Uni eusk 2005 -...

26
1 Unibertsitatea Bi unibertsitate mota ditugu: unibertsitate publikoak eta unibertsitate pribatuak. Horiez gain, Eliza Katoli- koko unibertsitateak daude, Estatuaren eta Vatikano- ren arteko konkordatuek arautuak. Unibertsitateak erakunde autonomiadunak dira eta nahi dituzten ikasketak eskain ditzakete. Ikasketa horiek bi motatakoak dira: Titulu ofizialak: Estatu osoan balioa dute. Unibertsi- tateak Koordinatzeko Kontseiluak proposaturik, Gobernuak ezar-tzen ditu. Titulu horien ikasketa pla- netan gutxieneko edukiak sartu behar dira: enborre- ko irakasgaiak. Unibertsitateek horiei gehitzen dizkiete unibertsitate bakoitzak ezarritako nahitaezko irakasgaiak, ikasleendako aukerako irakasgaiak eta osaera libreko irakasgaiak. Unibertsitate bakoitzaren tituluak. Ez dira homolo- gatzen; beraz, ez dute balio akademikorik. Ikasketa planak malguak dira eta. Horien artean sartzen dira Masterrak, Adituak eta beste batzuk.

Transcript of Uni eusk 2005 -...

Page 1: Uni eusk 2005 - dpto.educacion.navarra.esdpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/universidad05eusk.pdf · TEKNOLOGIKOA SARBIDEAK - Matematika II - Fisika - Gizarte Zientziei aplikatutako

1

Unibertsitatea

Bi unibertsitate mota ditugu: unibertsitate publikoaketa unibertsitate pribatuak. Horiez gain, Eliza Katoli-koko unibertsitateak daude, Estatuaren eta Vatikano-ren arteko konkordatuek arautuak.

Unibertsitateak erakunde autonomiadunak dira etanahi dituzten ikasketak eskain ditzakete. Ikasketahoriek bi motatakoak dira:

•Titulu ofizialak: Estatu osoan balioa dute. Unibertsi-tateak Koordinatzeko Kontseiluak proposaturik,Gobernuak ezar-tzen ditu. Titulu horien ikasketa pla-netan gutxieneko edukiak sartu behar dira: enborre-ko irakasgaiak. Unibertsitateek horiei gehitzendizkiete unibertsitate bakoitzak ezarritako nahitaezkoirakasgaiak, ikasleendako aukerako irakasgaiak etaosaera libreko irakasgaiak.

•Unibertsitate bakoitzaren tituluak. Ez dira homolo-gatzen; beraz, ez dute balio akademikorik. Ikasketaplanak malguak dira eta. Horien artean sartzen diraMasterrak, Adituak eta beste batzuk.

Page 2: Uni eusk 2005 - dpto.educacion.navarra.esdpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/universidad05eusk.pdf · TEKNOLOGIKOA SARBIDEAK - Matematika II - Fisika - Gizarte Zientziei aplikatutako

2

Unibertsitateko titulu bat eskuratzeko kreditu kopurujakin bat (ikasturteko 60tik 90 arte) atera behar dira.Kreditua ikasketak baloratzeko unitatea da eta 10 ira-kastordu ditu.

Unibertsitateko ikasketak ziklotan antolatzen dira:

• Lehen Zikloko ikasketak: hiru urtekoak dira eta180tik 270 kreditu bitarte egin behar dira. LehenZikloko titulazioak Diplomatura, Arkitektura Tekni-koa edo Ingeniaritza Teknikoa izenekin ezagutzenditugu.

• Lehen Zikloko eta Bigarren Zikloko ikasketak:300dik 450 kreditu bitartekoak dira eta lau, bostedo sei ikasturtetan egin daitezke. Bigarren Zikloagainditu ondoren eskuratutako titulazioak Lizentzia-tura, Arkitektura edo Ingeniaritza izenekin ezagu-tzen ditugu.

• Bigarren Zikloko ikasketak: beste ikasketa bateko(Biokimika, Ikus-entzunezkoen Komunikazioa, Mate-rialen Ingeniaritza eta abar) Lehen Zikloa gaindituondoren egin daitezke.

• Azkenik, Hirugarren Zikloa dugu. Ikasketa espezia-lizatuak dira, eta ikerkuntzarako eta irakaskuntzara-ko prestatzen dute. Doktore izatera bideratzen duteikaslea.

Unibertsitateko ikasketen egitura

Page 3: Uni eusk 2005 - dpto.educacion.navarra.esdpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/universidad05eusk.pdf · TEKNOLOGIKOA SARBIDEAK - Matematika II - Fisika - Gizarte Zientziei aplikatutako

3

Lehen zikloko karrerek bide ematen dute bigarrenzikloetara pasatzeko, batzuetan zuzenean eta bestebatzuetan “pasabide” edo prestakuntza osagarrienbidez. Soilik lehen zikloko karrera egin nahi baduzu,ondoren bigarren ziklo batera pasatzeko, aurretikgalde ezazu zer aukera dauden hori egiteko.

LEHEN ZIKLOA

BIGARREN ZIKLOA

Diplomatura

Arkitektura Teknikoa

Ingeniaritza Teknikoa

Lizentziatura / Arkitektura / Ingeniaritza

LEHEN ZIKLOA

BIGARREN ZIKLOA

HIRUGARREN ZIKLOA

Doktoregoa

Page 4: Uni eusk 2005 - dpto.educacion.navarra.esdpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/universidad05eusk.pdf · TEKNOLOGIKOA SARBIDEAK - Matematika II - Fisika - Gizarte Zientziei aplikatutako

4

Lau motatakoak dira: enborrekoak, nahitaezkoak,aukerakoak eta osaera librekoak.

• Enborreko irakasgaiak: titulu ofizial bat eskuratzekobalio duten ikasketa plan guztietan sartu behar dira.Gobernuak zehazten ditu, Unibertsitateak Koordi-natzeko Kontseiluak proposaturik.

• Unibertsitate bakoitzeko ikasketa planean zehaztu-tako irakasgaiak:

– Nahitaezkoak: unibertsitate bakoitzak erabaki etaikasleendako halakotzat hartutakoak.

– Aukerakoak: unibertsitate bakoitzak ezarritakoak(ikasleek haien artean aukeratu behar dituzte).

– Osaera librekoak: ikasleak aukeratuko ditu uni-bertsitateko beste ikasketa batzuetako irakas-gaien artetik.

Irakasgaiak

Page 5: Uni eusk 2005 - dpto.educacion.navarra.esdpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/universidad05eusk.pdf · TEKNOLOGIKOA SARBIDEAK - Matematika II - Fisika - Gizarte Zientziei aplikatutako

5

Unibertsitatean sartzea

BATXILERGOTIK SARTZEA

Ongi aski jakinen duzun bezala, unibertsitateko ikas-ketetan sartzeko Batxilergoko modalitateekin lotzendiren bost bide daude. Horrez gain, unibertsitatekokarrera batean matrikulatzeko Unibertsitatean sar-tzeko Proba gainditurik behar duzu izan.

Ondoko laukietan ikus ditzakezu sarbide bakoitzariatxikitako Batxilergoko irakasgaiak eta sarbide bakoi-tzetik abiatuta zein karreratan sar zaitezkeen.

OSASUNZIENTZIAK

GIZAZIENTZIAK

GIZARTEZIENTZIAK

ARTEAK

ZIENTIFIKO-TEKNOLOGIKOA

SARBIDEAK

- Matematika II- Fisika

- Gizarte Zientziei aplikatutako Matematika II- Geografia

- Latina II- Artearen Historia

- Biologia- Kimika

- Artearen Historia- Marrazketa Artistikoa II

Irakasgai atxikiak(Nahitaezkoak sarbideproban)

- NATUR ETA OSASUN ZIENTZIAK- TEKNOLOGIA

- GIZA ZIENTZIAK ETA GIZARTE ZIENTIZIAK

- GIZA ZIENTZIAK ETA GIZARTE ZIENTZIAK

- NATUR ETA OSASUN ZIENTZIAK

- ARTEAK

Batxilergokomodalitatea

Page 6: Uni eusk 2005 - dpto.educacion.navarra.esdpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/universidad05eusk.pdf · TEKNOLOGIKOA SARBIDEAK - Matematika II - Fisika - Gizarte Zientziei aplikatutako

6

UNIBERTSITATEKOKARRERAK

SARBIDEAK

Zien

tzia

eta

Tek

nika

Osa

sun

Zien

tzia

k

Giz

a Zi

entz

iak

Giz

arte

Zie

ntzi

ak

Arte

akLizentziaturak,Arkitektura eta Ingeniaritzak

Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza l l l

Arkitektura l l

Arte Ederrak l l l l l

Biologia l l

Ingurugiroaren Zientziak l l

Gorputz eta Kirol Jardueraren Zientziak l l l l l

Itsasoaren Zientziak l l

Politikaren eta Administrazioaren Zientziak l l l l l

Ikusentzunezko Komunikazioa l l l l l

Zuzenbidea l l l l l

Ekonomia l l l

Farmazia l

Filologia l

Filosofia l l l l l

Fisika l l

Geografia l l l l l

Geologia l l

Historia l l l

Artearen Historia l l l

Giza Zientziak l l l l l

Aeronautikako Ing. l l

Nekazaritza Ing. l l

Bide, Ubide eta Portuetako Ing. l l

Mehatzetako Ing. l l

Mendi Ing. l l

Telekomunikazio Ing. l l

Informatika Ing. l l

Industri Ing. l l

Ontzigintzako eta Ozeanoko Ing. l l

Ing. Kimikoa l l

Matematika l l

Medikuntza l

Odontologia l

Pedagogia l l l l l

Kazetaritza l l l l l

Psikologia l l l l l

Publizitatea eta Harreman Publikoak l l l l l

Kimika l l

Soziologia l l l l l

Itzulpengintza eta Interpretaritza l l l l l

Albaitaritza l

Page 7: Uni eusk 2005 - dpto.educacion.navarra.esdpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/universidad05eusk.pdf · TEKNOLOGIKOA SARBIDEAK - Matematika II - Fisika - Gizarte Zientziei aplikatutako

7

UNIBERTSITATEKOKARRERAK

SARBIDEAK

Zien

tzia

eta

Tek

nika

Osa

sun

Zien

tzia

k

Giz

a Zi

entz

iak

Giz

arte

Zie

ntzi

ak

Arte

ak

Diplomaturak,Arkitektura Teknikoaketa Ingeniaritza Teknikoak

Arkitektura Teknikoa l l

Bibliotekonomia eta Dokumentazioa l l l l l

Enpresa Zientziak l l l

Gizarte Hezkuntza l l l l l

Erizaintza l

Estatistika l l

Fisioterapia l

Kudeaketa eta Administrazio Publikoa l l l l l

Aeronautikako Ing. Tek. l l

Nekazaritzako Ing. Tek. l l

Mehatzetako Ing. Tek. l l

Herrilanetako Ing. Tek. l l

Telekomunikazioko Ing. Tek. l l

Diseinu Industrialeko Ing. Tek. l l l

Kudeaketarako Informatikako Ing. Tek. l l

Sistemen Informatikako Ing. Tek. l l

Topografiako Ing. Tek. l

Oihanetako Ing. Tek. l l

Industri Ing. Tek. l l

Ontzigintzako Ing. Tek. l l

Logopedia l l l l l

Maisutza l l l l l

Ontzigintzako Makinak l l

Itsasketa l l

Optika eta Optometria l l

Podologia l

Ontzigintzako Erradioelektronika l l

Lan Harremanak l l l l l

Lan Bidezko Terapia l l l l l

Gizarte Lana l l l l l

Turismoa l l l l l

Giza Nutrizioa eta Dietetika l

Page 8: Uni eusk 2005 - dpto.educacion.navarra.esdpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/universidad05eusk.pdf · TEKNOLOGIKOA SARBIDEAK - Matematika II - Fisika - Gizarte Zientziei aplikatutako

8

Sarbide proba

Proba honek zure heldutasun akademikoa eta jasota-ko jakintzak baloratzen ditu.

Bi zati ditu:

Lehen zatia. Batxilergoko irakasgai komunen gaine-koa da. Hiru ariketa ditu:

• Gai edo kontu historiko edo filosofiko baten gaine-ko testu bat idaztea, hainbat informazio iturrirenazterketatik abiatuta.

Iraupena: ordu eta erdi.

• Atzerriko hizkuntza batean idatzitako testu arrunteta ez-espezializatu bat aztertzea. Testuaren iruz-kin pertsonala egin behar da eta testuarekin zeri-kusia duten galderei testuaren hizkuntza bereanerantzun behar zaie.

Iraupena: ordu eta erdi.

• Gaztelaniazko testu bat aztertzea eta ulertzea. Eginbeharrekoa: testuaren laburpena eta/edo eskema,hura aztertzeko eta laburtzeko gaitasuna zein denfrogatzeko; edukiaren gaineko iruzkin kritikoa, etatestuarekin zerikusia duten galderei (hizkuntzareneta literaturaren gainekoei) erantzutea.

Iraupena: ordu eta erdi.

“D hizkuntza ereduan” ikasi baduzu, laugarren ariketabat egin beharko duzu. Proposatuko dizuten testu batabiapuntu harturik, hau egin beharko duzu: testuarenlaburpena eta/edo eskema, hura aztertzeko etalaburtzeko duzun gaitasuna frogatzeko; edukiaren gai-neko iruzkin kritikoa, eta testuarekin zerikusia dutengalderei (euskal hizkuntzaren eta literaturaren gaine-koei) erantzutea.

Page 9: Uni eusk 2005 - dpto.educacion.navarra.esdpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/universidad05eusk.pdf · TEKNOLOGIKOA SARBIDEAK - Matematika II - Fisika - Gizarte Zientziei aplikatutako

9

DBHn eta Batxilergoan “A hizkuntza ereduan” ikasibaduzu, laugarren ariketa bat egin beharko duzu. Eus-karazko testu arrunt eta ez-espezializatu bat aztertubeharko duzu. Egin beharrekoa: testuaren gainekoiruzkina eta testuarekin zerikusia duten galderei eran-tzutea. Galderak zein erantzunak euskaraz idatzibeharko dira.

Bigarren zatia. Batxilergoko 2. kurtsoko modalitatekohiru irakasgaien gainekoa da. Horietako bi nahitaezizanen dira aukeratu duzun sarbideari atxikitakoak;hirugarrena, aldiz, 2. kurtsoan ikasitako modalitate-koen artetik aukeratu duzun bat izanen da.

Irakasgai bakoitzari dagozkion probetan hainbat pro-posamen izanen duzu; horietatik bat aukeratu behar-ko duzu.

Iraupena: ordu eta erdi irakasgai bakoitzeko.

Batxilergoan bi sarbideri atxikitako irakasgaiak ikasieta bietan lehiatu nahi baduzu, aukeratutako sarbideeiatxikitako lau irakasgaien azterketa egin beharko duzu.

Page 10: Uni eusk 2005 - dpto.educacion.navarra.esdpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/universidad05eusk.pdf · TEKNOLOGIKOA SARBIDEAK - Matematika II - Fisika - Gizarte Zientziei aplikatutako

10

Probaren kalifikazioa

Ariketa bakoitza 0 eta 10 bitartean kalifikatuko da.

Lehen zatiaren kalifikazioa hau izanen da: hiru arike-tatako bakoitzean edo, A eta D ereduei dagokienez,lau ariketatako bakoitzean lortutako kalifikazioenbatez besteko aritmetikoa.

Bigarren zatiaren kalifikazioa hau izanen da: sarbidea-ri atxikitako irakasgaietan lortutako kalifikazio bakoi-tzaren %40 gehi aukeratutako modalitateko irakasgaianlortutako kalifikazioaren %20.

Sarbide proba bi sarbidetan egiten baduzu, 2. zatianbi kalifikazio izanen dituzu, sarbide bakoitzeko bat.

Probaren kalifikazio osoa: bi zatietan lortutako kalifi-kazioen batez besteko aritmetikoa.

Gai zarela aitortzeko, puntuazio osoa gutxienez laupuntukoa izanen da.

Behin betiko kalifikazioa

Unibertsitatean sartzeko behin betiko kalifikazioa hauizanen da: probaren kalifikazio osoaren %40 (beti ere4 puntutik beherakoa ez bada), gehi Batxilergoko zureikasketa espedientearen batez besteko kalifikazioaren%60 (ez da Erlijioko kalifikazioa kontuan hartuko).

Bi sarbideri dagozkien probak egin badituzu, behin beti-ko bi kalifikazio izanen dituzu, sarbide bakoitzeko bat.

Unibertsitatean sartzeko proba gainditzeko, behinbetiko kalifikazioan bost puntu edo gehiago aterabeharko dituzu.

Page 11: Uni eusk 2005 - dpto.educacion.navarra.esdpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/universidad05eusk.pdf · TEKNOLOGIKOA SARBIDEAK - Matematika II - Fisika - Gizarte Zientziei aplikatutako

11

Arte Ederretako, Gorputz eta Kirol Jardueren Zien-tzietako, eta Itzulpengintzako eta Interpretetzakolizentziaturetan sartzea.

Unibertsitateek probak egin ditzakete ikasketa horie-tarako ikaspostuak eskatzen dituztenen gaitasunakbalioztatzeko, eta gai edo ez gai kalifikazioak emanditzakete.

Ados ez bazaude lortu dituzun kalifikazioekin, epaima-haiburuari eska diezaiokezu ariketak berriz zuzentze-ko, kalifikazioak argitaratu eta hiru laneguneko epean.Irakasle espezialista batek (lehen aldiz zuzentzailearitu ez zen beste batek) zuzenduko ditu berriz ariketahoriek. Ariketa horien kalifikazioa bi zuzenketen batezbestekoa izanen da.

Unibertsitatean sartzeko Probak gainditzeko lau deial-di dituzu, gehienez ere.

Behin proba gainditu eta kalifikazioa igo nahi baduzu,hurrengo deialdietan aurkez zaitezke. Deialdi horietanlortutako kalifikazioa kontuan hartuko da soilik aurre-koa baino handiagoa bada. Hala egiten baduzu, probasarbide bakarrean egin dezakezu.

Page 12: Uni eusk 2005 - dpto.educacion.navarra.esdpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/universidad05eusk.pdf · TEKNOLOGIKOA SARBIDEAK - Matematika II - Fisika - Gizarte Zientziei aplikatutako

12

GOI MAILAKO ZIKLOAK Ark

itek

to t

ekni

koa

Bib

liote

kono

mia

eta

Dok

umen

taz.

dip

lom

adun

a

Enp

resa

Zie

ntzi

etak

o di

plom

adun

a

Giz

arte

Hez

kunt

zako

dip

lom

adun

a

Eriza

intz

ako

dipl

omad

una

Fisi

oter

apia

ko d

iplo

mad

una

Nek. eta abeltz. enpresen kudeaketa eta antolaketa

Natur eta paisaia baliabideen kudeaketa eta antolak.

Administrazioa eta finantzak

Idazkaritza

Arte grafikoen industrietako produkzioa

Nazioarteko merkataritza

Merkataritza kudeaketa eta marketina

Garraioaren kudeaketa

Kontsumitzailearen zerbitzuak

Eraikuntza proiektuen garapena eta aplikazioa

Elektronika produktuen garapena

Instalazio elektroteknikoak

Erregulazio eta kontrol sistema automatikoak

Telekomunikazio eta informatika sistemak

Metalezko eraikuntzak

Proiektu mekanikoen garapena

Mekanizazio bidezko produkzioa

Jatetxe arloa

Estetika

Elikagaien industria

Informatika sistemen administrazioa

Informatika aplikazioen garapena

Zurgintza eta altzarigintza

Automozioa

Industri ekipoaren mantenimendua

Eraikinetako instalazio bioklimatikoak

En. Berriztagarrietarako instalazio industrialen mantentzea

Lanbideko arriskuei aurrea hartzea

Analisi eta kontrola

Anatomia patologikoa eta zitologia

Osasun dokumentazioa

Aho eta hortzen higienea

Diagnosi irudia

Diagnosi klinikoen laborategia

Hortz protesiak

Ingurugiro osasuna

Gizarte eta kultur jardueren sustapena

Haur hezkuntza

Gizarte integrazioa

Gorputz eta Kirol jardueren animazioa

Unibertsitatean sartzea

GOI MAILAKO BERARIAZKO LANBIDEHEZIKETATIK SARTZEA

Goi mailako teknikari titu-lua baduzu, titulu profe-sional bakoitzari dagokioncurriculumean zehaztuta-ko unibertsitate ikaskete-tan sar zaitezke.

Ondoko laukian ikusdezakezu Nafarroan zergoi mailako ziklo irakas-ten den eta horiek ikasitaunibertsitateko zer ikas-ketetan sar zaitezkeen.

Laukiko ikasketak ema-ten dituzten unibertsita-teek ikaspostu batzukgordetzen dituzte Goimailako teknikari tituluaedo baliokidea dutenikasleendako.

Page 13: Uni eusk 2005 - dpto.educacion.navarra.esdpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/universidad05eusk.pdf · TEKNOLOGIKOA SARBIDEAK - Matematika II - Fisika - Gizarte Zientziei aplikatutako

13

Logo

pedi

ako

dipl

omad

una

Est

atis

tika

ko d

iplo

mad

una

Kud

eake

ta e

ta A

dmin

. Pub

likok

o di

plom

adun

a

Ont

zigi

ntza

ko M

akin

etak

o di

plom

adun

a

Itsa

s N

abig

azio

ko d

iplo

mad

una

Ont

zigi

ntza

ko E

rrad

ioel

ektr

onik

ako

dipl

omad

una

Opt

ika

eta

Opt

omet

riak

o di

plom

adun

a

Pod

olog

iako

dip

lom

adun

a

Lan

Har

rem

anet

ako

dipl

omad

una

Lan

bide

zko

Tera

piak

o di

plom

adun

a

Giz

arte

Lan

eko

dipl

omad

una

Turism

oko

dipl

omad

una

Aer

onau

tika

ko in

g. t

ek. (e

spez

ialit

ate

guzt

iak)

Nek

azar

itza

ko in

g. t

ek. (e

spez

ialit

ate

guzt

iak)

Nek

az. in

g. t

ek. (L

anda

Mek

a. e

ta E

raik

. es

pez.

)

Mea

tzet

ako

ing.

tek

. (e

spez

ialit

ate

guzt

iak)

Tele

kom

unik

azio

ko in

g. t

ek. (e

spez

. gu

ztia

k)

Dis

einu

indu

strial

eko

ing.

tek

.

Kud

eake

tara

ko Inf

orm

atik

ako

ing.

tek

.

Sis

tem

en Inf

orm

atik

ako

ing.

tek

.

Topo

graf

iako

ing.

tek

.

Oih

anet

ako

ing.

tek

. (e

spez

ialit

ate

guzt

iak)

Oih

anet

ako

ing.

tek

. (O

ihan

etak

o In

dus.

esp

ez.)

Indu

stri in

g. t

ek. (e

spez

ialit

ate

guzt

iak)

Ont

zigi

ntza

ko in

g. t

ek. (e

spez

ialit

ate

guzt

iak)

Her

rila

neta

ko in

g. t

ek. (e

spez

ialit

ate

guzt

iak)

Ped

agog

iako

lize

ntzi

adun

a

Psi

kolo

giak

o liz

entz

iadu

na

Soz

iolo

giak

o liz

entz

iadu

na

Mai

su-m

aist

ra (es

pezi

alitat

e gu

ztia

k)

“Haur Hezkuntza”, “Gizarte Integrazioa” eta “Gizarte eta Kultur Jardueren Sustapena” tituluek hurrengo Lizentziatura hauetan sartzeko aukeraere ematen dute: Psikologia, Pedagogia eta Soziologia.

Page 14: Uni eusk 2005 - dpto.educacion.navarra.esdpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/universidad05eusk.pdf · TEKNOLOGIKOA SARBIDEAK - Matematika II - Fisika - Gizarte Zientziei aplikatutako

14

Unibertsitatean nola sartu

Zuk nahi adina unibertsitatetan eska dezakezu ikas-postua. Horretarako, aski duzu unibertsitate bakoitze-rako eskabide bakarra aurkeztea. Eskabide horretanadierazi beharko duzu, zein unibertsitatetan egin nahiduzun matrikula, han zer ikasketa egin nahi duzun,lehentasun hurrenkerari jarraikiz.

Unibertsitate bakoitzak jendaurrean jarriko du berezentroetan eskabidea egiteko zer egin behar den,zein diren horretarako berariazko epeak eta zeragiri ekarri behar den. Oro har, eskabideaposta ziurtatuaren edo internet bidez igordaiteke.

ONARTZEKO IRIZPIDE OROKORRAK

Ikaspostuak mugatu dituzten unibertsitate publikoeta-ko zentroetan edo ikasketetan, eskabideetan honakoirizpide hauek hartuko dira kontuan: lehentasuna,hobespena eta balorazioa.

Lehentasuna

Ikaspostua eskuratzeko lehentasuna izanen dute uni-bertsitatean sartzeko proban aukeraturiko sarbidearilotutako unibertsitateko ikasketak hasi behar dituztenikasleek (ikus 6. eta 7. orrialdeak).

Page 15: Uni eusk 2005 - dpto.educacion.navarra.esdpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/universidad05eusk.pdf · TEKNOLOGIKOA SARBIDEAK - Matematika II - Fisika - Gizarte Zientziei aplikatutako

15

Hobespena

Sartzeko lehentasuna dutenen artean, hobetsiko dira:

• Lehenik, ikaspostua zein urtetan eskatu den, urtehorretako ekaineko deialdian edo aurreko urteetakodeialdietan unibertsitatean sartzeko probak gaindi-tu dituzten ikasleak.

• Bigarrenik, unibertsitatean sartzeko probak ikastur-tean ikasturteko iraileko deialdian gainditu zituztenikasleak.

Lehen zikloko ikasketak dituzten unibertsitateek etaunibertsitate eskolek ikaspostuak gordeko dituzte goimailako heziketa ziklo bat gainditu eta haietan sartunahi duten ikasleendako.

Autonomia erkidego bakoitzeko Gobernuak zehaztukodu ikaspostu horien kopurua.

BalorazioaLehentasun eta hobespen irizpideak ezarririk, egoeraberean dauden ikasleen artean ikaspostuak esleitubehar direnean sarbide probako behin betiko kalifika-zioa hartuko da kontuan.

ERREKLAMAZIOAK

Eskabidea tramitatzean edo ikaspostua esleitzeanakatsik egiten bada, horien kontrako erreklamazioaegin daiteke. Horretarako, idazki bat bidali behar dakasuko Unibertsitateko Errektoregora. Unibertsitatebakoitzak finkatzen du erreklamazioak egiteko epea.

Page 16: Uni eusk 2005 - dpto.educacion.navarra.esdpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/universidad05eusk.pdf · TEKNOLOGIKOA SARBIDEAK - Matematika II - Fisika - Gizarte Zientziei aplikatutako

16

Unibertsitateko ikasketak egiten hasteko ikaspostua eskatzekoondoko egutegiari jarraituko zaio:

Aldez aurretiko izen ematea: 2005eko apirilaren 18tik 21era•Derrigorrezkoa, baldin eta ikasleek aurreko urteetan lortu badu-

te unibertsitatean sartzea ahalbidetzen duen titulua.•Aukerakoa, ikasleek unibertsitateko sarbide-probak 2005ean egin

behar badituzte edo Prestakuntza Zikloa amaitu behar badute.

Izen emate arrunta•Ekainaren 22an eta 23an, baldin eta ikasleek ez badute aldez

aurretik izen eman edota aldez aurretiko eskabidean jarritakolehentasunen hurrenkera aldatu nahi badute.

•Ekainaren 22tik uztailaren 5era, baldin eta ikasleak beste auto-nomia erkidegoetakoak badira.

Iraileko izen ematea (irailaren 22 eta 23an)•Baldin eta ikasleek unibertsitatean sartzea ahalbidetzen duen

titulua 2005eko iraileko deialdian lortu badute.

Izen ematea Nafarroako Unibertsitate Publikoaren web orriarenbidez (www.unavarra.es) egin dezakezu. Etxean edo zure ikas-tetxean ordenagailurik ez baduzu, Unibertsitateak bertako ordenagailuak erabiltze-ko aukera emango dizu, izen eman dezazun.

Ikaspostuak esleitzeko kontuan hartuko da zeure eskaeran adierazitako lehenta-sun hurrenkera, baita sarbide-probetan lortutako puntuazioa ere. Unibertsitateansartzeko titulua 2005eko ekainean edo horren aurreko deialdietan lortu duteneklehentasuna izango dute irailean egiten diren eskabideen aldean.

Onartutako ikasleen zerrenda jendaurrean jarriko da Ikasgelategiko iragarki oholeaneta Nafarroako unibertsitateko web orrian, uztailaren 18tik aurrera.

Lehenengo matrikulaldia uztailaren 19tik 21era izango da. Uztailaren 27tik aurre-ra onartuen zerrendak jarriko dira jendaurrean, eta matrikula epeak jakinaraziko.

Informazio gehiago nahi izanez gero, eska ezazu Ikaslearen Informazio Bulegoan(Ikasgelategiko 013 ikasgela) ondoko ordutegian: astelehenetik ostiralera 8´30etik14´30era eta 16´30etik 18´30era (tel.: 948 169 096 eta 168 411), edo ondoko hel-bide elektronikora mezu bat igorriz: pinformació[email protected]. Unibertsitateko weborria ere kontsulta dezakezu: www.unavarra.es

Nafarroako Unibertsitate Publikoan (NUP)onartzea eta matrikulatzea

Page 17: Uni eusk 2005 - dpto.educacion.navarra.esdpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/universidad05eusk.pdf · TEKNOLOGIKOA SARBIDEAK - Matematika II - Fisika - Gizarte Zientziei aplikatutako

17

Nafarroako Unibertsitate Publikoak ematen dituenikasketen zerrenda:

LEHEN ETA BIGARREN ZIKLOKO KARRERAK• Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza• Zuzenbidea• Enpresen Zuzendaritza eta Ikasketa Juridikoak (titu-

lazio bikoitza: Zuzenbidea + Enpresen Administrazioeta Zuzendaritza)

• Ekonomia• Ingeniari agronomoa• Industria ingeniaria• Telekomunikazioetako ingeniaria• Soziologia

LEHEN ZIKLOKO IKASKETAK• Enpresa Zientziak• Erizaintza• Nekazaritzako ingeniari teknikoa:

– Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategiak– Hortofrutikultura eta Lorezaintza– Nekazaritza eta Elikadura industriak

• Elektrizitateko ingeniari teknikoa• Mekanikako ingeniari teknikoa• Kudeaketarako Informatikako ingeniari teknikoa• Telekomunikazioetako ingeniari teknikoa. Soinu eta

Irudiaren espezialitatea• Maisu-maistra:

– Haur Hezkuntza– Musika Hezkuntza– Lehen Hezkuntza– Atzerriko Hizkuntza

• Lan Harremanak• Gizarte Lana

BIGARREN ZIKLOKO IKASKETAK• Informatikako ingeniaria. Gaztelaniaz eta ele bitan

(ingelesa-gaztelania) eskaintzen da.

Page 18: Uni eusk 2005 - dpto.educacion.navarra.esdpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/universidad05eusk.pdf · TEKNOLOGIKOA SARBIDEAK - Matematika II - Fisika - Gizarte Zientziei aplikatutako

18

Unibertsitate honetako ikasketetako lehen kurtsoanonartua izateko, ikasleen puntuaziorik onena aintzathartzen da. Horretarako, kontuan hartzen dira Batxi-lergoko ikasketa espedientea eta unibertsitateakberak jarritako probetan ateratako kalifikazioa. Matri-kulatzeko hau egin behar da:

1. Eskabidearen inprimakiak Ikasleei Argibideak ema-teko Zerbitzuan lor ditzakezu (Eraikin Nagusia,Nafarroako Unibertsitatea, 31080 Iruña) Tel.: 948425614; Faxa: 948 425619. E-mail: [email protected]

2. Maiatzaren 15eraino aurkeztu behar dituzu onarpe-naren eskabidearen inprimakia, kalifikazioen ikas-keta ziurtagiria eta argazkiak. Tramitatzeko gastuakordaindu behar dira. Hori guztia zuk zerorrek era-man dezakezu edo postaz bidali.

3. Eskabidea aurkeztu duzula egiaztatzen duen gutu-na hartuko duzu etxean.

4. Onarpen probak maiatzeko bigarren hamabostal-dian edo ekaineko lehen egunetan egiten dira. Bali-teke fakultate batzuetan jende guztiendako egitenden jardunaldian egitea, martxoan eta apirilean.

5. Ekaineko bigarren hamabostaldian hartuko duzuproben emaitza postaz.

6. Azkenik, ikasketa espedientearen lekualdatzeaeskatu behar da Unibertsitateko Idazkaritza Nagu-sian. Gero, matrikula egin behar da.

Matrikula egin ahal izateko, Unibertsitatean sartzekoprobak (“selektibitatea”) gainditurik izan behar dituzu.

Iruñeko zentroez gain, Nafarroako Unibertsitateakbaditu beste zentro batzuk Donostian, Madrilen etaBartzelonan.

Nafarroako Unibertsitatean onartzea eta matrikulatzea

Page 19: Uni eusk 2005 - dpto.educacion.navarra.esdpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/universidad05eusk.pdf · TEKNOLOGIKOA SARBIDEAK - Matematika II - Fisika - Gizarte Zientziei aplikatutako

19

Nafarroako Unibertsitateak ematen dituen ikasketen zerrenda:

LEHEN ETA BIGARREN ZIKLOKO KARRERAK• Arkitektura• Biologia• Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza (LADE)1

• Ekonomia1

• Ekonomia/LADE + Zuzenbidea2

• Farmazia• Farmazia + Giza Elikadura eta Dietetika2

• Filologia Hispanikoa• Filosofia• Giza Zientziak• Historia• Industria Ingeniaritza (Donostian)1

• Ikus-entzunezkoen Komunikazioa• Ikus-entzunezkoen komunikazioa + Filologia2

• Kazetaritza• Kazetaritza + Filosofia2

• Kimika• Medikuntza• Pedagogia• Publizitatea eta Harreman Publikoak• Publizitatea eta Harreman Publikoak + Filosofia2

• Telekomunikazioetako Ingeniaritza (Donostian)• Zuzenbidea

BIGARREN ZIKLOKO KARRERAK• Biokimika• Industriako Automatika eta Elektronikako Ingeniaritza (Donostian)• Materialen Ingeniaritza (Donostian)• Industriako Antolaketako Ingeniaritza (Donostian)• Psikopedagogia

LEHEN ZIKLOKO KARRERAK• Arkitektura Teknikoa• Erizaintza• Giza Elikadura eta Dietetika

2 Gaztelaniaz ematen da eta baita gaztelania-ingelesa elebitan

1 Lizentziatura bikoitza

Page 20: Uni eusk 2005 - dpto.educacion.navarra.esdpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/universidad05eusk.pdf · TEKNOLOGIKOA SARBIDEAK - Matematika II - Fisika - Gizarte Zientziei aplikatutako

20

Unibertsitate honetan ikasteko, Unibertsitatean sar-tzeko proba edo 25 urtez gorako proba gainditurik izanbehar dira. Hasteko, ikaspostuak ez daude mugatuta.Nolanahi ere, izena aurretik eman behar duzu ekaina-ren 20tik uztailaren 31 arte. Matrikula gero eginenduzu, irailaren 15etik urriaren 15 bitartean.

UNEDen ikasketen zerrenda:

• Sarbide ikastaroa (25 urtez gorakoentzat)• Zuzenbidea• Geografia eta Historia• Filologia Hispanikoa• Ingeles Filologia • Zientzia Fisikoak• Matematika• Zientzia Kimikoak• Industri Ingeniaritza• Zientzia Politikoak• Soziologia• Psikologia• Filosofia• Sistemen Informatikako Ingeniaritza Teknikoa• Kudeaketako Informatikako Ingeniaritza Teknikoa• Ingeniaritza Informatikoa• Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza• Ekonomia• Psikopedagogia• Gizarte Hezkuntza• Pedagogia• Antropologia Sozial eta Kulturala• Turismoa• Gizarte lana• Ingurumenaren zientziak• Industri ingeniaritza teknikoa

(mekanika eta elektronika industriala)

UNED (Urrutiko HezkuntzarakoUnibertsitate Nazionala)

Page 21: Uni eusk 2005 - dpto.educacion.navarra.esdpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/universidad05eusk.pdf · TEKNOLOGIKOA SARBIDEAK - Matematika II - Fisika - Gizarte Zientziei aplikatutako

21

UNEDI ATXIKITAKO NAFARROAKO ZENTROAK

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionalari atxi-kitako bi zentro daude Nafarroan: Iruñekoa eta Tute-rakoa. Zentro horietan egiten dira ikasketa

bakoitzerako matrikula eta azter-ketak. Zentro atxiki horietanarestion aipatu ikasketa gehie-netarako laguntza ematen zaieikasleei, bai ber taratutakotutoretzekin, bai tutoretzatelematikoekin.

Argibide gehiagorako, jo zuze-nean ondoko hauetara:

UNED - IRUÑASadarreko errep., z/g. 31006 IruñaTel.: 948 243 250Fax: 948 231 068

E-mail: [email protected]

UNED - TUTERAMagallón, 8. 31500 TuteraTel.: 948 821 535Fax: 948 402 275E-mail: [email protected]

Page 22: Uni eusk 2005 - dpto.educacion.navarra.esdpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/universidad05eusk.pdf · TEKNOLOGIKOA SARBIDEAK - Matematika II - Fisika - Gizarte Zientziei aplikatutako

22

Zentro bakoitzak –kontuan izan behar dira kokapena,tamaina eta instalazioak– hainbat zerbitzu eskain di-tzake, hala nola, jantokia, liburutegia, egoitzak, egoit-za nagusiak, kirola eta aisiarako jarduerak eta abar.Zerbitzu horien gaineko argibideak emanen dizkizuteUnibertsitate bakoitzean, Ikasleari Argibideak emate-ko Zerbitzuan, Ostatu Zerbitzuan eta abarretan.

Bekei dagokienez, deialdi orokorraren barnean sar-tzen dira unibertsitateko laguntzak. Horretarako, hain-bat beharkizun orokor, akademiko eta ekonomiko betebehar dira.

Laguntzak askotarikoak dira:

• ikasketak eta matrikula• garraioa (Nafarroako Gobernuak badu berak antola-

tutako unibertsitate garraioa)• jantokia• egoitza• aparteko laguntza

Era berean, Nafarroatik kanpo unibertsitateko ikaske-tak egiteko diru laguntzak eskatzen ahal dituzu; baina,horretarako baldintza batzuk bete behar dituzu.

SALBUESPENAK

Zenbaitetan ez da matrikula tasarik ordaindubehar, adibidez, familia nagusia denean,bekaduna denean eta abarretan. Ez dutelehen kurtsoko ikasketa tasarik ordain-du beharko Batxilergoan “OhorezkoMatrikula” ateratzen duten ikasleek.

Zerbitzuak eta bekak

Page 23: Uni eusk 2005 - dpto.educacion.navarra.esdpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/universidad05eusk.pdf · TEKNOLOGIKOA SARBIDEAK - Matematika II - Fisika - Gizarte Zientziei aplikatutako

23

ERASMUS PROGRAMA

Ikasleei ematen zaizkien laguntza bereziak dira: ikas-leak atzerriko unibertsitateetara joateko EuropakoBatasunak egin dituen programak. Programa horietanbi ekintza mota egiten dira:

• Unibertsitateak diruz laguntzen dira beren jarduerenmunta europarra handitzeko: ikasleen mugikortasu-na, programa trinkoak, prestatze bisitaldiak, kredi-tuak lekualdatzeko europar sistema, ikasketa planakbatera prestatzea, sare telematikoen proiektuak.

• Ikasleak batetik bestera mugitzeko bekak.

Gai horien gaineko informazio zabala duzu, zein uni-bertsitatetan sartu nahi duzun, hango idazkaritzan.Halaber, Nafarroako Gobernuak laguntza osagarriakematen ditu.

SENEKA PROGRAMA

Diru laguntzak dira, eta karrerako azken bi kurt-soetako ikasleei aukera ematen die espainiar

unibertsitateetan batetik bestera mugitzeko.

Page 24: Uni eusk 2005 - dpto.educacion.navarra.esdpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/universidad05eusk.pdf · TEKNOLOGIKOA SARBIDEAK - Matematika II - Fisika - Gizarte Zientziei aplikatutako

24

ARAUTU GABEKO IKASKETAK

Unibertsitateko ikasketez eta Araubide Bereziko Ikasketez gain, baduzu besteprestakuntza mota bat: “arautu gabeko ikasketak”. Ikasketa espezializatueneskaintza zabala da. Horietan sartzeko baldintzak askotarikoak dira eta ikasketahoriek gaindituz gero, zentroek beren tituluak ematen dituzte, baina balio akade-miko ofizialik gabeko tituluak dira ez baitaude homologatuta.

Homologatu gabeko tituluak ematen dituen zentro bat baino gehiago dago Nafa-rroan:

•MERKATARITZAKO KUDEAKETAKO ETA MARKETINEKO GOI ESKOLA (ESIC-NAFA-RROAKO MARKETIN ELKARTEA)

Merkataritzako Kudeaketako eta Marketineko Diplomatura ikas dezakezu. Horigaindituz gero, zuzenean sar zaitezke beste zentro batzuetako ikasketa batzuetan,hala nola, Merkataritzako Kudeaketako eta Marketineko Lizentziaturan, ESIC-Madri-len edo ESIC-Valentzian, eta Florida Atlantic University-ko 4. kurtsoan. Diplomaturahori hiru urtekoa da.

Halaber, Florida Atlantic University-ri atxikiriko “Bachelor in Business Administra-tion” titulua ematen du. Ameriketako Estatu Batuetan ofiziala da, baina hezkuntzasistema espainiarrean ez dago onarturik.

•NAFARROAKO INFORMATIKA INSTITUTUA (INAI).

Bertan Kudeaketako eta Sistemetako Informatika egin dezakezu. Titulu hori ofi-ziala da Erresuma Batuan eta hango unibertsitateko beste goi ziklo batzuetansartzeko balio du.

•FORO EUROPEO NEGOZIO ESKOLA

Bertan ondoko ikasketak egin daitezke:MARKETING ETA FINANTZA BACHELOR-a (hiru urte). Ikasketekin jarrai daitekeEEBBko eta Britainia Handiko unibertsitateetan.ENPRESAKO INFORMATIKA (hiru urte). CISCO SYSTEMS ETA MICROSOFTerako CCNAegiaztagiria barne. Ikasketa horiek eginda Eskoziako Unibertsitateko InformatikaDiplomatura egin daiteke.

•IRUDI ETA SOINU ESKOLA

Bertan irudi eta soinuaren arloko prestakuntza teoriko nahiz praktikoa eskaintzen da.

BESTE IKASKETA BATZUK

Page 25: Uni eusk 2005 - dpto.educacion.navarra.esdpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/universidad05eusk.pdf · TEKNOLOGIKOA SARBIDEAK - Matematika II - Fisika - Gizarte Zientziei aplikatutako

25

Hiru urtekoa da.Gida honetan agertzen diren ikasketen gainean argibi-de gehiago izan nahi baduzu, ondokoa egin dezakezu:ikasketa bakoitzari buruz dagoen bibliografia zabalakontsultatu edo harremanetan jarri zure IkastetxekoOrientabide Departamentuarekin, unibertsitateetakoInformazio Zerbitzuekin edo Nafarroako GobernukoHezkuntza eta Kultura Departamentuarekin.

Argibide gehiago

iHezkuntza DepartamentuaGuraso eta Ikasleentzako Argibide eta Aholku BulegoaTel: 848 426 617www.pnte.cfnavarra.ese-mail: [email protected]: [email protected]

Page 26: Uni eusk 2005 - dpto.educacion.navarra.esdpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/universidad05eusk.pdf · TEKNOLOGIKOA SARBIDEAK - Matematika II - Fisika - Gizarte Zientziei aplikatutako

26

Argitaratzailea: Nafarroako Gobernua, Hezkuntza Departamentua

Diseinua: RBK Diseinu eta Komunikazioa

Argazkiak: Larrión y Pimoulier, Photodisc

Inprimatzailea: Ona, I. Grafica

L.G.: Na- 1.074/2002