Txosten Ekonomikoa Egoeraren azterketa ? Quiénes .de las personas voluntarias en Cáritas y en el

download Txosten Ekonomikoa Egoeraren azterketa ? Quiénes .de las personas voluntarias en Cáritas y en el

of 8

 • date post

  19-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Txosten Ekonomikoa Egoeraren azterketa ? Quiénes .de las personas voluntarias en Cáritas y en el

 • 2014

  Personas voluntarias | Boluntarioak

  Socios/as y donantes | Bazkideak eta emaileak

  Trabajadores/as | Langileak

  Personas atendidas en alguno de los proyectos de CritasCaritasen proiekturen batean artatutako pertsonak

  Llevan ms de 5 aos requiriendo apoyo de Critas | 5 urtetik gora daramate Caritasen laguntza eskatzen

  Procedencia | Jatorria

  Acceso a ayudas econmicasDiru-laguntzei sarbidea

  Nuevo voluntariado en 2014 | 2014ko boluntario berriak

  2.604

  4.944

  138

  262

  (81% mujeres) | (%81 emakumezkoak)

  (48,6% mujeres) | (%48,6 emakumezkoak)

  (75,4% mujeres) | (%75,4 emakumezkoak)

  (78% mujeres) | (%78 emakumezkoak)

  11.556 6.555 (56,7%) 5.001 (43,3%)Total | Guztira Mujeres | Emakumezkoak Hombres | Gizonezkoak

  3.601 (31,2%) 2.299 (63,7%) 1.308 (36,3%)Total | Guztira Mujeres | Emakumezkoak Hombres | Gizonezkoak

  AutctonasBertakoak

  InmigrantesAtzerritarrak

  2010

  7.852

  4.578

  2011

  8.619

  4.430

  2013

  6.159

  5.454

  2012

  4.755

  7.655

  2014

  5.483

  5.3832.250

  4.500

  6.750

  9.000

  2010 2011 20132012 2014

  Nortzuk osatzen dugu Caritas?Quines formamos Critas?

  ?

  Puedes realizar aportaciones en | EKARPENAK EGIN DITZAKEZU HEMEN

  Txosten EkonomikoaDatos econmicos

  Recursos econmicos empleados | Erabilitako baliabide ekonomikoak

  AdiccionesAdikzioak (1.294.228,99 )

  Animacin comunitariaKomunitateen animazioa (531.540,88 )

  Accin social de baseOinarrizko gizarte ekintza (2.088.327,50 )

  CooperacinKooperazioa (566.167,91 )

  FamiliaFamilia (687.792,52 )

  Sin HogarEtxegabeak (1.895.876,52 )

  Insercin laboralLaneratzea (1.571.009,01 )

  MayoresEdadetuak (811.314,44 )

  InfanciaHaurrak eta gazteak (1.425.226,32 )

  Sensibilizacin y estudios Sentsibilizazioa eta ikerketak (885.494,95 )

  Administracin y Servicios Generales Administrazio eta Zerbitzu Orokorrak (655.329,53 )

  TOTAL /GUZTIRA

  12.412.308,57

  Colectas | Diru-bilketak

  Otros ingresos propios | Beste diru-sarrera propio batzuk

  Servicios prestados a Administraciones PblicasAdministrazio Publikoei emandako zerbitzuak

  958.271,70

  7.171.096,26

  4.237.470,73

  7,75%

  57,99%

  34,26%

  DE DNDE PROVIENEN ESTOS RECURSOS? | NONDIK DATOZ BALIABIDE HAUEK? IMPORTE | ZENBATEKOA PORCENTAJE | EHUNEKOA

  En euros / Eurotan

  EVOLUCIN GASTOS | GASTUEN EBOLUZIOA

  12.412.309

  11.932.863

  12.049.652

  11.921.461

  10.657.934

  2013

  2014

  2012

  2011

  2010

  1,04%

  1,01%

  1,12%

  1,06%

  1,13%

  Erribera 8 48005 BilbaoTel. 94 402 00 99Fax 94 402 00 98caritasbi@caritasbi.orgwww.caritasbi.org

  FIARE Banca tica: ES85 1550 0001 22 0000992222 BBK-Kutxabank: ES85 2095 0119 96 3800121037Laboral Kutxa: ES25 3035 0134 48 1340555555

  La Caixa: ES93 2100 0732 21 0200220296BBVA: ES96 0182 1290 30 0000295556Rural Kutxa: ES85 3008 0266 51 2515538920

  Egoeraren azterketaAnlisis de situacin

  Los incipientes datos de crecimiento econmico y las previsiones de creacin de empleo no logran mejorar el da a da de las personas acompaadas por Critas. Entre 2012-2014 han aumentado las familias en situacin de pobreza, se ha intensificado la precariedad de sus condiciones de vida y su esperanza en el futuro se ha visto quebrada. Necesitamos otros indicadores (de desigualdad, pobreza o exclusin) cuya mejora confirme la autntica salida de la crisis. Los problemas relacionados con la vivienda, el empleo y la salud (en este orden) son los principales factores de exclusin en Euskadi (VII Informe Foessa).

  La vulnerabilidad de los hogares con menores, con algn miembro con discapacidad y la realidad de las personas mayores con situaciones de dependencia, nos enfrentan a la cuestin de los cuidados a lo largo de la vida. Debemos afrontar las consecuencias de la crisis en la poblacin ms afectada, reforzar las polticas de rentas mnimas (RGI), servicios sociales, proteccin de las familias con menores, cuidado de la dependencia, etc.

  Las redes de apoyo (familia, vecindad, amistades) son intensas y plurales en Euskadi. Aun as, percibimos un cierto deterioro que pone en riesgo la cohesin social.

  Hoy en da encontrar trabajo no siempre supone salir de la pobreza. El empleo se debilita en sus funciones de realizacin personal y aportacin individual al desarrollo colectivo. Apostamos por generar nuevos espacios y formas de inclusin social y por un empleo digno. Las iniciativas de economa social y solidaria se muestran viables y aportan ejemplos positivos de que otro empleo y otra economa al servicio de las personas son posibles.

  Construyamos una sociedad y ciudadana que apuesta por el bien comn. Basada en derechos universales y orientada a poner freno a la transmisin intergeneracional de la desigualdad, la pobreza y la exclusin. El compromiso de las personas voluntarias en Critas y en el conjunto del Tercer Sector Social es testimonio elocuente de ciudadana activa y comprometida en favor de una sociedad ms justa y cohesionada.

  Hazkunde ekonomikoaren zantzuek eta enpleguaren aurreikuspen baikorrek ez dute lortzen Caritasek lagundutako pertsonen egunerokoa hobetzea. 2012-2014 urte tartean pobrezia egoeran dauden familiak ugaritu dira, beraien bizitza baldintzen prekarietatea areagotu da eta etorkizunarekiko itxaropena apurtu zaie. Bestelako adierazleak behar ditugu (desberdintasunari, pobreziari edo bazterkeriari dagozkionak) baieztatzeko krisialditik benetan irten garela. Etxebizitzari, enpleguari eta osasunari lotutako arazoak dira (hurrenkera horretan) Euskadiko bazterketaren faktore nagusienak (VII. Foessa txostena).

  Adin gabekoak edota ezgaitasundunak dituzten etxeen kalteberatasunak eta mendekotasun egoeran dauden edadetuen errealitateak bizitza osoko zaintzarekin aurrez aurre jartzen gaituzte.Gehien kaltetutako biztanleengan krisiak eragindako ondorioei aurre egin behar diegu. Gutxieneko errenta politikak (DBE), gizarte zerbitzuak, adingabekodun familien babesa, menpekotasunaren zaintza, eta abar, indartu behar ditugu.

  Laguntza sareak (familia, auzokideak, lagunak) biziak eta anitzak dira Euskadin. Hala ere, kohesio soziala arriskuan jartzen duen ahultze prozesua nabaritzen dugu.

  Gaur egun lana aurkitzeak ez dakar nahitaez pobreziatik ateratzea. Enpleguak zituen funtzioak galtzen ari dira, hau da, norbanakoaren errealizazioari eta garapen kolektiborako ekarpen indibiduala egiteari lotutakoak. Gizarteratzeko esparru eta modu berrien eta enplegu duinaren alde egiten dugu. Ekonomia sozial eta solidarioko ekimenak bideragarriak dira baita pertsonen aldeko beste enplegu eta ekonomia mota baterako eredu positiboak.

  Eraiki dezagun gizartea guztion onuraren alde egingo duten pertsonez osatua. Eskubide unibertsaletan oinarritua eta desberdintasunaren, pobreziaren eta bazterkeriaren belaunaldi arteko transmisioa geratzeko bideratua. Caritaseko eta Hirugarren Sektore Sozialeko boluntarioen konpromisoa gizarte bidezkoagoa eta kohesionatuagoaren aldeko hiritartasun aktiboaren eta konprometituaren adierazgarria da.

  AUREN Auditores, tras auditar las cuentas de Critas Diocesana de Bilbao, manifiesta que expresan la imagen fiel del patrimonio y situacin financiera, as como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014. / AUREN Auditores enpresak Bilboko Elizbarrutiko Critasen kontuak ikuskatu ditu, eta hori egin ostean, adierazi du ondare eta finantza-egoeraren irudi erreala erakusten dutela, baita 2014ko abenduaren 31n amaitutako urteko ekitaldiari dagozkion eragiketen emaitzei dagokienez ere.

  Las personas que cumplen requisitos y acceden a ayudas pblicas dejan de necesitar el soporte econmico de Critas, mientras aumenta en nuestras acogidas el grupo de las que estn lejos de cumplir los tres aos de padrn. Irizpideak beteta diru-laguntza publikoak jasotzen dituztenak ez dute Caritasen laguntza ekonomikoaren beharrik, baina erroldan hiru urte baino gutxiago daramatzatenak, berriz, gora doaz.

  Confirmando la evolucin de aos anteriores, el nmero de personas autctonas atendidas es superior al de extranjeras. Aurreko urteetako joerari jarraituz, artatutako bertokoak atzerritarrak baino gehiago dira.

  No cumplen requisito padrn

  Cumplen requisito padrn

 • 2014

  Personas voluntarias | Boluntarioak

  Socios/as y donantes | Bazkideak eta emaileak

  Trabajadores/as | Langileak

  Personas atendidas en alguno de los proyectos de CritasCaritasen proiekturen batean artatutako pertsonak

  Llevan ms de 5 aos requiriendo apoyo de Critas | 5 urtetik gora daramate Caritasen laguntza eskatzen

  Procedencia | Jatorria

  Acceso a ayudas econmicasDiru-laguntzei sarbidea

  Nuevo voluntariado en 2014 | 2014ko boluntario berriak

  2.604

  4.944

  138

  262

  (81% mujeres) | (%81 emakumezkoak)

  (48,6% mujeres) | (%48,6 emakumezkoak)

  (75,4% mujeres) | (%75,4 emakumezkoak)

  (78% mujeres) | (%78 emakumezkoak)

  11.556 6.555 (56,7%) 5.001 (43,3%)Total | Guztira Mujeres | Emakumezkoak Hombres | Gizonezkoak

  3.601 (31,2%) 2.299 (63,7%) 1.308 (36,3%)Total | Guztira Mujeres | Emakumezkoak Hombres | Gizonezkoak

  AutctonasBertakoak

  InmigrantesAtzerritarrak

  2010

  7.852

  4.578

  2011

  8.619

  4.430

  2013

  6.159

  5.454

  2012

  4.755

  7.655

  2014

  5.483

  5.3832.250

  4.500

  6.750

  9.000

  2010 2011 20132012 2014

  Nortzuk osatzen dugu Caritas?Quines formamos Critas?

  ?

  Puedes realizar aportaciones en | EKARPENAK EGIN DITZAKEZU HEMEN

  Txosten EkonomikoaDatos econmicos