Xerrada sobre cura de flors de jardí i plantes de l'hort

of 23 /23
CURA DE FLORS I PLANTES Maite Canalda, 16 de maig de 2012

Embed Size (px)

description

Realitzada al Barri Gaudí, el 16-maig-2012.

Transcript of Xerrada sobre cura de flors de jardí i plantes de l'hort

  • 1. CU RA D EFLO R S I P LAN T E SM a it e C a n a ld a , 1 6 d e m a ig d e 2 01 2

2. IN D E X1. F L O R S G e r a n i. H e u ra . P e t n ia . H o r t n s ia . C la v e ll. A le g r ia d ela c a s a . C o s t e lla d A d a m P la n t a d e lsd in e r s . A r o m t iq u e s (m e n t a , t im i fa r ig o la ). 3. IN D E X2 . H O R T A L IS S E S . T o m q u e t. B aj c a. o P e b ro t. A lb e r g n ia . E n c ia m . P as tan ag a. 4. FLO R S 5. G E R AN I- R E G : M o d e r a t (m sa le s t iu ).- A B O N A M E N T o F E R T IL IT Z A C I : A la p r im a v e r a a m bs u lfa t d e fe r r o .- P LAG U E Si M A L A L T IE S : P a p a llo n a .- P O D A (o E S Q U E IX O S ): Es p o t p o d a r m e n tre n o h i h a g i flo r . E ls e s q u e ix o s e s fa r a n d e le s t ij s j v e s (m a n t e n ir - lo eo e n a ig u a fin s q u e s u r t in le s p r im e r e s a r r e ls ).- T E M P E R A T U R A : P r o t e g ir -lo d ele sg e la d e s .- S O L D IR E C T E : S - IN T E R IO R o E X T E R IO R : E x t e r io r . 6. H EU RA- R E G : M o d e ra t.- A B O N A M E N T o F E R T IL IT Z A C I : C a d a 1 5 d ie s d u r a n te ls m e s o s d e p r im a v e r a i e s t iu a m b u n fe r t ilit z a n td is s o lt e n la ig u a .- P L A G U E S i M A L A L T IE S : P u lg o n s , a r a n y a v e r m e lla , c o t x in illa , t r ip s i fo n g s .- P O D A (o E S Q U E IX O S ): P o d a a la p r im a v e r a . P la n t a r e ls e s q u e ix o s d ir e c t a m e n t e n u n a t o r r e t a .- T E M P E R A T U R A : E n tre1 4 i 1 8 C .- S O L D IR E C T E : N o .- IN T E R IO Ro E X T E R IO R : E x t e r io r . 7. P E T N IA- R E G : M o d e r a t (t o t la n y ).- A B O N A M E N T o F E R T IL IT Z A C I : A b o n a m e n t q u in z e n a ld e s d a b r il fin s a s e t e m b r e a m b fe r t ilit z a n t r ic a m bf s fo r .- P LAG U E Si M A L A L T IE S : S e n s ein c id n c ia e s p e c ia l.- P O D A (o E S Q U E IX O S ): P r im a v e r a .- T E M P E R A T U R A : T e m p la d a i q u e n o li t o q u i la p lu j i la a ir e .- S O L D IR E C T E : S .- IN T E R IO Ro E X T E R IO R : E x t e r io r . 8. H O R T S IA N - R E G : A b u n d a n t a le s t iu .- A B O N A M E N T o F E R T IL IT Z A C I : S u lfa t d efe r r o .- P LAG U E Si M A L A L T IE S : F o n g s(O id iu m ).- P O D A (o E S Q U E IX O S ): A b a n sde flo r a c i .- T E M P E R A T U R A : M o d e r a d a , a m b h u m it a t p e r s ens e fr e d .- S O L D IR E C T E : S e m i o m b r a .- IN T E R IO Ro E X T E R IO R : E x t e r io r . 9. C LAVE LL- R E G : C o n s ta n t p e r m o d e r a t , p r im a v e r a i e s t iu d ia r i m e n t .- A B O N A M E N T o F E R T IL IT Z A C I : M e n s u a l i s e t m a n a l d u r a n t le s t iu .- P L A G U E S i M A L A L T IE S : R o y a (t a q u e s a le sfu lle s com a le s t ij s ). e- P O D A (o E S Q U E IX O S ): A p a r t ir d e la p r im a v e r a .- T E M P E R A T U R A : S u p e r io r a 1 0 C .- S O L D IR E C T E : S .- IN T E R IO R o E X T E R IO R : E x t e r io r (a lh iv e r n , in t e r io r ). 10. A L E G R IA D E LA C AS A- R E G : S e t m a n a l d u r a n t lh iv e r n i d ia r i d u r a n t le s t iu .- A B O N A M E N T o F E R T IL IT Z A C I : C a d a 1 5d ie s d u ra n tla s e v a flo r a c i (e s t iu ).- P LAG U E Si M A L A L T IE S : F o n g B o t r it is i a r a n y a v e r m e lla .- P O D A (o E S Q U E IX O S ): E s t iu .- T E M P E R A T U R A : N o v o l g e la d e s .- S O L D IR E C T E : S e m io m b r a .- IN T E R IO R o E X T E R IO R : In t e r io r . 11. C O S TE LLAD A D A M- R E G : P o c , p e r que e l t e r r a i le s fu lle s e s t ig u in h u m id e s .- A B O N A M E N T o F E R T IL IT Z A C I : S e t m a n a l d u r a n t e l s e uc r e ix e m e n t (e s t iu ).- P LAG U E S i M A L A L T IE S : N o e n t .- P O D A (o E S Q U E IX O S ): E s q u e ix o sa le s t iu .- T E M P E R A T U R A : M a i in fe r io r a ls1 0 C.- S O L D IR E C T E : N o .- IN T E R IO R o E X T E R IO R : In t e r io r . 12. P LAN T A D E L D IN E R- R E G : C a d a 3 - 4 d ie s a le s t iu i c a d a s e t m a n a a lh iv e r n .- A B O N A M E N T o F E R T IL IT Z A C I : C a d a 2 o 3s e tm a n e sd u r a n t le s t iu .- P LAG U E S i M A L A L T IE S : F o n g b r o t it is .- P O D A (o E S Q U E IX O S ): A le s t iu e s p o d a r i e s fa r a n e s q u e ix o s .- T E M P E R A T U R A : N o m e n ysde 1 5 C .- S O L D IR E C T E : S o s e m io m b r a .- IN T E R IO R o E X T E R IO R : D in s i fo r a . 13. A R O M T IQ U E S_(M E N T A , T IM , R O M A N )- R E G : A b u n d a n t.- P LAG U E Si M A L A L T IE S : P u g , a r a n y a v e r m e lla , m o s c a b la n c a .- P O D A (o E S Q U E IX O S ): E s q u e ix o s a le s t iu d e l r o m a n . - T E M P E R A T U R A : A m b ie n t a l.- S O L D IR E C T E : M e n t a s e m io m b r a ; r o m a n s o l.- IN T E R IO R o E X T E R IO R : E x t e r io r . 14. H O R T A L IS S E S 15. T O M Q U E T- S O L D IR E C T E : S .- R E G : T o tse lsd ie s .- A B O N A M E N T o F E R T IL IT Z A C I : C o m p o s t b a s e f s fo r .- P LAG U E Si M A L A L T IE S : P u g .- T E M P E R A T U R A : A lm e n y s 2 0 C .- S E M B R A : A b r il- m a ig .- TEM PS D ESD E L A S E M B R A F IN S C O L L IT A : d e 80 a1 2 0 d ie s- D U R A D A C O L L IT A : 3 0 d ie s- R E N D IM E N T S / P R O D U C C IO : 8 k g /p l 16. B AJO C A- S O L D IR E C T E : S .- R E G : F re q e n t.- T E M P E R A T U R A : A lm e n y s 1 8 C .- S E M B R A : M a r -j lio l. u- TEM PS D ESD EL A S E M B R A F IN SC O L L IT A : d e 55a7 0 d ie s- D U R A D A C O L L IT A : 6 0 d ie s- R E N D IM E N T S / P R O D U C C IO : 1 .2 k g /m 2- P R O P IE T A T SN U T R IT IV E S : r ic a e n fib r a p r o t e n a i fe r r o 17. PEBRO T- S O L D IR E C T E : S .- R E G : M o d e ra t.- T E M P E R A T U R A : A lm e n y s2 0 C , v o l m o lt a c a lo r .- S E M B R A : A b r il- m a ig .- T E M P S D E S D E L A S E M B R A F IN S C O L L IT A : d e 5 0 a 6 0 d ie s , d e s d e fin a ls d e j n y fin s a l o c t u b r e - n o v e m b r e u- D U R A D A C O L L IT A : 3 0 d ie s- R E N D IM E N T S / P R O D U C C IO : C a d a p la n t a d e 1 2 -1 5 fr u it s- P R O P IE T A T S N U T R IT IV E S : V it a m in a A i C i c a lc i. E fe c t e a n t io x id a n t , s o b r e t o t e n c r u 18. A L B E R G N IA- S O L D IR E C T E : S .- R E G : M o d e ra t.- T E M P E R A T U R A : A lm e n y s 2 0 C .- S E M B R A : A b r il- m a ig- TEM PS D ESD EL A S E M B R A F IN S C O L L IT A : 9 0 d ie s- D U R A D A C O L L IT A : 2 m esos 19. E N C IA M- S O L D IR E C T E : S .- R E G : M o d e ra t.- P L A G U E S i M A L A L T IE S : M in a d o r s , m o s c a b la n c a , e r u g u e s , p u g o n s , t r ip s . - S E M B R A : D u r a n t t o t la n y .- TEM PS D ESD EL A S E M B R A F IN S C O L L IT A : d e 90 a1 1 0 d ie s .- R E N D IM E N T S / P R O D U C C IO : 1 .5 k g /m 2- P R O P IE T A T S N U T R IT IV E S : V it a m in a C fe r r o , p o t a s s a , fo s fo r i a c id fo lic , e s b o n a p e r la g e n t q u e t e a n e m ia i r e g u la e ls n iv e lls d e l s u c r e i e l c o le s t e r o l. 20. P AS T AN AG A- S O L D IR E C T E : S .- P LAG U E S i M A L A L T IE S : P u g , c u c s , m ild iu .- T E M P E R A T U R A : A lm e n y s1 5 C .- S E M B R A: D e F e b r e r a la g o s t (s o r t ir a n a ls tre sm e s o s ).- TEM PS D ESD EL A S E M B R A F IN SC O L L IT A : d e 90 a1 1 0 d ie s- D U R A D A C O L L IT A : 4 5d ie s- R E N D IM E N T S / P R O D U C C IO : 1 .5 k g /m 2- P R O P IE T A T S N U T R IT IV E S : V it a m in a A , s e r v e ix p e r le s n o s t r e s d e fe n s e s 21. TAULA SEMBRA HORTALISSES 22. M O LTA S O R T, M O LTE SG R C IE S 23. I G R C IE S P E R LA VO S T R AA T E N C I