Download - New İSPANYOLCA İNGİLİZCE TÜRKÇE · 2014. 4. 8. · İSPANYOLCA İNGİLİZCE TÜRKÇE abajo down, below, downstairs, underneath Aşağı, Aşağıya abandonar to abandon, forsake,

Transcript
 • İSPANYOLCA İNGİLİZCE TÜRKÇE

  abajo down, below, downstairs,

  underneath Aşağı, Aşağıya

  abandonar to abandon, forsake, desert,

  leave ayrılmak abrir to open, unlock açmak absoluto absolute, absolutely tam,bütün,tümüyle abuelo grandfather, grandpa büyükbaba, dede acabar to finish bitirmek acaso perhaps, maybe belki, ihtimal acción\ciones action aksiyon

  aceptar to accept, receive, take, take

  in almak, kabul etmek acercar to approach yaklaşmak acompañar to accompany arkadaşlık etmek acordar accede, agree, consent kabul etmek, razı olmak actitud attitude hal, tavır actividad activity Çalışma , Faaliyet, Etkinlik acto act iş, davranış, hareket actual present mevcut, var olan actuar actuate Harekete geçirmek,Çalıştırmak acuerdo agreement Anlaşma, Uyum, mutakabat adelante ahead önde, ilerde, İleriye además de in addition to, besides bunun yanı sıra , ayrıca además in addition to, besides bunun yanı sıra , ayrıca adquirir to acquire kazanmak, elde etmek advertir to notice, warn, admonish uyarmak afectar to affect etkilemek afirmar attach, fasten bağlamak afirme to affirm doğrulamak agua water su ahí there orada, oraya ahora now şimdi al to, to the mastar eki alcanzar catch up with, overtake Yetişmek, yakalamak alejar remove, take away çalmak, kaldırmak, yer değistirmek alemán/mana german Alman algo something bir şey, biraz alguien somebody, someone birisi algún many çok, birçok alguno\a any hiç allá there orada, oraya, allí there orada alma soul can alto/a tall, high, stop yüksek, dur

  http://wordsgalore.com/wordsgalore/languages/spanish/00/00122.mp3http://wordsgalore.com/wordsgalore/languages/spanish/00/00166.mp3http://wordsgalore.com/wordsgalore/languages/spanish/08/08702.mp3http://wordsgalore.com/wordsgalore/languages/spanish/00/00572.mp3

 • altura height yükseklik amar to love sevmek ambos both ikisi de, americano/a american Amerikalı amigo/a friend arkadaş amor love sevgi amplio/plia ample elma añadir to add eklemek, katmak análisis analysis analiz ancho broad andar to walk yürümek animal animal hayvan año year yol, sene ante before, in front of önünde, önceden, -in önünde ante before önünde anterior previous önceki antes de before, formerly eskiden, önce antiguo/gua ancient, old eski, yaşlı anunciar to announce anons etmek, bildirmek

  aparecer to appear gözükmek, görünmek, ortaya

  çıkmak apenas hardly,scarcely güç bela, çok az bir ihtimal aplicar to apply uygulamak apoyar to support, espouse, maintain desteklemek aprender to learn öğrenmek apretar to crush ezmek aprovechar to take advantage of yararlanmak apunalar to stick saplamak aquel that şu aquello/a that aquí here burada araña spider örümcek arañar to draw çizmek árbol tree ağaç ardilla red squirrel sincap arma weapon silah arriba up yukarıda arte art sanat asegurar to assure inandırmak

  así como as well as, such, like

  that öyle así que so, therefore bu nedenle así like this böyle, bu şekilde, bunun gibi aspecto aspect görünüş asunto matter, bussiness konu, mesele atención\ciones attention dikkat, hazır olma durumu atrás back, behind geriye doğru

 • atreverse to dare cesaret etmek aumentar to increase, raise çoğaltmak aun even hatta aún still sessizlik aunque though, although her şeye rağmen, bununla birlikte auténtico/a authentic gerçek autor/a author yazar autoridad authority otorite, yetki avanzar to advance ilerlemek ave bird kuş ayer yesterday dün ayuda aid, help yardım ayudar to help yardım etmek azul blue mavi azúcar sugar şeker

  bajar to bring down, lower, go

  down azalmak; inmek; indirmek,

  azaltmak bajo/a low, short, faint alçak, alt barcelona barcelona Barselona barrio neighborhood bölge, semt, çevre base base, basis temel, esas bastante fairly, rather yeterli, oldukça, epey bastar to be enough, suffice yetmek, yeterli olmak beber to drink içmek bien well, good iyi, doğru blanco/a white beyaz boca mouth ağız, giriş yeri brazo arm kol buen good, well iyi buscar to look for, to seek aramak caballo horse at caber to fit, go into hoş görmek cabeza head kafa, baş cabo end, stub uç nokta, bitim noktası cada each her cadena chain zincir caer to fall düşmek calle street sokak cama bed yatak cambiar to change değiştirmek

  cambio change değiştirme; kur; kambiyo; bozuk

  para caminar to walk yürümek, gezmek, seyahat etmek camino road yol campaña countryside çan campo field kır, tarla, saha cantar to sing şarkı söylemek

 • cantidad quantity nicelik, miktar capacidad capacity kapasite, yetenek capaz\paces able yetenekli, elinden gelir capital capital sermaye, başkent cara face yüz carácter/racteres character karakter carne meat et carrera running koşu, yarış; kariyer carta letter mektup casa house ev casar to marry evlendirmek casi almost hemen hemen, az kalsın, neredeyse caso case hal, durum, olay catalán catalan katalaz causa cause, reason neden, sebep celebrar to celebrate kutlamak célula cell hücre, küçük oda central central merkez, santral centro center, downtown merkez, şehir merkezi, çarşı cerebro brain beyin cerrar to close kapamak, kapatmak chica girl kız chico/a boy erkek, erkek çocuk cielo sky, heaven gökyüzü, cennet ciencia science bilim, ilim científico/a scientific bilimsel ciento one hundred yüz cierto/a true kesin, doğru, gerçek cinco five beş cine cinema, movies sinema circunstancia circumstance hal, durum, olay ciudad city şehir, kent ciudadano/a citizen vatandaş civil civil sivil claro/a clearly, clear açık clase class sınıf

  coche car, automobile, coach,

  carriage araba coger to take, to get yakalamak, toplamak colocar to place, put yerleştirmek, atamak, işe koymak color color renk comentar to comment, discuss, mention yorum yapmak comenzar to begin, start başlamak, başlatmak comer to eat yemek como as, since, like gibi cómo how nasıl compañero/a partner, companion yoldaş

 • compañía company şirket completo complete, full tam,full comprar to buy, purchase satın almak

  comprender to comprehend, to

  understand anlamak, kapsamak comprobar to check denemek, kanıtlamak común\munes common genel; ortak comunicación\ciones communication iletişim, bildiri, beyan con que so long as eğer, şartıyla con with ile, rağmen , karşın concepto concept kavram conciencia conscience vicdan concreto concrete, specific somut condición\siones condition hal, durum; koşul conducir to drive sürme, araba sürmek conjunto joint, outfit, band ortak, takım, birleşme conocer to know, meet bilmek conocimiento knowlogde bilgi consecuencia consequence sonuç conseguir to obtain elde etmek conservar to conserve korumak, saklamak considerar to consider göz önüne almak; saygı göstermek consistir to consist oluşmak, ibaret olmak, içermek constante constant değişmeyen, sabit, devamlı constituir to constitute oluşturmak, kurmak construir to construct, build inşa etmek, yapmak contacto contact temas contar to count bildirmek, anlatmak, saymak contemplar to contemplate düşünüp taşınmak contener to contain içermek contestar to answer, reply cevap vermek, yanıtlamak

  continuar to continue devam ettirmek, sürdürmek,

  devam etmek, sürmek contra against karşı, muhalif contrario opposite karşıt control control, check kontrol controlar to control kontrol etmek convencer to convince ikna etmek conversación conversation görüşme convertir to turn into, convert değiştirmek, dönüştürmek corazón heart kalp correr to run, race koşmak, yarışmak, akmak corresponder to correspond, belong yazışmak

  corriente current akan, akım, akmak, akıntı, güncel,

  şimdiki cortar to cut budamak, kesmek cosa thing şey

 • costumbre custom, habit alışkanık, görenek crear to create yaratmak crecer to grow, increase büyümek creer to believe inanmak crisis crisis kriz cruzar to cross melezleştirmek, kesiştirmek cuadro picture, square, painting kare, tablo cual as, like gibi cuál which, what hangi cualquier any, whatever, whichever herhangi biri, her, hiç cuando when ne zaman cuanto how much, as kaç cuánto how much kaç cuarto/a quarter çeyrek cuatro four dört cubrir to cover örtmek, kapamak cuenta count öykü cuerpo body beden cuestión\tiones matter, affair sorun, mesele, vaka cultura culture kültür cultural cultural kültürel cumplir to accomplish, carry out yerine getirmek cuyo/a whose, of whom kim, hangi, hangisi dar to give vermek dato data veri de of, from -in, -ın, -nin, -nın; -den, -dan deber to owe yapılması gerekilen, ödev, görev decidir to decide karar vermek decir to say, tell söylemek decisión decision karar declarar to declare bildirmek, ifade etmek dedicar to dedicate adamak dedo finger, toe parmak defender to defend savunmak defensa defense savunma definir to define tanımlamak definitivo definitive nihai, kesin, tam, eksiksiz, kusursuz dejar to leave terk etmek del of, from -in, -ın, -nin, -nın; -den, -dan demás rest of the diğer, öbür demasiado too much çok fazla democracia democracy demokrasi demostrar to demonstrate kanıtlamak dentro within, in içinde

  depender to depend güvenmek, bağlanmak, ihtiyaç

  duymak derecha right sağ(taraf)

 • derecho straight, rigth hukuk, düz, doğru, sağ desaparecer to disappear yok olmak desarrollar to develop geliştirmek, kalkındırmak desarrollo development gelişme, kalkınma desconocer to not know, fail to recognize tanıyamamak, kabul etmemek descubrir to discover keşfetmek desde que since -den beri desde from, since den, -dan desear to wish istemek, arzulamak deseo desire istek, arzu despertar to wake up uyanmak después de after -den sonra después afterwards, then sonra, daha sonra destino destiny, destination kader detener to stop durdurmak, engel olmak determinar to determine belirlemek día day gün diario/ria newspaper gazete diez ten on diferencia difference fark diferente different değişik difícil difficult zor dificultad difficulty zorluk, güçlük dinero money para dios/diosa god, goddes Allah dirección address, direction adres, yön directo direct, straight direkt, dolaysız director/tora r director, manage müdür, yönetici, yönetmen dirigir to direct yöneltmek disponer to arrange düzenlemek, hazırlamak distancia distance mesafe distinto different ayrı, farklı diverso diverse çeşitli, farklı, değişik, çeşit çeşit doble double çifte doctor/tora doctor doktor dolor pain ağrı, sızı

  don gift, talent armağan, hediye, Allah vergisi,

  yetenek donde where nerede dónde where nerede dormir to sleep uyumak dos two iki duda doubt şüphe durante during süresince duro hard sert e and ve echar to throw, cast atmak, fırlatmak; dökmek;

 • çıkarmak económico economic, economical ekonomik, hesaplı edad age yaş efecto efect etki, ejemplo example örnek ejército army ordu ejército army ordu el/a the bu, şu, o él he, him eril, o(erkek) elección election seçim elegir to choose, select seçmek elemento element element elevar to elevate, raise yükseltmek empezar to begin, start başlatmak, başlamak empresa company girişim en in, into, inside, on ...de encender to light, switch on, set fire to yakmak encima over it üzerinde, yukarıda encontrar find bulmak encuentro encounter, meeting karşılaşma, buluşma energía energy enerji enfermedad illness, disease, sickness hastalık enfermo ill, sick hasta enorme enormous kocaman, iri enseñar to teach öğretmek entender to understand anlamak, kavramak enterar to find out, inform bilgi vermek entonces then ondan sonra, sonra entrada entrance, entry giriş entrar to enter girmek entre between, among arasına, arasında entregar to deliver, give teslim etmek enviar to send göndermek época epoch, period dönem, devir, çağ equipo equipment, team donatı, gereç, teçhizat, takım, ekip error error, mistake hata es is, being escapar to escape, run away kaçmak escribir to write yazmak escritor/tora writer yazar escuchar to listen dinlenmek ese/a that esfuerzo effort, endeavor, exertion gayret, çaba eso that espacio space yer, alan, mesafe, ararlık, uzay espalda back arka españa spain İSPANYA

 • español/ñola spanish İSPANYOL española Spanish, spaniard İSPANYOLCA especial special özel especie species tür, çeşit esperanza hope, prospect umut, beklenti

  esperar to hope, wait umutlanmak, beklenti içinde

  olmak, ummak espíritu spirit ruh ésta is establecer to establish kurmak, tesis etmek, yerleştirmek estado state devlet estados unidos united States Amarika Birleşik Devletleri estar to be, stay olmak, bulunmak éste/a this bu este/a east doğu este this bu esto this bu estrella star yıldız estructura structure yapı estudiar to study okumak estudio study, studio stüdyo etapa stage aşama, etap europa europe AVRUPA europeo/pea european AVRUPALI evidente evident açık, belli evitar to avoid kaçınmak, sakınmak exacto/a exact tam exigir to demand talep etmek existencia existence varlık existir to exist var olmak éxito success başarı experiencia experience deneyim explicar to explain açıklamak expresión expression ifade extender to extend genişletmek exterior outside, exterior dış, dış(kısım) extranjero/a foreigner, foreign yabancı extraño strange garip extremo extreme aşırı fácil easy kolay falta lack eksiklik faltar to lack -den yoksun olmak familia family aile familiar familial, family ailevi, akraba famoso famous ünlü favor favour iyilik fenómeno phenomenon olay

 • fiesta celebration, party parti, şenlik figura figure, shape figür, şekil, biçim figura to figure şekil vermek fijar to faten, affix saptamak, belirlemek fin end son ; amaç final end, final en son físico physical, physicist fiziksel, fizikçi flor flower çiçek fondo bottom, rear dip, arka, geri, kıç, arka plan forma shape şekil formar to form şekil vermek francés/cesa french FRANSIZ francés french FRANSIZ francia france FRANSIZ frase phrase cümle, tümce frecuencia frequency sıklık frente in front cephe frío/a cold, cool soğuk, serin fuego fire ateş fuente source çeşme, kaynak fuera de outside of, beyond dışarı, dışarıda fuerte hard, strong güçlü fuerza force, strength güç, kuvvet función function fonksiyon, işlev funcionar to work, run, function çalışmak fundamental fundamental esas, ana, temel fútbol soccer, football futbol futuro future gelecek ganar to win kazanmak general general genel, general gente people halk, insanlar gesto gesture jest, işaret, el kol hareketi yapmak gobierno government yönetme, idare etme, hükümet golpe blow darbe gracia grace incelik grande big, great büyük grave grave, deep ağır; ciddi gritar to shout, scream bağırmak grupo group grup guardar to keep korumak guerra war savaş gustar to taste, like beğenmek gusto taste, pleasure, liking tat, lezzet, zevk haber to have, has sahip olmak habitación room, bedroom oda habitual habitual, usual alışılmış, her zaman ki hablar to speak, talk konuşmak

 • hacer to do, make yapmak, etmek, hazırlamak hacia towards -e doğru hallar to find, discover bulmak, keşfetmek, rastlamak hasta que until, even -e kadar, -e dek, hatta, bile hasta until, even -e kadar, -e dek, hatta, bile hecho/cha fact olgu hermana sister kız kardeş hermano/a brother erkek kardeş hermoso/a beautiful güzel hija daughter kız çocuk hijo son oğul historia history tarih histórico historical tarihsel hombre man erkek hombro shoulder omuz hora hour saat hoy today bugün humano/a human insan, insancıl idea idea düşünce, fikir iglesia church kilise igual equal eşit imagen\imágenes image görüntü imaginar to imagine hayal etmek impedir to prevent engellemek, önlemek importancia importance önem, ehemmiyet importante important önemli importar to matter, be important ithal etmek, önemli olmak imposible impossible imkansız, olanaksız incluir to include kapsamak incluso even, in fact indicar to indicate göstermek individuo individua kişisel información\ciones information bilgi, haber, danışma informar to inform bilgi vermek informar to inform bilgi vermek inglés/glesa english İNGİLİZ iniciar to initiate başlatmak inmediato/a immediate acele, acil, çabuk insistir to insist üstelemek instante moment, instant hemen, an intentar to try girişmek, kalkışmak interés\reses interest merak, ilgi interesar to interest merak etmek, ilgi göstermek interior interior, inner iç internacional international uluslar arası introducir to introduce, insert sunmak ir to go gitmek

 • izquierda left sol jabon soap sabun jardin garden bahçe jamás never hiç jefe/a chief, leader, boss şef, başkan joven young person genç juego game, playing oyun jugador player, gambler oyuncu jugar to play, gambler oynamak juicio judgment, sense yargı junto a next to bitişik, yanında junto together, joined, close birlikte, bir arada justo just, fair adil, doğru, dürüst labio lip dudak lado side taraf lanzar to throw fırlatmak largo long uzun lector/tora reader okuyucu, okur leer to read okumak lengua language, tongue dil lenguaje language lisan, dil lento slow yavaş levantar to lift, raise kaldırmak, yükseltmek ley law kanun, yasa libertad freedom özgürlük, bağımsızlık libre free serbest; özgür; boş; bedava libro book kitap limitar to limit kısıtlamak, sınırlamak línea line yol, çizgi, hat, literatura literature edebiyat llamar to call, phone çağırmak llegar to arrive, come ulaşmak llenar to fill doldurmak lleno full dolu llevar to take, carry taşımak llorar to cry, weep ağlamak lo the for it o loco/a crazy, insane çılgın, deli lograr to obtain, achieve, get gerçekleştirmek lucha fight, struggle çekişme, güreş luego then, later sonra, daha sonra lugar place yer luz light, lighting aydınlık, ışık madre mother anne mal badly, poorly, incorrectly kötü, kötülük malo/a bad kötü mañana morning, tomorrow sabah, yarın

 • mandar to command emretmek, hakim olmak,

  hükmetmek manera way, manner tavır, tarz manifestar to declare göstermek, belirtmek mano hand el mantener to maintain devam ettirmek máquina machine makine mar sea deniz marcar to mark işaretlemek marcha march marş marchar to march düzenli adımlarla yürümek marido husband koca mas but ama, fakat más more daha çok masa mass kütle matar to kill öldürmek materia matter madde material material maddi máximo maximum en yüksek, maksimum mayor greater büyük, yetişkin(yaşlı) mayoría majority çoğunluk mediante by means of vasıtasıyla, yardımıyla médico/a doctor doktor medida measurement ölçü medio/dia medium orta mejor better daha iyi memoria memory bellek, hafıza, anı, hatıra menor minor daha küçük menos less daha az menudo small, insignificant minik, küçük mercado market market merecer to deserve hak etmek mes month ay mesa it pulls masa meter to put koymak método method metot, yöntem metro meter metre, metro mi my benim mí my benim miedo fear korku miembro member üye, organ mientras que whereas, while iken mientras while iken mil thousand bin militar military man askeri millón million milyon mínimo/a minimum en düşük, minimum

 • ministro/tra minister bakan minuto minute dakika mío/a mine mirada watched bakma, seyretme mirar to watch bakmak, seyretmek mismo same aynı mitad half yarı, yarım, orta modelo model model, örnek, numune moderno/a modern çağdaş, modern modo way, manner, mode tarz, biçim momento moment an, hemen, kısa süre moral moral ahlak, ahlaki, moral morir to die ölmek mostrar to show göstermek motivo motive, reason neden, güdü, dürtü mover to move, stir kımıldatmak, oynatmak movimiento movement, motion hareket, eylem muchacho/cha boy erkek çocuk, delikanlı mucho much çok fazla muerte death ölüm mujer/jeres woman, women kadın, karı mundial worldwide dünya çapında, grobal, evrensel mundo world dünya música music müzik muy very, highly çok nacer to be born doğmak, çıkmak nacional national ulusal nada nothing hiçbir şey nadie nobody, no-one hiç kimse natural natural doğal, tabii naturaleza nature doğa, tabiat necesario/ria necessary gerekli, kaçınılmaz, zorunlu necesidad necessity,need zorunluluk, greksinim, ihtiyaç necesitar to need ihtiyacı olmak, gereksinim duymak negar to deny inkar etmek, yalanlamak negocio business iş, ticaret, işyeri negro/gra black siyah, kara, siyahi, zenci ni siquiera not even olmasa bile, hiç olmasa da ni nor, neither ne de niña girl, child kız, kız çocuk ningún none hiçbiri, hiç kimse, hiç ninguno/a no, none, nobody, no one hiçbiri, hiç kimse, hiç niño/a chil çocuk nivel level seviye, düzey no no hayır noche night gece nombre name isim

 • normal normal normal norteamericano/a North American Kuzey Amerika

  notar to notice dükkat etmek, farkına varmak,

  aldırış etmek noticia the news haber novela novel roman nuestro/tra ours bizimki nuevo/a new yeni número number numara nunca never asla, hiçbir zaman o or ya da, veya objetivo objective objektij, tarafsız objeto object obje, şey, nesne obligar to force, oblige zorlamak, zorunda bırakılmak obra work iş, görev, eser, yapıt observar to observe gözlemek, gözlemlemek obtener to obtain, get elde etmek ocasión\siones occasion fırsat ocho eight sekiz ocupar to occupy işgal etmek ocurrir to happen olmak, başına gelmek, oficial official resmi, memur ofrecer to offer teklif etmek oír to hear işitmek, duymak ojo eye göz olvidar to forget unutmak

  operación operation çalışma, harekat, operasyon,

  ameliyat opinión opinion fikir, düüşünce origen/rígenes origin başlangıç, köken oro gold altın oscuro/a dark, obscure karanlık, koyu otro/tra another, other diğeri paciente patient sabırlı, dayanıklı; hasta padre father baba pagar to pay ödemek página page sayfa país country, nation ülke países countries iller, ülkeler palabra word sözcük, kelime papel paper kağıt par pair, couple eş düzeyde, eşit, aynı para que so that öyle ki;, -mesi için para for için, çünkü, zira parar to stop, stand durmak, durdurmak parecer to seem (gibi)görünmek pared wall duvar

 • pareja even, couple, pair çift

  parte part mesaj; rapor; parça; yan, taraf;

  hisse, pay participar to participate bildirmek; katılmak

  particular particular, private özel, olağandışı; titiz; dikkatli;

  ayrıntılı partido party, game parti, oyun, maç

  partir to start off, depart, slipt,

  divide bölmek, ayırmak, parçalamak,

  dağıtmak pasado past geçmiş, geçen, geçmiş zaman, eski pasar pass geçirmek, geçmek paso step adım paso step adım paz peace barış, asayiş pecho chest göğüs, cesaret pedir to request, ask for dilemek; ısmarlamak película film, movie film peligro danger tehlike pelo hair saç pena pain, penalty penaltı pensamiento though düşünce, akıl; niyet pensar to think düşünmek, niyet etmek peor worse daha kötü pequeño/a small küçük perder to lose, miss çaçur etmek, harçamak, yitirmek perfecto perfect mükemmel periódico/a newspaper gazete, dergi, mecmua periodista journalist gazeteci permanecer to remain kalmak permitir to allow izin vermek pero but mam, fakat, halbuki perro/rra dog, bitch köpek, it persona person şahıs, kişi personaje person şahıs, kişi personal personal bireysel, kişisel pertenecer to belong to ait olmak pesar to weigh tartmak peso weight ağırlık, tartı pie foot ayak piedra stone taş, kaya piel skin cilt, deri, post pierna leg bacak piso floor apartman dairesi, kat placer to please zevk, hoşa gitmek plan plan plan plantear to expound, raise ortaya atmak plaza seat, square alan, meydan, yer

 • pleno full, complete full, dolu, tam, doymuş población\ciones population nüfus pobre poor yoksul poco/a little, few biraz, az poder to be able to, can, might, may güç, yapabilmek, edebilmek policía police polis política politics siyaset, politika político political siyasal, politik poner to put yerleştirmek por ejemplo for example örneğin, mesela por by, for, per -yolu ile porque because, why çünkü poseer to posses, own sahip olmak posibilidad possibility olanak, imkan posible posible olanaklı posición\ciones position pozisyon práctico practical pratik precio price, cost fiyat, ücret preciso/a precise tam, doğru preferir to prefer yeğlemek pregunta question soru, sorun preguntar to ask sormak prensa press pres, baskı preocupar to worry endişelenmek preparar to prepare hazırlamak presencia presence hazır presentar to present sunmak, vermek, takdim etmek presente present şimdiki, mevcut, bulunan; hediye presidente president başkan pretender to try, court niyet etmek primer first birinci, ilk primero/a first birinci, ilk principal principal başlıca, esas, bellibaşlı principio beginning, principle başlangıç, köken, ilke privar deprive yasaklamak probable probable muhtemel, olası problema problem problem, sorun proceso process dava producir to produce üretmek producto product ürün profesional professional profesyonel profesor/sora professor, teacher profesör profundo/a deep derin programa program program pronto/a soon, quick, prompt yakında propio/pia own özgü, has proponer to propose, nominate önermek

 • provocar to cause kışkırtmak próximo/a next proyecto project proje prueba test, proof, evidence delil; deneme publicar to publish yayımlamak público/a public kamu, halk pueblo town halk; köy pueblo town halk; köy puerta door kapı pues then, since, because bu yüzden, mademki puesto position, place yer punto point nokta, yer; puan puro/a pure katıksız, saf que that ki qué what ne quedar to stay kalmak querer to want istemek quien who kim quién who kim

  quitar to remove, take away çıkarmak, temizlemek, atmak,

  uzaklaştırmak quizá perhaps, maybe olabilir, belki radio radio radyo rápido/a rapid, quick çabuk rato short while an, hemen, kısa süre razón\zones reason neden, sebep, akıl, sağduyu real royal, real gerçek realidad reality gerçek, gerçekçilik realizar to make, realize gerçekleştirmek recibir to receive almak, kabul etmek

  reciente recent yeni, yakında olan, son günlerde

  meydana gelen recoger to gather, pick up toplamak, koparmak reconocer to recognize tanımak recordar to remember, remind hatırlatmak, anımsatmak recorrer to cross, travel through içinden geçmek recuerdo memory, remembrance hatıra, anı recuperar to recover iyileştirmek, düzeltmek reducir to reduce azaltmak referir to refer anlatmak régimen regime rejim regresar to return, come back geri gelmek reír to laugh gülmek relación\ciones relation ilgi, ilişki religioso religious dindar repetir to repeat tekrarlamak representar to represent temsil etmek

 • resolver to solve çözmek responder to answer cevap vermek responsable responsible sorumlu respuesta answer cevap resto rest kalan, artık resultado result, outcome sonuç resultar to turn out, work out, succeed çıkmak, ortaya çıkmak reunión\niones meeting toplantı, birleşme, buluşma reunir to unite, join toplamak, birleştirmek revista magazine dergi; revü rey king kral rico/a rich zengin riesgo risk risk río river nehir, ırmak rodear to surround, encircle kuşatmak rojo/a red kırmızı romper to break kırmak ropa clothes çamaşır, giysi rostro face yüz saber to know bilmek

  sacar to remove, take out çıkarmak, temizlemek, atmak,

  uzaklaştırmak sala room, living room salon salida exit, departure çıkış salir to leave, go out çıkmak sangre blood kan secreto/a secret gizli sector sector sektör seguir to follow izlemek según according to göre segundo second ikinci; saniye seguridad security emliyet, güvenlik seguro/a safe emin, sigorta seis six altı semana week hafta semejante similar benzer

  señalar to indicate, point out göstermek, belitmek, dikkat

  çekmek señor/ñora sir/madam beyefendi/hanımefendi sensación\ciones sensation, feeling duygu sentar to seat, sit oturmak sentido/a heartfelt,sense duyu sentimiento feeling duygu, his sentimiento feeling duygu, his sentir to feel duygulanmak, hissetmek separar to separate ayırmak ser to be olmak, bulunmak, var olmak

 • serie/ria series seri serio serious ciddi servicio service servis servir to serve hizmet etmek sexo sex cinsellik sexual sexual cinsel si if, yes evet sí yes evet sido been siempre always daima, her zaman siete seven yedi siglo century yüzyıl, asır significar to mean anlamına gelmek siguiente following, next sonraki silencio silence sessizlik simple simple sade, basit sin without -siz, -sız sino que but that sino but, rather ama, fakat sistema system sistem sitio place, site yer, mevki situación\ciones situation konum situar to locate yerleştirmek sobre envelope, on üstüne, zarf social social sosyal, toplumsal socialista socialist sosyalist sociedad society toplum sol sun güneş solo/a alone yalnız sólo only tek, yalnız solución\ciones solution erime sombra shadow gölge someter to subjugate teslim olamak sonar to sound çalmak sonreír to smile gülümsemek sonrisa smile gülümseme sorprender to surprise sürpriz sostener to maintain, support, hold desteklemek su his onun subir to raise kaldırmak, yükseltmek suceder to happen/ occur olmak, meydana gelmek suelo ground, floor yer, zemin; döşeme sueño dream düşlemek, rüya görmek suerte luck şans suficiente enough yeterli sufrir to suffer maruz kalmak, katlanmak superar to surpass geçmek, üstün olmak, baskın

 • çıkmak superior superior yüksek, üst suponer to suppose zannetmek surgir to arise ortaya çıkmak suyo/a his/her/its onun(genel) tal vez perhaps belki tal so böyle también also, too bir de, ayrıca tampoco neither ne de tan so o kadar; öyle; böyle tanto/a so much o kadar çok tarde late geç, sonlarında tarea homewrok ödev, ev ödevi técnica technique teknik técnico/a technician teknisyen televisión\siones television televizyon tema theme konu, anakonu, tema temer to fear korkmak tender to strech out tener to have tutmak teoría theory teori tercer third üçüncü terminar to finish bitirmek término term terim texto text metin, tekst tía aunt hala, teyze tiempo time zaman tierra earth dünya tío uncle amca, enişte, dayı tipo/a guy tip tirar to throw atmak, çekmek título title başlık tocar to touch dokunmak todavía still hâlâ todo/a everything her şey tomar to take, to drink almak; içmek tono tone ton, ses total total toplam trabajar to work çalışmak trabajo job iş traer to bring getirmek tras after sonra; sonrasında, ardından tratar to try denemek tres three üç tu your, you senin último/a last en son, son olarak un/una a, an bir

 • único/a only yegâne único only, unique yegâne unidad unit ünite, birim unir to unite birleşmek uno/una one bir usar to use kullanmak uso use kullanım usted you sen utilizar to use yararlanmak vacío/cía empty boş valer to be worth eşit olmak valor value değer, kıymet varias several birkaç; çeşitli varios several birkaç; çeşitli vecino/a neighbor komşu veinte twenty yirmi velocidad speed hız vender to sell satmak venir to come gelmek ventana window pencere ver to see görmek verano summer yaz verdad truth gerçek verdadero/a true DOĞRU verde green yeşil vestir to dress giymek; giydirmek vez\veces time defa, kere viaje travel yolculuk vida life hayat viejo/a old yaşlı, eski viento wind rüzgar violencia violence şiddet vista vision manzara vivir to live yaşamak vivo/a alive sağ, diri voluntad will irade volver to return geri dönmek voz\voces voice ses vuelta return dönüş y and ve ya que since ya already şimdiden yo I ben zona zone bölge