U.d. sant jordi

of 35 /35
Habilitats Lingüístiques per a l'E.P.: Ensenyament-Aprenentatge de la LL.C. Professor: Joan Carles Simó Artero - Alumna: Conxita Julià Simon.

Embed Size (px)

Transcript of U.d. sant jordi

 • Habilitats Lingstiques per a l'E.P.: Ensenyament-Aprenentatge de la LL.C.Professor: Joan Carles Sim Artero - Alumna: Conxita Juli Simon.

 • NDEX1. Justificaci2. Context del centre i caracterstiques del grup classe.3. Objectius didctics.4. Contribuci daquesta U.D. a ladquisici de les Competncies bsiques.5. Continguts.6. Temporitzaci7. Metodologia i estratgies didctiques8. Lorganitzaci social de l'aula9.Seqncies didctiques - Activitats10. Materials o recursos a utilitzar, 11. Atenci a la diversitat.12.Criteris d'avaluaci i activitats davaluaci final.13.Bibliografia Ara ve Sant Jordi!

 • Justificaci:1. Forma part dun projecte ms ampli.2. A mi em servir per al futur. Ara ve Sant Jordi!1. Context del centre i caracteristiques del grup classe.

 • Centre concertat ubicat al barri de Son Gotleu.Grup nombrs de primer de Primria format per 29 alumnes, 16 nens i 13 nenes. Tots tenen el castell com a primera llengua, poc domini del catal.Lectoescriptura en catal. En general, nivell soci-econmic baix. Ara ve Sant Jordi!1. Context del centre i caracteristiques del grup classe.

 • Punt de vista evolutiu i cognitiu : diversitat a laula, grup molt dispers i els costa fer silenci, ser autnoms, escoltar, algunes conductes disruptives, i 4 alumnes amb diagnstic a principi de curs. 3 alumnes de nee (2 TGD i 1 retrs maduratiu)1 alumne TDAH + ( 1 ms en procs de diagnstic)Grup nombrs amb molts nivells en quant a laprenentatge lecto-escriptor que dificulta lautonomia a lhora de treballar.Ara ve Sant Jordi! Necessitats educatives especials

 • Conixer i utilitzar de manera apropiada la llengua catalana, oralment i per escrit. Valorar les possibilitats comunicatives del catal com a llengua prpia de les Illes Balears i com a part fonamental del seu patrimoni cultural. Desenvolupar habitilitats comunicatives com a instrument essencial per a laprenentatge de la resta de les rees. Comunicar-se a travs dels mitjans dexpressi verbal, corporal, visual, plstica, musical i matemtica; desenvolupar la sensibilitat esttica, la creativitat i la capacitat per gaudir de les obres i les manifestacions artstiques.Ara ve Sant Jordi! 2. Objectius generals

 • Utilitzar la llengua per relacionar-se i expressar-se de manera adequada en lactivitat social i cultural, adoptant una actitud respectuosa i de cooperaci, per prendre conscincia dels propis sentiments i idees i per controlar la prpia conducta. Llegir amb fludesa i entonaci adequades, comprendre distints tipus de texts adaptats a ledat, i utilitzar la lectura com a mitj per ampliar el vocabulari i fixar lortografia correcta.Utilitzar la lectura com a font de plaer i denriquiment personal, i aproximar-se a obres rellevants de la tradici literria per desenvolupar hbits de lectura.Ara ve Sant Jordi! 2.1 Objectius darea

 • Fomentar la tots els aspectes lingstics bsics: fonologa (fonemes que encara no tenen adquirits del tot), sintaxis, gramtica, semntica i aspectes metalingstics (pragmtica), (llegir, escriure, parlar, escoltar).Lectura: velocitat, ritme i entonaci. Fomentar la comprensi lectora.Ampliar vocabulari.Fomentar la cohesi de grup. Potenciar la participaci i lautonomia.Ara ve Sant Jordi! 2. 1. Objectius que la tutora va apuntar a lacta davaluaci del primer trimestre.

 • Altres competncies n aquest power laCompetncia en comunicaci lingstica i les seves dimensions.Saber descobrir i gaudir a travs de la lectura entorns culturals i de fantasia.Establir vincles constructius amb els altres a travs de la conversa.Gaudir escoltant i expressant-se de forma oral i escrita. Organitzar i autoregular el propi pensament, les emocions i la conducta.Estructurar i organitzar el propi coneixement en les produccions orals i escrites.

  Ara ve Sant Jordi! 3. Contribuci daquesta U.D. a ladquisisi de les Competncies bsiques.

 • Comunicatives:Discursives: Expressar oralment missatges, pensaments, vivncies, emocions i opinions de manera senzilla i a travs de diferents textos, amb seguretat i confiana.Funcionals: Comprendre, interpretar i representar la realitat a partir de textos orals i escrits.Lingstiques: Utilitzar un vocabulari adequat per expressar-se oralment i per escrit amb claredat i precisi en situacions concretes.Socio-lingstiques: Respectar les regles prpies de lintercanvi comunicatiu en diferents situacions.

  Ara ve Sant Jordi! 3. Contribuci daquesta U.D. a ladquisisi de les Competncies bsiques.

 • Bloc 1. Escoltar, parlar i conversars delements lingstics i no lingstics (gest, entonaci, intensitat, postura, simbologia) a les produccions orals per tal dafavorir la comprensi i potenciar lexpressivitat. Escolta, memoritzaci i recitat de textos curts i de jocs lingstics senzills o de tradici oral.Producci de textos orals per expressar idees, sentiments, emocions, desitjos, opinions i vivncies i per planificar accions.

  Ara ve Sant Jordi!. 4. Continguts

 • Bloc 2. Llegir i escriures d'estratgies senzilles per a la comprensi de textos escrits: ttol, anticipaci del contingut a partir dels elements grfics, formulaci i comprovaci d'hiptesis, deducci dinformaci, relectura, etc. Participaci en jocs lingstics per millorar la lectura comprensiva: embarbussaments, endevinalles, acudits, tirallongues, sopes de lletres, jeroglfics, etc. Lectura personal, guiada i expressiva, de textos narratius de literatura infantil i daltres adequats a ledat i als interessos.s destratgies bsiques del procs de producci de textos: planificaci (observaci de models, identificaci de la funci, del destinatari, del tipus de text, estructura, etc.), redacci desborranys i revisi del text per millorar-lo (reescriptura).

  Ara ve Sant Jordi!. 4. Continguts

 • Bloc 3. Educaci literria

  Escolta de textos de la literatura de tradici oral i escrita per aprendre, divertir-se i com a inici de lhbit de lectura.

  Producci de textos d'intenci literria: recreaci i reescriptura de textos narratius i de caire potic (narracions, poemes, endevinalles, refranys, etc.), a partir de models que permetin l'exploraci de les possibilitats expressives de la llengua per afavorir la creativitat.

  Dramatitzaci de situacions i de textos teatrals adequats a l'edat.Ara ve Sant Jordi!. 4. Continguts

 • Bloc 4. Coneixement de la llengua

  Anlisi de la importncia del context al text escrit i observaci de les diferncies entre llengua oral i escrita.

  Manipulaci de frases i denunciats per observar com s'expressen les accions i la temporalitat daquestes, distingint els temps verbals: present, passat i futur.

  Inici a la reflexi sobre la llengua en activitats didentificaci en la producci i en la interpretaci i s dels termes segents:denominaci dels textos treballatsgnere: mascul i femennombre: singular i pluralAra ve Sant Jordi!. 4. Continguts

 • Des de desprs de Pasqua a Sant Jordi.Del 8 al 26 dabril de 20133 setmanes i dins dun Projecte Interdisciplinari.

  Ara ve Sant Jordi! 5. Temporitzaci

 • Parteix del nivell de desenvolupament de lalumnat i dels seus aprenentatges previs i assegura la construcci daprenentatges significatius a travs de la mobilitzaci dels seus coneixements previs i de la memoritzaci comprensiva.Possibilita que els alumnes realitzin aprenentatges significatius per si sols.Proporciona situacions daprenentatge que tenen sentit per als alumnes, a fi que resultin motivadores i significatives. La metodologia s activa que i suposa : Atendre la Integraci activa dels alumnes en la dinmica general de laula i en ladquisici i configuraci dels aprenentatges.La participaci del procs densenyament/aprenentatge.Ara ve Sant Jordi! 6.Metodologia

 • La Motivaci que s fonamental i a partir dels interessos, demandes, necessitats i expectatives dels alumnes. I el mestre com a arbitre de dinmiques que fomentin el treball en grup.Autonomia en laprenentatge s la conseqncia dels punts anteriors.La utilitzaci dun llenguatge senzill, clar i estructurat en la presentaci dels nous continguts.La gradaci de les activitats, amb la presncia, en darrer lloc, les que requereixen un major grau dhabilitat i autonomia.Lmfasi en els procediments i tcniques daprenentatge, que inclouen una reflexi sobre els continguts objecte destudi i una revisi final.Una rigorosa selecci dels continguts.

  Ara ve Sant Jordi! 6.Metodologia

 • La diversitat dagrupaments al llarg del procs e/a compleixen lobjectiu de proporcionar una explotaci millor de les activitats escolars.Responen a les possibilitats i recursos, materials i humans a ms de ser prou flexibles per realitzar adequacions puntuals en les activitats.Respecten els ritmes daprenentatge, els interessos i les motivacions dels nens i nenes.Incrementen les possibilitats dinteracci grupalPer tant: Gran grup, grupets heterogenis, i alguna activitat individual.

  Ara ve Sant Jordi! 7. Lorganitzaci social de l'aula

 • Primera sessi: Anlisi dels Coneixements previsPart1. Presentaci noms de les imatges del conte de Sant Jordi, fer-ne una teoria oral. Part 2. Video: Les tres bessones, Sant Jordi i el Drac:http://youtu.be/_dEHiOlzqng3. Aprenem la Can de Sant Jordi:http://youtu.be/HX10rU6l5EI

  Grup classe.

  Ara ve Sant Jordi! 8 Seqncies didctiques- Activitats

 • Segona sessi i tercera seguides: Ve al centre el grup Es bruix teatre (titelles):Part 1: http://youtu.be/WtbMzwCr3g8Part 2: 1. Comparem oralment el qu vrem veure en el vdeo, amb les imatges del conte inicial i lobra de teatre.2. Repartim diferents formats del conte.3. Analizem la llegenda?. 3.1. Llegim el conte en silenci i en veu alta.3.4. Fem una fitxa: personatges, vocabulri, mots encreuats

  Ara ve Sant Jordi! 8. Seqncies didctiques- Activitats

 • Quarta: 1. Acabem la fitxa.2. Activitat de reps: recopilaci reflexi: Recordem el qu hem fet?, La can, la narraci.3. Llavors: I.si preparem un llibre?.Pluja didees de com fer-hoEns hi posem. Escriure comprovar i refer.

  Ara ve Sant Jordi! 8 Seqncies didctiques- Activitats

 • Cinquena i sisena:Part 1. Fem el nostre llibre de Sant Jordi: Part 2. Gramtica: Singular i plural: - drac o dracs?...

  Ara ve Sant Jordi! 8 Seqncies didctiques- Activitats

 • Fem el nostre llibre de Sant Jordi:Ara ve Sant Jordi! 8. Seqncies didctiques- Activitats

 • Setena: Grups de 6. Fem teatre.Qui vol fer de Sant Jordi?...I de princesa?... I de narrador?. Preparen i representem la llegenda dins de laula. 3 cops.Vuitena: Grups de 6 Juguem amb la llengua!Sant Jordi tamb rima?. Fem endevinalles i rodolins.Que s?L Alexia es passeja fent papiroflexia

  Ara ve Sant Jordi! 8 Seqncies didctiques- Activitats

 • Novena: Grups de 2.

  Aula dinformtica amb les activitats preparades.

  Jocs interactius de Sant Jordi a Internet.http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3611Recull dactivitats clic sobre Sant Jordi:http://www.xtec.cat/crpgarrotxa/4novetats/noti01.htm

  Ara ve Sant Jordi! 8 Seqncies didctiques- Activitats

 • Desena:Part 1: Una auca, qu s?- Fem una auca?.Part 2: Mascul i femen-nen/nena.Quins altres en sabem?Perqu passa?Fer una fitxa.

  Ara ve Sant Jordi! 8 Seqncies didctiques- Activitats

 • Onzena:Qu vol dir?.Treballem dites que ja estan fetes,En sabem fer de noves?

  En grups de 3 sels donaUna frase i han de explicar que vol dir a la restaAra ve Sant Jordi! 8 Seqncies didctiques- Activitats

  A la rosa, l'amor s'hi posa; al clavell, fa com aquell Al roser, l'amor hi ve Color de rosa, l'amor s'hi posa Color de rosa, qui no t amor en posa D'una rosa surten espines Estar ms fresc que una rosa La nena rossa t una rosa roja Per sant Jordi, roses Sant Jordi, llibre i roses Ser un cam de rosesTenir cara de rosa Tenir una rosa a cada galta Veure-ho de color de rosa

 • Final de projecte

  Els pares poden venir veure el nostre llibreFireta del llibre solidri (centre)

  2. Compartim el llibre amb els altres.3. Llegim a classe un poema de Sant JordiVideo: Les roses de palau: http://youtu.be/yQz-upGbdN44. Ens bescanviem les roses amb un poema.CANTEMAra ve Sant Jordi! DIA DE SANT JORDI

 • Contnua i global, laprenentatge com a procs, tenim en compte el progrs de lalumne en el conjunt de les rees.

  Avaluaci inicial: el punt de partida informaci sobre els coneixements previs i caracterstiques personals, Permet una atenci a les diferncies i una metodologia adequada.Avaluaci formativa: levoluci al llarg del procs, dona una visi de les dificultats i progressos de cada cas.Avaluaci sumativa: Estableix els resultats a lacabament del projecte daprenentatge i la consecuci dels objectius.Ara ve Sant Jordi! 10. Lavaluaci

 • Individualitzada: centrada en levoluci de cada alumne i en la seva situaci inicial i particularitats.Integradora: considera lexistncia de diferents grups i situacions i la flexibilitat en laplicaci dels criteris davaluaci.Qualitativa: saprecien tots els aspectes que incideixen en cada situaci particular i savaluen de forma equilibrada els diversos nivells de desenvolupament de lalumne.Orientadora: aporta a lalumne la informaci precisa per millorar el seu aprenentatge i adquirir estratgies apropiades

 • Participar en situacions de comunicaci, dirigides o espontnies, respectant les normes de lintercanvi comunicatiu: guardar el torn de paraula, escoltar, mirar l'interlocutor i mantenir el tema.

  Expressar-se oralment, amb pronunciaci correcta i utilitzant un vocabulari adequat, a travs de textos que presentin fets, vivncies, idees, sentiments i opinions de manera organitzada.

  Participar en situacions comunicatives formals i no formals evitant els estereotips lingstics i mostrant una actitud positiva davant les diferncies i davant la diversitat lingstica de lentorn.

  Ara ve Sant Jordi! Criteris

 • AVALUACI FINALQu hem aprs?Activitat oral i en grup on cadasc opina i reflexiona sobre el projecte que hem acabat.A mi el que ms mha agradatJo he gaudit fentJo pens queJo canviaria

  Ara ve Sant Jordi! 8 Seqncies didctiques- Activitats

 • I. PLANIFICACI ( DEL 1 AL 10 )He realitzat la programaci de les meves activitats tenint en compte el Curriculum i la programaci?He plantejat els objectius didpctics de forma que eexpresin clarament les competncies queels meus alumnes has daconseguir?Selecciono y faig una seqncia dels continguts amb una distribuci i una progressi adecuada al grup?Les estratgies son les adecuades en funci dels objectius, dels diferents tipues de continguts i de les caracterstiques dels alumnes?Planifico les classes de forma flexible i amb recursos adecuats i ajustats?Estableixo criteris davaluaci i autoevaluaci correctes?Propostes de millora:

 • APARTAT EN CONSTRUCCI.CADASC EL POT PERSONALITZAR A LA SEVA MANERA

  II. REALITZACI.

  III. AVALUACI

 • 1. Saussure, Ferdinand de (1972). Curso de lingstica general. Alianza Editorial. pp. 37-40. http://www.edu365.cat/stjordi/Curriculum de les Illes BalearsDimensions de les competncies bsiques:http://cbib.caib.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=generic&tag=Dimensions&task=tag&Itemid=194Recursos de lassignatura.Conte de Sant Jordi: https://picasaweb.google.com/110258442099006389783Autoavaluaci:http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CD8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.iesdionisioaguado.org%2Fjoomla%2Fdireccion%2Fprocesos_evaluacion%2Fevaluacion_practica_docente.

  Ara ve Sant Jordi! 11. Bibliografia:

  **