Alpens, història

20
Inventari Patrimoni Cultural d' Alpens Memòria tècnica Redacció SOLC Jordi Compte Figueras Marta Homs Caralt Ajuntament d' Alpens Novembre 2006

description

Alpens: geografia, poblament i història - Memòria tècnica de la Diputació de Barcelona 2006 (fragment).

Transcript of Alpens, història

Page 1: Alpens, història

20 i 22 OPC resums A3-A4 7/4/08 15:09 P�gina 2

Inventari Patrimoni Cultural d' Alpens Memòria tècnica Redacció SOLC Jordi Compte FiguerasMarta Homs Caralt Ajuntament d' Alpens Novembre 2006

cortesem
Sello
Page 2: Alpens, història

- 10 -

2 . D I A G N Ò S T I C 2 . 1 M A R C G E O G R À F I C I M E D I F Í S I C

E l m u n i c i p i d ’ A l p e n s e s t à s i t u a t a l l í m i t n o r d d e l a r e g i ó d e l

L l u ç a n è s i o c u p a u n a s u p e r f í c i e d e 1 3 ’ 8 0 q u i l ò m e t r e s

q u a d r a t s , e n u n a z o n a d e t r a n s i c i ó e n t r e l a D e p r e s s i ó C e n t r a l

i e l P r e p i r i n e u . C o m a l a r e s t a d e l L l u ç a n è s , l e s f o r m a c i o n s

r o c o s e s d e l m u n i c i p i s ó n d ’ o r i g e n s e d i m e n t a r i , b à s i c a m e n t

c o n g l o m e r a t s , g r e s o s i m a r g u e s , i e s v a n f o r m a r d u r a n t

l ’ E o c è , q u a n v a s o r g i r l a s e r r a l a d a p i r i n e n c a i e l s s e u s r i u s

d e s e m b o c a v e n e n u n m a r i n t e r i o r , e n e l q u e e s t r o b a v a e l

L l u ç a n è s . A q u e s t s r i u s p o r t a v e n s e d i m e n t s q u e e s v a n

d i p o s i t a r e n e l m a r i n t e r i o r a l l l a r g d e l ’ E o c è i l ’ O l i g o c è f i n s

q u e v a n e m e r g i r f o r m a n t l ’ a c t u a l D e p r e s s i ó C e n t r a l q u e

s ’ e s t é n d e s d e l a p l a n a d e V i c f i n s a l a p l a n a d e L l e i d a .

A l p e n s e s t r o b a v a e n u n e x t r e m d e l m a r i n t e r i o r d e m a n e r a

q u e l a s e v a f o r m a c i ó t a m b é q u e d a a f e c t a d a p e l s d a r r e r s p l e c s

d e l P r e p i r i n e u . E l p l e c m é s m e r i d i o n a l d e l P r e p i r i n e u t é e l

s e u n u c l i e n e l m a s s í s d e l s M u n t s i é s e l l í m i t n a t u r a l e n t r e e l

P r e p i r i n e u i l a D e p r e s s i ó C e n t r a l . E l p l e c d ’ A l p e n s o d e S a n t a

M a r g a r i d a d e V i n y o l e s é s e l m é s s e p t e n t r i o n a l d e l L l u ç a n è s i

e n l l a ç a a l ’ o e s t a m b e l s e c t o r d e B e r g a ( C O R T È S J , S E R R A R :

1 9 9 6 ) .

D i v e r s o s s e r r a t s c r e u e n e l t e r m e m u n i c i p a l d ’ A l p e n s

c o n f e r i n t - l i u n p a i s a t g e m u n t a n y ó s , t o t i q u e e l d e s g a s t p e r

e r o s i ó h a f e t q u e n o s ’ h i t r o b i n r e l l e u s a b r u p t e s s i n ó m é s

a v i a t s u a u s . L a m é s i m p o r t a n t d e l e s f o r m a c i o n s m u n t a n y o s e s

d e l t e r m e m u n i c i p a l é s l a s e r r a d e S a n t a M a r g a r i d a d e

V i n y o l e s a m b u n a a l t u r a m à x i m a d e 1 . 2 2 8 m e t r e s , i o c u p a t o t

l ’ e x t r e m n o r d d e l t e r m e m u n i c i p a l , a c t u a n t c o m a f r o n t e r a

n a t u r a l e n t r e l a p r o v í n c i a d e G i r o n a i l a d e B a r c e l o n a . L a

c o m u n i c a c i ó e n t r e u n a b a n d a i l ’ a l t r a d e l s e r r a t é s

c o m p l i c a d a a l a z o n a d ’ A l p e n s j a q u e l a s e r r a s ’ a l ç a

i m p o n e n t , p e r ò h i h a d i v e r s o s p a s s o s n a t u r a l s : u n a l ’ o e s t a

t r a v é s d e l a v a l l d e l a r i e r a d e M e r l è s i u n e n t r e e l P u i g d o n

Page 3: Alpens, història

- 11 -

( 1 . 2 0 6 m e t r e s ) i e l P u i g C o r n a d o r ( 1 . 2 2 8 m e t r e s ) , e n e l c o l l

d e l e s B r u i x e s , u n a v i a m o l t u t i l i t z a d a a n t i g a m e n t , e n è p o c a

d e t r a g i n e r s i p a s t o r s t r a n s h u m a n t s . E l P u i g d o n c o n s t i t u e i x e l

p u n t m é s e l e v a t d e l t e r m e m u n i c i p a l d ’ A l p e n s , a m b 1 . 2 0 6

m e t r e s i é s p e r t a n t , t a m b é e l p u n t m é s e l e v a t d e l L l u ç a n è s .

N o h i h a c a p a l t r a f o r m a c i ó m u n t a n y o s a a m b g a i r e e n t i t a t e n

t o t e l t e r m e m u n i c i p a l , t o t i q u e e n c a p c a s e l t e r r e n y é s p l a .

M u l t i t u d d e p e t i t s s e r r a t s , c o m e l q u e s e p a r a l a p a r t p r o p e r a

a l n u c l i d e l a r i e r a d e M a t a m o s s e s o d e S o r a , o e l q u e

d e l i m i t a e l t e r m e m u n i c i p a l a l s u d - o e s t , i d e p e t i t e s v a l l s ,

c o m s ó n l e s d e l e s r i e r e s L l u ç a n è s i G a v a r r e s a , c r e u e n e l

t e r m e m u n i c i p a l c o n f e r i n t - l i u n p a i s a t g e m u n t a n y ó s , o c u p a t e n

g r a n p a r t p e r b o s c o s . L ’ a l t i t u d m i t j a n a d e l t e r m e m u n i c i p a l é s

d e 8 5 5 m e t r e s s o b r e e l n i v e l l d e l m a r .

E l s r e c s i r i e r e s d ’ A l p e n s t e n e n u n c a b a l r e l a t i v a m e n t

c o n s i d e r a b l e , t e n i n t e n c o m p t e q u e e s t r o b e n a l e s

c a p ç a l e r e s , a m b p e t i t e s m i n v e s e s t a c i o n a l s , i e s t a n d i v i d i t s

e n d u e s c o n q u e s f l u v i a l s . E l s q u e e s d i r i g e i x e n c a p a l a

c o n c a d e l L l o b r e g a t , o c u p e n p r à c t i c a m e n t t o t e l t e r m e

m u n i c i p a l i t e n e n u n t r a j e c t e m é s l l a r g . E l s q u e a c a b e n

d e s e m b o c a n t a l T e r , b à s i c a m e n t l a r i e r a d e M a t a m o s s e s o d e

S o r a , o c u p e n l ’ e x t r e m n o r d - e s t ( C O R T È S J , S E R R A R : 1 9 9 6 ) .

E l s a f l u e n t s d e l L l o b r e g a t m é s i m p o r t a n t s a A l p e n s s ó n l a

r i e r a G a v a r r e s a i l a r i e r a L l u ç a n è s . L a p r i m e r a n e i x p r o p d e l

n u c l i u r b à i s e g u e i x e n d i r e c c i ó s u d - e s t f i n s a b a n d o n a r e l

t e r m e m u n i c i p a l , a l ’ o e s t d e l C o l o m e r . L a s e g o n a n e i x e n l a

v e s s a n t s u d d e l a s e r r a d e S a n t a M a r g a r i d a d e V i n y o l e s ,

e n c a r a q u e n o t é e n t i t a t f i n s a l a f o n t d e l a L l e n a , p u n t d e s

d e l q u a l d e s c e n d e i x e n d i r e c c i ó s u d , f i n s a b a n d o n a r e l t e r m e

m u n i c i p a l , a l ’ e s t d e l s P l a n s . A q u e s t e s d u e s r i e r e s , l e s m é s

i m p o r t a n t s d e l L l u ç a n è s e x c e p t u a n t l a p e r i f è r i c a r i e r a d e

M e r l è s , t e n e n , p e r t a n t , e l s e u n a i x e m e n t a A l p e n s i c r e u e n e l

L l u ç a n è s f i n s a t r o b a r - s e a l ’ a l t u r a d ’ O l o s t i a b a n d o n a r - l o

e n t r e S a n t F e l i u S a s s e r r a i O r i s t à .

Page 4: Alpens, història

- 12 -

E l p r i n c i p a l a f l u e n t d e l T e r d i n s e l t e r m e m u n i c i p a l d ’ A l p e n s

é s l a r i e r a d e M a t a m o s s e s o d e S o r a , q u e n e i x a l a v e s s a n t

s u d d e l P u i g C o r n a d o r i d e s c e n d e i x , p r i m e r e n d i r e c c i ó s u d i

d e s p r é s e n d i r e c c i ó s u d - e s t , s e p a r a n t e l s t e r m e s m u n i c i p a l s

d ’ A l p e n s i d e l e s L l o s s e s f i n s a e n t r a r a S o r a , a l ’ e x t r e m e s t

d e l t e r m e m u n i c i p a l d ’ A l p e n s .

L a l í n i a d i v i s ò r i a e n t r e l e s d u e s c o n q u e s f l u v i a l s p a s s a

a p r o x i m a d a m e n t p e r l a c a r r e t e r a B P - 4 6 5 4 e n t r e e l s p u n t s

q u i l o m è t r i c s 1 3 i 1 5 , d e s d ’ o n a s c e n d e i x p e r l ’ a n t i c c a m í

r a m a d e r s e g u i n t l a c a r e n a d e l m a s S o l e r f i n s a r r i b a r a l s e r r a t

d e l e s B r u i x e s i d e i x a r e l t e r m e m u n i c i p a l .

P a i s a t g í s t i c a m e n t , e l t e r m e m u n i c i p a l e s t à d o m i n a t p e r

b o s c o s d e t i p u s p r e p i r i n e n c j a q u e e l r e l l e u n o m é s p e r m e t e l

c o n r e u e n a l g u n e s z o n e s . A m b d a d e s d e 1 9 9 9 , h i h a v i a 5 7

h e c t à r e e s d e t e r r e s l l a u r a d e s i 1 2 7 d e p a s t u r e s p e r m a n e n t s

p e r 7 7 5 h e c t à r e e s d e t e r r e n y f o r e s t a l . E n a q u e s t s e n t i t é s

i m p o r t a n t r e m a r c a r l a g r a n d i f e r è n c i a e x i s t e n t e n t r e e l

p a i s a t g e d e p r i n c i p i s d e s e g l e X X i l ’ a c t u a l , j a q u e e n

f o t o g r a f i e s a n t i g u e s e s p o t o b s e r v a r c o m e s p a i s a r a o c u p a t s

t o t a l m e n t p e r b o s c , e r e n o c u p a t s p e r c o n r e u i p a s t u r e s e n

p a r t t a m b é p e r l a s o b r e e x p l o t a c i ó q u e e s v a f e r d e l s b o s c o s

d e l a z o n a . E l s b o s c o s , q u e o r i g i n a l m e n t e r e n d e r o u r e

m a r t i n e n c , a l z i n a i b o i x , h a n e s t a t s u b s t i t u ï t s e n a l g u n e s

z o n e s p e l s b o s c o s d e p i r o i g ( P i n u s s y l v e s t r i s ) a c a u s a d e

l ’ e x p l o t a c i ó a c c e n t u a d a d e l e s r o u r e d e s . A q u e s t s b o s c o s , t a n t

e l s d e p i r o i g c o m e l s d e r o u r e m a r t i n e n c ( Q u e r c u s h u m i l i s ) ,

g e n e r a l m e n t n o s ó n g a i r e e s p e s s o s i p r e s e n t e n u n s o t a b o s c

p o b r e . T a m b é e s t r o b e n , r e s i d u a l m e n t , b o s c o s d e r i b e r a , q u e

o r i g i n a l m e n t e r e n d e s a l z e s , o m s o à l b e r s , p e r ò q u e o b é

s ’ h a n s u b s t i t u ï t p e r e s p è c i e s a m b m é s r e n d i m e n t c o m e l s

p o l l a n c r e s o e s t r o b e n m o l t m a l m e s o s . ( D a d e s m u n i c i p a l s d e l

p r o g r a m a H E R M E S ) ( A A D D : 2 0 0 5 ) .

Page 5: Alpens, història

- 13 -

U n a l t r e a s p e c t e i m p o r t a n t d e l a f l o r a d ’ A l p e n s s ó n e l s b o l e t s

q u e h i a p a r e i x e n , s o b r e t o t a l a t a r d o r . A l s b o s c o s h i c r e i x e n

m u l t i t u d d ’ e s p è c i e s , d e s t a c a n t - h i e n t r e l e s c o m e s t i b l e s e l

r o v e l l ó , e l f r e d o l i c , e l c a m a g r o c o r o s s i n y o l d e p i i l a l l e n e g a ,

c o n e g u d a e n a q u e s t a r e g i ó c o m “ b r o m o s a ” .

L a f a u n a q u e h a b i t a a A l p e n s é s f o r ç a v a r i a d a . E s p o d e n

o b s e r v a r u n a g r a n v a r i e t a t d ’ a u s , d e s d e l e s m é s c o m u n e s

m e r l e s , p a r d a l s , p i n s a n s , m u s s o l s , e n g a n y a p a s t o r s ,

m a l l e r e n g u e s , c o r b s , t ó r t o r e s , o r e n e t e s , c u c u t s , p i t - r o i g s o

a l i g o t s c o m u n s f i n s a e s p è c i e s m é s s i n g u l a r s i d i f í c i l s

d ’ o b s e r v a r c o m l ’ à g u i l a m a r c e n c a . T o t i a i x í c a l t e n i r e n

c o m p t e q u e l a m a j o r i a d ’ a q u e s t e s e s p è c i e s m i g r e n p r o v o c a n t

q u e l a s e v a e s t a d a d i n s e l t e r m e m u n i c i p a l s i g u i e s t a c i o n a l .

D e m a m í f e r s t a m b é n ’ h i h a f o r ç a v a r i e t a t , e s s e n t l e s e s p è c i e s

m é s c o m u n e s e l c o n i l l , l a l l e b r e , l ’ e s q u i r o l c o m ú , l a g u i n e u ,

e l s e n g l a r , e l t e i x ó , l a m o s t e l a o l a f a g i n a , a m é s d ’ u n a g r a n

v a r i e t a t d e p e t i t s m a m í f e r s .

P e l q u e f a a l s r è p t i l s , e s p o d e n o b s e r v a r d i v e r s e s e s p è c i e s

d e l l a n g a r d a i x o s , s a r g a n t a n e s i s e r p s , e n t r e e l s q u e d e s t a c a

l a s e r p d e c o l l a r e t j a q u e e n l ’ à r e a d e l L l u ç a n è s n o m é s e s

t r o b a a A l p e n s .

A o n e s c o n c e n t r a m a j o r d i v e r s i t a t t a n t d e f a u n a c o m d e f l o r a

é s a l v o l t a n t d e l s c u r s o s d ’ a i g u a a o n e s p o t o b s e r v a r g r a n

v a r i e t a t d ’ a m f i b i s i p e i x o s . É s i m p o r t a n t r e m a r c a r q u e s i b é

e n l a m a j o r i a d e l s c u r s o s f l u v i a l s d e l L l u ç a n è s s ’ h a n

s u b s t i t u ï t l e s e s p è c i e s a u t ò c t o n e s p e r d ’ a l t r e s f o r a n i e s , e n

a l g u n e s z o n e s d ’ A l p e n s e n c a r a e s p o t o b s e r v a r f a u n a

a u t ò c t o n a . E n t r e e l s p e i x o s q u e p o d e m t r o b a r e n a i g ü e s

a l p e n s i n e s d e s t a q u e n e l b a r b r o i g , e l b a r b c u a - r o i g , l a b a g r a

c o m u n a , e l g o b i , l a t r u i t a c o m u n a o l a m é s e x c e p c i o n a l t r u i t a

a r c – i r i s , i e n t r e e l s a m f i b i s s ’ h i c o m p t e n d i v e r s e s e s p è c i e s

d e g r a n o t e s i g r i p a u s ( O R D E I X : 2 0 0 0 ) .

Page 6: Alpens, història

- 14 -

2 . 2 P O B L A M E N T , E S T R U C T U R A E C O N Ò M I C A I C O M U N I C A C I O N S

E l m u n i c i p i d ’ A l p e n s t é , s e g o n s d a d e s d e l ’ 1 d e g e n e r d e

2 0 0 6 , 3 0 7 h a b i t a n t s , e l q u e d ó n a u n a d e n s i t a t d e 2 2 ’ 2

h a b i t a n t s p e r q u i l ò m e t r e q u a d r a t . T é u n ú n i c n u c l i d e

p o b l a c i ó , s i t u a t a l s e c t o r c e n t r a l d e l t e r m e m u n i c i p a l . L a

p o b l a c i ó p e r t a n t e s c o n c e n t r a a l n u c l i u r b à j a q u e l a m a j o r i a

d e l e s m a s i e s d i s s e m i n a d e s t e n e n u n ú s e s p o r à d i c . D e l a

q u i n z e n a l l a r g a d e m a s i e s q u e h i h a r e p a r t i d e s p e l t e r m e

m u n i c i p a l , n o m é s u n a t e r c e r a p a r t e s t à h a b i t a d a

h a b i t u a l m e n t . L a r e s t a d e m a s i e s e s d i v i d e i x e n e n t r e l e s q u e

e s t a n a b a n d o n a d e s , l e s q u e s ’ u t i l i t z e n c o m a s e g o n a

r e s i d è n c i a , i e n l e s q u e s ’ h i r e a l i t z a t u r i s m e r u r a l . D i n s d e l

n u c l i , p e r ò , t a m b é t r o b e m u n a i m p o r t a n t q u a n t i t a t d ’ i m m o b l e s

d e s t i n a t s a s e g o n a r e s i d è n c i a ( D a d e s m u n i c i p a l s d e l p r o g r a m a

H E R M E S ) .

P a r r o q u i a l m e n t e l t e r m e m u n i c i p a l e s t a v a d i v i d i t e n d o s . L a

m e i t a t n o r d f o r m a v a p a r t d e l a p a r r ò q u i a d e S a n t P e r e d e

S e r r a l l o n g a i i n c l o ï a l ’ e s g l é s i a q u e l i d ó n a n o m i d i v e r s e s

m a s i e s . L a r e s t a d e l t e r m e m u n i c i p a l , e n c a n v i , f o r m a v a p a r t

d e l a p a r r ò q u i a d e S a n t a M a r i a d ’ A l p e n s . A c t u a l m e n t t o t e l

t e r m e m u n i c i p a l s ’ i n s c r i u d i n s d e l a p a r r ò q u i a d e S a n t a M a r i a

d ’ A l p e n s , e l s l í m i t s d e l a q u a l t r a v e s s e n e l t e r m e m u n i c i p a l a l

s u d , e n g l o b a n t t a m b é d i v e r s e s m a s i e s d e l v e í m u n i c i p i d e

L l u ç à .

A l n u c l i u r b à d ’ A l p e n s s ’ h i t r o b e n e l s p r i n c i p a l s s e r v e i s d e l

m u n i c i p i , c o m l ’ A j u n t a m e n t , e l c o n s u l t o r i m è d i c q u e f u n c i o n a

d o s d i e s s e t m a n a l m e n t o l ’ e s c o l a d e p r i m à r i a . P e l q u e f a a

l ’ e d u c a c i ó s e c u n d à r i a , e l j o v e n t d e l p o b l e a c u d e i x a S a n t

Q u i r z e d e B e s o r a p e r a r e a l i t z a r l ’ E S O i a P r a t s d e L l u ç a n è s

p e r a l B a t x i l l e r a t . E l t r a n s p o r t p ú b l i c é s i n e x i s t e n t i n o m é s h i

h a e l s e r v e i d e t r a n s p o r t e s c o l a r q u e p o r t a e l s j o v e s d ’ A l p e n s

a S a n t Q u i r z e d e B e s o r a i a P r a t s d e L l u ç a n è s . A l p e n s n o

c o m p t a a m b t e l e c e n t r e n i b i b l i o t e c a r e g u l a r p e r ò e s t à e n

p r o c é s l a u b i c a c i ó d ’ u n b i b l i o - a c c é s p e r m a n e n t .

Page 7: Alpens, història

- 15 -

L ’ a c t i v i t a t e c o n ò m i c a d ’ A l p e n s n o e s t à s u s t e n t a d a e n u n ú n i c

s e c t o r s i n ó q u e e s v e r t e b r a p r i n c i p a l m e n t a t r a v é s d e l a

i n d ú s t r i a , o r i e n t a d a a l s e c t o r a l i m e n t a r i i a l t è x t i l , i e l s

s e r v e i s , a m b u n p e s m e n o r d e l ’ a g r i c u l t u r a , l a r a m a d e r i a i l a

c o n s t r u c c i ó . C a l d i r , p e r ò q u e u n a b o n a p a r t d e l a p o b l a c i ó

t r e b a l l a f o r a d ’ A l p e n s . A m b d a d e s d e 2 0 0 1 , p r à c t i c a m e n t d u e s

t e r c e r e s p a r t s d e p o b l a c i ó r e s i d e n t a c t i v a t r e b a l l a v a f o r a d e l

m u n i c i p i ( D a d e s m u n i c i p a l s d e l p r o g r a m a H E R M E S ) .

L ’ a g r i c u l t u r a i l a r a m a d e r i a t e n e n u n p a p e r i m p o r t a n t e n

l ’ e c o n o m i a d e l m u n i c i p i . H i a b u n d e n l e s e x p l o t a c i o n s d e

v a q u e s d e c r i a , e n c a r a q u e t a m b é h i h a n e x p l o t a c i o n s d e

p o r c s i a v i r a m . U n a p a r t d e l s c a m p s d e c o n r e u e s d e d i q u e n a

l a p r o d u c c i ó d e m e n j a r p e r a q u e s t b e s t i a r , a t r a v é s d e l

c o n r e u d e l f a r r a t g e o a t r a v é s d e l e s p a s t u r e s , q u e e s v a n

a m p l i a n t e n e x t e n s i ó a n y r e r e a n y . T o t i a i x í e l c e r e a l t a m b é

e s c u l t i v a e n e l s c o n r e u s d e l t e r m e m u n i c i p a l ( D a d e s

m u n i c i p a l s d e l p r o g r a m a H E R M E S ) .

L a i n d ú s t r i a e s p o t d i v i d i r e n a c t i v i t a t s d e c a i r e f a m i l i a r i

i n d ú s t r i e s d e d i m e n s i o n s m i t j a n e s , c o m é s e l c a s d e S A T I

d e d i c a d a a l t è x t i l o E m b o t i t s C r u e l l s d e d i c a d a a l s p r o d u c t e s

a l i m e n t a r i s .

L ’ à r e a d e s e r v e i s d e l m u n i c i p i e s t à v e r t e b r a d a a t r a v é s d e l

t u r i s m e r u r a l i l a r e s t a u r a c i ó . E n e l p r i m e r c a m p n o m é s h i h a

u n a m a s i a o n s ’ o f e r e i x a q u e s t s e r v e i , e l V i l a r , a m b c a p a c i t a t

d e 1 0 p l a c e s . E n e l c a m p d e l a r e s t a u r a c i ó , e n e l q u e e s

g e n e r e n m é s l l o c s d e t r e b a l l q u e e n e l t u r i s m e r u r a l , A l p e n s

c o m p t a a m b 2 e s t a b l i m e n t s , l a F o n d a , s i t u a d a a l c a r r e r d e l a

P l a c e t a i e l C a s i n o , u b i c a t a t o c a r d e l a c a r r e t e r a B P - 4 6 5 4 , i

a o n h i h a u n a s a l a d e t e a t r e .

A l p e n s é s l i m í t r o f a m b 5 m u n i c i p i s , 2 d e l s q u a l s f o r m e n p a r t

d e l L l u ç a n è s . L i m i t a a m b e l s t e r m e s m u n i c i p a l s d e L l u ç à a l

s u d i a l s u d - o e s t , a m b S a n t A g u s t í d e L l u ç a n è s a l s u d - e s t ,

Page 8: Alpens, història

- 16 -

a m b S o r a a l ’ o e s t , a m b l e s L l o s s e s ( p e r t a n y e n t a l a c o m a r c a

d e l R i p o l l è s i a l a p r o v í n c i a d e G i r o n a ) a l n o r d i a m b B o r r e d à

( p e r t a n y e n t a l a c o m a r c a d e l B e r g u e d à ) a l n o r d - o e s t .

P e l t e r m e m u n i c i p a l h i c r e u a u n a ú n i c a c a r r e t e r a a s f a l t a d a , l a

B P - 4 6 5 4 , q u e c o m u n i c a S a n t Q u i r z e d e B e s o r a a m b B e r g a

p a s s a n t p e r S a n t A g u s t í d e L l u ç a n è s , A l p e n s i B o r r e d à .

L ’ a l t r a v i a i m p o r t a n t d e l m u n i c i p i é s l a p i s t a f o r e s t a l q u e

c o m u n i c a A l p e n s a m b S a n t a E u l à l i a d e P u i g - o r i o l , e n t e r m e

m u n i c i p a l d e L l u ç à i q u e s e g u e i x e n g r a n p a r t l ’ a n t i c t r a ç a t

d e l c a m í r a m a d e r i e l G R - 1 . A q u e s t a p i s t a , t r a n s i t a b l e p e r

q u a l s e v o l t i p u s d e v e h i c l e , é s e n a l g u n s c a s o s l a m a n e r a m é s

r à p i d a i c ò m o d e q u e t e n e n e l s h a b i t a n t s d ’ A l p e n s p e r a r r i b a r

a l L l u ç a n è s c e n t r a l . C a l r e m a r c a r q u e e l m a n t e n i m e n t d e l a

p i s t a e s f a d e s d e l C o n s e l l C o m a r c a l d ’ O s o n a , j a q u e e s

t r a c t a d ’ u n a p i s t a q u e u n e i x d o s n u c l i s q u e n o e s t a n u n i t s p e r

a s f a l t .

L e s a l t r e s v i e s d e c o m u n i c a c i ó p e r a u t o m ò b i l q u e e s t r o b e n

e n e l t e r m e m u n i c i p a l s ó n o b é c a m i n s v e ï n a l s q u e

c o n d u e i x e n a l e s m a s i e s o b é p i s t e s f o r e s t a l s . A l g u n e s

d ’ a q u e s t e s p i s t e s f o r e s t a l s s ó n t r a n s i t a b l e s e n a u t o m ò b i l p e l s

a r r a n j a m e n t s q u e s ’ h a n f e t d i n s e l m a r c d e l P l a d e P r e v e n c i ó

d ’ I n c e n d i s j a q u e e l s e u ú s é s p o c h a b i t u a l .

P e l q u e f a a l s e n d e r i s m e , p a s s e n d i n s e l t e r m e m u n i c i p a l e l

G R - 1 q u e t é u n p e t i t t r a m e n t r e e l G r a e l l i e l n u c l i u r b à , i e l

P R - 5 0 q u e s e g u e i x l a c a r e n a d e S a n t P e r e d e S e r r a l l o n g a i e l

P u i g d o n i t r a v e s s a e l t e r m e m u n i c i p a l d ’ o e s t a e s t a l ’ e x t r e m

n o r d . T a m b é e s p o t r e c ó r r e r , a m b d i f i c u l t a t s , e l t r a ç a t d e l s

a n t i c s c a m i n s r a m a d e r s o c a m i n a r p e r u n a d e l e s r u t e s q u e

t r a n s c o r r e n p e l s v o l t a n t s d ’ A l p e n s d e s c r i t e s e n u n t r í p t i c

e d i t a t r e c e n t m e n t p e r l ’ A j u n t a m e n t .

Page 9: Alpens, història

- 17 -

2 . 3 S Í N T E S I H I S T Ò R I C A

M a r c G e n e r a l

E l L l u ç a n è s e s d e v é u n t e r r i t o r i a m b s i g n i f i c a t e s t r a t è g i c i

p o l í t i c a f i n a l s d e l s e g l e V I I I . A l e s h o r e s , e l L l u ç a n è s , a

l ’ i g u a l d e l e s t e r r e s c i r c u m d a n t s , e r a u n a t e r r a p r à c t i c a m e n t

d e s p o b l a d a i s e n s e c a p t i p u s d ’ o r g a n i t z a c i ó f e f a e n t . A q u e s t a

s i t u a c i ó e r a p r o d u ï d a p e r l a d e s i n t e g r a c i ó d e l a s o c i e t a t

h i s p a n o g o d a i a g r e u j a d a p e r l e s r e p e t i d e s i n c u r s i o n s

s a r r a ï n e s q u e a f e c t a v e n e l t e r r i t o r i a r r i b a n t a p a r t i r d e l 7 2 0 a

o c u p a r e l s P i r i n e u s i l e s t e r r e s d e l a S e p t i m a n i a ( C O R T È S I

S E R R A : 1 9 9 6 ) .

L a m o n a r q u i a c a r o l í n g i a n o v a t a r d a r a o r g a n i t z a r - s e p e r

d o n a r r e s p o s t a a a q u e s t s a t a c s , r e c u p e r a r l e s t e r r e s , f r e n a r

l e s r à t z i e s s a r r a ï n e s i e s t a b l i r l í n i e s f r o n t e r e r e s . E l L l u ç a n è s

e s t r o b à i m p l i c a t e n l ’ e s c e n a r i d e l a p r e p a r a c i ó d ’ a q u e s t a

c o n q u e s t a c u r o s a m e n t o r g a n i t z a d a .

L a r e p o b l a c i ó i l a c o n s e g ü e n t d e f e n s a e s v a c o n s o l i d a r e n

t e m p s d e G u i f r é e l P i l ó s , v a p e r m e t r e e l t r a n s v a s a m e n t d e l a

p o b l a c i ó d e s d e l e s z o n e s m u n t a n y o s e s c a p a l e s p l a n e s

f è r t i l s . A l c o m p t a t d ’ O s o n a l a r e p o b l a c i ó f o u o b r a d e p a g e s o s

i r a m a d e r s p r o c e d e n t s d e l a C e r d a n y a . A l L l u ç a n è s , l a

p o b l a c i ó t e n i a u n a d o b l e v i a d ’ e n t r a d a , p e r l a v a l l d e l a r i e r a

d e M e r l è s i p e r l a v a l l d e R i b e s i l a v a l l d e l ’ I l l e t , b a i x a n t l a

v a l l d e l T e r i e n d i n s a n t - s e a l ’ i n t e r f l u v i o c u p a n t e l t e r r i t o r i d e

n o r d a s u d : S o r a , S a n t A g u s t í d e L l u ç a n è s , A l p e n s , S a n t B o i

d e L l u ç a n è s , L l u ç à , P r a t s , O l o s t , O r i s t à , e t c . A l s e g l e I X e s

t r o b e n p r o v e s d e q u e e l t e r r i t o r i j a e s t a v a o c u p a t .

M a r c E s p e c í f i c

E l n a i x e m e n t d ’ A l p e n s , s e g o n s u n e s t u d i s o b r e l a c o n f i g u r a c i ó

d e l n u c l i d e l p o b l e r e a l i t z a t p e r F . X . S a b a r t é s , r e s p o n d r i a a l

f e t d e t r o b a r - s e e n e l c r e u a m e n t d e d u e s a n t i g u e s c a r r e r a d e s

Page 10: Alpens, història

- 18 -

q u e s o l c a v e n e l t e r r i t o r i : l ’ u n a p r o v e n i a d e L l u ç à p a s s a n t p e r

l a V i l a i e l G r a e l l i e n t r a v a a l n u c l i p e l c a r r e r d e B a i x i e l

c a r r e r G r a e l l ; i l ’ a l t r a p r o c e d e n t d e l ’ A l o u d e S a n t A g u s t í d e

L l u ç a n è s , p a s s a n t l a d e s a p a r e g u d a m a s i a d e P e d r e s N e g r e s ,

e l C o l o m e r , l a V a l l i p u j a n t p e l c a r r e r P l a n e s f i n s a c o n f l u i r a

l ’ e s p l a n a d a d e l d a v a n t d e l ’ e s g l é s i a p a r r o q u i a l , l l o c o n v a

n é i x e r l a p r i m i t i v a s a g r e r a ( P L A N E S : 1 9 9 9 ) .

A d m i n i s t r a t i v a m e n t p e r t a n y i a a l c o m t a t d ’ O s o n a q u e

a r t i c u l a v a i c o n s o l i d a v a l ’ o c u p a c i ó d e l t e r r i t o r i a t r a v é s d e l a

c o n s t r u c c i ó d e c a s t e l l s i e s g l é s i e s q u e s ó n b o n s i n d i c a d o r s

d ’ a q u e s t t i p u s d ’ o c u p a c i ó . T o t e l t e r m e p e r t a n y i a a l a

d e m a r c a c i ó d e l c a s t e l l d e l a G u à r d i a d e R i p o l l , p r o p d e l

s a n t u a r i d e S a n t a M a r g a r i d a d e V i n y o l e s ( a c t u a l t e r m e d e l e s

L l o s s e s ) i e s t a v a f o r m a t , e n t r e a l t r e s , p e r l e s p a r r ò q u i e s d e

S a n t a M a r i a d ’ A l p e n s i d e S a n t P e r e d e V i l a l l o n g a

L ’ e s g l é s i a d e S a n t a M a r i a d ’ A l p e n s e s t r o b a e s m e n t a d a a

f i n a l s d e l s e g l e X c o m a “ S a n c t a M a r i a ( 9 8 8 ) ” ( B O L Ò S : 2 0 0 1 ) .

E s t r o b a v a s i t u a d a d i n s l ’ a n t i c t e r m e d e l c a s t e l l d e l a G u à r d i a

d e R i p o l l i d e s d e l s s e u s i n i c i s d e g u é s e r p a r r ò q u i a , j a q u e

f i g u r a e n d o s l l i s t a t s d e p a r r ò q u i e s d e l b i s b a t d e V i c a n t e r i o r s

a l ’ a n y 1 1 5 4 , c a t e g o r i a q u e c o n s e r v a e n c a r a a c t u a l m e n t .

L ’ e s g l é s i a e s t r o b a d o c u m e n t a d a l ’ a n y 1 0 7 4 , q u a n e l n o b l e

F o l c l l e g à a l m o n e s t i r d e R i p o l l u n m a s s i t u a t a l a p a r r ò q u i a

d e “ S a n c t a M a r i a d e P i n t o s ” . E l m o n e s t i r , j a d e b o n p r i n c i p i e l

s e n y o r a l o d i a l m é s i m p o r t a n t d e l t e r m e , n ’ e s d e v i n g u é s e n y o r

t o t a l q u a n l ’ a b a t R a m o n d e S a v a r r é s a d q u i r í e l 1 3 6 3 l a

j u r i s d i c c i ó d e t o t e l t e r m e d e l c a s t e l l d e l a G u à r d i a a m b l e s

s e v e s n o u p a r r ò q u i e s , e l q u a l f o u c e d i t c o m a d o t a c i ó d e l

m o n j o c e l l e r e r d e R i p o l l ( A A D D : 1 9 9 3 ) .

T a m b é e s t r o b a S a n t P e r e d e S e r r a l l o n g a , u n a p a r r ò q u i a r u r a l

e s m e n t a d a j a e l 9 5 1 , a m b e l n o m d e “ S a n c t i P e t r i ” ( B O L Ò S :

2 0 0 1 ) . L ’ e s g l é s i a d e S a n t P e r e d e S e r r a l l o n g a , q u e a l m e n y s

f i n s a l s e g l e X I I I e r a a n o m e n a d a d e V i l a l l o n g a e s t r o b a v a

d i n s l ’ a n t i c t e r m e d e l c a s t e l l d e l a G u à r d i a , a l a c o m a r c a d e l

Page 11: Alpens, història

- 19 -

R i p o l l è s , a l l l o c a n o m e n a t V i l a l l o n g a . E l l l o c d e V i l a l l o n g a

a p a r e i x d o c u m e n t a t e l s a n y s 9 3 8 i 9 8 2 c o m a f r o n t a c i ó d e l a

p r o p i e t a t d e M a t a m a l a q u e p o s s e ï a e l m o n e s t i r d e R i p o l l , j a

q u e e n t r e l e s f i t e s d e l ’ a l o u a p a r e i x l a d e l a p o r t e l l a d e

V i l a l l o n g a ; m é s t a r d , e n t r e e l s s e g l e s X I I I i X I V e l n o m d e

V i l a l l o n g a f o u s u b s t i t u ï t p e l d e S e r r a l l o n g a , n o m t a m b é d ’ u n

m a s p r o p e r a l ’ e s g l é s i a – S e r r a l l o n g a d e B a i x - . V a s e r u n

d e l s p r i m e r s t e m p l e s d e r e p o b l a c i ó e r i g i t p e r f i x a r l a p o b l a c i ó

e n a q u e l l t e r r i t o r i i t e n i a l a c a t e g o r i a d e p a r r ò q u i a . A l s e g l e

X I V , s e g u r a m e n t a c a u s a d e l a p è r d u a d e p o b l a c i ó , l a

t i t u l a r i t a t p a r r o q u i a l v a p a s s a r a S a n t a M a r i a d ’ A l p e n s

( A D D : 1 9 8 4 ) . A l g u n s m a s o s q u e v a n p e r t à n y e r a l a p a r r ò q u i a

d e s d e b o n p r i n c i p i h a n s o b r e v i s c u t e n a c t i u f i n s f a p o c s a n y s

s ó n : S e r r a l l o n g a d e B a i x ( V i l l a L l o n g a 9 3 9 ) , S e r r a l l o n g a d e

D a l t , i C o m i à ( C o m i n i a n o 9 5 1 ) .

E n a q u e s t a è p o c a t a m b é a p a r e i x S a n t P a u d e l C o l o m e r .

A q u e s t a e s g l é s i a t a m b é e s t r o b a v a d i n s l ’ a n t i c t e r m e d e l

c a s t e l l d e l a G u à r d i a , a l l l o c d e T e r r a d e s . N o d e g u é p a s s a r

m a i d e s u f r a g à n i a o c a p e l l a r u r a l d e l a p a r r ò q u i a d e S a n t a

M a r i a d ’ A l p e n s . E l l l o c d e T e r r a d e s s u r t d o c u m e n t a t e l 1 0 7 4

q u a n e l n o b l e F o l c f é u d o n a c i ó a S a n t a M a r i a d e R i p o l l d ’ u n

m a s s i t u a t a T e r r a d e s , q u e p e r t a n y i a a l a p a r r ò q u i a d e S a n t a

M a r i a d ’ A l p e n s ( d e P i n t o s ) . E l 1 1 9 0 é s m e n c i o n a d a l a c a p e l l a

d e S a n t P a u , q u a n P e r e B e r n a t d e T e r r a d e s f é u c e s s i ó a l s e u

f i l l A r n a u , d e S a n t P a u , d e d i v e r s e s p e c e s d e t e r r a p r o p d e l

m a s T e r r a d e s i s o t a l e s c a s e s d e S a n t P a u q u e e r e n d o m i n i

d e R i p o l l i d e S a n t S a l v a d o r d ’ O r í s . S e l a c i t a e n a l t r e s

d e i x e s t e s t a m e n t à r i e s d e l 1 3 2 2 i 1 4 3 7 , o n a p a r e i x a m b e l n o m

d e S a n t P o l d e T e r r a d e s . L a s e v a e x i s t è n c i a s e s e g u e i x

d o c u m e n t a n t s e m p r e c o m a c a p e l l a r u r a l d e l a p a r r ò q u i a d e

S a n t a M a r i a d ’ A l p e n s . A p a r t i r d e l 1 6 0 0 e l n o m d e T e r r a d e s

f o u s u b s t i t u ï t p e l d e C o l o m e r , c o r r e s p o n e n t l ’ a n t i g a m a s i a d e l

C o l o m e r , s e g u r a m e n t p e r d e s a p a r i c i ó d e l p r i m i t i u q u e l i h a v i a

d o n a t n o m ( A A D D : 1 9 8 4 ) .

Page 12: Alpens, història

- 20 -

U n a l t r a t i p u s d ’ o r g a n i t z a c i ó d e l t e r r i t o r i , p e l s e u v a l o r

e s t r a t è g i c e s f e u a t r a v é s d e l s c a s t e l l s , t o r r e s , g u à r d i e s i

d o m u s q u e a r t i c u l a v e n l a x a r x a d e f e n s i v a i a j u d a v e n a

c o n s o l i d a r e l d o m i n i t e r r i t o r i a l . L a d o m u s e s b a s a e n

l ’ e x i s t è n c i a d ’ u n a c a s a f o r t i f i c a d a a m b u n a l o u a l s e u v o l t a n t

q u e s o v i n t r e p u n s d r e t s d e p r o t e c c i ó s o b r e u n a p a r t d e l

t e r m e d e l c a s t e l l o n s ’ a i x e c a , l a q u a l c o s a f e i a q u e l e s

f a m í l i e s q u e h a b i t a v e n l a d o m u s e s t i g u e s s i n v i n c u l a d e s a l

s e n y o r d e l c a s t e l l ( A A D D : 1 9 8 4 ) .

E l c a s t e l l d e F r e i x e n e t - s i t u a t a l p l a d e T o r r e n t s - ,

e r r ò n i a m e n t u b i c a t a l m u n i c i p i d ’ A l p e n s i q u e e n r e a l i t a t

p e r t a n y a l m u n i c i p i v e í d e S a n t A g u s t í d e L l u ç a n è s , e r a u n a

d o m u s f o r t i f i c a d a q u e e n c a r a c o n s e r v a l ’ e s t r u c t u r a d e l a

p l a n t a i e l f o s s a t c i r c u l a r . É s c o n e g u d a d e s d e l 1 0 9 5 , q u a n

e l s e s p o s o s E r m e n g o l M i r ó i E r m e s e n d a , i e l s e u f i l l B e r n a t

E r m e n g o l , d o n a r e n a l m o n e s t i r d e R i p o l l l ’ h o n o r i f o r t a l e s a d e

F r e i x e n e t , q u e e l l s m a t e i x o s h a v i e n m a n a t c o n s t r u i r

( P L A N E S : 1 9 9 9 ) . E l 1 1 0 9 , G u i l l e m B e r n a t d e D u o c a s t e l l a

e n c o m a n à l a c a s t l a n i a d e D u o c a s t e l l a a B e r n a t E r m e n g o l d e

F r e i x e n e t , i p e r e l s s e n y o r s d ’ a q u e s t c a s a l f o r e n c a s t l a n s d e

S o r a i O r í s , l l i n a t g e q u e s ’ e x t i n g í a l s e g l e X V .

D e s p r é s d e l e s e p i d è m i e s i l a c r i s i b a i x m e d i e v a l d e l s e g l e

X I V , q u a n g e n e r a l m e n t s ’ a d m e t l a d e s a p a r i c i ó d ’ u n a t e r c e r a

p a r t d e l a p o b l a c i ó c a t a l a n a i u n d e s p o b l a m e n t d e l e s z o n e s

d e m u n t a n y a , t r o b e m q u e e l f o g a t g e d e 1 4 9 7 d ó n a 4 f o c s a l a

p a r r ò q u i a d ’ A l p e n s : l o V i c a r i , e n C e l o n i , e n G r a e l i e n P l a n e s ;

i d o s f o c s a l a s u f r a g à n i a d e S a n t P e r e d e S e r r a l l o n g a : e n

S e r r a l l o n g a i e n C o m i y à . P o c a p o c , i a m b f e b l e s g u a n y s

p o b l a c i o n a l s , e l t e r m e e s v a a n a r r e p o b l a n t i e n e l f o g a t g e d e

1 5 5 3 l a p a r r ò q u i a d ’ A l p e n s p r e s e n t a v a 8 f o c s , m e n t r e q u e l a

p a r r o q u i a d e S a n t P e r e d e S e r r a l l o n g a p r e s e n t a v a e l s

m a t e i x o s q u e e n e l f o g a t g e d e 1 4 9 7 .

A f i n a l s d e l s e g l e X V I i d u r a n t t o t e l s e g l e X V I I e s p r o d u e i x

u n c r e i x e m e n t s i g n i f i c a t i u d e l m u n i c i p i d ’ A l p e n s . U n c e n s

Page 13: Alpens, història

- 21 -

e c l e s i à s t i c r e a l i t z a t e l 1 5 9 5 d ó n a 3 3 f o c s a l a p a r r ò q u i a

d ’ A l p e n s ( s u p o s a d a m e n t a m b l a s u f r a g à n i a i n c l o s a ) , i u n c e n s

d e 1 6 2 6 p r e s e n t a 6 8 c a s e s i u n t o t a l d e 2 4 4 p e r s o n e s

( P L A D E V A L L : 1 9 7 3 ) . A i x í m a t e i x e l l l i b r e d e c o n s u e t a d e 1 6 3 8

o f e r e i x u n i n t e r e s s a n t l l i s t a t a m b e l n o m d e l e s c a s e s q u e h i

h a v i a e n a q u e l l m o m e n t a A l p e n s . E n e l l s ’ h i r e f l e c t e i x e n 1 9

m a s o s p r i n c i p a l s o “ c a s e s d e p a g e s i a s ” – a l g u n s d ’ e l l s

p e r t a n y e n a m u n i c i p i s f r o n t e r e r s - , m o l t s d e l s q u a l s a v u i e n

d i a e n c a r a s o b r e v i u e n e l p a s d e l t e m p s , i 6 8 c a s e s q u e

c o n f i g u r a v e n e l n u c l i u r b à d e l a p o b l a c i ó ( P L A N E S : 1 9 9 9 ) .

E l p r i n c i p a l a t r a c t i u g e n e r a d o r d e r i q u e s a a l e s s o c i e t a t s d e

l ’ A n t i c R è g i m e r a l a t e r r a . A i x í d o n c s n o é s e s t r a n y q u e l a

m a j o r p a r t d e l e s p r e o c u p a c i o n s d e l s d i v e r s o s g r u p s s o c i a l s

s e c e n t r é s e n e l c o n t r o l d e l a p r o p i e t a t d e l a t e r r a i d e l s

d r e t s q u e s e ’ n d e r i v a v e n . E l s p r i n c i p a l s p a r t í c i p s d e l s d e l m e s

d e l a p a r r ò q u i a d ’ A l p e n s e r e n e l c a p í t o l d e V i c , l ’ e s g l é s i a

p a r r o q u i a l d ’ A l p e n s , i n f e r m e r d e l m o n e s t i r d e R i p o l l , e l R e i i

a l g u n s p a r t í c i p s l a i c s – g r a n s p r o p i e t a r i s d e m a s o s - c o m é s e l

c a s d e C e r d a n y o n s ( L l u ç à ) . E l s 1 0 g r a n s p r o p i e t a r i s d e l t e r m e

m u n i c i p a l d ’ A l p e n s q u e c o n c e n t r a v e n l a m a j o r p a r t d e l a t e r r a

i a l h o r a t e n i e n l a m a j o r p a r t d e b e s t i a r e r e n e l s s e g ü e n t s :

- E l G r a e l l

- E l C o l o m e r

- P l a n s

- L a L l e n a

- C o m i à

- S e r r a l l o n g a d e D a l t

- L a V a l l

- P e t j a

- S e r r a l l o n g a d e B a i x

- S o l e r d e l a S e r r a

E l p r e d o m i n i d e l a g r a n p r o p i e t a t p a g e s a v a f e r q u e e l s m a s o s

t i n g u e s s i n e s p e c i a l m e n t u n d e s t a c a t p r o t a g o n i s m e a l s e g l e

X V I I I , u n m o m e n t d ’ e x p a n s i ó a g r à r i a q u e a n à l l i g a t a u n

Page 14: Alpens, història

- 22 -

p r o c é s d e c r e i x e m e n t d e m o g r à f i c . E l s m a s o s c o n t r o l a v e n l e s

t e r r e s s o b r e l e s q u a l s e s p o d i e n e x p a n d i r e l s c o n r e u s i e l

p o b l a m e n t , p e r a i x ò g r a n s p r o p i e t a r i s c e d i e n p e t i t e s

p a r c e l · l e s d e t e r r a a t r e b a l l a d o r s i m e n e s t r a l s a c a n v i d ’ u n a

p a r t d e f r u i t s o c e n s o s e n d i n e r o e s p è c i e s ( P L A N E S : 1 9 9 9 ) .

I g u a l q u e t o t e l L l u ç a n è s , A l p e n s t a m b é h a e s t a t u n a z o n a d e

g r a n i n t e r è s d e s d e l p u n t d e v i s t a d e l a t r a n s h u m à n c i a ,

e m p r e m t a q u e h a c o n f o r m a t l ’ e m p l a ç a m e n t d e d e t e r m i n a t s

n u c l i s d e p o b l a m e n t , h o s t a l s o m a s i e s i e n l a c e l e b r a c i ó d e

l e s f i r e s d e b e s t i a r , u b i c a d e s a l c o s t a t d e l e s c a r r e r a d e s .

A l p e n s e s t r o b a s i t u a t e n l ’ e n c r e u a m e n t d e d u e s r u t e s

r a m a d e r e s , l a r u t a q u e p r o v é d e l P e n e d è s v a e n d i r e c c i ó a

C a s t e l l a r d e n ’ H u g ; i l a r u t a q u e p r o v é d e l V a l l è s i q u e

e n l l a ç a a A l p e n s a m b l ’ a n t e r i o r . A q u e s t s c a m i n s g e n e r a v e n

u n a p o t e n t a c t i v i t a t e c o n ò m i c a , c o n s o l i d a v e n e l s p r i n c i p a l s

n u c l i s d e p o b l a c i ó i p o t e n c i a v e n e l s e c t o r t è x t i l l l a n e r .

L ’ e x p l o t a c i ó r a m a d e r a h a v i a e s d e v i n g u t u n a a c t i v i t a t

e c o n ò m i c a i m p o r t a n t s o b r e t o t a l ’ È p o c a M o d e r n a , p r o u

e s p e c i a l i t z a d a i i n d e p e n d e n t d e c a r a a s a t i s f e r l a d e m a n d a d e

l a m a t è r i a p r i m a l l a n e r a p e r p a r t d ’ u n a p u i x a n t i n d ú s t r i a

t è x t i l .

P a r a l · l e l a m e n t e n e l s s e g l e s X V I I i X V I I I l e s z o n e s r u r a l s

s ’ e s p e c i a l i t z a r e n e n l e s a c t i v i t a t s i n d u s t r i a l s t r a d i c i o n a l s , l a

m a n u f a c t u r a d e l a i n d ú s t r i a t è x t i l , i a b s o r b i r e n l a o f e r t a

c r e i x e n t d e p r o d u c c i ó q u e e s d e m a n a v a d e s d e l e s c i u t a t s

f i n s a l p u n t d e m o d i f i c a r l e s b a s e s d e l ’ e c o n o m i a l o c a l . E s

c r e a r e n l e s c o n f r a r i e s d e p a r a i r e s i t e i x i d o r s , i e s p r o d u ï e n

t e i x i t s s e n z i l l s i o r d i n a r i s d e l l a n a – f o n a m e n t a l m e n t r o b a

e s t r e t a d ’ e s t a m i b a i e t e s - . L a c o n f r a r i a d e p a r a i r e s i t e i x i d o r s

d ’ A l p e n s , s o t a e l p a t r o n a t g e d e S a n t C r i s t ò f o l , s e m b l a d a t a r

d ’ a b a n s d e l 1 6 3 8 . A m i t j a n s d e l s e g l e X V I I I e s t r o b e n a

A l p e n s 1 6 t e l e r s d e l l a n a i 5 t e l e r s d e l l i , i u n a p r o d u c c i ó

m a j o r i t à r i a d ’ e s t a m e n y e s , b a i e t e s , c o r d e l l a t s i r a t i n e s . U n a

m e n c i ó f e t a p e r l a J u n t a d e C o m e r ç d e C a t a l u n y a e n t r e 1 7 6 4 i

Page 15: Alpens, història

- 23 -

1 7 6 5 , p r e s e n t a e l s p r i n c i p a l s a g e n t s d e l c i c l e p r o d u c t i u : 1 0

p a r a i r e s o “ f a b r i c a n t e s d e l a n a y e s t a m b r e ” , 1 5 t e i x i d o r s , 2 0

“ j o r n a l e r s ” , i 8 a p r e n e n t s . A m é s a m é s s ’ h i d e s t a c a u n

n o m b r e p r o u i m p o r t a n t d e d o n e s , u n e s 6 2 , d e d i c a d e s a l a

f i l a t u r a , i 1 8 n e n s p e r a t a s q u e s a u x i l i a r s , c o m f e r r o d e t s

( P L A N E S : 1 9 9 9 ) .

E l s c a m i n s q u e c r e u a v e n e l L l u ç a n è s e r e n d e b a s t o

f e r r a d u r a , e s t r e t s i p r à c t i c a m e n t i m p r a c t i c a b l e s q u a n p l o v i a .

D u r a n t e l s e g l e X V I I I t o t e l P r i n c i p a t p r e s e n c i à s i g n e s d e

c r e i x e m e n t d e c i r c u l a c i ó d e v i a t g e r s i m e r c a d e r i e s ( l l e n y a ,

c a r b ó , l l a n a , p r o d u c t e s d e l a t e r r a ) p e r c a r r e t e r e s i c a m i n s

d ’ o r d r e d i v e r s , m o m e n t e n q u e s o r g i r e n n o m b r o s e s p e t i c i o n s

d ’ e d i f i c a r h o s t a l s d e c a m í , q u e a n a v e n a c o m p a n y a t s d ’ u n a

p e t i t a b o t i g a d e q u e v i u r e s o f l e q u e s , p e r d o n a r s o r t i d a a l e s

n e c e s s i t a t s c r e i x e n t s d e l s t r a g i n e r s . A l p e n s e s t r o b a v a e n

u n a p e t i t a c a p ç a l e r a c o m a r c a l e n l a c r u ï l l a d e c a m i n s q u e

p r o c e d i e n d e l R i p o l l è s , B e r g u e d à i B a g e s , l l u n y d e l s e i x o s

v i a r i s p r i n c i p a l s . L e s v i e s d e c o m u n i c a c i ó e n e l c a s d ’ A l p e n s

e r e n i n s u f i c i e n t s i n e c e s s i t a r e n a r r a n j a r e l s c a m i n s v e ï n a l s i

c o n s t r u i r c a r r e t e r e s . F o u e l c a s d e l a c o n s t r u c c i ó d e l a

c a r r e t e r a d e S a n t Q u i r z e d e B e s o r a a B e r g a p a s s a n t p e r

A l p e n s q u e s ’ i n i c i à d e s p r é s d e l a T e r c e r a G u e r r a C a r l i n a , q u e

d o n a v a s o l u c i ó a l a n e c e s s i t a t d ’ i n f r a s t r u c t u r a e n v i e s d e

c o m u n i c a c i ó a l a z o n a . A q u e s t a c a r r e t e r a é s a n o m e n a d a l a

“ p u b i l l a d e C a t a l u n y a ” p e r q u è f o u l a p r i m e r a q u e v a s e r

c o n s t r u ï d a d e f o r m a p e r p e n d i c u l a r a B a r c e l o n a , i v a s e r

p r o v e ï d a d ’ u n s e r v e i d i a r i d e t a r t a n e s d e l ’ e m p r e s a J o s e p

M a r i a S o l à , e l j a p i n o , d e S a n t Q u i r z e d e B e s o r a

( P L A N E S : 1 9 9 9 ) .

A i n i c i s d e l s e g l e X I X l a p o b l a c i ó d ’ A l p e n s e s v a r e f e r d e

f o r m a s u b s t a n c i a l d e l ’ e p i d è m i a d e f e b r e s t e r c i a n e s i p ú t r i d e s

d e f i n a l s d e l s e g l e X V I I I , p e r ò l ’ e v o l u c i ó d e m o g r à f i c a e n t r à e n

d e c l i v i a c a u s a d e l a c o n f l i c t i v i t a t d e l a P r i m e r a G u e r r a

C a r l i n a ( 1 8 3 3 - 1 8 4 0 ) i l a c r i s i d e l a i n d ú s t r i a t è x t i l t r a d i c i o n a l

q u e s ’ i n i c i à a m b e l s p r i m e r s i n t e n t s d e m o d e r n i t z a c i ó o

Page 16: Alpens, història

- 24 -

m e c a n i t z a c i ó d e l a i n d ú s t r i a l l a n e r a a C a t a l u n y a i e l

p r o g r e s s i u p e s d e l a i n d ú s t r i a c o t o n e r a . P e r ò A l p e n s e s v a

a d a p t a r a l ’ e v o l u c i ó p r ò p i a d e l a i n d ú s t r i a i s ’ h i e s t a b l i r e n

t a l l e r s i f à b r i q u e s c o t o n e r e s , f i n s a s i t u a r - s e e n u n a d e l e s

l o c a l i t a t s c a p d a v a n t e r e s p e l q u è f a a l ’ a d o p c i ó d e l a n o v a

f i b r a t è x t i l a l c o s t a t d ’ a l t r e s p o b l e s d e l a c o m a r c a c o m O l o s t i

P r a t s d e L l u ç a n è s .

E l c a r l i s m e f o u u n m o v i m e n t s o c i o - p o l í t i c d e c a i r e a n t i l i b e r a l

s o r g i t a E s p a n y a a l e s d a r r e r i e s d e l ’ A n t i c R è g i m . L a

d e n o m i n a c i ó c a r l i s t a ( o c a r l í ) e s r e m e t a l ’ I n f a n t C a r l e s M a r i a

I s i d r e d e B o r b ó , e l p r e t e n d e n t C a r l e s V d e l s c a r l i n s d e s p r é s

d e l a m o r t d e F e r r a n V I I . C a t a l u n y a f o u a l c o s t a t d e l P a í s

B a s c , N a v a r r a i e l P a í s V a l e n c i à , u n a d e l e s z o n e s o n a s s o l í

u n m a j o r a r r e l a m e n t . E l L l u ç a n è s , c o m t o t e s l e s à r e e s

c a t a l a n e s d e m u n t a n y a , h a e s t a t c o n s i d e r a t u n a c o m a r c a q u e

h a t i n g u t u n a n o t a b l e i m p l a n t a c i ó c a r l i n a . E l c o n t e x t s ’ h a d e

b u s c a r e n l e s t r a n s f o r m a c i o n s q u e p e r m e t e r e n l a d i s s o l u c i ó

d e l ’ A n t i c R è g i m i e l p a s a u n a s o c i e t a t l i b e r a l . É s p r o b a b l e ,

p e r t a n t , q u e u n a b o n a p a r t d e l s g r a n s p r o p i e t a r i s l l u ç a n e s o s

c o n t r i b u ï s s i n a s u f r a g a r l a c a u s a l e g i t i m i s t a , a i x í c o m t a m b é

e l s a j u n t a m e n t s q u e b é p e r o b l i g a c i ó b é p e r s u p o r t d e c i d i t ,

h a g u e r e n d e m a n t e n i r e l c o n t i n u p a s d e l e s p a r t i d e s

( P L A N E S : 1 9 9 9 ) .

É s e n a q u e s t c o n t e x t , p r e c i s a m e n t

a l a T e r c e r a G u e r r a C a r l i n a ( 1 8 7 2 -

1 8 7 6 ) o n t i n g u é l l o c l a b a t a l l a

d ’ A l p e n s , u n e p i s o d i m i l i t a r q u e

e n f r o n t à e l s p a r t i d a r i s d e C a r l e s

d e B o r b ó i d ’ A u s t r i a - E s t e ( C a r l e s

V I I ) , p r e t e n d e n t c a r l í a l t r o n

e s p a n y o l , i e l s d i f e r e n t s g o v e r n s d e l a m o n a r q u i a d ’ A m a d e u I ,

l a P r i m e r a R e p ú b l i c a i l a R e s t a u r a c i ó a l f o n s i n a .

A l p e n s f o u l ’ e s c e n a r i i m p r o v i s a t d e l a c o n f r o n t a c i ó d e d o s

h o m e s q u e h a v i e n a s s o l i t l a c a t e g o r i a d e m i t e e n e l s s e u s

Page 17: Alpens, història

- 25 -

r e s p e c t i u s b à n d o l s . D ’ u n a b a n d a , F r a n c e s c S a v a l l s ( 1 8 1 7 -

1 8 8 5 ) f o u e l c a b d i l l d e l c a r l i s m e c a t a l à m é s f a m ó s d e l a

T e r c e r a G u e r r a C a r l i n a a l P r i n c i p a t . E n f r o n t d ’ e l l , J o s e p

C a b r i n e t t y ( 1 8 2 2 - 1 8 7 3 ) , u n d e l s c a p s m i l i t a r s g o v e r n a m e n t a l s

m é s a c t i u s a C a t a l u n y a . E l 9 d e j u l i o l d e 1 8 7 3 , a l e s t r e s d e

l a t a r d a , l a c o l u m n a d e C a b r i n e t t y – c o m p o s a d a p e r u n s 1 . 2 0 0

h o m e s – s o r t í d e P r a t s d e L l u ç a n è s e n p e r s e c u c i ó d e l s e n y o r

A l f o n s . E n a q u e s t a v i l a e l b r i g a d i e r j a h a v i a a n u n c i a t q u e s i

c a p t u r a v a d o n y a B l a n c a ( M a r i a d e l e s N e u s d e B r a g a n z a i

B o r b ó , m u l l e r d e l s e n y o r d o n A l f o n s ) , e n f a r i a t r o s s o s i e l s

d o n a r i a a m b l ’ a r r ò s a l s s e u s s o l d a t s . U n a n o t a d e l ’ a l c a l d e

d ’ A l p e n s v a f e r s a b e r a C a b r i n e t t y q u e S a v a l l s h a v i a s o r t i t

d ’ a q u e s t p o b l e , p e r l a q u a l c o s a C a b r i n e t t y d e c i d í p e r n o c t a r a

A l p e n s . A d o s q u a r t s d e v u i t , l a t r o p a g o v e r n a m e n t a l a r r i b à a

l a v i l a , i t o t j u s t e n t r a r - h i , r e b é u n d i l u v i d e b a l e s p e r p a r t d e

1 . 0 2 5 c a r l i n s p o s i c i o n a t s a l s t u r o n s v e ï n s . C a b r i n e t t y

c o m p r e n g u é l ’ e m b o s c a d a q u e s e l i h a v i a p r e p a r a t i r e s o l g u é

d i v i d i r l a t r o p a e n t r e s c o l u m n e s , q u e h a v i e n d ’ a t a c a r p e r t r e s

p u n t s d i f e r e n t s . A i x ò n o o b s t a n t , d a v a n t e l f o c e n e m i c l a

t r o p a n o c o m p l í l e s o r d r e s , s i t u a c i ó q u e e x a s p e r à a

C a b r i n e t t y , e l q u a l e s p o s à a l d a v a n t d e l s s e u s s o l d a t s p e r

e s p e r o n a r - l o s . C a b r i n e t t y m o r í d ’ u n t r e t a l c l a t e l l , d i s p a r a t

d e s d e l c a m p a n a r , a l c a r r e r G r a e l l , d a v a n t l a c a s a n ú m e r o 2 .

A l a b a t a l l a d ’ A l p e n s h i v a n p e r d r e l a v i d a u n s 1 5 0 s o l d a t s

g o v e r n a m e n t a l s i g a i r e b é u n s 8 0 0 c a i g u e r e n p r e s o n e r s . E l

p r e t e n d e n t c a r l í a l t r o n e s p a n y o l C a r l e s V I I e n f é u e n c u n y a r

u n a m e d a l l a c o m m e m o r a t i v a i d o n à a S a v a l l s e l t í t o l d e

m a r q u è s d ’ A l p e n s ( P L A N E S : 1 9 9 9 ) .

Page 18: Alpens, història

- 26 -

A p r i n c i p i s d e l s e g l e X X a A l p e n s h i h a v i a d u e s f à b r i q u e s

t è x t i l s d e c o t ó i 1 4 t e l e r s m a n u a l s , a c t i v i t a t d e c a i r e d o m è s t i c

o c u p a t b à s i c a m e n t p e r l e s d o n e s q u e a j u d e n e l j o r n a l d e

l ’ h o m e q u e e s d e d i c a v a a l c u l t i u o a l b o s c . A l g u n e s d e l e s

“ f à b r i q u e s ” q u e e x i s t i e n a b a n s d e l a g u e r r a e r e n : c a l P a t l l a r i ,

c a l B u s c a l l à ( o c a n P o u s , a l a p l a ç a M a j o r ) , c a l T e t a i l a d e

l ’ e m p r e s a r i b a r c e l o n í J o s e p F e r r e r i R o m à , c o n e g u d a c o m l a

f à b r i c a d e D a l t , a l p e u d e l a c a r r e t e r a d e B o r r e d à . A A l p e n s

c o m a t o t a l a c o m a r c a , l a i m p l a n t a c i ó d e l ’ e n e r g i a e l è c t r i c a

o b e í e s s e n c i a l m e n t a l e s n e c e s s i t a t s d e l ’ a c t i v i t a t i n d u s t r i a l ,

c o n c e n t r a d a e n p e t i t s t a l l e r s o f à b r i q u e s . A c a l T e t a p e r

e x e m p l e l ’ e l e c t r i c i t a t a r r i b à e l 1 9 1 0 , s u b s t i t u i n t e l s t e l e r s

m a n u a l s p e r t e l e r s e l è c t r i c s .

E l s a n y s 2 0 i 3 0 , g r à c i e s a l a c o n s t r u c c i ó d e l C a s i n o , v a n s e r

u n s a n y s o n l a c u l t u r a v a e n t r a r p e r l a p o r t a g r a n a A l p e n s .

M i q u e l C a s a l s f o r j à l a r e a l i t z a c i ó d e l ’ o b r a d e l C a s i n o , e d i f i c i

e m b l e m à t i c s i t u a t j u s t a l ’ e n t r a d a d e l p o b l e . S e g o n s u n a

e n t r e v i s t a q u e f é u A n t o n i I b o r r a a J o s e p V i l a r d a g a – p u b l i c a d a

a l p r o g r a m a d e f e t a M a j o r d e 1 9 8 8 - M i q u e l C a s a l s , u n

a l p e n s í q u e h a v i a f e t f o r t u n a a p r i n c i p i s d e s e g l e c o m a

n e g o c i a n t d e f e r r o v e l l i q u e r e s i d i a a B a r c e l o n a , d e b e n j o v e

h a v i a m o s t r a t i n t e r è s p e l t e a t r e , i s e g u r a m e n t j a t e n i a p e n s a t

c o n s t r u i r u n e d i f i c i a A l p e n s r e s e r v a t a a q u e s t t i p u s

d ’ a c t i v i t a t . T a n m a t e i x e l f e t q u e p r e c i p i t à a q u e s t a d e c i s i ó f o u

u n a p i c a b a r a l l a q u e m a n t i n g u e r e n u n g r u p d ’ a f i c i o n a t s

a l p e n s i n s a l t e a t r e – e n t r e e l s q u a l s h i h a v i a C a s a l s - a m b

J a u m e C a p d e v i l a ( e l L e n a ) , q u e r e g e n t a v a l a f o n d a . S e m b l a

q u e a q u e s t ú l t i m e l s i m p e d í u n a s s a i g a l ’ ú n i c l l o c q u e

a q u e l l s p o d i e n f e r - h o a l p o b l e , a l g a r a t g e d e l a F o n d a .

A l e s h o r e s C a s a l s d e c i d í c o n s t r u i r e l C a s i n o . L e s o b r e s v a n

d u r a r d o s a n y s i c o s t e j a d e s t o t a l m e n t p e r C a s a l s . L a

i n a u g u r a c i ó t i n g u é l l o c a l a f e s t a M a j o r d e 1 9 2 8 i c o n s t i t u í u n

g r a n e s d e v e n i m e n t , i f i n s a l a G u e r r a C i v i l , v a v i u r e l a s e v a

è p o c a d a u r a d a g r à c i e s a l a i n t e r v e n c i ó d e l s e u p r o m o t o r , e l

q u a l s ’ e n c a r r e g a v a p e r s o n a l m e n t d e p o r t a r a A l p e n s l e s

m i l l o r s c o m p a n y i e s i a c t o r s d e l m o m e n t q u e a c t u a v e n a

Page 19: Alpens, història

- 27 -

B a r c e l o n a , a m b e s p e c i a l p r e d i l e c c i ó p e r l a r e p r e s e n t a c i ó d e

s a r s u e l e s .

E l C a s i n o h a e s d e v i n g u t d e s d ’ a l e s h o r e s u n l o c a l s o c i a l d e

r e u n i ó d e l a p o b l a c i ó d ’ A l p e n s i u n l o c a l c u l t u r a l o n s ’ h i h a

c e l e b r a t i s ’ h i c o n t i n u e n c e l e b r a n t a c t u a c i o n s t e a t r a l s ,

c o n c e r t s , a c t i v i t a t s d e l a f e s t a M a j o r , e t c . 2 . 4 E S C U T M U N I C I P A L I T O P O N Í M I A

D e s d e t e m p s , l ’ A j u n t a m e n t d ’ A l p e n s h a v i a e m p r a t e l s e g e l l

d e l a P a r r ò q u i a d e S a n t a M a r i a , d e g u l e s , a m b l e s l l e t r e s M i

A – a n a g r a m a d e S a n t a M a r i a – d e s a b l e s o b r e m u n t a d e s d ’ u n a

c o r o n a a n t i g a d ’ a r g e n t . E l n o u e s c u t o f i c i a l d ’ A l p e n s v a s e r

a p r o v a t e l 2 d e g e n e r d e 1 9 9 1 . É s u n e s c u t c a i r o n a t d ’ a t z u r ,

a m b u n m o n t d e p e n y e s d ’ a r g e n t m o v e n t d e l a p u n t a

s o b r e m u n t a t d ’ u n b à c u l d ’ a b a t d ’ o r p o s a t e n p a l . P e r t i m b r e h i

h a u n a c o r o n a m u r a l d e p o b l e . E l m o n t d e p e n y e s é s u n

s e n y a l r e f e r i t a l ’ e t i m o l o g i a d e l n o m d e l p o b l e i a l h o r a

s i m b o l i t z a R o c a d e p e n a . E l b à c u l d e l d a m u n t a l · l u d e i x a l f e t

q u e A l p e n s v a e s t a r s o t a l a j u r i s d i c c i ó d e l s a b a t s d e R i p o l l .

( h t t p : / / c a . w i k i p e d i a . o r g )

Page 20: Alpens, història

20 i 22 OPC resums A3-A4 7/4/08 15:09 P�gina 3