Report - UNA APROXIMACIO ALS PROPIS IARBITRIS DETARREGA (1765 · PDF file 2019. 7. 23. · INTRODUCCIO E Is propis i arbitris1 van esdevenir, durant l' Antic Regim i fins a rnitjans del segle

Please pass captcha verification before submit form