Zer da hezkuntza buletina? - · PDF filekontra baitoaz; inklusiboa, kalitatezkoa, integrala,...

Click here to load reader

 • date post

  07-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Zer da hezkuntza buletina? - · PDF filekontra baitoaz; inklusiboa, kalitatezkoa, integrala,...

 • Zer da hezkuntza buletina?

  Hernaniko hezkuntza Plataformaren hiruhileko berriemaleaHernaniko hezkuntza Plataformaren hiruhileko berriemaleaHernaniko hezkuntza Plataformaren hiruhileko

  berriemaleaHernaniko hezkuntza Plataformaren hiruhileko berriemaleaHernaniko hezkuntza Plataformaren hiruhileko berriemaleaHernaniko hezkuntza Plataformaren hiruhileko berriemalea Hernaniko hezkuntza Plataformaren hiruhileko

  Hernaniko Hezkuntza Plataforma

  oinarri behar luketen baloreen kontra baitoaz; inklusiboa, kalitatezkoa, integrala, laikoa, unibertsala, euskalduna eta hezkidetzailea. Eta puntuz-puntu aztertuko ditugu hauen kontrako jarrera hartzera garmazaten ideiak.

  Hezkuntza Eskolez jardungo dugu, egin ditugunez eta aurrerantzean egin nahi genituzkeenen berri emanez.

  Hezkuntza Buletina, herritar guztien eskura jarriko dugu, hezkuntzak gure bizitzako arlo guztietan duen garrantziaz jabetzea lortu nahi baitugu. Hori da gure asmoa. Hezkuntza delako gizartea eraldatuko duen tresna garrantzitsuenetakoa. Eraldaketa horretan zertxobait lagunduko dugulakoan gaude. Guztion artean.

  Eta Agendan jasoko ditugu hezkuntza gaia ardatz duten ekimenak; eraso bortitzean datozen LOMCE-HEZIBERRI lege/egitasmoen aurka izango ditugun ekintzak eta saioak; interesgarri iruditzen zaizkigun iritzi artikuluen loturak...

  Asmoa beti bera izango da: gizarte hobe bat eraikitzeko behar beharrezkoak diren eta

  hezkuntzarekin guztiz lotuta dauden zutabe nagusiak ASTINTZEA. Badugu zer hobetu, zer ikasi,zer landua, hezkuntza baita hain aipatua den transbertsalitatearen ardatz nagusia.

  Deskubritu Hernaniko Hezkuntza Plataformaren harrikada berriaDeskubritu Hernaniko Hezkuntza Plataformaren harrikada berria

  3

  Badira hiru urte Hernaniko Hezkuntza Plataforma martxan jarri zela. Bertan Hernaniko hainbat eskola elkarrekin aritzen gara hezkuntzarekin lotutako gaiak lantzeko asmoz; dagonaren kontra batzuetan eta nahi duguna lortzeko lanetan bestetan.

  Orain berriz, egindako lana argitara eman eta herritarra informatua izateko modu xume baino polita iruditu zaigu h i r u h i l eko b at s or t z e a , HEZKUNTZA BULETINA deitu diogun hau, hain zuzen ere.

  Bertan landuko ditugu Hezkuntzarekin harremana duten gai desberdinak. Izan ere, Zerk ez du Hezkuntzarekin harremanik? Hitz egin dezagun elikadura jasangarriaz, kirol ar loaz , parek idetasunaz , konpetentzia digitalez, ikasleek dituzten etxerako lanez, azterketez eta ebaluazio sistemaz, ingurumena zaintzeaz, aisialdiaz, ikas materialaz, errespetuaz eta solidaritateaz, hezkidetzaz, elkarbizitzaz, euskararen normalizazioaz, elebitasunaz, euskal curriculumaz, kultur aniztasunaz, atzerritarren integrazioaz , ink lusioaz , sexualitateaz, afektibitateaz,

  f i l o s o f i a z , e u s k a l i d e n t i t a t e a z ,

  t e k n o l o g i a berriez, sare

  sozialez, internetez, gatazken konp onbide az , nor t asun kr it ikoaz , euska l eskola publikoaz, baloreez, sormenaz, eskola komunitateko kide guztien parte hartzeaz, bide heziketaz eta abar luze batez. Honetaz guztiaz ari garenean, HEZKUNTZAZ ARI GARA.

  B a d a , h o n e t a z e t a hezkuntzarekin zerikusia duen beste edozein gairen inguruan hitz egiteko, hausnartzeko eta sozializatzeko gogoz gatoz, gure H E Z K U N T Z A BULETINArekin.

  Buletinean, LOMCE eta HEZIBERRI lege eta egitasmoak izango ditugu ikus miran aldiro, gure identitate ezaugarriak sendotuko dituen Eskolako

  Mafalda izango da bere irudia

 • Hileroko bigarren ostegunean Hezkuntza Eskola deitzen dioegu hitzaldi sorta antolatzen dugu, 19:00etan, Udaletxeko areto na- gusian. Bertan Hezkuntzarekin harremana duen edozein gai lantzen da. Hiru urte pasa dira eta jarraitzeko asmo sendoa du- gu. Oraindik bada makina bat gai landu, aztertu, jorratu, ez- tabaidatu eta hausnartzeko.

  Hauek dira hiru urte hauetan ekarritako gaiak:

  Jolasa garrantzia azaldu zigun Urtxintxa Aisialdi Taldeko Oier Agirresarobek modu praktiko eta dinamikoz, haur eta gurasoen

  arteko jolasak lantzen. Edo Esko- la Kirolaz; haur eta gazteengan kirolak duen garrantzia kontutan hartuz, eta herri mailan, ikastetxe guztiek parte hartzen duten egi- tasmo bat izanik, bertan antzem- aten diren hutsune eta gabezien inguruan arituz.

  Transpacarreko 3 irakaslek LOMCEren eraginez jasango di- tuzten aldaketen berri eman ziguten; Lanbide Heziketa eta LOMCE hitzaldian.

  Orioko Herri Eskolako Cur- riculumaz hitz egiteko, Ruben etorri zitzaigun. Eta jangelen kudeaketa autogestionatuaren

  inguruko azalpenak ematera, Zarauzko Salbatore Mitxelena ikastolako jangelako arduraduna eta sukaldaria izan genituen.

  Harremonak-Tratu Onen Es- kola ekarri zigute Arremanitz taldeko bi kide kidek, bi saiotan, teorikoa eta praktikoa, heziketa sexuala eta afektibitatearen ingu- ruko hausnarketa bultzatuz.

  Oinherri egitasmoaren par- taideak ere izan genituen parkeak bizitzeko modu berri baten berri ohartarazteko. Baita Ahmer eta 11 koloreko kideak Aniztasunaren inguruan haus- narketa bultzatuz.

  Hezkuntza Eskolak

  Ezkerretara Jolasaren garraintziaz, jolasean eta goianOinherriko kide den Joxe Mari Agirretxe Parkeak bizitzeko modu berriaz hizketan.

  Hezkuntzari garrantzia emateko tartea herriari eskeinia

  Aurtengo ikasturteko lehen Hez- kuntza Eskolan Konpetentzia Digitalen gaia jorratu genuen, Mondragon Unibertsitateko irakaslea den Maite Goñiren es- kutik.

  Interes handiz jarraitu genituen Maiteren azalpenak eta guztiok ondorio bera atera genuen: zen- bat dugun ikasteko konpetentzia digitalen inguruan. Hezkuntzako alor honetan gure ezjakintasuna asetzeko grina piztu zigun.

  Konpetentzia digitalaz hitz egiterakoan, marko europarrak 5 atal markatzen ditu:

  1) Informazioa Informazioa bilatzera- koan, google-en aza- ltzen zaigunarekin konformatu beharrean, bilaketa esanguratsu e t a a z k a r r a g o a k egiteko gai izan be- harko genuke, infor- mazioaren aurrean kritiko izanez. On- doren, ikusitako guztia gordetzen eta etiket- atzen jakin beharko genuke, guztia ondo sailkatuta.

  2) Komunikazioa Teknologia berriek edonorekin komunikatzea ahalbidetzen digute, izan ikasle, langile, etab., taldean lan eginez; bai idatziz bai ahoz; baliabide multimediak erabiliz; elkarlanean arituz, guz- tien artean iritzi kritikoa sus- tatuz, aholkuak eman/jasoz. Ko- munikazio gaitasuna lantzeko oso inportantea da teknologia berrien bidezko elkarrekintza.

  3) Edukien sorkuntza Teknologia berriek edukiak

  sortzeko eta goi mailako pent- samendurako gaitasunak lantze- ko aukera ikaragarriak ematen dituzte; bideoak sortu, blogetan aritu, nahasketak egin, creative so garrantzitsua da.

  5) Arazoen ebazpena Gailuarekin izan ditzakegun oinarrizko arazo teknikoak kon- pontzen jakin beharko genuke guztiok.

  Konpetentzia digitala; XXI. mendeko hezkuntza

  5

 • Azaroak 17an HPT-tik Ikoitz Arrese etorri zen LOMCE eta HEZIBERRI zer diren azaltzera. LOMCE ez aplikatzeko sortua zela zioten arren, helburuak eta prozedurak aztertuz, LOMCEren kopia dela azaldu zuen.

  HEZIBERRI k hiru fase ditu eta hirugarrenean aurkitzen gara: 1. fasea, marko pedagogikoa, 2014ko udazkenean onartua. 2. fasea, Curriculum Dekretuak argitaratzea. eta 3. fasea, Euskal Hezkuntza Legea onartzea.

  Izenburua oso deigarria da: lehen Euskal Eskola Publikoa zen, orain Euskal Hezkuntza Legea izango dela diote, “publiko” hitzik

  ez dago. LOMCE eta HEZIBERRIn,

  bietan: - Ikastetxeek aurkeztutako pro-

  iektuen arabera jasoko dituzte baliabideak, eta ikasleen emaitza akademikoen araberako finantziaketa izango dute.

  - Errebalidak aurreikusten dira DBH 4. eta Batxi 2. mailetan. Tituluak lortzeko errebalidak gainditu egin behar dira (aurten DBH 4. mailan ez da loteslea izango; Batxillergoko 2.ean bai)

  - LOMCEk ezartzen duen ebaluazio sistema eta proba berberak ezarriko ditu Heziberrik, guztiak Madrilen zehaztuak

  - Euskararen normalizaziorako baliagarriak ez diren eta euskalduntzea bermatzen ez duten ereduak mantentzen dira

  - Ingurumenaren gaitasuna, bi zatitan egiten dute, gizarte eta natur zientziak LHn, eta Biologia- Geologia DBH 1. mailatik aurrera

  Azken finean, Heziberri , Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak egiten duena, Lege propio bat eraiki ordez LOMCEren kopia huts bat egitea.

  LOMCE-Heziberri txanpon berdinaren bi aldeak

  [email protected]

  6

  Datozenak

  Urtarrilak 12, 19.00tan Udaletxeko Areto Nagusian

  ASTRA GERNIKAko lagunak izango ditugu gurekin. ASTRA, Gernikako Arma lantegia zan okupazioaren bidez arma lantegia zana Kultura Sormenerako Lantegia bihurtua. Eta herriko eragile desberdinek osatutako koordinakundearen bitartez antolatua.

  Hezkuntzaren inguruko proposamenik

  baldin badezu Hezkuntza Eskola batean lantzeko idatzi

  Hernaniko Hezkuntza Plataforma

  7 Zergatik diogu...

  ... Heziberri baztertzailea dela? H E Z I B E R R I E u s k o Jaurlar i tzaren hezkuntza egitasmoa da eta lehen fasean Marko Pedagogikoa ezarri ondoren, eta horrekin batera sareen (publikoa eta pribatua) finantziazio eredua finkatu ondoren, bigarren fasean curriculumak zehazten dituzten d e k r e t u a k o n a r t u d i t u , sistemaren kudeaketa eta antolaketa arautuz. Hirugarren eta azken fasean, Hezkuntza Legea onartzea izango litzateke.

  Printzipioz LOMCEri aurre egiteko jaio zen proiektuak LOMCE ezartzeko balioko du. Hezkuntza Sailak, zoritxarrez, LOMCE bere egitea erabaki du Heziberriren bitartez.

  E t a z e r g a t i k d i o g u BAZTERTZAILEA dela? Desberdintasunak areagotzeko tresna paregabea delako.

  - LHko 3. eta 6. mailatan, DBH 4. mailan, eta Batxillergoko 2.ean egingo dituzten azterketak, errebalidak,