AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P ......L’objecte del contracte és l’adjudicació...

24
AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P-4313000-D Número de Registre de Entitat Local 01431286 _____________________________________________________________________________ C/ La Parra, 2. 43390 RIUDECOLS Tel. 977.81.70.09 e-mail: [email protected] web: www.riudecols.cat PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i Qualificació L’objecte del contracte és l’adjudicació del servei de bar de la piscina situat al poliesportiu de Riudecols, durant la temporada de l’hivern 2015-2016, la codificació del qual és CPV 554100007. L’espai on es prestarà el servei de l’adjudicació consta de: bar, cuina,lavabos, terrassa exterior i habitació magatzem, el qual es detalla en el plànol i fotografies adjuntes. La part de l’immoble que ocupa el bar i que es posa a disposició de l’adjudicatari és l’ actualment existent i en l’estat en que es troba. El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu especial, tal com estableix l’article 19.1.b) del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació La forma d’adjudicació del contracte de l’explotació del bar en un edifici públic serà el procediment obert, en què tot empresari interessat pot presentar una proposició, i s’exclou tota negociació dels termes del contracte, de conformitat amb l’article 157 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa s’atendrà a diversos aspectes directament vinculats a l’objecte del contracte, de conformitat amb l’article 150 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i amb la clàusula desena d’aquest Plec. L’òrgan de contractació no pot declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que consten en aquest plec.

Transcript of AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P ......L’objecte del contracte és l’adjudicació...

Page 1: AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P ......L’objecte del contracte és l’adjudicació del servei de bar de la piscina situat al poliesportiu de Riudecols, durant la temporada

AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp)

N.I.F. P-4313000-D

Número de Registre de Entitat Local 01431286

_____________________________________________________________________________

C/ La Parra, 2. 43390 RIUDECOLS Tel. 977.81.70.09

e-mail: [email protected] web: www.riudecols.cat

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i Qualificació

L’objecte del contracte és l’adjudicació del servei de bar de la piscina situat al poliesportiu de

Riudecols, durant la temporada de l’hivern 2015-2016, la codificació del qual és CPV

554100007.

L’espai on es prestarà el servei de l’adjudicació consta de: bar, cuina,lavabos, terrassa exterior

i habitació magatzem, el qual es detalla en el plànol i fotografies adjuntes.

La part de l’immoble que ocupa el bar i que es posa a disposició de l’adjudicatari és l’

actualment existent i en l’estat en que es troba.

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu especial, tal com estableix

l’article 19.1.b) del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial

Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació

La forma d’adjudicació del contracte de l’explotació del bar en un edifici públic serà el

procediment obert, en què tot empresari interessat pot presentar una proposició, i s’exclou tota

negociació dels termes del contracte, de conformitat amb l’article 157 del Text Refós de la Llei

de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més

avantatjosa s’atendrà a diversos aspectes directament vinculats a l’objecte del contracte, de

conformitat amb l’article 150 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat

pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i amb la clàusula desena d’aquest Plec.

L’òrgan de contractació no pot declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o

proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que consten en aquest plec.

Page 2: AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P ......L’objecte del contracte és l’adjudicació del servei de bar de la piscina situat al poliesportiu de Riudecols, durant la temporada

AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp)

N.I.F. P-4313000-D

Número de Registre de Entitat Local 01431286

_____________________________________________________________________________

C/ La Parra, 2. 43390 RIUDECOLS Tel. 977.81.70.09

e-mail: [email protected] web: www.riudecols.cat

CLÀUSULA TERCERA. Perfil de contractant

Per assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat

contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament

compta amb el Perfil de Contractant al qual es podrà accedir segons les especificacions que es

regulen en la pàgina web següent: www. Riudecols.cat.

CLÀUSULA QUARTA. Import del Contracte

L’import d’aquest contracte ascendeix a la quantia mensual de CENT SEIXANTA-CINC AMB

VINT-I-NOU EUROS (165,29€) i TRENTA-QUATRE AMB SETANTA-UN EUROS (34,71 €) de

l’Impost sobre el valor afegit, essent un total de DOS CENTS EUROS mensuals. L’abonament

d’aquesta quantia s’haurà de fer efectiva entre el primer i cinquè dia del mes al número de

compte bancari facilitat per l’Ajuntament, i es comptabilitzarà a la partida corresponent del

pressupost d’ingressos vigent.

Per altra banda, caldrà que l’adjudicatari es faci càrrec del cost de consum elèctric que es

generi. La liquidació d’aquest cost del consum elèctric es realitzarà d’acord amb les lectures de

del comptador que té hi ha instal·lat i amb el cost de l’electricitat corresponent al període que es

liquida més l’IVA corresponent.

La despesa del consum de gasoil anirà a càrrec de l’Ajuntament.

CLÀUSULA CINQUENA. Durada del Contracte

La durada del contracte serà per la temporada de l’hivern 2015-2016, el qual començarà el dia

de la signatura del contracte fins al 30 de setembre de 2016, ambdós inclosos, tenint en compte

que duran els mesos de juliol, agost i setembre, l’adjudicatari tants sols es farà càrrec del cost

de l’electricitat i no haurà d’abonar cap import en concepte de cànon.

Es preveu la possibilitat de pròrroga d’un any més des de la data d’inici del contracte mantenint

les mateixes condicions.

Page 3: AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P ......L’objecte del contracte és l’adjudicació del servei de bar de la piscina situat al poliesportiu de Riudecols, durant la temporada

AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp)

N.I.F. P-4313000-D

Número de Registre de Entitat Local 01431286

_____________________________________________________________________________

C/ La Parra, 2. 43390 RIUDECOLS Tel. 977.81.70.09

e-mail: [email protected] web: www.riudecols.cat

CLÀUSULA SISENA. Horari del Bar i Serveis a Prestar

1.L’horari d’obertura del bar, serà:

- Tots els dies de la setmana de 10:00h a 20:00h.

Aquest horari podrà ser modificat de forma justificada per l’Ajuntament, sense que el

concessionari pugui reclamar cap indemnització per aquest concepte.

2.Els serveis a prestar amb caràcter obligatori són els següents:

- Servei de cafeteria i de begudes fredes i calents.

- Tenir cura del bon ordre i seguretat del servei.

- Prendre les mesures sanitàries establertes en la legislació vigent par a les explotacions

d’aquest tipus.

- Neteja de la totalitat de les instal·lacions de la planta baixa i vestuaris. La pista poliesportiva i

el control i manteniment de l’aigua de la piscina anirà a càrrec de l’Ajuntament. Respecte dels

vestuaris, caldrà netejar-los les vegades que sigui necessari per tal de mantenir-los en un estat

de neteja i desinfecció adequats. A més a més, també s’inclou la neteja del portxo dels

vestuaris, escales d’accés des de vestuaris, rampa, Terrassa i bar.

Es podrà sol·licitar el personal de neteja municipal a canvi de l’aportació econòmica que es

determini, que consistirà en el pagament íntegre del sou del personal (incloent Seguritat Social

i IRPF) que efectuï la neteja de les instal·lacions, objecte del present plec.

CLÀUSULA SETENA. Acreditació de l’Aptitud per Contractar

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres,

que tinguin plena capacitat d’obrar i no estar incurs en prohibicions de contractar.

1.La capacitat d’obrar dels empresaris s’acreditarà:

a) La capacitat d’obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques, mitjançant

l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en què constin

les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si s’escau, en

el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.

Page 4: AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P ......L’objecte del contracte és l’adjudicació del servei de bar de la piscina situat al poliesportiu de Riudecols, durant la temporada

AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp)

N.I.F. P-4313000-D

Número de Registre de Entitat Local 01431286

_____________________________________________________________________________

C/ La Parra, 2. 43390 RIUDECOLS Tel. 977.81.70.09

e-mail: [email protected] web: www.riudecols.cat

b) La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats

membres de la Unió Europea, per a la seva inscripció en el registre procedent d’acord

amb la legislació de l’Estat on estiguin establerts, o mitjançant la presentació d’una

declaració jurada o un certificat, en els termes que s’estableixin reglamentàriament,

d’acord amb les disposicions comunitàries d’aplicació.

c) Els altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent

d’Espanya en l’Estat corresponent o de l’Oficina Consular en l’àmbit territorial del qual

radiqui el domicili de l’empresa.

2. La prova per part dels empresaris de la no concurrència d’alguna de les prohibicions de

contractar de l’article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, es podrà realitzar:

a) Mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest

document no pugui ser expedit per l’autoritat competent, podrà ser substituït per una

declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o

organisme professional qualificat.

b) Quan es tracti d’empreses d’Estats membres de la Unió Europea i aquesta

possibilitat estigui prevista en la legislació de l’Estat respectiu, podrà també substituir-se

per una declaració responsable, atorgada davant una autoritat judicial.

CLÀUSULA VUITENA. Presentació de Proposicions i Documentació Administrativa

Les ofertes es presentaran a l’Ajuntament C/ La Parra, nº 2 de 43390 Riudecols, en horari

d’atenció al públic de dilluns a divendres de 10h. a 13 h. i de dilluns a dijous de 17h. a 19 h. de,

dins del termini de 15 dies naturals a comptar a partir del dia següent al de la publicació de

l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil de

contractant . Si el darrer dia del termini és inhàbil o dissabte, s’entendrà prorrogat al primer dia

hàbil següent. Una vegada presentada una proposta no es podrà retirar.

Les ofertes es podran presentar, per correu, per telefax, o per mitjans electrònics, informàtics o

telemàtics, en qualsevol dels indrets establerts en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de

novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu

Comú.

Page 5: AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P ......L’objecte del contracte és l’adjudicació del servei de bar de la piscina situat al poliesportiu de Riudecols, durant la temporada

AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp)

N.I.F. P-4313000-D

Número de Registre de Entitat Local 01431286

_____________________________________________________________________________

C/ La Parra, 2. 43390 RIUDECOLS Tel. 977.81.70.09

e-mail: [email protected] web: www.riudecols.cat

Quan les ofertes s’enviïn per correu, l’empresari ha de justificar la data d’imposició de

l’enviament en l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta

mitjançant correu electrònic ([email protected]) en el mateix dia, consignant-se el

número de l’expedient, títol complet de l’objecte del contracte i nom del licitador.

L’acreditació de la recepció de l’esmentat correu electrònic s’efectuarà mitjançant diligència

estesa pel Secretari municipal. Sense la concurrència d’ambdós requisits, no serà admesa la

proposició si és rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data de terminació del

termini assenyalat en l’anunci de licitació. En tot cas, transcorreguts deu dies següents a

aquesta data sense que s’hagi rebut la documentació, aquesta no serà admesa.

Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables han de complir, a més, els requisits

establerts en la Disposició Addicional Setzena del Text Refós de la Llei de Contractes aprovat

per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Cada licitador no podrà presentar més d’una oferta. Tampoc no podrà subscriure cap proposta

en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o consta en més d’una unió temporal.

La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les sol·licituds subscrites

pel licitador.

La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari de les

clàusules d’aquest Plec.

Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en dos sobres tancats, signats pel

licitador i amb indicació del domicili als efectes de notificacions, en què hi constarà la

denominació del sobre i la llegenda «Proposició per licitar a la contractació del servei de

bar del Poliesportiu de Riudecols». La denominació dels sobres és la següent:

- Sobre A: Documentació administrativa.

- Sobre B: Documentació quantificable de forma automàtica.

Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals o còpies autenticades, d’acord

amb la Legislació en vigor.A dins de cada sobre, s’inclouran els documents següents així com

una relació numerada dels mateixos:

Page 6: AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P ......L’objecte del contracte és l’adjudicació del servei de bar de la piscina situat al poliesportiu de Riudecols, durant la temporada

AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp)

N.I.F. P-4313000-D

Número de Registre de Entitat Local 01431286

_____________________________________________________________________________

C/ La Parra, 2. 43390 RIUDECOLS Tel. 977.81.70.09

e-mail: [email protected] web: www.riudecols.cat

SOBRE A

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

Declaració responsable, segon el model que l’annex I, signada pel legal representant, en cas

que n’hi hagi, o bé aportar la documentació justificativa que s’indica a continuació davant de

l’òrgan de contractació, per part de qui resulti ser seleccionat en un termini de 10 dies hàbils

des del següent al de recepció del requeriment efectuat per l'Ajuntament de Riudecols.

a)Documents que acrediten la personalitat jurídica de l’empresari.

- Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat del signant de la proposició econòmica, si es

persona física o particular.

- Fotocòpia de l’escriptura de constitució del l’empresa si es persona jurídica.

b)Documents que acrediten la representació.

- Els que compareguin o signin ofertes en nom d’un altre, presentaran còpia notarial del poder

de representació, validat pel Secretari de la Corporació.

- Si el licitador és persona jurídica, aquest poder ha de constar inscrit en el Registre Mercantil,

quan sigui exigible legalment.

- Igualment la persona amb poder validat a efectes de representació, ha d’acompanyar

fotocòpia compulsada administrativament o testimoni notarial del seu document nacional

d’identitat.

c)Declaració responsable de no estar incurs en una prohibició per contractar de les

recollides en l’article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat

pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Aquesta declaració inclourà la manifestació d’estar al corrent en el compliment de les

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sense

perjudici que la justificació acreditativa d’aquest requisit s’hagi de presentar, abans de

l’adjudicació definitiva, per l’empresari a favor del qual se n’hagi d’efectuar.

Page 7: AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P ......L’objecte del contracte és l’adjudicació del servei de bar de la piscina situat al poliesportiu de Riudecols, durant la temporada

AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp)

N.I.F. P-4313000-D

Número de Registre de Entitat Local 01431286

_____________________________________________________________________________

C/ La Parra, 2. 43390 RIUDECOLS Tel. 977.81.70.09

e-mail: [email protected] web: www.riudecols.cat

d)Si escau, una adreça de correu electrònic on efectuar les notificacions.

e) Les empreses estrangeres presentaran declaració de submissió a la Jurisdicció dels

Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes aquelles incidències que de

manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur

jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.

SOBRE B

DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA

Documents que permetin a la Mesa de Contractació valorar les condicions de les ofertes

segons els criteris d’adjudicació.

1.- Relació detallada de tots els criteris d’adjudicació i signada pel licitador:

- Oferta econòmicament més avantatjosa.

- Experiència professional.

- Ampliació de l’horari mitjançant relació detallada i signada pel licitador.

- La condició d’estar aturat mitjançant la presentació del full del servei d’ocupació català

que ho acrediti (DARDO).

Tots els documents que integren la plica hauran de ser originals o còpies autenticades d’acord

amb la legislació vigent. El fet de presentar una Plica suposa restar perfectament assabentat de

totes les condicions de la licitació i l’absoluta submissió a elles.

Les proposicions seran admeses sempre que reuneixin les condicions externes indicades.

Lliurada i admesa una plica no podrà el licitador retirar-la.

CLÀUSULA NOVENA. Garantia Provisional

Ateses les característiques de la contractació no s’exigeix garantia provisional.

CLÀUSULA DESENA. Criteris d’Adjudicació

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa s’atendrà a

diversos criteris d’adjudicació, que es puntuaran en ordre decreixent.

Page 8: AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P ......L’objecte del contracte és l’adjudicació del servei de bar de la piscina situat al poliesportiu de Riudecols, durant la temporada

AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp)

N.I.F. P-4313000-D

Número de Registre de Entitat Local 01431286

_____________________________________________________________________________

C/ La Parra, 2. 43390 RIUDECOLS Tel. 977.81.70.09

e-mail: [email protected] web: www.riudecols.cat

Criteris quantificables automàticament, es puntuaran en ordre decreixent:

Els criteris de valoració a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més

avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la

ponderació que es detalla per a cadascun d’ells. Sobre un total de 100 punts, es valoraran les

propostes d’acord amb el següent:

1. Oferta econòmica ............................................................. 40 punts

40 x (oferta a valorar / millor oferta econòmica)

2. Experiència professional ................................................. 30 punts

a. Menys de dos mesos d’experiència: 0 punts

b. Entre dos i quatre mesos d’experiència: 10 punts

c. Entre cinc mesos i set mesos d’experiència: 20 punts

d. Entre vuit mesos i deu mesos d’experiència: 30 punts

e. Més de deu mesos d’experiència: 40 punts

3. Ampliació de l’horari…........................................................ 20 punts.

Per a cada hora diària d’ampliació = 1 punt, les hores d’ampliació a partir de les

11:00 de la nit no obtindran puntuació.

4. Estar aturat ........................................................................... 10 punts.

CLÀUSULA ONZENA. Mesa de Contractació

La Mesa de Contractació, d’acord amb allò que estableix el punt 10 de la Disposició Addicional

Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en relació amb l’article 21.2 del Reial Decret 817/2009,

de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes

del Sector Públic estarà conformada pels membres següents:

Conformen la Mesa de Contractació els membres següents:

- Sra. Anna Aragonès Roc, alcaldessa, que actuarà com a President de la Mesa.

Page 9: AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P ......L’objecte del contracte és l’adjudicació del servei de bar de la piscina situat al poliesportiu de Riudecols, durant la temporada

AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp)

N.I.F. P-4313000-D

Número de Registre de Entitat Local 01431286

_____________________________________________________________________________

C/ La Parra, 2. 43390 RIUDECOLS Tel. 977.81.70.09

e-mail: [email protected] web: www.riudecols.cat

- Sr. Jesús Legaz Carreño, regidor, que actuarà com a Vocal.

- Sr. Pere Ramon Olivé Mazo, regidor, que actuarà com a Vocal.

- Sr. Jordi Mariné Solanellas, regidor, que actuarà com a Vocal.

- Sra. Montse Figueras Casals, secretària interventora que actuarà com a Secretària de la

Mesa.

CLÀUSULA DOTZENA. Prerrogatives de l’Administració

L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 210 del Text Refós de la Llei de Contractes

del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, ostenta les

prerrogatives següents:

a) Interpretació del contracte.

b) Resolució dels dubtes que ofereix el seu compliment.

c) Modificació del contracte per raons d’interès públic.

d) Acordar la resolució del contracte i determinar-ne els efectes.

En tot cas es concedirà audiència al contractista i se seguiran els tràmits que preveu l’article

211 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

a) Finalitzat el termini de l’adjudicació, fer-ne el desnonament per via administrativa, si s’escau.

b) No respondre, en cap cas, de la falta de pagament de l’adjudicatari als seus proveïdors, a

tercers que puguin reclamar, ni dels deterioraments o robatoris que es puguin cometre en el

bar.

c) Fiscalitzar la gestió de l’adjudicatari. A tal efecte l’Ajuntament podrà inspeccionar el servei,

les obres, les instal·lacions i la documentació relacionada amb l’objecte de l’adjudicació, i

dictar les ordres per mantenir o restablir la prestació corresponent.

d) L'Ajuntament pot deixar sense efecte l’adjudicació, amb pèrdua de la fiança per transcórrer

el termini de 3 dies sense iniciar-se o aturar-se l’activitat sense motiu justificat.

Page 10: AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P ......L’objecte del contracte és l’adjudicació del servei de bar de la piscina situat al poliesportiu de Riudecols, durant la temporada

AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp)

N.I.F. P-4313000-D

Número de Registre de Entitat Local 01431286

_____________________________________________________________________________

C/ La Parra, 2. 43390 RIUDECOLS Tel. 977.81.70.09

e-mail: [email protected] web: www.riudecols.cat

e) Imposar a l’adjudicatari les sancions previstes en el present plec.

CLÀUSULA TRETZENA. Obertura de Proposicions.

L’obertura de les proposicions s’ha d’efectuar en el termini màxim d’un mes a comptar des de la

data de finalització del termini per presentar les ofertes.

La Mesa de Contractació es constituirà el dimarts hàbil següent al de la finalització del termini

de presentació de les proposicions, a les 18:00 hores, en l’Ajuntament, i es procedirà a

l’obertura dels Sobres «A» i es qualificarà la documentació administrativa continguda en

aquests.

La Mesa podrà concedir, si ho estima convenient, un termini no superior a tres dies perquè el

licitador corregeixi els defectes o omissions esmenables observats en la documentació

presentada.

Posteriorment, es procedirà a l’obertura i examen dels sobres «B», que contenen els criteris de

valoració automàtica.

Després de la lectura de les diferents proposicions, la Mesa sol·licitarà els informes tècnics que

consideri convenients, per a la valoració d’aquestes d’acord amb els criteris i les ponderacions

establertes en aquest Plec.

CLÀUSULA CATORZENA. Requeriment de Documentació

L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més

avantatjosa perquè, en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent en què rebi el

requeriment, presenti la documentació justificativa de la capacitat d’obrar i d’estar al corrent en

el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan

de contractació per obtenir de forma directa l’acreditació d’allò, de disposar efectivament dels

mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a

l’article 64.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret

Page 11: AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P ......L’objecte del contracte és l’adjudicació del servei de bar de la piscina situat al poliesportiu de Riudecols, durant la temporada

AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp)

N.I.F. P-4313000-D

Número de Registre de Entitat Local 01431286

_____________________________________________________________________________

C/ La Parra, 2. 43390 RIUDECOLS Tel. 977.81.70.09

e-mail: [email protected] web: www.riudecols.cat

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui

procedent.

CLÀUSULA QUINZENA. Garantia Definitiva

Ateses les característiques del contracte, i que en el local hi ha maquinaria tipus industrial (per

exemple, càmeres frigorífiques ) que cal mantenir i conservar en bon estat, caldrà dipositar una

fiança de SIS CENTS EUROS (600,00 €) que els serà retornada a la finalització del contracte.

Aquesta garantia es podrà presentar en alguna de les formes següents:

a) En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions

establertes en les normes de desenvolupament d’aquesta Llei. L’efectiu i els valors

d’immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o en les

seves sucursals enquadrades en les Delegacions d’Economia i Hisenda, o en les Caixes o

establiments públics equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants

davant les quals hagin de sortir efectes, en la forma i amb les condicions que les normes de

desenvolupament d’aquesta Llei estableixin.

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixen les normes de

desplegament d’aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit,

establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a

Espanya, que es dipositarà en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que les

normes de desenvolupament d’aquesta Llei estableixin, amb una entitat asseguradora

autoritzada per operar en el ram. El certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els

establiments assenyalats en la lletra a) anterior.

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del termini de

garantia i el compliment satisfactori del contracte.

Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l’article 100 del Text Refós de la Llei de

Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Page 12: AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P ......L’objecte del contracte és l’adjudicació del servei de bar de la piscina situat al poliesportiu de Riudecols, durant la temporada

AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp)

N.I.F. P-4313000-D

Número de Registre de Entitat Local 01431286

_____________________________________________________________________________

C/ La Parra, 2. 43390 RIUDECOLS Tel. 977.81.70.09

e-mail: [email protected] web: www.riudecols.cat

CLÀUSULA SETZENA. Ofertes amb Valors Anormals o Desproporcionats

Respecte al caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes, com que el preu no és un criteri

a valorar en la licitació i posterior adjudicació no s’estableixen normes per a considerar una

oferta com anormal o desproporcionada.

CLÀUSULA DISSETENA. Adjudicació del Contracte

Rebuda la documentació sol·licitada, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels

cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.

En cap cas es podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que

sigui admissible d’acord amb els criteris que consten en el plec.

L’adjudicació serà motivada i es notificarà als candidats o licitadors i es publicarà

simultàniament en el perfil de contractant.

La notificació contindrà, en tot cas, la informació necessària per permetre al licitador exclòs o al

candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la decisió d’adjudicació. En

particular expressarà els extrems següents:

- En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons per les quals s’ha

desestimat la seva candidatura.

- Respecte els licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també en forma resumida,

les raons per les quals no s’ha admès la seva oferta.

- En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la proposició de

l’adjudicatari determinants per seleccionar l’oferta d’aquest amb preferència a la de la resta

dels licitadors les ofertes dels quals hagin estat admeses.

- En la notificació i en el perfil de contractant s’indicarà el termini en què cal procedir a la seva

formalització.

La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de la seva

recepció per part del destinatari. En particular, podrà efectuar-se per correu electrònic a

l’adreça que els licitadors o candidats van designar en presentar les seves proposicions, en els

termes establerts en l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels

ciutadans als Serveis Públics. Això no obstant, el termini per considerar inadmesa la notificació,

Page 13: AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P ......L’objecte del contracte és l’adjudicació del servei de bar de la piscina situat al poliesportiu de Riudecols, durant la temporada

AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp)

N.I.F. P-4313000-D

Número de Registre de Entitat Local 01431286

_____________________________________________________________________________

C/ La Parra, 2. 43390 RIUDECOLS Tel. 977.81.70.09

e-mail: [email protected] web: www.riudecols.cat

amb els efectes que preveu l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, serà de cinc

dies.

CLÀUSULA DIVUITENA. Formalització del Contracte

La formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà en els quinze dies hàbils

següents a comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació; aquest document

constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.

El contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, i seran a càrrec seu

les despeses corresponents.

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, no pugui formalitzar el contracte dins del

termini indicat, l’Administració podrà acordar la resolució, així com la confiscació de la garantia

provisional que, si escau, s’hagués constituït.

CLÀUSULA DINOVENA. Drets i Obligacions de l’Adjudicatari

- L’adjudicatari està obligat a utilitzar el local per destinar-ho a bar-cafeteria.

- S’ocuparà de les tasques de manteniment, neteja del bar, i ho mantindrà en perfectes

condicions.

- Instal·lar el mobiliari necessari per al funcionament de les instal·lacions.

- Respondre de les avaries que s’ocasionin en les instal·lacions del bar, sempre que sigui

per negligència de l’adjudicatari, o per l’ús anormal d’aquestes, respondrà inclús dels

deterioraments produïts pels usuaris.

- Mantenir en perfectes condicions el material rebut, llevat el desgast normal per l’ús.

- Les despeses derivades del subministrament electricitat s’ajustaran al que s’estableix en

la clàusula quarta d’aquest plec i abonades junt amb la renda.

- L’adjudicatari, amb consentiment previ exprés de l’Ajuntament, pot realitzar les obres de

millora que consideri necessàries, encara que això comporti una modificació de la

configuració de l’immoble.

- L’adjudicatari estarà obligat a mantenir l’immoble en perfectes condicions higiènico-

sanitàries, realitzant les tasques necessàries de neteja de totes les dependències

d’aquest.

- L’adjudicatari, en el cas que vulgui instal·lar algun tipus de terrassa-vetllador, el

sol·licitarà prèviament i seguirà les instruccions que dicti l’Ajuntament.

Page 14: AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P ......L’objecte del contracte és l’adjudicació del servei de bar de la piscina situat al poliesportiu de Riudecols, durant la temporada

AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp)

N.I.F. P-4313000-D

Número de Registre de Entitat Local 01431286

_____________________________________________________________________________

C/ La Parra, 2. 43390 RIUDECOLS Tel. 977.81.70.09

e-mail: [email protected] web: www.riudecols.cat

- L’adjudicatari ha de tenir el carnet de manipulador d’aliments.

- Tractarà al públic correctament, dins les normes de convivència ciutadana.

- El so no sobrepassarà els decibels que estableixi la normativa en matèria de sorolls i en

els horaris que en aquella s’estableixin, mesurats en l’exterior.

- Conservarà a càrrec seu els elements mobles del local.

- Complirà les obligacions relatives a la Seguretat Social i Prevenció de Riscs Laborals

respecte dels treballadors que utilitzi en el local.

- Presentació de subscripció de pòlissa d’assegurança en vigor de responsabilitat civil, a

favor de l’Ajuntament.

- Realitzar l’explotació del bar al seu risc i ventura. El concessionari té el caràcter

d’empresari i va al seu càrrec l’estricte compliment de les obligacions legals d’acord

amb la legislació fiscal i social vigent. En aquest sentit, l’Ajuntament no és en cap cas

responsable de la falta de pagament del concessionari als proveïdors, ni dels

deterioraments o robatoris que es puguin cometre en el Bar.

- Neteja de la totalitat de les instal·lacions de la planta baixa i vestuaris. La pista

poliesportiva i el control i manteniment de l’aigua de la piscina anirà a càrrec de

l’Ajuntament. Respecte dels vestuaris, caldrà netejar-los les vegades que sigui

necessari per tal de mantenir-los en un estat de neteja i desinfecció adequats. A més a

més, també s’inclou la neteja del portxo dels vestuaris, escales d’accés des de

vestuaris, rampa, Terrassa i bar. Es podrà utilitzar els serveis municipals de neteja amb

la contraprestació definida per l’ajuntament.

- Destinar les instal·lacions a la finalitat específica de la concessió i no aplicar-la a altres

usos, ni gravar-la.

- Utilitzar els recursos energètics proveïts per l’Ajuntament de manera racional.

- Netejar diàriament totes les dependències del local, al seu càrrec (bar, cuina,

passadissos, lavabos, terrassa exterior i habitació magatzem).

- El concessionari s’obliga a conservar les instal·lacions del bar, cuina, passadissos,

lavabos, terrassa exterior i habitació magatzem en perfecte estat de manteniment i

neteja, higiene i seguretat, sense que en cap cas siguin exigibles indemnitzacions de

cap mena en concepte de millores.

- L’Administració es reserva les facultats inspectores inherents a la constatació del

funcionament normal i correcte servei, que anirà a càrrec del concessionari, com també

les despeses que s’originin i les millores a introduir.

- L’obligació del concessionari de respondre dels danys i perjudicis que pugui causar als

interessos municipals, que serà exigida en primer lloc amb càrrec a la garantia

Page 15: AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P ......L’objecte del contracte és l’adjudicació del servei de bar de la piscina situat al poliesportiu de Riudecols, durant la temporada

AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp)

N.I.F. P-4313000-D

Número de Registre de Entitat Local 01431286

_____________________________________________________________________________

C/ La Parra, 2. 43390 RIUDECOLS Tel. 977.81.70.09

e-mail: [email protected] web: www.riudecols.cat

definitiva, sens perjudici de la subsistència de la responsabilitat del contractista en allò

que es refereix a l’import que excedeixi de la garantia incautada.

- Els reglaments i ordenances, incloses les de caràcter tributari, vincularan tant

l’Administració com el concessionari. Aquest últim serà obligat en particular, a admetre a

gaudir del servei a tota persona que compleixi els requisits que es disposa legalment.

- El concessionari serà obligat a prestar els serveis amb diligència, inclosa la correcta

atenció als usuaris. L’aplicació de preus serà fixada pel concessionari, sense oblidar en

cap cas la funció de lloc de trobada i confraternització dels riudecolencs i en qualsevol

cas haurà de respectar les disposicions que dicti el Departament competent en matèria

de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya.

- El concessionari és responsable davant les entitats de gestió de drets de propietat

intel·lectual, essent del seu compte i càrrec qualsevol pagament per aquest concepte.

- El concessionari haurà d’estar al corrent en el pagament de les seves obligacions

tributàries.

- Indemnitzar terceres persones pels danys i perjudicis que pugui produir el funcionament

del servei, llevat que s’hagin originat per actes realitzats en compliment d’una ordre

forçosa dictada per la corporació.

- Assumir, ja sigui personalment o mitjançant la contractació d’una assegurança, les

despeses provocades per actes vandàlics a l’interior del local, excepte que afectin a

elements fixes o estructurals de les instal·lacions.

- El concessionari assumirà totes les responsabilitats que es puguin derivar, tant

penalment com civilment, de l’execució de la concessió.

- L’adjudicatari del servei també assumirà les responsabilitats que en matèria laboral

puguin derivar-se de la contractació del personal afecte al servei. L’Ajuntament no

assumeix cap obligació de caràcter laboral ni de cap altre tipus respecte del personal

que presti serveis a favor del concessionari.

- No exposar gènere de cap tipus fora del recinte del bar, ni aplicar o fixar cap tipus

d’element a la façana sense el permís de l’Ajuntament.

- Serà obligació de l’adjudicatari satisfer l’import dels anuncis i de totes les altres

despeses ocasionades o que s’hagin d’ocasionar (inclosos tributs) amb motiu dels

tràmits preparatoris i de la formalització del contracte i cessions respectiva (com també

les pròpies de l’autorització notarial de l’escriptura pública que, si s’escau, es faci

d’aquesta concessió).

- Al compliment estricte de la normativa sobre locals públics.

- La reversió de les obres i instal·lacions al final de la concessió, en els termes establerts

a la clàusula cinquena d’aquests plecs.

Page 16: AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P ......L’objecte del contracte és l’adjudicació del servei de bar de la piscina situat al poliesportiu de Riudecols, durant la temporada

AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp)

N.I.F. P-4313000-D

Número de Registre de Entitat Local 01431286

_____________________________________________________________________________

C/ La Parra, 2. 43390 RIUDECOLS Tel. 977.81.70.09

e-mail: [email protected] web: www.riudecols.cat

- La necessitat de l’aprovació per part de l’òrgan competent de la realització d’obres que

suposin una inversió elevada, així com també el finançament de les mateixes.

- No es pot realitzar cap obra sense la prèvia llicència o comunicació prèvia, en el seu

cas, a l’Ajuntament.

- El concessionari ha de complir totes les obligacions de caràcter governamental i

administratiu que li corresponen, relatives a l’obertura i l’exercici de l’activitat, els horaris

i els sorolls, així com les de caràcter laboral en relació amb els seus empleats, incloses

les d’afiliació i inscripció a la Seguretat Social, vacances, etc. L’Ajuntament no assumeix

cap tipus d’obligació amb el personal que el concessionari pugui tenir.

- En els espais aliens al bar, les activitats pròpies de l’Ajuntament es desenvoluparan

lliurement, no així altres que tan si són del concessionari com d’altri, necessitaran

l’autorització prèvia de l’Ajuntament.

- Complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, la normativa vigent establerta pels

organismes competents en general, i en especial per la Generalitat de Catalunya, quan

a venda de tabac i begudes alcohòliques.

- Garantir en tot moment que les persones vinculades al concessionari que treballin al bar

tinguin un tracte correcte i respectuós amb el públic.

- No emmagatzemar material, productes ni mercaderies fora del local destinat

especialment a aquesta finalitat.

- Satisfer a l’Ajuntament les despeses derivades de l’excés de consum energètic que

quedin fora dels límits màxims establerts en el punt 3 del present plec de condicions.

El concessionari tindrà els drets reconeguts en l’ordenament jurídic, i en particular a:

a) L’ús privatiu del bé de domini públic objecte de la concessió per a l’explotació d’un bar,

salvant els drets de propietat i sense perjudicis de tercers, durant el termini de vigència

d’aquest contracte.

b) Explotar pel seu risc i ventura el bar objecte d’aquest plec fins al termini de la concessió.

c) Percebre directament dels usuaris les retribucions corresponents per la prestació del

servei de bar.

d) Demanar a l’Ajuntament el correcte proveïment d’energia, tan elèctrica com d’aigua pel

correcte desenvolupament de la seva activitat.

e) L’explotació del servei de bar en els actes organitzats per l’Ajuntament.

CLÀUSULA VINTENA. Execució del Contracte

Page 17: AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P ......L’objecte del contracte és l’adjudicació del servei de bar de la piscina situat al poliesportiu de Riudecols, durant la temporada

AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp)

N.I.F. P-4313000-D

Número de Registre de Entitat Local 01431286

_____________________________________________________________________________

C/ La Parra, 2. 43390 RIUDECOLS Tel. 977.81.70.09

e-mail: [email protected] web: www.riudecols.cat

El contracte s’executarà d’acord amb allò establert en aquest plec de condicions i en el Plec de

Prescripcions Tècniques, i amb les instruccions que l’òrgan de contractació donarà al

contractista per a la seva interpretació.

CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Modificació del Contracte

Cal tenir en compte que de conformitat amb l’article 105 del Text Refós de la Llei de Contractes

del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sense

perjudici dels supòsits previstos en aquesta normativa per als casos de successió en la persona

del contractista, cessió del contracte, revisió de preus i pròrroga del termini d’execució, els

contractes del sector públic només podran modificar-se quan així s’hagi previst en els plecs

de condicions o en l’anunci de licitació, o en els casos i amb els límits establerts en l’article

107 del mateix text legal.

En la resta de supòsits, si fos necessari que la prestació s’executés de forma diferent a la

pactada, inicialment es procedirà a la resolució del contracte en vigor i a la celebració d’un altre

sota les condicions pertinents.

Així, la normativa de contractació ens permet modificar els contractes del sector públic:

1. Sempre que en els plecs o en l’anunci de licitació s’hagi advertit expressament

aquesta possibilitat i s’hagin detallat de forma clara, precisa i inequívoca les condicions en què

aquesta es podrà utilitzar, així com l’abast i els límits de les modificacions que es poden

acordar amb indicació expressa del percentatge del preu del contracte al que com a màxim

puguin afectar, i el procediment a seguir.

2. Si no s’ha previst en els plecs o en l’anunci de licitació, només es podran efectuar

modificacions quan es justifiqui la concurrència d’alguna de les circumstàncies següents:

• Inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que pretenen cobrir-

se mitjançant el contracte degut a errors o omissions soferts en la redacció del projecte o de les

especificacions tècniques.

• Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes objectives

que determinen la manca d’idoneïtat, consistents en circumstàncies de tipus geològic, hídric,

arqueològic, mediambiental o similars, manifestades amb posterioritat a l’adjudicació del

contracte i que no siguin previsibles amb anterioritat aplicant tota la diligència requerida d’acord

Page 18: AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P ......L’objecte del contracte és l’adjudicació del servei de bar de la piscina situat al poliesportiu de Riudecols, durant la temporada

AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp)

N.I.F. P-4313000-D

Número de Registre de Entitat Local 01431286

_____________________________________________________________________________

C/ La Parra, 2. 43390 RIUDECOLS Tel. 977.81.70.09

e-mail: [email protected] web: www.riudecols.cat

amb una bona pràctica professional en l’elaboració del projecte o en la redacció de les

especificacions tècniques.

• Força major o cas fortuït que facin impossible la realització de la prestació en els termes

inicialment definits.

• Conveniència d’incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin notòriament,

sempre que la seva disponibilitat en el mercat, d’acord amb l’estat de la tècnica, s’hagi produït

amb posterioritat a l’adjudicació del contracte.

• Necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals,

urbanístiques, de seguretat o d’accessibilitat aprovades amb posterioritat a l’adjudicació del

contracte.

CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Penalitats per Incompliment

En quant al tema d’infraccions i sancions estarà al que es disposa en el Decret 278/1993, de 9

de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la

Generalitat.

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Són INFRACCIONS LLEUS, sancionables amb una multa de fins a un màxim de 150 euros,

les següents:

a) El tancament injustificat del bar.

b) No respectar els límits d’espais determinats en el contracte de concessió del domini

públic.

c) La falta de respecte al públic, als inspectors dels serveis municipals o als agents de

l’autoritat.

d) No mantenir les instal·lacions en l’estat de netedat i higiene necessàries.

e) L’incompliment de l’horari establert.

f) Els retards en el compliment de les obligacions del concessionari.

g) El no-sotmetiment a la inspecció dels serveis tècnics municipals.

h) La no-exhibició de la llicència municipal o títol de concessió.

i) Incomplir qualsevol altra obligació que li imposa l’ordenament jurídic i el present plec de

clàusules i que no estigui tipificada com a infracció greu o molt greu.

Són INFRACCIONS GREUS, sancionables amb multa de fins a 600 euros:

a) La reiteració per part del concessionari en actes que donin lloc a sancions lleus.

Page 19: AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P ......L’objecte del contracte és l’adjudicació del servei de bar de la piscina situat al poliesportiu de Riudecols, durant la temporada

AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp)

N.I.F. P-4313000-D

Número de Registre de Entitat Local 01431286

_____________________________________________________________________________

C/ La Parra, 2. 43390 RIUDECOLS Tel. 977.81.70.09

e-mail: [email protected] web: www.riudecols.cat

b) L'actuació del concessionari que doni lloc a la depreciació del domini públic o de les

instal·lacions.

c) L'ús anormal del domini públic concedit.

d) L'exercici d'una activitat diferent de l'objecte de la concessió.

e) L'incompliment reiterat de l'horari.

f) L’abús de la despesa d’energia elèctrica, aigua o gas-oil que no estiguin produïdes per

l’activitat normal del servei de bar.

Tenen el caràcter d'INFRACCIONS MOLT GREUS, amb la resolució de la concessió, si la

gravetat o reiteració de la infracció així ho requereix:

a) La reiteració de dues infraccions greus.

b) El no-exercici de l'activitat pel concessionari, en les condicions previstes en aquest

plec.

c) Qualsevol cessió que es pugui efectuar sobre el contracte, incloient-hi les encobertes.

d) Incompliment del tancament de l’activitat del servei de bar durant els actes que pot

organitzar l’Ajuntament directa o indirectament, fora de l’horari normal del bar.

e) L’abús reiterat de la despesa d’energia elèctrica, aigua o gas-oil que no estiguin

produïdes per l’activitat normal del servei de bar.

Amb independència de la sanció, quan es produeixin danys al domini o a les instal·lacions, i no

siguin conseqüència d'un esdeveniment fortuït o de força major, l'Administració en pot exigir la

indemnització.

És competència de l’Alcalde la imposició de sancions lleus, i de la Junta de Govern, les greus i

molt greus, amb excepció de les que impliquin resolució de la concessió, que les haurà

d'acordar el Ple de la corporació, d'acord amb els tràmits generals del procediment

sancionador, previst al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador

d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.

CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Resolució del Contracte

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest Plec i en els

fixats en els articles 223 i 308 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat

pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; i l’òrgan de contractació l’acordarà,

d’ofici o a instància del contractista.

Page 20: AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P ......L’objecte del contracte és l’adjudicació del servei de bar de la piscina situat al poliesportiu de Riudecols, durant la temporada

AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp)

N.I.F. P-4313000-D

Número de Registre de Entitat Local 01431286

_____________________________________________________________________________

C/ La Parra, 2. 43390 RIUDECOLS Tel. 977.81.70.09

e-mail: [email protected] web: www.riudecols.cat

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva,

sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l’Administració, en el qual

excedeixi l’import de la garantia.

Són causes d’extinció del contracte, entre d’altres:

a) El compliment del termini establert en el contracte o la denúncia prèvia de l’Ajuntament,

en els termes establerts a la clàusula.

b) La despararició del bé sobre el que ha estat atorgada l’adjudicació.

c) El desistiment mutu o acord entre l’Ajuntament i l’empresari.

d) L’incompliment molt greu de les obligacions essencials assenyalades en aquest plec de

clàusules que impliqui la resolució del contracte.

e) La revocació de la concessió per l’Ajuntament.

f) La declaració de fallida, mort o incapacitat de l’empresari individual. No obstant això, en

cas de mort o incapacitat d’aquest, pot continuar el contracte els seus hereus legals, d’acord

amb que disposa la legislació administrativa, sempre que es compleixin les garanties tècniques

i econòmiques necessàries.

g) La declaració de fallida o l’extinció de la persona jurídica gestora.

h) La resolució judicial.

i) No realitzar el manteniment i el condicionament de les instal·lacions.

CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. Règim Jurídic del Contracte

Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es

regirà per allò que estableixi aquest Plec, i en tot el que aquest no preveu, serà d’aplicació el

Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu

3/2011, de 14 de novembre, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega

parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, i el Reial Decret

1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de

les Administracions Públiques en tot allò que no s’oposi al Text Refós de la Llei de Contractes

del Sector Públic i estigui vigent després de l’entrada en vigor del Reial Decret 817/2009;

supletòriament, s’aplicaran les restants normes de dret administratiu, i en el seu defecte, les

normes de dret privat.

Page 21: AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P ......L’objecte del contracte és l’adjudicació del servei de bar de la piscina situat al poliesportiu de Riudecols, durant la temporada

AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp)

N.I.F. P-4313000-D

Número de Registre de Entitat Local 01431286

_____________________________________________________________________________

C/ La Parra, 2. 43390 RIUDECOLS Tel. 977.81.70.09

e-mail: [email protected] web: www.riudecols.cat

L’Ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les controvèrsies

que se suscitin entre les parts en aquest contracte de conformitat amb allò que disposa l’article

21.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Riudecols, 22 d’octubre de 2015.

L’Alcaldessa,

Anna Aragonès Roc

Page 22: AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P ......L’objecte del contracte és l’adjudicació del servei de bar de la piscina situat al poliesportiu de Riudecols, durant la temporada

AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp)

N.I.F. P-4313000-D

Número de Registre de Entitat Local 01431286

_____________________________________________________________________________

C/ La Parra, 2. 43390 RIUDECOLS Tel. 977.81.70.09

e-mail: [email protected] web: www.riudecols.cat

ANNEX I. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INCOMPATIBILITATS I CAPACITAT PER CONTRACTAR I ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES1

........................., amb DNI núm. ............., en nom propi, o com a representant de la societat

.........................................., amb domicili a ........................... (carrer, número, localitat i província), correu electrònic ........................, telèfon .................. i d’identificació fiscal número ....................

Que en relació a l'expedient de contractació del projecte: "Els valors de Riudecols" programa Viure al Poble Més, contracte mixt de serveis i obres de "Creació de rutes turístiques i de coneixement del territori",

Autoritzo a l'Ajuntament de Riudecols a realitzar totes les comunicacions referents a aquesta licitació, corresponent a través de l’adreça de correu electrònic indicada.

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

1. Personalitat jurídica i representació.

Persona física: que tinc la capacitat d’obrar suficient per participar en aquesta licitació.

Persona jurídica: que tinc la capacitat d’obrar suficient per participar en aquesta licitació. Que la societat que represento es va constituir amb escriptura pública de data ..., davant el notari de ..., Sr./Sra. ..., amb núm. de protocol ..., i es va inscriure en el Registre mercantil de ... .

Les dades referents a l’atorgament dels poders de representació de la societat consten a la mateixa escriptura pública/l’escriptura pública de data ..., davant el notari de ..., Sr./Sra. ..., amb núm. de protocol ....

Persona jurídica no espanyola d’un Estat membre de la Comunitat Europea o signatari de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu: que la societat es troba inscrita en el registre/disposa dels corresponents certificats que s’indiquen a l’annex I del RLCAP, i que se sotmet a la jurisdicció dels jutges i tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a totes les incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si és el cas, al fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador.

Persona jurídica no espanyola d’un Estat no membre de la Comunitat Europea ni signatari de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu: que la societat ostenta la corresponent capacitat d’obrar, i que se sotmet a la jurisdicció dels jutges i tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a totes les incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si és el cas, al fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador.

2. Grup empresarial.

Que, segons allò previst en l’article 42 del Codi de Comerç.

L’empresa a la qual represento no conforma grup empresarial.

1 En cas que el licitador opti per fer declaració responsable, i no aportar la documentació, d’acord amb l’art. 146.4 del TRLCSP,

afegit per l'art. 44.2 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. En qualsevol

cas, la documentació acreditativa d’aquesta declaració responsable s’haurà de presentar, davant de l’òrgan de contractació, per

part dels qui resultin ser seleccionats, i abans de l’adjudicació d’aquest acord marc, en un termini de 10 dies hàbils des del

següent al de recepció del requeriment efectuat per l'Ajuntament de Riudecols.

Page 23: AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P ......L’objecte del contracte és l’adjudicació del servei de bar de la piscina situat al poliesportiu de Riudecols, durant la temporada

AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp)

N.I.F. P-4313000-D

Número de Registre de Entitat Local 01431286

_____________________________________________________________________________

C/ La Parra, 2. 43390 RIUDECOLS Tel. 977.81.70.09

e-mail: [email protected] web: www.riudecols.cat

L’empresa a la qual represento conforma grup empresarial. El grup es denomina “..........................” i el conformen les entitats següents:

- ............................ - ............................ - ............................

3. Que no em trobo/la societat no es troba incurs/a en cap de les prohibicions per a contractarconforme els articles 60 i 61 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

4. Que en els òrgans de govern i administració d'aquesta empresa, no hi forma part cap persona que estigui compresa en cap de les causes d'incapacitat i incompatibilitat per contractar amb les corporacions locals.

5. Obligacions tributàries i de la Seguretat Social

Que estic/la societat està donat/da d’alta a l’Agència Estatal d’Administració Tributària en el cens d’empresaris professionals i retenidors i que estic/la societat està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, imposades per les disposicions vigents.

Per aquest motiu:

Em comprometo, en el moment que m’ho requereixi l'Ajuntament de Riudecols, a aportar la documentació acreditativa del compliment de les meves obligacions tributàries i de la Seguretat Social/obligacions tributàries i de la Seguretat Social de la societat i dels requisits establerts en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i en els plecs objecte d’aquesta licitació.

Autoritzo a l'Ajuntament de Riudecols a sol·licitar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària les dades relatives al compliment de les meves obligacions tributàries/obligacions tributàries de la societat, per tal de comprovar el compliment dels requisits establerts en el en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i demés normativa de desenvolupament, en aquesta licitació.

Autoritzo a l'Ajuntament de Riudecols a sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades relatives al compliment de les meves obligacions/obligacions de la societat, per tal de comprovar el compliment dels requisits establerts en el en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i demés normativa de desenvolupament, en aquesta licitació.

6. Que dels òrgans de govern i administració d’aquesta societat, no forma part cap de les persones a qui es refereixen les Lleis 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat i 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat. Igualment, que ni aquesta societat, ni cap dels membres dels òrgans de govern i administració, estan compresos en les causes d’incapacitat i incompatibilitat per contractar amb l'Ajuntament de Riudecols.

7. Que estic/la societat està en possessió de les condicions mínimes de solvència econòmica i financera i professional o tècnica determinades pels plecs aprovats per l'Ajuntament de

Page 24: AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P ......L’objecte del contracte és l’adjudicació del servei de bar de la piscina situat al poliesportiu de Riudecols, durant la temporada

AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp)

N.I.F. P-4313000-D

Número de Registre de Entitat Local 01431286

_____________________________________________________________________________

C/ La Parra, 2. 43390 RIUDECOLS Tel. 977.81.70.09

e-mail: [email protected] web: www.riudecols.cat

Riudecols, i que compto/a amb la documentació acreditativa necessària.

8. Que compleixo/la societat compleix tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent pel que fa a l’obertura, la instal·lació i el seu funcionament legal.

I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l'Ajuntament de Riudecols, signo aquesta declaració, sota la meva responsabilitat, i segell d’aquesta empresa.

(lloc i data)

Signat: (persona que signa)