U.D. 3: ELECTRÒNICA ANALÒGICA€¦ · Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA...

of 21 /21
Tecnologia 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 1 - ©© Aula Z Conxita Sabartrés U.D. 3: ELECTRÒNICA ANALÒGICA QUADERN DE CLASSE 2017-2018 NOM I COGNOMS: _________________________________________________________ CURS I GRUP: _______________ DATA DINICI: ______________________________ DATA DACABAMENT: ___________________ DATA DENTREGA: __________________

Embed Size (px)

Transcript of U.D. 3: ELECTRÒNICA ANALÒGICA€¦ · Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA...

Page 1: U.D. 3: ELECTRÒNICA ANALÒGICA€¦ · Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 2 - ©© Aula Z – Conxita Sabartrés 1. Destaa les prin ipals diferèn ies

Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 1 -

©© Aula Z – Conxita Sabartrés

U . D . 3 :

E L E C T R Ò N I C A A N A L Ò G I C A

Q U A D E R N D E C L A S S E

2 0 1 7 - 2 0 1 8

NOM I COGNOMS: _________________________________________________________

CURS I GRUP: _______________ DATA D’INICI: ______________________________

DATA D’ACABAMENT: ___________________ DATA D’ENTREGA: __________________

Page 2: U.D. 3: ELECTRÒNICA ANALÒGICA€¦ · Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 2 - ©© Aula Z – Conxita Sabartrés 1. Destaa les prin ipals diferèn ies

Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 2 -

©© Aula Z – Conxita Sabartrés

1. Destaca les principals diferències entre l’electrotècnia i l’electrònica.

2. Fes una llista de cinc aparells d’us quotidià que utilitzin l’electrònica per funcionar

3. Quines etapes pots distingir històricament en el desenvolupament d’electrònica?

4. Quins són els materials semiconductors més utilitzats en la construcció de components electrònics?

5. Quins avantatges tenen els components semiconductors (díodes, transistors,....) respecte de les vàlvules de buit?

Page 3: U.D. 3: ELECTRÒNICA ANALÒGICA€¦ · Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 2 - ©© Aula Z – Conxita Sabartrés 1. Destaa les prin ipals diferèn ies

Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 3 -

©© Aula Z – Conxita Sabartrés

6. Dibuixa una senyal altern sinusoïdal de 10 V de valor màxim i 1 hertz de freqüència i assenyala els paràmetres següents: cicle, període, valor màxim, valor eficaç de tensió.

7. Quin és el valor màxim d’un corrent altern de 230V de valor eficaç?

8. Diferències entre components passius i actius.

9. Quina és la funció bàsica d’un resistor?

10. Dibuixa un circuit amb resistor que actuï de limitador d’intensitat i un altre com a divisor de tensió.

Page 4: U.D. 3: ELECTRÒNICA ANALÒGICA€¦ · Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 2 - ©© Aula Z – Conxita Sabartrés 1. Destaa les prin ipals diferèn ies

Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 4 -

©© Aula Z – Conxita Sabartrés

11. Dibuixa l’esquema d’un regulador de llum amb un potenciòmetre.

12. Què és un resistor no lineal? De quins tipus n’hi ha? Dibuixa el símbol d’algun d’ells.

13. Què és un condensador? De què depèn la seva capacitat? Quines són les seves aplicacions?

14. Indica el valor de les següents resistències:

15. Transforma els següent valors de resistència a Ω:

1KΩ

20 K Ω

3,5 K Ω

Page 5: U.D. 3: ELECTRÒNICA ANALÒGICA€¦ · Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 2 - ©© Aula Z – Conxita Sabartrés 1. Destaa les prin ipals diferèn ies

Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 5 -

©© Aula Z – Conxita Sabartrés

16. Transforma els següents valors de resistència a K Ω:

1.500 Ω

25.000 Ω

800 Ω

10.000 Ω

17. Què és una bobina? Per a què serveix?

18. Explica que és un relé i quines són les seves aplicacions.

19. Dibuixa un relé i quines són les seves aplicacions.

20. Què és un díode? Dibuixa el seu símbol i esmenta dos materials semiconductors utilitzats en la seva construcció. Què és el màxim corrent directe Imàx? I la màxima tensió inversa VAkr?

Page 6: U.D. 3: ELECTRÒNICA ANALÒGICA€¦ · Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 2 - ©© Aula Z – Conxita Sabartrés 1. Destaa les prin ipals diferèn ies

Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 6 -

©© Aula Z – Conxita Sabartrés

21. Completa:

Quan el díode té polarització directa, es comporta com un interruptor...................

El díode no permet el pas de corrent quan té polarització........................i, per tant, es troba en estat de ...........................

22. Esmenta un parell d’aplicacions del díodes.

23. Dibuixa els esquemes de dos circuits: l’un de polarització directa i l’altre de polarització inversa d’un díode

24. Què és un LED? Quins avantatges té respecte les bombetes? Com s’identifiquen els terminals dels LED?

Page 7: U.D. 3: ELECTRÒNICA ANALÒGICA€¦ · Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 2 - ©© Aula Z – Conxita Sabartrés 1. Destaa les prin ipals diferèn ies

Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 7 -

©© Aula Z – Conxita Sabartrés

25. Què és un transistor? Dibuixa el símbol d’un transistor NPN i indica el nom dels seus terminals. Detalla algunes aplicacions dels transistors.

26. Què és el guany de corrent d’un transistor? Què ens indica?

Page 8: U.D. 3: ELECTRÒNICA ANALÒGICA€¦ · Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 2 - ©© Aula Z – Conxita Sabartrés 1. Destaa les prin ipals diferèn ies

Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 8 -

©© Aula Z – Conxita Sabartrés

27. Calcula la intensitat en cadascun dels circuits saben que la tensió en cada díode és de 2 V . Quin serà el valor màxim de la resistència per a que els díodes funciones correctament quan la potència mínima necessària és de 0,01 W?

Page 9: U.D. 3: ELECTRÒNICA ANALÒGICA€¦ · Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 2 - ©© Aula Z – Conxita Sabartrés 1. Destaa les prin ipals diferèn ies

Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 9 -

©© Aula Z – Conxita Sabartrés

28. Calcula intensitat que circula per la bombeta i la potència que dissipa quan la ddp en els terminals del díode és de 0,7 V.

Page 10: U.D. 3: ELECTRÒNICA ANALÒGICA€¦ · Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 2 - ©© Aula Z – Conxita Sabartrés 1. Destaa les prin ipals diferèn ies

Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 10 -

©© Aula Z – Conxita Sabartrés

29. Calcula la capacitat equivalent

Page 11: U.D. 3: ELECTRÒNICA ANALÒGICA€¦ · Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 2 - ©© Aula Z – Conxita Sabartrés 1. Destaa les prin ipals diferèn ies

Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 11 -

©© Aula Z – Conxita Sabartrés

30. Quant de temps trigarà en carregar-se un condensador de 10 uF en sèrie amb una resistència de 400kΩ? Quina serà la càrrega del condensador C si la tensió d’alimentació és de 20 V.?

Page 12: U.D. 3: ELECTRÒNICA ANALÒGICA€¦ · Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 2 - ©© Aula Z – Conxita Sabartrés 1. Destaa les prin ipals diferèn ies

Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 12 -

©© Aula Z – Conxita Sabartrés

31. Calcula la tensió de sortida quan una PT 100 detecta 50ºC, sabent que el coeficient de temperatura “α” de la resistència és de 0,004 1/ºC.

Page 13: U.D. 3: ELECTRÒNICA ANALÒGICA€¦ · Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 2 - ©© Aula Z – Conxita Sabartrés 1. Destaa les prin ipals diferèn ies

Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 13 -

©© Aula Z – Conxita Sabartrés

32. Calcula les intensitats del transistor del circuit així com la tensió entre el col·lector i l’emissor sabent que β=100; VBE=0,7 V

Page 14: U.D. 3: ELECTRÒNICA ANALÒGICA€¦ · Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 2 - ©© Aula Z – Conxita Sabartrés 1. Destaa les prin ipals diferèn ies

Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 14 -

©© Aula Z – Conxita Sabartrés

33. Calcula el valor de la resistència del col·lector RC, quan el transistor treballa en activa sabent, que β=100; VBE=0,7 V, VCE=4V.

Page 15: U.D. 3: ELECTRÒNICA ANALÒGICA€¦ · Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 2 - ©© Aula Z – Conxita Sabartrés 1. Destaa les prin ipals diferèn ies

Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 15 -

©© Aula Z – Conxita Sabartrés

34. Esbrina en quin règim de treball es troba el transistor, sabent que: VCE(sat)= 0,2 V; VBE=0,7V ; VD= 2 V, β=100.

Page 16: U.D. 3: ELECTRÒNICA ANALÒGICA€¦ · Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 2 - ©© Aula Z – Conxita Sabartrés 1. Destaa les prin ipals diferèn ies

Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 16 -

©© Aula Z – Conxita Sabartrés

35. Dibuixa el símbol dels següents components electrònics i explica la seva funció:

COMPONENT SÍMBOL FUNCIÓ

Resistència fixa

Díode rectificador

Termistor (NTC o PTC)

Condensador

Potenciòmetre

LDR

36. Què és un díode? Quins són les seves parts?

37. Per a què s'utilitza el díode Zener.

38. Quins tipus de transistors coneixes? Dibuixa el seu símbol corresponent.

39. Què és necessari perquè un transistor es comporti com un interruptor tancat?

Page 17: U.D. 3: ELECTRÒNICA ANALÒGICA€¦ · Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 2 - ©© Aula Z – Conxita Sabartrés 1. Destaa les prin ipals diferèn ies

Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 17 -

©© Aula Z – Conxita Sabartrés

40. Relaciona cada resistència variable amb l'element que fa variar la resistència i el seu efecte.

1 Potenciòmetre Llum

2 LDR Temperatura

3 PTC Element lliscant

41. Calcula la resistència que s'haurà de posar en sèrie amb un LED si rep un corrent de 0,05 A i està alimentat amb una pila de 4,5 V. Dibuixa el circuit.

42. Un circuit està format per una resistència de 250 K en sèrie amb un condensador d'1,25 x 10-3

F. Calcular el

temps que triga a carregar-se.

Page 18: U.D. 3: ELECTRÒNICA ANALÒGICA€¦ · Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 2 - ©© Aula Z – Conxita Sabartrés 1. Destaa les prin ipals diferèn ies

Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 18 -

©© Aula Z – Conxita Sabartrés

43. En un circuit amb transistors, el mesurament en el col·lector és de 2 A. Si el corrent de la base és de 0,01 mA.. Quin serà el seu guany?

44. Reflexiona sobre el següent circuit On lluiran els llums més i perquè?

Page 19: U.D. 3: ELECTRÒNICA ANALÒGICA€¦ · Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 2 - ©© Aula Z – Conxita Sabartrés 1. Destaa les prin ipals diferèn ies

Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 19 -

©© Aula Z – Conxita Sabartrés

45. En el següent esquema podem variar la resistència del potenciòmetre, completa la taula.

46. L'esquema de la figura mostra un circuit que avisa que l'aigua ha aconseguit un nivell determinat en un dipòsit:

- Identifica els components electrònics del mateix.

- Raona el seu funcionament.

Page 20: U.D. 3: ELECTRÒNICA ANALÒGICA€¦ · Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 2 - ©© Aula Z – Conxita Sabartrés 1. Destaa les prin ipals diferèn ies

Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 20 -

©© Aula Z – Conxita Sabartrés

47. Realitza un circuit perquè si no hi ha llum un llum s'encén i si hi ha llum el llum s'apaga. Utilitzar, la pila, la LDR, una resistència fixa, un transistor i el llum.

48. Realitza un circuit perquè quan sigui de dia ens desperti un timbre, mitjançant un interruptor el despertador estarà apagat o encès. Utilitzar, la pila, una LDR, un transistor, un brunzidor o timbre i interruptor.

Page 21: U.D. 3: ELECTRÒNICA ANALÒGICA€¦ · Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 2 - ©© Aula Z – Conxita Sabartrés 1. Destaa les prin ipals diferèn ies

Tecnologia – 4t ESO 2017-2018 UD 3. ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 21 -

©© Aula Z – Conxita Sabartrés

49. En el següent esquema s'utilitza un transistor perquè un motor s'engegui. Perquè funcioni el transistor es poden connectar diferents components que s'han dibuixat en la columna de l'esquerra.

Nomena els mateixos i indica en la columna de la dreta, si es connecta el component de l'esquerra a la base del transistor de què dependrà que funcioni el motor.

50. Comenta els avantatges més importants dels circuits integrats respecte dels circuits fets amb components electrònics individuals.

51. Què son els PIC? I els microcontroladors PICAXE?