#5 ELS APARELLS DOM£†STICS - caib. ... #5 ELS APARELLS DOM£†STICS...

Click here to load reader

download #5 ELS APARELLS DOM£†STICS - caib. ... #5 ELS APARELLS DOM£†STICS L¢â‚¬â„¢etiqueta t£© colors, fletxes,

of 24

 • date post

  23-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  9
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of #5 ELS APARELLS DOM£†STICS - caib. ... #5 ELS APARELLS DOM£†STICS...

 • #5

  ELS APARELLS DOMÈSTICS

  E L

  B O

  N Ú

  S D

  E L

  'E N

  E R

  G I

  A A

  C A

  N O

  S T

  R A

 • #5 ELS APARELLS

  DOMÈSTICS

  #6

  ELS APARELLS DOMÈSTICS

  L’electricitat utilitzada pels aparells domèstics representa el 31% del

  consum energètic total a la llar, del qual el 21% es destina a la cuina i

  a la bugada. És un consum molt important i que ha anat augmentant

  amb els anys, ja que aquests aparells ofereixen grans serveis i como-

  ditats. Fa temps que s’ha posat de manifest la necessitat de no malba-

  ratar l’energia. Des d’aleshores molts aparells domèstics han adquirit

  millores tècniques que n’han millorat l’eficiència.

  Som, però, els consumidors finals els qui decidim si ens quedam l’apa-

  rell més eficient i també els qui amb els diferents hàbits d’utilització

  farem que consumeixin més o menys.

  En aquest capítol veurem com es pot disminuir la despesa energètica

  relacionada amb els aparells domèstics, tant en la compra com en el

  manteniment.

  EN QUÈ ENS HEM DE FIXAR EN COMPRAR ELS ELECTRODOMÈSTICS

  Escollir un electrodomèstic eficient i de baix consum energètic és la

  garantia de l’estalvi. Per això és important que ens n’informem molt bé

  abans de fer-ne l’elecció.

  Per ajudar-nos a decidir quin és l’aparell més adequat i a la llarga més

  rendible per a les nostres necessitats hi ha dues etiquetes que proporci-

  onen diferents informacions: l’etiqueta ecològica i l’etiqueta energètica.

  L’ETIQUETA ECOLÒGICA

  L’etiqueta ecològica va ser aprovada per la Comunitat Europea el

  1992. És una etiqueta que els fabricants sol·liciten voluntàriament

 • #5 ELS APARELLS DOMÈSTICS

  com a distinció del producte. És la mateixa a tot Europa i certifica que

  l’aparell ha tingut en compte aspectes ambientals (consum elèctric,

  embalatge, eliminació...) tant en el procés de fabricació com d’utilit-

  zació de l’aparell.

  Els productes que poden disposar de l’etiqueta són molt diversos: ma-

  terials d’oficina, d’higiene i neteja domèstica, productes tèxtils i de cal-

  çat, de bricolatge i jardineria i, fins i tot, allotjaments turístics. Pel que

  fa a electrodomèstics, en poden disposar rentadores, rentavaixelles i

  frigorífics. A mesura que es desenvolupen els criteris, més productes

  poden optar a l’etiqueta.

  Per obtenir més informació sobre l’etiqueta i quins productes poden

  optar-hi, podeu visitar la pàgina web de la Comissió Europea:

  http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel

  L’ETIQUETA ENERGÈTICA

  L’etiqueta ens dóna informació sobre el consum i l’eficiència ener-

  gètica dels electrodomèstics al llarg de la seva vida. El seu objectiu

  és ajudar al consumidor a l’hora de comprar els aparells elèctrics,

  ja que permet comparar les característiques dels diferents aparells

  de la mateixa classe.

  La Comissió Europea, l’any 1989, va promulgar una directiva que

  instaurava un sistema d’etiquetes energètiques per a millorar i aug-

  mentar la informació dels consumidors en el moment de la com-

  pra d’electrodomèstics; aquesta directiva va ser adoptada a l’Estat

  espanyol l’any 1994, i en anys successius s’han escrit els reials

  decrets que regulen l’ús de l’etiqueta energètica per a cada tipus

  d’aparell.

  L’etiqueta classifica els aparells pel seu consum elèctric. Així, hi ha set

  classes energètiques en funció del consum de cada aparell, que van

  de la lletra A fins a la lletra G. La classe A és la més eficient i la G la que

  ho és menys.

  És important que, quan comparam consums energètics, sigui entre

  aparells del mateix tipus, és a dir, entre frigorífics o entre rentadores,

  però no entre aparells de tipus diferent, ja que els seus consums no

  són comparables.

  La etiqueta energética. Curso on-line

  (IDAE – Información al ciudadano)

  http://idae.es/index.asp?i=es

  http://idae.es/index.asp?i=es

 • #5 ELS APARELLS

  DOMÈSTICS

  L’etiqueta té colors, fletxes, lletres i dades numèriques per donar-nos la

  idea del consum de l’aparell.

  Cada tipus d’electrodomèstic té una etiqueta base diferent, ja que els

  aspectes sobre els quals se’ns dóna informació no són els mateixos.

  Però totes segueixen el mateix esquema:

  En el cas que els aparells també disposin de l’etiqueta ecològica,

  aquesta última pot figurar dintre l’etiqueta energètica.

  Segons el Reial decret 124/1994, els aparells que han de portar etiqueta energètica són: a) Frigorífics, congeladors i aparells combinats.

  b) Rentadores, eixugadores de roba i aparells combinats.

  c) Rentaplats.

  d) Forns.

  e) Encalentidors d’aigua i altres aparells d’emmagatzematge d’ai-

  gua calenta.

  f) Fonts de llum.

  g) Aparells d’aire condicionat.

  Els aparells eficients acostumen a ser més cars que els no eficients,

  però a llarg termini resulten més “barats”. Per a calcular-ho cal analit-

  zar l’eficiència energètica de l’aparell al llarg de la seva vida útil, que

  acostuma a ser de més de 10 anys. Així veurem que l’aparell no eficient

  consumeix més energia i, per tant, haurem de pagar un rebut de l’elec-

  tricitat més elevat que si haguéssim comprat l’aparell eficient. Aquesta

  diferència de preu del consum energètic fa que al cap de pocs anys ja

  haguem pagat més diners a causa de l’electricitat que no els que ens

  vam estalviar en comprar l’aparell.

  A part de diners, també haurem estalviat emissions de CO2 provocades

  per la combustió dels combustibles fòssils que provoquen contamina-

  ció a les ciutats i contribueixen a l’augment de l’efecte hivernacle.

  COMPRAR ELECTRODOMÈSTICS EFICIENTS SURT A COMPTE! Des de l’any 2002, i amb l’objectiu de difondre, sensibilitzar i do-

  nar a conèixer als consumidors i als comerciants l’existència de la

  classificació energètica dels aparells domèstics, la Direcció General

  d’Energia ha posat en marxa diferents campanyes per a incentivar

  la compra d’electrodomèstics de classe energètica A.

  A dalt, a l’esquerra, hi ha un quadre amb 7 fletxes de diferents colors i allargades, una per a cada classe. La fletxa més curta i verda indica classe A, és a dir, menys consum, i la més llarga i vermella, classe G, de més consum.

  Sota les fletxes s’enumeren les característiques im- portants de cada tipus d’electrodomèstic i l’eficàcia de l’aparell per a fer la seva funció.

  A la banda dreta s’especifica la classe energètica del model amb una fletxa negra a l’alçada de la fletxa de color que li correspon i la lletra a l’interior.

  Al costat de les característiques de l’aparell trobam el valor concret de cada model. Es dóna en les unitats especificades a la part esquerra, i en el cas de l’eficàcia es torna a adoptar el sistema de lletres.

 • #5 ELS APARELLS DOMÈSTICS

  Gestió ambiental dels aparells domèstic antics. És molt important tenir en compte que segons el Reial decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus, els compradors d’aquests tipus d’aparells domèstics poden lliurar, sense cost

  addicional, els aparells antics que substitueixen pels nous adquirits

  perquè els corresponents gestors autoritzats els puguin tractar

  correctament com a residus.

  APARELLS DOMÈSTICS A LA CUINA

  Cuinar és una activitat que fem cada dia. El consum energètic varia en

  funció de la família, del nombre de menjades, de quina manera cuinam;

  però també són importants el tipus d’aparells que compram i com els

  fem servir.

  CUINA I FORN

  La funció de la cuina i del forn és la de donar calor als aliments per tal

  de cuinar-los o escalfar-los.

  Actualment en el mercat podem trobar dos tipus de cuina i de forns:

  els de gas i els elèctrics.

  Les cuines de gas necessiten que el gas arribi a la casa per mitjà de

  les bombones de butà o bé de gas natural, aire propanat o propà ca-

  nalitzat. Les cuines elèctriques poden ser plaques elèctriques o bé vi-

  troceràmica.

  L’electricitat a les Illes Balears s’obté majoritàriament a partir de

  combustibles fòssils cremats a les centrals tèrmiques, que tenen

  una eficiència molt petita, d’un 30% en el punt de subministrament

  al consumidor.

  Fer servir electricitat per a produir calor representa desfer el procés

  i malbaratar molta energia. Per això, des d’un punt de vista global i

  si l’electricitat prové de les centrals tèrmiques, són més eficients les

  cuines de gas que les elèctriques.

  Pel mateix motiu els forns que funcionen amb gas són més eficients

  que els forns elèctrics (gasten uns tres cops menys d’energia). Si el forn

  és elèctric, els més eficients són els que tenen un termò