Vizcaya Convenio Limpiezas BOE 2007

download Vizcaya Convenio Limpiezas BOE 2007

of 39

 • date post

  13-Sep-2015
 • Category

  Documents

 • view

  249
 • download

  19

Embed Size (px)

description

Vizcaya Convenio Limpiezas BOE 2007

Transcript of Vizcaya Convenio Limpiezas BOE 2007

 • BAO. 6. zk. 2008, urtarrilak 9. Asteazkena 810 BOB nm. 6. Mircoles, 9 de enero de 2008

  Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

  EBAZPENA, 2007ko abenduaren 20koa, Justizia, Lan etaGizarte Segurantza Saileko Bizkaiko Lurralde Ordezkariarena.Honen bidez ebazten Limpieza de Edificios y Locales de Biz-kaia. Sektorearentzako Hitzarmen Kolektiboa erregistratu etaargitaratzea. Hitzarmenaren Kodea: 4801445.

  Aurrekariak

  1. 2007ko azaroaren 28an aurkeztu dira, Bizkaiko LurraldeOrdezkaritzan, 2007ko azaroaren 27an sinatutako Limpieza de Edi-ficios y Locales de Bizkaia. Sektorearentzako Hitzarmen Kolekti-boaren testua eta negoziazio-mahaia .G.T., CC.OO., ESK, ELA yLAB (LOLS sindikatuek eta ASELBI, ASPEC y ASOC. Firma Con-venio. Elkarteak enpresarien ordeezkare gisa osatzen dute.

  2. Aipatutako hitzarmenaren azken akta sinatu dute ASELBI,ASPEL y ASOC. FIRMA CONVENIO enpresarien ordezkariek etaNegoziazio Batzordean U.G.T., CC.OO., ESK. sindikatuek dituztenordezkariek, eta horiek aipatutako batzordeko bi aldeetako ordez-karien %50 baino gehiago dira.

  3. Aipatutako hitzarmenaren indarraldia 2007ko urtarriolaren1etik 2009ko abenduaren 31 artekoa da.

  Zuzenbideko oinarriak1. Aipatutako Hitzarmen Kolektiboa inskribatu eta argitarat-

  zeko eskumena Langileen Estatutuaren testu bategina onartu zuenmartxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuko 90.2 arti-kuluak erabakitzen du, eta artikulu horrek xedatzen duenez,hitzarmenak erregistratzeko bakarrik Lan Agintaritzari aurkeztubeharko zaizkio, hori guztia Hitzarmen Kolektiboen Erregistroa sortueta antolatzeari buruzko Eusko Jaurlaritzaren martxoaren 2ko39/1981 Dekretuak, dekretu hori garatzen duen1982ko azaroaren3ko Aginduak eta Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren urria-ren 18ko 315/2005 Dekretuaren 24.1.g) artikuluak EuskadikoHitzarmen Kolektiboen Erregistroko Lurralde Atalaren kudeaketaLurralde Ordezkaritzari ematen dionak xedatutakoaren ildotik.

  2. Aipatutako hitzarmena sinatu dute Negoziazio Batzordekoenpresarien ordezkari gehienek eta ordezkari sozial gehienek; horidela eta, hartutako akordioak betetzen ditu lehen aipatutako Lan-gileen Estatutuaren Testu Bateginaren 89.3 artikuluak xedatutakobaldintzak.

  3. Langileen Estatutuaren Testu Bateginaren 90.5 artikuluakxedatzen duenez, Lan Agintaritzaren iritziz hitzarmenak indarrekolegea hausten badu edo hirugarrenen interesak larriki kaltetu, agin-taritza horrek jurisdikzio eskumendunera joko du; eta kasu hone-tan hirugarrenen interesik kaltetu edota indarreko legea haustenez denez, hitzarmena erregistratu eta gordailutzen da, eta BizkaikoAldizkari Ofizialean argitara ematen da, aipatutako artikuluko 2.eta 3. idatz-zatiekin bat etorriz.

  Aipatutako legezko arauak eta oro har aplikatzekoak direnakikusirik, Bizkaiko Lurralde ordezkariak, zera

  EBATZI DU:

  1. Limpieza de Edificios y Locales de Bizkaia. sektorearen-tzako Hitzarmen Kolektiboa Lurralde Atal honetako Hitzarmen Kolek-tiboen Erregistroan inskribatzeko agintzea.

  2. Aipatutako Hitzarmen Kolektiboa Bizkaiko Aldizkari Ofi-zialean argitaratzea.

  Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social

  RESOLUCIN de 20 de diciembre de 2007, de la DelegadaTerritorial en Bizkaia del Departamento de Justicia, Empleoy Seguridad Social, por la que se resuelve el registro y publi-cacin del Convenio Colectivo para el Sector Limpieza de Edi-ficios y Locales de Bizkaia. Cdigo Convenio nm. 4801445.

  Antecedentes1. Con fecha 28 de noviembre de 2007, ante esta Delega-

  cin Territorial de Bizkaia, se ha presentado el texto del ConvenioColectivo para el Sector Limpieza de Edificios y Locales de Biz-kaia suscrito el 27 de noviembre de 2007, as como el acta inicialde Constitucin de la Mesa Negociadora compuesta por las cen-trales sindicales U.G.T., CC.OO., ESK, ELA y LAB (LOLS) y la repre-sentacin empresarial ASELBI, ASPEC y Asoc. Firma Convenio.

  2. El acta final y el texto de dicho convenio ha sido suscritopor los representantes de la patronal ASELBI, ASPEL y Asoc. FirmaConvenio, y por los representantes sindicales de U.G.T., CC.OO.,ESK. de la Comisin Negociadora, que constituyen ms del 50%de ambas representaciones en dicha Comisin.

  3. La vigencia de dicho Convenio se establece del 1 de enerode 2007 al 31 de diciembre de 2009.

  Fundamentos de derecho1. La competencia para la inscripcin y publicacin del citado

  Convenio Colectivo viene determinada por el Real Decreto Legis-lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-dido del Estatuto de los Trabajadores, conforme a lo dispuesto ensu artculo 90.2, que determina que los Convenios debern ser pre-sentados ante la Autoridad Laboral a los solos efectos de registro,en relacin con el Decreto del Gobierno Vasco 39/1981, de 2 demarzo, sobre creacin y organizacin del Registro de los Conve-nios Colectivos de Trabajo, y la Orden de 3 de noviembre de 1982,que desarrolla el citado Decreto, as como el artculo 24.1.g) delDecreto 315/2005, de 18 de octubre, del Departamento de Justi-cia, Empleo y Seguridad Social, que atribuye a la Delegacin Terri-torial la facultad de gestionar la Seccin Territorial del Registro deConvenios Colectivos de Euskadi.

  2. El citado Convenio ha sido suscrito por la mayora de larepresentacin empresarial y de la representacin social en la Comi-sin Negociadora, por lo que, el acuerdo adoptado rene los requi-sitos del artculo 89.3 del Texto Refundido del Estatuto de los Tra-bajadores citado.

  3. El artculo 90.5 del Texto Refundido del Estatuto de los Tra-bajadores determina que si la Autoridad Laboral estimase que el Con-venio conculca la legalidad vigente o lesiona gravemente el intersde terceros, se dirigir de oficio a la Jurisdiccin competente, y consi-derando que en el presente supuesto no se lesiona el inters de ter-ceros ni se conculca la legalidad vigente, procede, de conformidadcon los apartados 2 y 3 del citado artculo, su registro y depsito,as como disponer su publicacin en el Boletn Oficial de Bizkaia.

  Vistos los preceptos legales citados y dems de general apli-cacin, la Delegada Territorial en Bizkaia

  RESUELVE:

  1. Ordenar la inscripcin en el Registro de Convenios Colec-tivos de esta Seccin Territorial del Convenio Colectivo del SectorLimpieza de Edificios y Locales de Bizkaia.

  2. Disponer la publicacin del citado Convenio Colectivo enel Boletn Oficial de Bizkaia.

  III. Atala / Seccin IIIEuskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa

  Administracin Autonmica del Pas Vasco

 • BAO. 6. zk. 2008, urtarrilak 9. Asteazkena 811 BOB nm. 6. Mircoles, 9 de enero de 2008

  3. Lurralde Ordezkaritza honetan gordailutzea.

  4. Jakinarazi ebazpen hau alderdiei, eta jakinarazi, halaber,honen aurka badagoela Eusko Jaurlaritzako Lan eta GizarteSegurantza Zuzendariari gorako errekurtsoa aurkeztea, hilabetekoepean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Adminis-trazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 114. artikuluan 115. artikuluaren ildotik xedatutakoarekin bat etorriz lege hori4/1999 Legeak aldatu zuen, Justizia, Lan eta Gizarte SegurantzaSailaren organoen eta egitekoen Egitura finkatzen duen urriaren18ko 315/2005 Dekretuaren 17.j) artikuluaren ildotik.

  Bilbon, 2007ko abenduaren 20an.Bizkaiko Lurralde Ordez-karia, Karmele Arias Martnez

  PROBINTZIAKO HITZARMEN KOLEKTIBOA,BIZKAIKO ERAIKINAK ETA LOKALAK GARBITZEN

  DITUZTEN ENPRESENA (2007-2008-2009)1. artikulua.Funtzio eremua

  Eraikinak eta Lokalak garbitzen dituzten Enpresa guztiek, formajuridikoa, helbidea eta helburu soziala edozein izanik ere, Hitzar-men honetako xedapenak bete behar dituzte; Bizkaiko lurralde his-torikoan garbiketa-lanak egitea edo kontratatzea hitzarmenaren era-ginpean geratzeko arrazoi izango da, betiere enpresaren helburua,osorik edo zati bat, eraikinen eta lokalen garbiketako jarduera iza-nik, baita enplegu-zentro berezien garbiketa ere.

  Hortaz, hitzarmen honekin batera itundu daitezkeen enpresakoedo beste eremutako hitzarmenek honetan erabakitako lan-baldintzaguztiak eta bakoitza errespetatu beharko dituzte, gutxienez; hitzarmenhonetan xedatutako gutxienekoak errespetatzen ez dituzten baldintzaguztiak eta bakoitza baliogabetzat hartuko da.

  2. artikulua.Indarraldia eta amaiera iragartzeaA) Hitzarmena sinatzen duten unean sartuko da indarrean,

  baina 2007ko urtarrilaren 1a arteko atzeraeragina izango du; 2009koabenduaren 31 arteko indarraldia izango du.

  B) Bi aldeak ados daude 2009ko urriaren 1ean Hitzarmena-ren amaiera iragartzearekin eta gizarte-ordezkaritzak aurre-proiektua aurkezten duenetik 15 eguneko epean hausnarketei eki-teko konpromisoa hartu dute. Halaber, Hitzarmen berria sinatu arteHitzarmen honetako arauen eta betebeharren edukia indarreanegongo da.

  3. artikulua.Baldintza onuragarriagoakHitzarmen hau indarrean sartzen denean, enpresek hauek baino

  hobeak diren eta indarrean dauden baldintzak itunduta izanez gero,baldintza horiei eutsiko zaie.

  Hitzarmen honen eraginpeko langile guztiei, 2007-01-01etik2009-12-31ra arte, honako hau bermatuko zaie: 2007. urterako,2006ko Hitzarmeneko Tauletan ezarritako oinarrizko soldataren gai-neko % 3,95eko igoera. 2008. urterako, 2007ko benetako KPIa gehi1,25 puntu; eta 2009rako, 2008ko KPIa gehi 1,50 puntu. Era berean,2006, 2007 eta 2008ko Hitzarmenean ezarritako Garraio Plusarenzenbatekoan ere igoera berdina izango dute, hurrenez hurren, Hit-zarmenaren indarreko 3 urtetarako, lanaldia edozein izanik ere.

  Gutxieneko bermeen taula bat erantsi da kategoria hauentzat:langile soil, ofiziotako langile eta bestelako langileak, ekipoko, lan-taldeko edo eraikineko arduradunak, eta lehen mailako ofizial admi-nistratiboen kategoriatik hasi eta 16 eta 17 urteko laguntzaileeta-raino (biak barne).4. artikulua.Oinarrizko soldata

  Oinarrizko soldata Eranskineko Tauletan zehaztuko da.2007. urterako, 2006ko soldata-taulen gain