa expresin decimal infinita e ademais non peridica.

  Estes nmeros son coecidos dende a antiga Grecia como nmeros irracionais ,

  posto que para eles, segundo a sa visin matemtica das cousas, eran algo inslito

  e raro.

  Exemplos:

  2, 3, 5, .

  = 3,141592 A relacin entre a lonxitude da circunferencia e o dimetro un dos nmeros irracionais mis importantes. Emprgase frecuentemente en

  matemticas, fsica, enxeera etc.

  = =+2

  511,618033 . o chamado nmero de ouro, proporcin urea,

  divina proporcin e outros mis nomes ao longo da historia. Podemos identificar

  o nmero ureo nas artes, na natureza etc.

  = 2,718281 . o chamado nmero de Euler ou constante de Napier. O seu uso transcendental en leis fsicas, economa, qumica etc.

  2.1.4 Nmeros reais

  O conxunto dos nmeros reais est formado pola unin dos nmeros racionais e os

  nmeros irracionais. Matematicamente queda expresado do seguinte xeito = .

  Actividades propos