Tolosaldeko Turismo Urtekaria 2013

of 8 /8
Tolosaldeko Turismo Urtekaria 2013 • 2014ko OTSAILA 18 inf EUSKO JAURLARITZA TURISMO ETA MERKATARITZA SAILBURUORDETZA BASQUETOUR TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA TURISMO MAHAIA Tolosa Gourmet Produduktu Kluba Nekatur- Tolosaldea Museoen Mahaia Azpisek Mahaiak... GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA TURISMO ZUZENDARITZA GIPUZKOAKO TURISMO MAHAIA TOLOSALDEA GARATZEN S.A. TURISMO SAILA TEKNIKARI KUDEATZAILEA Produktu eta lehiakortasun teknikaria T.G. BATZAR OROKORRA T.G. ADMINISTRAZIO KONTSEILUA Helburua, Tolosaldea turismo-helmuga gisa garatzeko lana modu koordinatu eta parte-hartzailean egitea, horretarako hainbat mahai baliatuz. Turismo-sektorean eragile ugarik jarduten dute elkarlanean, eta zeharkakotasuna nagusi da gure sektorean. Horregatik, lankidetza eta erantzukidetasuna funtsezkoak dira turismo-industriaren lehiakortasuna, berrikuntza eta iraunkortasuna bermatzeko. Tolosaldeko Turismo Sektorearen Lurralde Kudeaketa Eredua abian El objetivo es trabajar de una forma coordinada y participativa en el desarrollo de Tolosaldea como destino Turístico, utilizando para ello un sistema de mesas. En el sector turístico, intervienen muchos agentes y la transversalidad es una característica importante en nuestro sector. Por ello, la colaboración y coresponsabilidad son fundamentales para garantizar la competitividad, innovación y sostenibilidad de la industria turística. En marcha el modelo territorial del Turismo en Tolosaldea LEHIAKORTASUNAREN KUDEAKETA PRODUKTU TURISTIKOEN KUDEAKETA SUSTAPEN ETA MERKATURATZE TURISTIKOAREN KUDEAKETA INFORMAZIO ETA HARRERA ZERBITZUAREN KUDEAKETA TURISMOA KUDEATU ETA DINAMIZATZEKO PROZESU OPERATIBOAK Tolosaldeko Turismo Urtekaria Tolosaldea Info, Tolosaldeko Turismo aldizkaria 2008an jarri genuen martxan. Lauhilabetekaria, paperean eta emailez, Tolosaldeko turismo sektore eta eragile guztiei bidali izan diegu urtean hiru aldiz. Dagoeneko 17 ale argitaratu ditugu baina 2014ean, aldaketa garrantzitsu bat izango du. Batetik, online bertsioa hilabetekaria izango da, informazioak egunerokotasunean irabaziko duelarik eta agendak garrantzi berezia hartuko du. Bestetik, paperezko euskarria, urtean behin argitaratuko da, baina 4 orri izatetik 8 orri izatera pasako da. Edukien aldetik, urteko ekintza nabarmenenak jasoko ditu eta baita sektorearentzat interesgarriak izan daitezkeen datuak. Tolosaldea Info, el boletín de Turismo de Tolosaldea se puso en marcha en 2008. Cuatrimestral, en papel y en formatu digital, se les ha enviado a todos los agentes del sector turístico de Tolosaldea 3 veces al año. Ya hemos publicado 17 número pero en 2014, tendrá un cambio importante. Por un lado, la versión online, será mensual, la información ganará en actualidad y la agenda tendrá un peso importante. Por otro lado, el soporte en papel se publicará una vez al año, pasará de tener 4 páginas a 8. En cuanto el contenido, recogerá el resúmen de las actividades más importantes del año y datos que resulten de interés para el sector. TURISMOKO LURRALDE KUDEAKETAKO EREDUAREN EGITURAK

Embed Size (px)

description

Anuario de Turismo de Tolosaldea 2013

Transcript of Tolosaldeko Turismo Urtekaria 2013

 • Tolosaldeko Turismo Urtekaria 2013 2014ko OTSAILA18

  inf

  EUSKO JAURLARITZATURISMO ETA MERKATARITZA SAILBURUORDETZA

  BASQUETOURTURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA

  TURISMO MAHAIA

  Tolosa Gourmet

  Produduktu Kluba

  Nekatur-Tolosaldea

  Museoen Mahaia

  Azpisek Mahaiak...

  GIPUZKOAKOFORU ALDUNDIA

  TURISMO ZUZENDARITZA

  GIPUZKOAKO TURISMO MAHAIA

  TOLOSALDEA GARATZEN S.A.TURISMO SAILA

  TEKNIKARI KUDEATZAILEAProduktu eta

  lehiakortasun teknikaria

  T.G. BATZAR OROKORRA

  T.G. ADMINISTRAZIO KONTSEILUA

  Helburua, Tolosaldea turismo-helmuga gisa garatzeko lana modu koordinatu eta parte-hartzailean egitea, horretarako hainbat mahai baliatuz.

  Turismo-sektorean eragile ugarik jarduten dute elkarlanean, eta zeharkakotasuna nagusi da gure sektorean. Horregatik, lankidetza eta erantzukidetasuna funtsezkoak dira turismo-industriaren lehiakortasuna, berrikuntza eta iraunkortasuna bermatzeko.

  Tolosaldeko Turismo

  Sektorearen Lurralde

  Kudeaketa Eredua abian

  El objetivo es trabajar de una forma coordinada y participativa en el desarrollo de Tolosaldea como destino Turstico, utilizando para ello un sistema de mesas.

  En el sector turstico, intervienen muchos agentes y la transversalidad es una caracterstica importante en nuestro sector. Por ello, la colaboracin y coresponsabilidad son fundamentales para garantizar la competitividad, innovacin y sostenibilidad de la industria turstica.

  En marcha el modelo territorial del Turismo en Tolosaldea

  LEHIAKORTASUNARENKUDEAKETA

  pRODUKTUTURISTIKOENKUDEAKETA

  SUSTApEN ETA MERKATURATZE TURISTIKOAREN

  KUDEAKETA

  INFORMAZIO ETA HARRERA

  ZERBITZUARENKUDEAKETA

  TURISMOA KUDEATU ETA DINAMIZATZEKOpROZESU OpERATIBOAK

  Tolosaldeko Turismo Urtekaria

  Tolosaldea Info, Tolosaldeko Turismo aldizkaria 2008an jarri genuen martxan. Lauhilabetekaria, paperean eta emailez, Tolosaldeko turismo sektore eta eragile guztiei bidali izan diegu urtean hiru aldiz. Dagoeneko 17 ale argitaratu ditugu baina 2014ean, aldaketa garrantzitsu bat izango du.Batetik, online bertsioa hilabetekaria izango da, informazioak egunerokotasunean irabaziko duelarik eta agendak garrantzi berezia hartuko du.Bestetik, paperezko euskarria, urtean behin argitaratuko da, baina 4 orri izatetik 8 orri izatera pasako da. Edukien aldetik, urteko ekintza nabarmenenak jasoko ditu eta baita sektorearentzat interesgarriak izan daitezkeen datuak.

  Tolosaldea Info, el boletn de Turismo de Tolosaldea se puso en marcha en 2008. Cuatrimestral, en papel y en formatu digital, se les ha enviado a todos los agentes del sector turstico de Tolosaldea 3 veces al ao. Ya hemos publicado 17 nmero pero en 2014, tendr un cambio importante.Por un lado, la versin online, ser mensual, la informacin ganar en actualidad y la agenda tendr un peso importante.Por otro lado, el soporte en papel se publicar una vez al ao, pasar de tener 4 pginas a 8. En cuanto el contenido, recoger el resmen de las actividades ms importantes del ao y datos que resulten de inters para el sector.

  TURISMOKO LURRALDE KUDEAKETAKO EREDUAREN EGITURAK

 • L E H I A K O R T A S U N A

  C O M P E T I T I V I D A D

  programa honen helburua turismo establezimenduei beraien gestioa hobetzen laguntzea da eta aldi berean, eskualdean norako turistikoaren kontzientzia sortzea. 30 ESTABLEZIMENDUK pARTE-HARTU ZUTEN 2013AN.

  El objetivo de este programa es ayudar a los establecimientos a mejorar la gestin y a su vez, crear conciencia de destino turstico.En 2013, ParTICIParon 30 EmPrEsas.

  SARE SOZIALEN ERABILERA EGOKIA ZURE ENPRESANLAS REDES SOCIALES EN TU EMPRESA Sektorearen eskaerari erantzunez, Tolosako KZ gunearen kolaborazioarekin Turismo sektoreari bideratutako hiru tailer antolatu ziren: Facebook Twitter Youtube + Flickr

  Bestelako erakundeek antolatzen dituzten formazioen berri ere ematen zaio sektoreari, beraien interesekoa izan badaiteke.

  respondiendo a la demanda del sector y e colaboracin con el KZ Gunea de Tolosa, se organizaron tres talleres concretos dirigidos al sector turstico: Facebook Twitter Youtube + Flickr

  se difunde formacin organizada por otros agentes que puedan ser de inters para el sector.

  IKT-EN JARDUNBIDE EGOKIEN PROGRAMAPROGRAMA DE BUENAS PRCTICAS EN LAS TIC

  programa honi esker, parte hartzen duen mikroenpresa bakoitzaren heldutasun digitala identifikatzen da eta mikroenpresa bakoitzari IKTen erabilera optimizatzen laguntzeko hobekuntza plan indibidualizatu bat egiten zaio, hobekuntzak burutzeko laguntza eta aholkularitza eskainiz. Bakoitzari egindako hobekuntza plan horretan definitzen dira egin beharreko formazioak ere.2013AN 7 ESTABLEZIMENDUK pARTE HARTU DUTE.

  Gracias a este programa, se identifica la madurez digital de cada microempresa y se realiza un plan de mejora individualizado, ofreciendo adems el asesoramiento y la ayuda para poder implantar las mejoras. Las formaciones tambin se definen en plan de mejora.En 2013, 7 EsTabLECImIEnTos ParTICIParon En EsTE ProGrama.

  KONPROMISOA KALITATE TURISTIKOAREKIN

  pARTE HARTU NAHI DUZU? JAR ZAITEZ GUREKIN HARREMANETAN: EsTs inTErEsado? PonTE En conTacTo con nosoTros:

  Aloa Garmendia: 943 65 45 01 [ext. 19] [email protected]

 • P R O D U K T U T U R I S T I K O A K : N A T U R A

  P R O D U C T O S T U R S T I C O S : N A T U R A L E Z A

  NATUR ETA TURISMO AKTIBOAREN I. TOpAKETAKI.Er EnCuEnTro sobrE TurIsmo aCTIvo Y dE naTuraLEZaEKAINAK 28-29-30 dE junIo

  Txindokiko Itzala

  Mendiko bizikletan ibiltzeko zailtasun ezberdinetako 8 bide eta Tolosako usa-bal Kiroldegian hainbat zerbitzurekin osaturiko harreragunea prestatu da. Tolosaldeko BTT Zentroaren inplanta-zioa egin da, nahiz eta irekiera 2014ko Aste Santu aurretik egitea adostu den.

  se compondr de 8 circuitos de diversos niveles de dificultad y un punto de acogi-da con varios servicios en el Polideportivo usabal de Tolosa.se ha realizado la implantacin del Centro bTT pero la inauguracin se realizar ntes de semana santa 2014.

  TOLOSALDEKO BTT ZENTROACentro BTT Tolosaldea

  KONPROMISOA KALITATE TURISTIKOAREKIN

  2013KO BERRIKUNTZA NAGUSIA:La principal novedad del 2013:

 • TOLOSA GOURMET 2013an 41 enpresa atxikitu dira Tolosa Gourmet Klubera.En 2013, se han adherido 41 empresas al Club Tolosa Gourmet.

  Helburu nagusia ToLosaLdEa, gastronomia turismogune moduan promozionatzea eskualdean dauden sinergiak bult-zatuz bere posizionamendua hobetzeko. Tolosaldeko turismo gastronomikoaren baliabide, sektore,produktu eta zerbitzu guztiak parte hartzea lortu nahi da, eta esperien-tzia berriak sortuz eta eskaerasegmentu berriak sortzeko ahalmena indartuz, egonaldiak luzatzea, desestazionaliza-zioa bultzatzea eta fluxuak eskualde osoan zehar banatzea.

  El objetivo es promocionar Tolosaldea como destrino de tu-rismo gastronmico impulsando las sinergias que existen en la comarca para mejorar su posicionamiento. se quiere con-seguir integrar a todos los recursos, sectores, productos y

  servicios del turismo gastronmico en Tolosaldea para crear nuevas experiencias y aumentar la

  capacidad de atraer a nuevos segmentos de demanda, alargar las estancias, apo-yar la desestacionalizacin y repartir los flujos en toda la comarca.

  Euskadiko Turismo Enogastronomikoa biltzen dituen Kluba.Tolosa Gourmet proiektu honen parte da eta www.euskaditurismo.net webgunean bere atal propioa du, turismo azoka eta ekitaldi ezberdinetan banatzen diren liburuxkak eta bai. Kolaborazio honi esker, Txuletaren Festan, pupilas Gustativas-eko blogariak izan genituen Txuletaren Festan eta hainbat bideo grabatu zituzten.Euskadi Gastronomika es el club que rene el turismo enogastronmico de Euskadi.Tolosa Gourmet es parte de este proyecto que tiene su propio apartado en el portal de turismo www.euskaditurismo.net , y tambin en los folletos y diferentes soportes que se reparten en las ferias de turismo. Gracias a esta colaboracin, los bloggers de Pupilas Gustativas grabaron varios vdeos durante la Fiesta de la chuleta.

  P R O D U K T U T U R I S T I K O A K : G A S T R O N O M I A

  P R O D U C T O S T U R S T I C O S : G A S T R O N O M A

  TOLOSA GOXUA PASS

  Urrian jarri zen martxan eta 215 pase saldu dirase puso en marcha en octubre y a final de ao se vendieron 215 pases.

  PINTXO PASS Tolosako sei taberna dira pasean parte hartzen dutenak:son seis los bares que participan en este producto:DENAK, IKATZA, ILLARGI, ORBELA, pUB 19-90 eta TRIANGULO.Aste Santuan jarri zen martxan eta 1.435 pase saldu dira.se puso en marcha en semana santa y se vendieron 1.435 pases.

  EKITALDIAK Aste Santuan, KARAKOL SALTSA egitauaren barruan, eskualdeko hainbat jatetxek menu berezia eskaini zuten karakolaren inguruan. durante los das de semana santa, dentro de la programacin KaraKoL saLTsa, varios restaurantes de la comarca ofrecieron un men especial entorno al caracol.

  Tolosaldeko SAGARDO DASTAKETA komentatua MIKEL GARAIZABAL enologoarekin, San Juanetako Azoka bereziarekin batera.CaTa ComEnTada dE sIdra de Tolosaldea con el enlogo mIKEL GaraIZabaL en la feria especial de san juan.

  BABARRUNAREN ASTEAN, BLOGARIAK bLoGuEros En La sEmana dE La aLubIa

  Klubeko bazkide diren enpresei beraien zerbitzuak turistengana hurbiltzeko laguntza:

  ABURUZA: Bisita gidatuak, kata...

  SAGARDOTEGIEK beraien bisitariei erakutsi ahal izateko BIDEOA prestatu da 4 hizkuntzetan, sagardoaren ekoizpen prozesuaren ingurukoa.

 • S U S T A P E N E T A M E R K A T U R A T Z E A

  P R O M O C I N Y C O M E R C I A L I Z A C I N

  UDAZKENERAKO PAKETE GASTRONOMIKOAKPAQUETES GASTRONMICOS DE OTOO Tolosa Gourmet ekitaldiak eta Clubeko bazkide diren ostatuak elkartuz sortu diren eskaintzak.se han comercializado paquetes uniendo los eventos Tolosa Gourmet con los alojamientos del Club.

  SAGARRONDOTIK PROGRAMA:HAMAIKA TELEBISTA

  Tolosako Udala eta Adunako udalarekin batera osaturiko programa, Tolosaldeko sagardotegien inguruan.un programa financiado conjuntamente con los ayuntamientos de Tolosa y aduna sobre las sidreras de Tolosaldea.

  Top esperientziak (Basquetour-ek hautatuak) Maukaren (Berria aldizkariko eskaintzen gunea) bitartez iragarri dira.Las experiencias Top (las seleccionadas por basquetour) han sido promocionadas a travs de Mauka (plataforma de ofertas del peridico berria).

  UDAKO ESPERIENTZIA GASTRONOMIKOEN

  ESKAINTZA OFERTAS DE EXPERIENCIAS

  GASTRONMICAS ESTE vERANO

  TOLOSALDEA AHOZ-AHOESCUCHA ACTIvA

  Twitter: 2812012an 59 jarraitzaile zituen eta 2013a 281 jarraitzailerekin bukatu du.2012an 59 jarraitzaile zituen eta 2013a 281 jarraitzailerekin bukatu du.

  Facebook: 721Tolosaldea Tour-en orria 721 pertsonek hatsegin dute 2013an, 2012an 404 lagun zituen.Tolosaldea Tour-en orria 721 pertsonek hatsegin dute 2013an, 2012an 404 lagun zituen.

  Argitalpen ikusiena:TOLOSAKO TXULETAREN FESTA(1.604 pertsona).La publicacin de mayor alcance:FIESTA DE LA CHULETA DE TOLOSA (1.604 pertsona).

  YouTube: 1.1932012 urtean gure kanalak 483 bideo ikustaldi izan zituen eta 2013an berriz 1.193.2012 urtean gure kanalak 483 bideo ikustaldi izan zituen eta 2013an berriz 1.193.

  Bideorik ikusienak:GORROTXATEGI, TRADIZIO GOZOA(463 reproducciones).El video ms visto:GorroTXaTEGI, duLCE TradICIn (463 reproducciones).

  Flickr: 152013an 288 irudi ditugu flickr-en eta 15 jarraitzaile ditugu2013an 288 irudi ditugu flickr-en eta 15 jarraitzaile ditugu

 • MUSEOEN NAZIOARTEKO EGUNA Da Internacional de los Museos

  TOpIC, GORROTXATEGI MUSEOA, LARRAULGO EKOMUSEOA eta URMARA GUNEAK, programa bateratua aurkeztu zuten egun honetarako.El ToPIC, musEo GorroTXaTEGI, EComusEo dE LarrauL y urmara, presentaron un programa conjunto para este da.

  TOLOSALDEKO TURISMOAREN ATARI BERRIA

  www.tolosaldea.net17.019BISITAKvIsITas

  11.966BISITARI BAKARRAKvIsITanTEs nICos

  68.463IKUSITAKO ORRI KOpURUAnmEro dE PGInas vIsTas

  00:03:43BISITAREN BATAZ-BESTEKO IRAUpENAduraCIn mEdIa dE La vIsITa

  50,24%ERREBOTEEN EHUNEKOAPorCEnTajE dE rEboTE

  70,30%BISITA BERRIAK% vIsITas nuEvas

  ATALIK IKUSIENAK: Berriak/Agenda eta Tolosa MonumentalaLos aParTados ms vIsTos: novedades/agenda y Tolosa monumental

  4,02BISITA / ORRIAKPGInas / vIsITa

  PUBLIKAZIO BERRIAKNuevas publicaciones

  IbarraBelauntza

  Leaburu Gaztelu

  Lizartza

  Orexa

  Berastegi

  ElduainBerrobi

  Tolosa

  Altzo

  Amezketa

  Areso

  Gorriti

  AzpirotzLezaetaBetelu

  Errazkin

  Albiasu

  Baraibar Iribas

  Alli

  Irurtzun

  Astitz

  Oderitz Goldaratz

  Madotz

  ErasoZarrantz

  Oskotz

  EtxalekuUrritza

  Arruitz

  AldatzEtxarri

  Zubieta

  Goizueta

  Muskitz

  Uitzi

  Anoeta

  Irura

  Villabona

  Urnieta

  Hernialde

  ZizurkilAduna

  Gipu

  zkoa

  Naf

  arro

  a

  Gipu

  zkoa

  Naf

  arro

  a

  Andoain

  Azkarate

  Atallu

  Uztegi

  IntzaGaintza

  Arribe

  Mugiro

  Leitza

  Lekunberri

  Kaxarna

  Latasa

  HernaniLasarte-Oria

  Larraun

  Basaburua

  Imotz

  Ata

  Araitz

  Arakil

  Malerreka

  OtitaUsabelartza

  Plazaola

  Aralar

  Ollokiegi

  Ameraun

  Malloak

  Bizkotx

  Mustar

  Inturia

  Adarra

  VA VERDE DEL

  BIDE BERDEA

  1

  3

  2

  4

  5

  7

  8

  6

  9

  12

  13

  10

  11

  GIPUZKOA

  NAFARROA

  Leitzaran

  Iza

  pLAZAOLA-LEITZARAN BIDE BERDEAREN pLANO TURISTIKOAnuevo mapa turstico que une el trazado de la parte de Gipuzkoa y Nafarroa.

  Euskadiko Bihotza,jatorrizkoa dastatu

  Corazn de Euskadi,saborea lo autntico

  GoierriTolosaldea

  GOIERRI-TOLOSALDEA GIDA BERRIA nueva gua del Corazn de Euskadi.

  TOLOSALDEKO IBILBIDE ETA NATURGUNEEN MApA nuevo mapa de senderismo y espacios naturales.

  Turismo bulegoan eskuragarri!

  Pueden solicitarlos a la oficina de turismo!

  S U S T A P E N E T A M E R K A T U R A T Z E A

  Nuevo portal de Turismo de Tolosaldea

  P R O M O C I N Y C O M E R C I A L I Z A C I N

  Azokak eta Karpa irteerakFitur, Madrid.Navartur, Irua.Sevatur, Donostia.Expovacaciones, Bilbo.San Juan azoka berezia, Tolosa.Kilometroak, Tolosa.Ibarrako piperren azoka berezia, Ibarra.Asteasuko azoka berezia, Asteasu.Intur, Valladolid.Txuletaren Festa, Tolosa.Feria Costa Vasca, Irun.Gabonetako Azoka Berezia, Tolosa.

 • ESKATUTAKO INFORMAZIO ETA ZERBITZUAKTipo de informacin y servicios demandados

  LOKALA ESKUALDEKOA GIpUZKOAE.A.E. ESTATUA-ATZERRIA

  %68%21%10%2%0

  2013

  LIBURUXKAKpLANO-MApAKMUSEOAKTURISMO AKTIBOAGASTRONOMIA

  %14%13%11%11%10

  2013

  Eskatutako informazio eta Zerbitzuak bulegoaren eskaintzari oso lotuak daude. Tolosaldea Tour-en kasuan museoak pisu handia izan ohi duten bezela, Txindokiko Itzalean, turismo aktiboko eskaintzak. Bertako eta eskualdeko informazioa da gehien eskatzen dutena.

  I N f O R M A Z I O E T A H A R R E R A Z E R B I T Z U A

  S E R V I C I O D E I N f O R M A C I N Y A C O G I D A

  ERABILTZAILEAK EPEALDIAREN ETA JATORRIAREN ARABERANmero de usuarios por perodos y procedenciaTolosaldea Tour turismo bulegoa eta Txindokiko Itzala informazio puntuan jasotako datuak.

  ApIRILAabrIL

  URTARRILA EnEro

  OTSAILAFEBRERO

  MARTXOAmarZo

  MAIATZAmaYo

  EKAINAjunIo

  2013

  2012

  BISITARI KOPURUAN DE VISITANTES

  URRIAoCTubrE

  UZTAILAjuLIo

  ABUZTUAaGosTo

  IRAILAsEPTIEmbrE

  AZAROAnovIEmbrE

  ABENDUAdICIEmbrE

  314 349635

  404

  1.267

  2.428

  1.313

  2.021

  2.5572.320

  1.743

  2.780

  4.845

  3.958

  4.587

  5.710

  3.003

  2.453

  1.049

  2.196

  1.243

  638

  1.040742

  2012 urtearekin alderatuta (23.596), 2.403 pertsona gehiago hartatu ditugu aurten. Hauetatik 356 Txindokiko Itzalean eta 2047 Tolosaldea Tour bulegoan. Igoera nabarmenenak martxoa eta urrian izan dira.

  BIDAIAREN HELBURUAMotivacin principal

  AISIALDIA | ocio LANA | ProFEsionaL

  %99%1

  6.477

  UMEAKnIos

  3.344

  GAZTEAKjvEnEs

  12.377

  HELDUAKaduLTos

  3.552

  JUBILATUAKjubILados

  243ZEHAZTU GABE

  sIn ConCrETar

  BISITARIEN PROFILAPERFIL DEL VISITANTE

  Sexuaren arabera, gizon eta emakumeen artean, ez dago ia desberdintasunik.se acercan el mismo nmero de mujeres que de hombres.Helduak eta haurrak dira gehien bisitatzen gaituztenak, familiak dira askotan.Las familias son un perfil que se repite bastante en nuestra comarca.

  BISITARIAK JATORRIAREN ARABERAN VISITANTES POR PROCEDENCIA

  8%EXTRANJERO

  63%EUSKADI

  11%TOLOSALDEA

  18%ESTADO

  El mayor incremento se ha dado en excursionistas del propio territorio de Gipuzkoa y en menor medida de Bizkaia, por lo que esta subida de usuarios de oficinas de turismo, no se refleja en las tasas de ocupacin de los alojamientos.

  2.753

  TOLOSALDEA

  13.042

  GIpUZKOA

  16.498

  EUSKADI

  4.594

  ESTATUA

  2.154

  ATZERRIA

 • 17

  35

  3

  ApIRILAabrIL

  URTARRILA EnEro

  OTSAILAFEBRERO

  MARTXOAmarZo

  MAIATZAmaYo

  EKAINAjunIo

  HotelakNekazalturismo eta landetxeak

  OkupaziO tasa lOgelaka 2013TASA DE OCUPACIN POR HABITACIN EN 2013

  URRIAoCTubrE

  UZTAILAjuLIo

  ABUZTUAaGosTo

  IRAILAsEPTIEmbrE

  AZAROAnovIEmbrE

  ABENDUAdICIEmbrE

  5

  2722

  3123

  38

  11

  38

  12

  42

  12

  44

  27

  46

  64

  54

  12

  45

  9

  38

  16

  42

  15

  27

  ITURRIA: EUSTAT ETA NEKATUR

  19 %40 %

  Urteko bataz-bestekoa

  OSTATU ESKAINTZA Oferta de alojamiento

  INAUTERIAKNAZIOARTEKO ABESBATZA LEHIAKETANAZIOARTEKO TXOTXONGILO JAIALDIATXULETAREN FESTASAN JUANAKBABARRUNAREN ASTEA TOTAL

  EKITALDI NAGUSIAKPRINCIPALES EVENTOS

  5289

  137 18325

  147496

  21531953682291

  2341.681

  2012

  223184220406249375

  1.437

  visitas Consultas visitantes5054

  12092

  15025

  491

  20024648423854797

  1.812

  2013

  8414114637548485

  1.315

  visitas Consultas visitantes

  Tolosaldean ez dugu aldaketarik izan 2012 urtearekin alderatuta ostatu kopuruari dagokioenean. Guztira 28 ostatu eta 510 plaza ditugu.

  Tolosaldeko urteko bataz-besteko okupazioa %29koa izan da, 3 puntu jeitsi da 2012 urtearekin alderatuta. Nekazalturismo eta landetxeetan %19koa izan da eta Hoteletan berriz %40koa.

  159

  78149 124

  Nekazalturismo AterpetxeakPentsioakHotelak

  TOpICTXINDOKIKO ITZALAGORROTXATEGI MUSEOALARRAULGO EKOMUSEOATOLOSALDEKO ALDE ZAHARRERA BISITA GIDATUAIBILBIDE GASTRONOMIKOA

  12.2048.7954.4951.978

  551118

  TURISMO GUNE NAGUSIAKPRINCIPALES ATRACTIVOS TURSTICOS

  11.0009.1513.979

  92268958

  2012 2013

  En Tolosaldea no hemos tenido cambios en cuanto al nmero de alojamientos respecto al 2012. En total tenemos 28 alojamientos y 510 plazas.

  Plaza koPurua establezimendu motaren araberaN de plazas por tipo de establecimieNto

  EstablEzimEndu kopurua ostatu motarEn arabEraN de establecimieNtos por tipo de alojamieNto

  I N f O R M A Z I O E T A H A R R E R A Z E R B I T Z U A

  TOLOSALDEA GARATZEN, TURISMO SAILA ApAtterrekA INDUStrIALDeA 20400 toLoSA 943 65 45 01

  www.fsc.org

  FSC C014884

  The mark of responsible

  forestry