ZEBERIOKO UDALAREN ... INGURUMENA IKASTAROAK BARDINTASUNA HERRI LANAK KIROLAK KULTURA, MEMORIA...

download ZEBERIOKO UDALAREN ... INGURUMENA IKASTAROAK BARDINTASUNA HERRI LANAK KIROLAK KULTURA, MEMORIA HISTORIKOA

If you can't read please download the document

 • date post

  14-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ZEBERIOKO UDALAREN ... INGURUMENA IKASTAROAK BARDINTASUNA HERRI LANAK KIROLAK KULTURA, MEMORIA...

 • ZEBERIOKO UDALAREN ALBISTARIA

  7. alea, 2018ko iraila

 • INGURUMENA

  IKASTAROAK

  BARDINTASUNA

  HERRI LANAK

  KIROLAK

  KULTURA, MEMORIA HISTORIKOA

  Argitaratzailea: Zeberioko Udala Lege Gordailua: BI-1547-2015 Diseinua eta maketazioa: Álex Oviedo Inprimaketa: IBEGRAFIK www.ibegrafik.eus

  Veinte ejemplares nuevos de arce blanco en Upo Se han plantado en Upo, junto a la ermita, un total de 20 árboles, en concreto árboles de la especie arce blanco, falso plátano o arce sicómoro (acer pseudo- platanus). El coste de todo el proceso ha rondado los 2.000 euros.

  Hogei astigar zuri ale barri Upon

  Upon, ermitaren ondoan, 20 zuhaitz landatu dira, hain zuzen be astigar zuri espeziekoak (acer pseudo- platanus). Prozesu osoaren kostua 2.000 euro ingu- rukoa izan da.UDAKO JAIAK

  GAZTERIA

  2

  6

  10

  12

  15

  16

  18

  20

  22

  EUSKARA

  14UDALEKUAK

 • 3

  Hogeita hamazortzi zuhaitz barri Sautuolabarrin

  Beste 38 zuhaitz landatu dira Sautuolabarrin (Pyrus calleryana espeziekoak, lore-madariondo lez ezagutzen diranak). Landaketa barri honen inbertsinoa 3.500€koa izan da. Auzoan dagozan zuhaitzak apurka-apurka aldatuko dira, aurretik landatutako zuhaitz ale ugari kaltetuta edo gaixo- rik dagozala ikusi baita. Egoera hau, kasu gehie- netan, auzoko eraikinetan egindako obrak dirala- eta sartu diran kamioiek eragin dabe.

  38 árboles nuevos en Sautuolabarri Se han colocado otros 38 árboles (de la especie Pyrus calleryana, conoci- do comúnmente como peral de Callery o peral de flor) en el barrio de Sau- tuolabarri. La inversión de esta nueva plantación ha ascendido a 3.500 euros. Poco a poco se van a ir cambiando los 85 árboles que actualmente hay en el barrio, ya que se ha visto que muchos de los ejemplares planta- dos con anterioridad están dañados o enfermos. Circunstancia debida, en la mayoría de los casos, a la entrada de camiones con motivo de las obras de los edificios del barrio.

 • 4

  LED argiteria barriaren instalazinoa Udala herriko puntu ilun batzuk argiztatzen eta luminariak aldatzen dabil. Aurten Aterpe- ko farolak LED sistemara aldatu dira, eta, laster, Bertzutenen eta Saldarianen hasiko dira alda- tzen. LED sistema erabilten danez, alde batetik energia-eraginkortasuna handitzen da, eta, bes- tetik, kontsumo elektrikoa eta kutsadura lumi- nikoa minimizetan dira. Zentzu honetan, Zebe- rion argi-puntuak gehitu diran arren, kontsumo elektrikoa beste urte batzuetakoa baino txikia- goa da.

  LED argiteria barria aterpea n

  Nuevo alumbrado LED del aterpe

  Instalación del nuevo alumbrado LED El consistorio está iluminando algunos puntos oscuros del municipio y cambiando las lumi- narias. Durante este año se han sustituido las luces del Aterpe al sistema LED y en breve se iniciará el proceso en Bertzuten y Saldarian. Al emplear el sistema LED se contribuye a la efi- ciencia energética y se minimiza tanto el con- sumo eléctrico como la contaminación lumíni- ca. En este sentido, el consumo energético en Zeberio, a pesar de haber añadido más puntos de luz, es inferior al de años anteriores.

  Puntu garbia Hainbat material edo hondakin jasoteko Puntu garbia jarri da Zubialden: pilak, bateriak, inpre- soraren kartutxoak, bonbillak, etab.

  Punto limpio En la Plaza de Zubialde se ha instalado un Punto Limpio para la recogida de diversos materiales o residuos: pilas, baterías, cartuchos de impre- sora, bombillas, etc.

  Recogida de residuos voluminosos La recogida de residuos voluminosos en el pueblo se realiza el segundo jueves de cada mes. Se re- comienda que se depositen únicamente dos días antes de la fecha de recogida, los martes o miérco- les de esa semana.

  Tamaina handiko hondakinen bilketa Hileko bigarren eguenean batzen dira tamaina handikoak herrian. Tamaina handikoak bilketa egunaren bezperan iztea gomendatzen da, aste horretako martitzena edo eguaztenean.

 • 5

  Energiaren Euskal Erakundeak Zeberiori aitortza

  Energiaren Euskal Erakundeak “Energia Trantsizioarekin bat” diploma emon eutson Zeberioko alkateari, energia eraginkorta- suna eta energia barriztagarriak sustatzeko hartutako konpro- misoa aitortuz. Urrats bat gehiago udala egiten ari dan energia eraginkortasunaren aldeko politikaren barruan.

  Reconocimiento a Zeberio del Ente Vasco de Enegía

  En reconocimiento a su compromiso en el impuso de la efi- ciencia energética y las energías renovables, el Ente Vasco de la Energía entregó al alcalde de Zeberio el diploma “Energia Trantsizioarekin bat”. Un paso más dentro de la política de efi- ciencia energética que está llevando el Ayuntamiento.

  Karlos Idirin Gorrotxategi Zeberioko alkatea, energia barriztagarriak sustatzearen alde uda- lak hartutako konpromisoa egiaztatzen dauan diploma jasoz.

  El alcalde de Zeberio, Karlos Idirin Gorrotxategi, recibiendo el diploma que acredita el compro- miso del municipio por impulsar las energías renovables.

  Dendako eta udaletxeko teilatuen konponketak Teilatu barria dendan eta udaletxearen teilatu osoan erreteila. Dendako teilatua oso hondatuta egoanez teila guztiak aldatu behar izan dira. Gane- ra, udaletxeko teilatuan itogin ugari egoan, baina ez teilak apurtuta egozalako, mugitu egin diralako baino; hori holan, teilak barriro be bere lekuan ja- rri dira.

  Renovación de las cubiertas de la tienda y del edificio consistorial

  Cubierta nueva en la tienda y retejo del edificio del Ayuntamiento. La cubierta de la tienda estaba muy deteriorada lo que ha obligado a sustituir las tejas. Además, en el Ayuntamiento había muchas gote- ras, pero no por la rotura de las tejas sino por su deslizamiento, por lo que se han tenido que volver a recolocarlas.

 • 6

  Bide konponketak 2017ko ekaitzak dirala eta 2018 urtean konpondu dira 2017ko denbora- leek herriko bideetan eragindako kalteak. Lan honeek egiteko 138.000€ inbertidu dira; honee- tatik 124.000€ Bizkaiko Foru Aldundiak emon- dako diru-laguntzetatik etorri dira eta gainerakoa (15.000€) udalak jarri dau. Urtarrila eta zezeila artean Uribarri auzoa, Artiñao auzorako igoera eta Etxebarriko bidea konpondu dira. Ostean, ze- zeilaren amaieran, lur-jausi bat egon zan Zeberio- ganako bidean eta berau konpontzeko proiektu bat aurkeztu eta diru-laguntza eskatu zan; bagi- lean zehar egin dira bide honen konponketa lanak.

  Arreglo de carreteras por el temporal invernal de 2017 Los desperfectos producidos en las carreteras a lo largo de 2017 a causa del temporal se han arre- glado a lo largo de este 2018. Se han invertido en las obras un total de 138.000 euros, de los cuales 124.000 euros proceden de las ayudas concedi- das por la Diputación Foral de Bizkaia, y el resto (15.000) ha sido sufragado por el Ayuntamiento. Los tramos donde se han realizado las obras entre los meses de enero y febrero han sido el barrio de Uribarri, la subida al barrio de Artiñao y el camino de Etxebarri. Posteriormente, a finales de febrero, se produjo un corrimiento de tierras en el camino de Zeberiogana, por lo que se tuvo que presentar un proyecto y solicitar la correspondiente ayuda económica. En el mes de junio se llevaron a cabo las reparaciones.

 • 7

  Sautuola auzoko bide-tartea Sautuola auzoko bide-zoruaren egoera eskasa dala eta, maiatzean bidea petatxa- tu eta asfalteteaz ganera, bideko marrak margotu ziran. 6.500 euroko inbertsinoa egin zan.

  Tramo de carretera del barrio Sautuola En el barrio de Sautuola, y debido al mal estado del firme, se parcheó y asfaltó la ca- rretera a lo largo del mes de mayo, además de pintar las líneas de la misma. La inver- sión fue de 6.500 euros.

  Argiñao auzoko bidea Aurten amaituko dira Argiñaoko bidearen asfaltatze-lanak; lan honeek urriaren 2an esleituko dira. 2017 urtean udalak 40.000 euro inbertitzeaz ganera, Bizkaiko Foru Aldunditik 24.685,72€ko diru-laguntza jaso zan auzo-bide hau egiteko, 1.410 metroko luzeragaz; hori holan, Argiñaora arte iristeko 10 kilome- tro aurreztuko dira. Beste 28.989€ inbertidu dira aurten. Zeberioko Udalak 96.000 euro (BEZ barne) inguruko partida ekonomikoa bideratu dau asfaltatze-lanetarako.

  Carretera al barrio de Argiñao Finaliza este año el asfaltado de la carretera de Argi- ñao, cuyas obras se adjudicarán el 2 de octubre. En 2017 se invirtieron 40.000 euros de las arcas muni- cipales, más una subvención de 24.685,72€ proce- dente de la Diputación Foral de Bizkaia para la rea- lización de este camino de acceso al barrio, con una longitud de 1.410 metros, por lo que se ahorran diez kilómetros para acceder a Argiñao. Este año se han invertido otros 28.989€. El ayuntamiento de Zeberio ha destinado para el asfaltado una partida económica de alrededor de 96.000 euros (IVA incluido).

 • 8

  San Antonio Ermita barriztetea San Antonio Ermita barriztau egin da. La- nok 75.000 euroko kostua izan dabe guztira; 2017an 30.000€ gastau ziran eta 2018an ga- nerakoa, 45.000€. Bagilaren 13an inaugurau zan, San Antonio jaiekaz bat eginez. Ermita kultur topaleku bilakatuko da. Ganera, meza emoten jarraituko da patroiaren egunean.

  Rehabilitación de la Ermita de San Antonio Se ha procedido a la rehabilitación de la Er- mita de San Antonio, con una cuantía total de 75.000 euros, de los cuales en 2017 se gastaron 30.000 y en 2018 el resto, 45.000 euros. La inauguración tuvo lugar el 13 de ju- nio, coincidiendo con las fiestas de San Anto- nio. La ermita se convertirá en un centro