Txakurrak aldi baterako aske ibiltzeko gune publikoak ... TXAKURRAK ALDI BATERAKO ASKE IBILTZEKO...

Click here to load reader

 • date post

  07-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Txakurrak aldi baterako aske ibiltzeko gune publikoak ... TXAKURRAK ALDI BATERAKO ASKE IBILTZEKO...

 • Txakurrak aldi baterako aske ibiltzeko gune publikoak gaitzea

  • BAO-ko iragarpena: BAO 137 zk., 2014.07.18

  http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/07/20140718a137.pdf#page=87

 • DURANGO Udala • Ayuntamiento Idazkaritza Secretaría

  TXAKURRAK ALDI BATERAKO ASKE IBILTZEKO GUNE PUBLIKOAK GAITZEA

  Txakurrak solte ibiltzeko honako gu-

  neak zehazten dira, dagokion ordute- gia aintzat hartuta:

  1. Faustebekoa auzuneko triangelu itxu-

  rako lursaila; hegoaldean, Untzillatx kaleko espaloia; ekialdean, Urko ka- leko 1A eta 1B zb. eraikinak; mende- baldean, Urko Kaleko espaloia eta Iparraldean, Gallanda kalea.

  2. Ibaizabal auzuneko itxura irregula-

  rreko lursaila; hegoaldean, Euskotre- neko trenbide zaharren parean doan bide asfaltatua; Ekialdean eta Iparral- dean, lorategiko oinezkoen bideak eta Mendebaldean, Landako erakusta- zoka.

  3. Ibaizabal auzuneko berdegunea,

  Mañaria errekaren eta Elkartegiko al- boaren artean.

  4. Arripausueta auzuneko triangelu itxu-

  rako berdegunea; Hegoaldean, Lan- dako etorbidea; Iparraldean, umeen- tzako jolasgunea; Ekialdean, setoa eta Mendebaldean, parkeko oinez- koen bidea.

  5. Kastejon parkeko gunea.

  Halaber, txakurrak solte eta ordutegi barik ibili daitezkeen guneak zehazten dira:

  1. Astolabidea/Aliendaldeko berdegu-

  nea; Sabecoren atzealdearen eta Aliendaldeko 4, 5, 7 eta 8 Poligo- noen artean, Abadiñoko mugan eta Astolabide 14aren atzealdea.

  HABILITACIÓN TRANSITORIA DE ZONAS DE ESPARCIMIENTO PARA ANIMALES DE LA

  ESPECIE CANINA

  Se determinan provisionalmente las zo- nas en las que se autoriza la suelta de perros con sujeción al horario estable- cido:

  1. Parcela de forma triangular en Faus-

  tebekoa auzunea; linda al Sur con la acera de Untzillatx kalea, al Este con el edificio nº 1A y nº 1B de Urko kalea, al Oeste con acera de Urko kalea y al Norte con acera de Gallanda kalea.

  2. Parcela de forma irregular en Ibaizabal

  auzunea; linda al Sur con camino asfal- tado paralelo a las antiguas vías de Eus- kotren, al Este y Norte con caminos peatonales de la zona ajardinada y al Oeste con acceso enlosado de hormigón al Edificio Multiusos de Landako.

  3. Zona verde en Ibaizabal Auzunea, entre el río Mañaria y el lateral del edificio Elkartegi.

  4. Zona verde de forma triangular en parque de Arripausueta Auzunea; linda al sur con Landako Etorbidea, vértice norte con zona de juegos in- fantiles, este con seto y al oeste con camino peatonal del propio parque.

  5. Zona parque Kastejon.

  Se determinan, asimismo, provisional- mente, la relación de zonas en los que se autoriza la suelta de perros sin res- tricción de horario:

  1. Zona verde en Astola-Bi-

  dea/Aliendalde, trasera de Sabeco y Pabellones Industriales del Polígono Aliendalde 4,5,7 y 8 entre el límite municipal con Abadiño y trasera de Astola bidea,14.

 • DURANGO Udala • Ayuntamiento Idazkaritza Secretaría

  2. Zuhatzola parkeko berdegunea, ekialde partean, Eguzkitzarako bide zaharraren ondoan.

  3. Tabirabide kaleko berdegunea, pi-

  pikana eta 39 zenbakiaren artean (Funsan).

  4. Pagasarri parkeko berdegunea, Errotaritxuena auzuneko 10 eta 12 atarien aurrean; Iparraldean, parkeko bidea; mendebaldean, egongune zirkularra eta hegoal- dean, hiltegi zaharraren ondoko bidea.

  5. Muruetatorre auzuneko itxura irre-

  gularreko lursaila; Hegoaldean, Muruetatorre auzuneko espaloia, N 5F-ren aurrean; Ekialdean, atle- tismo pista itxidura; Mendebal- dean eta Iparraldean, Mañaria erreka ondoko bidegorria.

  Txakurrak parkeetan solte ibiltzeko baldintzak:

  A. Ordutegia. Arriskutsutzat

  katalogatuta ez dauden txakurrak honako ordutegian eta zehaztutako tokietan ibili daitezke solte:

  1. 20:00 - 23:00. 2. 08:00 - 11:00.

  Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak ezingo dira solte ibili.

  B. Txakurren eta bere zaintzaileen jokabideari dagokionez:

  2. Franja verde en Parque Zuhatzola, en su extremo este, junto al antiguo camino a Egus- kitza

  3. Zona verde en Tabirabide kalea, entre el pipican y el nº 39 (Fun- san).

  4. Zona verde en Pagasarri parkea, frente a los portales nº 10 y12 de Errotaritxuena auzunea; linda al norte con camino del ropio parque;m al oeste con zona es- tancial circular y al sur con ca- mino próximo al antiguo mata- dero.

  5. Parcela de forma irregular en Muruetatorre auzunea; linda al Sur con la acera de Muruetatorre auzunea frente al Nº5F, al Este con el cerramiento de la pista de atletismo, al Oeste y Norte con el bidegorri junto al río Mañaria.

  Condiciones para la suelta de perros en los parques:

  A. Horario. Los perros que no estén

  catalogados como potencialmente peligrosos los podrán estar sueltos en los lugares indicados al efecto durante el siguiente horario:

  1. Desde las 20:00 hasta las

  23:00 horas. 2. Desde las 8:00 hasta las 11:00

  horas.

  Los perros potencialmente peligrosos no podrán estar sueltos.

  B. En cuanto al comportamiento de los perros y sus cuidadores:

 • DURANGO Udala • Ayuntamiento Idazkaritza Secretaría

  1. Txakurraren jabea arduratuko

  da txakurraren jokabideaz. 2. Txakur-gorotzak jaso eta

  horretarako jarritako lekuetan utzi behar dira.

  Seinaleztatzea: Gune guztietan kartel informatiboak jarriko dira eta, hala dagokionean, murrizketen berri emango da.

  Durangon, 2014ko uztailaren 9an.

  1. El propietario del perro será res-

  ponsable de su comportamiento. 2. Es obligatorio retirar las deyec-

  ciones de los perros y deposi- tarlas en los lugares indicados.

  Señalización: Cada una de las zonas señala deberá contar como mínimo con un cartel informativo y, en su caso, placas que señalen las restricciones existentes.

  Durango, a 9 de julio de 2014.

  Alkate andrea/La Alcaldesa,