Valles 501

of 24 /24
redacció: [email protected] | anuncia’t: 619 13 66 88 [email protected] | administració: [email protected] El periòdic gratuït més llegit de la comarca Granollers pàg 10 El govern municipal destinarà un milió d’euros al renovat pla de xoc Santa Perpètua pàg 19 Panrico podria reiniciar la producció de Donuts en els pròxims dies Montmeló pàg 18 El municipi homenatja la figura d’Ernest Lluch Esports pàg 20 La gimnasta Mariona Ros, sisena al Daniel d’Amato Es disparen les peticions de beques menjador a la comarca Les sol·licituds augmenten un 50% però només se’n concedeixen menys de la meitat i moltes són parcials pàg 3 pàg 10 Un mural amb valors La Roca pàg 4 Josep Lluís Núñez ingressa a la presó de Quatre Camins Mollet pàg 15 Montserrat Tura deixarà el PSC per fundar un nou partit polític 21 de novembre de 2014 · Núm.501· www.liniavalles.cat línia vallès

Embed Size (px)

description

http://comunicacio21.cat/images/valles_501.pdf

Transcript of Valles 501

Page 1: Valles 501

redacció: [email protected] | anuncia’t: 619 13 66 88 – publicitat@comunicacio21.com | administració: [email protected]

El periòdic gratuït més llegit de la comarca

Granollers pàg 10El govern municipal destinarà un milió d’eurosal renovat pla de xoc

Santa Perpètua pàg 19Panrico podria reiniciarla producció de Donutsen els pròxims dies

Montmeló pàg 18El municipi homenatjala figura d’Ernest Lluch

Esports pàg 20La gimnasta Mariona Ros, sisena al Daniel d’Amato

Es disparen les peticions debeques menjador a la comarcaLes sol·licituds augmenten un 50% però només se’n concedeixen menys de la meitat i moltes són parcials pàg 3

pàg 10

Un muralamb valors

La Roca pàg 4Josep Lluís Núñezingressa a la presóde Quatre Camins

Mollet pàg 15Montserrat Tura deixaràel PSC per fundar unnou partit polític

21 de novembre de 2014 · Núm.501· www.liniavalles.catlíniavallès

Page 2: Valles 501

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 2 21 novembre 2014líniavallès.cat

Page 3: Valles 501

3 | En Portada líniavallès.cat21 novembre 2014

La crisi no fa diferències entreadults i infants i això s’observa enel nombre de sol·licituds de be-ques menjador que demanenles famílies. Segons les dades delConsell Comarcal, òrgan quetramita les peticions que paga elDepartament d’Ensenyament,la demanda d’aquest tipus d’a-judes per al curs 2014-2015 alVallès Oriental ha augmentatprop d’un 50%. En total, s’hanrebut 6.419 peticions, però la Ge-neralitat n’ha concedit menys dela meitat (2.798), de les quals no-més el 5% (134) cobreixen la to-talitat del preu del menú diari.

Des del Consell Comarcal as-seguren que aquestes xifres en-

cara no són definitives, perquèl’entitat disposa d’una partida de320.000 euros per tal de conce-dir nous ajuts o complementar-nealguns que no arriben a la totali-tat del preu. El Consell té pendentsde decidir 648 peticions.

CANVIS EN ELS REQUISITSEnguany, la manera de distribuirels ajuts ha canviat. Tot i que laquantitat econòmica que desti-na la Generalitat a aquestes be-ques és la mateixa que l’any pas-sat, al voltant d’1.700.000 euros,s’han unificat els criteris de con-cessió que fins ara depenien decada consell comarcal i s’hanreduït els tipus d’ajuts. El cursanterior hi havia quatre moda-litats que anaven dels 4,25 als 6euros diaris en funció de cada de-manda. Aquest any, només s’hanconcedit unes ajudes que co-

breixen el 100% del cost (6,20euros) i altres que només co-breixen el 50% (3,10). A l’horad’adjudicar les beques menjador,aquest curs només s’han tinguten compte que es complissinels requisits econòmics, mentreque altres anys també es valora-ven les circumstàncies socials deles famílies, cosa que no ha agra-dat ni al Consell Comarcal ni alsajuntaments vallesans.

La regidora de Serveis Socialsde Granollers, Maria del MarSánchez, afirma que “ha quedatfora gent que fins ara gaudia dela beca, perquè no s’ha valorat lapart social”. En aquest mateixsentit, la regidora de Serveis So-cials de Mollet, Ana Maria Díaz,critica que “la Generalitat s’haomplert la boca de dir que capnen es quedaria sense beca i fi-nalment no ha estat veritat”.

Quan la crisi arriba als nens» Les sol·licituds de beques menjador a la comarca augmenten un 50% i se’n concedeixen menys de la meitat

» Només 134 dels 2.798 ajuts concedits cobreixen la totalitat del preu del menú diari de les escoles

Pamela MartínezVALLÈS ORIENTAL

REDACCIÓ4Els ajuntamentsdenuncien que els diners desti-nats a beques menjador de laGeneralitat no s’ajusten a la re-alitat dels ciutadans dels dife-rents municipis. Per això, bonapart dels pressupostos dels di-ferents consistoris contemplenuna partida dedicada a aquestsajuts.

En el cas de Granollers, toti que encara no saben quants di-ners destinaran a les bequesmenjador del curs 2014-2015, jacalculen que l’import podriaser superior al de l’any passat.

Pel que fa a Mollet, l’Ajun-tament destinarà més de

200.000 euros a complementari concedir nous ajuts a 317 fa-mílies que complien els requi-sits per demanar la beca peròque no l’han rebuda per mancade pressupost del govern cata-là. La regidora de Serveis Socialsde Mollet, Ana Maria Díaz, re-marca que “només s’han donatmitges beques i això ha fet queMollet hagi hagut de fer un es-forç més gran per poder donarresposta a les famílies”.

Altres municipis de la co-marca, com Bigues i Riells, Car-dedeu o Parets, també han ha-gut d’augmentar les seves par-tides per a aquests ajuts.

Els ajuntaments també donen beques menjador

Els vallesans han demanat un 50% més de beques menjador que l’any passat. Foto: Arxiu

Page 4: Valles 501

21 novembre 2014

Comarca| 4

líniavallès.cat

Josep Lluís Núñez ingressa a la presó de Quatre Camins

LA ROCA4El constructor i ex-president del Barça, Josep Llu-ís Núñez, va ingressar aquestdiumenge a la presó de QuatreCamins pel Cas Hisenda. L'em-presari comparteix la cel·la nú-mero set amb el seu fill, en unmòdul diferent del dels presoscomuns. En concret, són en undepartament reservat a jutges,policies o funcionaris que hantingut relació amb la judicatura.

Núñez està condemnat a dosanys i dos mesos de presó persubornar un grup d'inspectorsd'Hisenda per aconseguir es-talvis fiscals. L'Audiència deBarcelona va desestimar el seuúltim recurs i argumenta la sevadecisió per “la gravetat dels fetsi perquè es tracta d'un compor-tament continuat”. També vanafirmar que “els Núñez no hanmostrat cap penediment”.

Les Franqueses esborrarà elquart cinturó del Pla GeneralLES FRANQUESES4L’Ajunta-ment de les Franqueses ha de-cidit modificar el Pla General peresborrar els diferents traçatsdel quart cinturó que preveu.

La decisió s’ha pres per una-nimitat arran d’una moció pre-sentada per ERC que instava elgovern municipal a modificar eltext del Pla General i li dema-nava que es comprometés a sot-metre’l a la votació del plenariabans que acabés la legislatura.

La moció d’ERC també recor-dava que la darrera proposta delgovern espanyol per a la cons-trucció del quart cinturó ha ca-ducat.

Entitats, veïns i partits polí-tics s’han mobilitzat històrica-ment contra la construcció del’autovia orbital que preveiaafectar àmbits rurals com Lle-rona o Marata, i la modificaciódel Pla General suposa un pasendavant per aconseguir-ho.

El conseller de Territori i Soste-nibilitat, Santi Vila, ha anunciatque el Govern de la Generalitatexecutarà, durant l’any que ve,una obra de millora de la segu-retat viària a la C-35 a Sant Ce-loni, entorn de la Porta de Lle-vant. Aquesta actuació consisti-rà en la construcció d’una ro-tonda en la intersecció de la C-35amb la carretera de Gualba.

L’obra permetrà millorar l’ac-cessibilitat i la seguretat viària alsector de Porta de Llevant, aixícom en els moviments cap al ba-rri d’Illes Belles per als vehiclesprocedents de Barcelona queara han de fer girs a l’esquerra.L’obra té un pressupost de propd’1,2 milions d’euros i un termi-ni de set mesos. El consellerVila ha emmarcat aquesta ac-tuació en la política de millora dela seguretat viària de la Genera-litat i ha recordat que “en aquest

últim bienni, ens hem concentraten reduir la sinistralitat i les xi-fres són raonablement bones”.

L’exalcalde de Sant Celoni,Francesc Deulofeu (CiU), ha re-cordat les seves darreres reunionsamb la Generalitat, s’ha mostratmolt content que finalment s’hagiarribat a un acord i ha desitjatque “el 2015 la c-35 sigui més se-gura”. L’alcalde, Joan Castaño, halamentat que CiU s’apropiï de l’è-

xit de l’acord i ha recordat quementre Deulofeu va ser alcalde“va frenar el projecte perquè noel considerava prioritari”.

La portaveu del grup muni-cipal d’ICV, Carmen Montes,exigeix una actuació completaper a la millora de la carretera iremarca que no volen “anuncissinó accions”, i que aquesta cons-trucció sigui “immediata”. “Vo-lem la solució ja”, conclou.

Manifestació del mes passat per demanar millores a la C-35. Foto: CCOO

La Generalitat anuncia queconstruirà una rotonda a la C-35

Vallromanes | L’Ajuntament rehabilitarà l’escala del campanarL’Ajuntament rehabilitarà l’escala interior del campanar de la Parròquia de Sant Vicenç, que

va patir un esfondrament l’any passat, i en construirà una de nova. D’aquesta manera, es recupera un element històric i singular del municipi. El cost previst dels treballs és de 25.500

euros, dels quals 16.000 seran aportats per la Diputació de Barcelona a través d’una subvenció.

RedaccióSANT CELONI

Page 5: Valles 501

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 5 | 21 novembre 2014 líniavallès.cat

Page 6: Valles 501

| 6Opiniólíniavallès.cat 21 novembre 2014

publicitat 619 13 66 88

amb el suport de:

Les cartes d’opinió es poden enviar a: [email protected]

Línia Vallès no comparteix necessàriament les opinions que els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

redacció: [email protected] publicitat: publici[email protected]ó: [email protected]

líniavallès.cat

Dipòsit legal: B.43220-2001

4Felicidades!por Mauricio Palomo

No todos los periódicos gratui-tos pueden, como Línia Vallès,llegar a su numero 500. Ello esposible, creo, por el interés de sucontenido, lo cual le hace ame-no para sus lectores y supongoque también interesante paralos que insertan publicidad.

Gracias también por publi-car de vez en cuando algún es-crito mío. Habrán observadoque siempre procuro tocar al-gún tema que espero interese alos molletenses. Quizás creeránque tengo manía al Ayunta-miento. Nada de eso. Tengobuenas relaciones con nuestroalcalde Sr. Monràs, he estadovarias veces en su despacho y,como dice la juventud "hay

buen rollo". Ello no obsta paraque, si en mi parecer hay algoque debe de criticarse, lo haga,aún reconociendo que quizás al-guna vez esté equivocado. Pue-den creerme si les digo quecada vez que ustedes u otra re-vista publica algún escrito mío,algo similar envío al concejalcorrespondiente. Pero como esnormal, en la mayoría de casos"no sabe, no contesta".

Para terminar. No sé qué sis-tema de distribución tienen,pero aquí en Mollet es bastan-te difícil de encontrar.

De nuevo felicidades y, aun-que ya por mi edad segura-mente no lo vea, puedan uste-des celebrar el número mil.

Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

Doncs ja el tenim aqui! Ho sa-bíem, pero així i tot quan apa-reix, ens ve l’esglai. El fiscal ge-neral de l’Estat, el senyorTorres-Dulce, convoca la flor inata de la fiscalia i, malgrat quedos fiscals presenten objeccions,tira endavant la demanda del go-vern espanyol contra el presidentArtur Mas, la vicepresidenta Or-tega i la consellera d’Ensenya-ment Irene Rigau, amb el se-guents carrecs: Desobediencia,malversacio, prevaricacio i usur-pacio de funcions. Quasi res! I lafiscalia de Catalunya, tal com es-tableix l’escala de comandamenten l’escalafo dels fiscals, obeira ila presentara, es clar.

Alícia Sanchez estara exul-tant de contenta perque els seusamics fiscals han complert ambla seva obligacio i així no tan solsjudicialitzar la política, sino ames penalitzar-la. Per si no fospoc, el senyor Pedro Sanchezaterrara a províncies per donar-nos la tabarra i predicar, de bra-cet amb Miquel Iceta, no se quede la tercera via i una reforma dela constitucio espanyola. Per re-blar el clau, Mariano Rajoy vin-dra a la colonia a renyar els obs-tinats independentistes i aamanyagar els que no ho son perdir-los-hi que be que aniran con-tinuant sent Espanya. Pero notot s’acaba aquí, corre la bramaquee tambe vindra el rei borbo,Felip VI, a donar-nos peixet,daurar-nos la píndola i deixaranar quatre frases en catala per-què els aborígens del territoriquedin felicos i contents. Que veel llop? Ens cau a sobre una ma-nada de llops. Socors, cames aju-deu-me! Me’n vaig d’Espanya,ara mateix.

4Que ve el llopper Jordi Lleal

#DiaDelsInfants#EsQuerellaran #NiUnaVíctimaMés

La Clara tanca els ulls i, al fer-lo,espera allunyar el dolor que es-garrifa el seu cos i ànima; pateixrecordant aquell passat colpejatde paraules fosques i mansagressives. La Clara tremola.

El 25 de novembre les donescelebrem el Dia Internacionalcontra la violència de gènere; elpròxim desembre farà 10 anysque es va aprovar la Llei Integralcontra la violència de gèneredesenvolupada pel darrer go-vern socialista. Una llei eficaçque té com a objectiu l’elimina-ció de la violència de gènere con-tra les dones i les nenes. Una vio-lència que podem avaluar comuna de les formes més genera-litzades d’abús contra els dretsi la dignitat humana. Una so-cietat democràtica que vol sermoderna ha de treballar pereradicar la xacra que cada anyens deixa dones assassinades inens i nenes víctimes; ha de tre-ballar les polítiques de gènere id’igualtat d’oportunitats des detotes les administracions persuperar les desigualtats que pa-tim les dones i les situacions dis-criminatòries que ens afecten iavançar cada vegada més cap auna distribució equitativa deles oportunitats. Els drets de les

dones són drets humans, i la vio-lència masclista és una greuvulneració d’aquests drets i unobstacle perquè les dones pu-guem assolir la plena ciutadania,l’autonomia i la llibertat.

Les socialistes, un any més,reivindiquem tornar a prioritzarla perspectiva de gènere i les po-lítiques contra la violència versles dones, amb els recursos i me-sures desmantellades en elsdarrers anys pel govern del PP.Perquè les polítiques d’igualtatd’oportunitats, d’acompanya-ment a la inserció laboral, d’e-ducació, de salut i les polítiquesde suport a les persones amb de-pendència són innegociables inecessàries per a una societat onla justícia social, la solidaritat ila igualtat democràtica són elspilars bàsics per a la humanit-zació del nostre món.

La Clara obre els ulls sentint-se com si no formés part delmón, encara viu en un espai ne-gre: viure amb senyals de pati-ment en la pell no és viure. LaClara sent com una llàgrima lirellisca per la galta i se l’eixugaamb la mà. Les seves llàgrimesencara tenen el sabor de la por,i espera impacient el sabor d’unnou despertar.

per Mari Carmen Lozano

4Contra la violència de gènere

@jordiborras: Torres-Dulce i la fiscalia del'Estat estan fent la millor campanya elec-toral possible a Artur Mas. Com poden sertan rucs aquesta colla?

@nilska: La violència masclista és la mani-festació més extrema d’un model degènere, de relacions i de patrons d’amor dela societat patriarcal.

@marzoar: Avui és el dia de la infància.Aquí 1 de cada 3 és pobre. Al món n’hi hamilions sense drets, però els informatiusobren amb la mort de la duquessa.

Page 7: Valles 501

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 7 | 21 novembre 2014 líniavallès.cat

Page 8: Valles 501

| 8Envia’ns les teves cartes a: [email protected]íniavallès.cat 21 novembre 2014

@encampanya: Cava a Palau en conèixerque Sweet Towers presentarà la querella.“Rajoy compleix amb la seva paraula", diuArtur Mas.

@kikucatkiku: L'exvicepresident del gov-ern Espanyol, Alfonso Guerra, que va haverde dimitir per corrupció, compara el 9Namb la violència de gènere.

@cristina_pardo: Hoy se cumplen 3 añosde la victoria electoral del PP. El único que noestá tocado en el Gobierno y en el partido esel programa electoral.

Un diari obert

Opinió en 140 caràcters

Moltes de les reaccions a la votació del9N són d’allò més pintoresques. Cadascúvincula la seva defensa al color del cris-tall de les ulleres que porta. Que si hi hahagut pocs votants, que si n’hi ha hagutmolts, que si n’hi hagués pogut havermés, que si n’hi hagués pogut haver me-nys, però, objectivament, han estat mésde dos milions tres-centes mil personesles que han acudit a votar. Molts la-menten les condicions deplorables enquè s’ha hagut de celebrar un acte de-mocràtic, perquè el govern de l’Estat es-panyol ha fet tot el que ha pogut per im-pedir que el poble català pogués exerciraquest dret que tenen tots els pobles ci-vilitzats del món.

Mentrestant, assistim a un desvari,que ja és massa habitual. Sembla que al-gunes persones han arribat a un estat dedeliri absolut. Els que volen que no es pu-gui actuar democràticament tenen unaràbia sorda que els rosega les entrany-es quan se n’adonen que el poble cata-là ha acabat fent el que li correspon a unpoble lliure, encara que amb condi-cions lamentables, a causa dels bastonsa les rodes d’un govern que no sap quèés governar democràticament.

Les reaccions del govern del PP,molts dels seus dirigents i abundantsdels vividors que viuen aixoplugats sotael paraigua popular, han afirmat queeren pocs els que havien anat a votar,quan havien estat més de mig milió delsque havien previst els organitzadors, en-tenent com a organitzadors la societat ci-vil, el poble. Alguns arriben a demostrarque han perdut el seny, quan parlen denazis, quan pretenen igualar el sobira-nisme amb el nazisme. Una guarda dedescastats pretenia que el Govern de Ra-joy hagués d’impedir les votacions ambles armes. Uns altres, en lloc de votar, esdedicaven a denunciar a la Justícia ques’estava votant, com si això fos il·legal.Ni la Constitució espanyola s’atreveix adir que votar és il·legal.

El poble català del Principat ha fet totel que ha pogut per exercir el dret a vo-tar, encara que hagués volgut exercir eldret a decidir. El Govern català i els par-tits que volien fer el que fan tots els po-

bles del món, és a dir, poder accedir a lesurnes, no han fet res més que ajudar alseu poble. Ara el govern de Madrid volreprimir, com ha volgut fer al llarg delssegles, el poble català, i com que no potanar contra milions de persones, cabussael seu fiscal general perquè posi quere-lles contra els cappares del govern de laGeneralitat. En lloc d’asseure’s i escol-tar, vol continuar amb la línia de sem-pre, que no és cap línia, que és tractarcom a colònia el poble català. Ja sé quela nació catalana no és una colònia a lavella usança. El que dic sempre que enparlo, és que en molts d’aspectes, rep untractament colonial.

Va ser molt emocionant veure per-sones velles que s’emocionaven o queploraven per poder exercir aquest dretfonamental abans de morir. Algunsvoldrien morir independents d’Espanya.En canvi, alguns dels que s’oposen a lavotació callen i no diuen res.

Ha quedat molt clar i el món ara jaho sap, que el poble català vol poder de-cidir el seu futur, i s’haurà d’arbitrar al-gun sistema per a fer-ho. Al Principat deCatalunya hi ha gent que es vol inde-penditzar d’Espanya i n’hi ha que volencontinuar essent espanyols. La maneramés adequada d’esbrinar quina és la si-tuació real és preparar un referèndumi votar. Si perden els catalans que volenla independència, si són menys que elsque volen continuar igual, ho accepta-ran pacíficament, com ho han fet sem-pre; en canvi, sembla, que no seria aixísi perdessin els que volen continuar almapa espanyol, ja que els dirigents d’a-questa posició no volen que es voti. Si noes pot votar, perquè el dia que es voti eldret a decidir i guanyi aquesta opció, lasocietat ha de quedar fracturada, ja hideu estar ara.

Si ara no passa res, tampoc no pas-saria en una Catalunya independent, jaque se suposa que els no independen-tistes no són els violents. Els problemeses podrien resoldre millor, ja que no hihauria els obstacles que han posat sem-pre els governs que es troben a Madrid.Per això no es pot aturar el camí cap ala independència.

4Cap a la independènciapor Joan Lladonet

Petons i abraçades a tots i totes! Ho hemfet molt bé i som l’admiració del món,per vergonya dels covards i profit delsanglosaxons! D’acord? Ja podem acabarde petonejar-nos i de beure ratafia a ga-let? Doncs apa, anem per feina, que l’es-cenari posterior a la festassa del 9N ésd’allò més trempant, per molt que hi hagiencara llums, ombres, dubtes i xifres ba-llant al so dels Godó i la resta de la cadacop més irrellevant botifleria nostrada.Què queda després que més de dos mi-lions de catalans es passessin l’Estat perl’engonal i anessin a votar?

Per una banda, la resurrecció políti-ca del president Mas, aquell madelmanque ens va colar en Pujol, que no era in-dependentista i que ens pensàvem queno tindria pebrots per acompanyar-nos fins on hem arribat, ens ha sortit unestadista pota negra i un patriota de capa peus. Encara que corri el perill de vo-ler-ho monopolitzar en excés, dubto quesigui tant burro després de la clatelladade fa dos anys. Tothom sap que s’estàpreparant el “partit del president”, unaocasió única per desfer-se de paparresque fa trenta anys que estan amorrats alpiló de CiU i que no aporten res al futurpolític de Catalunya –i no, no dirénoms–, i també de filtrar i anar a pes-car gent nova de la societat civil que pu-gui bastir la proposta del centre-dreta ca-talà de cara a la construcció de la Re-pública Catalana. Gent que no estiguiempastifada pel modus operandi de lapolítica del fangar català i de l’omertà,dels silencis còmplices o de les espantásprèvies al 9N. El President Mas hauriad’aprofitar l’avinentesa per fer net itrobar gent lleial al país que vulgui ga-rantir que no muntem una espanyeta alnord-est de la Península.

Junqueras, finalment, tindrà o no laforça per fer-ho, espero que si, però hau-ria també de trobar la fórmula d’apor-tar credibilitat a les seves llistes electo-rals cara les plebiscitàries que se’ns ti-ren a sobre. Que no, que no Oriol, queno pots tornar a anar al partit a veure quèhi trobes, que tens una colla de gent acasa que treu escuma per la boca de plaerquan recorda la VISA que tenia durantel tripartit. Aquest cop tampoc diré

noms. Però tens l’oportunitat històricade rebregar les esperances dels medio-cres que t’envolten, amb la patriòtica ex-cusa d’incorporar gent de la societat ci-vil a les teves llistes, si es que no et fa elpes la llista conjunta amb les restes delnaufragi convergent, que també ho en-tendríem, no pateixis, i no em tornis asomicar, si us plau.

Ostipa! Seriosament David? Serio-sament Quim? No tornareu a encapça-lar les llistes de la CUP? Els paios –i pa-ies– que han tingut més sentit d’estat ales reunions pel dret a decidir fotreu elcamp i deixareu orfes a tota la gent queheu convençut els darrers dos anys? Peròsi gairebé estava per votar-vos jo! No usho podeu repensar? No veieu que sou elsqui defenseu les fronteres del Lerrou-xisme de Podemos? Ara ens deixareu ti-rats? Ostres, que el país us necessita.

Estic convençut que la CUP, en unestat independent, seguirà portant la fla-ma de la reivindicació de l’esquerramés genuïna. I tanmateix estic conven-çut que acabat el frau fiscal i amb lleisque rebentin el capitalisme hereditari -i no ho dubteu… en aquesta feina us aju-darem més d’un: no caldrà que la CUPestigui disposada a cremar-ho tot, ambfer polítiques d’esquerres i redistributi-ves ja tindreu prou bona feina per fer. Iels d’Iniciativa? Trencats per la meitaten el vot i atacats per totes bandes pelsPodemos! Per molt que reivindico el seuesperit democràtic i el gran esforç quehan hagut de fer… potser que s’ho facinmirar. Ai Camats… què en farem de tu?Ai Herrera… ja has parlat amb en Du-ran per fer la candidatura del Sí però No?

Catalunya va donar un pas de gegantel dia 9 i la por ha canviat de bàndol, isi no us ho creieu, llegiu la premsa in-ternacional en comptes de Periódicos,Mundos y Vanguardies. A Espanya esdesperten els qui diuen que la batalla ca-talana es la batalla per les llibertats, icada cop seran més a dir-ho. Amb unPSOE en descomposició i amb un PP es-micolat per la corrupció només quedael “Mariano y cierra España”! i el sabut“la culpa es de los catalanes”, que d’ai-xò en faran la campanya electoral. Vis-ca el 10N! Visca!

4Visca el 10N, visca!per Carles Savalls

Page 9: Valles 501

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 9 | 21 novembre 2014 líniavallès.cat

Page 10: Valles 501

21 novembre 2014

Granollers| 10

líniavallès.cat

L’any vinent Granollers tambédisposarà d’un pla de xoc, quecomptarà amb una inversió d’al-menys un milió d’euros i servi-rà per continuar amb les mesu-res destinades als col·lectiusamb més dificultats a causa de lacrisi. Aquest ja serà el quart anyconsecutiu que el govern muni-cipal decideix fer un pla d’ajudesd’aquest tipus.

Aquest milió d’euros se sumaals 3,5 que s’han invertit en els úl-tims tres anys. Des del 2012, elsplans de xoc municipals han per-mès la contractació de 299 per-sones, en plans d’ocupació desis mesos de durada. De fet, lesaccions per incentivar el mercatlaboral han estat les que més di-ners han rebut (2.487.900 euros).A més, també se n’han beneficiat

més de 1.100 infants a través debeques pels menjadors, els casalsd’estiu, les escoles bressol i les ac-tivitats esportives.

Les entitats del Tercer Sector(APADIS, el Xiprer i Creu Roja)han rebut, en aquests tres anys,un total de 78.000 euros per fi-nançar la seva pròpia activitatd'acompanyament a les persones

que pitjor ho estan passant perla crisi.

Des que van començar elsplans de xoc, tampoc s’ha deixatde banda la problemàtica del’habitatge, ja que a través de l’O-ficina d’Intermediació Hipote-cària s’han tramitat un total de70 expedients per trobar solu-cions amb les entitats bancàries.

Presentació del quart pla de xoc de la ciutat. Foto: Ajuntament

Granollers destinarà un miliód’euros al nou pla de xoc

» Fins ara, aquesta mesura ha permès la contractació de 299 persones» L’any 2015 s’hauran invertit un total de 4,5 milions d’euros en ajudes

Àlex Sastre assegura que vol“tornar a enamorar Granollers”POLÍTICA4Dimarts passat es vafer la presentació oficial d’ÀlexSastre com a candidat de CiU al’alcaldia de Granollers per a leseleccions municipals del 2015.L’acte va comptar amb la pre-sència del coordinador Generalde CiU, Josep Rull, qui va co-mençar la seva intervenció as-segut a un tamboret o com ell hova denominar “a l’estil Àlex Sas-tre”. Rull va qualificar el candi-dat granollerí com una persona“amb dedicació, validesa, en-trega, il·lusió i el canvi que ne-cessita la ciutat després de tantsanys de govern socialista”.

Una vegada mostrat un vídeoen el qual es veia l’Àlex Sastre

més quotidià, el candidat gra-nollerí va explicar els princi-pals eixos en els quals se cen-trarà el seu treball a la ciutat.

Sastre va remarcar que volia“tornar a enamorar Granollers”i, per aconseguir-ho, va asse-gurar que el situaria “al mapa”i el convertiria en “una ciutatd’oportunitats, connectant-la alritme del país i regenerant la po-lítica”, perquè considera queaquesta “és una eina útil per ales persones”. Sastre va acabarel seu discurs dient que vol queGranollers com a col·lectiu “sen-ti aquella sensació d’enamora-ment que tots hem sentit algu-na vegada a la nostra vida”.

EQUIPAMENTS4Des de fa unsdies, l’Espai Cangur de Grano-llers té una mica més de color. Iés que els usuaris d’aquest equi-pament han pintat un muralamb l’ajuda de la il·lustradora re-sident a l’Espai d’Arts Roca Um-bert, Ermisenda Soy.

L'artista va visitar l'equipa-ment, que acull els serveis EspaiActiu de la Gent Gran, el CentreObert Sud i l'espai familiar Petitsi Grans, per dur a terme amb lespersones que els utilitzen diver-

ses activitats amb l'objectiu queel disseny del mural fos el resul-tat de les seves idees i propostes.

El mural, que es va començara pintar el 12 de novembre ique ja està gairebé enllestit, volser un reflex de la varietat d'u-suaris i usuàries del centre: desde mares i pares amb nadons,fins a avis jubilats, passant pernens i nenes, preadolescents iadolescents.

Així doncs, es tracta d’unaobra que expressa sentiments al

voltant de temes com la família,els valors que es transmetende pares a fills, la integració i lacreativitat.

Des de l’Espai Cangur asse-guren que els usuaris han estatmolt compromesos i “han gauditamb tot el desenvolupament detotes les fases del projecte”.

Aquest mural és el resultatd’una col·laboració entre l’es-pai d’Arts Roca Umbert i l’EspaiCangur que va començar el mesde setembre passat.

Societat | Comencen les trobades ‘Passa’m la recepta’Avui, al centre cívic Palou, a les 17 hores, se celebra la primera trobada culinària

del curs del projecte Passa'm la recepta, impulsat per un grup de dones de Palou,amants de la cuina, que tenen la voluntat de difondre i compartir les seves receptes

i els seus secrets de fogons. Aquesta activitat és gratuïta i està oberta a tothom.

RedaccióGRANOLLERS

L’Espai Cangur s’omple de color

Els usurais de l’Espai Cangur pintant el mural. Foto: Ermisenda Soy

Page 11: Valles 501

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 11 | 21 novembre 2014 líniavallès.cat

Page 12: Valles 501

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 12 21 novembre 2014líniavallès.cat

Page 13: Valles 501

13 | Granollers líniavallès.cat21 novembre 2014

La pobresa energètica a Catalunya afecta 300.000 famílies. Foto: Arxiu

PSC i ICV-EUiA volen mesurescontra la pobresa energètica

ECONOMIA4Sis emprenedorslocals de diferents sectors expo-saran els seus projectes davantd’una trentena d’inversors elpròxim dimecres al II Fòrumd’Inversió de Granollers.

Les empreses participantsen el Fòrum es troben en etapesinicials o en procés d’expansió inecessiten una injecció de capi-tal entre 100.000 i 300.000 eu-ros. D’entre les 28 candidaturesrebudes per participar-hi, el co-mitè organitzador n’ha selec-cionat sis finalistes, aquellesmés innovadores i amb un altpotencial de creixement. Aquestacte s’emmarca dins la Europe-an Business Angel Week, esde-veniment promogut per la xar-xa Europea de Business Angels.

Sis empreses localsbusquen diners alFòrum d’Inversió

SOCIETAT4Granollers va par-ticipar la setmana passada en elXIII Congrés Internacional deCiutats Educadores, on va expli-car l’èxit dels projectes CarlesRiera i EnllacemCultura.

A través del projecte CarlesRiera, la ciutat vol fer arribar lamúsica a tothom per convertir-laen un element indispensable enel creixement humà, social i cul-tural de tota una ciutat. En el seuprimer any de vida, la iniciativava arribar a 4.000 persones.

EnllacemCultura, per la sevapart, consisteix en la creació devincles d’actuació cultural i edu-cativa entre entitats de Granollersper, després, omplir-los de vidaorganitzant activitats de pro-ducció comunitària. De moment,ja s’han organitzat multitud deconcerts, audicions, xerrades iexposicions, entre altres.

Granollers, alCongrés de CiutatsEducadores

Els grups municipals del PSC iICV-EUiA de Granollers dema-nen a la Generalitat i al Governespanyol que adoptin les mesu-res necessàries per evitar el tallde subministraments a l’hivernper a qui es trobi en situació depobresa energètica.

Els dos grups municipals vo-len que tant el govern catalàcom l’espanyol reconeguin “l’e-nergia com un dret fonamentalper a una vida digna, garantint-

ne el seu accés, i regulant per lleiels elements mínims imprescin-dibles per desenvolupar una pro-tecció efectiva als consumidorsvulnerables de subministramentsenergètics”. En aquest sentit, elssocialistes reclamen que “elsconsumidors vulnerables pu-guin accedir a una tarifa social”i els ecosocialistes considerenque aquesta tarifa “ha de situarel preu de consum d’aquestcol·lectiu en funció de les sevescapacitats econòmiques i no enfunció del preu de mercat”.

El portaveu d’ICV-EUiA, JosepCasasnovas, demana que s’apliquil’IVA super-reduït a la llum, l’ai-

gua, el gas, el butà i el propà (ac-tualment se’ls aplica el 21%).

Per a Casasnovas, “és es-sencial que prenguem cons-ciència que a Catalunya hi ha300.000 famílies que no podenescalfar la seva llar a l'hivern i calque actuem en conseqüència i enconcordança amb la gravetatde la situació”. El regidor gra-nollerí, que ha considerat quel'anomenada pobresa energè-tica és un dels principals pro-blemes del país, afegeix que“cap polític hauria de dormirtranquil sense haver fet tot elpossible per pal·liar aquestagreu situació”.

RedaccióGRANOLLERS

Page 14: Valles 501

21 novembre 2014

Mollet| 14

líniavallès.cat

El govern municipal vol ques’ampliï la moratòria dels des-nonaments fins que millori la si-tuació econòmica de les famíliesafectades i, per això, presentaràuna moció al pròxim Ple muni-cipal del 24 de novembre.

Dos anys després que el go-vern espanyol aprovés una mo-ratòria dels desnonaments,aquesta mesura no ha servit persolucionar la majoria dels casos.La iniciativa afectava les famíliesque ingressessin, en conjunt,menys de 19.200 euros l’any,però segons denuncia la PAH,només s’han pogut aturar un8% dels més de 160.000 casos dedesnonament dels darrers dosanys. La PAH assegura que lamoratòria aplicada “ha resultatser insuficient, perquè ha exclòs

la majoria de gent afectada, a tra-vés de requisits arbitraris i in-suficients”. A més a més, afe-geixen que la mesura “no ha re-solt el problema del deute i hadeixat els seus beneficiaris enuna situació pitjor de la qual estrobaven abans”.

La moció que presentarà elgovern de Mollet reclama am-

pliar la moratòria sense un ter-mini temporal: la mesura ha deser efectiva des del moment quel’afectat acrediti insolvència eco-nòmica i fins al moment que larecuperi. A més, també es de-mana que s’elimini de la mora-tòria diferents supòsits de vul-nerabilitat que impedeixen a al-guns col·lectius acollir-s’hi.

Mollet vol que s’ampliï la moratoria que afecta els desnonaments. Foto: Arxiu

Mollet vol que s’ampliï lamoratòria dels desnonaments» La PAH assegura que la mesura aprovada pel govern espanyol

només ha permès aturar el 8% dels més de 160.000 desnonaments

Gallecs dedica la segonajornada del Fira’t als llegums

FIRA4La mongeta del ganxet idel carai, el cigró menut i la llen-tia pardina seran els protagonis-tes de la segona jornada del Fira’ta Gallecs, que es portarà a termeaquest diumenge a la plaça del’església.

La Fira començarà a les 11 delmatí amb diferents activitats i de-mostracions entre les quals es po-drà veure com es baten les mon-getes i com es llaura a cavall. Amés, també es podrà gaudir d’unracó de cuina, on mares i parescuriosos donaran idees, consellsi trucs per fer dels llegums el platestrella de la llar. Enguany tam-poc hi faltaran els sortejos, ja queles persones que comprin pro-ductes de Gallecs amb un importmínim de cinc euros podran

guanyar un menú en un restau-rant de Km0.

Els més petits també tindranel seu espai en aquesta fira i po-dran gaudir de passejades per lazona amb carro, un circuit de jocstradicionals i contes a càrrec deSabrina Meini, Mon Mas. Els as-sistents que s’apropin al racó delcistell i rifa podran comprar pro-ductes de Gallecs de temporadaecològics i de proximitat, pa fet ala llenya i farines mòltes al molíde pedra. A les 12.30 hores es faràla xerrada Qui controla la nostraalimentació?a càrrec d'Esther Vi-vas, periodista i investigadora enmoviments socials i polítiquesagrícoles i alimentàries. La jor-nada acabarà amb un tast demongetes del ganxet i cansalada.

SERVEIS4El Centre Especial deTreball Taller Alborada ha iniciatun nou servei. Es tracta de la re-collida d’oli domèstic usat per alseu tractament i reciclatge.

El residu generat a partir d’o-lis usats és actualment la princi-pal causa de contaminació de lesaigües urbanes, per això és moltimportant el seu reciclatge, cosaque ara serà més fàcil gràcies alTaller Alborada.

La recollida d’oli domèsticusat representa una nova línia

d’activitat per als operaris del Ta-ller Alborada, centre de l’InstitutMunicipal de Serveis als Disca-pacitats. Per donar el servei, s’u-tilitzen envasos específics per a larecollida d’oli usat, reutilitzablesi hermètics, que tenen un cost ini-cial de 2 euros. Un cop s’entregal’envàs ple, es facilita gratis un al-tre envàs net per tal de continuaramb el procés.

De moment, el servei s’ofereixa comerços i col·lectius, que el po-den sol·licitar a domicili. D’altra

banda, també s’ha començat a fera l’entrada de les escoles, amb uncalendari de visites setmanalsprogramades, de manera quetotes les famílies o veïns que hovulguin poden portar oli per re-ciclar i bescanviar el pot ple perun de buit. Des del Taller asse-guren que “la recollida d’oli usatofereix l’ocasió de fer una apor-tació a la gran cadena del reci-clatge i contribuir a viure en unmón millor i amb menys residuscontaminants”.

RedaccióMOLLET

Nou servei de recollida d’oli usat

El Taller Alborada recollirà l’oli usat per al seu reciclatge. Foto: Arxiu

Successos | Una avaria deixa prop de 2.000 molletans sense llumProp de 2.000 molletans van passar al voltant de sis hores sense llum dilluns passat a causa d’unaavaria en un centre de transformació de Fecsa Endesa del carrer Roger de Llúria. La incidència es

va detectar al matí i no es va poder arreglar fins a les 16 hores. En un primer moment l’avaria vadeixar sense llum 1.994 clients, però a les 11 del matí la xifra ja s’havia reduït als 628 afectats.

Page 15: Valles 501

15 | Mollet líniavallès.cat21 novembre 2014

Marta Rovira aposta per unes eleccions constituents

POLÍTICA4Pocs dies desprésdel 9N, la secretaria generald’ERC, Marta Rovira, es vaapropar fins a Mollet per dona-rel seu suport a la candidaturamunicipal d’Oriol López.

Durant la seva intervenció,Rovira va manifestar que des-prés de l’èxit del 9N “s’ha obertun escenari amb un missatgemolt clar per part de la ciuta-dania”. La líder d’ERC afirma-va, tot seguit, que “calen uneseleccions constituents perquè elsciutadans puguin escollir deforma definitiva i clara si volencrear un nou estat".

En el seu discurs, el candidatd’ERC a l’alcaldia de Mollet,Oriol López, es va reivindicar

com l’alternativa al govern d’unPSC “ja exhaurit” i va anunciarque Marta Vilaret havia estat es-collida com la número dos a lesllistes per a les pròximes elec-cions municipals.

Per la seva part, Rovira va re-marcar que López és “un can-didat que s’ha treballat Mollet ique s’estima el seu poble” i vaafegir que “si fos molletana, li fa-ria confiança”. En clau nacional,Rovira va afirmar que ERC nocreu que uns altres pressupos-tos autonòmics “puguin servirper ajudar a satisfer les neces-sitats del nostre país”, ja que esdeuen a les limitacions, també"indignes”, que “imposa el go-vern espanyol”.

Ha arribat el dia. Havia repetitper activa i per passiva que no hofaria, però finalment MontserratTura abandonarà el PSC. I hofarà per fundar un nou partit quenaixerà de la confluència entreMoviment Catalunya –entitatque agrupa diversos dirigentshistòrics crítics amb l’actual di-rectiva del PSC– i Nova Esque-rra Catalana, d’Ernest Maragall.

Així ho va avançar el diariARA abans-d’ahir, malgrat quela confluència i el full de ruta pera la creació d’un nou partit s’a-nunciarà avui a les dotze delmigdia en una roda de premsa alCol·legi de Periodistes de Bar-celona.

En declaracions a Línia Va-llès, Montserrat Tura va confir-mar ahir que deixarà el PSCperò va voler treure ferro aaquest fet, ja que “l’important ésque farem un nou partit i ésevident que no puc militar en dosa la vegada”. “Havia dit que no

faria mai un acte individual enaquest sentit, però el que hem fetara és un acte col·lectiu ambiciósi il·lusionant”, va afirmar, alho-ra que va fer una crida a la cal-ma i va dir que “tot anirà veninten les pròximes setmanes”.

Segons explica Tura, el noupartit es presentarà en un acte eldia 30 de novembre però naixe-rà formalment el mes de gener.Un partit del qual en quedarà almarge, per ara, Avancem, deJoan Ignasi Elena, que de mo-ment sembla que no acaba deveure amb bons ulls sumar-s’hi.

Montserrat Tura abandonaràel PSC per fundar un nou partit

Arnau NadeuMOLLET

Page 16: Valles 501

21 novembre 2014

Parets| 16

líniavallès.cat

La Dona d’Aigua de Parets es diu Benvinguda

SOCIETAT4Benvinguda és elnom de la Dona d’Aigua de Pa-rets, un encàrrec que ha fet elconsistori a l’Institut Municipalde Serveis als Discapacitats deMollet (IMSD), amb la voluntatde col·laborar amb aquest pro-jecte de gran valor social, solidarii humà que promou la inserciólaboral i social de les personesamb discapacitat psíquica de lacomarca.

Benvinguda tindrà la funciód’obsequi institucional que per-metrà contribuir a tirar endavantun servei que es presta des del’IMSD i en el qual hi ha prop d’u-na vintena d’usuaris de Parets.“Som un poble d’acollida, solidari

i integrador. Les Dones d’aiguasimbolitzen tots aquests valors iper això l’hem escollida com elnostre obsequi institucional”, as-segura l’alcalde, sergi Mingote.

Les dones d'aigua són unprojecte artístic i artesà del’IMSD que va néixer dins un ta-ller d'artesania del Centre Ocu-pacional del Bosc i que poste-riorment s'ha desenvolupat encol·laboració amb el Taller Al-borada. Aquestes nines simbo-litzen la força, la vida i l'energiade l'aigua i comprant-les escol·labora amb la inserció labo-ral i social de persones amb dis-capacitat psíquica del VallèsOriental.

L’empresa Grifols dedicarà106.000 euros a la rehabilitaciódel camí fluvial del Tenes i l’es-tudi del retorn de la llúdriga a lazona. Així ho han acordat al con-veni de col·laboració que hansignat, aquesta setmana, el vice-president de la divisió indus-trial de la farmacèutica, CarlosRoura, i el president del Consorciper a la Defensa de la Conca delRiu Besòs, Sergi Mingote.

L’acord té una durada de qua-tre anys, de 2014 a 2018, durantels quals Grifols realitzarà anual-ment una aportació econòmica de26.500 euros. “Aquesta col·labo-ració serà cabdal per poder tirarendavant l’aposta de connectivi-tat del Tenes que volem desen-volupar des del Consorci”, haanunciat Sergi Mingote.“Volemobrir el camí fluvial del Tenes desdel seu inici i fins a Montmeló, onté lloc el seu aiguabarreig amb el

Besòs, com ja es va fer amb elCongost”, ha precisat.

El camí fluvial del Tenes té unrecorregut de prop de 31km delongitud i la seva obertura per-metria connectar directamentamb el camí fluvial del riu Besòs,que arriba fins al mar (Sant Adriàde Besòs), així com amb els delsrius Mogent i Congost.

Carlos Roura s’ha mostratmolt satisfet amb aquest conve-ni i ha remarcat que “a la planta

de Nord Carolina, als EstatsUnits, tenim un espai protegit pera la conservació de la biodiver-sitat de la fauna i flora”. Al polí-gon industrial de Parets del Va-llès, Grifols no disposa d’un es-pai natural propi, però “aquestconveni ens dóna la possibilitatde contribuir a la conservació dela biodiversitat amb la millora delnostre entorn fluvial, que ha degaudir la ciutadania en el seuconjunt”, ha conclòs Roura.

Moment de la signatura del conveni. Foto: Consorci

Grifols col·laborarà en projectesper a la recuperació del Tenes

Espectacles | Cabaret Solidari en favor d’AmavidaAquesta nit, el Teatre can Butjosa acull la 4a edició del cabaret Solidari organitzat per l’entitat

Amavida, per recaptar fons per ajudar els infants de Calcuta, a l’Índia. L’espectacle, adreçat a totsels públics, inclou una tretzena d’actuacions de diferents tipus com ara màgia, malabars o humor.

El preu de l’entrada consisteix en una donació voluntària que es destinarà a l’ONG Amavida.

RedaccióPARETS

Page 17: Valles 501

17 |

21 novembre 2014

La Llagostalíniavallès.cat

SOLIDARITAT4El PSC de la Lla-gosta ha començat a lliurar els600 euros que va aconseguir re-captar als actes de la Festa de laRosa dels Socialistes i la Castan-yada Solidaria del 31 d’octubre.Aquests diners estan sent repar-tits entre les AMPA dels centreseducatius públics de la Llagosta.

Els lliuraments s’han fet du-rant tota aquesta setmana direc-tament a les AMPA coincidintamb els dies de reunió setmanalque tenen establerts.

Des del PSC asseguren que

“amb aquesta petita aportaciópretenem ajudar alumnes queno poden gaudir d'un material es-colar adequat per desenvoluparamb normalitat l'activitat acadè-mica als centres educatius”, i re-corden “la gran importància dedotar les escoles i en aquest cas lesAMPA dels recursos necessarisper poder pal·liar els efectes de lacrisi”.

Des de les diferents AMPA deles escoles del municipi han agraïtaquesta aportació “tan necessàriaen aquests moments”.

L’Associació Pessebre Vivent dela Llagosta ja ha començat elspreparatius de la 31a edició d'a-questa activitat. El Parc Populartornarà a ser l’escenari dels pre-paratius de l’escenificació delnaixement del nen Jesús, que esfarà al mateix parc el dia 21 dedesembre.

El Pessebre Vivent ja s’haconvertit en una activitat im-prescindible de les festes nada-lenques del municipi i a lesquals participen ciutadans de to-tes les edats.

Els infants, joves i adultsque vulguin formar part delPessebre Vivent de la Llagostad’aquest any poden anar elsdiumenges a partir de les dotzedel migdia al Parc Popular. Lespersones que vulguin col·laborar

en els preparatius del pessebretambé poden assistir als assajosper realitzar altres tasques comara els decorats.

Des de l’Associació PessebreVivent de la Llagosta es mostrenmolt contents amb l’acollidaque sempre té l’activitat i asse-guren que “de moment, la re-

presentació ja compta amb unaquarantena de participants, peròesperem ser molts més”.

Per poder sufragar totes lesdespeses que implica portar aterme aquesta activitat, l’Asso-ciació Pessebre Vivent tornarà asortejar dues paneres entre totsels assistents el dia de l’actuació.

Comencen els assajos del Pessebre Vivent. Foto: Associació Pessebre Vivent

Comencen els assajos del 31èPessebre Vivent del municipi

RedaccióLA LLAGOSTA

El PSC recapta 600 euros per a material escolar

Martorelles | El Síndic de Greuges atén sis personesL’Oficina Mòbil del Síndic de Greuges va atendre, la setmana passada, un total de sis martollesencs. Les persones ateses van presentar tres queixes i van fer tres consultes. Les problemàtiques plantejades han estat temes relacionats amb mediambient, consum (aigua, electricitat i gas) i multes de trànsit, entre altres.

Societat | L’Ajuntament signa un conveni amb HumanaL'Ajuntament de la Llagosta ha signat un conveni amb Humana perquè famílies del municipi puguinadquirir peces de roba gratuïtament a les botigues de l’entitat. El programa d’Humana reverteix part

dels recursos obtinguts amb la recollida de la roba i el calçat usat cap als seus col·laboradors, que alseu torn canalitzen aquesta ajuda a famílies amb necessitats pel que fa a vestimenta bàsica.

Martorelles / Sant Fost

L’Ajuntament de Sant Fostcongela els impostos locals

SANT FOST4“Congelar tot allòque afecta les famílies i està alnostre abast”. D’aquesta mane-ra remarcava la setmana passa-da l’alcaldessa, Montserrat San-martí, la seva decisió de no apu-jar gairebé cap de les ordenan-ces fiscals, taxes i preus públicsmunicipals. A més, també esmantindran les bonificacionssocials i es crearà algun nouajut com el de les plusvàlues enel cas d’execucions hipotecà-ries. Com a principals novetatsper a aquest any, s’han creatofertes per als serveis esportiusdel complex de Can Lledó i una

taxa que regula els nous colum-baris instal·lats al cementiri.

Pel que fa als empresaris dela zona, després de les peticionsfetes per l’Associació d’Indus-trials del Baix Vallès (AIBV),s’ha acordat una rebaixa gradualde l’Impost de Béns Immobles(IBI) al sòl industrial.

El regidor d’ERC, Xavier Co-nesa, va ser l’únic que es vaabstenir en l’aprovació d’aques-tes ordenances i malgrat que vaagrair la congelació de la majo-ria d’impostos i preus, va recor-dar que “les quotes de les esco-les bressol seran més cares”.

Ja està tot a punt perquè demàel Celler de la Masia de Carren-cà aculli la tercera edició de laNit de la Cultura de Martorelles.L’acte, que també comptaràamb el lliurament del XVIIIpremi de narrativa MontserratRoig, començarà a les vuit delvespre amb l’espectacle 1714,Poemes i Cançons a càrrec deJordi Muixí i Pep Pladellorens.El recital combina obres de po-etes de l’època com Agustí Eura,Joan de Boixadors, GuillemRoca i Seguí, o Joan Bonaven-tura de Gualbes; amb anònimspopulars com El Cant delsOcells. Entre els poemes i lescançons, s’intercalaran breuscites que ajudaran a situar elcontext i els fets històrics.

Amb aquest acte, es preténguardonar i potenciar la creació,la investigació, la producció i la

difusió cultural de qualitat alpoble de Martorelles realitzadaper creadors, col·lectius i entitatsque la treballen.

Pel que fa als premis, hi hau-rà tres categories. El guardó a latrajectòria cultural, al qual optenla Societat Coral Orfeònica deMartorelles, el Pessebre Vivent,la Unión Cultural Andaluza i laConfraria dels Armats i Vestes deMartorelles. El premi a la inno-vació cultural amb els Gegants deMartorelles, la Carme Montsant

(mestra del Ball de Gitanes), Ca-rrancà-Rock Associació de Mú-sics de Martorelles, la JoventutSardanista, Juani Muñóz i elCoro Rocíero Semblanza rocíe-ra com a nominats, i el guardó alfoment de la cultura a infants i jo-ves, al qual opten Dani Viña-llonga i Sandra Ruíz, de l’Agru-pació de Ball de Gitanes; el grupde ball infantil Aires nuevos de laUnión Cultural Andaluza; l’enti-tat el Racó del Músic i l’Agrupa-ció de Ball de Gitanes.

Premiades en l’edició anterior. Foto: Arxiu

Literatura, música i dansa esreuneixen a la Nit de la Cultura

RedaccióMARTORELLES

Page 18: Valles 501

21 novembre 2014

Montmeló| 18

líniavallès.cat

Montmeló aposta per laformació en control d’accessosFORMACIÓ4El departament dePromoció Econòmica segueixapostant per la formació per in-centivar l’ocupació i, per això,continua oferint cursos als seusciutadans. En aquesta ocasió, eldepartament de Promoció Eco-nòmica aposta per la formació deprofessionals en control d’ac-cessos i recorda a la població queencara queden places per poderobtenir el carnet.

El curs, que començarà elpròxim 1 de desembre, té una du-rada de 60 hores i permet acon-seguir el carnet que acredita coma professional en control d’ac-cessos. Per poder accedir-hi, s’ha

de ser major d'edat, tenir ciuta-dania espanyola o d'algun delspaïsos de la UE, no haver estatcondemnat per delictes contra lespersones, el patrimoni, la salutpública o justificar que els ante-cedents dels delictes han estatcancel·lats, i haver superat lesproves de selecció.

Les persones interessadeshan d'haver realitzat el curs deformació segons el temari ho-mologat i amb la durada previs-ta per la normativa vigent, supe-rar les proves de selecció realit-zades pel centre i un test psico-tècnic. El carnet professional téuna vigència de quatre anys.

Avui fa 14 anys que ETA va as-sassinar el reconegut polític Er-nest Lluch i, un any més, Mont-meló li farà un homenatge po-pular, a la plaça que porta el seunom i sota el monument en laseva memòria.

Durant l’acte, es faran lectu-res d’homenatge i els assistentspodran fer la seva ofrena parti-cular al monument en honor alpolític que fa 11 anys que es vaerigir en la seva memòria.Aquesta és una iniciativa veïnali popular que pretén recordar lafigura d’Ernest Lluch, així com laseva lluita per la defensa de lapau i l’empremta que va deixara la vida social i política.

Ernest Lluch era un expert enla qüestió nacional catalana ivalenciana. En els últims anys vacentrar el seu interès a Euskadi,especialment per Donostia-SantSebastià, on estiuejava i tenia ha-

bitatge, compartint la seva pas-sió culer amb l'afecte per la ReialSocietat.

Lluch va ser autor de dife-rents llibres, entre els quals des-taquen El pensament econòmica Catalunya: 1760-1840; La viavalenciana o Economia del BaixEbre. Ernest Lluch també vaestudiar a fons el problema basci, encara que sempre va mostrar

fermesa davant dels violents,era defensor de la negociació,buscant solucions polítiques a laresolució del terrorisme. Aques-ta defensa vehement del diàleg liva costar la vida. El 21 de no-vembre del 2000, quan tornavad'impartir les classes a la uni-versitat, va ser assassinat per uncomando d'ETA al garatge delseu domicili a Barcelona.

Ernest Lluch va ser assassinat per ETA el 21 de novembre del 2000. Foto: Arxiu

El municipi ret homenatge a la figura d’Ernest Lluch

Societat | Anul·len l’espectacle ‘Els millors èxits dels 80’Per motius interns, la productora de l'organització de la festa Els millors Èxits dels 80, ha

decidit anul·lar l'espectacle que havia de fer-se demà. Malgrat això, l’Ajuntament preveu realitzar-lo en pròximes dates, que s’anunciaran amb antelació. Les persones que hagin

realitzat compra anticipada de l'espectacle rebran tota la informació per part de l'organització.

RedaccióMONTMELÓ

Page 19: Valles 501

19 |

21 novembre 2014

Santa Perpètualíniavallès.cat

Panrico podria reprendrel’activitat en els pròxims dies

LABORAL4Panrico podria rei-niciar la producció de Donuts iDonettes a la planta de SantaPerpètua el 26 de novembre o el3 de desembre. La data concre-ta dependrà del dia que fixi l'em-presa de finalització de les va-cances de la plantilla de l'àrea in-dustrial que ha quedat a la fac-toria.

Segons fonts de l’empresa, lestasques de neteja i reacondicio-nament de les instal·lacions“avancen a millor ritme de l’es-perat” i això permetrà reactivarla producció abans del previst, jaque l’empresa calculava poderobrir la planta durant el primer

semestre del 2015. Dimecrespassat, els treballadors es vanreunir amb la Inspecció de Tre-ball que ha fet un requeriment al’empresa perquè garanteixi elsquatre dies laborables lliuresper gaudir al Nadal que constenal conveni col·lectiu.

Tot i el requeriment d’Ins-pecció de Treball, el president delComitè d’empresa, Ginés Sal-merón, no confia que Panricorespecti aquests dies lliures. “En-cara no sabem si començarem atreballar el 26 o el 3, però totapunta que l’empresa no res-pectarà els dies nadalencs”, la-menta Salmerón.

El Centre de Recursos del Vehi-cle Elèctric celebra el seu primeraniversari i ho fa amb la creacióde la primera Mostra de VehiclesElèctrics, que es portarà a termedemà al recinte firal. Aquestaserà la concentració més gran devehicles elèctrics que s’ha rea-litzat a l’eix de la riera de Caldes.

Durant la jornada, la ciuta-dania podrà conèixer de pri-mera mà els avantatges de con-duir un vehicle elèctric. Prèvia-ment, es realitzarà la prova Si-lenci es roda!, que consisteix enla concentració i circulació de ve-hicles elèctrics per carrers deSanta Perpètua, amb l’objectiude realitzar mesures ambientalsi contrastar-les amb la situacióal mateix carrer escollit quan nohi circulen vehicles elèctrics.

El recinte firal estarà obertdes de les 10:30 fins a les 14 ho-res amb la intenció que els as-

sistents puguin provar motos,turismes, bicicletes i d’altres ti-pologies de vehicles elèctricscom pot ser el Segway. L’orga-nització delimitarà diferents cir-cuits per provar aquests vehiclesi també habilitarà un circuit pera motos elèctriques infantils. Ala mostra també estaran expo-sats altres formats de vehicleselèctrics que ja comencen a in-

troduir-se en les ciutats, com potser el primer taxi elèctric que cir-cula per Barcelona, dos camionscedits per l’empresa Urbaser i al-tres vehicles que utilitzen les en-titats públiques per al manteni-ment urbà o la policia local,amb una clara aposta per lasostenibilitat, segons explica laRegidoria de Promoció Econò-mica.

Alguns dels vehicles que es veuran a la mostra. Foto: Ajuntament

Santa Perpètua acull la primeraMostra de Vehicles Elèctrics

Salut | El PSC recull firmes en defensa del transport sanitariL'Agrupació Local del PSC ha iniciat una campanya de recollida de signatures contra les

retallades previstes en el servei de transport sanitari. Amb aquesta acció pretenen informar la ciutadania d'aquesta problemàtica i instar la Generalitat que faci marxa enrere en la seva

intenció d'adjudicar una nova concessió que preveu menys vehicles i hores d'atenció als usuaris.

RedaccióSANTA PERPÈTUA

Page 20: Valles 501

21 novembre 2014

Esports| 20

líniavallès.cat

La passada jornada de Primeracatalana va oferir resultats dife-rents per als equips de futbol dela comarca. Els dos equips mo-lletans de la categoria, el CFMollet i la UD Molletense, vanguanyar els seus compromisos,mentre que l’EC Granollers, el lí-der de la categoria, va caure alcamp del Sants per 2 gols a 0.

Pel que fa al CF Mollet, elshomes d’Albert Cámara van de-rrotar el Manresa a domicili per2 a 0 amb un bon nivell de joc icontra un rival que portava unadinàmica de cinc partits conse-cutius sense perdre. Amb aques-ta victòria, els molletans acon-segueixen una ratxa de dues vic-tòries seguides a domicili, i acon-segueixen sortir de la part baixade la classificació –són ara tret-

zens amb 15 punts–. L’altreequip de Primera catalana de laciutat, la UD Molletense, vaguanyar el seu enfrontamentcontra l’Avià a casa per la míni-ma (1-0), un resultat que permetels de Mollet avançar l’equipberguedà a la classificació –arasón novens amb 17 punts–.

La creu va venir de la mà del’EC Granollers, que sorpre-nentment va perdre al camp de

l’Energia del Sants per 2 a 0, enun partit on els de Matito no vanestar encertats de cara a gol.Tot i la derrota, el Granollers se-gueix sent líder en solitari amb25 punts.

Aquest diumenge els grano-llerins rebran el Montcada. El CFMollet jugarà a casa contra el po-tent Júpiter, mentre que la UDMolletense s’enfrontarà contra elFarners fora de casa.

El Sants va superar el Granollers diumenge passat. Foto: UE Sants

Cara i creu a la lliga per alsequips de futbol de la comarca» El Mollet i la Molletense guanyen, mentre que l’EC Granollers perd» Tot i la derrota, els granollerins segueixen líders a la classificació

La granollerina Mariona Ros,sisena al Daniel d’Amato

GRANOLLERS4La gimnasta delCN Granollers, Mariona Ros,va aconseguir el sisè lloc al Tor-neig Internacional Daniel d’A-mato, que va celebrar-se a la lo-calitat francesa de Le Blanc-Mesnil el passat cap de setmana. En la classificació general indi-vidual, Ros, que representavaCatalunya, va ser onzena. Elclub granollerí va portar tambéal campionat Oriol Salguero,que en categoria masculina vaser vint-i-novè.

El CN Granollers valora demanera molt positiva aquests re-sultats, tenint en compte que

aquesta és una competició de ca-tegoria sènior i que Catalunyaparticipava amb gimnastes jú-niors, a excepció de Salguero,que era l’únic gimnasta infantil.

Un torneig que, a més, va ser-vir als joves gimnastes per ad-quirir experiència en competi-cions internacionals, on enaquest cas hi participaven clubsde França, així com delegacionsd’Ucraïna, Àustria, RepúblicaTxeca, Marroc, Suïssa i Cata-lunya, que va fer el cinquè lloc encategoria femenina i el vuitè enmasculina en la classificació perequips.

RedaccióVALLÈS ORIENTAL

Mariona Ros va participar amb l’equip català. Foto: CNG

Tir amb arc inclusiu

Una imatge de la jornada esportiva. Foto: CA les Franqueses

La Llagosta | El CE la Llagosta es presenta oficialmentEls equips del Club Esportiu la Llagosta van celebrar diumenge passat la presentació oficial dels

seus equips al camp municipal Joan Gelabert. El club llagostenc compta amb conjunts des de cate-gories prebenjamines fins al sènior, un conjunt que juga a Quarta catalana i que en el partit de lliga

que va disputar després de la presentació va guanyar la Penya Blaugrana Sant Cugat per 2 a 0.

LES FRANQUESES4El Club Arcles Franqueses va obrir les sevesportes a la Fundació Apadis,una entitat local que dóna suporta les persones amb discapacitat,dissabte passat, quan uns vint in-tegrants de la fundació van tras-lladar-se a les instal·lacions delclub franquesí per realitzar unasessió de tir amb arc.

Els nois i noies anaven acom-panyats per monitors, que tam-bé van tenir l'oportunitat deprovar la seva punteria per a ale-

gria de tots els integrants de lafundació.

COL·LABORACIÓ DE TOTHOMDesprés de rebre una breu ex-plicació de com havien d'utilit-zar un arc, els participants en lajornada van anar passant per lalínia de tir acompanyats en totmoment dels monitors del clubi, fins i tot, dels arquers més jo-ves de l’escola de tir.

La jornada va acabar amb unaperitiu i es van lliurar regals als

assistents per part del club. Ambtot, el Club Arc Les Franquesesja ha anunciat que continuarà te-nint les seves portes obertes a lacol·laboració amb escoles i enti-tats de l’entorn, en particularamb Apadis, una entitat que jaha passat en altres ocasions perles instal·lacions situades a l’an-tiga zona militar de Corró d’Avall.

L’entitat Apadis va iniciarl’any 1994, mitjançant el serveide lleure especialitzat per a per-sones amb discapacitat.

Page 21: Valles 501

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 21 | 21 novembre 2014 líniavallès.cat

Page 22: Valles 501

Agenda| 22 21 novembre 2014líniavallès.cat

[email protected]

AGENDA SETMANALDIVENDRES 21 DE NOVEMBRE22:00 41è cicle de jazz al Casino: Sabina Witt Quin-

tet “Chiquilladas pintorescas”. L’espectacleconvoca un univers fantàstic, en el qual con-flueixen diversos recursos procedents delswing, la cançó francesa i l'impressionisme,entre altres. / Casino de Granollers.

DISSABTE 22 DE NOVEMBRE21:00 The Picture Show Cinefòrum:”Bram Stoker’s

Dracula”. Projecció de la pel·lícula en VO i fò-rum posterior d'aquest clàssic del terror. Norecomanada a menors de 18 anys. Entradagratuïta. / Can Pantiquet.

DIUMENGE 23 DE NOVEMBRE11:00 Segon Curs d’iniciació a l’scooter. Durant el

curs els assistents aprendran a utilitzar l’scooteri a fer piruetes. S’ensenyaran tots els nivellsa partir de sis anys. Inscripcions gratuïtes. /Skate Parc de Riera Seca.

DISSABTE 22 DE NOVEMBRE20:30 Bufa el vent. Espectacle multidisciplina-

ri basat en el poemari Bufa el vent, delmembre del Niu d'Art, Joan Sala Vila. L’obrade teatre s’emmarca dins el segon semestrede la programació del Teatre Can Rajoler.

DIMECRES 26 DE NOVEMBRE19:00 Tertúlia al voltant de la novel·la Confidències

d’una reina. Durant la xerrada es comptaràamb la presència de l’autora de l’obra, Tere-sa Sagrera. El llibre parla sobre l’amor de Pe-ronella d’Aragó i el trobador Guillem deVila-rasa, mentre estava casada amb RamonBerenguer IV. La novel·la va ser finalista delPremi Néstor Luján 2013./ Biblioteca.

DISSABTE 22 DE NOVEMBRE20:00 Intercanvi cultural de la Casa de Andalu-

cía. En aquesta ocasió actuaran la Casa de An-dalucía de Badia del Vallès i el grup de sevi-llanes Jara, de Barcelona. / Centre Cultural laLlagosta.

DIMECRES 26 DE NOVEMBRE16:00 Taller de cuina d’aprofitament. Introduc-

ció a la qüestió del malbaratament alimen-taria. Receptes senzilles i pràctiques, per feràpats molt resolutius. / Can Pelegrí.

DIVENDRES 21 DE NOVEMBRE17:00 Sant Fost Planetari. Entrarem i viatja-

rem tots junts a l’Espai convertint-nos en As-tronautes i explorant el Sol, la Lluna, els Pla-netes, observant Meteorits, i descobrint elsmisteris de les Estrelles. Adreçat a totes lesedats. / Bibli@teneu.

GRANOLLERS LA LLAGOSTA COMARCAPARETSMOLLET

Taller destinat a les famílies que volentornar a veure els gegants de la Lla-gosta al poble i ales trobades. No caltenir experiència. En aquests tallerstambé col·laboren els Geganters deSant Cugat del Vallès. / Centre Cultu-ral de la Llagosta.

Taller per portar gegantsDv. 21 de novembre a les 18:00

Exposició en la qual amb la tècnica delvídeo mapping sobre impressió de dife-rents portades de la revista Destino, es can-via el sentit i es reinterpreta la realitat ge-nerant una crítica sobre la monarquia, l'es-glésia i la política de l'època. / Centre Cul-tural La Marineta.

Destino. Barcelona 1937/1985Fins al 19 de desembre a les 18:00

L’objectiu és familiaritzar-se amb el con-junt de la ciutat des de la perspectivaciclista. Es farà un recorregut queconnecti els barris i els equipamentsprincipals i s’analitzarà els aspectes atenir en compte per moure’s en bici. /Pl. Maluquer i Salvador.

Apren a moure’t en bici per Granollers

Ds. 22 de novembre a les 10:00

Es tastaran les xocolates elaboradespels assistents del taller de xocolata.Hi haurà de tot tipus, blanc, negre, ambllet. Cal inscripció prèvia. / Sala Poli-valent del Casal d’Avis la Masia.

Tast de xocolatesMartorelles

Dj. 27 de novembre a 20:00

Page 23: Valles 501

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 23 | 21 novembre 2014 líniavallès.cat

Page 24: Valles 501

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 24 21 novembre 2014líniavallès.cat