Zeudenek eta etorritakoek egindako herria · batzuk: fisiologikoa jan eta gero, gizentasuna, koipe...

of 28 /28
k ! ... eta itto . 2016-X-14 988 zkia. Zeudenek eta etorritakoek egindako herria RELAX- POWER LIFT MAS SET KALEFAKZIOA GUZTIZ HORIZONTALA . OHE MOTA MOTOR BIKO BERTSIOAN Karmen, 15 zuk behar duzuna 760 Eskaintza berezia

Embed Size (px)

Transcript of Zeudenek eta etorritakoek egindako herria · batzuk: fisiologikoa jan eta gero, gizentasuna, koipe...

 • k !...etaitto.2016-X-14 988 zkia.

  Zeudenek eta etorritakoek

  egindako herria

  RELAX- POWER LIFT MAS SET KALEFAKZIOA

  G U Z T I Z H O R I Z O N TA L A .O H E M O TA M O T O R

  B I K O B E R T S I O A N

  Karmen, 15

  zuk behar duzuna

  760€Eskaintzaberezia

 • Urriaren 19an, asteazkena, Poliklinika Gipuzkoako José LuisElósegui eta Javier Murgoitio zirujauek hitzaldia emangodute Portalean, arratsaldeko 19:30ean. Bertan, bihotzerre-ari eta errefluxuari aurre egin eta zauri txikiko kirurgiaren bidezhoriek tratatzeko gaur egun dauden tratamendu berriak azaldukodizkigute.

  “Bihotzerrea, pirosis edo errefluxu gastroesofagikoa bezala eza-gutzen duguna, esofagoan, bularrezurraren azpian sentitzen dugunmina edo erre-sentsazioa da, eta urdail-azidoen berrahoratzeakeragiten du”, azaldu digu José Luis Elósegui zirujauak; “bestetik, ur-daileko mina epigastrioan izaten dugun, hau da, urdailari dagokionaldean, min sentsazioa da eta gastritisak, ultzerak, neoplasiek…eragin dezakete”.

  Javier Murgoitio zirujauak esandakoaren arabera, “ondorengo-ak dira errefluxu gastroesofagikoa eragin ditzaketen arrazoietakobatzuk: fisiologikoa jan eta gero, gizentasuna, koipe ugari dutendietak, kafea, txokolatea, gasdun edariak, alkohola, tabakoa, boti-kak, azido gastrikoaren jarioa handitzea (gastritis), haurdunaldia,dismotilitate esofagikoa, EEIren gaitasunik eza (hipotonia) edo hia-toko hernia”.

  TRATAMENDUAK “Bihotzerreari aurre egiteko hainbat tratamendu daude. Hainbat

  gomendio orokor jarrai daitezke, hala nola, oheburua 15-20 cm igo-tzea, sarri eta gutxiago jatea, jan eta gero ohera sartu aurretik 2-3 or-

  du itxarotea, koipeak, txokolatea eta espezieak-pikanteak ekiditea,alkohola, kafea, zitrikoak eta edari gaseosoak uztea, pisua galtzeaeta erretzeari uztea”, diote adituek.

  “Mediku-tratamendua ere hor dugu, besteak beste, fruta-gatzak,antiazidoak, prozinetikoak, anti H2 edo omeprazola bezalako protoi-bonben inhibitzaileak hartzea. Tratamendu kirurgikoarekin, berriz,errefluxuaren kontrako mekanismoa sortzen da”, dioskue zirujauek.

  “Tratamendu kirurgikoak oso konplikazio gutxi eragiten ditu, az-kar buelta gaitezke gure eguneroko jarduerara, bihotzerrea eta gai-nontzeko sintomak desagertu egiten dira eta aurrez hartzen ari ga-ren medikazioa ken daiteke”, amaitu dute Elósegui eta Murgoitiosendagileek.

  Hitzaldia“SUA GORPUTZEAN. Bihotzerrea eta errefluxua. Soluzio berriak

  aurrea hartu eta gaitz horiek tratatzeko zauri txikiko kirurgiarekin”

  José Luis Elósegui eta Javier MurgoitioPoliklinika Gipuzkoako zirujau orokoreta digestio-aparatukoek hamar urtetik gorakoesperientzia dute digestio-patologietan zauritxikiko kirurgia egiten. Bihotzerreari etaerrefluxuari aurrea hartu eta gaitz horiektratatzeko dauden soluzio berrienakgerturatuko dizkigute.

  “Zauri txikiko kirurgiari esker bihotzerreari agur esan diezaiokegu”

  MURGOITIO ETA ELOSEGUI DOKTOREAK.

  Urriak 19a s t e a z k e n a

  “Sarri eta gutxiago jatea, jan eta gero oheratuaurretik 2-3 ordu itxarotea, elikagai koipetsuak,

  txokolatea eta espezieak-pikanteak ekiditea,alkohola, kafea, zitrikoak eta edari gaseosoak uztea”

  JOSÉ LUIS ELÓSEGUI ETA JAVIER MURGOITIO,POLIKLINIKA GIPUZKOAKO ZIRUJAU OROKOR ETA DIGESTIO-APARATUKOAK

 • Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiaketa Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak

  diruz lagundutako aldizkaria

  ARGITARATZAILEA: ...eta kitto! Euskara Elkartea.

  HELBIDEA: Urkizu, 11. 20600 Eibar

  TELEFONOAK: 943 20 67 76 / 943 20 09 18.

  FAXA: 943 20 28 72.

  ASTEKARIAREN E-MAILAK: [email protected] [email protected] [email protected]

  ELKARTEAREN E-MAILAK:[email protected] / [email protected]

  ERREDAKZIO-KONTSEILUA:Ana Aizpurua, Itziar Albizu, Jose Luis Gorostegi, SilbiaHernandez eta Uxue Igarza.

  ADMINISTRAZIOA: Marisol Uriarte.

  KOORDINATZAILEA: Ana Aizpurua.

  ERREDAKZIO-BURUA: Silbia Hernandez.

  DISEINUA ETA MAKETAZIOA: J.L. Gorostegi.

  ARGAZKI ARLOA:Maialen Belaustegieta S. Hernandez.

  HIZKUNTZA ARDURA: Juan Andres Argoitiaeta M. Aranberri.

  PUBLIZITATEA: Itziar Albizu eta Belen Ulazia.

  TELEFONOA: 943 20 67 76.

  AZALEKO ARGAZKIA: Plazaola (1969)

  BANAKETA-ARDURADUNA:Ainhoa Luz.

  TIRADA: 8.100 ale.

  INPRIMATEGIA: GERTU koop. (Oñati).

  COPYRIGHT-A: ...eta kitto!

  LEGE-GORDAILUA: SS/430/92.ISSN: 1132 - 1679

  ("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzienerantzunkizunik)

  EIBARKOUDALA

  GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

  astean esanak“Benetako kezka da 2008an AEBetangertatu zen hondamendia Txinanerrepikatzea. Etxegintzaren sektoreahondoratzea eta haren atzetik finantzasistema arrastaka joatea. Gizartearendesorekak handituko lituzke; ingurubatzuetan dagoeneko kezka eragitendu, batez ere meatzaritza indartsukoguneetan, ikatzaren eta altzairuaren be-rregituraketak kaltetu asko eragindituelako. Noski, hori gertatuz gero,2008ko krisia umeen joko bat izangolitzateke: munduko ekonomiarentzatekaitz perfektua izango litzateke”

  (WANG JANLIN, ETXE-SUSTATZAILEA)

  “Madarikatu egiten dut nire semearensufrimenduaren ondorioz ikastea lortududan ezertxo ere. Moralgabeairuditzen zait horren ondorioz ezer ikasidudala esatea. Objektiboki bai, bizitzabeste era batean ikusten ikasten duzu...Baina bi beso emango nituzkegorabehera horien berri ez duen ergelerabateko bat izateagatik eta semeosasuntsu bat izateagatik: seme librebat, bere askatasunaren zorabioa biziduena, eta ez dagoena aulki gurpildunbatean. Integrazioaz asko hitz egiten da,baina argi izan behar da badagoelaelbarri talde bat ez dena inoizintegratuko. Gizarteak integratu beharditu pertsona horiek”

  (ANDRES ABERASTURI, KAZETARIA)

  “Alderdian izandako hondamendiaez zen berezkoa izan, antolatua baizik.Uste dut hainbat liderren adierazpenaknahita egindakoak izan zirela, minemateko. Ez zait gustatzen baroiakdeitzerik, ezkerreko alderdi bateannoble-tituluendako tokirik ez dagoelako.Estrategia horretan Felipe Gonzalezekeginkizun garrantzitsua izan du. Goizezegindako adierazpenek dimisio guztiakekarri zituzten jarraian. Erreferentetzatizan dudanak, gainera, min handiagoeman zidan gauean, berriro galdetutasarkastikoki erantzun zuenean. Berehitzek eragin zutena batzuk Jaungoikoadela uste dutelako izan zela zioen.Gogorra egin zitzaidan hori entzutea”

  (MIGUEL DE LOS TOYOS, POLITIKARIA)

  Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskeraLAU HANKAN.- Lau oinean. Gaztelerazko ‘a gatas’. “Mozkorraren mozkorraz lau hankanaillegau zan etxera”.LAU-UNE.- Lautada, eremu berdina. “Lau-unia eguala aprobetxau eta hantxe lur hartu ebanabionetiak”.

  HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKAETA KULTURA SAILA (HIZKUNTZAPOLITIKARAKO SAILBURUORDETZA)

  eskutitzakAtal honetan edonork idatzi dezake, baina gu-

  tunak kaleratzeko orduan gutxieneko baldintza ba-tzuk betetzea ezinbestekoa da. Gutun guztiak si-natuta jaso beharko ditugu, egilearen izen-abize-nekin. Horrez gain, nortasun agiriaren zenbakiaderrigorrezkoa zaigu. Neurriari dagokionez, ez da20 edo 25 lerrotik gorako testurik kaleratuko. Lu-zera hori gainditzen duten testuak mozteko esku-bidea izango dugu, hori beharrezkoa dela ikusizgero. Tonuari dagokionez, berriz, ez da testu irain-

  garririk onartuko eta aldizkariak ez du bere gainhartuko bertan kaleratzen diren iritzien gainekoerantzunkizunik.

  Aipatutako baldintzok bete ezean, erredakzioakgutuna ez kaleratzea erabaki lezake. Bestalde, kar-tak erredakziora heldu ahala jaso eta orden horre-tan kaleratuko ditugu. Gutunak korreoz bidali dai-tezke (Urkizu, 11 - solairuartea), edo e-mailez: [email protected]

  Er redakz ioa

  – OHARRA –

 • ...eta kitto!danon ahotan2016-X-14

  4

  Astelehena Buru Osasunaren Munduko Eguna izan zala eta, Agifesek, Buru Gaixotasunadakenen eta Senidien Gipuzkoako Elkarteak hainbat ekitaldi antolatu dittu. Aurten estatumaillako konfederaziñuak proposatu daben "Zu bezalakoa naiz, oraindik ez badakizu ere" goi-buruarekin bat egin dau Agifesek, "buruko osasun arazuak denori eragiten deskuela oharta-razi eta gure antzekotasunak ezberdintasunak baiño gehixago dirala jakitera emoteko" as-muarekin. Asmo horrekin astelehenian ate irekixen jardunaldixa egin eben Eibarko Agife-sen zentruan, Urkizun.

  Ramon Apellaniz Eibar-ko Agifeseko zuzendaritzabatzordeko kidiak aurkez-pen laburra egin eta jarrai-xan, errehabilitaziño psiko-sozialerako zentruan bisitagidatua egin eben, aurtenzabaldu daben egoitza ba-rrixaren instalaziñuak eza-gutzera emoteko eta, ho-rrekin batera, zentrora jua-ten direnak eguna zertanemoten daben azaltzeko.

  asteko

  datua48

  JaiotetxeaJaiotetxeak xarma bereziadu jende askorentzat. Nirekasuan, adibidez, bertanmunduratu ninduten, ezMaternidadean, eta osokokagune eta ingurunebitxiak zituela deritzot.Gerran zutik geratutako etxezahar bat zen, bizitzabakarrekoa.

  Helbide ofiziala FerminCalbeton 22 zuen. Peorarenalbo banatan, Bar Kalamuaeta Joaquinen fruta-denda;eta aurrez aurre, espaloiarenbeste aldean, Larramendirenfarmazia. Bigarren solairuan,berriz, atzeko aldera irekitakopasabide luze bat zeukan,Eibarko Txikitora irtetekomodua eskaintzen zuena.Horretarako, behinpasabidea ibili eta eraikinetikkanpora, harrizko hogei batmaila igo behar zirenaurrena, eta gure etxe-atarieta ortuaren artetik igaro,hurrena.

  Ez dakit zeharbide hurapublikoa ala pribatua zen,baina esango nuke gurefamiliak bakarrik erabiltzenzuela. Goiko aldean, EibarkoTxikitoko muga-barrutian,itxitura bat zegoen, giltzazzabaldu eta ixten genuena.Hartara, gure etxea irlamoduko bat zen, Calbetoneta Txikitoren artean.

  Esan bezala, oso zaharraeta bizitza bakarrekoa izateazgainera, bi bereizgarri zituenatari aurrean: batetik,berdegune dexentea eta hirumadariondo; bestetik, bisarrera-irteera. Guk biakerabiltzen genituen;Calbetongoa, enkarguakegiteko, eta EibarkoTxikitokoa, jolasteko. Azkenhorretan, hiru peora bakarrikziren, baina ume ugarihiruretan. Bertan baita ere,Txantxazelai aldera, FrontoiZaharreko eskola, lehenengoletrak ikasi genituenjakituriaren tenplua.

  urte bete dira Arrate hotela hondoratu zala.1968ko urriaren 12xan, 10:30xak aldera, jaso barri eguazen 9 pisuak 5 segundotan bata bestiaren atzetik desagertu ziran; Pilarika eguna zala eta ez eguan iñor biharrian eta, horreri esker, ez zeban iñork be miñik hartu;kaltiak 10 millioi pezetakuak izan ziran.

  Ate irekixen jardunaldixa Agifesen

  PEDRO ALBERDI

  Astelehenian aurkeztu eban Donos-tian 2016ko gripearen kontrako txer-taketa kanpaiñia Jon Darpon Osasunsailburuak. Aurtengo kanpaiñia dato-rren astelehenian hasiko da eta hillebe-te biko iraupena izango dau. Aurreko ur-tiotako martxan, kanpaiñia bereziki arrisku tal-diendako abiatu dabe, hau da, 65 urtetik gora-kuendako, gaixotasun kronikoren bat dake-nendako, haurdun daguazenendako eta osasunarloko bihargiñendako. Horretarako 380.000txerto erosi dittu Osakidetzak, erosketa horre-tan 1.200.000 euro inbertiduta. Sailburuarenberbetan, "iazko kanpaiñian gripiak eragindakoarazoren bat euki ebenen artian %63 arriskutaldietakua zan". Aurten erositako dosiekinarrisku taldietan daguazenen %65era aillega-tzia espero dabe. Edozelan be, txertoa ipintziazgain gaixotasuna saihesten laguntzen daben

  beste neurri batzuk be badaguazela gogoraekarri eben aurkezpenian, "eskuak sarrittan gar-bitzia, adibidez". Aurtengo txertaketa kanpai-ñiaren irudixa “Star Wars” pelikulan oiñarritu-takua da eta goibururako “Gripea ez dezazulalagun izan” esaldixa aukeratu dabe. Atzera bearrisku taldiak txertoa ipintziak dakan garran-tzixa azpimarratu eban sailburuak, horrendakogripia "gaixotasun larrixa" izan leikialako eta,konplikaziñuak tartian, heriotza be eragin lei-kialako. Txertoa ipintzeko norberaren osasunzentrora juan bihar da txanda eskatzera, osa-sun txartela aurkeztuta.

  Gripearen kontrako kanpaiña barrixaastelehenetik aurrera

 • ...eta kitto!danon ahotan

  2016-X-145

  Debabarreneko artzain-tza eta eskualdeko ar-tzaiñak egitten dabenbiharra ezagutzera emo-teko asmuarekin, udalaketa Debemen Debabarre-neko Landa Garapen El-karteak, Mireia Alonsosukaldarixarekin lankide-tzan, Debabarreneko I.Gazta Astea antolatu da-be eta astelehenian pre-sentau eben programia.Atzo abiatu zan egitaraua,pintxo-pote berezixarekineta jendiak eskualdekogaztak probatzeko aukeria euki eban: HaritzSoduperen Egixa ardi gaztaia (Itziar), EnrikeGisasolaren Sosola ardi gaztaia (Eibar), IñakiAnsolaren Mausitxa ardi gaztaia (Elgoibar),Beñat Egañaren Goienetxe ardi gaztaia (Mu-triku), Nagore Martinen Egotza ahuntz gaz-taia (Soraluze) eta Ruben Markinaren Malle-goi behi gaztaia (Mallabia).

  Gaur arratsaldian, 19:30xetan Idiazabal Ja-torri Izendapena dakan gaztaia dastaketa gi-datua egingo da udaletxian, Mª VictoriaUrrestik zuzenduta. Urresti, Idiazabal JatorriIzendapeneko katatzaille ofiziala da eta, ho-rrez gain, azaruaren 16tik 18ra Donostian os-patuko dan International Cheese Festival-eko epaimahaikide be izango da. Eta dome-kan, Debabarreneko I. Gaztaia Astea agur-tzeko, Untzagan ipiñiko daben karpan Deba-barreneko Gaztaia Azoka egingo da, eskual-

  deko gaztagilliekin. Gaztaia ezbardiñak ber-tatik bertara ezagutzeko aukeria izatiaz gain,nahi dabenak azokako gaztaiak probatzekoaukeria be eukiko dau, 5 euro ordainduta.Erakustaldixak be antolatu dittue: ogixa egi-tteko prozesua, Sosola basarriko Aizpeareneskutik; gaztaia egitteko prozesua, Elgoibar-ko Mausitxa basarriko Iñaki Ansolaren esku-tik; eta artillea lantzeko prozesua eta tinta-ketia, Miren Torrealdayren (Ardilanak) esku-tik. Horrekin batera, goizeko 11:00ak alderaEibarko Mandiola Goikoa basarriko artaldiaMatsarixara aillegauko da eta herriko kaliakziharkatuko dittue ardixak (hau da ibilbidia:Matsarixa, Ibargain, Blas Etxeberria (Pagae-gi), Coliseoko atzekaldia, Errebal, San Juaneta Untzaga. Bueltakua: Calbeton, Bideba-rrieta, San Agustin, Coliseo, Blas Etxeberria,Ibargain eta Matsarixa).

  Gaztaiari eskindutako ekitaldixakautuan

  Beste hondamendi batzukgertatu diranian egindakuarenbidetik, Eibarko Udalak 3.000euro bialduko dittu Haitira,kaltetutakueri laguntzeko.Eibar-Ermua Gurutze Gorrixakbideratuko dau diru-laguntza.

  3.000 euro HaitiraAstelehenian aurkeztu eben lehelengoz egingo dan jardunaldixa.

  Eibarko EH Bilduk herrikoauzuetara bisitak egittekomartxari helduko detsa atzera beeta eguaztenian, 17:00etanJardiñeta eta Matxarixara juangodirala emon dabe aditzera.Inguruan bizi dan baten batekeurekin batera juatia nahi izanezgero, hónek dira kontakturakobidiak: [email protected] /[email protected] /[email protected] / 943708428.

  Auzuetara bisitak

  Estaziño, 3

  [email protected]

  denda proiektuak dekorazioa erreformak

 • ...eta kitto!danon ahotan2016-X-14

  6

  Estoldak eztanda egineban ErrebalianAstelehenian, 19:30xak aldera Errebal kalian,San Agustin kaleko bidegurutzetik gertu leher-keta gertatu zan eta, horren eragiñez, Iberdrola-ren estolda-tapa airian gora hegan juan zan, lagunbiri zauri ariñak eraginda. Zauritu bixak Mendaro-ko Ospittalera eruan zittuen larrialdi zerbitzueta-kuak. Estolda-zulotik sua urtetzen hasi eta segi-duan aillegau ziran suhiltzailliak, baiña suak ar-gindarraren kable batzuk erre zittuala eta, ingu-ruko etxietan argi barik egon ziran arazua kon-pontzia lortu eben arte.

  Aurreko astian presentau eben…eta kitto! Euskara Elkarteak,El Corte Inglesaren laguntasuna-ri esker, aurtengo Gabonetan zoz-ketatuko daben otarra. Euskara al-kartiaren izenian jardun eban Mai-der Aranberrik El Corte Inglesari“eskerrik beruenak” emonda hasizan berbetan, “aurten be gurekinbat egin eta euren babesa emotiaerabagi dabelako. El Corte Ingle-sak emondako produktuekin2.000 euro balixo daben otarraosatu ahal izan dogu eta, aurrekourtiotan bezala, denetarik izangodau: goxua, gazixa, edarixak, kon-serbak, hestekixak, turroiak…dan-dana kalidade gorenekua”.Aurten, barrittasun modura, tele-bistaren ordez beste opari batemotia erabagi dabe: “Otarrakaurten izango daben saririk poto-luena Elciegon (Errioxan) Marques

  de Riscalek dakan hotelian (Lu-xury Collection Hotel, 5 izar) gabapasatzeko txartela (spa + vinoteca+ gosarixa barne) izango da”. ElCorte Inglesa ordezkatzen egonzan Maitane Diezek, bestalde,…eta kitto!-ri pozik laguntzen de-tsela azaldu eban, “denda izatetikharatago, betidanik ahalegindu ga-ra herrixan antolatzen diran ekital-dixeri ahal dan neurrixan lagun-tzen eta Eibarren horren ezagunadan …eta kitto!-rekin alkarlaniangustora ibiltzen gara”.

  Zozketarako txartelak saltzen ha-sitta dagoz, euro batian, ohiko to-kixetan: denda, taberna eta hain-bat establezimendutan eta, horrezgain, …eta kitto!-ko lantaldia bekalian saltzen ibilliko da. Zozketia,barriz, abenduaren 14an egingo daeta irabazliak 15 eguneko epiaizango dau sarixa jasotzeko. Anto-

  latzailliak herritar guztiakzozketarako txartelak eros-tera animau nahi dittue,“holan …eta kitto! EuskaraElkarteari laguntza emote-ko. Izan be, errifak saldutalortzen dogun dirua urteosuan euskeria sustatzekogaratzen dittugun jarduerakantolatzeko erabilliko dogu-la gogora ekarri nahi dogueta, beraz, txartelak erosi-tta, sari edarra irabaztekoaukera izatiaz gain, gureproiektuari lagundu eta ba-besa emongo detse”.

  Gabonetako otarra, lujuzko egonaldi eta guzti!

  Eibarko EAJ-PNVko eta Arnasa Gipuzkoako fibrosi kistikuaren alkar-teko ordezkarixak Batzokixan alkartu ziran astelehenian, "euren jardueraz

  berba egin eta Arrate egunian (FibrosiKistikuaren 2016 Nazioarteko Egunian)ipiñitako txosnan bildu genduan diruaemoteko". Ekitaldixan Josu Mendicute,Elena Ibañez eta Igone Lazpita jeltzaliakArnasa alkarteko ordezkarixeri, OscarPadura eta Xabier Bastidari txekia emonzetsen, batutako diru hori alkartiari la-guntzeko erabilli deixen eta, horrekin ba-tera, eskerrak emon nahi detsez Arrateegunian txosnara juanda euren lagunta-suna emon eben eibartar guztieri.

  Jeltzalien donaziñua jaso dau Arnasak

  Saudi Arabian daguan Muhayil herriko Lanbide He-ziketako ikasle eta irakasle talde bat Armerixa Esko-lan egon da zentroko instalaziñuak bisitatzen eta, esko-lako ordezkarixen berbetan, "eskolaren historixia konta-tziaz gain, hirueledun ereduko irakasliekin batera 3D La-borategixa eta Elektrizidade Sailla (automatizaziñua etaindustria-robotika eta instalaziño elektrikuak) erakutsidetseguz". Urtero emoten diran Mondragon Awards sa-rixen aitzakixarekin etorri dira bidaian eta, bide batez,Euskal Herrixan emongo dittuen egunak hamengo erre-alidade akademiko, sozial eta ekonomikua bertatik ber-tara ezagutzeko aprobetxauko dittue.

  Muhayil Collegeko ikasliakArmerixa Eskolan

  Maider Aranberri eta Maitane Diez aurkezpenian.

  Saudi Arabiako delegaziñua Armerixa Eskolaren sarrerian.

 • ...eta kitto!danon ahotan

  2016-X-147

  Aho-Hortzen III. Osasun Jardunaldixa

  TUTU

  LUM

  END

  I

  IDURRE IRIONDO

  Hillak 21ian Aho-Hortzen III. Osasun Jardunaldixa egingo daDebabarrena ESIan, Maitena Urberuaga odontologuak antolatu-ta. Topaketia Mendaroko Ospitaleko areto nagusixan izango daeta Juan Manuel Sanzo, erakunde horretako zuzendari medikuakegingo daben aurkezpenarekin hasiko da. Jarraixan berba egingodaben hizlarixak arlo horretan erreferentiak dira eta tartian PacoEtxeberria egongo da, auzitegiko odontologixaren inguruan berba

  egitteko. Bestela be hor-tzak zaintzeko zerbitzue-tan gaurkotasun haundi-xa daken gaixeri heldu-ko detse: hortzoien gai-xotasuna eta goiz erdi-tzeko arriskua, paziente-aren segurtasuna, gaixo-tasun sistemikoak etaahua, ebidentzian oiña-rrittutako odontologixa,auzitegiko odontologixaeta lehen maillako pa-zienteak zelan artatu,bestiak beste.

  Bixar egingo da III. Bazkari Solidarixua- Jana ez da txantxa, Al-datzen eta Egoaizia alkartiak antolatuta Piurako (Peru) nekaza-ri komunitatieri babesa emoteko asmuarekin. Untzagako karpanizango da eta bazkarirako bidezko merkataritzako eta bertoko pro-

  duktu ekologikuak erabilliko dittue. Mireia Alonso sukaldarixak,arroza prestatu ez eze, umiendako taillarra be emongo dau12:00xetatik aurrera eta beste jarduera batzuk be antolatu dittue,bazkarixa girotzeko: bidezko merkataritzako produktuen salmen-

  ta, txokolate degustaziñua, Badutipuin-kontalarixa, zozketak, bertso-ak (Manu Goiogana eta Eli Pagola-ren eskutik), Los Soraluceños etaMugi Panderoa taldien emanaldi-xak… Bazkarirako txartelak 10 eu-ro balixo dau (7 euro ume, langa-betu eta jubilauendako) eta PlatoZero dalakuarekin laguntzeko au-keria be egongo da.

  Bazkari Solidarixua, bixar Untzagan

  Mendaroko Ospittaleko bihargiñak, osasun arloko bes-te batzuk bezala, gaixorik daguazen presuekin bat egineben aurreko astian eta, horrekin batera, SARE-k deittutabixar Donostian egingo dan manifestaziñora juateko deixaegin zetsen herritarreri. Eibartik manifestaziñora juatekoantolatu dittuen autobusak, bestalde, Ego Gaiñetik urtengodira bixar, 15:00etan (aurretik izena emon bihar zan).

  Gaixorik daguazen presuekinbat egiñaz

 • ...eta kitto!elkarrizketa2016-X-14

  8

  - Titulua irakurrita zeure bizitzan eraldatze-prozesu bat egon dela eta euskararekikokonpromiso sendoa duzula ematen du.Zer kontatzen duzu liburuan?

  Nire belaunaldiko pertsona askok bezala,euskalduna izatea erabaki nuen une batean.Erabaki hori aurrera eramateko, ezinbeste-koa da norberaren konpromiso sendoa, hauda, norberak hartzea aldatze-prozesu horrenerantzukizuna. Gozatu aditzak bi esanahi di-tu liburuaren tituluan. Lehena erabili da: Go-za daiteke gehiago diodanean esan nahi dutaskoz gehiago erabil daitekeela euskara, ho-ri erabakiz gero. Bigarren adiera ondo pasa,disfrutatu da. Sarri lotu da euskara bihozmi-narekin, nahigabearekin edo nekearekin. As-kok, ostera, gozatu egiten dugu euskarare-kin; eta konbentzituta nago euskara goza-menarekin eta emozio positiboekin lotzeadela erabilera areagotzeko bidea. Ideia ho-riek dira liburuan azaltzen ditudanak.- Nola sortu zen liburua idazteko ideia?

  Liburua argitaratzea ustekabea izan zen. Niautomobilgintzan aritu naiz urte askotan.Idazlanak egiten hasi nintzen, bi asmo nagu-sirekin: alde batetik, euskararen gainekoideiak argitu nahi nituen eta ingurukoei (se-nideei eta lagunei) azaldu nahi nien eskar-mentuz ikasitakoa, eta, beste alde batetik,euskara landu nahi nuen, idazlanen bitartez.Lagunek animatu ninduten idazlanak argita-ratzera eta hortik sortu zen liburua.- Nola ikusten duzu euskalgintzan dihar-duten taldeek euskararen normalizazioanegiten diharduten lana?

  Lan ikaragarria egin da eta aurrerapausohandiak eman dira, zalantza barik. Hala etaguztiz ere, eginikoa ez da nahikoa izan eus-kararen erabilera normalizatzeko eta urratsberriak emateko ordua heldu da. Adostasunzabala dago diagnosian eta diskurtsoan. Nireiritzian, gakoa da diskurtsoa praktikara era-matea: oso garrantzitsua izango da, alde ba-tetik, eragile guztiak inplikatzea eta denoknorabide berean lan egitea, eta, bestetik, hiz-tun-komunitatea aktibatzea, hizkuntza-joka-bide eredugarriak erabiltzeko.

  - Zeinen esku dago zeure ustez erabileraindartzea?

  Eragile asko daude eta guztiak dira ga-rrantzitsuak. Gizartean eragin handia duteagintariek (hizkuntza-politikak, arauak eta le-geak onartzen baitituzte), euskalgintzak, gi-zarte-erakundeek, komunikabideek, iritzi-li-derrek eta abar. Hala eta guztiz ere, liburuanazpimarratzen dut euskal hiztunok dugulaeuskararen erabilera areagotzeko erantzuki-zuna eta ahalmena. Izan ere, Arrigorriaganesaterako, gizarte-eragileen eragina berdinaizanda, euskaldun batzuk euskaraz bizi dira,eta beste batzuek, ostera, ez dute euskaraia inoiz erabiltzen. Nire iritzian, pertsona li-break gara eta gure esku dago, neurri handibatean, euskara erabiltzea edo ez. Gainera,norberaren eredua da besteengan eragiteko

  modurik eraginkorrena: lehenik heuk egin,gero besteei eragin. - Erabilera handitzeko berba egitea nahi-koa da? Zeintzuk dira zure ustez gakoak?

  Oraindik aurreiritzi eta gizarte-arau inplizi-tu asko aldatu behar dira euskararen erabi-lera normalizatzeko. Hizkuntza gutxituen hiz-tunok barneratuta ditugu hizkuntza-jokabideanormalak. Esate baterako, ez badakigu au-rrekoak euskarara erabili nahi duen edo ez,erdaraz egiten dugu, badaezpadan; edo eus-karaz egin eta solaskidea ez bada gai eus-karaz erantzuteko, geuk eskatzen diogu bar-kamena, euskara erabiltzeagatik. Euskara-ren erabilera areagotzeko, portaera aserti-boak zabaldu behar ditugu, besteak erasotugabe, baina besteekiko menpekotasunik ga-be jardunez.

  "Goza daiteke gehiago - Euskaldunbaten hizkuntza bidaia" goiburuadaraman liburuari buruz jardungodu Karmelo Ayesta zeberioarrakurriaren 25an …eta kitto!kolokaletan, 19:00etatik aurrera.Hitzaldian, hori nahi izanez gero,euskararen erabilera erraz areagotudezakegula frogatzen saiatuko da.Bere ustetan motibazioa daeuskalduntze-bidaian arrakastaizateko gakoa.

  Urriaren 25ean Eibarren izango da Karmelo Ayesta.

  KARMELO AYESTA (EUSKALTZALEA):

  “Euskal hiztunok daukagu euskararen erabilera areagotzeko ahalmena eta erantzunkizuna”

  KARMELO AYESTA (EUSKALTZALEA):

  “Euskal hiztunok daukagu euskararen erabilera areagotzeko ahalmena eta erantzunkizuna”

 • GIDAKOMERTZIALA 2017

  [email protected] 20 67 76www.etakitto.eus

  Zure enpresa erakusteko leku aparta

  Eibarko ETXE GUZTIETAN etaherriko komertzio, enpresa,bulego, ikastetxe, osasun-

  zentro... guztietan banatzen da

  Eibarren berriro

  azaroak 12ZAPATUA16.30 eta19.00

  Irailaren 30erako kuota eguneratuta duten

  BAZKIDEENTZAKO AURRE-SALMENTAurriaren 17tik 27ra (7’50 euro)

  ...eta kitto!-n salgai: BAZKIDE BAKOITZAK 3 SARRERA GEHIENEZORDUTEGIA: 10.00-14.00 eta 16.00-19.30

  GAINONTZEKOAKurriaren 28tik

  aurrera(8’00 euro)

  azaroak 13DOMEKA16.00 eta18.30

  ORAIN “Tipi-Tapa, Korrika”LAN BERRIAREKIN

  El Tío Palancas(JUAN GISASOLA)

  Denetik (URKIZU) eta Gozoki

  (BIDEBARRIETA ETASOSTOATARREN)

 • KITTO10

  Urriaren 22an hasiko dira Eibarko Udaleko Haurreria eta Gazteria Sailak eta Astixa Aisialdi taldeakantolatzen dituzten udazkeneko “Zapatuetako tailerrak”. Tailer horietan 5 eta 11 urte bitarteko haurrekhartzen dute parte, eskulanak eta dantza garaikidea egiteko aukerarekin. Ane Moreira tailer horietakomonitoreetako bat da. Haur Hezkuntza eta LH ikasketak egin zituen eta Astixak antolatutako hainbatjardueretan dihardu monitore hainbeste gustatzen zaiona egiten: haurrekin lan egitea, hain zuzen.

  ”Zapatuetako tailerretan umeek ondopasatu eta lagun berriak egiten dituzte”

  Ane Moreira (hezitzailea)

  - Iaz zapatuetako tailer bat eman ze-nuen eta aurten ere hor egongo zara.Zer emango duzu oraingoan?

  Iaz 6. mailakoekin egon nintzen eta ma-ketak egin genituen. Aurten 2. mailakoekinegongo naiz eta foamy egingo dugu, gomaevarekin eskulanak. Eredu batzuei jarraitu-ta gauza desberdinak egingo dituzte: erlojubat, logelan jartzeko euren izenak…- Zelan antolatzen dira zapatuetako tai-lerrak?

  Adinaren arabera antolatzen dira eta txi-kienak, 5 eta 6 urtekoak, gurasoekin etor-tzen dira. Bigarren mailatik aurrera, baka-rrik etortzen dira. Talde bakoitzean gutxie-nez 8 haur eta gehienez 15 egoten dira.Tailer bakoitzak 3 saio izango ditu (urriaren22an, 29an eta azaroaren 5ean) eta ordu-tegi desberdinak izango dira aukeran: goi-zean 2 talde eta arratsaldean talde bat. Es-kulan tailerrak (foamy, harriak margotu etaapaindu, goma espuma) Astixako monito-reek emango ditugu eta dantza garaikide-ko tailerraz Biraka eta Ipuruako Dantza Ga-raikide taldekoak arduratzen dira. - Zeintzuk dira zapatuetako tailerren hel-buruak?

  Lehenik eta behin umeek ondo pasa-tzea eta euskara lantzea. Horretaz gain,ikastetxe desberdinetako umeak elkarre-kin egoteko eta elkar ezagutzeko aukeraparegabea da. Aisiladian egiten den jar-duera denez, lasai egoteko eta lagun be-rriak egiteko une eta toki egokia da. Oso

  ondo pasatzen dute. Joan den urtean,amaieran, inkesta bat pasatu genien etabalorazio guztiak oso positiboak izan ziren.Saio motzak dira, ordu eta erdikoak, etakonturau barik pasatzen dira. Hauek udaz-keneko tailerrak dira, baina neguan erebeste batzuk egingo ditugu. Udazken etaneguko zapatuetarako plan polita da, za-lantzarik gabe.- Txikienak gurasoekin joaten dira…

  Guraso askok denbora gutxi eukitzenduteumeekin egoteko, eta zapatuan eurenumearekin momentutxo bat konpartitzekoaukera izatea oso ondo dagoela iruditzenzaie. Momentu polita da. Nik gogoratzendut txikitan nire amarekin antzerako espe-rientzia bat konpartitu nuela, eta oraindikbiok gogoratzen dugu.- Umeekin lan egitea gustuko duzu,ezta?

  Lehenengo lehen hezkuntza eta gerohaur hezkuntza egin nuen. Amaitu eta be-rehala hasi nintzen Astixan lanean, eta 4urte daramatzat jarduera deberdinetanlan egiten. Horretaz gain jantokiko moni-torea ere banaiz. Beraz, beti haurrekin ha-rremanetan. Gustatzen zait umeekin ego-tea, nirekin bat datorren gauza bat da.Adinaren arabera, haurrek gauza desber-dinak ematen dizkizute. Txikienek afek-toa ematen dizute eta nagusiekin gauzaaskori buruz hitzegin dezakezu. Oso gus-tora nago eurekin eta, orokorrean, osoondo portatzen dira.

  Mertxe Bilbao Aranzabal(2016-IX-29)

  ZURE FAMILIXA

  “Gure artean ez bazaude ere, GUREKIN zaitugu BETI”

 • 11KITTO

  Zapatu gauerako rock kon-tzertua antolatu dute EibarkoMusikari Gazteen Elkarteko-ek, herriko hiru talderekin:Eroa Naizen, Garrapata etaThe Rockos taldeen musika-rekin zuzenean gozatzeko au-kera izango da Txaltxa-Ze-laian, 22:00etatik aurrera.Eroa Naizen izenaren atzeanhiru musikariren proiektu es-perimentala dago. Garrapata,berriz, 2004an sortu zen,punk musika gustoko zutenlagun batzuk elkartu eta jo-tzen hastea bururatu zitzaie-nean. Eta behin taldea osatu-ta, euren gustoko musika jo-tzeari ekin zioten: Eskorbuto,R.I.P., Cicatriz eta horrelakoenkantuak gustora jo arren, eu-

  ren abestiak sortzen joan dira.Horietako batzuk Legarrekoestudioan grabatu eta diskoakaleratu zuten eta Eibarreneskaini zuten lehen kontzer-tua auzo horretako jaietanizan zen. Eta hirugarren tal-dea, The Rockos, Eibar eta Er-

  mua artean, erdibidean dago,taldekideak toki bietakoak di-ra eta: Sergio Garbayo (bajuaeta ahotsa), Urtzi Lamariano(gitarra), Iker Garcia (gitarra),Unai Cabanzon (tronpeta) etaMarkel Corral (bateria) musi-kariek osatzen dute rocka egi-

  ten duen taldea eta aurretikere izan da euren musikarekinherrian gozatzeko aukerarik,besteak beste, Ustekaberen15. urteurrenean eman zutenkontzertuan.

  Hiru taldeak batzen dituenelementu komuna Legarrekogune musikala da. Herriko tal-deentzat entsegu gune modu-ra 1996an sortu zen espazioak400 bat metro karratu ditu etabederatzi entsegu-gela etagrabazioak egiteko kabinadauzka. Eibarko Musikari Gaz-teen Elkarteak berak kudea-tzen du gunearen erabilera etaentsegu lokal bakoitzean taldebatek baino gehiagok jardutendu, asteko egun eta ordute-giak txandakatuta.

  Eroa Naizen, Garrapata eta The Rockos Z U Z E N E A N

  Gazteei lanean hasteko erreztasunak emateko asmoz De-begesan abiatu zuten Hazilan proiektuaren bigarren edizioamartxan hastear dago, baina izen-emateko epea gaur arte lu-zatu dute arduradunek. Parte hartzeko interesa duten gazte-

  ek online eman dezakete izena, debegesa.eus webgunearenbitartez. Hazilan proiektua goi mailako ikasketak dituzten (uni-bertsitate titulua edo goi mailako prestakuntza zikloa) eta la-na aurkitu ezinik dabiltzan 20 eta 35 urte bitarteko gazteei zu-zenduta dago. Arduradunen berbetan, "hautatutako lagunekprestakuntza pertsonalizatua jasoko dute. Lehen fase batean,euren gaitasun pertsonalak eta profesionalak hobetzeko tre-bakuntza jasoko dute, lan mundura sartzea erraztuko dietenerreminten bitartez, eta, bigarren fase batean, enpresetanpraktikak egingo dituzte edo proiekturen bat garatuko dute.Horrela, lan munduko errealitatea gertutik ezagutzeko aukeraizango dute". Lehendabiziko edizioak izandako emaitzarekinpozik daude: parte hartu zuten 13 lagunek lan-kontratua edolan-praktikak lortu zituzten, profesionalki garatu ahal izateko.

  Hazilan proiektua Euskadiko Programa Operatiboaren bai-tan kokatzen da eta Europako Gizarte Funtsak finantzatzen du%50ean. Proiektua Garapen garapenerako agentzien euskalelkarteak koordinatzen du.

  Hasteko da Hazilan proiektuaren bigarren edizioa

  Eroa Naizen

  Garrapata

  The Rockos

 • Atzo, arratsaldeko laurak laurden gutxia-guetan, istripu larrixa izan zan Eibarren,eta bertan 17 urteko gaztia eta zazpi urtekomutilla hil ziran, eta larri zaurittu zan bestemutil bat eta lesiño hain larrixak ez ziranekinbeste bi mindu ziran. Aittatutako ordu horre-tan “Presa Gulfi” deittutako tokixan eguazenguztiak baiñua hartzen, beste batzuk kan-puan zeguazen bittartian igerixan ebizeneribegira edo toalliakin sikatzen. Derrepentianzarata haundixa entzun zan eta Arruabarre-na eta Iriondo jaunen taillarraren atzeko al-deko paretaren zatixa jausi zan, horma ho-rren kontra pillatutako harrixak eta lur askomutillen gaiñera jausteko, eta euretako bostazpixan harrapatu zittuen.

  Kanpoko beste mutil guztiak garrasikahasi ziran, laguntasuna eske eta, horrekineta horma jaustian etara eban zaratiarekin,auzuan bizi ziran andra asko heldu ziran

  segidan istripuaren tokira, aldameneko fa-brikako bihargiñekin batera. Danak, alkarrilagunduta, hasi ziran lur azpixan zeguaze-nak etaratzen. Istripu larrixan kaltetuakhandik gertu daguan Ospittal-Asiloraeruan zittuezen eta bestiak Inspekziñoraeruan, bertan sendagilliak artatzeko. Lureta harri azpittik etaratako guztiak hainbatzauri zeken eta buruan konortia erdi gal-duta eguazen. Ospittalera heldu eta orduerdira hil ziran Eusebio Odal, 17 urtekua,eta Enrique Baroja, 7kua. Jose Mª LeonRuiz, 8 urtekua, harri azpittik etaratakuahau be, larri dago eta Arrillaga doktoriarenklinikara eruan zeben. Istripuan izandakobeste biktimak -Jorge Bolunburu, 5 urte-kua, eta Fernando Muñoa, 46kua- hain la-rrixak ez ziran lesiñuak izan zittuzten eta,behin lehelengo zaintzak jaso eta gero, eu-ren etxietara eruan zittuen.

  Istripu larri horren zegatixa Arruabarrenaeta Iriondo jaunen enpresaren atzeko orma-ren kontra pillatutako lurrak egindako presi-ñua izan zan. Hórrek lurrok enpresako finka-ren patixuan egitten diharduen obretatik da-toz. Barrixa berihala zabaldu zan herrixan etamin haundixa eragin zeban eibartar guztienartian. Alkatiak, dolua adierazteko, gabekodantza-saiua bertan behera lagatzia aginduzeban. Probintziako gobernadore zibillak,bestalde, alkatiarekin berba egin eta gerobiktimen famelixeri dolumiñak emoteko es-katu zetsan eta baitta haren ordezkaritza era-mateko hilletetan.

  Gaur, arratsaldeko ordu batetan, EusebioOtalen hilleta zibilla egingo da komitibia hil-dakuaren etxetik (Pablo Iglesia, 9 zenbakixa)abiatuta. Arratsaldeko hiruretan, bestalde,egingo da Enrique Baroja beste biktimarenhilleta, honako hau katolikua.

  ...eta kitto!historia2016-X-14

  “Mende laurden da argazki hori etara ebela Eibarko estaziñokonasan. Hor dago Ramiro de Maeztu, gaur diputatu monarkikua Gi-puzkuatik. Jose Madinabeitia doktoria, Urrejola Bilboko zinegotzi so-zialista eta Eibarko Amuategi Eibarko sozialista, azken hau be ziñe-gotzixa, onduan zittuala. Argazkixan Indalecio Prieto falta da, orduanEl Liberal-eko takigrafua zana, eta Madinabeitiari eta Maezturi Bilbo-tik lagundu zetsena. Maeztuk hitzaldixa emon bihar zeban “El seño-rito español” gaixaren inguruan. Hitzaldixa iraultzaille gisakua izanbihar zan, baiña Maeztuk benetan egin zebana, bigilixa luze eta emai-tzarik bakuaren ondoren -holan kontatu dau grazia guztiarekin Prietokoin dala egun gitxi-, izan zan Hegoamerikako egunkari baten publi-katutako artikulua irakorri.

  Maeztuk sasoi hartan anarkista sentimentala zala esaten zeban etaorduan be izan zan -uste dot Baroja izan zala- idazlia arrarokerixeta-ra emondakua zala bizitza sozialian baieztatzen zebana, bere doktri-ñarekin guztiz lotuta zoialakuan. Maeztu hartatik sortu da beste hau,monarkikua, diktatoriala eta batikanista. Eta, aurreko guztiarekin ba-tera, Ortegaren ideien kopiatzaillia, bere komenientzia politikuarenarabera erabiltzen dittuenak, oin dala egun gitxi batzuk gertatu danmoduan Euskal Estatuan Arabaren aportaziñuaz jarduterakuan. Ma-eztu “bat etorri da” Jose Ortega y Gasset-ek, oin dala ez dakit zen-bat urte ia, botatako argumentu batekin; hori bai, modu garrantzi-

  tsuan berori deformatu ondoren eta lasai asko geratu eta gero. Ho-rregaittik eta beste askorengaittik, pintoreskua irudittu jaku Maeztuharen irudixa, aspaldi hildakua eta, urte batzuk geruago, barriro hara-gizkua bihurtuta Primo de Riverak izendatutako militarra balitz mo-duan; eta hori bai, batikanista hutsa”.

  Gerra aurreko “La Voz de Guipuzcoan” idaztenzeban Tomas Etxaluzeren bi kolaboraziño honeksasoi hartako girora eramaten gaittue.Batian, 1934ko apirillaren 14kuan, Maeztu idazliaren jarrera-aldaketia kritikatzen dau. Bestian, 1935eko julixuaren 18kuan, errekiangertatutako istripu larri baten barri emotendesku. Eibarko Udal Artxiboan gordetzen dira halako testuak, gure herrixa hobeto ezagutzeko aukeria emoten deskuenak.

  Orma batek bostlagun hartu dittuazpixan: bi hildako

  12

  1936. urtian Kakalardokuan eibartarrrok igerilekua izan genduan. Zoritxarrez, ez zebanluzaro igaro, ez gerriagaittik, baizik eta uretara botatzen ziran isurketa toxikuengaittik.Hori ikusitta, itxi egin zeben. Indalezio Ojanguren Fondoa

  Bi Maeztu oso desbardin

  Ramito de Maeztu idazlia Eibarko tren geltokixan, 1914an gure herriraetorri zanian, Madinabeitia (“Txikillana” jendiarentzat), Eulogio Urrejolaeta Akilino Amuategirekin. Indalezio Ojanguren Fondoa

 • ...eta kitto!geure gaia

  2016-X-1413

  “Migrazioak eta Ondare Kulturala” goi-buruari jarraittuta antolatu diran Onda-rearen Europako Jardunaldixen harira, Ei-barren topaketia egingo da datorren as-tian, eguenian, 18:00etatik aurrera Arma-

  gintzaren Museuan. Topaketiakantolatzen jardun dabenen ber-betan, "Eibarren urterik urte sor-tzen eta eratzen doian kultur pai-sajiari buruzko hausnarketia era-

  gin nahi dogu".Parte hartzeko deialdixa

  herriko alkarte, eragille etakultur erakundieri zabalik dago, "mi-graziñuak ondare kulturalian zelaneragin daben eta, alderantziz, onda-reak migraziñuari zelan eragin detsandanon artian aztertzeko". Eta horre-tarako Museuan daguazen hainbatobjektu erabilliko dittue, hórrek oiña-rri modura hartu eta hortik abiatutaeztabaida sortzeko asmuarekin.Abiapuntua, barriz, "ondare industria-la eta biharra" izango dirala aurreratudabe, "hortik abiatuta gure ondarekulturala marrazten daben hainbatgai jorratzeko tartia zabaltzeko".

  Saiua dinamizatzeko arduria GorkaMorenok, Ikuspegi-InmigraziñuarenEuskal Behatokiko zuzendarixak eu-kiko dau eta programa honeri jarrai-ttuko detse: 18:00etan ongietorrixaegin eta gaixa testuinguruan koka-tzeko azalpen laburra emon eta ge-ro, taldeka egingo dira eztabaidak ha-siko dira (18:15ean). Ordubeteko tar-

  tia emongo detse parte hartzen dabenerieztabaida hórrek egitteko eta, ondoren,19:15ean ondorio nagusixak azaltzenjuango dira. Eta ekitaldixa agurtu baiño le-hen, mahai-ingurua egingo da, 19:45eanhasitta. Baten batek informaziño gehixa-go nahi izanez gero Museora jo leike etaizena emoteko aukeria be badago oindiok(urriaren 17ra arte), [email protected] eibar.eushelbidera idatzi edo 943708446 telefono-ra deittuta.

  Topaketiak gure herrixaren historixia ho-beto ezagutzeko bidia emongo dau. Izanbe, Eibarren patrimonixua eta inmigrazi-ñua urte askuan eskutik oratuta juan diraeta, horregaittik, derrigorrez sortu bihar zi-ran gauza bixen arteko loturak, eta ez gi-txi, gaiñera. Eta gustau ala ez, aurrekomendeko erdialdera Eibarrek ezagutueban migraziñuaren fenomenuak herrixa-ren itxuriari ez eze, bere izaeriari be eraginzetsan, herrixaren historixan aztarna sa-kona lagata, gaiñera.

  Migraziñua eta patrimonixua lotzeko primerako aitzakixa

  Migraziñueri eta Kultura Ondarieriburuzko gogoeta egitteko aukeriaeukiko dogu Gipuzkoako herriaskotan, asmo horrekin antolatudittuen Ondarearen EuropakoJardunaldixeri esker. Horren hariraEibarren antolatu daben ekitaldixadatorren astian, hillak 20xan egingoda, Portaleko 5. pisuan daguanArmagintzaren Museuan eta nahidabenak parte hartzeko aukeriadauka oindiok, izen-emotiaastelehenera arte zabalik egongoda eta. Zalantza barik, saiointeresantia izango da, batez besasoi batian, hamengo taillarretanbiharra soberan egon zanian gurerahorrenbeste etorkin erakarri zittuanfenomenua eta horren eragiñahobeto ezagutu nahi dabenendako.

  1964ko irudixa, autobusekin Txaltxa-Zelaixan. Plazaola

 • ...eta kitto!geure gaia2016-X-14

  14

  1930ian Eibarrek 12.874 biztanle bazi-ttuan, handik hamar urtera, 1940xan,11.772 zittuan, hau da, 1.100 bizilagun gi-txiago. Zer gertau zan tartian? Gerria. 1920kohamarkadan ordurako emondako inmigrazi-ñua geldittu bazan (hor armen salmentarenkrisixak izan zeban eragin gehixen eta bizi-kletekin eta josteko makiñekin ahalegindu zi-ran konpontzen), hurrengo hamarkadian, ge-rria tarteko, une katastrofikuak bizi izan zi-ttuan Eibarrek eta, urte baten, 1936tik1937ra, 13.431 biztanletik 9.126ra jaitsi zangure herrixa, populaziñuaren herena galtze-ra, hain justu. Errekuperaziñua be oso gelduaizan zan eta 1945era arte ez zeban gaindittuEibarrek 1934an zekan populaziñua. 1945ian13.823 lagun bizi ziran hamen eta, ordutik, Ei-barko industriak bihar zittuan lan egitteko be-suen eskaera haundixa emon zan. Estadutikgero eta bizikleta, josteko makiña, erremin-ttak eta, batez be, ferreterixia eskatzen es-katzen eben, “Eibar Espaiñiako erdigune fe-rreterua egin arte”. Etengabeko inmigraziñuabizi izan zeban orduan gure herrixak, indus-triarako asko eta baitta eraikiñak (etxiak etataillarrak) jasotzeko asmuarekin be. Igoerahorrek populaziñuaren bihurgunia bertikalaegin eban guztiz, “kontrolatutako populazi-ñuarekin bakarrik”; kontautakuak baiño gehi-xago bazirala jakinda, “enpadronatu gabekoasko tartian”. Holan, 1945ian Eibarrek13.823 biztanle bazittuan, 1955ian 23.636 zi-ttuan eta, handik bost urtera, 1960xan,31.870 izatera heldu zan, gaur egun baiño ixa5.000 gehixago. Urte batian bakarrik, 1954tik1955era, Eibarrek bere populaziñua %24 igozeban (4.682 biztanle gehixago. 1957ko da-tuak be ez dira nolanahikuak, orduan sortu-tako Estabilizaziño Planak ezarrittako kontrollanaren ondorioz jakingo zana: orduko hartaninmigrante kontrolatuak 3.000 izan baziran,udaletxian izena emon ez zebenekin urte har-tan 6.000 izan zirala hona etorrittakuak esa-ten zan. Zensuetan ez zeguazenetik aparte,kontu egin bihar da baeguazela gurera egu-nero bihargin-trenetan eta autobusetan fa-

  briketara etortzen ziranak, gero arratsaldetanedo asteburuetan euren herrixetara buelta-tzen ziranak. Garcia Manriqueren esanetan,“30.000 biztanletik hainbat millatan gora egi-tten dau kopuru horrek, 11 urtetan Eibarrenpopulaziñua %100ian igotzeraiño”.

  Euskal Herrittik eta estadutikEta nondik zetorren hainbeste jende? Ge-

  rria hasi aurretik Gipuzkuatik eta Bizkaittik ze-tozen gehixenak. Kantabriatik be tantaz tan-ta etorrittakuak urtietan emon ziran, baiñajauzi haundixena galleguak etortzen hasi zi-ranian gertau zan gurian. 1946rako estaduosotik etorrittako jendia jasotzen genduan,baiña handik 10 urtera Gipuzkuatik zetorrenohiko inmigraziñua intensifikatu egin zan eta,horrekin batera, baitta Galiziatik eta meseta-tik etorrittakuak be. Hau da, estaduko jendiarierreparatuta, hona gehixago etorri da men-debaletik eta erdialdetik eta gitxiago hegoal-detik eta ekialdetik.

  1941.ian Gipuzkua eta Bizkaittik 111 lagunetorri baziran eta estadutik 90, 1957xan 831ziran bi probintzietatik etorrittakuak eta 2.072estadokuak. Hori da, 201 lagun etortzetik2.903 etortzeraiño. Kopurutik aparte, propor-ziñuetan be alde haundixa dago: 1947ra arteeuskaldunak gehiengua ziran moduan, ordu-tik aurrera estaduko jendia nagusittuko zan.Hórrek zer esan nahi daben? Ingurutik etorri-takuak, antzerako mentalidadia izatiaz gain,karakterra eta hizkuntza be konpartitzen ze-bela. Euskeraz berba egittia ohikua zan sasoihartan eta Santanderretik, Errioxatik, Nafa-rruatik eta Burgosetik zetozen gitxixak “on-do absorbitzen zittuztela bertoko herrittarrak;eibartarrak sentitzen hasten ziran eta euske-ria ulertzen zeben, berbarik egin ez arren”.1948raiño iraun zeban martxa horrek,1957rako estadutik etorrittako jendia euskalprobintzietatik etorrittakua hiru aldiz gaindi-tzen zebalako. “Masa hori absorbitzia ezi-ñezkua egin zan eibartarrentzat, kanpotarrakosatutako herrixa inguratzen zeban gerrikuakherrixa guztiz aldatzeraiño. Kanpotik etorri-

  ttakuak -Orensetik geratu barik zetozen-, as-ko izatiaz gain, hamenguak eta Euskal Herri-ttik etorritakuak baiño bizitasun demografikohaundixagua erakusten zeban”.

  Eibarko soziografia 1963anGarcia Manriquek asko landu eban urte

  haietako gure herrixaren egoera soziala, sail-kapen asko egiñaz. Holan, 1963an esaterako,Eibarren jaixotakuak ziran %67 Plaza 18 de Ju-lion (gaur egungo Untzagan), %64 Ibarkuru-tzen, %55 Isasin, %52 Bittor Sarasketan,%50 Urkizu Pasialekuan, eta%40 Generalisi-muan, baiña %15 Txontan. Etorrittako inmi-graziñuari begira, Plaza 18 de Julion euskal-dunak gehixago ziran (%23) estadukuak bai-ño (%9) eta gauza bera Ibarkurutzen (%29 eta%6, hurrenez hurren). Generalisimon (%36eta %23) eta Urkizun (%29 eta %21); BittorSarasketan kopuru horrek parekatzen zoiazen(%24 eta %23), Isasin estadukuak nagusitzenziran (%25 %19aren aurrian) eta Txontan es-tadukuak gehixengo zabala ziran bittartian(%74) euskal probintzietatik etorrittakuak %9ziran. Bihargiñen kualifikaziñuari begira, Isasin(%60 kualifikatuak eta %18 kualifikaziñorik ga-bekuak) eta B. Sarasketan (%54 eta %16) ofi-ziua bazekixela ikusten dan moduan, Txontankualifikatuak %35 ziran, kualifikatu gabekuak%60ra iristen ziran bittartian. Plaza 18 de Ju-liok eta Ibarkurutzek antzerako kopuruak era-kusten zittuen (%35 eta %11).

  Burgesak baiño, bihargiñakHerriko etxebizitzetan be fijatzen da Garcia

  Manrique. Berak diñuanez, “Bidebarrietaneta Maria Angelan Regiones Devastadase-kuak jasotakuak sei pisukuak dira eta eraiki-tzeko espazio asko galtzen dabe. Generalisi-morekin Zuloagatarren eta Maria Angela lo-tzen dittuenen arteko blokietan barruko pa-tio haundixak dittue. San Juan eta Dos deMayoko etxiak modernuenak dira, eraikitze-ko espaziua bihar dan moduan aprobetxatu-ta. Calbetonek etxe zaharrenak hartzen dittueta, azkenik, Mekolako eta Arrate bideko txa-

  Bada autore bat gure herrixa gehixen hazi zan urtietako billakaeria azaltzen dabena.Eusebio Garcia Manrique da bera, gaur egun agortuta daguan“EIBAR, Inmigración y desarrollo urbano e industrial” liburua1960ko hamarkadaren hasierian kaleratu ebana. Harek On Pedro Zelaiak sortutako Revista Eibar-kohainbat zenbakittan kaleratutakodatuak dira jarraixan doiazenak.

  Amañako etxiak egitten hasi ziranian irudixa.

 • let alaixak dagoz”. Autoriak begixa botatzendetsa etxeko bihargiñeri be. Berak aittatzendabenez, “Eibar batez be bihargiña bada be,badira neskamiak hainbat etxetan. Hori bai,eibartarra espezializatutako obrerua da, ezakomodatutako burgesa”. Zuloagatarren ka-leko etxietako %25ek zeken neskamia, Es-taziñoko %19xak, eta Maria Angela, Ibarku-rutze eta Generalisimuan %15ian bueltan. Pi-su altuetan emoten zan “degradaziñua” be

  erreparatu zetsan egilliak: “Badago egoerakaskarrian bizi dan jendia. Generalisimuan,esaterako, seigarren pisu batian sei famelixabizi dira bi pisutan; gero eta gehixago dira ha-lakuak”.

  Industriari begira, Manriquek bi auzo in-dustrial nabarmentzen dittu: ekialdeko edoOrbeako sektoria, eta mendebaldeko edoIsasi-Alfa sektoria. Sektore bixetan ematendira hain ohikuak izan diran etxiak eta tailla-

  rrak eraikin berian egotia, “motorren zarataetengabiarekin eta leiho haundixeri esker iku-si ahal dan bihargiñen trajiñarekin”. Atenzi-ñua deitzen detsa, beste toki batzuetakuakinkonparatu ezkero, kualifikatutako bihargiñenkopuruak, %50etik gertu daguana. Aittatuta-ko bi auzo horietan Eibarko tradiziñuari hel-tzen jakola diño Garcia Manriquek, “komer-tziotik gero eta gehixago bizi diran profesio li-beraletan dihardutenekin batera”.

  ...eta kitto!geure gaia

  2016-X-1415

  Gestoria AlonsoSan Agustin, 5 - behea618 25 93 44

  943 20 20 17 [email protected]

  Migraziñueri eta Kultura Ondarieri buruzko gogoeta egitte-ko aukeria eukiko dogu Eibarren ez eze Gipuzkoako besteherri batzuetan be, asmo horrekin antolatu dittuen Ondarea-ren Europako Jardunaldixeri esker. Denis Itxaso Kultura dipu-tatuak eta Ana Arrieta UPV/EHUko Gipuzkoako Campusekoerretoreordiak jardunaldixen aurkezpenian azaldutakuaren ara-bera, "jardunaldixak Europako Kontseilluak sustatu dittu, Euro-par Batasunarekin alkarlanian eta Gipuzkoako hainbat tokittanbe egingo dira, irailla eta urrian, erakunde ugariren parte-har-tziarekin".

  Asmo nagusixa "herritarren eta kultura-ondarearen arteko lo-tura ezartzia eta herritarrak ondare horretara sartzeko erreztasu-nak emotia" da eta, horretarako, atiak zabaltzeko egunak antola-tu dittue. Eta horrekin batera, ondarea hobeto ezagutzeko, uler-tzeko eta interpretatzeko gidak be banatuko dittue. Antolatzailliakdiñuenez, "Europa osuan sekulako arrakasta izan dabe jardunal-dixak eta Europako Kultura Hitzarmena siñatu eben 50 estatuakdihardute parte hartzen". Ildo horretan, Diputaziñoko Kultura De-partamentuak Gipuzkoa osora zabaldu nahi izan dau jardueria,"bertako ondarearen hedapena eta ezagupena sustatziarren".

  Aurkezpenian esan ebenez, "hautatutako gaixak migraziño-mugimenduak arte eta kultura patrimonixueri zelan eragin de-tsen primerako aitzakixa eskintzen dau. Izan be, Europa kultu-

  ra eta tradiziñuen mosaikua da eta, historixak agerixan lagadesku migraziño-mugimenduak, berdin detsa zein jatorrikuakizan, kultura-maillako aldaketak, nahasketak eta bat-egittiak era-giten dittuela eta horrek ondarean isla dakela". Horrelakuekinkonturatziak, gaiñera, mesede haundixa egingo deskula pen-tsatzen dabe: "Kulturak daken balixua ulertzeko, partaide gara-la sentitzeko eta baloreak partekatzeko orduan hórrek guztiakezagutziak garrantzi haundixa izango dau. Izan be, aniztasuniankomuna dana, batzen gaittuana eta lotzen gaittuana ezagutziafuntsezkua da alkarbizitza eraikitzeko eta edozein bereizketaedo diskriminaziño modu baztertzeko".

  53 ekitaldi 22 herrittan

  Jardunaldixotako eskuliburuetan erabillittako Eibarri dagokixon irudixa.

 • ...eta kitto!kirolak2016-X-14

  16

  Urrezko bi eta zilarrezkoa Ipuruako gimnastentzatGipuzkoako txapelketanAurreko domekan Ipurua ki-roldegian jokatutako federa-tutako eta oinarrizko taldeenarteko probintziako txapelke-tan, Ipurua Kluba ordezkatu zu-ten hiru taldeek hobetu ezinden lana egin zuten: seniorrekeuren mailakoa irabazi zutenmoduan, beste biek lehenen-goko bi postuak eskuratu zi-tuzten oinarrizko infantil mai-lan. Elene Varela, Elena Sudu-pe, Natalia Arguiz, Malen Txu-rruka, Jennifer Hernandez etaJugatxi Jimenezek osatutakoseikoteak bost zintekin eginzuen ariketa, urrezkoa lortzekobere mailan. Tania Nagornaiazuzendari duten teknikoek bitalde aurkezten dituzte aurtenoinarrizko infantil mailan eta,

  bost pare mazekin egindakolanaren ondoren, June Here-dero, Lur Aranburu, Indira delPino, Maddi Teran eta EnaraBilbao (Ipurua 1) podiumarengorenera igo zuten; maila batbeherago izan ziren Izaro Altu-na, Sara Etxaburu, Sara Aran-guren, Ainhoa Bizkarra eta AnaPortu (Ipurua 2), taldekideenatzetik.

  Azken bi talde horiek aurre-ko domekan, hilaren 2an, Leio-an jokatutako Oinarrizko maila-ko Euskadiko txapelketan eu-ren arteko postuak aldatu zi-tuzten eta han Ipurua 2-k era-man zuen urrezkoa, zilarrezkoaIpurua 1-entzat izan zen bitar-tean. Azaroaren 8tik 13ra Va-lladoliden jokatuko den Espai-

  niako txapelketa diharduteprestatzen talde biek eta para-leloki jokatuko den oinarrizkobanakako Kopan Alaitz Aran-barri kadetea izango da (Gipuz-koako txapelduna eta Euskadi-ko azpitxapelduna probintziakoordezkari bakarra izango da).

  Aurretik, dena dela, Euska-

  diko txapelketa absolutoaizango da jokoan domekan.Eta, hilabetea amaitu aurretik,hurrengo asteburuko zapatueta domekan Euskalgym-a jo-katuko da; eta, jakina, aurteninoiz baino lehenago izangoden San Andres Torneoa,urriaren 29an.

  Deltecoko triatloilariak Euskal Herritik kanpo ere lehian

  Aurreko asteburu luzea aprobetxatuz, Iñaki Serranok bere le-hen Ironmana amaitu zuen Gandiako Ironmanean, Ibon Marti-nek Bartzelonako Triatloi Olinpikoan hartu zuen parte lesio larribatetik sendatu eta gero eta, azkenik, txarto ohitu gaituen PelloOsorok beste garaipen bat lortu zuen, oraingoan San Vicente dela Barquerako Sprint Triatloian.

  Osorok denboraldi paregabea dihardu egiten eta proba gehie-netan podiumean izan da, hainbatetan garaile postuan, eta ez di-ra gutxi izan bigarren postuarekin konformatu behar izan den pro-bak. Aurreko asteko domekan, esaterako, Ermuko VII. Duatloia

  bereganatu zuen eibarta-rrak, bigarrenari 10 se-gundoko aldea aterata.Proba sprint distantzianjokatu zen eta Euskal He-rriko duatloi zirkuitoko az-ken puntuagarria izanzen. Bost kilometroko an-txintxiketaldia, 20ko bizi-kleta gainekoa eta, amai-tzeko, bi eta erdiko arine-ketaldia osatzeko 58 mi-nutu eta 36 segundo be-har izan zituen Deltecokoordezkariak. Emakumez-koen mailan, Saltoki Triki-deak taldearekin partehartzen duen Aitziber Ur-kiola eibartarra laugarrenaizan zen Ermukoan.

  Judoak hartuko du kiroldegia biharEgun handia izango da biharkoa ekialdeko kirol modalitate ho-rretako jarraitzaileentzat, goiz eta arratsaldez Ipurua kiroldegianjudo txapelketa bi jokatuko direlako. Goizeko 09:30ean hasita, 40.Nazioarteko San Andres judo txapelketa jokatuko da. Eta arra-tsaldeko saioa 15:30ean hasiko da, hor Eibar Hiria Emakumezko-en Nazioarteko XXI. judo txapelketa jokoan izango dela.

  Ibon Martin, uretatik irtetean.

  Katu-Kale ia pibotik gabe izangoda bihar Lezon

  Lehen kanporaketa gaindituta, gure herriko saskibaloi talde-ak Gipuzkoako Kopan jarraitzeko erronka berriaren aurrean izan-go da bihar Lezon, 17:15ean hasiko den pariduan. Kurkubi SBKizango du aurkari Bekoerrota kiroldegian eta ez du erraza izangotorneoan jarraitzea, pibot posturako jokalaririk gabe dagoelako ia.Ibaik eta Mikel Lekunberrik ezingo dute jokatu, arazo pertsonalaktarteko, eta Iker Hidalgori lanak ez dio aukerarik emango bertanizateko. Mikel Sanchez min hartuta dagoenez, “taldeak bere zo-naldea itxi beharko du inoiz baino gehiago eta defentsako lan bi-kaina egin”.

 • ...eta kitto!kirolak2016-X-14

  17

  Urbateko nesken debut historikoa waterpoloanBidasoa izango dute aurkari domekan, 14:30ean, jokatuko duten gure waterpoloa-ren historiako Ligako lehenengo partiduan. Azken urteotako ahaleginak bere fruituakeman ditu eta Urbaten emakumezkoen taldeak Euskal Herriko 1. Mailan debutatuko du.Senior mailako mutilen taldeak aurreko asteburuan hasi zuen Liga eta Larraina sailkape-nerako aurkari zuzenarekin 17-13 galdu zuenIruñean. Eibartarren taldea, hain gaztea izanik,“ofizio falta erakutsi zuen lehen laurdeneko 1-4koari eusteko”. Nafarren presioaren igoera eta“epaileek gure aurka hartutako erabaki batzuk”ezertan laga zuten Urbatekoen abantaila. Liga-ko bigarren jardunaldia Orbean jokatuko dute,neskek baino egun bat lehenago: zapatuan, or-du berean (14:30). Oraingo aukaria gogorregiaizan daiteke, baina lehiatzea tokatzen da: Iruñe-ko UPNAko WP9802-k bisitatuko gaitu.

  Urrutikoetxea vs Altuna III.a Astelenakodenboraldia zabaltzekoLau eta erdiko txapelketaren final laur-denetako ligaxkaren lehen jardunaldia-rekin zabalduko ditu ateak Astelena fron-toiak pilota profesionalari dagokionez. Jar-dunaldiko norgehiagoka interesgarrienahartuko du, gainera, domeka arratsaldekojaialdiko partidu nagusian, hor Urrutikoe-txea gaur egungo txapeldunak Jokin Altu-na azken udako torneoetako erregea izan-go baitu aurrean. Jaialdia berezia izango daoso, hiru buruz-burukoek osatuko baitutekarteldegia: kaiolako txapelduna etaAmezketako “deabrua” hartuko dituenpartiduaren aurretik Jaka eta Dario izangodira promozio txapelketan, nor baino nor,

  eta partidu nagusia amaituta horlehiatuko dute Elordik eta Ugaldek,horiek ere promoziokoan.

  Eibarko Aspe enpresako ardura-dunek diotenez, “Astelena gurefrontoia izaten jarraituko du eta, az-ken denboraldian bakarrik 14 jaialdieskaini bagenituen ere, orain lehe-nago zabaltzen dugunez gehiagoizango dira. Eta ikuskizun maila, ja-kina, ez da txikiagoa izango”. Iazhainbat berritze-lan egin ziren fron-toian eta Sanandresak arte ez zuten jaial-dirik eskaini eta kaiolaren barruko txapel-ketako norgehiagoka gehienak Eibartik

  kanpo geratu ziren. Domekarako sarrerakerreserbatzeko aukera dago 661-259-009telefono zenbakira deituta.

  Txapelketa horrek lau jardunaldi izangoditu, hurrengo lau zapatuetan jokatze-koak arratsaldeko 17:00etan hasita. Mar-kina-Xemeingo Barinagakoari hilaren 22anSoraluzeko Ezozian jokatuko denak jarrai-tuko dio, handik astebetera Ziortza-Go-

  lierbako Iruzubietan izan-go da hirugarren jaurtial-dia eta, txapelketarekinamaitzeko, Elgetako bola-tokian jokatuko dute az-ken saioa azaroaren 5ean.

  Jokin Altuna eta Mikel Urrutikoetxea, iaz Bilbon jokatuzuten finalerdiko pilota aukeraketan.

  Euskal Herriko hiru-txirlo txapelketa hasiko

  da bihar Barinagan

  ARTXIBOA

  www.kolorlan.com 667 54 89 16 (Ritxar)

  – Lora eta landare natural eta lehorrak

  – Ezkontzetarako lorak

  San Juan, 1 Tel. 943 20 33 29

  LORADENDAGAUR (19.00-21.00) BIHAR (13.00-14.00) eta ETZIDAMU (20.00-21.00) KALEAN EROSTEKO AUKERA

  Gabonetako OTARRA

  1e

  Oraingoan Elc iegon (Err ioxan) Marques de Riscalekduen hotelean (Luxury Collection Hotel, 5 izar) gaua pasatzeko txartela (spa + vinoteca + gosaria barne)

  2.000 euroko

 • ...eta kitto!kirolak2016-X-14

  18

  Eibarrek aukera polita du Osasunarekin puntuak lortzeko

  Astelehenean, 20:45ean, jokatuko da Ipuruan jardunaldihonetako azken partidua eta hor Mendilibarren mutilek au-kera izango dute Bernabeun eskuratutako puntuari balio bi-koitza emateko “euren Ligako ei den” Osasunari irabaztenbadiote. Nafarrek hiru puntu dituzte bakarrik eta oraindik ezdute garaipenik eskuratu, Martin Monreal euren entrenatzai-learen postua ere eztabaidatzen hasi den unean. Eibar FT-reninguruko berri nahiko izan da azken aldian, kirolarekin lotuta-koak ez badira izan ere; baina, normaltasunera itzulita, jokalariguztiak jokatzeko prest ditu azken astean beste entrenatzai-leek saritu duten Zaldibarko prestatzaileak.

  Bestalde, Eibar FT-k Wiko enpresarekin elkarlanean esko-lumeendako (8tik 17 urtera artekoentzat) robotika ikastaro ba-tzuk antolatu ditu, astelehenean hasiko direnak Ipuruako For-mazio Zentroan.

  Burgosko Fresno de Rodillaherrian jokatutako I. Encuentrode Caminos ziklo-kros probannagusitu zen Specialized-ErmuaImpulso taldeko txirrindularia.Eguaztenean jokatutako laster-keta guztian borroka handia eginbehar izan zuen Ismael Esteba-nen aurka, azkenaurreko itzulianEsteban erori eta atzean laga

  zuen arte. Ziklo-kroseko denbo-raldiko lehen proban, bestalde,Aitorrek podiumera igo zuen,baina hirugarren mailan izateare-kin konformatu behar izan zuen.Urduña Hiria Sari Nagusia izanzen aurreko asteburuko probahori eta Kevin Suarez irabazlea-ren eta Ismael Estebanen atze-tik sailkatu zen ermuarra.

  Aitor Hernandez ermuarra bigarrenean irabazle

  Astebete geratzen da Asier Cuevasherri-krosa jokatzeko

  Mendilibarrek saria jaso zuen Angel Villar Espianiako FoballFederazioko presidentearen eskutik.

  MARIA GARAGARZA OSORO1. urteurrena (2015-X-12)

  Ez dugu inoiz ahaztuko zure begien dizdira. MAITE ZAITUGU. ETXEKOAK

  Hurrengo zapatuan, hilaren 22an, 18:00etatik aurrera jokatukoden probarako astebete besterik ez da geratzen. Izena ematekobehintzat, epe hori datorren barixakuan (21ean) amaituko delako; ize-na ematearekin batera, 10 euro ordaindu beharko da herri-lasterketanparte hartzeko. Eibarko kaleetanosatuko da zirkuitoa eta, urterokoibilbideari jarraituta, oso gorabeheragutxikoa izango da. Eibarko Klub De-portiboak antolatzen du proba etahasi ere Depor paretik hasiko da.“Asier Cuevas munduko eta Euro-pako txapeldun-ordeari zure ome-naldi partikularra egin nahi badiozu,apunta zaitez!” dio antolatzaileekkaleratutako esloganak.

  Ligako lehen jardunaldi bietan izan-dako porroten ondoren, hirugarrene-an garaipena lortu zuten Fernando Fer-nandezen mutilek. Egia ordura artekoliderrari gol batengatik irabazitako par-tidua borrokatua izan zen oso (atsede-naldian 10-11 galtzen erretiratu ziren ei-bartarrak) eta azken emaitzera heltze-ko garrantzi handia izan zuen Ander Ba-llesteros atezainak egindako lanak:“Berak eraman zuen taldea garaipene-

  ra, egindako lan bikainarekin”. Bestal-de, Mikel Zabala taldeko jokalariak Es-painiako jubenil mailako selekzioarendeia jaso du Frantzian, hilaren 23tik30era arte, jokatuko den nazioartekotorneoan parte hartzeko. Azkenik, es-kubaloian jokatzeko gogoa duten LHko5. mailako neska-mutilek aukera duteizena emateko urria amaitu arte (entre-namenduak San Andres ikastetxekokantxan, eguaztenetan 19:00etan

  Somos Eibarrek Egia liderra gainditu zuen

 • ...eta kitto!erreportajea

  2016-X-1419

  Perretxikoetara joatea altxorraren bila joatea bezala da; baina, horrez gainera, mahaian sari berezia jasotzen duen ahalegina da,usain eta zapore guztiz gozoak eransten baitizkiete jakiei. Halere, informazio ona behar da izan bi gauzaren gainean: lehendabi-zi, non eta noiz aurki daitezkeen jateko onak direnak, eta zer zuhaitzen ondoan egon daitezkeen; eta, bigarren, pozoitsuak etajateko onak bereizten jakitea. Euskal Herrian 3.000 perretxiko-espezietik gora dago, denak batera hartuta: jateko onak, pozoitsuaketa hilgarriak. Erraz ugaltzen dira, bertako basoen aberastasunari eta pribilegio naturalari esker. Hona hemen sailkapen bat:BIKAINAK: onddo zuri, elur-bola, gorringoa, onddobeltza, udako onddozuria, onddo hankazorrotza, askabeltza, ziza horia, urbeltzgalparduna, karraspina, galanperna, marasmio jangarria, tripaki argia, gibelarrosa goiztiarra, urretxa, gibelurdina eta boilurra.

  ONAK: barren-gorria, makal-ziza, ahuntz-apoa, katilu laranja, saltsa-perretxiko horia, udaberriko zizazuria, saltsaperretxiko beltza, tripa-ki argia, pagadi-ezko zuriska, esnegorria (ohiko errobelloia), ziza han-kaurdina, martxoko ezko, gardu-ziza, larramendi ziza, ziza hanka-morea, bitigar sendoa, ziza orrilila, belarri landua, pinudi onddo-liki-na, ziza hankahoriska eta ziza arrea. ONAK, ARRETAZ: ardotsua,onddo hankagorria, San Martin ziza, pago-ziza, idi-mina, hankazuriaeta bitigarra. TOXIKOAK: kuleto-paltsua (amanita muscaria entzu-tetsua), azpibeltz tintausaina, lanperna, basoetako klitocibe zuria etaazpiarrosa maltzurra. HILGARRIAK: hiltzaile berdea (amanita pha-lloides ospetsua) eta hiltzaile konkorduna.

  Gaur arratsaldeko 19:00etan KlubDeportiboan Aranzadi Zientzia El-kartekoek eskainiko duten hitzal-diarekin hasiko da Jardunaldi Mikologiko-en 18. edizioa. Eibarko Klub Deportiboakantolatzen dituen hiru eguneko jardunal-diei ekiteko, Pedro Pasabanek “perretxi-ko espeziek sailkatzeko datu basearen in-guruan” hitz egingo du. Hitzaldia gaztele-raz izango da, “Base de datos para la cla-sificación de especies” izenburuari jarrai-tuz. Antolatzaileek diotenez, “oso hitzaldioinarrizkoa izango da eta, besteak beste,perretxiko onak eta txarrak bereizten ira-katsiko du”. Jakina, hasi berriei zein adi-tuei zuzenduta dago.

  Bihar kanpo lanaZapatuan, baten faltan, bi mendi irteera

  egongo dira. Ikastolako ikasleek (8-14 adintartekoak) aurretik ikastolan bertan emangodute izena eta Marieta aldera joango dira:

  “80 bat lagun izango direnez, bi autobuse-tan joango dira”. Haurrek (edozein adineta-tik aurrera) eta gurasoek, bestalde, Otxan-dioko Oleta auzora joango dira. “Deporreneman beharko dute izena aldez aurretik etaautobus bat osatuko dugu”, diote antola-tzaileek. Aukeratutako bi kokapen horiek“erosoak dira gaztetxoak mendian ibiltzekoeta aproposak perretxikoak biltzeko”.

  Handik bueltan, “jasotako espezieenaukeraketa eta sailkapena egingo da De-porren”, Aranzadikoen laguntasunarekin.Arratsaldeko dastaketa (pintxoa eta potea2 eurotan) Toribio Etxebarria kalearen er-dialdean jarriko duten karpan egingo da,19:00etatik aurerra, eta pintxo horiek egi-

  ten “inguruko taberna gehienek hartukodute parte: Depor, Ongi Etorri, EzDok...”.20:00etatik aurrera musika izango dugu gi-roa alaitzeko, DeeVersions taldearekin.

  Domekan begietatikBesperan bildutako espezieak ikusgai

  ipiniko dira T. Etxebarria kalean goizeko10:00etatik aurrera. Baina ez da hori izan-go gozamen bakarra, horrelako elikagaiakdastatzeko aukera paregabea izango du-gulako. Alde batetik, Mikel Lasa hernania-rrak hainbat produktu eskainiko dizkigula-ko eta, bestetik, Deporren dastatze-baz-karia emango dutelako egun horretan. La-sa saltzailea da izen handiko Ordiziako

  azokan eta han perretxiko etabarazki postua du. Euskal Herrimailan ezaguna da, hainbat tele-bista saiotan agertu delako. Eta,azkenik, Deporreko bazkarianparte hartu nahi dutenek izenaeman beharko dute biharko, za-paturako. Helduendako platera-ren prezioa 15 euro da eta hau-rren kasuan 8 eurokoa.

  Jardunaldi Mikologikoenadin nagusitasuna

  Domekako erakusketak zaletuenjakinmina asetzeko balio du.

  18. EDIZIOA ASTEBURUAN

  Altxorraren bila

 • ...eta kitto!kultura2016-X-14

  20

  “Musika-bidaia batean gozadezake ikusleak gurekin”Khami- Bazzque world sounds-en kontzertua egongo da Coliseoan hilaren28an, 20:30ean. Iñaki Salvador, Kike Arza, Luis Gimenez, Garikoitz Mendizabal, Iraide Ansorena eta Carlos Sagi musikariez dago osatuta taldea. Albokak, txistuak, atabalak, panderoak eta bestelako instrumentuak nahasten dituzte, XXI.mendeko musika herrikoian oinarrituz. Antzinako doinuak, oraingoak, euskaldunak edota ez euskaldunak uztartzen dituzte, baina beti ere taldearen “esentzia gordez”, eta “bizipen unibertsalak” lotuz. Sarrera 8 eurokoa izango da.

  CARLOS SAGI(konpositorea)

  Eusko Jaurlaritzak lehenengo Eusko Jaurlaritzaeratu zeneko eta Jose Antonio Agirre lehenda-kari izendatu zeneko 80. urteurrena ospatu zuenaurreko asteko barixakuan, Gernikako Juntetxeakhartu zuen ekitaldian. Besteak beste Urkullu le-hendakariaren eta sailburuen parte-hartzea izanzuen urteurren ospakizunarekin hasteko, EuskalHerri osoko hainbat dantzariz osatutako ezpata-dantza egin zen, Gernikako Arbolapean eta bost le-hendakariren aurrean, eta tartean Kezka dantza tal-deko hainbat kide izan ziren.

  - Zer da Khami?Khami XXI. mendeko euskal musika

  herrikoian oinarritzen den proiektua da;euskal tradizio indartsuei eta Euskal He-rriko fenomeno kulturalei lotutakoa, be-ti ere, gaur egungo munduaren ikuspe-gi integraletik egina. Proiektu honen zu-tabe nagusia bere formazioa dela esan-go nuke. Musikari bakoitza belaunaldieta toki desberdinetatik dator eta naziomailako, nahiz maila internazionaleko ar-tistekin aritu da.- Zer jasoko dute entzuleek zuen-gandik?

  Sustrai herrikoietatik sortutakoa delakomunikatu nahi du ikuskizunak. Hain-

  bat kontestu musikalen bitartez, euskalfolklorea munduko beste folkloreekinparekatuz, euskal literatura eta dantza-ren erreferentziak eginez edota euskalkantu herrikoiak orraztuz, adin guztieta-ko ikusleen onarpena izaten ari gara.Ikuskizunera datorrenak musika-bidaiabatez gozatzeko aukera izango du lehe-nengo pertsonan. Gainera Eibarko ikus-kizunean kolaboratzaile berezien sorpre-sak ere izango ditugu.- Zein da Khami-k azaleratu nahi duenideia?

  XX. mendeko azken hiru hamarkade-tan fusioa, mestizajea edota globalizazioabezalako kontzeptuak mendebaldeko gi-

  zartean nagusitu diren gezurrak izan dira.Geure buruari sinetsarazi dizkiogun ge-zurrak, eta nire iritziz, kolpe egiterik ezdaukan “gizarte modernoaren” oinarriizan direnak. Uste dut identitate batensorrera dibertsitatearen eta elkarrekikoerlazioen bitartez egiten dela posible etaKhami-rekin horrelako zerbait sortu nahiizan dugu. Geure erreferente propioaketa ez hain propioak berrinterpretatzensaiatu gara, ikuspegi zintzo ta artistiko ba-ten bitartez. Horrela soinu propioak bai-na era berean sustraituak lortu ditugu.Gure ustez tradizioak edo modernitateakzentzua galtzen du askatasun, inplikazioartistiko eta transmisiorik gabe.

  Euskeraz Primeran! kanpainako Ostalariak Berbetan egitasmoaren barruan, kan-painari atxikituta dauden ostalari eta tabernarientzat kafe ikastaroa antolatu du …etakitto! Euskara Elkarteak. Saio bakarra izango da, urriaren 25ean, eta arratsaldeko17:30ean hasi eta 19:00etan amaituko da. Ikastaroa emango duten Iñaki Querejazueta Josu Abadek kafe on bat prestatzeko sekretuak eta eman beharreko pausoakazalduko dituzte eta, horrekin batera, kafe mota desberdinak (irlandesa, kaputxinoa,kafe-latte…) nola prestatzen diren erakutsiko diete parte hartzen dutenei. Izena ema-teko epea urriaren 21era arte egongo da zabalik (943 20 09 18 telefonora deituta [email protected] helbidera idatzita).

  Kezkakoak Gernikako Juntetxean

  Ostalariendako kafe ikastaroa

 • Jose Zugasti artista eibartarrak Patxi Laskaray argazkilariarekin el-karlanean prestatutako "Biharra, arimakoa" erakusketa azken txanpan sar-tu da, domekan ateak itxiko ditu eta. Beraz, Portaleko erakusketa gela be-tetzen duten lanak ikusi nahi izanez gero, gaur, bihar eta etzi izango da bi-sitan joateko azken aukera, 18:30etik 20:30era.

  Gaur goizean zabaldu ditu ateak Eibarko Liburu eta Diska Azokak.Urriaren 23ra arte martxan izango den azoka Udalak eta Euskadiko Libu-ru Ganbarak antolatu dute, elkarlanean. Urteroko moduan, aurten ere li-teratura eta musika arloan kaleratu diren lanik berrienak erosteko aukeraederra eskainiko dute, gainera ohiko prezioa baino merkeago. Asteba-rruan 11:30etik 13:30era eta 17:30etik 20:30era zabalduko dute eta as-teburuetan, berriz, 12:00etatik 14:00etara eta 17:30etik 20:30era.

  Liburu Azoka zabalik

  Gaur izango da JazintoOlabe ludotekakoinaugurazio jaialdia.Arratsaldeko 17:30eanhaurrentzat jolasakegingo dituzte eta18:15ean "Andonikmugitzen nau" DJ festahasiko da. Animatu etaez galdu ludoteka berriaezagutzeko aukera!

  Eguaztenean, 19:30ean, "Sua gorputzean:bihotzerrea eta errefluxua. Prebentzio-irtenbideeta tratamendu-irtenbide berriak erasokortasuntxikieneko kirurgia bidez" hitzaldia emango dutePoliklinika Gipuzkoa-ko Maria Navajas, Jose LuisElosegi eta Javier Murgoitiok Portalean, aretonagusian, Osasun Ikasgelak egitasmoarenbarruan. Sarrera librea izango da.

  Digestioari buruzko hitzaldia

  Jaialdia ludotekan

  Zugastiren erakusketa domekara arte

  ...eta kitto!kultura2016-X-14

  21

  Eguaztenean, 19:00etatik aurrera …etakitto! Euskara Elkartearen eskutik egin-go den tomate-dastaketa saioan partehartzeko izen-ematea gaur itxiko dute(943200918 telefonora deituta). Saioaeuskara elkartearen lokalean (Urkizu, 11solairuartean) egingo da eta 3 euro baliodu. Ortutik Ahora elkarteko Sergio Gonzalek gidatuko duen dastaketanhemengo tomate aldaerak ezagutzeko aukera izango da, besteak beste,eta, tomate motak ezagutzeaz gainera, probatu ere egingo dira, tomatebakoitzaren ezaugarriak ondo bereizteko.

  Tomate-dastaketarakoizen-ematea ixtear

  Gurasoak Berbetan, …eta kitto! EuskaraElkartearen egitasmoaren barruan eskaintzen denBarixakuak Jolasian ekimenak ohiko martxarihelduko diola eman dute aditzera antolatzaileek.Lehen saioa datorren astean, urriak 21ean egingodute, 17:30ean …eta kitto!n.

  Barixakuak Jolasian

  Urriaren 29ra arte egongo da "Flores de las Merindades. Un año defotografia" erakusketa ikusteko aukera El Corte Ingles-eko ekitaldi are-toan, 11:00etatik 21:00etara. Jose Antonio Fernandez Perez argazkilariak

  erakusketaren izenburu berarekin liburuaargitaratu zuen Burgos iparraldean dago-en Las Merindades eskualdeko loreeiegindako argazkiak 220 orrialdetan bildutaeta horietako 60 bat ingururekin osatu dugurera ekarri duen erakusketa.

  Argazki erakusketa El Corte Ingles-eanAzarorako eskaintza prest daukate KZgunean.Planifikatutako ikastaroen artean, besteak beste,"Oinarrizko Internet", "Smartphonak eta tabletak","Ofimatika" eta "Sare sozialak" daude eta, horiekinbatera, ikastaro berriak emango dituzte: "Batbateko mezularitza Smartphonetan" (4 ordu),"Bizitza hobetzeko IKT-ak" (2 ordu) eta "EuskoJaurlaritza zure mugikorrean" (2 ordu). Ikastaroguztiak doan dira. Informazio gehiagorakowww.kzgunea.eus webgunean begiratu,[email protected] helbidera idatzi edo 943023 637 telefonora deitu.

  KZguneko ikastaroak

 • ...eta kitto!kultura2016-X-14

  22

  Armagintzaren Museoanikusgai dagoen "Makina es-kua da", Ibon Aranberri artis-taren proiektuak piztu dueninteresa ikusita, urriaren 30eraarte zabalik jarraitzea erabakidute arduradunek. Horrekinbatera, dohaineko bi bisita gi-datu antolatu dituzte. Lehenagaur izango da eta bigarrena,berriz, hilak 28an, egun bietan18:30ean hasita (erreserbaegiteko [email protected] helbidera idatzi). Ar-tistak armagintzaren sektore-ko eskola eta tailerretan egin-dako ariketak eta piezak bilduditu eta horiekin erakusketaosatu du, museoan zehar ikus-gai ipintzeko eta, Museoko ar-duradunek diotenez, "Aranbe-rriren lanak ohikoa ez den pu-bliko mota bat Museora era-kartzea lortu du eta, uztailean

  inauguratu zenez geroztik, bi-sitari kopuruak nabarmenkiegin gu gora. Iaz tarte horre-tan izandako bisita kopuruare-kin alderatuz gero, aurten ko-purua laukoiztera ailegatu ga-ra". Azaldu dutenez, "Aranbe-rrik bi erakusketa-tipologia bil-du ditu espazio berean: egun-go museoen ibilbide didaktiko-tematikoa eta lehengo erakus-keta dibulgatiboen formalismozurruna". Museoan dagoen

  "Makina eskua da" Donostia2016, Europako Kultur Hiribu-ruaren Bake-ituna proiektukoAldiriak interbentzioen parteda eta Eibarko Udalaren, Ar-magintzaren Museoaren etaArmeria Eskolaren laguntzaizan du. Museoa zabalik dago-en ordutegi berean ikus daite-ke erakusketa: eguaztenetikzapatura, 16:00etatik 20:00-etara eta domeketan, berriz,10:00etatik 13:00era.

  “Makina eskua da” 30era arte Museoan

  Datorren eguenean, 20:30ean "Rarezas sobre otras no tan raras" antzezlana taularatuko duestreinekoz La Novena taldeak Coliseoan. Ikasten taldeko bederatzigarren promoziotik sortutakoantzerki taldeak eskainiko duen lana Ernesto Barrutiak moldatu eta zuzendu du eta parte hartuko du-

  ten antzezleak Patxi Mutiloa, JesusPerosanz, Eli Iriondo, Begoña Domin-guez, Asun Sarasua, Araceli Bono, Vi-cen de Luis, Marivi Mendikute, Mari-bel Cascan, Luci Torrecilla, Mª Ange-les Nagore, Mariaje Saez, Miguel Al-berdi, Carmen Muruamendiaraz, Je-sus Martinez-Alcocer, Blanqui Marti-nez, Jesus Arizona, Isa Gonzalez etaErnesto Barrutia dira eta Juan LuisAgirrek pianoarekin lagunduko die.Sarrerak 3 euro balio du.

  La Novenare-ren estreinaldia

  MatxitoakZerk bultzatu ahal dau gizonbat, hartu-emon sexualaizan, grabau eta lagun bateribialtzera? Ze motibo egonleike jarduera intimo etapribau bat lagunekinkonpartitzeko? Zesatisfakziño euki leikepersoniak halako kontubatekin?

  Bakotxak egin leike guradabena bere intimidadian,beti be konsetidua danianeta adin nagusikuen artian.Bakotxak dittu bere filixaketa bere fobixak, gustuak etadisgustuak. Hirukotianjardutzia sexu kontuetanondo ikusten dot, gustokoizan ezkero. Baiña txartodago baimen barik grabatzia,eta txartuago neurri barikzabaltzen bada. Larrixagua,bakarmen eskaeria egin, etabarkamenik eskatzen ezbajako kaltia sufridu dabenandrazkuari. Horrek ez dakaizenik!

  Esango neuke harrokerixadaguala autu honenguztionen atzian. Matxotienharrokerixia, arkerixia, berbabaten. Munduari erakutsinahixa ze matxuak diran,zelako balentrixia egindaben. Bakarrik falta dabezutiñik jartzia eta ukabillekinbularrian jotzia King Kongenmoduan, eta orrua egin!

  Ez gaittu harrittufulbolisten kontua izatiak,baiña aho bete hagin lagagaittu zale askok zelandefendidu dittuenjokalarixok: pribauan egittendanak ez ei detse eraginbihar foball karreran.

  Ez deigun ahaztufeminismuak erakutsideskula pribaua, publikuadala. Izan be, ez ete dau eukioihartzun handixagua bidiuakEibar taldeko fubolistakziralako? Ez ete da larrixaguapersonaje publikuakdiralako? Baiezkuan nago.

  LEIRE NARBAIZA

  Abian da XXII. San Andres bertso-paper lehiaketa, …eta kitto! Euskara Elkartearen eskutik.Adinaren arabera maila bi bereiziko dira: 16 urtetik gorakoek (Euskal Herri mailan) 4 puntu edo gehia-goko 6 bertso gutxienez (10 gehienez) aurkeztu be-harko dituzte; eta 16 urtetik beherakoek (Eibarkoikasleak), berriz, bertso bat edo bi kopla. Gaia etadoinua libreak izango dira eta lanaren hiru kopia aur-keztu beharko dira, gaitzizenarekin sinatuta (postazbidali daitezke edo zuzenean …eta kitto!-n entre-gatu). Lehiaketarako lanak azaroaren 7ra arte jasokodira. Maila bakoitzean sari bi emango dituzte eta ira-bazleek azaroaren 27an, Portalean egingo den SanAndres Bertso jaialdian jasoko dute saria.

  San Andres bertso-paper lehiaketa

  Iazko ekitaldiaren sari-banaketako unea.

 • ...eta kitto!agenda2016-X-14

  23

  “Elkar-Bizi” egitasmoaELGOIBARRENGizartean zabaldutako usteokerrak isildu eta gogoetaegitera bultzatu nahi gaituegitasmo horrek. Hainbathitzaldi, tailer eta ekimenantolatu dituzte nagusi zeinumeentzat. Gaur, barixakua,El Cairo 678 filmaren harirasolasaldia antolatu dute Haizeaemakume taldekoek. LorediSalegik gidatuko du saioa,21:30ean Kultur Etxeko hitzaldigelan. Kafea pastekin eskainikodute. Eta bihar, zapatua,Munduko arrozen dastaketaizango da. 12:00etan, Maalan.

  Barixakua 14EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)

  Zapatua 15EGUNEZ Iraundegi (Calbeton, 19)

  Domeka 16EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)

  Astelehena 17EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

  Martitzena 18EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)

  Eguaztena 19EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)

  Eguena 20EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)

  Barixakua 21EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

  farmaziak

  hildakoak- Milagros Arrieta Azkarraga. 80 urte. 2016-X-6.- Lola Añibarro Ojanguren. 93 urte. 2016-X-8.- Jesus Berasategi Izagirre. 89 urte. 2016-X-10.- Iñaki Aginaga Baskaran. 81 urte. 2016-X-12.

  jaiotakoak

  eguraldia (EUSKALMET.NET)

  GAUEZ BETI -2016AN- Iraundegi (Calbeton, 19)

  - Martina Aizpitarte Martin 2016-X-5.- Agatha-Maria Brito Loor. 2016-X-5.- June Ruiz Rodelgo. 2016-X-8.- Artzai Lizarralde Fernandez. 2016-X-11.

  AURREKOAREN EMAITZA

  SUDOKUA

  SOS deiak.................................112Pegora ......................................010Udaletxea ..................943 70 84 00Portalea .....................943 70 84 39Udaltzaingoa.............943 20 15 25Mankomunitatea.......943 70 07 99Debegesa ..................943 82 01 10KIUB ..........................943 20 38 43Epaitegia ...................943 03 34 00Iberdrola....................901 20 20 20Naturgas....................902 12 34 56DYA Larrialdiak.........943 46 46 22Gurutze Gorria..........943 22 22 22Mendaro osp.............943 03 28 00Anbulategia...............943 03 25 00Torrekua ....................943 03 26 50Errepideak.................902 11 20 88Ertzaintza ..................943 53 17 00Eusko Tren................902 54 32 10Pesa...........................902 10 12 10Taxiak ........................943 20 30 71...................................943 20 13 25Alkohol.Anon............629 14 18 74Al-Anon/Alateen.........650 26 59 63

  telefonojakingarriak

  Sexualitateari buruzkoikastaroa SORALUZEN"Sexu eta genero sistema.Oinarrizko edukiak" ikastaroaantolatu du Korner Moreakolektiboak biharko, zapatua.Horrekin batera, Gaztetxeakegun osoko egitaraua antolatudu "Zapatuak Gaztetxean"izenburupean. 14:00etanbazkaria egingo dute etagauean Garrasi taldearenkontzertua eta Dj saioaegongo da.

  Sidecars taldearenkontzertua ERMUANGaur, barixakua, kontzertuaeskainiko du Sidecars taldemadrildarrak Ermuko Antzokian,22:15etik aurrera. Musikan 10urteko ibilbidea duen taldeak,“Contra las cuerdas” diskoberria kaleratu du aurten eta,uda honetan kontzertu ugarieskaini ondoren, gaur gaueanErmuko Antzokiko taula gaineanizango dira. Proposamen berrihonetan taldeko kantarikfamatuenak berreskuratudituzte, soinu eta espiritu berribatekin eta formatu akustikoramoldatuta, baina taldeak duenrock puntua ahaztu gabe.

 • ...eta kitto!agenda2016-X-14

  24

  Barixakua 14LIBURU AZOKA17:30/20:30. EibarkoLiburu eta Disko azoka.Untzagan.

  JAIALDIA LUDOTEKAN17:30. Jazinto Olabeludotekako inauguraziojaialdia. Haurrentzat jolasak.18:15. "Andonik mugitzennau" DJ festa. JazintoOlabe ludotekan.

  BISITA GIDATUA18:30. Ibon Aranberriren"Makina eskua da"erakusketara. ArmagintzaMuseoan.

  JARDUNALDIMIKOLOGIKOAK19:00. Perretxikoeninguruko hitzaldia, AranzadiZientzia Elkartearen PedroPasabanen eskutik.Klub Deportiboan.

  ZINE-FORUMA18:30. "Las chicasde la lenceria" filmareninguruan, Izaskun RodriguezElkorok gidatua. Portalean.

  GAZTA ASTEA19:30. Idiazabal JatorriIzendapena duen gaztadastaketa gidatua,Mª Victoria Urrestikzuzenduta. Udaletxean.

  DANTZA20:30. "Hooked (Still)"dantza ikuskizuna.Coliseoan.

  Urriaren 16ra arte:– JOSE ZUGASTIREN "Biharra. Arimakoa" erakusketa.

  (Portalean)

  Urriaren 29ra arte:– IBON ARANBERRIREN "Makina eskua da" erakusketa.

  (Armagintzaren Museoan)– JOSE ANTONIO FERNANDEZ PEREZEN "Flores de

  Las Merindades. Un año de fotografía", argazki- erakusketa. (El Corte Inglesean -ekitaldi aretoan-)

  Urriaren 31ra arte:– GOTZON IRAZOLAREN perretxikoen munduko argazki-

  erakusketa. (Klub Deportiboan)

  Erakusketak

  Martitzena 18IKASTEN16:00. Puntu-tailerra.17:00. Joskintza-tailerra.Portalean.

  LITERATURA TAILERRA18:30. "Emakumeenhistoria" tailerra, LeticiaMartinez Alcocer-eneskutik. Sarrera libreaeta doan. Portalean.

  IKASTEN19:00. "El Barberode Sevilla" operara joatekoautobusaren irteera ordua,Ego Gainetik.

  Domeka 16JARDUNALDIMIKOLOGIKOAK10:00/14:00. Perretxikoerakusketa eta produktumikologikoen salmenta(Mikel Lasa). T. Etxebarrian.14:30. Perretxiko dastatzebazkaria. Klub Deportiboan.

  GAZTA ASTEA11:00. DebabarrenekoGazta Azoka etaerakustaldiak. Untzagan(karpan). Mandiola Goikoabaserriko artaldeaMatsariara ailegatuko da(11:00etan) herriko kaleakzeharkatzeko,Untzagaraino.

  Eguena 20IKASTEN18:00. Dantzaldia.Untzagako jubilatu etxean.

  JARDUNALDIA18:00. “Migrazioaketa kultur ondarea”(Ondarearen Europakojardunaldiak).Armagintzaren Museoan.

  ODOL-ATERATZEA18:30. Odola ateratzekosaioa, odol-emaileentzat.Anbulatorioan.

  KALEETAN KANTUZ19:30. Abesbatzarenentsegua. San Andreselizan.

  ANTZERKIA20:30. "Rarezas sobreotras no tan raras",La Novena antzerkitaldearen lanarenestreinaldia. Coliseoan.

  Zapatua 15JARDUNALDIMIKOLOGIKOAK08:15. Haur eta gurasoenmendi irteera, perretxikoakbiltzera (Ego Gainetik).Jasotako espezieenaukeraketa eta sailkapena,Aranzadi Zientzia Elkarteaklagunduta. Deporren.18:00/22:00. Perretxiko-pintxoen dastatzea (herrikohainbat tabernetan).20:00. DeeVersionstaldearen kontzertua.Toribio Etxebarria kalean.

  BAZKARI SOLIDARIOA11:00/16:00. BidezkoMerkataritzako elikagaieta produktuen salmentaeta informazioa.12:00. APPROCAPelkartearen txokolatedegustazioa eta salmenta.Sukaldaritza tailerraumeentzat. 12:45. "Badut" ipuinkontalari saioa.14:00. Bazkari Solidarioa.Zozketa, bertsoak,Los Soraluceños eta MugiPanderoa. Untzagan.

  1966-KOEN BAZKARIA13:00. Talde argazkia.Untzagan.

  MANIFESTAZIOA15:00. "SARE-k deitutaDonostian egingo denmanifestaziora joatekoautobusaren irteera.Ego Gainetik.

  KONTZERTUA22:00. Rock kontzertua,Eroa Naizen, Garrapataeta The Rockos taldeekin.Txaltxa-Zelaian.

  MONOLOGO SAIOA23:00. ParamountComedy-ko StephyLlaryora. Astelenagastrotekan (Estaziño, 7).

  Eguaztena 19IKASTEN10:12. Zarautz-Zarautzmendi-ibilaldia (BistaAlegretik Getarira).Bazkaria eraman behar da.Trenaren irteera ordua,Ardantzako geralekutik(10:14 Estaziñotik).

  EH-BILDU AUZOETAN17:00. EH Bildukoordezkarien bisita Jardiñetaeta Matsariara.

  TOMATE-DASTAKETA19:00. Tomate-dastaketasaioa, Ortutik Ahoraelkartearen eskutik. …etakitto! Euskara Elkartean.

  EIBARKO KANTUZALEAK19:00. Abesbatzarenentsegua. San Andreselizako lokalean.

  HITZALDIA19:30. "Sua gorputzean:bihotzerrea eta errefluxua.Prebentzio-irtenbide eta tra-tamendu-irtenbide berriakerasokortasun txiikienekokirurgia bidez", PoliclinicaGipuzkoa-ko Maria Navajas,Jose Luis Elosegi eta JavierMurgoitioren eskutik.Sarrera librea. Portalean.

 • Zorionak, EKHI, mutilhaundi, astelehenianzazpi urte betekodozuz-eta. Ondopasau, aitta, amaeta etxekuen partez.

  Zorionak, LAIA,martitzenian hiru urtebete zenduazen-eta.Musu potolo pilluaetxekuen partez.

  Zorionak, MIKELColmenero Peral,astelehenian lau urteegingo dozuz-eta.Famelixa guztiarenpartez.

  Zorionak, IZARO,astelehenian zortziurte bete zenduazen-eta. Patxo haundi batetxekuen partez.

  Zorionak, UNAI ArteagaZarraua, hillaren 20xanurtetxua beteko dozu-eta. Maittagarrixenazara!! Famelixaguztiaren partez.

  Zorionak, JULEN,bixar zazpi urte egingodozuz-eta. Patxoerraldoia famelixareneta, batez be,Eleneren partez.

  Zorionak, INHAR, gaursei urte betetzen dozuz-eta. Musu haundi batetxeko danon eta,batez be, Libe etaMartxelen partez.

  Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu.Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena, 8 euro

  (bazkideentzat %20ko deskontua). Argazkia eta testua eguaztena baino lehen egonbeharko da ...eta kitto!-n. Hemendik aurrera zorion-agurrak etakitto.eus webgunean

  ere argitaratzeko aukera daukazue. Prezioak bertan kontsultatu ditzakezue.

  943 20 09 18 [email protected]

  laztanak emoten...

  Zorionak, JAKES (urrian, 8 urte)eta UNAX (abuztuan, 3) urtiakbete dozuez-eta. Musu haundibat etxekuen partez.

  Zorionak, EDU (hillaren 16xan)eta ITZA (23an). Oso ondo ospatuurtebetetziak eta musu haundibana famelixa guztiaren partez.

  Zorionak, MADDI, sorgintxo, atzo zazpi urteegin zenduazelako. Etxekuen eta, batez be,JARAren partez.

  Zorionak, PERU (domekan egingodozuz urtiak) eta aitxitxa ANTONIO(hillaren 5ian egin zittuan). Patxopillua etxeko guztion partez. Eutsibixok gaur bezain eder.

  Zorionak, JAIONE eta MARA!! Oin arte bezain jator eta alai jarraittu, bikote! Patxitua etabesarkadia, famelixaren partez.

  (1 ARETOAN)15ean: 19:4516an: 20:0017an: 20:30

  (2 ARETOAN)15ean: 17:00, 19:45, 22:3016an: 17:00, 20:0017an: 20:30

  ”Un monstruo viene a verme”Zuzendaria: J.A. Gª Bayona

  ”Florence Foster Jenkins” Zuzendaria: Stephen Frears

  ”Inferno”Zuzendaria: Ron Howard

  (ANTZOKIAN) 15ean: 17:00(1), 19:45, 22:30(1)16an: 17:00(1 Aretoan), 20:0017an: 20:30

  ”Buscando a Dory” Zuzendaria: Andrew Stenton

  (ANTZOKIAN) 15ean: 17:0016an: 17:00

  zineaColiseoan

  Zorionak, PAULUrizar Arruti, domekansei urte egingo dozuz-eta. Musu haundi batfamelixaren partez.

  Ongi etorri, ARTZAI,urriaren 11tik gurekinzagoz-eta! Koikilli li-lluratuta dakazu!!

 • 1. Etxebizitza

  Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen, autoen eta irakaskuntzakoeskaintzen kasuan izan ezik. Azken horietako PREZIOAK honakoak dira:

  Etxeak, lokalak eta garajeak: alokatu, 12 euro; saldu, 17 euro. Autoak eta irakaskuntzakoeskaintzak: 12 euro. Doako iragarkietan, 12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarki guztiak etakitto.eus webgunean ere argitaratuko dira.

  1. ETXEBIZITZA1.1. Salgai1.2. Errentan1.3. Konpartitzeko1.4. Etxe trukaketa

  2. MOTORRA2.1. Salgai

  3. LOKALAK3.1. Salgai3.2. Errentan

  4. LANA4.1. Lan bila4.2. Langile bila

  5. IRAKASKUNTZA5.1. Eskaerak5.2. Eskaintzak

  6. DENETARIK6.1. Salgai6.2. Eman6.3. Galdu/Aurkitu6.4. Bestelakoak

  6. Denetarik

  3. Lokalakiraga

  rkilab

  urrak

  943 20 09 18 [email protected]

  i

  – Emakumea eskaintzen da zapatu eta do-meketan nagusiak edo umeak zaintzeko.Tel. 642-381844.– Emakumea eskaintzen da asteburuetannagusiak zaintzeko. Tel. 660-290237.– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-tzeko. Esperientzia. Tel. 616-234656.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko,garbiketak egiteko baita dendari jardutekoere. Tel. 632-426847.– Emakumea eska