Download - Electrònica Analògica III_3r ESO

Transcript
 • 8/17/2019 Electrònica Analògica III_3r ESO

  1/13

  IES. BERENGUER D'ANOIA TECNOLOGIA.

  RESUM DE “ELECTRÒNICA ANALÒGICA III”.

  6.- El relé.

  6.1.- Què és un relé? Es un interruptor automàtic controlat perl'electricitat. O ren i tan!uen circuits sense inter"enci# $umana.

  6. .- !er "uè ser#e$% un relé?.

  • Au&'()&$s(es % Acti"a els motors &'una porta automàtica elsllums &'un semà(or un ascensor un asseca&or &e mans etc.

  • C'n&r'l *e ('&'rs elè+&r$+s $n*us&r$)ls % En)e)ar aturar ican"iar el sentit &e )ir i la "elocitat &els motors &e mà!uines.

  • Els ,r$(ers 'r*$n)*'rs un+$'n)#en en relés % Operacionsmatemàti!ues. Despr*s "an ser sustitu+ts per "àl"ules &e uit im*s tar& per transistors miniaturit,ats en un -ip &e silici S$/.

  1

 • 8/17/2019 Electrònica Analògica III_3r ESO

  2/13

  IES. BERENGUER D'ANOIA TECNOLOGIA.

  6. .- !)r&s */un relé?. • C'n&)+&es% 0 (i-os i 1 &e m2 il.• Ar()*ur) % 3art m2 il !ue )ira am el (lu- mà)n4tic i

  con5necta o &escon5necta els contactes.• Ele+&r'$()n&% 3ro&uei- el (lu- o atracci# ma)n4tica !uan està

  sotmesa al pas &el corrent el4ctric.• C'n0ne%$'ns *els +'n&)+&es % Am el circuit &e pot4ncia.• C'n0ne%$'ns *e l/ele+&r'$()n& % Am el circuit &e control.

  6. .- S2(3'l elè+&r$+.

  2

 • 8/17/2019 Electrònica Analògica III_3r ESO

  3/13

  IES. BERENGUER D'ANOIA TECNOLOGIA.

  6.4.- C'( un+$'n) un relé?.

  • !r$(er ,)s % El rel* està en rep2s.• Se5'n ,)s % Electricitat a l'electroimant circuit &e control/.• Ter+er ,)s % L'electroimant )enera un camp ma)n4tic.• Qu)r& ,)s % L'arma&ura es mou i els contactes es to!uen.• C$n"uè ,)s % 3assa corrent circuit &e pot4ncia/ i acti"a un

  receptor com una om eta o un motor.

  6.6.- Un +$r+u$& sen $ll )(3 un relé7 +'n&r'l */un) 3'(3e&).

  • 1.6 Circuit &e control i circuit &e pot4ncia en rep2s.• 0.6 3ressionem el polsa&or.• 7.6 El corrent circula pel circuit &e control.• 8.6 S'acti"a l'electroimant &el rel* i tanca l'interruptor.• 9.6 Circula corrent pel circuit &e pot4ncia. La om eta s'enc*n.

  3

 • 8/17/2019 Electrònica Analògica III_3r ESO

  4/13

  IES. BERENGUER D'ANOIA TECNOLOGIA.

  6.8.- C$r+u$& ele+&r9n$+ )(3 un sens'r *e llu(. El circuit anterior no *s molt :til ;a !ue po&em encen&re&irectament la om eta per2 ens ser"ei- per compren&re el(uncionament &'un rel*.

  En el circuit se)

 • 8/17/2019 Electrònica Analògica III_3r ESO

  5/13

  IES. BERENGUER D'ANOIA TECNOLOGIA.

  • Relés ele+&r9n$+s ' */es&)& s9l$*% Rel*sSSR &e l'An)l4sSoli& State Rela>/ !ue comencen a competir am elstra&icionals. Tenen &ues )rans a"antat)es%

  1?.6 No tenen peces m2 ils llar)a "i&a :til/.0?.6 No pro"o!uen )uspires :tils contra incen&is/

  • Relés es,e+$)l$& )&s%6Relés ree* % O ren i tan!uen circuits !uan s#n sotmesos aun camp ma)n4tic un imant/. S'utilit,en com a sensors.6Relés &ele 9n$+s% 3ermeten intercon5nectar &os tel4(ons

  !uan al): (a una truca&a centraletes tele(2ni!ues/. Anteseren electromecànics a"ui s#n sistemes electr2nics.

  5

 • 8/17/2019 Electrònica Analògica III_3r ESO

  6/13

  IES. BERENGUER D'ANOIA TECNOLOGIA.

  8.- El %$, +$r+u$& $n&e5r)&. 8.1.- El %$,< un +$r+u$& en ($n$)&ur). Els -ips s#n componentselectr2nics !ue tenen al seu interior un circuit miniaturit,at &e milers&e transistors resist4ncies &=o&es con&ensa&ors etc. i per ([email protected] prote)its per un encapsulat &e plàstic o ceràmica. S#n moltpetits% un -ip cap en el taman> &'un &it.

  an ser in"entats en 1 9 per ac Fil > No el &e (=sica l'an>0 / a l'empresa Te-as Instruments i actualment es tro en en!uasi tots els aparells el4ctrics i electr2nics.

  8. .- !er "uè s=n $(,'r&)n&s els %$,s?. • M$n$)&ur$& )+$=% 3ermeten (a ricar aperells molt comple-os

  en una mi&a re&u+&a.• En'r(e re*u++$= *els +'s&'s % Ha ricats en s4rie &e manera

  automatit,a&a utilit,en molt poca !uantitat &e material.• Desen#'lu,)(en& &e+n'l95$+ % L'aparici# al mercat &e

  centenars &e -ips &i(erents permet nous in"ents aplicats a

  l'in(ormàtica l'automatit,aci# les comunicacions etc.

  6

 • 8/17/2019 Electrònica Analògica III_3r ESO

  7/13

  IES. BERENGUER D'ANOIA TECNOLOGIA.

  8. .- Es&ru+&ur) */un %$,.

  Un -ip t* les se)

 • 8/17/2019 Electrònica Analògica III_3r ESO

  8/13

  IES. BERENGUER D'ANOIA TECNOLOGIA.

  8. .- C'( es )3r$+) un %$,?. El material m*s important &el -ip *s el silici un materialsemicon&uctor !ue s'o t* &e sorra rica en s=lice 2-i& &e siliciSiO0/. A partir &e la sorra s'e-treu el silici i es puri(ica. El silici purs'intro&uei- en un (orn i se li na la (orma &e lin)ot cil=n&ric.

  A!uests lin)ots es tallen en làmines molt primes les o lies.Damunt &e les o lies es )ra"en mit;an ant t4cni!ues moltcomple-es centenars &e circuits miniaturit,ats. 3osteriorment leso lies es tallen per o tenir els circuits in&i"i&uals -ips/ !ue(inalment s'encapsulen.

  8.4.- >$,s ,er &'& )rreu. S'utilit,en en in(ormàtica "e$icleselectro&om4stics i electr2nica &e consum rellot)es comunicacionstecnolo)ia i e!uips in&ustrials.

  E-emples%

  • Telè 'ns (93$ls7 M olt comple-es am molts circuits inte)ratssense els !uals els tel4(ons m2 ils serien com una maleta.

  • In&er($&èn+$es7 El +ircuit inte)rat 999 un temporit,a&or moltcone)ut , er sen>als &e trà(ic "e$icles llums &'alarma etc.

  • M$+r',r'+ess)*'rs7 S#n els -ips m*s potents i s'utilit,en als

  or&ina&ors. Tenen &esenes &e milions &e transistors i altres8

 • 8/17/2019 Electrònica Analògica III_3r ESO

  9/13

  IES. BERENGUER D'ANOIA TECNOLOGIA.

  components electr2nics. L'encapsulat *s &e ceràmica iprocessen i calculen a )ran "elocitat. Tenen centenars &epotes per con5nectar6se am la resta &els components &el'or&ina&or.

  • C)l+ul)*'res7 Un teclat una pantalla i un -ip !ue (a lesoperacions matemàti!ues. El -ip no t* encapsulat i esprote)ei- am una )ota &e plàstic per (er6les m*s arates.

  • Rell'&5es *$5$&)ls% Am -ips miniaturit,ats (a ricatsautomatit,a&ament econ2mics per2 am moltes prestacions

  calen&ari cron2metre etc./.• Un ,e&$& 'r*$n)*'r en un %$,% Els($+r'+'n&r'l)*'rs s#n

  uns petits or&ina&ors compostos per una mem2ria unpro)rama reu i un circuit !ue l'e-ecuta en (unci# &e lain(ormaci# !ue arri a &e sensors e-ternsM tot en un sol -ip.Es pot pro)ramar per (er &i(erents (uncions com ara unamà!uina &e e)u&es un ascensor una mà!uina in&ustrial unmicroones una impressora etc.

  9

 • 8/17/2019 Electrònica Analògica III_3r ESO

  10/13

  IES. BERENGUER D'ANOIA TECNOLOGIA.

  :.- C$r+u$&s ele+&r9n$+s. :.1.- C$r+u$&s ele+&r9n$+s. Els components electr2nics tal comresist4ncies con&ensa&ors transistors etc. es con5necten entre s=per (ormar un circuit electr2nic. A!uests circuits no (an (uncionarelements &e pot4ncia om etes motors etc./ sin# !ue )estionensen>als el4ctri!ues per processar in(ormaci#. Els tro am alstel4(ons e!uips &e m:sica or&ina&ors etc. Estan compostos perun circuit impr4s una placa &e plàstic am pistes con&uctores/ icomponents electr2nics sol&ats al circuit impr4s.

  :. .- !l)"ues *e ,r'#es. Els circuits electr2nics es (a ri!uen enca&ena am sistemes automatit,ats. Tam * po&en construir6se &emanera artesanal am una pla!ue &e pro"es.Les m*s comunes s#n les proto oar&K i les per(ora&esK.

  • !l)"ues ,r'&'3')r* % atriu &e (ora&ets con5nectats entre s=per con&uctors interns. 3ermeten muntar el circuit pun-antKels terminals &els components en els (ora&ets.

  • !l)"ues ,er 'r)*es % Tenen )ra"a&es pistes con&uctoresper(ora&es on es sol&en els terminals &els componentselectr2nics. 3o&en ser &e &os tipus &e&$res i &e,un&s.

  10

 • 8/17/2019 Electrònica Analògica III_3r ESO

  11/13

  IES. BERENGUER D'ANOIA TECNOLOGIA.

  :. .- S'l*)n& +'(,'nen&s ele+&r9n$+s en un +$r+u$& $(,rès. Es necessita un sol&a&or el4ctric i una o ina &'estan> &e sol&ar.

  Re!uerei- concentraci# on pols i :s correcte &els estris. Nete;arso"int la punta &el so&a&or i tenir molt &e compte &e no cremar6se.

  :. .- E%e(,les *e +$r+u$&s ele+&r9n$+s. :. .1.- C$r+u$& "ue en+én un) 3'(3e&) "u)n es ) 's+. Es"ue() *el +$r+u$&%

  • !)s1 % La LDR il5lumina&a &ei-a passar molt corrent.• !)s % El corrent "a a la ase &el transistor i el con"ertei- en

  con&uctor passant molt &e corrent.• !)s % A!uest corrent passa a tra"*s &e l'electroimant &el rel*.• !)s % El commuta&or &el rel* o re el circuit apa)at/ (ormat

  per una pila &e petaca i la om eta circuit &e pot4ncia/.

  Puan la LDR no està il5lumina&a no arri a corrent a la ase &el11

 • 8/17/2019 Electrònica Analògica III_3r ESO

  12/13

  IES. BERENGUER D'ANOIA TECNOLOGIA.

  transistor i a!uest es comporta com a+llant tampoc arri a corrent al'electroimant &el rel* i el commuta&or tanca el circuit &e pot4ncia.La om eta comen a a rillar.3er re)ular a !uin ni"ell &e lluminositat s'encen&rà la om eta elcircuit &isposa &'un potenci2metre. Tam * cal utilit,ar un &=o&e perprote)ir el transistor &el corrent autoin&u+t per l'electroimant.

  C'ns&ru++$= *el +$r+u$&. Ele(en&s% Una placa &e tires per alcircuit &e control i una placa &e punts per al rel4 pila &e pila &epetaca &e 8 9 resist4ncia LDR resist4ncia (i-a &e 10 Qpotenci2metre &e 1 Q rel* &e 8 9 om eta &e 8 9transistor N3N 3 0000A i &=o&e &e ai-a pot4ncia.

  :. . .- C$r+u$& "ue 5ener) un) llu( ,$l'& $n&er($&en&. Es"ue() *el +$r+u$&%

  12

 • 8/17/2019 Electrònica Analògica III_3r ESO

  13/13

  IES. BERENGUER D'ANOIA TECNOLOGIA.

  un+$'n)(en& *el +$r+u$&%S'utilit,a un -ip 999 temporit,a&or/ per implementar un circuit !ue(a (uncionar &e manera intermitent un LED com l'in&ica&or llumin#s&'un or&ina&or o &'un electro&om4stic/.

  Puan el -ip 999 rep tensi# a la pota n:m.0 comen a a contartemps per e-emple% 0s/. Puan a!uest temps s'aca a en"iacorrent per la pota n:m.7 &urant la matei-a !uantitat &e temps

  0s/ en el nostre e-emple per2 po&em mo&i(icar6lo mo&i(icant el"alor &el con&ensa&or i &e les resist4ncies 1 i 0 &el circuit.

  Ele(en&s $ +'ns&ru++$= *el +$r+u$&7Una placa proto oar& un circuit inte)rat 999 0 resist4ncies &e1 Q i una &e 1 Q un con&ensa&or &e 1 H una pila &e

  un LED i ca les per (er les con5ne-ions.

  s molt important !ue con5nectis els components tal com aparei-ena la il5lustraci#.

  13