Visió àmplia de màrqueting slide share

Click here to load reader

 • date post

  28-May-2015
 • Category

  Business

 • view

  151
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Visió àmplia de màrqueting slide share

 • 1. MRQUETING 17desetembrede2013 www.blancaespina.com

2. Temari 1. definiciiobjectiu 2. elprocsilarelaciambelclient 3. segmentaci 4. elscanals 5. caracterstiques,objectiusiestratgiesde mktenelcicledevidadelproducte 3. 1.Definiciiobjectiu gestidelesrelacionsrendiblesambels clientsipotencialsclients crearientregarvalorsuperioralclientsa canvidecaptarseuvalorenformadevendes actualsifutures,participacidemercati beneficis 4. quespreguntaelmk? quinaoquinesnecessitatsesvolensatisfer? quivolemquesiguielnostreclient? quinsproductesiserveisvolemoferir? quinescomunicacions? quinesassociacionsvolemestablir? etc... 5. testamenta.com 6. mrquetingobsolet equipararelmkt amblesvendes. posarmfasisenladquisicideclients/consumidorsmsqueen latenciesmeradadelclientexistent. tractardobtenirguanysdecadatransacciencomptesdintentar guanyaratravsdelvalorvitalicidelclient. basarladeterminacidelspreusenelcostmsaltencomptesdel preuobjectiu. planejarcadaeinadecomunicacideformaseparadaencomptes dintegrarlesambelmkt. vendreelproducteencomptesdintentarcomprendreirespondrea lesnecessitatsrealsdelconsumidor. 7. tresnivellsdemkt: Mktreactiu:identificarisatisfernecessitats.Ex. rentaplats,cigarretsperdeixardefumar. Mktdeprevenci:reconixerunanovanecessitat latent.Ex.qualitatdelaigua,evianiperrier.Drogues antiestrs.Ikea... Mktformadordelanecessitat:introduccidun producteoserveiqueninghademanatiinclsniimaginat. Ex.walkmandeSony,iPaddApple.Estractadecrearmercats. 8. 2.Elprocsdemkt entendreel mercatiles necessitats delsclients dissenyar una estratgia demkt impulsada peral client elaborar pla demkt crear relacions rendiblesi satisfactri esperals clients captarel valordels clientsper obtenirla seva lleialtati vendesper al'empresa A B C D E 9. A.Entendreelmercatilesnecessitats delsclients necessitats,desitjosidemandes ofertesdelmercat(productes,serveis, experinciesipercepcidelempresa) valorisatisfacci intercanvisirelacions mercats 10. neurocinciaipresadedecisions 90%delasdecisionsdecomprasnEMOCIONALS Laranohoexplicatot,somssersemocionals Laintucisimportantenlacomunicaciiespot desenvolupar. 11. B.Dissenydunaestratgiademkt a quinconsumidorensdirigim?=> mercatmeta comelspodematendremillorquela nostracompetncia?=>lanostra propostadevalorspodematendremillorquela competncia?(quinaslanostrapropostade valor?) 12. seleccidelsclientsmeta seleccidunapropostadevalor orientacionsdeladireccidemkt mrquetingsocial dissenydunaestratgiademkt 13. C.Preparacidunplademkt resumexecutiu situaciactualdelmkt anlisidamenacesioportunitats objectiusiaspectesclau estratgiademkt programesdacci pressupostos control 14. mrquetingmix Clients objectiu Posicionam entdesitjat Producte Varietat Qualitat Disseny Caracterstiques Marca Envs Servei Distribuci Canals Cobertura Sortit Ubicacions Inventaris Transport Logstica Comunicaci Publicitat Foradevendes Promocidevendes Relacionspbliques Preu Preubase Descomptes Condicionsespecials Perodedepagament Condicionsdecrdit 15. deles4Ps ales4Cs 4P 4C Producte Consumidor/ soluci Preu Cost Distribuci (plaa) Convenincia Comunicaci(promoci) Comunicaci 16. D.Crearrelacionsrendiblesi satisfactriesperalsclients quintipusderelaciesperenelsdiferents segmentsdemercat? quintipusderelacionshemestablert? quinselcost? comsintegraambelnostremodeldenegoci? 17. exemplederelacions: assistnciapersonal assistnciapersonalexclusiva autoservei serveisautomtics comunitats creacicollectiva 18. E.Captarelvalordelsclientsperobtenir lasevalleialtativendesperal'empresa crearlleialtatdelclient augmentarlaparticipacidelclient crearvalorcapitaldelclient 19. resumdelprocsdemkt Entendreel mercatiles necessitats delsclients Dissenyaruna estratgiade mkt impulsada peralclient Elaborarpla de mkt Crearrelacions rendiblesi satisfactries peralsclients Captarelvalor delsclientsper obtenirlaseva lleialtati vendespera l'empresa Investigar clientsi mercats Administrar info mkt i dadesclients Propostade valor, diferenciacii posicionamen t Seleccionar clients, segments Promoci Placement (distribuci) Preu Producte Crearvincles fortsamb elssocisde mkt Crearvincles fortsamb elsclients seleccionats Incrementar laquotade mercatidel client Capturarel valordeper vidadel client Crearclients satisfetsi lleials Crearvalorperalclientiestablirrelacions Captarvalordels clients 20. 4.Segmentaci,targeting,i posicionament(STP) construirrelacionsadequadesambelsclients adequats Segmentacidemercat Identificarles basesper realitzarla segmentaci. Desenvolupar elsperfilsdels segments Eleccidelmercatobjectiu Avaluar l'atractiudels segments. Seleccionarels segments objectius. Posicionamentdemercat Desenvolupar estratgiesde posicionament peracada segment. Desenvolupar unmkt mixper segment 21. segmentacidemercat elsgrupsdeclientspertanyenasegmentsdiferents semprequ: lessevesnecessitatsrequereixinijustifiquinuna ofertadiferent. snnecessarisdiferentscanalsdedistribuciper arribaraells. requereixinuntipusderelacidiferent. elseundexderendibilitatsiguimoltdiferent. estiguindisposatsapagarperdiferentsaspectesde loferta. 22. segmentacidemercatsde consum geogrfiques demogrfiques edatietapadelcicledevida gnere nivellderenda psicogrfiques conductual momentdecompraos beneficisbuscats estatusdelusuari freqnciads sdemltiplesbasesdesegmentaci 23. ExempleInditex 24. segmentacialesxarxes socials http://ads.easypromosapp.com/instalaeasypromosbasicoahoraes grat/?a_aid=50ee06ccd60d6&a_bid=e7947cebFacebook insight: 25. segmentacidemercats internacionals localitzaci geogrfica: factorseconmics factorspoltics factorsculturals segmentaciintermercats 26. requisitsperrealitzaruna segmentaciefica mesurable accessible substancial diferenciable accionable 27. avaluacidelssegmentsde mercatobjectiu lagrandriaielcreixementdelsegment. latractiuestructuraldelssegments elsobjectiusirecursosdelempresa 28. seleccidelssegmentsde mercatobjectiu Mkt demasses ono diferenciat Mkt diferenciato segmentat Mkt concentrato dennxol Micromkt localo individual 29. seleccidemercatsobjectiu recursos etapadelcicledevidadelproducte variabilitatdelmercat estratgiademktdelscompetidors 30. posicionament selconjuntcomplexadepercepcions,impressionsi sentimentsqueelsconsumidorstenendunproducte comparantloambelsproductesdelacompetncia. =>Elsconsumidorssnelsquefinalmentposicionen elsproductes. 31. mapadeposicionament 32. estratgiadeposicionament BENEFICIS PREU MS ELMATEIX MENYS MS Ms perms Mspel mateix Mspermenys LO MATEIX Lo mateixper menys MENYS Menys per moltmenys 33. 5.Elscanals donaraconixeralsclientselsproductesi serveisdunaempresa ajudaralsclientsaavaluarlapropostade valordunaempresaidunproducte permetrequeelsclientscomprinproductesi serveisespecfics proporcionaralsclientsunapropostadevalor oferiralsclientsunserveidatencipost venda 34. quenshemdepreguntar?: quinscanalsprefereixelnostresegmentde mercat? comestablimactualmentelcontacteambels clients? comesconjuguenelsnostrescanals? quinstenenmillorsresultats? quinssnmsrendibles? comsintegrenenlesactivitatsdiriesdels clients? 35. Propi (margemselevatpermajorcostdepostaen marxa) Socis (menysmarge,msabast) Directe Indirecte Equipcomercial Vendesa Internet Tendes prpies Tendesde socis Majoristes FASESDECANAL 1. Informaci Comdonemaconixerelsproductesiserveisdelanostraempresa? 2. Avaluaci Comajudemalsclientsaavaluarlanostrapropostadevalor? 3. Compra Compodencomprarelsclientselsnostresproductesiserveis? 4. Entrega Comentreguemalsclientslanostrapropostadevalor? 5. Postvenda Quinserveidatencipostvendaoferim? 36. Caracterstiques Introducci Creixement Maduresa declivi Vendes Vendesbaixes Rpid increment devendes Mxim devendes Disminueixen les vendes Costos Alts costospel client Costosmitjos pelsclients Baixcost per client Baixcostper client Beneficis Negatius Augmentde benefici Beneficisalts Reduccide beneficis Clients Innovadors Consumidors pioners Majoriamitja Ressagats Competidors Nombrecreixent Nombreestable, comenaa reduirse Reducci de competidors OBJECTIUS DEMKT Aconseguir coneixementi provadel producte Maximitzarla quotademercat Maximitzarel beneficii defensarlaquota demercat Reduirles despesesi obtenirelmajor profitdelamarca 37. Caracterstiques Introducci Creixement Maduresa declivi ESTRATGIES PRODUCTE Oferir un productebsic Oferirextensions delproductei garanties Diversificar marquesimodels Eliminar gradualment productes dbils PREU Usarcost ms marge Preude penetracide mercat Preusqueigualin omillorinelsde lacompetncia Retallarpreus DISTRIBUCI Crearuna distribuci selectiva Crear una distribuci intensiva Crear una distribucims intensiva Serselectiu: eliminar gradualment puntsno rendibles PUBLICITAT Crearconscincia deproducte entreels adaptadors primerencs Crear conscincia iintersenel mercatmassiu Destacarles diferenciesiels beneficisdela marca Reduiralnivell necessarisper reteniralsclients mslleials. PROMOCI DEVENDES Utilitzarunaforta promocide vendesper incitar ala Reduirla aprofitantlaforta demandadels consumidors Incrementarla perfomentarel canvidemarca Reduiralnivell mnim 38. 9prctiquesdemrqueting guanyadores Guanyaratravsdelamsaltaqualitat. Guanyaratravsdunserveisuperior. Guanyaratravsdelspreusmsbaixos. Guanyaratravsdelamsaltaparticipacialmercat. Guanyaratravsdeladaptaciidelapersonalitzaci. Guanyaratravsdelamillorasostenibledelproducte. Guanyaratravsdelainnovacidelproducte. Guanyaratravsdelaccsalsmercatsdaltcreixement. Guanyaratravsdelasuperacidexpectativesdel consumidor. 39. Grcies! @blancaespina www.blancaespina.com