U 2 7 Eoe 0910

Click here to load reader

download U 2 7 Eoe 0910

of 28

 • date post

  25-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  2.073
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of U 2 7 Eoe 0910

 • 1. UNITAT DIDCTICA 7 La inversi en lempresa

2. OBJECTIUS

 • - Utilitzar els mitjans i les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a eina quotidianadobtenci, tractament, selecci i anlisi de la informaci empresarial, verificar-ne la fiabilitat iaplicar-la a la presa de decisions empresarials.
 • - Aplicar mtodes que permetin determinar la rendibilitat dun projecte dinversi per tal dedecidir sobre la convenincia de dur-lo a terme.
 • - Conixer qu s la inversi, identificar les tipologies dinversi que existeixen i entendre larelaci que hi ha entreinversiifinanament .

3. Competncies

 • COMPETNCIES ESPECFIQUES
 • Competncia de gesti i organitzaci
 • Adquirir i desenvolupar capacitats de planificaci, organitzaci, coordinaci i control que permetin prendre decisions empresarials adients per tal dassolir un objectiu concret.
 • COMPETNCIES GENERALS
 • Competncia comunicativa
 • Comprendre informaci escrita en una llengua estrangera (preferiblement langls).
 • Competncia digital
 • Habilitats bsiques amb la utilitzaci de programes informtics aplicats a lrea i valoraci dInternet com un espai on es pot obtenir informaci i contrastar-la.

4. ESQUEMA

 • CONTINGUTS
 • 1. La inversi en lempresa
 • 1.1. Concepte dinversi. Elements que la integren
 • 1.2. Classes dinversions
 • 2. Mtodes de selecci dinversions
 • 2.1. Mtodes esttics
 • 2.2. Mtodes dinmics
 • 2.3. La consideraci de la inflaci
 • i del risc en la selecci dinversions
 • EX.: EL CLCUL DE LA TIR

5. 1. La inversi en lempresa

 • Estructura econmica : conjunt dinversions efectuades.
 • Estructura financera : conjunt de recursos financers que lempresa ha obtingut per a poder portar endavant les seves inversions.
 • Les caracterstiques duna inversi sn:
 • a) El risc.
 • b) El profit.
 • c) La inversi i elseu retorn succeeixen en diferents moments del temps.Caracterstiques duna inversi
 • a) El risc.
 • b) El profit.
 • c) La inversi i elseu retorn succeeixen en diferents moments del temps.

6. 1.1 Concepte dinversi. Elements que la integren.

 • Tot inversi (empresarial o particular) implica desemborsar recursos financers
 • Inversi(macroeconomia): s laplicaci de lestalvi nacional en bns i equipament i en construcci residencial i no residencial, la qual forma part del PIB dun pas.
 • Inversien Economia dEmpresa:
 • * des de la perspectiva econmica: adquisici de bns dequipament per a millorar la rendibilitat econmica
 • * des de la perspectiva financera: adquisici dactius financers per a obtenir una rendibilitat financera.

7. 1.1 Concepte dinversi. Elements que la integren

 • Es pot definir, doncs,inversi :
 • a) s la utilitzaci duns recursos per part de lempresa durant un perode ms o menys llarg de temps amb lesperana dobtenir uns ingressos superiors a la immobilitzaci dels diners.
 • b) Aplicaci de mitjans financers a la compra, renovaci o millora de bns que t com a objectiu el manteniment o la millora de la capacitat operativa de lempresa.

8. 1.1 Concepte dinversi. Elements que la integren

 • Definici dinversi a PAU:

9. Elements de la inversi

 • El desemborsament inicial(D0 ): quantitat que es paga en el moment dadquirir els elements dactiu. Acostuma a ser el pagament o desemborsament ms alt, i si s al comptat ser lnic.
 • Durada temporal de la inversi (horitz de la inversi) : nombre danys, representats per n perodes, durant els quals saniran produint entrades i sortides de diners com a conseqncia de lexecuci del projecte dinversi.
 • Fluxos nets de caixa : representen la diferncia entre els cobraments (Ci) i els pagaments (Pi) que suporta lempresa durant cada un dels n perodes que dura la inversi com a resultat del desenvolupament del projecte.
 • Valor residual :que representa el valor de lactiu al final de la vida de la inversi. Ser designat per R. El flux de caixa que podem obtenir de la venda de limmobilitzat (o del la inversi) una vegada hem arribat al final de la inversi.
 • El rendiment esperat de la inversi.
 • Representaci grfica de les caracterstiques duna inversi (FRIS)
 • s una forma de visualitzar de manera clara i rpida els valors que caracteritzen la inversi:

10. 1.2 Classes dinversions

 • Segons la finalitat de la inversi dins de lempresa :
 • * Inversions de reposici o renovaci: es tracta de canviar un b vell per un de nou.
 • * Inversions expansives: tenen com a finalitat augmentar la capacitat productiva de lempresa per incrementar les vendes al mercat.
 • * Inversions estratgiques: sn inversions en modernitzaci que tenen per objectiu ladaptaci de lempresa als canvis tecnolgics i lincrement de la seva competitivitat.
 • Segons el seu objectiu (principal: augmentar la rendibilitat de lempresa):
 • * Laugment de la quota de mercat per als productes que produeix o comercialitza.
 • * Desenvolupament de nous productes.
 • * Reducci dels costos associats a la producci i comercialitzaci.
 • * Manteniment o ampliaci de la capacitat productiva de lempresa.

11. 1.2 Classes dinversions

 • Segons el tipus de b adquirit:
 • * inversi en bns reals.
 • * inversi en bns financers
 • Segons el termini:
 • * inversions en estructura.
 • * inversions en circulant.
 • Segons lestructura de cobraments i pagaments:
 • * inversi amb un pagament i diversos cobraments.
 • * inversi amb un pagament i un nic cobrament.
 • * inversi amb diversos pagaments i un nic cobrament.
 • * inversi amb diversos pagaments i diversos cobraments.

12. 1.2 Classes dinversions

 • Segons el suport de la inversi:
 • * inversions fsiques
 • * inversions immaterials
 • * inversions financeres
 • Segons la relaci de la inversi amb altres inversions
 • *inversi substitutiva: quan el fet defectuar una inversi limita la realitzaci daltres
 • * inversi complementria: quan dur a terme una inversi facilita dalguna manera lacompliment duna altra
 • * inversi independent: quan portar a cap una inversi no afecta ni positivament ni negativament la realitzaci duna altra.

13. 2. Mtodes de selecci dinversions

 • Els mtodes de selecci dinversions pretenen aportar els elements quantitatius necessaris per a la presa de decisions dinversi, mitjanant lanlisi i avaluaci dels projectes alternatius que es presenten, de tal manera que en tot moment se seleccionin la o les opcions que permetin maximitzar el valor de lempresa. Aquests mtodes han de donar resposta satisfactria a dues qestions bsiques:
 • - Si tenim una nica opci dinversi: s avantatjs dur-la a terme?

14. 2. Mtodes de selecci dinversions

 • - Si tenim dos o ms projectes: quin s el ms avantatjs?
 • Els models esttics sn aquells que no tenen en compte el factor temps per a valorar els fluxos monetaris generats pel projecte, de tal forma que consideren que tots els fluxos tenen el mateix valor amb independncia del moment en qu es generen.Ns un exemple el Pay-Back.
 • Els models dinmics, per contra, tenen en compte el factor temps al valorar els diferents fluxos generats pel projecte dinversi, ja que suposen que linversor prefereix el diner actual al diner futur. En sn exemple el VAN ,la TIR i el PAYBAK amb descompte o descomptat.

15. Mtodes esttics:Termini de recuperaci o PAYBACK

 • El mtode del Pay-back o del termini de recuperaci, consisteix en determinar en quin perode de temps recuperem la inversi.Per tal de calcular el procs, tenim dues opcions:
 • si els fluxos sn iguals, dividirem la inversi inicial o el desemborsament inicial entre el valor dun dels perodes, i el valor que ens doni ser el termini de recuperaci, s a dir, el perode de temps en qu igualem els fluxos amb la inversi inicial.
 • si els fluxos sn diferents, anirem sumant els fluxos fins que igualem el desemborsament inicial; ser aquell el perode de recuperaci.

16. Termini de recuperaci o PAYBACK

 • Escollirem aquell projecte en que recuperem abans la inversi, el criteri no t en compte la rendibilitat del projecte, sin el termini en el qual es recuperar la inversi.
 • El PAYBACK t dos inconvenients:
 • noms considera els ingressos que es produeixen en el perode de recuperaci sense tenir presents els que es poden produir amb posterioritat.
 • No t present la diferncia en el poder adquisitiu de les unitats monetries al llarg del temps.

17. Mtodes dinmics: VAN

 • DEFINICI:Valor Actual Net; tracta de comparar el que ens costa avui amb el que obtindrem en el futur, valorat en un mateix moment. Sobt sumant els valors actualitzats del fluxos de caixa (seg